Sosial dumping i transportsektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosial dumping i transportsektoren"

Transkript

1 Sosial dumping i transportsektoren Lars M. Johnsen Norsk Transportarbeiderforbund

2 Norsk transport veien videre Medlemmene i Norsk Transportarbeiderforbund har mange utfordringer, med økende internasjonal konkurranse, lav organisasjonsgrad og press på lønnsog arbeidsvilkår. I denne rapporten, som ble lansert på Transportarbeiderforbundets landsmøte, analyserer Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten utviklingen i transportbransjene siden Berlinmurens fall. Forskerne har også spurt transportarbeiderne om deres egne lønns- og arbeidsforhold. /20350.pdf

3 Fra nasjonal til internasjonal Eierforholdene i transportsektoren endres Murens fall og EØS 4 5 aktører styrer bransjene Gods- og persontransport Deutsche Post ansatte i 230 land» 55,5 mrd euro i omsetning overskudd 1,7 mrd euro Deutsche Bahn ansatte i 130 land» 40 mrd euro i omsetning overskudd 1,5 mrd euro

4 Framtida og norske lover og avtaler Europeiske selskap (SE) Hovedavtalen og aksjeloven? EWC/ESU? Innsynsrett i regnskap? Trepartssamarbeid? Europeiske dommer (Laval-kvartetten) ILO? Norske domstoler? Nye direktiv og forordninger fra EU Postdirektiv Jernbanedirektiv Havnedirektiv? Håndhevingsdirektivet +???

5 EUs transportpolitikk Hvitbok om transport Fri flyt Fri etableringsrett Liberalisering av vegtransport Internasjonale transporter Transport til et annet land Tredjelandskjøring Transport mellom to andre land utenfor transportselskapets hjemland Kabotasje Innenlands transport i et annet land enn transportselskapets hjemland Havnesektoren Det tredje havnedirektiv? Eller via EU-retten?

6 Sjøtransport Bekvemmelighetsflagg FOC-kampanjen Vedtatt på ITF-kongressen i Oslo i 1948 Internasjonale tariffavtaler for sjøfolk ITF-inspektører ILO-konvensjon 137 (1973), ratifisert av Norge i 1974 Havnearbeidere har fortrinnsrett til havnearbeid Havnedirektiv I og II (EU) Fri konkurranse Pireus (Hellas) Spania og Portugal Svoveldirektivet (1/1-2015)

7 Innleie av arbeidskraft Blaalidutvalget og oppheving av sysselsettingsloven (2000) Privat arbeidsformidling og rett til etablering av bemannings-/vikarbyrå Angrep på arbeidsmiljølovens ansettelsestrygghet (1995, 2005 og 201?) Vikarbyrådirektivet Innleie eller entreprise

8 Victor Olsson mottok 9. april 2010 følgende SMS: «Hei, ringte uten å få svar. Siste dag på DHL i dag, måtte dessverre nedbemanne med en. Ring meg gjerne på mandag. (.) Jobzone».

9 Anbud Angrep på opparbeida rettigheter Vesentlig svekking av pensjonsvilkår Buss Ny tariffavtale (Bussbransjeavtalen) (Dette er tilnærma en allmenngjøring av tariffavtale for persontransport i rute) Lik for alle forbund, både i LO og utenfor Tariffesta pensjon Anbud = virksomhetsoverdragelse Miljøsektoren (renovasjon) Tre ulike avtaler (mange forbund) Ingen tariffesta pensjon Anbud behandles ikke etter reglene om virksomhetsoverdragelse

10 Kabotasje Innenlands transport utført av et utenlandsk foretak Godstransport Inntil tre oppdrag i løpet av syv dager I tilknytning til et grenseoverskridende oppdrag Tilfeldig, ikke fast eller planlagt Persontransport I rute: anbud og krav om at Bussbransjeavtalen gjøres gjeldende Utenfor rute: ingen regler eller begrensninger

11 Nordlys 5. februar Jeg har sett lange køer med trailere som gjemmer seg for kontroll Langdistansesjåfør John Are: - Det er utrolig mange useriøse folk på veiene. article ece

12 Tiltak Dok 8 1. Økt grensekontroll (døgnkontinuerlig), vegkontroll og bedriftskontroll 2. Krav om at det skal være betalt inn penger på de obligatoriske bompengebrikkene før det aktuelle transportmidlet krysser norsk grense. 3. Innskjerpede regler for kabotasjekjøring i godstransporten, herunder vurdering av de finske reglene for kabotasje 4. Bedre kontroll- og sanksjonsmuligheter: vegmyndighetene og politiet må få tydeligere retningslinjer og myndighet til å kunne holde igjen kjøretøy som viser seg ikke å være egnet for norske vegforhold. Mulighetene for å avsløre falske førerkort må bedres. 5. Styrke, samt bedre samordningen av Tollvesenets, påtalemyndighetene, vegmyndighetenes, Biltilsynets og skattemyndighetenes arbeid mot transportkriminalitet, evt. etablere nytt tilsyn etter mønster av tyske BAG

