Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus"

Transkript

1 Vår ref.: Deres ref.: Dato: Felles plansekretariat for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune v/akershus fylkeskommune Kopi: Alle OOFs medlemmer Høringsuttalelse til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus OOF er i stor grad fornøyd med denne planen. Den vil kunne bidra til en positiv utvikling innenfor de områdene vi er mest opptatt av, nemlig å bevare Marka og markagrensa, god tilgang til natur- og friluftsområder, redusere klimagassutslippene og forbedre folkehelsen gjennom friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs. Hovedutfordringen vil etter OOFs mening bli å sikre befolkningen i vekstområdene tilfredsstillende bomiljøer med grønnstruktur, lekeplasser, idrettsanlegg, turveier osv. Her har vi foreslått flere endringer i retningslinjene som vil bidra til å styrke dette. 1

2 OOFs konkrete forslag til endringer i planens tekst Side 7, "Levende byer med god bokvalitet" Forslag, ny tekst, s. 7, i Sammendrag, avsnitt "Levende byer med god bokvalitet", 5. linje: Gode bomiljøer betyr også at området har et nettverk av turveier, grøntområder og idrettsanlegg til rekreasjon og fysisk aktivitet for alle aldre, og at det er god tilgjengelighet til sammenhengende og attraktive natur- og friluftslivsområder som Marka, kystområdene og lignende. Side 28, strategi A2: "Utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet" Forslag til ny tekst i margen under "Strategien innebærer Flerfunksjonalitet i sentrum", etter 6. linje: Sentrumsområdene skal ha et nettverk av turveier, grøntområder og idrettsanlegg til rekreasjon og fysisk aktivitet for folk i alle aldre, og det skal være god tilgjengelighet til sammenhengende og attraktive natur- og friluftslivsområder som Marka, kystområdene og lignende. Side 28, ny retningslinje under strategi A2 Forslag, ny retningslinje under A2: "Utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet": Alle prioriterte vekstområder skal ha et godt tilrettelagt natur- og friluftsområde i sitt nærområde. Natur- og friluftsområdet skal tilrettelegges slik at det dekker den lokale befolkningens ulike behov. Side 30 og 47, retningslinje R7 Forslag ny tekst (understreket) til R7, "Kvalitetskrav til arealutvikling": I kommuneplanens arealdel forventes det at det inngår bestemmelser og retningslinjer med kvalitetskrav til arealutvikling både innenfor og utenfor prioriterte vekstområder. Det legges til rette for en attraktiv by- og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige kulturminner, kulturmiljøer, grønnstrukturer, nettverk av turveier, idrettsanlegg og naturområder for lek, rekreasjon og fysisk aktivitet. For å sikre at bestemmelsene følges opp og er lette å kontrollere, så skal det benyttes kvantitative krav som for eksempel "ingen skal ha mer enn 500 meter til nærmeste turvei" og lignende. Side 31 og 48, retningslinje R8 Forslag til to nye avsnitt til R8 (i margen): Grønn grense bør ha en utforming som bidrar til at flest mulig i vekstområdene får god og rask tilgang til attraktive natur- og friluftslivsområder. Det kan bety at grønn grense bør bukte seg rundt kollektivknutepunktet i vekstområdet. Når grønn grense skal trekkes må den basere seg på kartlegging, verdsetting og prioritering av viktige natur- og friluftslivsområder. Side 37, 39 og 49, retningslinje R14 og R15 Forslag til ny tekst til R 14 og/eller R 15: Befolkningen i vekstområdene skal sikres god tilgjengelighet til Marka og andre større sammenhengende natur- og friluftslivsområder, gjennom et nettverk av turveier/stier, et velfungerende og omfattende kollektivtilbud og et nettverk av utfartsparkeringer. 2

