Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus"

Transkript

1 Vår ref.: Deres ref.: Dato: Felles plansekretariat for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune v/akershus fylkeskommune Kopi: Alle OOFs medlemmer Høringsuttalelse til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus OOF er i stor grad fornøyd med denne planen. Den vil kunne bidra til en positiv utvikling innenfor de områdene vi er mest opptatt av, nemlig å bevare Marka og markagrensa, god tilgang til natur- og friluftsområder, redusere klimagassutslippene og forbedre folkehelsen gjennom friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs. Hovedutfordringen vil etter OOFs mening bli å sikre befolkningen i vekstområdene tilfredsstillende bomiljøer med grønnstruktur, lekeplasser, idrettsanlegg, turveier osv. Her har vi foreslått flere endringer i retningslinjene som vil bidra til å styrke dette. 1

2 OOFs konkrete forslag til endringer i planens tekst Side 7, "Levende byer med god bokvalitet" Forslag, ny tekst, s. 7, i Sammendrag, avsnitt "Levende byer med god bokvalitet", 5. linje: Gode bomiljøer betyr også at området har et nettverk av turveier, grøntområder og idrettsanlegg til rekreasjon og fysisk aktivitet for alle aldre, og at det er god tilgjengelighet til sammenhengende og attraktive natur- og friluftslivsområder som Marka, kystområdene og lignende. Side 28, strategi A2: "Utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet" Forslag til ny tekst i margen under "Strategien innebærer Flerfunksjonalitet i sentrum", etter 6. linje: Sentrumsområdene skal ha et nettverk av turveier, grøntområder og idrettsanlegg til rekreasjon og fysisk aktivitet for folk i alle aldre, og det skal være god tilgjengelighet til sammenhengende og attraktive natur- og friluftslivsområder som Marka, kystområdene og lignende. Side 28, ny retningslinje under strategi A2 Forslag, ny retningslinje under A2: "Utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet": Alle prioriterte vekstområder skal ha et godt tilrettelagt natur- og friluftsområde i sitt nærområde. Natur- og friluftsområdet skal tilrettelegges slik at det dekker den lokale befolkningens ulike behov. Side 30 og 47, retningslinje R7 Forslag ny tekst (understreket) til R7, "Kvalitetskrav til arealutvikling": I kommuneplanens arealdel forventes det at det inngår bestemmelser og retningslinjer med kvalitetskrav til arealutvikling både innenfor og utenfor prioriterte vekstområder. Det legges til rette for en attraktiv by- og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige kulturminner, kulturmiljøer, grønnstrukturer, nettverk av turveier, idrettsanlegg og naturområder for lek, rekreasjon og fysisk aktivitet. For å sikre at bestemmelsene følges opp og er lette å kontrollere, så skal det benyttes kvantitative krav som for eksempel "ingen skal ha mer enn 500 meter til nærmeste turvei" og lignende. Side 31 og 48, retningslinje R8 Forslag til to nye avsnitt til R8 (i margen): Grønn grense bør ha en utforming som bidrar til at flest mulig i vekstområdene får god og rask tilgang til attraktive natur- og friluftslivsområder. Det kan bety at grønn grense bør bukte seg rundt kollektivknutepunktet i vekstområdet. Når grønn grense skal trekkes må den basere seg på kartlegging, verdsetting og prioritering av viktige natur- og friluftslivsområder. Side 37, 39 og 49, retningslinje R14 og R15 Forslag til ny tekst til R 14 og/eller R 15: Befolkningen i vekstområdene skal sikres god tilgjengelighet til Marka og andre større sammenhengende natur- og friluftslivsområder, gjennom et nettverk av turveier/stier, et velfungerende og omfattende kollektivtilbud og et nettverk av utfartsparkeringer. 2

3 Side 40 og 49, Retningslinje R17 eller R18 Forslag til ny tekst til R 17 eller R 18: Sykkelveier bør ikke legges i områder, langs hovedveier, med helseskadelig luftkvalitet. OOFs vurdering av hovedmålene i planen I planen er det tre hovedmål. OOF vil trekke fram følgende to hovedmål fra planen som særlig viktige for oss: "Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur" "Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport" Årsakene til at vi støtter disse to hovedmålene fra planen, er at vi mener de vil bidra til å: bevare Marka og markagrensa bevare naturmangfold og natur- og friluftslivsområder, særlig utenfor fortettingsområdene redusere utslippene av klimagasser bedre folkehelsen Hovedutfordringen, slik OOF ser det, blir å sørge for at fortettingsområdene blir trivelige steder å bo med et godt tilbud av turveier, grøntområder, lekeplasser, balløkker og lignende og med korte avstander til attraktive sammenhengende naturog friluftslivsområder. Videre i høringsuttalelsen vil vi kommentere og drøfte hvilken betydning og effekter planen vil ha for OOFs viktigste arbeidsområder. Vi har i den forbindelse forslag til forbedringer av retningslinjene og andre tekster i planen. Marka og markagrensa Befolkningsveksten vil kunne bli en trussel mot Marka og Markagrensa. OOF er svært opptatt av at Markagrensa respekteres og er derfor godt fornøyd med at arealog transportplanen legger opp til at de regionale grønnstrukturer utenfor vekstområdene skal sikres. Det gjøres i retningslinje R9: "Hensyn til viktige arealverdier, herunder jordbruksareal, kulturminner og kulturmiljø, og regional grønnstruktur for biologisk mangfold og friluftsliv, som ligger utenfor de prioriterte vekstområdene skal prioriteres høyt." OOF legger til grunn at Marka er inkludert i begrepet "regional grønnstruktur". Samtidig blir det viktig å sørge for at Marka fortsatt blir benyttet av en befolkning som i økende grad vil bo urbant, tett, sentrumsnært og lengre unna sammenhengende store naturområder. Da blir det vesentlig å sørge for at befolkningen har kunnskaper om de muligheter som Marka byr på, og at de har ferdigheter som gjør dem i stand til og har lyst til å bruke Marka. Viktig er det også å sikre tilgangen til Marka gjennom god kollektivdekning, tilstrekkelig med utfartsparkeringer og godt tilrettelagte områder med turveier, stier, skiløyper, serveringssteder og lignende. 3

4 Planens vektlegging av kollektivtransport, sykkel- og gangveier vil kunne bidra til økt tilgjengelighet til Marka. OOF mener det er helt nødvendig å sikre målet om sammenhengende nettverk av sykkel- og gangveier mellom fjorden, vekstområdene og Marka. Derfor ber OOF om at dette aspektet vektlegges i det videre arbeid. Tilgang til natur og friluftsområder OOFs mål er å sikre befolkningen i regionen gode muligheter for natur- og friluftsopplevelser, ta vare på naturmangfoldet og å sikre sammenhengende grønnstrukturer og nettverk av tur- og sykkelveier. Den forventede befolkningsveksten i regionen vil medføre et utbyggingspress. Hvis utbyggingen fortsetter i samme spor som tidligere, kan den fort bli en trussel mot grønnstrukturer og natur- og friluftsområder. OOF vurderer derfor planen som et viktig bidrag for å redusere dette presset på regionale grønnstrukturer, kulturlandskaper og naturmangfold. Ved å satse på konsentrert byutvikling langs jernbane og T-bane i noen utvalgte regionale byer i bybåndet, og i noen prioriterte lokale byer og tettsteder, kan det spares verdifull grønnstruktur, naturmangfold og flotte kulturlandskaper som er viktige for både matproduksjon og friluftsliv. Det blir derfor viktig å følge opp planens strategi om at store investeringer i kollektivtransporten følges opp med konsentrert byutvikling langs banene, og omvendt. Om det ønskes en stor utbygging et sted, er forutsetningen at det etableres et velfungerende kollektivsystem parallelt med utbyggingen, slik at det unngås kollektivproblemer tilsvarende Fornebu-utbyggingen. Her må kommunene bruke rekkefølgebestemmelser som verktøy for å unngå denne typen problemer. OOF støtter derfor planens retningslinje for vekst i kommunen (R2) om at kommunene må utarbeide et dimensjoneringsgrunnlag for vekst fram mot 2030, som er tilpasset kollektivtransportsystemets kapasitet i kommunen. OOF er også positiv til retningslinjen (R9) om at kommunene må vurdere uregulerte utbyggingsarealer i dagens kommuneplaner på nytt, slik at de er i tråd med målene i den nye regionale transport- og arealplanen. Hovedutfordring: Grønnstruktur i vekstområdene Planen forutsetter at det fortettes i noen utvalgt byer, bydeler og steder langs banesystemene i regionen. Videre står det i planen at i disse områdene skal vekst gå foran vern. Det betyr at både grønnstruktur og kulturlandskap kan bli bygd ned i disse områdene. OOF aksepterer at grønne områder kan bli nedprioritert i vekstområdene og er derfor godt fornøyd med at planen samtidig vektlegger at transformasjon og fortetting må prioriteres før en går løs på grønnstruktur og kulturlandskap (retningslinje R8). OOF mener likevel det blir en betydelig utfordring med planen å sikre innbyggerne i disse fortettingsområdene tilfredsstillende tilgang til grønne lunger, lekeplasser, idrettsanlegg og turveier i sitt nærmiljø. I fortettingsområdene mener OOF at god og lett tilgang til natur og muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv må prioriteres og vektlegges. Dette må tydeliggjøres i planen. Vi foreslår derfor følgende ekstra tekst på side 7 i høringsutkastet (Sammendraget) og på side 28 under strategi A2 "Utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet": 4

5 Ny tekst på side 7, i Sammendrag, avsnitt "Levende byer med god bokvalitet", 5. linje: Gode bomiljøer betyr også at området har et nettverk av turveier, grøntområder og idrettsanlegg til rekreasjon og fysisk aktivitet for alle aldre, og at det er god tilgjengelighet til sammenhengende og attraktive natur- og friluftslivsområder som Marka, kystområdene og lignende. Ny tekst på side 28, i margen under "Strategien innebærer Flerfunksjonalitet i sentrum", etter 6. linje: Sentrumsområdene skal ha et nettverk av turveier, grøntområder og idrettsanlegg til rekreasjon og fysisk aktivitet for folk i alle aldre, og det skal være god tilgjengelighet til sammenhengende og attraktive natur- og friluftslivsområder som Marka, kystområdene og lignende. Virkemidler for å sikre grønnstrukturen Bestemmelser og retningslinjer OOF er godt fornøyd med punkt A2 i planens strategidel. Her står det at kommuneplanens arealdel skal ha bestemmelser og retningslinjer med kvalitetskrav til arealutvikling, og omfatter blant annet krav knyttet til miljøkvalitet, estetikk/materialvalg, tilgang på uterom, grøntarealer og natur. Strategien i A2 følges ikke godt nok opp i retningslinjene (R7). OOF foreslår derfor å føye til en ekstra linje (understreket) til retningslinjen (se lengre nede). OOF mener at det i bestemmelsene og retningslinjene må formuleres kvantitative mål. De er lettere å følge opp og enklere å kontrollere. Et krav om avstand til nærmeste turvei er et eksempel på et slikt kvantitativt mål. Noen kommuner har for eksempel satt som mål at ingen skal bo lenger enn 250 meter fra merket og skiltet turvei. Den Norske Turistforening har en ma lsetting om at det ikke skal være lengre enn 500 meter til nærmeste turvei, og Klima og Miljødepartementet skriver i sin strategi for friluftsliv for følgende: Det er en ambisjon at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter fra bosted til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. OOF foreslår derfor å føye til tekst i retningslinje R7, for å tydeliggjøre grønnstruktur-behovet og viktigheten av kvantitative mål. Ny tekst (understreket) til R7, "Kvalitetskrav til arealutvikling" (side 30) I kommuneplanens arealdel forventes det at det inngår bestemmelser og retningslinjer med kvalitetskrav til arealutvikling både innenfor og utenfor prioriterte vekstområder. Det legges til rette for en attraktiv by- og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige kulturminner, kulturmiljøer, grønnstrukturer, idrettsanlegg, nettverk av turveier og naturområder for lek, rekreasjon og fysisk aktivitet. For å sikre at bestemmelsene følges opp og er lette å kontrollere, så skal det benyttes kvantitative krav som for eksempel "ingen skal ha mer enn 500 meter til nærmeste turvei" og lignende. 5

6 Grønn grense I planens retningslinjer (R8) står det at kommunene skal sørge for en klar og langsiktig avgrensing av de prioriterte fortettingsområdene. Dette skal gjøres med en grønn grense i kommuneplanens arealdel. OOF støtter dette tiltaket. Vi foreslår i tillegg at grensens utforming og plassering søker å optimalisere tilgangen til sammenhengende natur- og friluftsområder for befolkningen. Det kan for eksempel bety at den grønne grensen bør bukte seg i en slags stjerneform omkring et vekstområde. OOF foreslår derfor å føye til følgende avsnitt til retningslinje R8: Tilføyelse til R8 (side 31): Grønn grense bør ha en utforming som bidrar til at flest mulig i vekstområdene får god og rask tilgang til attraktive natur- og friluftslivsområder. Det kan bety at grønn grense bør bukte seg rundt kollektivknutepunktet i vekstområdet. Kartlegging og verdsetting av natur- og friluftsområder OOF mener, uavhengig av denne planen, at det er viktig å kartlegge og verdsette natur- og friluftslivsområder, slik at de mest verdifulle områdene kan tydeliggjøres, prioriteres og sikres. Planens fortettingsstrategi og innføring av "Grønn grense" aktualiserer dette behovet. Det blir ekstra viktig å identifisere de viktigste natur -og friluftslivsarealene i vekstområdene og dets nærområder, slik at grønn grense blir trukket så presis som mulig. OOF anbefaler i denne sammenheng Miljødirektoratets nye metodikk for Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, der fylkeskommunene kan tilby økonomisk og faglig veiledning. OOF foreslår derfor følgende ekstra avsnitt til retningslinje R8: Tilføyelse til R8 (side 31): Når grønn grense skal trekkes må den basere seg på kartlegging, verdsetting og prioritering av viktige natur- og friluftslivsområder. Klimautfordringen OOF er som natur- og friluftsorganisasjon opptatt av klimaendringene og de negative effekter de vil kunne påføre naturmiljøet og friluftslivet i regionen, med korte, snøfattige vintre, mer nedbør osv. OOF er derfor godt fornøyd med at planen følger opp de nasjonale mål om karbonnøytralitet innen 2030 og Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes mål om å halvere klimagass-utslippene innen 2030 (i forhold til 1990s utslippsnivå). Men dersom disse målene skal nås, mener OOF at utbygging av kollektivtransport og gang- og sykkelveier minst må ta persontransportveksten i perioden. Strategiene i planen for å nå disse målene er blant annet økt kollektivsatsing, restriktiv parkeringspolitikk og utbygging av et nettverk av gang- og sykkelveier, slik at folk i økende grad kan/må gå, sykle og kjøre kollektivt til jobb, butikker og service. I tillegg inneholder planen mål om mer effektiv utnyttelse av transportsystemene, ved å etablere flere teknologi/kontor-bedrifter på Romerike og Follo. På den måten kan kollektivtransportmidlene fylles opp med folk på returkjøringene fra Oslo. OOF er i hovedsak positive til disse mål og strategier, men vil anbefale at det settes konkrete delmål for utslippsnivåer og at dette følges opp med 6

7 overvåking/målinger og statistikk. Vår erfaring er at kommunene mangler konkrete tall på hvordan de ligger an i dette viktige arbeidet. Folkehelse Undersøkelser (SSB) viser at friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs er den viktigste kilden til fysisk aktivitet i Norge. Betydningen fysisk aktivitet har for folkehelsa er vel dokumentert. For OOF er det derfor svært viktig at planen bidrar til å øke mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet. Økt urbanisering og befolkningsvekst kan redusere disse mulighetene, både ved at verdifulle grønnstrukturer forsvinner og ved at interessen for friluftsliv generelt reduseres i befolkningen. Vi er godt fornøyd med at areal og transportplanen inneholder mange viktige mål og strategier som vil kunne bidra til fysisk aktivitet og friluftsliv, og dermed til bedre folkehelse. Vi kan trekke fram følgende strategier og mål: Bevaring av grønnstruktur utenfor vekstområdene Mer kollektivbruk, sykling og gange Nettverk av gang- og sykkelveier Urbanisering, tilrettelegging og tilgjengelighet Med økt urbanisering vil en større andel av befolkningen bo i leiligheter, i områder lengre unna Marka og andre større, sammenhengende natur- og friluftsområder. Dette kan bidra til reduserte muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs. Transport og arealplanen må derfor inneholde strategier og retningslinjer som også sikrer befolkningen i vekstområdene god tilgjengelighet til natur- og friluftsområder, og med en tilrettelegging tilpasset befolkningens behov. OOF vil her spesielt påpeke behovet for å ivareta og bygge ut kollektivtilbudet fra vekstområdene og ut til natur- og friluftslivsområdene. Utviklingen de siste årene har vært sprikende, med NSB som legger ned viktige "friluftslivs"-stasjoner på blant annet Gjøvikbanen til Ruter som har forbedret tilbudet for syklistene, med gratis sykkelfrakt utenom rushtiden. For å sikre tilgjengelighet til Marka og andre større natur og friluftslivsområder, foreslår derfor OOF følgende ny retningslinje (som evt. kan knyttes til retningslinje R14 og/eller R15): Forslag til ny retningslinje for R14 og/eller R15: Befolkningen i vekstområdene skal sikres god tilgjengelighet til Marka og andre større sammenhengende natur- og friluftslivsområder, gjennom et nettverk av turveier/stier, et velfungerende og omfattende kollektivtilbud og et nettverk av utfartsparkeringer. Vi mener også at det er nødvendig med god og målrettet tilrettelegging og vil derfor anbefale et mål om at alle vekstområdene skal ha minst ett attraktivt friluftsområde som innbyr til fysisk aktivitet i sitt nærområde. OOF mener at Sognsvann med god kollektivdekning, utfartsparkering, trygg lyssatt turvei rundt attraktiv innsjø, bademuligheter, parkaktige omgivelser med søppeltømming og toaletter og turmuligheter videre innover i Marka, bør kunne være en inspirasjon. OOF har derfor følgende forslag til ny retningslinje: 7

8 Forslag til ny retningslinje under A2: "Utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet" (side 28): Alle prioriterte vekstområder skal ha et godt tilrettelagt natur- og friluftsområde i sitt nærområde. Natur- og friluftsområdet skal tilrettelegges slik at det dekker den lokale befolkningens ulike behov. Nettverk av sykkel og gangveier I planen er det formulert omfattende strategier for gange og sykling som OOF støtter. Planen innebærer en satsing på gange og sykling i nærområdene og til jobb. Her vil vi trekke fram noen sentrale punkter fra planen: Gang-, sykkel- og kollektivtransporttraseer prioriteres foran andre trafikantgrupper Det skal legges til rette for at barn og unge kan gå/sykle til skolen. Sykkelparkering ved kollektivknutepunkt, arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, skoler, butikker, bysentra og annen publikumsrettet virksomhet. OOF er svært positiv til den vektlegging planen har på gange og sykling. Det vil bidra til å redusere klimagass-utslippene, luftforurensinger, trafikk-kaos, og det vil også kunne være et vesentlig bidrag for å øke den fysiske hverdagsaktiviteten i befolkningen. Sykkelpendling langs hovedveiene og luftkvalitet OOF mener at planen ikke drøfter utfordringene knyttet til sykling langs hovedveiene, luftkvalitet og helserisiko. Undersøkelser og målinger har dokumentert at luftkvaliteten langs regionens hovedveier kan være på et så lavt nivå, at det kan medføre helsemessig risiko å sykle her daglig. Samtidig har andre undersøkelser vist at de helsemessige effektene av sykling samlet sett er gode. OOF ber derfor om at strategi og retningslinjer endres på dette punktet og vi har følgende forslag til nytt avsnitt for retningslinje R18. Nytt avsnitt til R17 eller R18: Sykkelveier bør ikke legges i områder, langs hovedveier, med helseskadelig luftkvalitet. Med vennlig hilsen Tom Fremstad Generalsekretær Johan Hval Rådgiver Godkjent og elektronisk ekspedert 8

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har lest Skedsmos kommuneplan, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen. De utfordringene kommunen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 18/2015 BUK-sak 8/2015 Dato: 08.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 2011/622 602

Detaljer

Utfordringer og tiltak

Utfordringer og tiltak Oslo og Omland Friluftsråd er i stor grad positiv til Bærum kommunes temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Den fanger opp mange av de utfordringene innenfor området, har gode prioriteringer

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23

Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 15. juni 2012. Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 Del 1: Strategier for samordnet areal- og transportpolitikk Handlingsprogram og planretningslinjer Foreløpig bilde,

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10 HØRINGSFORSLAG Rambøll Byfogd Paus gate 10 INNHOLD 1. PLANFORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Forankring i plan- og bygningsloven... 4 1.4 Overordnede føringer og sammenheng

Detaljer

Slik vil vi bo i Buskerudbyen

Slik vil vi bo i Buskerudbyen Offentlig informasjon Slik vil vi bo i Buskerudbyen drammen FEllES areal- OG transportplan HØrInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Drammen? Kjære innbygger i drammen Har du hørt om Buskerudbyen? Hvordan

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart

Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart REGIONALE PLANER I OSLOREGIONEN Rå-utkast (ikke komplett) 11.08.14, GS Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart Fylkesplan vedtatt 2009, godkjent 2011. Vedtatt forlenget til 2016 i Regional

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 28.06.2012 Fastsatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Innhold PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR SAMORDNET AREAL OG TRANSPORT FOR OSLO OG AKERSHUS...

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak Innhold Kampanjeukene: Vår grønne kampsak... 2 Hvordan velge en god miljøsak for ditt lokallag?... 4 Tips og

Detaljer

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023 Høringsrapport Dato 02.11.2012 1 1 Forord Denne rapporten oppsummerer uttalelsene til høringsutgaven Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023. Høringsutgaven

Detaljer

Regionalplan for Jæren

Regionalplan for Jæren 11.05.2012 Regionalplan for Jæren Revisjon av fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen,

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 Rådmannens forslag 30.05.2013 1 Innledning... 5 1. Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng?...

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 9.mai 2014 SAKENE 8/14-12/14 Regionalplan for Hadeland 2014 2021 Utkast mai 2014 Utkast per 18.4.14 Innhald: 1. Bakgrunn og mål... 4 2. En del av Osloregionene

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 07.05.2012 Vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Foto: Scanpix, Sørumsand 2 Innhold INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 6 MÅL FOR SAMORDNET

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Gåstrategi for Haugesund kommune

Gåstrategi for Haugesund kommune Gåstrategi for Haugesund kommune Februar 2014 Foto omslag: Karmsund. 1 Forord Haugesund kommune har i perioden fra august 2012 til februar 2014 arbeidet med å utarbeide en lokal gåstrategi. Arbeidet ble

Detaljer