Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse"

Transkript

1 Plansekretariatet for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon Organisasjonsnummer NO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: 2011/ M-FO Saksbehandler: Jostein Meisdalen Direktetelefon: Dato: Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse Vi viser til brev av fra Plansekretariatet for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Planforslaget er et godt grunnlag for den videre utviklingen i regionen og er tydelig og forpliktende med klare mål og retningslinjer. Fylkesmannen mener planen vil gjøre arbeidet med planlegging i regionen enklere og mer forutsigbart. Regional plan er viktig for å nå nasjonale mål. Fortetting og transformasjon og høy arealutnyttelse i eksisterende byggesone, er nødvendig for å kunne ta i mot den forventede veksten og samtidig sikre en bærekraftig arealforvaltning. Fylkesmannen vil legge avgjørende vekt på at grønn strek rundt byer og tettsteder trekkes på en måte som bygger opp under planens mål i tråd med de foreslåtte kriteriene. En vedtatt plan vil være et godt verktøy for å avveie hensyn til vekst og vern på en bærekraftig måte. En konsekvent oppfølging vil gjøre det mulig å gjennomføre planprosesser på en effektiv måte uten innsigelser fra regionale myndigheter. Prosess De statlige planretningslinjene for samordnet bolig, areal og transportplanlegging som ble vedtatt i september 2014, peker på regionale planer som et viktig verktøy for å styre veksten. Den regionale planen er, selv om planarbeidet ble igangsatt før retningslinjene var på plass, et godt eksempel på hvordan en slik regional plan bør se ut. Fylkesmannen vil berømme Akershus fylkeskommune og Oslo kommune for en grundig og inkluderende prosess. Det grundige arbeidet har allerede gitt resultater gjennom et bedret kunnskapsgrunnlag og en felles virkelighetsoppfatning av hvilke utfordringer regionen står ovenfor og hvilke endringer som er nødvendig for å møte disse utfordringene.

2 Forholdet til nasjonal politikk Nasjonal matvareforsyning er et viktig samfunnshensyn, og nasjonalt mål om økt matproduksjon er fastsatt med grunnlag i befolkningsveksten både nasjonalt og internasjonalt. Fylkesmannen ber om at det nasjonale målet om å øke norsk matproduksjon med 20 % innen 2030 innarbeides i planen sammen med jordvernmålet, jf. Meld. St. 9 ( ) Om norsk landbruks- og matproduksjon. Fylkesmannen mener at det er en stor styrke ved planen at det er satt et konkret mål for hvor mange prosent av veksten som skal tas i prioriterte vekstområder(r3). Dette gjør planen forutsigbar og konkret, og det er viktig at kommunene følger opp regional plan og utarbeider dimensjoneringsgrunnlag for prioritering av vekst. Et slikt konkret og ambisiøst tall vil bidra til å forenkle planarbeidet og føre til færre konflikter i påfølgende planprosesser, i tråd med nasjonal politikk. Arealstrategier og retningslinjer A1 - Prioriterte steder og bybåndet Fylkesmannen synes forslaget om prioriterte tettsteder og vekstområder, med en klar prioritering mellom disse er et godt grep. Erfaringer fra andre områder viser at dette gir en forutsigbarhet for alle parter og bidrar til en regional utvikling i tråd med planen. Fylkesmannen vil likevel stille spørsmål om det er lagt opp til for mange prioriterte steder sammen med bybåndet. I grunnlagsdokumentene for plansamarbeidet utarbeidet av Vista analyse anslås det at et befolkningsgrunnlag på mellom innbyggere er nødvendig for å gi grunnlag for et handels- og servicetilbud som kan dekke daglig behov. Fylkesmannen er usikker på om det vil være mulig å oppnå dette i alle de prioriterte stedene som er foreslått. Bybåndet omfatter store områder som i dag ikke har spesielt god kollektivnærhet. Det er også mange områder som ikke har et godt lokalt tjenestetilbud. En utvikling innenfor bybåndet må derfor følge de samme retningslinjene som annen utbygging. Den regionale planen bør prioritere å bygge rundt knutepunkter og etablerte sentra også innenfor bybåndet. Fylkesmannen anbefaler at dette presiseres i retningslinjene. Ås og Ski Mellom disse to stedene finnes noen av landets beste jordbruksarealer og verdifulle kulturlandskap. I Plansamarbeidet er det understreket at sirkelen om regionbyene Ås Ski ikke betyr at disse stedene skal vokse sammen, Fylkesmannen mener derfor at illustrasjonssirkelen som er trukket rundt Ås og Ski er misvisende og bør vurderes tatt ut. R9 Jordbruksareal og regional grønnstruktur utenfor prioriterte vekstområder Dersom det er behov for utbygging av nasjonalt eller regionalt viktig infrastruktur, vil avveining mellom ulike samfunnshensyn uansett måtte gjøres. Betydelige arealer av nasjonal og regional verdi vil bli omdisponert til samferdselsformål de kommende år som følge av Nasjonal transportplan og avgjørelser som tas uavhengig av denne regionale planen. Slike større samferdsels- og infrastrukturtiltak utenom tettsteder bør i størst mulig grad lokaliseres til arealer med lavere verdi. Fylkesmannen mener derfor at unntakene bør vurderes strøket fra retningslinjen R9 fordi de svekker hensynet til jordvern og andre verdifulle arealer utenfor prioriterte steder.

3 Handlingsdelen Fylkesmannen mener at planen vil bidra til å nå nasjonale mål. Men dette er igjen avhengig av god planlegging og oppfølging i kommunene etter at planen er vedtatt. Fortetting og transformasjon vil måtte utgjøre den største delen av boligveksten i årene som kommer. Dette vil bidra til at det blir mulig å etablere gode kollektivforbindelser og bedre tilgang til lokale tjenester innenfor gang- og sykkelavstand, også i eksisterende byggeområder. Fylkesmannen vil samarbeide med andre regionale aktører om oppfølging av planen gjennom handlingsprogrammet. Utenfor vekstområdene vil det være rom for en viss vekst ifølge planforslaget. Det er viktig at også denne veksten i størst mulig grad bidrar til måloppnåelsen for planen. Etablerte steder med en god fordeling av boligtyper og alderssammensetning vil ikke nødvendigvis være avhengig av vekst for å kunne ivareta gode bokvaliteter. Et av formålene med planen er nettopp å sikre at veksten i regionen kommer i de utvalgte stedene. Fylkesmannen vil i sin behandling av planer utenfor prioriterte vekstområder legge vekt på at disse ikke er i strid med nasjonale mål og at veksten legges til eksisterende steder. Det er et stort potensiale for fortetting i regionen og det meste av den forventede veksten kan tas innenfor eksisterende byggesone. Avgrensning mot samferdselslinjer og verdifulle natur- og jordbruksarealer tilsier at grønn strek ikke kan fastsettes med en sjablongmessig sirkel omkring sentrum og viktige kollektivknutepunkt, men ut fra en konkret faglig vurdering for hvert enkelt sted. De langsiktige grensene som ligger inne i enkelte av dagens kommuneplaner, er i liten grad basert på grundige faglige vurderinger av utbyggingsbehov eller arealverdier. Fylkesmannen forutsetter at gamle «grønne streker» eller lignende, revurderes. Fylkesmannen vil i samarbeid ved andre aktører i oppfølgingen av H1 og i sin senere behandling av kommuneplaner (H3) legge avgjørende vekt på at det planlegges for fortetting og transformasjon i eksisterende byggesone, og at grønn strek trekkes på en måte som bygger opp under alle planens mål, herunder jordvernmålet og i tråd med de foreslåtte kriteriene i R8. Fylkesmannen mener det er avgjørende for å lykkes at det gjøres en gjennomgang av ikke realiserte boligområder i eksisterende kommuneplaner i tråd med retningslinjens R3. Mange av disse områdene ble lagt inn i kommuneplanene i en tid med helt andre forutsetninger. En av hovedgrunnene til disse områdene ikke er bygget ut er at en utbygging her har vært og er avhengig av svært store infrastrukturinvesteringer. Hvis disse områdene opprettholdes, vil det føre til usikkerhet om viljen til å satse på de prioriterte stedene. Dette vil svekke planens forutsigbarhet. Fylkesmannen vil ved sin behandling av fremtidige kommuneplaner (H3) legge avgjørende vekt på at utbyggingsområder er i tråd med den regionale planen og selv bidra til en rask og effektiv behandling av slike planer. Fylkesmannen synes det er svært positivt at gang- sykkel og kollektivtransporttraseer skal prioriteres foran andre trafikantgrupper i prioriterte vekstområder, og at regional plan er tydelig på dette. Strategien er et sentralt virkemiddel i et folkehelseperspektiv, ved å fremme befolkningens helse gjennom økt hverdagsaktivitet, mindre forurensing og støy og reduksjon av skader og ulykker i forbindelse med biltransport. Prioriteringen vil gjøre det enklere å komme med klare tilbakemeldinger og innspill til kommuneplaner som er på offentlig ettersyn. Det er ønskelig å fremme hverdagsaktivitet blant barn og unge gjennom en slik tilrettelegging. Lovverket legger opp til at elever i grunnskolen skal kunne ferdes trygt frem og tilbake til skolen på egenhånd, enten til fots eller på sykkel. Behovet for skoleplasser og andre lokale tjenester må derfor vurderes og sikres på et tidlig tidspunkt.

4 Fylkesmannen forventer at kommunene i sitt arbeid med kommuneplanene (H3) tydeliggjør hvordan utfordringer knyttet til kapasitet i barnehager og på skoler kan løses og hvordan man kan sikre trygge skoleveier i prioriterte vekstområder. Det skal jobbes videre med behovet for regionale næringsområder for gods og logistikk. Dette er en type virksomhet som krever svært store arealer. Fylkesmannen forventer at aktørene i sitt arbeid med en regional struktur for gods og logistikk (H7) legger avgjørende vekt på at regionalt viktige næringsområder blir plassert på arealer som ikke er i konflikt med nasjonalt og regionalt viktige jordbruksarealer og naturområder. Øvrige kommentarer. Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus har ikke vært på høring for barn og unge, og de har således ikke fått uttale seg om dens innhold. Denne planen vil få betydning for barn og unges oppvekstforhold, og Fylkesmannen bemerker derfor at de burde ha fått anledning til å uttale seg og blitt hørt under planprosessen. I konsekvensutredningen savner Fylkesmannen et tydeligere fokus på folkehelse. Fylkesmannen ser at planen vil kunne virke positivt på folkehelsen. Flere tema som er tatt med i utredningen angår folkehelsen, som klimagassutslipp, lokal forurensning, boligmarked og friluftsområder. Planens eventuelle innvirkning på faktorer som kan fremme befolkningens helse og trivsel, og faktorer som kan utgjøre eventuelle helsetrusler, skader og lidelser, er relevante å vurdere. Fylkesmannen ønsker lykke til med sluttbehandling av planforslaget, og ser fram til et godt samarbeid om oppfølging gjennom handlingsdelen og i tilknytning til kommunale planprosesser. Med hilsen Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann Dokumentet er elektronisk godkjent. Saksbehandlere: Jostein Berger Meisdalen Anette Søraas Trine Andresen Kristin Fragell Lillevold Miljøvernavdelingen (hovedsaksbehandler) Landbruksavdelingen Barnehage- og utdanningsavdelingen Helseavdelingen Kopi til: Enebakk kommune Prestegårdsveien Enebakk Gjerdrum kommune Postboks Gjerdrum Nesodden kommune Postboks Nesoddtangen

5 Nannestad kommune Teiealleen Nannestad Sørum kommune Postboks Sørumsand Bærum kommune 1304 Sandvika Eidsvoll kommune Rådhusgata Eidsvoll Oppegård kommune Postboks Kolbotn Fylkesmannen i Oppland Postboks Lillehammer Jernbaneverket Pb Hamar Ski kommune Postboks Ski Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 Lillehammer Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Fet kommune Postboks Fetsund Frogn kommune Postboks DRØBAK Lørenskog kommune Rådhuset 1470 Lørenskog Nes kommune Postboks ÅRNES Skedsmo kommune Postboks Lillestrøm Vestby kommune Postboks VESTBY Ås kommune Postboks Ås Fylkesmannen i Buskerud Postboks Drammen Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Hurdal kommune Minneåsvegen Hurdal Fylkesmannen i Østfold Statens hus, pb Moss Nittedal kommune Postboks HAGAN Fylkesmannen i Hedmark Postboks Hamar Oslo kommune Rådhuset 0037 Oslo Asker kommune Postboks Asker Aurskog-Høland kommune Rådhusveien Bjørkelangen Rælingen kommune Postboks Fjerdingby Ullensaker kommune Postboks Jessheim

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 18/2015 BUK-sak 8/2015 Dato: 08.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 2011/622 602

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 28.06.2012 Fastsatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Innhold PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR SAMORDNET AREAL OG TRANSPORT FOR OSLO OG AKERSHUS...

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023 Høringsrapport Dato 02.11.2012 1 1 Forord Denne rapporten oppsummerer uttalelsene til høringsutgaven Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023. Høringsutgaven

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Regionalplan for Jæren

Regionalplan for Jæren 11.05.2012 Regionalplan for Jæren Revisjon av fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen,

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

INNKALLING MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015

INNKALLING MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015 INNKALLING MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015 Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/ Dato 06. februar 2015 Sted: Orkdal kommune, Rådhuset. Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 1400. Lunsj

Detaljer

Oppsummering av innspillene fra høringsfasen

Oppsummering av innspillene fra høringsfasen Oppsummering av innspillene fra høringsfasen Innledning Oslo kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Ruter og Akershus fylkeskommune har i fellesskap utarbeidet et høringsutkast til Strategi for innfartsparkering

Detaljer

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Forutsetninger og føringer i planarbeidet 1.3 Føringer i Plan-og Bygningsloven 1.4

Detaljer

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har lest Skedsmos kommuneplan, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen. De utfordringene kommunen

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 07.05.2012 Vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Foto: Scanpix, Sørumsand 2 Innhold INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 6 MÅL FOR SAMORDNET

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer

Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate

Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2008/3763 14/6980-7 17.06.2015 Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak

ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020. Sluttrapport. Asplan Viak ULLENSAKER KOMMUNE KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 2008-2020 Sluttrapport Asplan Viak KONSEKVENSVURDERINGER AV KOMMUNEPLANEN FOR 2008-2020 ULLENSAKER KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tlf: +47

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sissel Elisabet Slapgård Tlf. direkte: 74 16 80 23 E-post: ses@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 22.12.2010 Vår ref.: 2007/2689 Arkivnr: 421.3 Innherred samkommune

Detaljer

Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart

Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart REGIONALE PLANER I OSLOREGIONEN Rå-utkast (ikke komplett) 11.08.14, GS Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart Fylkesplan vedtatt 2009, godkjent 2011. Vedtatt forlenget til 2016 i Regional

Detaljer