13 Tiltak Dok 8 6. Økte krav til utstyr og kompetanse for sjåfører på vinterføre: krav om glattkjøringskurs for alle sjåfører, samt strengere krav til kvalitet på vinterdekk, deriblant krav om vinterdekk på tilhengere 7. Et sentralt nettbasert register over alle transportoppdrag som pågår i Norge, slik at det blir enklere for myndighetene å føre kontroll med disse 8. Regionale verneombud for transportsektoren som kan bidra til å få oversikt over, samt avdekke, ulovlige og uønskede forhold i sektoren 9. Juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar for oppdragsgiver (virksomheter) ved kjøp av transporttjenester 10. Styrke informasjons- og holdningsarbeidet knyttet til sosial dumping i transport- og logistikkbransjen 11. Regulere kabotasjekjøring innen turbilbransjen Allmenngjøring av tariffavtalene

14 Konflikten i havnene En gjennomgang av historikk, fakta og tilbakevisning av påstander fra arbeidsgiverne

15 Det historiske Det har vært tariffavtaler for havnearbeidere i over 100 år Tariffavtalene ga etter hvert havnearbeiderne en fortrinnsrett, slik at havnearbeiderne skulle få et mer forutsigbart inntektsgrunnlag I 1973 kom ILO-konvensjon 137, som også ga fortrinnsrett til losseog lastearbeiderne. Ratifisert av Norge i 1974 og innført fra 1975 I Norge var det partene i arbeidslivet (LO/NTF - NHO/NHO Logistikk og Transport) som ved det etablerte tariffavtalene skulle ivareta konvensjonen. Arbeidet på havna har også endret seg dramatisk de siste årene. I 1976 var det over 3000 havnearbeidere i dag er det cirka 400.

16 Fakta I hovedsak to tariffavtaler som benyttes, begge inngått mellom NHO LT og NTF. Losse- og lastearbeiderne i havnene er ansatt i et losse- og lastekontor (LLK), som enten eies av fagforeninga eller som fagforeninga eier i sammen med arbeidsgiverne i havna. LLKene drives etter non-profitt prinsippet. NTF ønsker mer transport på sjø og bane. NTF er bekymret for den sosiale dumping som skjer innen veitransporten, svaret på dette kan ikke være å innføre sosial dumping på norske havner

17 Havnearbeidere vs mengde gods Millioner tonn gods som går sjøveien: 1985 = tonn 2011 = tonn (+ 42,7 %) Antall registrerte losse- og lastearbeidere: 1985: 1689 havnearbeidere 2011: 419 havnearbeidere ( havnearbeidere = - 75,2 %), dvs. bare 1 av 4 havnearbeidere er igjen

18 Hva er hovedkonflikten Sikre havnearbeiderne tariffavtale og ordnede og regulerte arbeidsforhold. Sørge for at ILO-konvensjon 137 blir overholdt. I Norge er det overlatt til arbeidslivets parter å regulere dette i tariffavtalene NTF ønsker å unngå sosial dumping ved norske havner Sikre at sjøfolkenes tariffavtaler og losse- og lasteklausuler (Cargo Handling Clause) blir overholdt og det blir betalt for bruk av sjøfolk hvis de blir brukt til lossing og lasting. Arbeidsgiverne vil bli kvitt de registrerte (og organiserte) havnearbeiderne og fortrinnsretten, samt redusere ILO-konvensjon 137s virkeområde og fortrinnsretten etter denne. Dette vil åpne for at losse- og lastebestemmelsen (Cargo Handling Clause) i tariffavtalen til sjøfolkene ikke kommer til anvendelse. Bestemmelsen er knyttet til at det er registrerte havnearbeidere etter ILO 137 i havnene.

19 Påstander og svar -generelt Påstander fra arbeidsgiver: NTF foreslår en umoderne avtale fra 1974 som ikke er tilpasset dagens organisering av havnearbeid. Losse- og lastearbeiderne har monopol på norske havner. Arbeiderne er overbetalte. NTFs svar: Avtalen de viser til revideres hvert annet år, sist Det er gjort en rekke endringer i avtalen fra 1974 på initiativ fra arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Nei, registrerte og godkjente losse- og lastearbeidere har fortrinnsrett til arbeid ihht tariffavtalene og ILO 137, slik at de sikres et levebrød. Tariffavtalen i havnene er normallønnsavtaler, dvs. uten lokale lønnsforhandlinger. Grunnlønnen er kr ,00 per uke (170,08 per time/37,5 timers uke).

20 Påstander og svar -generelt Påstander fra arbeidsgiver: Det er organisasjonsplikt i norske havner. ILO-konvensjonen gjelder bare i offentlig eid havn. Svar fra NTF: I Arbeidsdepartementets rapportering til ILO i 2004 framgår det at ca 95 % av havnearbeiderne var medlem av NTF Det står ikke noe om dette verken i ILOkonvensjonen eller tariffavtalene. Det er ett unntak fra hovedregelen i tariffavtalen om at bedriftens egne folk kan anvendes til lossing og lasting på bedriften eget anlegg, men at dette må være bedriftens egne varer som ble losset eller lastet, ref. dom i Sunnmøre tingrett (2000).

21 Konflikten i Risavika

22 Fakta Risavika Terminal ble etablert i 2009 og er medlem av NHO LT. I 2009 søkte NTF LO om å få opprettet tariffavtale for losse- og lastearbeidet ved Risavika Terminal AS. NTF fikk, mot IEs stemme, støtte fra LO om å opprette avtale ved bedriften. Dermed har NTF retten og plikten til å opprette avtale. NHO nektet å opprette tariffavtale med NTF. Tvistenemda mellom LO-NHO, mente at dette var ett såkalt "tarifftomt rom".

23 Fakta Dette medfører at tariffkravet skal behandles etter reglene i Arbeidstvistloven, dvs. med kamprett. Når NHO høsten 2012 igjen nektet å opprette tariffavtale varslet NTF boikott. NHO stevnet NTF for Arbeidsretten og for Oslo tingrett, og NTF utsatte boikotten inntil disse rettsinstansene hadde behandlet saken. NHO fikk ikke medhold i påstandene om at den varslede boikott var i strid med verken Hovedavtalen eller boikottloven. NTF fikk medhold i at det ikke var nødvendig med ansatte i bedriften for å kreve tariffavtale, at boikott var et lovlig kampmiddel og at sympatistreiker i forbindelse med boikott ville være lovlig.

24 Fakta Tingrettens dom er anket av NHO til lagmannsretten, men NTF valgte likevel å varsle boikott på bakgrunn av tingrettens kjennelse, og tidligere rettspraksis på området. I dag utføres losse- og lastearbeidet ved innleie av ansatte fra NorSea og skipenes mannskap. Disse arbeiderne er organisert i IE og har Landbaseavtalen. En avtale som ikke har fortrinnsrettsklausul, og som gjør at Risavika kan benytte underbetalte sjøfolk til losse- og lastearbeid. Boikotten startet 1. november og sympatistreiker i Tromsø og Mosjøen havn fra 7. desember til støtte for kravet om tariffavtale for losse- og lastearbeidet ved Risavika Terminal.

25 Konklusjon Saken ved Risavika Terminal er et ordinært krav om tariffavtale og en kamp mot sosial dumping. Men arbeidsgiver nekter å opprette tariffavtale. NTF benytter derfor lovlige kampmidler (boikott og sympatistreiker) for å få etablert tariffavtale.

26 Situasjonen i Drammen Havn

27 Holship Norge AS Krav om tariffavtale med Holship Norge AS Retten til boikott Drammen tingrett 20. mars 2014 ga NTF medhold Sak 1 retten til boikott: Holship Norge AS må dekke NTFs saksomkostninger med vel kroner Sak 2 iverksatt og ikke varsla boikott 5. og 8. april 2013: Drammen Bryggearbeiderforbund må betale kroner i erstatning for ulovlig iverksatte blokader og kroner i saksomkostninger til Holship Norge AS NTF har fastholdt kravet og varslet boikott av Holship Norge AS i Drammen havn fra 17. april Holship Norge AS har anket dommen i Drammen tingrett til Borgarting lagmannsrett

28 Holship Norge AS Bedriftsforbundet har oversendt sak til Europarådets sosiale komité med spørsmål om dagens organisering i havnene medfører organisasjonstvang og at derved den høye organisasjonsgraden (ca 95 %) er i havnene er i strid med menneskerettighetene Bedriftsforbundet v/advokat Nicolay Skarning har i brev til Arbeids- og soisialminister Robert Eriksson opphever Norges ratifikasjon av ILOkonvensjon 137 NHO Transport og Logistikk krevde at regjeringsadvokaten skulle vurdere lovligheten av dagens tariffavtaler. Da de ikke fikk det forventa svaret, dvs. at tariffavtalene var ulovlige, ble saken oversendt ESA (EFTAs overvåkingsorgan)

29 Situasjonen i Oslo Havn

30 Fakta I Oslo havn er "Rammeavtalen om fastlønnssystem for losseog lastearbeidere" gjort gjeldende Det er etablert et Losse- og Lastekontor (OLLK). Dette kontoret er opprettet av arbeidsgiverne og arbeidstakerne i fellesskap, og arbeidsgiverne har flertall i de styrende organer Konflikten i Oslo havn er en konflikt hvor arbeidsgiverne bryter den inngåtte tariffavtalen Arbeidsgiverne og arbeidstakerne deler likt på kostnadene til drift av klubbkontoret og lønna til klubblederen (60 % stiling). Arbeidsgiverne har nektet å betale for dette. Tariffavtalen har en bestemmelse om at antall faste losse- og lastearbeidere skal økes hvis det over tid brukes innleide arbeidere til mer enn 10 % av arbeidsmengden. Fra 2011 og frem til i dag har bruken av "løsarbeidere" vært konstant på over 10 %. I stedet for å øke antallet fast ansatte losse- og lastearbeidere, har de varslet oppsigelse av fire ansatte.

31 Fakta Oslo Bryggearbeideres Forening har vært nødt til å stenge klubbkontoret på grunn av manglende midler. Dette går selvfølgelig ut over arbeidet i klubben og derved også ut over kommunikasjonen og samarbeidet mellom partene. Dette er nå foreløpig løst. Reduksjonen i faste ansatte i OLLK har ført til at det til tider er vanskelig å stille nødvendig personell. Istedenfor å ta opp forhandlinger mellom partene i Oslo havn, Dampskibsexpeditørernes Forening og OBF om å løse bemanningskrisa, har arbeidsgiverne ensidig satt inn andre til å utføre det arbeidet som havnearbeiderne har fortrinnsrett til etter tariffavtalen. Arbeidsgiver har brukt personer uten nødvendige sertifikater og kompetanse for å utføre losse- og lastearbeid. Verneombudene har derfor stoppet dette arbeidet etter arbeidsmiljølovens 6-3 fordi de mener at det foreligger en "fare for liv eller helse".

32 Konklusjon Det er ikke aksjoner i Oslo havn, men tvister om oppfølging av inngåtte avtaler. Tvistene har vært opp i forhandlinger både mellom NTF og NHO LT, og mellom LO og NHO uten enighet. NTF mener at arbeidsgiverne må ta ansvaret for en underbemanning i OLLK og ta konsekvensene av bemanningen som fører til forsinkelser. Det er arbeidsgiverne som har flertall i «personalkomiteen» og styret i OLLK og som har ansvaret for at det til enhver tid er nødvendig bemanning for å utføre det ordinære arbeidet

33 Påstander og svar Påstander fra arbeidsgiver: Havnesjef Hamran og styreleder Karlsen påstår havnearbeiderne hadde "verdens dyreste lunsj. Styrelederen i havna sier de jobber 28,5 t uke, og har ei snittlønn på kroner. Svar fra NTF: Dagens pauseordning er avtaleregulert men da utspillet i Aftenposten kom, var partene i forhandlinger om bemanning og spisepausene. NTF har vært villige til å diskutere en rullerende pauseordning, men under forutsetning av en ansvarlig bemanning. Dette er ikke mulig med dagens tariffavtale. Grunnlønna (dagtid) er på 170,08 per time, og selv om alle de 28,5 timene i uka blir utført på tidspunkt med 100 % tillegg vil dette gi en årsinntekt på ca ,- inkl. feriepenger.

34 Påstander og svar Påstander fra arbeidsgiver Karlsen påstår, uten dokumentasjon, at vår form for organisering av havnearbeid er "svært kostbar, lite fleksible og ikke tilpasset den teknologiske utviklingen innen lasting/lossing og en effektiv organisering av havneterminaler." Styrelederen for Oslo Havn påstår at konflikten på havna kan føre til at flytrafikken på Gardermoen vil stoppe opp. I Dagsnytt atten mandag 9. desember 2013 sa Carl I. Hagen, Samferdsels og Miljøkomiteens nestleder, at det også var et mål for Oslo havn å benytte skipets mannskap til lossing og lasting. Svar fra NTF: Arbeidsgiverne har flertallet i styret for OLLK. Det er derfor ganske freidig å beskylde arbeiderne for at arbeidsgiverne ikke er i stand til å organisere arbeidet. Dette er vås. Ingen av havnearbeiderne tilknyttet OLLK er involvert i lossing og lasting av drivstoff til fly. Det vil være i strid med tariffavtaler, de internasjonale tariffavtalene for skipets mannskap og i strid med ILO-konvensjon 137 som Norge har ratifisert.

35 Påstander og svar Påstander fra arbeidsgiver: Karlsen antyder at det er en konflikt i Oslo. Karlsen hevder at NTF og OBF mener at arbeidere organisert i NTF har fortrinnsrett på losse- og lastearbeidet i Oslo Havn". Karlsen skriver: "Siden blokadene i Oslo skjer samtidig med konflikten i Risavika har alle aktørene koblet disse konfliktene sammen." Svar fra NTF: Det er tvister i forhold til tariffavtalen som har vært eller er under behandling mellom de sentrale partene i henhold til tariffavtalen. NTF hevder er at det er losse- og lastearbeiderne som har fortrinnsrett. I tariffavtalen heter det i 2 nr. 1: "For fartøyer på 50 tonn dw. og derover som går fra norsk havn - utenlandsk havn eller omvendt, skal losse- og lastearbeidet utføres av losse- og lastearbeidere." Det er ingen blokade i Oslo havn eller sympatistreik i Oslo havn. NTF mener arbeidsgiverne bryter inngåtte avtaler, men vi mener uenighetene skal ved forhandlingsbordet.

36 NTF og OBF har vært villig til å forhandle om å innføre en ordinær skiftordning blant havnearbeiderne i Oslo for sikre bemanning 24/7. endringer i reglene for avspasering av overtid, dvs. gi arbeidsgiver større innflytelse på når dette kan tas ut.

37 Hemmelig vedtak i Oslo havnestyre 6. desember 2012 Avtalen er utarbeida sammen med NHO Forhandlingsveien Samfunnsmessig påvirkning for lettere å få en avklaring Obstruksjonsveien Modernisering: Hvordan kan vi bruke driftsomlegginga i 2015 til å gjøre endringer?

38 Det er arbeidsgiverne som gjør en løsning vanskelig ikke vi!

39 Støtt havnearbeiderne Moralsk støtte sendes til Norsk Havnearbeiderforening e-post: Økonomisk støtte: Norsk Havnearbeiderforening konto Mobiliser og møt opp på Youngstorget 5. april kl. 1400

HOLSHIP-DOMMEN EØS HAVNEARBEIDERNES KAMP Vegard Holm

HOLSHIP-DOMMEN EØS HAVNEARBEIDERNES KAMP Vegard Holm Tromsø. Nei til EUs årskonferanse 3. mars 2017 HOLSHIP-DOMMEN EØS HAVNEARBEIDERNES KAMP Vegard Holm Oslo Risavika Tromsø Drammen Havnearbeiderne i Mosjøen. Mosjøen Høyesterettsdommen (10-7) 16. desember

Detaljer

Notat fra Norsk Transportarbeiderforbund om havnekonfliktene

Notat fra Norsk Transportarbeiderforbund om havnekonfliktene Notat fra Norsk Transportarbeiderforbund om havnekonfliktene Bakgrunn Det er viktig å skille mellom konflikten ved Risavika Terminal ved Stavanger og Holship Norge AS i Drammen, hvor det er krav om å opprette

Detaljer

Holship-dommen. Vurdering fra LOs juridiske avdeling

Holship-dommen. Vurdering fra LOs juridiske avdeling Holship-dommen. Vurdering fra LOs juridiske avdeling Saken gjaldt lovligheten av en varslet boikott fra Norsk Transportarbeiderforbund overfor Holship Norge AS for å få tilslutning til Rammeavtalen om

Detaljer

Oslo Havn KF Hva må til for åfåtil en effektiv havneoperasjon Bernt Stilluf Karlsen Styreleder 20. oktober 2014

Oslo Havn KF Hva må til for åfåtil en effektiv havneoperasjon Bernt Stilluf Karlsen Styreleder 20. oktober 2014 Oslo Havn KF Hva må til for åfåtil en effektiv havneoperasjon Bernt Stilluf Karlsen Styreleder 20. oktober 2014 Effektiv havneoperasjon krever endringer i: a) Havnens organisering b) Havnenes organisering

Detaljer

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning:

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning: SOLA-SAKEN Høyesteretts dom og kjennelse av 5. mars 1997 Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning: «Saken gjelder prøving av lovligheten av varslet boikott, jf. boikottloven

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

Holship-saken for plenum

Holship-saken for plenum Holship-saken for plenum 8.11.16 KongsbergKollokviet 2016 Nicolay Skarning og Lornts Nagelhus Sakens bakgrunn Saken har bakgrunn i lovligheten av en varslet boikott fra Norsk Transportarbeiderforbund overfor

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 25. august 2015 Saksnr.: 32/2014 Lnr.: 17/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Spørsmål

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Faglig seminar om TTIP, TISA og EØS

Faglig seminar om TTIP, TISA og EØS Faglig seminar om TTIP, TISA og EØS Bergen Tekniske fagskole, Auditorium 333G, Haugeveien 28 Mandag 21. november 2016 Arrangører: Fagforbundet Hordaland, El & It forbundet avd. Hordaland og Sogn og Fjordane,

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Her mindretallets begrunnelse for at blokaden er lovlig: punkt (138) Dommer Indreberg: Jeg er kommet til at anken må forkastes.

Her mindretallets begrunnelse for at blokaden er lovlig: punkt (138) Dommer Indreberg: Jeg er kommet til at anken må forkastes. Her mindretallets begrunnelse for at blokaden er lovlig: punkt 138-201 (138) Dommer Indreberg: Jeg er kommet til at anken må forkastes. (139) Kort oppsummert er mitt syn at den varslede boikotten, som

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 19. april 2016

DOMSTOLENS DOM 19. april 2016 DOMSTOLENS DOM 19. april 2016 (EØS-avtalen artiklene 31, 53 og 54 konkurranserett tariffavtaler kollektive tiltak etableringsrett) I sak E-14/15 ANMODNING til Domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 8. oktober 2014 Saksnr.: 42/2013 Lnr.: 43/2014 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten Saken gjelder:

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen FRI FLYT Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU SVs faglige / EØS-konferanse, november 2016 Saken som ikke fantes Case 189/14 Bogdan Chain

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett 2.51 Virksomhetsoverdragelse virkeområde Oppgaveteksten er hentet fra Rt. 1997 s. 1954 (Løtendommen). Det avgjørende i oppgaven er hvorvidt

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS

Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: RA Oslo, 29. november 2010 NYE REGLER OM KABOTASJE GJELDENDE I EU FRA 14. MAI 2010 BEHOV FOR HÅNDHEVINGSINSTRUKS Innledning I

Detaljer

LOs krav til EØS - avtalen

LOs krav til EØS - avtalen LOs krav til EØS - avtalen Innledning Stein Stugu Nei til EU 13/4-2013 LOs krav til EØS Vedtatt på representantskapsmøte 28/8 1990 Vedtatt før forhandlingene om EØS startet Nei til EF, faglig utvalg, vurderte

Detaljer

Holshipdommen er EØS problemet?

Holshipdommen er EØS problemet? Holshipdommen er EØS problemet? Innledning, Nei 2017, 3. mars 2017 Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett, UiO Oversikt Hva saken gjaldt Hvorfor fortrinnsrett? EØS-retten Etableringsreglene

Detaljer

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer?

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Status og planer for treparts bransjeprogram Gro Synnøve Færevåg Programleder, treparts bransjeprogram Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge - situasjonsbeskrivelse

Detaljer

EØS-meldingen. 25 år med EØS. Konsekvenser for arbeidsliv og samfunn. neitileu.no

EØS-meldingen. 25 år med EØS. Konsekvenser for arbeidsliv og samfunn. neitileu.no EØS-meldingen 25 år med EØS Konsekvenser for arbeidsliv og samfunn neitileu.no EØS-meldingen 1 Sammendrag «ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Konkurranseutsetjing av terminaldrift i hamner. Advokat Frode Lauareid

Konkurranseutsetjing av terminaldrift i hamner. Advokat Frode Lauareid Konkurranseutsetjing av terminaldrift i hamner Advokat Frode Lauareid Grunnleggande rammevilkår Organisasjonsfridom, hfl 45 første ledd Private kan delta Unntak for utpeikte hamner etter 46 Driftsfridom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 16. desember 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-2554-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom, Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning) Bedriftsforbundet (partshjelper)

Detaljer

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter:

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter: Rundskriv nr.:... 2/09 Saknr:... 09/142-1 Arkivkode:... Vår ref.:.... Ola Ellestad Dato:...08.01.2009 LEIE AV UTENLANDSKE HELSEARBEIDERE Flere aktører i arbeidsmarkedet tilbyr i dag arbeidsgivere i både

Detaljer

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) [mailto:ken.roger@ytf.no] Sendt: 12. mars 2015 11:09 Til: Stueflaten Bodil; Finsland Ingrid Kopi: Svein Furoy (YTF) Emne: Høringssvar - gods Høringssvar utkast til forskrift

Detaljer

Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 27. mai 2015 nr. 815 om allmenngjøring av tariffavtaler for persontrafikk med turbil

Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 27. mai 2015 nr. 815 om allmenngjøring av tariffavtaler for persontrafikk med turbil Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 27. mai 2015 nr. 815 om allmenngjøring av tariffavtaler for persontrafikk med turbil Protokoll 7/2015 Bakgrunn Tariffnemnda fattet vedtak 27.

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 14/2614 Oslo, 9. oktober 2014 Vår ref: Tore Berg/ 14-22205 Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Detaljer

URAVSTEMMINGHEFTE FOR Transportselskaper i Norge (avtale. 377) mellom NHO/NHO Transport LO/NTF

URAVSTEMMINGHEFTE FOR Transportselskaper i Norge (avtale. 377) mellom NHO/NHO Transport LO/NTF URAVSTEMMINGHEFTE FOR Transportselskaper i Norge (avtale. 377) mellom NHO/NHO Transport LO/NTF Uravstemningsfrist: 7. JULI 2016 kl. 1200 (Frist elektronisk avstemming, 4. juli kl. 24:00) Årets tariffoppgjør

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. juni 2013 Saksnr.: 25/2012 Lnr.: 16/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

Arbeidstakere som går tjenestevei

Arbeidstakere som går tjenestevei Arbeidstakere som går tjenestevei Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS Anne Mette Ødegård Fafo Østforum 20. januar 2005 Om prosjektet Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Viser til tidligere sendt fylkesrådsnotat for behandling av ny forordning for kjøp av kollektivtransport på vei og jernbane.

Viser til tidligere sendt fylkesrådsnotat for behandling av ny forordning for kjøp av kollektivtransport på vei og jernbane. Fra: Jonny Berg Sendt: 11.02.2009 Til: postmottak SD Kopi: Emne: Endelig vedtak Troms fylkeskommune - høringsuttalelse ny forordning innkjøp av kollektivtrafikk Hei. Viser til tidligere sendt fylkesrådsnotat

Detaljer

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Dagens tekst Overordnet om arbeidslivskriminalitet To utsatte bransjer: Renhold

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøtet - 2016

Innkomne forslag til årsmøtet - 2016 Innkomne forslag til årsmøtet - 2016 Forslag 1 Fra Bergen losse og lastearbeiderforening: Bergen losse og lastearbeiderforening (medlem i NTF) ber årsmøte i LO Bergen og omland om å vedta støtte til havnearbeiderstriden,

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 06/2001-2-AKL 21.03.2007 HØRING - TILTAK MOT SOSIAL DUMPING Det vises

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Faglig landskonferanse Oslo, 4. april 2014 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Stor tilstrømning av utenlandsk

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Konkurranseutsetjing av terminaldrift i hamner. Advokat Frode Lauareid KS Advokatene

Konkurranseutsetjing av terminaldrift i hamner. Advokat Frode Lauareid KS Advokatene Konkurranseutsetjing av terminaldrift i hamner Advokat Frode Lauareid KS Advokatene Grunnleggande rammevilkår Organisasjonsfridom, hfl 45 første ledd Private kan delta Unntak for utpeikte hamner etter

Detaljer

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) Til: Lin Andrea Gulbrandsen (YTF) Emne: VS: Høringssvar - turbil Dato: 8. april 2015 13:39:45 Vedlegg: Rapport - turbuss.pdf Fra: Ken Roger Bratteng Sendt: 12. mars 2015 11:06

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum VELKOMMEN TIL KURS Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum Temaer for kurset Tariffsystemets oppbygging og rangordning Særavtale versus arbeidsreglement hvorfor bør ikke alt reguleres i særavtale?

Detaljer

VEDTAK NR 23/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 23/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.03.2010 Ref. nr.: 10/483 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 23/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24.

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Svar fra leverandøren på egenrapporteringsskjema vil være viktige informasjonskilder for risikovurdering. Nedenfor finner du veiledning

Detaljer

HK informerer Påskeaften og onsdag før skjærtorsdag

HK informerer Påskeaften og onsdag før skjærtorsdag HK informerer Påskeaften og onsdag før skjærtorsdag 1 2 Påskeaften er en tariffestet fridag! Alle butikkmedarbeidere har krav på fri med lønn påskeaften. De aller fleste tariffavtalene (overenskomster)

Detaljer

Innst. 125 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 5 L ( )

Innst. 125 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 5 L ( ) Innst. 125 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 5 L (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlig

Detaljer

EUs tjenestedirektiv. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

EUs tjenestedirektiv. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten EUs tjenestedirektiv Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Mest omstridte direktiv Mest omfattende motstand noen gang Bidro til å velte grunnlovs-avstemningen Sterk strid om opprinnelseslandsprinsippet

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

utfordringer AFI 30/9 2010

utfordringer AFI 30/9 2010 Fagbevegelsens internasjonale utfordringer AFI 30/9 2010 Spiller det noen rolle? 2 I dag deg i morgen meg Fagbevegelsens historie er ei historie om solidaritet I dag har arbeidsgiverne ingen landgrenser

Detaljer

Oversendelsesforslag om midlertidig ansatte fra Landsmøtet 23.-26. mai 2011.

Oversendelsesforslag om midlertidig ansatte fra Landsmøtet 23.-26. mai 2011. August Ringvold 25.11.2011 Norsk Journalistlag advokat Til Landsstyret Sak: 11-676 Oversendelsesforslag om midlertidig ansatte fra Landsmøtet 23.-26. mai 2011. Forslaget fra LO Media lyder slik: NJ skal

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret?

Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Er statens forhold til tariffavtaler endret? Fafo Østforum, medlemsseminar 26. oktober 2004: Allmenngjøring av tariffavtaler - hva nå? Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo: Er statens forhold til tariffavtaler endret? Hvordan staten som stat forholder seg

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 s regionkontorer Nord-Norge Alta Tromsø Sortland Regionkontor Finnsnes Bodø Mosjøen Definisjon sosial dumping «Etter regjeringens vurdering er det sosial dumping både

Detaljer

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013 Slik gjør vi det erfaring fra en enkeltanskaffelse Hans Hagby Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen T2 prosjektet Oslo Lufthavn Gardermoen PROSJEKTOMFANG Ny pir nord Utv. sentralbygget Omb.

Detaljer

Uttalelser. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Uttalelser. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Uttalelser Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1. TISA En trussel mot velferd og folkestyre Norge har sammen med 22 andre partnere, EU blant dem, gått inn i hemmelige avtaler om en ny

Detaljer

Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter?

Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter? Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter? 1 Hvert år er det over 80.000 som får en fot innenfor gjennom bemanningsbransjen. Noen jobber i lengre oppdrag og andre i

Detaljer

14. september 2013 Thon hotell Linne. Bård Jordfald Fafo

14. september 2013 Thon hotell Linne. Bård Jordfald Fafo 14. september 2013 Thon hotell Linne Bård Jordfald Fafo Mange spørsmål som det ikke alltid er så lett å gi enkle svar på.. Hvorfor kan jeg ikke selv forhandle om min egen lønn? Hva er lovbestemt minstelønn

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 26. juni 2013 Saksnr.: 10/2013 Lnr.: 21/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort #Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort Foredragsholder Jens Johan Hjort Hjort er partner ved vårt kontor i Tromsø, og nyvalgt

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Axel Thuve Kjell Bjørndalen Bjørg Hjelmås

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Axel Thuve Kjell Bjørndalen Bjørg Hjelmås ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. desember 2016 Saksnr.: 28/2016 Lnr.: 35/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Axel Thuve Kjell Bjørndalen Bjørg Hjelmås

Detaljer

RENOVASJONSKONFERANSEN 2011

RENOVASJONSKONFERANSEN 2011 RENOVASJONSKONFERANSEN 2011 GPS-overvåkning Hva er status i Troms-saken og hva sier loven? Advokat Kjetil Edvardsen "GPS-saken" KORT OM HVA DEN DREIER SEG OM Avfallsservice AS driver blant annet renovasjon

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

SAK: Tilleggshøring på Vikarbyrådirektivet for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves.

SAK: Tilleggshøring på Vikarbyrådirektivet for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves. Arbeidsdepartementet Postboks 8019 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12-00018 BM424 30.01.2012 SAK: Tilleggshøring på Vikarbyrådirektivet for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves.

Detaljer

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy DRØMME, VÅGE, SKAPE VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy Innledning Alkolås er en teknisk innretning som sørger for at et motorkjøretøy ikke kan startes eller settes i bevegelse

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

ILO 188 arbeids- og levevilkår i fiskerisektoren

ILO 188 arbeids- og levevilkår i fiskerisektoren ILO 188 arbeids- og levevilkår i fiskerisektoren Arild Viddal juridisk seniorrådgiver, underavdeling for regelverk og avtaler 11.07.2017 1 ILO 188 - Arbeidsvilkår i fiskerisektoren ILO 188 ble fastsatt

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer

LO-leder Gerd Kristiansen på Trondheimskonferansen, januar 2017.

LO-leder Gerd Kristiansen på Trondheimskonferansen, januar 2017. LO-leder Gerd Kristiansen på Trondheimskonferansen, januar 2017. «Det norske arbeidslivet har i over tjue år vært i kraftig endring. Motoren i denne prosessen er EØS-avtalen.» Nei til EUs landsmøte 2016.

Detaljer

Høringsfrist 10.desember 2010

Høringsfrist 10.desember 2010 Vedtatt i EU i 2008 Må implementeres før desember 2011 Hensikten med direktivet er å lette forholdene for bemanningsselskapene/vikarbyråer i arbeidsmarkedet Høringsfrist 10.desember 2010 Vikarbyrådirektivet-

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie Advokatfirma Ræder DA 30.3.2017 Nils Kristian Lie 05.04.2017 Advokatfirma Ræder Advokatfirma Ræder Lokalisert sentralt i Oslo 80 ansatte, hvorav ca. 55 advokater Et fullservice advokatfirma som dekker

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

ILO KJERNEKONVENSJONER

ILO KJERNEKONVENSJONER Ressursdokument: ILO-kjernekonvensjoner ILO KJERNEKONVENSJONER ILOs åtte kjernekonvensjoner, eller menneskerettighetskonvensjoner, setter minimumsstandarder for arbeidslivet. Kjernekonvensjoner kan deles

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten i innleiebedriften og skal ha lønns- og

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

I selve dommen som er delt konkluderer flertallet som utgjøres av10 av 17 dommere slik:

I selve dommen som er delt konkluderer flertallet som utgjøres av10 av 17 dommere slik: I selve dommen som er delt konkluderer flertallet som utgjøres av10 av 17 dommere slik: (59)Spørsmålet er om den boikott av Holship som NTF varslet i brev 11. juni 2013, er lovlig. (60) Boikotten går ut

Detaljer

Deres ref.: 11/2524 Dok. nr.: Saksbehandler:TH / JRA

Deres ref.: 11/2524 Dok. nr.: Saksbehandler:TH / JRA Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Også sendt pr. e-post til postmottak@ad.dep.no Deres ref.: 11/2524 Dok. nr.: 129608 Saksbehandler:TH / JRA 06.02.2012 Høringsuttalelse tilleggshøring vedrørende

Detaljer

Innst. 163 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 163 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 163 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:18 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

I ARBEIDSFREDENS TJENESTE

I ARBEIDSFREDENS TJENESTE Kristin Alsos, Åsmund Amp Seip, Pål Nygaard I ARBEIDSFREDENS TJENESTE ARBEIDSRETTEN GJENNOM 100 ÅR PAX FORLAG a/s, OSLO 2016 INNHOLD FORORD 13 FORFATTERNES FORORD 15 INNLEDNING 17 FØRSTE DEL. BAKGRUNNEN

Detaljer

Arbeidstilsynets transportsatsning 2015-2016

Arbeidstilsynets transportsatsning 2015-2016 Versjonsdato 20.4.2015 1 Strategisk plan for 2013-2016 Innsatsen skal først og fremst rettes mot de næringer og virksomheter hvor vi vet at risikoen for arbeidsrelaterte helseskader er størst Transportbransjen

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Roger Schjerva, Merete Agerbak-Jensen, Hilde Singsaas, Geir Rognlien Elgvin, Silje Kjosbakken, Tom Haugvad, Lars

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer