Sosial dumping i transportsektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosial dumping i transportsektoren"

Transkript

1 Sosial dumping i transportsektoren Lars M. Johnsen Norsk Transportarbeiderforbund

2 Norsk transport veien videre Medlemmene i Norsk Transportarbeiderforbund har mange utfordringer, med økende internasjonal konkurranse, lav organisasjonsgrad og press på lønnsog arbeidsvilkår. I denne rapporten, som ble lansert på Transportarbeiderforbundets landsmøte, analyserer Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten utviklingen i transportbransjene siden Berlinmurens fall. Forskerne har også spurt transportarbeiderne om deres egne lønns- og arbeidsforhold. /20350.pdf

3 Fra nasjonal til internasjonal Eierforholdene i transportsektoren endres Murens fall og EØS 4 5 aktører styrer bransjene Gods- og persontransport Deutsche Post ansatte i 230 land» 55,5 mrd euro i omsetning overskudd 1,7 mrd euro Deutsche Bahn ansatte i 130 land» 40 mrd euro i omsetning overskudd 1,5 mrd euro

4 Framtida og norske lover og avtaler Europeiske selskap (SE) Hovedavtalen og aksjeloven? EWC/ESU? Innsynsrett i regnskap? Trepartssamarbeid? Europeiske dommer (Laval-kvartetten) ILO? Norske domstoler? Nye direktiv og forordninger fra EU Postdirektiv Jernbanedirektiv Havnedirektiv? Håndhevingsdirektivet +???

5 EUs transportpolitikk Hvitbok om transport Fri flyt Fri etableringsrett Liberalisering av vegtransport Internasjonale transporter Transport til et annet land Tredjelandskjøring Transport mellom to andre land utenfor transportselskapets hjemland Kabotasje Innenlands transport i et annet land enn transportselskapets hjemland Havnesektoren Det tredje havnedirektiv? Eller via EU-retten?

6 Sjøtransport Bekvemmelighetsflagg FOC-kampanjen Vedtatt på ITF-kongressen i Oslo i 1948 Internasjonale tariffavtaler for sjøfolk ITF-inspektører ILO-konvensjon 137 (1973), ratifisert av Norge i 1974 Havnearbeidere har fortrinnsrett til havnearbeid Havnedirektiv I og II (EU) Fri konkurranse Pireus (Hellas) Spania og Portugal Svoveldirektivet (1/1-2015)

7 Innleie av arbeidskraft Blaalidutvalget og oppheving av sysselsettingsloven (2000) Privat arbeidsformidling og rett til etablering av bemannings-/vikarbyrå Angrep på arbeidsmiljølovens ansettelsestrygghet (1995, 2005 og 201?) Vikarbyrådirektivet Innleie eller entreprise

8 Victor Olsson mottok 9. april 2010 følgende SMS: «Hei, ringte uten å få svar. Siste dag på DHL i dag, måtte dessverre nedbemanne med en. Ring meg gjerne på mandag. (.) Jobzone».

9 Anbud Angrep på opparbeida rettigheter Vesentlig svekking av pensjonsvilkår Buss Ny tariffavtale (Bussbransjeavtalen) (Dette er tilnærma en allmenngjøring av tariffavtale for persontransport i rute) Lik for alle forbund, både i LO og utenfor Tariffesta pensjon Anbud = virksomhetsoverdragelse Miljøsektoren (renovasjon) Tre ulike avtaler (mange forbund) Ingen tariffesta pensjon Anbud behandles ikke etter reglene om virksomhetsoverdragelse

10 Kabotasje Innenlands transport utført av et utenlandsk foretak Godstransport Inntil tre oppdrag i løpet av syv dager I tilknytning til et grenseoverskridende oppdrag Tilfeldig, ikke fast eller planlagt Persontransport I rute: anbud og krav om at Bussbransjeavtalen gjøres gjeldende Utenfor rute: ingen regler eller begrensninger

11 Nordlys 5. februar Jeg har sett lange køer med trailere som gjemmer seg for kontroll Langdistansesjåfør John Are: - Det er utrolig mange useriøse folk på veiene. article ece

12 Tiltak Dok 8 1. Økt grensekontroll (døgnkontinuerlig), vegkontroll og bedriftskontroll 2. Krav om at det skal være betalt inn penger på de obligatoriske bompengebrikkene før det aktuelle transportmidlet krysser norsk grense. 3. Innskjerpede regler for kabotasjekjøring i godstransporten, herunder vurdering av de finske reglene for kabotasje 4. Bedre kontroll- og sanksjonsmuligheter: vegmyndighetene og politiet må få tydeligere retningslinjer og myndighet til å kunne holde igjen kjøretøy som viser seg ikke å være egnet for norske vegforhold. Mulighetene for å avsløre falske førerkort må bedres. 5. Styrke, samt bedre samordningen av Tollvesenets, påtalemyndighetene, vegmyndighetenes, Biltilsynets og skattemyndighetenes arbeid mot transportkriminalitet, evt. etablere nytt tilsyn etter mønster av tyske BAG

13 Tiltak Dok 8 6. Økte krav til utstyr og kompetanse for sjåfører på vinterføre: krav om glattkjøringskurs for alle sjåfører, samt strengere krav til kvalitet på vinterdekk, deriblant krav om vinterdekk på tilhengere 7. Et sentralt nettbasert register over alle transportoppdrag som pågår i Norge, slik at det blir enklere for myndighetene å føre kontroll med disse 8. Regionale verneombud for transportsektoren som kan bidra til å få oversikt over, samt avdekke, ulovlige og uønskede forhold i sektoren 9. Juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar for oppdragsgiver (virksomheter) ved kjøp av transporttjenester 10. Styrke informasjons- og holdningsarbeidet knyttet til sosial dumping i transport- og logistikkbransjen 11. Regulere kabotasjekjøring innen turbilbransjen Allmenngjøring av tariffavtalene

14 Konflikten i havnene En gjennomgang av historikk, fakta og tilbakevisning av påstander fra arbeidsgiverne

15 Det historiske Det har vært tariffavtaler for havnearbeidere i over 100 år Tariffavtalene ga etter hvert havnearbeiderne en fortrinnsrett, slik at havnearbeiderne skulle få et mer forutsigbart inntektsgrunnlag I 1973 kom ILO-konvensjon 137, som også ga fortrinnsrett til losseog lastearbeiderne. Ratifisert av Norge i 1974 og innført fra 1975 I Norge var det partene i arbeidslivet (LO/NTF - NHO/NHO Logistikk og Transport) som ved det etablerte tariffavtalene skulle ivareta konvensjonen. Arbeidet på havna har også endret seg dramatisk de siste årene. I 1976 var det over 3000 havnearbeidere i dag er det cirka 400.

16 Fakta I hovedsak to tariffavtaler som benyttes, begge inngått mellom NHO LT og NTF. Losse- og lastearbeiderne i havnene er ansatt i et losse- og lastekontor (LLK), som enten eies av fagforeninga eller som fagforeninga eier i sammen med arbeidsgiverne i havna. LLKene drives etter non-profitt prinsippet. NTF ønsker mer transport på sjø og bane. NTF er bekymret for den sosiale dumping som skjer innen veitransporten, svaret på dette kan ikke være å innføre sosial dumping på norske havner

17 Havnearbeidere vs mengde gods Millioner tonn gods som går sjøveien: 1985 = tonn 2011 = tonn (+ 42,7 %) Antall registrerte losse- og lastearbeidere: 1985: 1689 havnearbeidere 2011: 419 havnearbeidere ( havnearbeidere = - 75,2 %), dvs. bare 1 av 4 havnearbeidere er igjen

18 Hva er hovedkonflikten Sikre havnearbeiderne tariffavtale og ordnede og regulerte arbeidsforhold. Sørge for at ILO-konvensjon 137 blir overholdt. I Norge er det overlatt til arbeidslivets parter å regulere dette i tariffavtalene NTF ønsker å unngå sosial dumping ved norske havner Sikre at sjøfolkenes tariffavtaler og losse- og lasteklausuler (Cargo Handling Clause) blir overholdt og det blir betalt for bruk av sjøfolk hvis de blir brukt til lossing og lasting. Arbeidsgiverne vil bli kvitt de registrerte (og organiserte) havnearbeiderne og fortrinnsretten, samt redusere ILO-konvensjon 137s virkeområde og fortrinnsretten etter denne. Dette vil åpne for at losse- og lastebestemmelsen (Cargo Handling Clause) i tariffavtalen til sjøfolkene ikke kommer til anvendelse. Bestemmelsen er knyttet til at det er registrerte havnearbeidere etter ILO 137 i havnene.

19 Påstander og svar -generelt Påstander fra arbeidsgiver: NTF foreslår en umoderne avtale fra 1974 som ikke er tilpasset dagens organisering av havnearbeid. Losse- og lastearbeiderne har monopol på norske havner. Arbeiderne er overbetalte. NTFs svar: Avtalen de viser til revideres hvert annet år, sist Det er gjort en rekke endringer i avtalen fra 1974 på initiativ fra arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Nei, registrerte og godkjente losse- og lastearbeidere har fortrinnsrett til arbeid ihht tariffavtalene og ILO 137, slik at de sikres et levebrød. Tariffavtalen i havnene er normallønnsavtaler, dvs. uten lokale lønnsforhandlinger. Grunnlønnen er kr ,00 per uke (170,08 per time/37,5 timers uke).

20 Påstander og svar -generelt Påstander fra arbeidsgiver: Det er organisasjonsplikt i norske havner. ILO-konvensjonen gjelder bare i offentlig eid havn. Svar fra NTF: I Arbeidsdepartementets rapportering til ILO i 2004 framgår det at ca 95 % av havnearbeiderne var medlem av NTF Det står ikke noe om dette verken i ILOkonvensjonen eller tariffavtalene. Det er ett unntak fra hovedregelen i tariffavtalen om at bedriftens egne folk kan anvendes til lossing og lasting på bedriften eget anlegg, men at dette må være bedriftens egne varer som ble losset eller lastet, ref. dom i Sunnmøre tingrett (2000).

21 Konflikten i Risavika

22 Fakta Risavika Terminal ble etablert i 2009 og er medlem av NHO LT. I 2009 søkte NTF LO om å få opprettet tariffavtale for losse- og lastearbeidet ved Risavika Terminal AS. NTF fikk, mot IEs stemme, støtte fra LO om å opprette avtale ved bedriften. Dermed har NTF retten og plikten til å opprette avtale. NHO nektet å opprette tariffavtale med NTF. Tvistenemda mellom LO-NHO, mente at dette var ett såkalt "tarifftomt rom".

23 Fakta Dette medfører at tariffkravet skal behandles etter reglene i Arbeidstvistloven, dvs. med kamprett. Når NHO høsten 2012 igjen nektet å opprette tariffavtale varslet NTF boikott. NHO stevnet NTF for Arbeidsretten og for Oslo tingrett, og NTF utsatte boikotten inntil disse rettsinstansene hadde behandlet saken. NHO fikk ikke medhold i påstandene om at den varslede boikott var i strid med verken Hovedavtalen eller boikottloven. NTF fikk medhold i at det ikke var nødvendig med ansatte i bedriften for å kreve tariffavtale, at boikott var et lovlig kampmiddel og at sympatistreiker i forbindelse med boikott ville være lovlig.

24 Fakta Tingrettens dom er anket av NHO til lagmannsretten, men NTF valgte likevel å varsle boikott på bakgrunn av tingrettens kjennelse, og tidligere rettspraksis på området. I dag utføres losse- og lastearbeidet ved innleie av ansatte fra NorSea og skipenes mannskap. Disse arbeiderne er organisert i IE og har Landbaseavtalen. En avtale som ikke har fortrinnsrettsklausul, og som gjør at Risavika kan benytte underbetalte sjøfolk til losse- og lastearbeid. Boikotten startet 1. november og sympatistreiker i Tromsø og Mosjøen havn fra 7. desember til støtte for kravet om tariffavtale for losse- og lastearbeidet ved Risavika Terminal.

25 Konklusjon Saken ved Risavika Terminal er et ordinært krav om tariffavtale og en kamp mot sosial dumping. Men arbeidsgiver nekter å opprette tariffavtale. NTF benytter derfor lovlige kampmidler (boikott og sympatistreiker) for å få etablert tariffavtale.

26 Situasjonen i Drammen Havn

27 Holship Norge AS Krav om tariffavtale med Holship Norge AS Retten til boikott Drammen tingrett 20. mars 2014 ga NTF medhold Sak 1 retten til boikott: Holship Norge AS må dekke NTFs saksomkostninger med vel kroner Sak 2 iverksatt og ikke varsla boikott 5. og 8. april 2013: Drammen Bryggearbeiderforbund må betale kroner i erstatning for ulovlig iverksatte blokader og kroner i saksomkostninger til Holship Norge AS NTF har fastholdt kravet og varslet boikott av Holship Norge AS i Drammen havn fra 17. april Holship Norge AS har anket dommen i Drammen tingrett til Borgarting lagmannsrett

28 Holship Norge AS Bedriftsforbundet har oversendt sak til Europarådets sosiale komité med spørsmål om dagens organisering i havnene medfører organisasjonstvang og at derved den høye organisasjonsgraden (ca 95 %) er i havnene er i strid med menneskerettighetene Bedriftsforbundet v/advokat Nicolay Skarning har i brev til Arbeids- og soisialminister Robert Eriksson opphever Norges ratifikasjon av ILOkonvensjon 137 NHO Transport og Logistikk krevde at regjeringsadvokaten skulle vurdere lovligheten av dagens tariffavtaler. Da de ikke fikk det forventa svaret, dvs. at tariffavtalene var ulovlige, ble saken oversendt ESA (EFTAs overvåkingsorgan)

29 Situasjonen i Oslo Havn

30 Fakta I Oslo havn er "Rammeavtalen om fastlønnssystem for losseog lastearbeidere" gjort gjeldende Det er etablert et Losse- og Lastekontor (OLLK). Dette kontoret er opprettet av arbeidsgiverne og arbeidstakerne i fellesskap, og arbeidsgiverne har flertall i de styrende organer Konflikten i Oslo havn er en konflikt hvor arbeidsgiverne bryter den inngåtte tariffavtalen Arbeidsgiverne og arbeidstakerne deler likt på kostnadene til drift av klubbkontoret og lønna til klubblederen (60 % stiling). Arbeidsgiverne har nektet å betale for dette. Tariffavtalen har en bestemmelse om at antall faste losse- og lastearbeidere skal økes hvis det over tid brukes innleide arbeidere til mer enn 10 % av arbeidsmengden. Fra 2011 og frem til i dag har bruken av "løsarbeidere" vært konstant på over 10 %. I stedet for å øke antallet fast ansatte losse- og lastearbeidere, har de varslet oppsigelse av fire ansatte.

31 Fakta Oslo Bryggearbeideres Forening har vært nødt til å stenge klubbkontoret på grunn av manglende midler. Dette går selvfølgelig ut over arbeidet i klubben og derved også ut over kommunikasjonen og samarbeidet mellom partene. Dette er nå foreløpig løst. Reduksjonen i faste ansatte i OLLK har ført til at det til tider er vanskelig å stille nødvendig personell. Istedenfor å ta opp forhandlinger mellom partene i Oslo havn, Dampskibsexpeditørernes Forening og OBF om å løse bemanningskrisa, har arbeidsgiverne ensidig satt inn andre til å utføre det arbeidet som havnearbeiderne har fortrinnsrett til etter tariffavtalen. Arbeidsgiver har brukt personer uten nødvendige sertifikater og kompetanse for å utføre losse- og lastearbeid. Verneombudene har derfor stoppet dette arbeidet etter arbeidsmiljølovens 6-3 fordi de mener at det foreligger en "fare for liv eller helse".

32 Konklusjon Det er ikke aksjoner i Oslo havn, men tvister om oppfølging av inngåtte avtaler. Tvistene har vært opp i forhandlinger både mellom NTF og NHO LT, og mellom LO og NHO uten enighet. NTF mener at arbeidsgiverne må ta ansvaret for en underbemanning i OLLK og ta konsekvensene av bemanningen som fører til forsinkelser. Det er arbeidsgiverne som har flertall i «personalkomiteen» og styret i OLLK og som har ansvaret for at det til enhver tid er nødvendig bemanning for å utføre det ordinære arbeidet

33 Påstander og svar Påstander fra arbeidsgiver: Havnesjef Hamran og styreleder Karlsen påstår havnearbeiderne hadde "verdens dyreste lunsj. Styrelederen i havna sier de jobber 28,5 t uke, og har ei snittlønn på kroner. Svar fra NTF: Dagens pauseordning er avtaleregulert men da utspillet i Aftenposten kom, var partene i forhandlinger om bemanning og spisepausene. NTF har vært villige til å diskutere en rullerende pauseordning, men under forutsetning av en ansvarlig bemanning. Dette er ikke mulig med dagens tariffavtale. Grunnlønna (dagtid) er på 170,08 per time, og selv om alle de 28,5 timene i uka blir utført på tidspunkt med 100 % tillegg vil dette gi en årsinntekt på ca ,- inkl. feriepenger.

34 Påstander og svar Påstander fra arbeidsgiver Karlsen påstår, uten dokumentasjon, at vår form for organisering av havnearbeid er "svært kostbar, lite fleksible og ikke tilpasset den teknologiske utviklingen innen lasting/lossing og en effektiv organisering av havneterminaler." Styrelederen for Oslo Havn påstår at konflikten på havna kan føre til at flytrafikken på Gardermoen vil stoppe opp. I Dagsnytt atten mandag 9. desember 2013 sa Carl I. Hagen, Samferdsels og Miljøkomiteens nestleder, at det også var et mål for Oslo havn å benytte skipets mannskap til lossing og lasting. Svar fra NTF: Arbeidsgiverne har flertallet i styret for OLLK. Det er derfor ganske freidig å beskylde arbeiderne for at arbeidsgiverne ikke er i stand til å organisere arbeidet. Dette er vås. Ingen av havnearbeiderne tilknyttet OLLK er involvert i lossing og lasting av drivstoff til fly. Det vil være i strid med tariffavtaler, de internasjonale tariffavtalene for skipets mannskap og i strid med ILO-konvensjon 137 som Norge har ratifisert.

35 Påstander og svar Påstander fra arbeidsgiver: Karlsen antyder at det er en konflikt i Oslo. Karlsen hevder at NTF og OBF mener at arbeidere organisert i NTF har fortrinnsrett på losse- og lastearbeidet i Oslo Havn". Karlsen skriver: "Siden blokadene i Oslo skjer samtidig med konflikten i Risavika har alle aktørene koblet disse konfliktene sammen." Svar fra NTF: Det er tvister i forhold til tariffavtalen som har vært eller er under behandling mellom de sentrale partene i henhold til tariffavtalen. NTF hevder er at det er losse- og lastearbeiderne som har fortrinnsrett. I tariffavtalen heter det i 2 nr. 1: "For fartøyer på 50 tonn dw. og derover som går fra norsk havn - utenlandsk havn eller omvendt, skal losse- og lastearbeidet utføres av losse- og lastearbeidere." Det er ingen blokade i Oslo havn eller sympatistreik i Oslo havn. NTF mener arbeidsgiverne bryter inngåtte avtaler, men vi mener uenighetene skal ved forhandlingsbordet.

36 NTF og OBF har vært villig til å forhandle om å innføre en ordinær skiftordning blant havnearbeiderne i Oslo for sikre bemanning 24/7. endringer i reglene for avspasering av overtid, dvs. gi arbeidsgiver større innflytelse på når dette kan tas ut.

37 Hemmelig vedtak i Oslo havnestyre 6. desember 2012 Avtalen er utarbeida sammen med NHO Forhandlingsveien Samfunnsmessig påvirkning for lettere å få en avklaring Obstruksjonsveien Modernisering: Hvordan kan vi bruke driftsomlegginga i 2015 til å gjøre endringer?

38 Det er arbeidsgiverne som gjør en løsning vanskelig ikke vi!

39 Støtt havnearbeiderne Moralsk støtte sendes til Norsk Havnearbeiderforening e-post: Økonomisk støtte: Norsk Havnearbeiderforening konto Mobiliser og møt opp på Youngstorget 5. april kl. 1400

Notat fra Norsk Transportarbeiderforbund om havnekonfliktene

Notat fra Norsk Transportarbeiderforbund om havnekonfliktene Notat fra Norsk Transportarbeiderforbund om havnekonfliktene Bakgrunn Det er viktig å skille mellom konflikten ved Risavika Terminal ved Stavanger og Holship Norge AS i Drammen, hvor det er krav om å opprette

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 8. oktober 2014 Saksnr.: 42/2013 Lnr.: 43/2014 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Lill Bråten Saken gjelder:

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN w w w. t r a n s p o r t a r b e i d e r. n o INNHOLD: 1. Å VÆRE TILLITSVALGT 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3.

Detaljer

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety?

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? RAPPORT 2: 2013 Roar Eilertsen EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? Forbund, fagforeninger og klubber som har støttet utredning. En stor takk til alle: Forbundet Industri&Energi, El og

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

Rapport 4: 2010. Roar Eilertsen og Stein Stugu. Vikarbyrådirektivet. Fra vondt til verre?

Rapport 4: 2010. Roar Eilertsen og Stein Stugu. Vikarbyrådirektivet. Fra vondt til verre? Rapport 4: 2010 Roar Eilertsen og Stein Stugu Vikarbyrådirektivet Fra vondt til verre? 2 Forord Rapporten Vikarbyrådirektivet fra vondt til verre? er skrevet av Roar Eilertsen og Stein Stugu i De Facto

Detaljer

Uttalelser og diverse forslag

Uttalelser og diverse forslag LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 05-463 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD

OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD Årsrapport 2004 OLJEARBEIDERFORENINGEN I TRANSOCEAN NOPEF AVD 170 Forord Klubbledelsen og klubbens tillitsvalgte har på en god måte videreført Oljearbeiderforeningens engasjement, både eksternt og internt.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: INRA LOs distriktskontorer i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000844-1 Arkivkode: Saksbeh.: TOGR Dato: 25.03.2015

Detaljer

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Dette kan du lese om: Sosial dumping i tunneler ATEA konflikten Don t try this at home Tariffprosessen frem mot 2014 Automasjonsfag

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

LOs 15 krav til EØS-avtalen

LOs 15 krav til EØS-avtalen Notat 1:2012 Stein Stugu LOs 15 krav til EØS-avtalen Hvordan gikk det? Innledning EØS-avtalen ble etablert for å formalisere EFTA-landenes forhold til EU. I flere av landene var det et ønske, i alle fall

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503

Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503 000 f7i FAGFORBUNDET Europautredningen Senter for europarett Pb 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503 FAGFORBUINDETS

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok!

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok! BYGNINGSARBEIDEREN 3-2014 1 Nr. 3-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13 Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening

Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011 ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening Rogaland Elektromontørforening sine forslag til kandidater og forslag til Landstariffkonferansen

Detaljer

Forsvar arbeidsmiljøloven

Forsvar arbeidsmiljøloven B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Returadresse: Rødt Dronningens gate 22, 0154 Oslo Nei til det mørkeblå arbeidslivet: Foto: Kjetil Ree/CC. Forsvar arbeidsmiljøloven TISA-avtalen: Foto: Jim Forest.

Detaljer