3 Side 40 og 49, Retningslinje R17 eller R18 Forslag til ny tekst til R 17 eller R 18: Sykkelveier bør ikke legges i områder, langs hovedveier, med helseskadelig luftkvalitet. OOFs vurdering av hovedmålene i planen I planen er det tre hovedmål. OOF vil trekke fram følgende to hovedmål fra planen som særlig viktige for oss: "Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur" "Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport" Årsakene til at vi støtter disse to hovedmålene fra planen, er at vi mener de vil bidra til å: bevare Marka og markagrensa bevare naturmangfold og natur- og friluftslivsområder, særlig utenfor fortettingsområdene redusere utslippene av klimagasser bedre folkehelsen Hovedutfordringen, slik OOF ser det, blir å sørge for at fortettingsområdene blir trivelige steder å bo med et godt tilbud av turveier, grøntområder, lekeplasser, balløkker og lignende og med korte avstander til attraktive sammenhengende naturog friluftslivsområder. Videre i høringsuttalelsen vil vi kommentere og drøfte hvilken betydning og effekter planen vil ha for OOFs viktigste arbeidsområder. Vi har i den forbindelse forslag til forbedringer av retningslinjene og andre tekster i planen. Marka og markagrensa Befolkningsveksten vil kunne bli en trussel mot Marka og Markagrensa. OOF er svært opptatt av at Markagrensa respekteres og er derfor godt fornøyd med at arealog transportplanen legger opp til at de regionale grønnstrukturer utenfor vekstområdene skal sikres. Det gjøres i retningslinje R9: "Hensyn til viktige arealverdier, herunder jordbruksareal, kulturminner og kulturmiljø, og regional grønnstruktur for biologisk mangfold og friluftsliv, som ligger utenfor de prioriterte vekstområdene skal prioriteres høyt." OOF legger til grunn at Marka er inkludert i begrepet "regional grønnstruktur". Samtidig blir det viktig å sørge for at Marka fortsatt blir benyttet av en befolkning som i økende grad vil bo urbant, tett, sentrumsnært og lengre unna sammenhengende store naturområder. Da blir det vesentlig å sørge for at befolkningen har kunnskaper om de muligheter som Marka byr på, og at de har ferdigheter som gjør dem i stand til og har lyst til å bruke Marka. Viktig er det også å sikre tilgangen til Marka gjennom god kollektivdekning, tilstrekkelig med utfartsparkeringer og godt tilrettelagte områder med turveier, stier, skiløyper, serveringssteder og lignende. 3

4 Planens vektlegging av kollektivtransport, sykkel- og gangveier vil kunne bidra til økt tilgjengelighet til Marka. OOF mener det er helt nødvendig å sikre målet om sammenhengende nettverk av sykkel- og gangveier mellom fjorden, vekstområdene og Marka. Derfor ber OOF om at dette aspektet vektlegges i det videre arbeid. Tilgang til natur og friluftsområder OOFs mål er å sikre befolkningen i regionen gode muligheter for natur- og friluftsopplevelser, ta vare på naturmangfoldet og å sikre sammenhengende grønnstrukturer og nettverk av tur- og sykkelveier. Den forventede befolkningsveksten i regionen vil medføre et utbyggingspress. Hvis utbyggingen fortsetter i samme spor som tidligere, kan den fort bli en trussel mot grønnstrukturer og natur- og friluftsområder. OOF vurderer derfor planen som et viktig bidrag for å redusere dette presset på regionale grønnstrukturer, kulturlandskaper og naturmangfold. Ved å satse på konsentrert byutvikling langs jernbane og T-bane i noen utvalgte regionale byer i bybåndet, og i noen prioriterte lokale byer og tettsteder, kan det spares verdifull grønnstruktur, naturmangfold og flotte kulturlandskaper som er viktige for både matproduksjon og friluftsliv. Det blir derfor viktig å følge opp planens strategi om at store investeringer i kollektivtransporten følges opp med konsentrert byutvikling langs banene, og omvendt. Om det ønskes en stor utbygging et sted, er forutsetningen at det etableres et velfungerende kollektivsystem parallelt med utbyggingen, slik at det unngås kollektivproblemer tilsvarende Fornebu-utbyggingen. Her må kommunene bruke rekkefølgebestemmelser som verktøy for å unngå denne typen problemer. OOF støtter derfor planens retningslinje for vekst i kommunen (R2) om at kommunene må utarbeide et dimensjoneringsgrunnlag for vekst fram mot 2030, som er tilpasset kollektivtransportsystemets kapasitet i kommunen. OOF er også positiv til retningslinjen (R9) om at kommunene må vurdere uregulerte utbyggingsarealer i dagens kommuneplaner på nytt, slik at de er i tråd med målene i den nye regionale transport- og arealplanen. Hovedutfordring: Grønnstruktur i vekstområdene Planen forutsetter at det fortettes i noen utvalgt byer, bydeler og steder langs banesystemene i regionen. Videre står det i planen at i disse områdene skal vekst gå foran vern. Det betyr at både grønnstruktur og kulturlandskap kan bli bygd ned i disse områdene. OOF aksepterer at grønne områder kan bli nedprioritert i vekstområdene og er derfor godt fornøyd med at planen samtidig vektlegger at transformasjon og fortetting må prioriteres før en går løs på grønnstruktur og kulturlandskap (retningslinje R8). OOF mener likevel det blir en betydelig utfordring med planen å sikre innbyggerne i disse fortettingsområdene tilfredsstillende tilgang til grønne lunger, lekeplasser, idrettsanlegg og turveier i sitt nærmiljø. I fortettingsområdene mener OOF at god og lett tilgang til natur og muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv må prioriteres og vektlegges. Dette må tydeliggjøres i planen. Vi foreslår derfor følgende ekstra tekst på side 7 i høringsutkastet (Sammendraget) og på side 28 under strategi A2 "Utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet": 4

5 Ny tekst på side 7, i Sammendrag, avsnitt "Levende byer med god bokvalitet", 5. linje: Gode bomiljøer betyr også at området har et nettverk av turveier, grøntområder og idrettsanlegg til rekreasjon og fysisk aktivitet for alle aldre, og at det er god tilgjengelighet til sammenhengende og attraktive natur- og friluftslivsområder som Marka, kystområdene og lignende. Ny tekst på side 28, i margen under "Strategien innebærer Flerfunksjonalitet i sentrum", etter 6. linje: Sentrumsområdene skal ha et nettverk av turveier, grøntområder og idrettsanlegg til rekreasjon og fysisk aktivitet for folk i alle aldre, og det skal være god tilgjengelighet til sammenhengende og attraktive natur- og friluftslivsområder som Marka, kystområdene og lignende. Virkemidler for å sikre grønnstrukturen Bestemmelser og retningslinjer OOF er godt fornøyd med punkt A2 i planens strategidel. Her står det at kommuneplanens arealdel skal ha bestemmelser og retningslinjer med kvalitetskrav til arealutvikling, og omfatter blant annet krav knyttet til miljøkvalitet, estetikk/materialvalg, tilgang på uterom, grøntarealer og natur. Strategien i A2 følges ikke godt nok opp i retningslinjene (R7). OOF foreslår derfor å føye til en ekstra linje (understreket) til retningslinjen (se lengre nede). OOF mener at det i bestemmelsene og retningslinjene må formuleres kvantitative mål. De er lettere å følge opp og enklere å kontrollere. Et krav om avstand til nærmeste turvei er et eksempel på et slikt kvantitativt mål. Noen kommuner har for eksempel satt som mål at ingen skal bo lenger enn 250 meter fra merket og skiltet turvei. Den Norske Turistforening har en ma lsetting om at det ikke skal være lengre enn 500 meter til nærmeste turvei, og Klima og Miljødepartementet skriver i sin strategi for friluftsliv for følgende: Det er en ambisjon at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter fra bosted til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. OOF foreslår derfor å føye til tekst i retningslinje R7, for å tydeliggjøre grønnstruktur-behovet og viktigheten av kvantitative mål. Ny tekst (understreket) til R7, "Kvalitetskrav til arealutvikling" (side 30) I kommuneplanens arealdel forventes det at det inngår bestemmelser og retningslinjer med kvalitetskrav til arealutvikling både innenfor og utenfor prioriterte vekstområder. Det legges til rette for en attraktiv by- og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige kulturminner, kulturmiljøer, grønnstrukturer, idrettsanlegg, nettverk av turveier og naturområder for lek, rekreasjon og fysisk aktivitet. For å sikre at bestemmelsene følges opp og er lette å kontrollere, så skal det benyttes kvantitative krav som for eksempel "ingen skal ha mer enn 500 meter til nærmeste turvei" og lignende. 5

6 Grønn grense I planens retningslinjer (R8) står det at kommunene skal sørge for en klar og langsiktig avgrensing av de prioriterte fortettingsområdene. Dette skal gjøres med en grønn grense i kommuneplanens arealdel. OOF støtter dette tiltaket. Vi foreslår i tillegg at grensens utforming og plassering søker å optimalisere tilgangen til sammenhengende natur- og friluftsområder for befolkningen. Det kan for eksempel bety at den grønne grensen bør bukte seg i en slags stjerneform omkring et vekstområde. OOF foreslår derfor å føye til følgende avsnitt til retningslinje R8: Tilføyelse til R8 (side 31): Grønn grense bør ha en utforming som bidrar til at flest mulig i vekstområdene får god og rask tilgang til attraktive natur- og friluftslivsområder. Det kan bety at grønn grense bør bukte seg rundt kollektivknutepunktet i vekstområdet. Kartlegging og verdsetting av natur- og friluftsområder OOF mener, uavhengig av denne planen, at det er viktig å kartlegge og verdsette natur- og friluftslivsområder, slik at de mest verdifulle områdene kan tydeliggjøres, prioriteres og sikres. Planens fortettingsstrategi og innføring av "Grønn grense" aktualiserer dette behovet. Det blir ekstra viktig å identifisere de viktigste natur -og friluftslivsarealene i vekstområdene og dets nærområder, slik at grønn grense blir trukket så presis som mulig. OOF anbefaler i denne sammenheng Miljødirektoratets nye metodikk for Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, der fylkeskommunene kan tilby økonomisk og faglig veiledning. OOF foreslår derfor følgende ekstra avsnitt til retningslinje R8: Tilføyelse til R8 (side 31): Når grønn grense skal trekkes må den basere seg på kartlegging, verdsetting og prioritering av viktige natur- og friluftslivsområder. Klimautfordringen OOF er som natur- og friluftsorganisasjon opptatt av klimaendringene og de negative effekter de vil kunne påføre naturmiljøet og friluftslivet i regionen, med korte, snøfattige vintre, mer nedbør osv. OOF er derfor godt fornøyd med at planen følger opp de nasjonale mål om karbonnøytralitet innen 2030 og Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes mål om å halvere klimagass-utslippene innen 2030 (i forhold til 1990s utslippsnivå). Men dersom disse målene skal nås, mener OOF at utbygging av kollektivtransport og gang- og sykkelveier minst må ta persontransportveksten i perioden. Strategiene i planen for å nå disse målene er blant annet økt kollektivsatsing, restriktiv parkeringspolitikk og utbygging av et nettverk av gang- og sykkelveier, slik at folk i økende grad kan/må gå, sykle og kjøre kollektivt til jobb, butikker og service. I tillegg inneholder planen mål om mer effektiv utnyttelse av transportsystemene, ved å etablere flere teknologi/kontor-bedrifter på Romerike og Follo. På den måten kan kollektivtransportmidlene fylles opp med folk på returkjøringene fra Oslo. OOF er i hovedsak positive til disse mål og strategier, men vil anbefale at det settes konkrete delmål for utslippsnivåer og at dette følges opp med 6

7 overvåking/målinger og statistikk. Vår erfaring er at kommunene mangler konkrete tall på hvordan de ligger an i dette viktige arbeidet. Folkehelse Undersøkelser (SSB) viser at friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs er den viktigste kilden til fysisk aktivitet i Norge. Betydningen fysisk aktivitet har for folkehelsa er vel dokumentert. For OOF er det derfor svært viktig at planen bidrar til å øke mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet. Økt urbanisering og befolkningsvekst kan redusere disse mulighetene, både ved at verdifulle grønnstrukturer forsvinner og ved at interessen for friluftsliv generelt reduseres i befolkningen. Vi er godt fornøyd med at areal og transportplanen inneholder mange viktige mål og strategier som vil kunne bidra til fysisk aktivitet og friluftsliv, og dermed til bedre folkehelse. Vi kan trekke fram følgende strategier og mål: Bevaring av grønnstruktur utenfor vekstområdene Mer kollektivbruk, sykling og gange Nettverk av gang- og sykkelveier Urbanisering, tilrettelegging og tilgjengelighet Med økt urbanisering vil en større andel av befolkningen bo i leiligheter, i områder lengre unna Marka og andre større, sammenhengende natur- og friluftsområder. Dette kan bidra til reduserte muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs. Transport og arealplanen må derfor inneholde strategier og retningslinjer som også sikrer befolkningen i vekstområdene god tilgjengelighet til natur- og friluftsområder, og med en tilrettelegging tilpasset befolkningens behov. OOF vil her spesielt påpeke behovet for å ivareta og bygge ut kollektivtilbudet fra vekstområdene og ut til natur- og friluftslivsområdene. Utviklingen de siste årene har vært sprikende, med NSB som legger ned viktige "friluftslivs"-stasjoner på blant annet Gjøvikbanen til Ruter som har forbedret tilbudet for syklistene, med gratis sykkelfrakt utenom rushtiden. For å sikre tilgjengelighet til Marka og andre større natur og friluftslivsområder, foreslår derfor OOF følgende ny retningslinje (som evt. kan knyttes til retningslinje R14 og/eller R15): Forslag til ny retningslinje for R14 og/eller R15: Befolkningen i vekstområdene skal sikres god tilgjengelighet til Marka og andre større sammenhengende natur- og friluftslivsområder, gjennom et nettverk av turveier/stier, et velfungerende og omfattende kollektivtilbud og et nettverk av utfartsparkeringer. Vi mener også at det er nødvendig med god og målrettet tilrettelegging og vil derfor anbefale et mål om at alle vekstområdene skal ha minst ett attraktivt friluftsområde som innbyr til fysisk aktivitet i sitt nærområde. OOF mener at Sognsvann med god kollektivdekning, utfartsparkering, trygg lyssatt turvei rundt attraktiv innsjø, bademuligheter, parkaktige omgivelser med søppeltømming og toaletter og turmuligheter videre innover i Marka, bør kunne være en inspirasjon. OOF har derfor følgende forslag til ny retningslinje: 7

8 Forslag til ny retningslinje under A2: "Utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet" (side 28): Alle prioriterte vekstområder skal ha et godt tilrettelagt natur- og friluftsområde i sitt nærområde. Natur- og friluftsområdet skal tilrettelegges slik at det dekker den lokale befolkningens ulike behov. Nettverk av sykkel og gangveier I planen er det formulert omfattende strategier for gange og sykling som OOF støtter. Planen innebærer en satsing på gange og sykling i nærområdene og til jobb. Her vil vi trekke fram noen sentrale punkter fra planen: Gang-, sykkel- og kollektivtransporttraseer prioriteres foran andre trafikantgrupper Det skal legges til rette for at barn og unge kan gå/sykle til skolen. Sykkelparkering ved kollektivknutepunkt, arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, skoler, butikker, bysentra og annen publikumsrettet virksomhet. OOF er svært positiv til den vektlegging planen har på gange og sykling. Det vil bidra til å redusere klimagass-utslippene, luftforurensinger, trafikk-kaos, og det vil også kunne være et vesentlig bidrag for å øke den fysiske hverdagsaktiviteten i befolkningen. Sykkelpendling langs hovedveiene og luftkvalitet OOF mener at planen ikke drøfter utfordringene knyttet til sykling langs hovedveiene, luftkvalitet og helserisiko. Undersøkelser og målinger har dokumentert at luftkvaliteten langs regionens hovedveier kan være på et så lavt nivå, at det kan medføre helsemessig risiko å sykle her daglig. Samtidig har andre undersøkelser vist at de helsemessige effektene av sykling samlet sett er gode. OOF ber derfor om at strategi og retningslinjer endres på dette punktet og vi har følgende forslag til nytt avsnitt for retningslinje R18. Nytt avsnitt til R17 eller R18: Sykkelveier bør ikke legges i områder, langs hovedveier, med helseskadelig luftkvalitet. Med vennlig hilsen Tom Fremstad Generalsekretær Johan Hval Rådgiver Godkjent og elektronisk ekspedert 8

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Hva skjer når føringene i planen møter den lokale politikken? Grønn kommunekonferanse 2016, Hafslund konferansesenter Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef i

Detaljer

Utfordringer og tiltak

Utfordringer og tiltak Oslo og Omland Friluftsråd er i stor grad positiv til Bærum kommunes temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Den fanger opp mange av de utfordringene innenfor området, har gode prioriteringer

Detaljer

Markarådet Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Markarådet Ellen Grepperud, sekretariatsleder Markarådet 10.02.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur.

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Hvilket samfunn skal vi bli?

Hvilket samfunn skal vi bli? Hvilket samfunn skal vi bli? Innhold Innlegg data og analyser Tilnærming Regional plan ATP Tangen område Grendene Fagerstrand senter Innlegg data og analyser 4 Befolkningsvekst 2001-2016 Kommune/År 2001

Detaljer

Regional plan for areal og transport. Nettverkssamling november 2016 Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling

Regional plan for areal og transport. Nettverkssamling november 2016 Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling Regional plan for areal og transport Nettverkssamling 21-22. november 2016 Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling Oslo og Akershus i vekst - utfordringer Transport: Klima, tilgjengelighet, plass

Detaljer

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Oslo og Omland friluftsråd er i stor grad fornøyd med forslaget til planprogram. Vi har gått grundig gjennom

Detaljer

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Seniorrådgiver Hilde Moe Gardermoen 16. september 2013 1 Tilrettelegging for økt boligbygging i areal og transportplanlegging Bakgrunn for

Detaljer

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok.

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok. Innspill fra Oslo og Omland Friluftsråd høsten 2015: Friluftsliv Marka grøntstruktur - turveier Marka unik og umistelig for naturopplevelse, helse og trivsel Oslo og Omland friluftsråd ga ut i 1937 en

Detaljer

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Dikemark orientering i PSN 14. oktober 2016 Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Regional sikkerhetsavdeling 2015 Granli på Dikemark Regional sikkerhetsavdeling 2015 Utredning 2015 Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

Høringsuttalelse. Bærum Kommune 1304 Sandvika post@baerum.kommune.no ved Majda Anicic, majda.anicic@baerum.kommune.no. Oslo, 13.

Høringsuttalelse. Bærum Kommune 1304 Sandvika post@baerum.kommune.no ved Majda Anicic, majda.anicic@baerum.kommune.no. Oslo, 13. Bærum Kommune 1304 Sandvika post@baerum.kommune.no ved Majda Anicic, majda.anicic@baerum.kommune.no Deres ref.: 15/88167 Vår ref: 2.61.25/JH Oslo, 13. oktober 2015 Høringsuttalelse Områderegulering for

Detaljer

Fortetting i kommuneplanens arealdel. Kjersti Finholt John H. Fylling Ålesund kommune

Fortetting i kommuneplanens arealdel. Kjersti Finholt John H. Fylling Ålesund kommune Fortetting i kommuneplanens arealdel Kjersti Finholt John H. Fylling Ålesund kommune Plannettverkssamling 3. februar 2016 Føringer om fortetting - statlige Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,

Detaljer

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur. Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig,

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 Samferdselssjef Gro Ryghseter Solberg, Leder i styringsgruppa for areal- og transportplanen Hensikt med regional areal- og

Detaljer

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder Plan 2013 21.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med

Detaljer

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune Kulturminner i by- & stedsutvikling Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune 1. Klimagassutslippene reduseres slik at regionen bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker

Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre Eiker Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/803-01.06.2016 Klima- og miljødepartementets vurdering av innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nedre

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling

Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling Fremtidens byer Kristiansand des. 2010 Forvaltningsreformen og ny Plan- og bygningslov gir fylkeskommunen en tydeligere rolle som planmyndighet

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

Arealstrategi for Vågsøy kommune

Arealstrategi for Vågsøy kommune Arealstrategi for Vågsøy kommune Målet vårt er å være en bærekraftig og klimavennlig kommune som legger stor vekt på utvikling av lokale sentre, redusering av bilbruk og skaper arena for mangfold av aktiviteter.

Detaljer

Høringsuttalelse til områdereguleringsplan for:

Høringsuttalelse til områdereguleringsplan for: Vår ref.: 3.21.78 Deres ref.: Dato: 22.04.15 Sweco Norge AS ved Marius Fiskevold Fornebuveien 11 Pb. 400, 1327 Lysaker marius.fiskevold@sweco.no Kopi: OOFs medlemsorganisasjoner Høringsuttalelse til områdereguleringsplan

Detaljer

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune,

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, > Samordnet kommuneplanrullering i Follo. > Viktige utfordringer i pålagt plansamarbeid Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, leder av areal og samferdselsgruppen i Follo Follorådet: Arealutviklingen

Detaljer

Referanse: 16/485 Høring: Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan Levert: :04 Svartype:

Referanse: 16/485 Høring: Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan Levert: :04 Svartype: Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 30. juni 2016 15:05 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse: 16/485 Høring: Høring

Detaljer

Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging. Terje Kaldager

Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging. Terje Kaldager Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging Terje Kaldager Struktur for innlegget Dominerende utviklingstrekk Nasjonal og regional politikk Regionale eksempler Litt om innsigelser 2 Hvordan bruker

Detaljer

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap?

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Naturvernforbundet møte 10/10-17 : Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Arthur Wøhni kommunaldirektør Samfunn i = 1000 innbyggere 1872 1. verdenskrig fra 6-14.000 Fossum

Detaljer

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Strategi, men også handlingsplan - to sentrale dokument Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Detaljer

Avod, Saksbehandler: Asmund Sæther

Avod, Saksbehandler: Asmund Sæther FYLKESMANNEN I OSL Samordningsst Ski kommune Postboks 3010 1402 Ski Avod, 18 JAN Deres ref.: Deres dato: 09/619-7 15961-30.10.2009 09 Vår ref: 2009/22909 FM-K Saksbehandler: Asmund Sæther o: 13.1.2010

Detaljer

Saksutskrift. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksutskrift. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø Saksutskrift Sykkel- og gåstrategi for - Oppstart planarbeid Arkivsak-dok. 17/01163-4 Saksbehandler Siri Gilbert Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.05.2017 29/17 Hovedutvalg

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Aktivitet 2011-12 OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Rune Opheim, Civitas ATP-nettverkssamling Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 BAKGRUNN Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes holdninger

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

Folkehelse i regionale areal- og transportplaner

Folkehelse i regionale areal- og transportplaner Folkehelse i regionale areal- og transportplaner v/ Bernt Østnor, rådgiver regionalplanavdelingen, Rogaland fylkeskommune 4 regionale planer i Rogaland for samordnet areal og transportutvikling: Ryfylke

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Sykkelbynettverket - Region sør 18.-19. mars 2015 Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal sykkelstrategi 2014-23 Budskap:

Detaljer

Slik kan din kommune bli en naturvennlig klimavinner

Slik kan din kommune bli en naturvennlig klimavinner Slik kan din kommune bli en naturvennlig klimavinner Foto: Chris-Håvard Berge/Flickr.com Tips til kommunepolitikere og de som skal påvirke dem Er du kommunepolitiker? Er du opptatt av nærmiljøet ditt?

Detaljer

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014.

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. Oppstart- og utfordringsmøte for den regionale planen 5.mars 2015. Ferdig

Detaljer

Marka. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Marka. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Marka Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/friluftsliv/marka/ Side 1 / 5 Marka Publisert 15.05.2017 av Miljødirektoratet I dag bor omtrent 80 prosent av Norges befolkning i byer og tettsteder.

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse Plansekretariatet for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Bakgrunn og historikk Utgangspunktet for arbeidet med en felles

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/ Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/01163-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.05.2017 Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus - et utviklingssamarbeid Ass. fylkesdir Per A. Kierulf Bakgrunn ü 260 000 flere innbyggere fram til 2030 ü Behov for koordinering av utvikling

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv Fylkeskommune v/ Planavdelinga Pb. 7900 5020 Bergen Bergen, 12. april 2013 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet høringsuttalelse Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Byrådssak 329/15. Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet ESARK

Byrådssak 329/15. Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet ESARK Byrådssak 329/15 Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet OHST ESARK-03-201500990-205 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune v/fylkesutvalget har vedtatt å sende forslag

Detaljer

Felles areal- og transportplan for byområdet fra Lier til Kongsberg innledende strategiske veivalg

Felles areal- og transportplan for byområdet fra Lier til Kongsberg innledende strategiske veivalg Felles areal- og transportplan for byområdet fra Lier til Kongsberg innledende strategiske veivalg Astrid Sommerstad Leder administrativ styringsgruppe, rådmann i Kongsberg www.buskerudbyen.no Verdiskapning

Detaljer

Behov for å dreie utviklingsretning på Haugalandet?

Behov for å dreie utviklingsretning på Haugalandet? Behov for å dreie utviklingsretning på Haugalandet? Plankonferanse Haugalandet 17. februar 2014. Bernt Østnor, rådgiver Rogaland fylkeskommune Hva er fylkesdelplan/regional plan? Regionalt koordinerte

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer Lillehammer, 3. mai - 2016 Fylkeskommune Pb. 988 2626 Lillehammer Regional planstrategi for - høringsuttalelse. Forum for (FNF) har gjort seg kjent med utsendt forslag til Regional planstrategi for og

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Høring Regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Forslag til uttalelse.

Høring Regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Forslag til uttalelse. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 16.07.2015 Saksnr.: 201500990/177 Emnekode:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 27.09.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Tankene bak rapport og strategier

Tankene bak rapport og strategier Tankene bak rapport og strategier Osloregionen styreseminar 18.01.08 Ved fagkonsulent for arbeidet Njål Arge, Civitas AS Fra mandatet for arbeidet Mer samordnet areal- og transportutvikling Større gjennomslag

Detaljer

Regulering Gjersrud-Stensrud

Regulering Gjersrud-Stensrud Regulering Gjersrud-Stensrud Gjersrud-Stensrud er et flott område med mange kvaliteter. Her finnes attraktive naturområder med fugleliv og sjeldne arter. Her er allerede barnebondegård og badeplass for

Detaljer

13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder

13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder 13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser I påvente

Detaljer

ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017

ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017 ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017 Suksessfaktorer for FNF Tydelige fordeler for organisasjoner av å være med i FNF Aktivt engasjement, informasjonsutveksling og deltakelse Organisasjonsstabilitet og gode rutiner

Detaljer

Byvekstavtaler og arealplanlegging

Byvekstavtaler og arealplanlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byvekstavtaler og arealplanlegging Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bakgrunn for byvekstavtaler og byutviklingsavtaler Befolkningsveksten

Detaljer

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle Etatsdirektør Ellen de Vibe Innhold Regionsutvikling Transportutvikling Boligforsyning Byliv Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen,

Detaljer

Fylkesmannens forventninger til kommunene - en kort oppsummering Ingeborg Austreng, seniorrådgiver FMOA

Fylkesmannens forventninger til kommunene - en kort oppsummering Ingeborg Austreng, seniorrådgiver FMOA Fylkesmannens dialogmøter Fylkesmannens forventninger til kommunene - en kort oppsummering Ingeborg Austreng, seniorrådgiver FMOA Arealbruk og klimautslipp Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling?

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA Bylivkonferansen, Haugesund, 2017 Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden 1960tallet har utviklingen fulgt

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

Det gode liv ved Mjøsa

Det gode liv ved Mjøsa Det gode liv ved Mjøsa Sigrid J. Langsjøvold 4.12.2014 Bakgrunn Big Lakes II -prosjektet: videreføre og styrke allerede etablert nettverk Strandsone-seminar i april 2006 konkluderte med at det er behov

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Akershus OOF og FNF Akershus` medlemsorganisasjoner Oslo kommune, Oppegård kommune og Ski kommune

forum for natur og friluftsliv Akershus OOF og FNF Akershus` medlemsorganisasjoner Oslo kommune, Oppegård kommune og Ski kommune forum for natur og friluftsliv Akershus Dato: 21.11.17 Luftsfartstilsynet postmottak@caa.no Kopi: OOF og FNF Akershus` medlemsorganisasjoner Oslo kommune, Oppegård kommune og Ski kommune Høringsuttalelse

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas. Arkivsaksnr.: 12/2376-19 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD 1 av 5 Til Vestfold Fylkeskommune Regionalsektoren Svend Foynsgate 9 3126 TØNSBERG Vår saksbehandler Amund Kind Deres dato Deres referanse UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Ole Martin Lund AsplanViak Stavanger, tidl rådgiver Regionalplanseksjonen RFK Regionalplankonferanse 11.05.2011 Hovedutfordring Andelen av reisene med

Detaljer

Høringsforslag. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høringsforslag. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-2. 1. Hensikt Hensikten med retningslinjene

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Overordnede mål for Trondheims byutvikling

Overordnede mål for Trondheims byutvikling 17.12.12 _ Idedugnad transportsystem østlige bydeler Trondheim Birgitte Kahrs_Byplankontoret Overordnede mål for Trondheims byutvikling Foto: Carl-Erik Eriksson Vekst! I 2050 er Trondheim 250.000 innbyggere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Velkommen til en byregion som tar grep

Velkommen til en byregion som tar grep Velkommen til en byregion som tar grep Leder for plansekretariatet Ellen Grepperud Bakgrunn Mål Faser og leveranser Organisering BAKGRUNN Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet

Detaljer

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012 Modul 5 Friluftsområder Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland Leikanger 24. oktober 2012 Modulens innhold Introduksjon Kommunal planlegging Fysisk utforming Kommunale handlingsplaner Ressurser Universell

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Organisering I påvente av planen Bakgrunn Folketallet i Oslo og

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Kommuneplan 2014-2025. Sammendrag viktige momenter

Kommuneplan 2014-2025. Sammendrag viktige momenter Kommuneplan 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Lørenskogs kommuneplan og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen. De utfordringene kommunen møter i form

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN v/ Kjersti Granum, PBE 21. august 2008 Følgende arealpolitikk anbefales i NTPs byanalyse for Oslo og Akershus: En konsentrert arealutvikling

Detaljer

Verksted KVU Oslo-navet, 28.02.2014 Marit Øhrn Langslet, plansekretariatet

Verksted KVU Oslo-navet, 28.02.2014 Marit Øhrn Langslet, plansekretariatet Verksted KVU Oslo-navet, 28.02.2014 Marit Øhrn Langslet, plansekretariatet Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2015/955. Møte i Markarådet: 10. februar 2015, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2015/955. Møte i Markarådet: 10. februar 2015, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2015/955 Sekretær Tone Mejlgaard Vår dato 10.02.2015 Protokoll Møte i Markarådet: 10. februar 2015, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Akershus Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Metodikken Veileder

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Hilde Terese Hamre Seksjonssjef Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Partnerskap stat-region-kommune Partnerskap- får til mer sammen enn

Detaljer

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Møteserie, første seminar 21.01.2014 BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 1 Kort om tema Nasjonale retningslinjer Hva innebærer byutvikling hos Fylkesmannen? Hva kreves av oss med hensyn til samordning? 2 Faglig råd

Detaljer

Fastsettelse av planprogram KP

Fastsettelse av planprogram KP Fastsettelse av planprogram KP 2016-2028 2 Rullering av KP 2016-2028 neste steg Innspill fra høringen bearbeides Fastsettelse av planprogram/-strategi: Politisk behandling o 19.april i FSK o 26.april i

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer