nr 03/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 03/13-2013.01.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 03/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Slettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Polo/Lauren Company LP, 650 Madison Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:3 Parfyme, eau de toilette; gels for badet og dusjen ikke for medisinske formål; etterbarberingsprodukter. NORGESBAKERIENE HOLDING AS, Sandbrekketoppen 30, 5224 NESTTUN, Norge Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 3

4 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LISTERINE ZERO Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:3 Ikke-medisinsk munnvann. Klasse:5 Medisinsk munnvann. NORGESBAKERIENE HOLDING AS, Sandbrekketoppen 30, 5224 NESTTUN, Norge Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LISTERINE TOTAL CARE ZERO Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:3 Ikke-medisinsk munnvann. Klasse:5 Medisinsk munnvann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SnailRail GODT STOFF Terje Øygard, Sandveien 7 B, 1613 FREDRIKSTAD, Norge Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 4

5 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Shanghai Shiyuan Scientific Equipment Co Ltd, No. 128 Orchard Road, Room 222, No. 2 Luchaogang Town, Nanhui District, CN- SHANGHAI, Kina Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge Klasse:9 Kalkulatorer; kronografer (tidsregistreringsapparater); fartsmålere; presisjonsvekter; skyvemål; elektroniske oppslagstavler; navigasjonsinstrumenter; halvledere; apparater for tidsmåling (fotografering); belysningsmålere; vindstyrkemålere; meteorologiske instrumenter; termostater; ergometre; manometre; viskosimetre; avbalanseringsapparater; hydrometre; takometre; mikroskoper. Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 5

6 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PULSE Otis Elevator Co, 10 Farm Springs, US-CT06032 FARMINGTON, USA Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:9 Elektrisk eller elektroniske sensorer for kontinuerlig overvåking og kontroll av tilstand til heisbånd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen tinteguri Anita Krohn Traaseth, Blokkaveien 6C, 0282 OSLO, Norge Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ramco Norge/Ahmed Jalil Bilal, Østre Aker Vei 24B, 0581 OSLO, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Transatlantic Holdings Inc, 80 Pine Street, US- NY10005 NEW YORK, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:36 Forsikring, gjenforsikring og forsikringsadministrasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ADVENT CUSTODIAL DATA Advent Software Inc, 600 Townsend St., Suite 500, US- CA94103 SAN FRANCISCO, USA Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Norge Klasse:35 Dataoppdaterings- og datatilføringstjenester i forbindelse med finansielle porteføljer; annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester. 6

7 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Coop Norge Handel AS, Østre Aker Vei 264, 0977 OSLO, Norge Coop Norge SA, v/ Juridisk avdeling, Postboks 1173 Sentrum, 0107 OSLO, Norge Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAR CIRCUS Bar Circus AS, Olav Tryggvasonsgt 27, 7011 TRONDHEIM, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Borfir Internacional SL, Avenida General Marva, 19, ES ENTLO, ALICANTE, Spania Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Bar Circus AS, Olav Tryggvasonsgt 27, 7011 TRONDHEIM, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester. 7

8 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Paço das Côrtes - produção e Comércio de Vinhos Lda, Estrada Principal N. 355-A, R/C ESQ., Cortes, PT LEIRA, Portugal Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen T-WE Canal Digital Kabel TV AS, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Norge Telenor ASA, Group Legal, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Norge Klasse:38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; informasjon om data- og telekommunikasjon; drift av data- og telenettverksportal for globale data- og telenettverk; globale datanettverkstjenester, drift av globale dataog telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, data, lyd, bilder og film; drift av datanettbaserte kundeinformasjonstjenester; drift av betal-tvtjenester; fjernsynssendinger; satellittoverføring. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; elektronisk underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, også elektronisk; spill via datakommunikasjon, også interaktive, tilveiebringelse av massemediainnhold, herunder men ikke begrenset til TV, radio, film, dokumentarfilmer, nyheter, musikk, spill og underholdning på bestilling (on demand). 8

9 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FISHBONES AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, Norge Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); boremaskiner; dyser (maskindeler); høytrykkspylere. Klasse:9 Klasse:37 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; seismografiske og seismologiske måleapparater og -instrumenter; vibrasjonsmålere; forannevnte varer bare til bruk innen petroleumsbrønnstimulering. Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utvinning av olje fra oljefelt; installasjon av oljeletingsinstrumenter; installasjon av oljeutvinningsapparater; informasjon og rådgivningstjenester vedrørende forannevnte tjenester. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; innsamling og analyse av seismologisk informasjon; kontroll av oljebrønner; geologiske grunnundersøkelser; geologisk leting; forskning og utvikling av nye produkter (for tredjemann); ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); konsulentbistand ved oljeleting; oljeleting; analysetjenester for utnyttelse av oljefelt; undervannsundersøkelser. NARVIK EVENT AS, Dronningensgate 58, 8514 NARVIK, Norge Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, organisering av fester [underholdning], motevisninger som underholdning, selskapsplanlegging [underholdning], organisering og ledelse av konferanser, organisering av messer for salg og markedsføring, arrangering og ledelse av konserter, arrangering av matfestivaler, organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål, artistopptredener, billettkontor [underholdningvirksomhet], diskotektjenester, fotografering, organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning), organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester], organisering av sportskonkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NEXEL Engervik Technology AS, Løvika 24, 4623 KRISTIANSAND S, Norge Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 9

10 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen walkshop TORILL WILHELMSEN, SÆTAVEGEN 58, 2680 VÅGÅ, Norge Klasse:39 Reiseledervirksomhet; turoperatører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse:41 Klasse:42 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Forskning og utvikling av nye produkter (for tredjemann), vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRAMO Frank Mohn AS, Postboks 98 Slåtthaug, 5851 BERGEN, Norge Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:6 Klasse:7 Klasse:37 Metallrør; deler og tilbehør til metallrør. Maskiner og verktøymaskiner; pumper (maskiner); pumper [maskin eller motordeler]; motorer; deler og tilbehør til forannevnte varer. Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner, motorer, pumper og rørsystemer. Frank Mohn AS, Postboks 98 Slåtthaug, 5851 BERGEN, Norge Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:6 Klasse:7 Klasse:37 Metallrør; deler og tilbehør til metallrør. Maskiner og verktøymaskiner; pumper (maskiner); pumper [maskin eller motordeler]; motorer; deler og tilbehør til forannevnte varer. Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner, motorer, pumper og rørsystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELLIPTA Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, GB-UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske preparater og substanser for behandling og lindring av respirasjonslidelser; og innhalatorer fylt med farmasøytiske preparater for behandling og lindring av respirasjonslidelser. Medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter, nemlig innhalatorer, samt konstruksjonsdeler og tilbehør til dette. 10

11 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAMSUNG MULTIVIEW Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR-0000 SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:9 Lydutstyr bestående av stereo høyttalere, innbygget trådløs kommunikasjonsmottakere og dokkingstasjoner for bærbare elektroniske apparat, nemlig elektroniske boklesere, nettbrett, mp3 spillere, mp4 spillere, mobiltelefoner og smarttelefoner; dataprogramvare for bærbart elektronisk utstyr for installasjon og kontroll av forannevnte lydutstyr; tomme USB flash minne stasjoner; videokamera; data spill programvare; data nettverkshuber, -svitsjer og -rutere; dataprogram for direktemeldinger, sending og mottak av eposter og kontaktinformasjon, deling av planer og innhold; dataprogram for ledelse og organisering av digitalt lesbart innhold, nemlig e-bøker, e-nyheter, oppgaver og e- magasiner; dataprogramvare for personlig informasjon ledelse; dataprogramvare for kjøp, nedlasting, spilling eller høre på musikk; dataprogramvare for å kjøpe, abonnere, nedlaste, spille eller høre på digitalt lesbart innhold, nemlig e-bøker, e-nyheter, oppgaver og e-magasiner og elektroniske spill; dataprogramvare for bruk ved opptak, organisering, overføring, manipulering, og gjennomsyn av tekst, data, lydfiler, videofiler og elektroniske spill i forbindelse med TV, datamaskiner, musikkspillere, videospillere, mediaspillere, mobiltelefoner og bærbare og håndholdte elektroniske anordninger; dataprogramvare for bruk ved stemmegjenkjenning; dataprogramvare for bruk ved satellitt og GPS navigasjonssystem for navigasjon, rute og reiseplanlegging, og elektroniske kart; dataprogramvare for reise informasjonssystem for tilbydelse eller ytelse av reiseråd og for informasjon vedrørende hotell, severdigheter, museum, offentlig transport, restauranter og annen informasjon vedrørende reise og transport; dataprogramvare som foreslår de mest passende pen-input applikasjoner for mobilt utstyr; dataprogram for bruk ved å se og laste ned elektroniske kart; dataprogramvare innlagt på bærbare telefoner og/eller datamaskiner som tillater brukere å spille og laste ned elektroniske spill, høre på og laste ned ringetoner og musikk, og se og laste ned skjermbeskyttere og motiv; dataprogramvare for å redigere daglige aktiviteter, adressebøker, kalendere, huskelapper og multimedia innhold lagret på mobile anordninger; dataprogramvare for å muliggjøre produksjon, posting, opplastning, nedlasting, overføring, mottak, redigering, utpakking, koding, dekoding, spilling, lagring, organisering, framvisning, tagging, blogging, deling eller på annen måte tilbydelse av elektroniske media eller informasjon over Internett eller andre kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for å muliggjøre for brukere å programmere, distribuere lyd, video, tekst og annet multimedia innhold, nemlig musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, nyheter, sport, spill, kulturelle begivenheter og underholdningsrelaterte og utdanningsprogram via kommunikasjonsnettverk; dataprogram for mottak, transport, koding, dekoding, dekryptering, kryptering, overføring, kombinasjon av flere signaler i en felles transmisjonsmedium (multipleksin), separering av felles transmisjonsmedium til flere signaler (demultipleksing) og manipulasjon av videoer og annen data i digitalt format for å levere fjernsyn og annen video programmering til passende videoanordning for distribusjon av fjernsynsprogrammer for å se på fjernsynsapparater; datamaskiner; digitale album i form av digitale fotoframvisere; digitale kamera; digitale fotorammer; digitale set-top bokser; nedlastbare digitale bilder, nemlig fotografiske eller video bilder innen utdannelse og underholdning; nedlastebare ringetoner; DVD-spillere; elektroniske tavler; telefakser; harddiskstasjoner; intercom nøkkelterminaler for forbindelse til et telefonnettverk; IP-telefoner; IP private undersentral sentralbord; operativsystem for tastetelefoner; LAN-svitsjer; mobiltelefoner og nettbrett tilbehør, nemlig batterier, elektriske batteriladere, datakommunikasjonskabler, hodesett, trådløse hodesett, høretelefoner, billadere, lærvesker for mobiltelefoner elektroniske anordninger, handsfri sett tilpasset for bruk med mobiltelefoner og nettbrett, flip-deksel tilpasset til mobiltelefoner og nettbrett; posisjonspekere, telefonholdere, beskyttelsesfilm for skjermer, telefonstropper, frontplater av plast eller silikon tilpasset for bruk ved innpakking; utbyttbare frontpanel for mobiltelefoner og bærbare datamaskiner; lydkort tilpasset for bruk ved mobiltelefoner og nettbrett; holdere tilpasset for mobiltelefoner; operativsystem programvare for mobiltelefoner; mobiltelefoner; dataskjermer; MP3-spillere, server maskinvare for nettverkstilgang; operativsystem programvare for nettverkstilgang, PDA-er; bærbare datamaskiner; bærbare multimediaspillere; skrivere for datamaskiner; halvledere; smarttelefoner; programvare for ledelse av nettverk; posisjonspekere for bærbare elektroniske anordninger; operativsystem programvare for nettbrett; nettbrett; telefoner; telefoner brukt som terminaler for IP PBX; fjernsynsmottakere; tredimensjonale briller; WAN-rutere. 11

12 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Picpac AS, Jacob Aalls gate 48, 0364 OSLO, Norge Klasse:18 Reisevesker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja SKYR Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, yoghurt; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier. NINA NORDHEIM, STORVIKHAMRAN 59, 8014 BODØ, Norge Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 12

13 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/604, , US, 85/977,114 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St. Olavs plass, 0130 OSLO, Norge Klasse:9 Dataprogramvare for publisering og deling av digitale medier og informasjon via globale datamaskin- og kommunikasjonsnettverk; utviklingsverktøy for dataprogramvare; dataprogrammer for bruk som et programmeringsgrensesnitt (API), dataprogrammer for å lage informasjons indekser, indekser av nettsider og indeksering av andre informasjonsressurser; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare. Klasse:35 Annonsering, reklame og markedsføring av merkevarer, produkter, tjenester og privates, virksomheters og idelle organisasjoners nettsider; markedsundersøkelser og markedsinformasjonstjenester. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhe; telekommunikasjonstjenester; nemlig, elektronisk overføring av data og digitale meldingstjenester via globale datamaskin- og kommunikasjonsnettverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig, slik at brukerne elektronisk kan overføre og dele digitale medier og informasjon via globale datamaskin- og kommunikasjosnettverk; tilby nettforum, chatterom og elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger blant brukere innenfor områder av generell interesse; digitale multimedia broadcastings tjenester over internett, nemlig, legge ut, fremvise og elektronisk overføre data, lyd og video; tilby tilgang til databaser innenfor områder av generell interesse. Klasse:41 Tilby datamaskin, elektroniske og online databaser innenfor feltet underholdning, sosiale og samfunnsmessige interessegrupper; online tidsskrifter, nemlig, blogger med brukerdefinert innhold innen sosiale, utdanningsmessige, politiske, kulturelle og generelle interesser; elektroniske publiseringstjenester, nemlig, publisering av digitale bøker, lydbøker, online magasiner via globale datamaskin - og kommunikasjonsnettverk innenfor feltet sosiale, utdanningsmessige, politiske, kulturelle og generelle interesser; online digitale videoer, lyd- og multimedia underholdningspubliseringstjenester; underholdningstjenester, nemlig, tilby midlertidig bruk av interaktive, multiplayer og single player spill for spill som spilles via globale datamaskin- og kommunikasjonsnettverk; tilby online datamaskin databaser og online søkbare databaser innen områdene sosial begivenhetsplanlegging, utdanning og kultur. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilby midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare for publisering og deling av digitale medier og informasjon via globale datamaskin- og kommunikasjonsnettverk; tilby midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare utviklingsverktøy; gi midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare for bruk som et programmeringsgrensesnitt (API), tilby midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare for å lage informasjonsindekser, nettsideindekser og indekser for andre informasjonsressurser; tilby online support tjenester for ikke -nedlastbare dataprogrambrukere; datatjenester, nemlig, vertsskap for en elektronisk plattform for andre, for å organisere og gjennomføre møter, sosiale arrangementer og interaktiv tekst, lyd og video diskusjoner via internett. Klasse:45 Online sosiale nettverkstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRANSRE Transatlantic Holdings Inc, 80 Pine Street, US- NY10005 NEW YORK, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:36 Forsikring, gjenforsikring og forsikringsadministrasjonstjenester. 13

14 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , IN, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BY20 The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, US- GA30313 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:41 Samfunnsnyttige tjenester i form av tilrettelegge tilgang for kvinner til ferdighetstrening for forretningslivet, veiledning og nettverking, samt finansielle muligheter, for å gi kvinner de nødvendige verktøy og ferdigheter for å overkomme hindringer for suksess i forretningslivet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PTS Schlumberger Technology BV, Parkstraat 83-89, NL- 2514JG HAAG, Nederland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:41 Klasse:42 Programvare til bruk innen olje og gass leting og produksjon. Utdanningstjenester, så som opplæring, seminar og fjernundervisning; opplæring i oljefeltrelaterte, underjordiske og undersjøiske applikasjoner og distribusjon av kursmateriell i forbindelse med dette Teknisk rådgivning innen olje og gass og underjordisk og undersjøisk leting og produksjon (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Clip on your beauty OLSEN HAIR AND BEAUTY, Myra 16, 7300 ORKANGER, Norge Klasse:3 Klasse:8 Klasse:26 Sjampo; balsam; hårkur; hårolje; varmebeskyttende produkter; hårspray; stylingprodukter hår; hårfarge; falske øyevipper; lim for falske øyevipper; produkter for fjerning av hårforlengelse. Monteringsutstyr for hårforlengelse (elektronisk og ikke-elektronisk); elektrisk utstyr for hår (rettetang, hårføner, krølltang/stav); håndredskaper for hårkrølling (ikke-elektronisk); ulike festeredskaper for hårforlengelse (for å feste hårforlengelse til eget hår: tape - tape festet til hårforlengelse, i- tip, tråd og silikon-mikroringer, keratin - keratin festet til hårforlengelse; utstyr for fjerning av hårforlengelse. Hår, hårforlengelser; kunstig og syntetisk hår; hårbånd; falsk/syntetisk hårflette; hårflette; hårdekorasjon; fjær-hårforlengelser (kunstig fjær festet til spenne o.l. festes i eget hår); diamant-hårforlengelser (diamanter festet til tråd eller annet festet i eget hår ved hjelp av spenne o.l.): oppbevaringsveske/eske for hårforlengelser; parykk; redskap for krøller (ikke-elektronisk); hårnåler; hårpinner; fargering (en ring som viser alle hårfarger i butikkens sortiment); hår-donut (en ring som brukes til å lage en hårknute); hårklemmer; hårstrikk; hårklips; hårforlengelse festet til hårklips; falsk/syntetisk hestehale; hestehale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Masraf Al Rayan, Grand Hamrad St., QA DOHA, Qatar Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:36 Banktjenester; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 14

15 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SHIMANO CLICK'R SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho Sakai-ku, JP- SAKAI CITY, OSAKA, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:25 Sko, nemlig sykkelsko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLAATROIE Devold of Norway AS, Molværsvegen 12, 6030 LANGEVÅG, Norge Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. MEDUZA TØMMERÅS, Tømmerås, 7870 GRONG, Norge Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 15

16 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Green Tex Innovation AS, Kjelsåsveien 29B, 0488 OSLO, Norge Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse:24 Tekstiler og tekstil varer Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. KENNETH BERGH, SØRENGKAIA 115, 0194 OSLO, Norge Klasse:18 Treningsbager, sekker og lommebøker (i ulike typer stoff, lær, skinn og andre hudtyper). Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (Belter, capser, luer, singleter, t-skjorter, gensere, hettegensere, jakker, sandaler, shortser, tightser, bukser, joggebukser og drakter). Klasse:28 Beskyttelsesanordninger (deler av sportsklær); boksehansker (i diverse størrelser og utforminger avhengig av kampsportdisiplinen); leggskinn (benbeskyttere); susper (skritt/genitalbeskyttere); tannbeskyttere; håndleddsbeskyttere (bandasjer); albuestøttere; knestøttere; ankelstøttere; hoppetau; magebelte (beskyttende boksebelte for magen/midjen til teknikktrening); boksesekk (heavybag); bokseputer (focus mitts); sparkeputer (thai-pads). 16

17 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Polo/Lauren Company LP, 650 Madison Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:3 Eau de parfyme, toalettvann (velluktende vann for toalettformål); dusjgel; etterbarberingsprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DARK ZENITH Société des Produits Nestlé SA, Avenue Nestlé, 55 Canton of Vaud, CH-1800 VEVEY, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:30 Klasse:32 Kaffe, te, kakao, kaffeerstatning; te-erstatning; kaffedrikker; drikker laget av te, kaffe, kakao, drikkesjokolade og erstatninger for slike; kaffeinfri kaffe; sikori og sikoriblandinger for bruk som surrogater for kaffe; kaffe (ubrent, pulverisert, kornet eller i drikker); kaffebønner; kaffekonsentrater; kaffeessenser; kaffeekstrakter; smakstilsetninger av kaffe; kaffe i brygget form; kaffe i malt form; kaffe i form av hele bønner; kaffeblandinger; kaffeoljer; koffeinfri kaffe; smakstilsatt kaffe; frysetørret kaffe; isdrikker basert på kaffe; iskaffe; pulverkaffe; malt kaffe; kaffe av ikke brente bønner; brente kaffebønner; vegetabilskbasert kaffehvitt. Ikke-alkoholholdige drikker; energidrikker inneholdende koffein. 17

18 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, US-CA91521 BURBANK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; etterbarberingsvann; antiperspiranter; aromaterapioljer; kunstige øyevipper og negler; babyolje; babyservietter; badegeleer, badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kroppskremer, -lotion og -pudder; munnpleiemidler; skumbad; eau-de-cologne; kosmetikk; tannpasta; deodoranter; pudder; eteriske oljer til personlig bruk; eyeliner; øyeskygger; øyebrynsblyanter; ansiktspudder; ansiktskremer; ansiktslotions; ansiktsmasker; ansiktsskrubber; duftveker for parfymering av rom; dufter til personlig bruk; hårgelé; hårbalsamer; hårsjampo; hårskum; hårkrem; hårspray; håndkremer; håndlotioner; håndsåper; leppepomade; leppestift; leppestiftholdere; lipgloss; flytende såper; sminke; mascara; munnvann; neglpleiepreparater; neglglitter; neglforsterkere; neglelakk; ikke-medisinske toalettartikler; parfyme; potpurri; romdufter; barberkrem; hudsåpe; talkumpudder; toalettvann; hudkremer; fuktighetsbevarende kremer og midler for huden; sunblock; solkrem. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lyddisketter; lydopptak; lyd- og videoopptak; høytalere; kikkerter; kalkulatorer; videokameraer; kameraer; CD-ROM; CD-ROM drivere (som del av computeren); CD-ROM skrivere (som del av computeren); mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; databrikker som inneholder musikkopptak; frontplater til mobiltelefoner; CD-spillere; CDopptakere; CD-er; dataspillprogrammer; dataspillkassetter og -disketter; computere; computer hardware; tastatur til computere; dataskjermer; datamus; diskettdrivere til Klasse:14 Klasse:16 computere; computer software; trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale kameraer; digitale video- og audiospillere; DVD-er; DVD-spillere; DVD-opptakere; digitale versatile disketter; digitale videodisketter; forhåndsinnspilte optiske og magneto-optiske disketter; optiske og magneto-optiske diskettspillere og -opptakere for lyd-, video- og computerdata; elektriske og optiske kabler; elektroniske personplanleggere; brilleetuier; briller; hodetelefoner; karaokemaskiner; mikrofoner; MP3-spillere; modemer (som del av en computer); musematter; spillefilmer; musikalske opptak; personsøkere; bærbare eller transportable stereoanlegg; digitale personlige assistenter (PDA-er); printere; radioer; solbriller; telefoner; TV-er; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospilldisketter; videokassetter; videofoner; videoopptak; walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med computere; alarmklokker; tastaturbrett til computere. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; beltespenner av edelmetall (til klær); boloslips med spisser av edelmetall; armbånd; byster av edelmetall; amuletter; klokker; øreringer; smykker; smykkeskrin av edelmetall; smykkelenker; nøkkelringer av edelmetall; jakkenåler; brevåpnere av edelmetall; halslenker; halskjeder; slipsnåler; mynter; dekorative nåler (pins); anheng; ringer; spenner til bolo slips; stoppeklokker; slipsklemmer; slipsholdere; slipsnåler; veggur; klokkereimer; klokkeetuier; klokkelenker; klokker; bryllupsbånd; armbåndsur; smykkeskrin, ikke av metall. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; adressebøker; almanakker; applikasjoner i form av overføringsbilder; avtalebøker; kunsttrykk; maleutstyr til kunst og håndverk; autografbøker; barnebøker; kulepenner; baseballkort; samlepermer; bokstøtter; bokmerker; bøker; klistremerker; kalendere; tegneserier; crayons; julekort; kritt; krittbrett, krittavler; aktivitetsbøker for barn; bordskåner laget av papir; myntalbum; tegneog malebøker; tegne- og malesider; fargeblyanter; tegneseriebøker; tegneserier; kuponghefter; overføringsbilder; borddekorasjoner av papir; dagbøker; engangsbleier for babyer; tegnelinjaler; tusjtavler (dry erase writing boards); konvolutter; viskelær; filtpenner; kort med bilder eller gloser; gavekort; gavepapir; globuser; gratulasjonskort; gjestebøker; magasiner; kart; markører (markers); notatblokker; modelleringsleire; nyhetsbrev; aviser; brevpapir; notatbøker; papir til notatbøker; bilder; papir flagg; festgaver og festleker av papir (paper party favors); partyhatter av papir; kakedekorasjoner av papir; partydekorasjoner av papir; papirservietter; partyposer av papir; brevpresser; gaveinnpakningsrosetter av 18

19 registrerte varemerker /13 Klasse:18 Klasse:20 papir; vimpler av papir; spisebrikker av papir; bordduker av papir; bordovertrekk av plast, partyposer av plast; penn- og blyantholdere; blyanter; blyantspissere; penn og blyantpennaler og -bokser og -skrin; penner; periodiske tidsskrifter; fotoalbum; fotografier; billedtrykk; bildebøker; plastmateriale for innpakning (ikke inkludert i andre klasser); portretter; postkort; plakater; trykte diplomer; trykte attester; trykte invitasjoner; trykte menyer; oppskriftsbøker; gummistempel; smørbrødposer; scorekort; frimerkealbum; skrivesaker; stiftemaskiner; klistremerker og etiketter; byttekort; ugraderte linjaler; skrivepapir; skriveutstyr; graderte linjaler for kontor og skrivesake. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; allbrukssportsbager; idrettsog sportsbager; ryggsekker til barn; ryggsekker; strandbager; bager til bøker; etuier for ringekort; punger til mynter og småpenger; portemoneer; bleiebager; duffelbager; rumpetasker; gymbager; håndbager; ransler; nøkkeletuier; nøkkelringer av lær; etuier for leppestifter; bagasjeartikler; bagasjemerker/tager; overnattingsbager; håndvesker; skuldervesker; shoppingvesker; handlevesker; paraplyer; beltevesker; lommebøker. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; luftmadrasser for bruk ved camping; babykurver; senger; benker; bokskap og bokreoler; skap; stoler; klips for å holde og vise fotografier; knaggrekker; PC møbler; barnesenger, spinkelsenger; sofaer; dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør; graverte og tilkuttede stenplaketter og -skilt; små figurer og statuetter lagd av ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler; gaveinnpakningsdekorasjoner av plast; håndvifter; håndholdte speil; nøkkelringfigurer (key fobs), ikke av metall; utemøbler; toseters sofaer (love seats); bladhylle/-stativ; madrasser; speil; pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke julepynt; ottomaner; festpynt av plast; pidestaller; bilderammer; puter; støttesøyler for planter av ståltråd og metall; dekorative veggplaketter; plastflagg; navneskilt i plast; bilnummerskilt i plast (plastic novelty license plate); plastvimpler; kakedekorasjoner i plast; strandskjell: soveposer; bord; lekekister; paraplystativer; persienner; vindklokker. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børste, materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og keramikk; grillvotter; kopper og glass til ulike drikkevarer (beverageware); drikkeglassartikler; fuglehus; boller; koster; kakepanner; kakeformer; kakefat; lysestaker, ikke av edelmetall; lyseslukkere; feltflasker, lommelerker; keramiske små figurer, statuetter; bordskånere, ikke av papir og ikke som duker; sammenleggbare bokser for husholdningsbruk; kakebokser; kakespade; korketrekkere; kopper; dekorative poser til Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 konfekt; dekorative krystallprismer; dekorative glass; dekorative tallerkener; fat, asjetter, skåler; figurer laget av porselen (china), krystall, keramikk, glass eller porselen (porcelain); blomsterpotter; hårbørster; hårkammer; varmeisolerte beholdere; isolerende hylseholdere for drikkebeholdere; matbokser; mugger; serviettholdere; serviettringer, ikke av edelmetall; grytevotter og -kluter; papirkopper; papirtallerkener; paipanner; paifat; plastikkkopper; vannflasker av plast; tallerkener; såpekopper; tekanner; tesett; termisk isolerte beholdere for mat eller drikke; tannbørster; serveringsbrett; gryteunderlag, kokestativ (trivets); vakuumflasker; søppelbøtter; lysslukkere av edelmetall; lysestaker av edelmetall. Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; tepper (afgahns); grillvotter; tekstilvarer til badet (bath linen); badehåndklær; sengetepper; sengehimler; sengetøy; laken; sengeskjørt; sengetepper; tepper; kaliko; tepper til barn; servietter og brikker av tekstil (cloth coasters and doilies); tøyflagg; tøyvimpler; dyner (comforters); tøykanter til vugger og barnesenger; gardiner; stofflagg; filtvimpler; golfhåndklær; håndklær; lommetørkler; håndklær med hette; husholdningslintøy og -håndklær; kjøkkenhåndklær; grytekluter og -votter; putevar; putetrekk; potteskjulere; vatterte sengetepper (quilts); babytepper (receiving blankets); silketepper; dekketøy (table linen); tekstilservietter; kuvertbrikker av tekstil; tekstilduker; tepper (throws); håndklær; vaskekluter; ulltepper. Klær, fottøy, hodeplagg; sports- og idrettssko; bandanaer; baseballue; tildekningstøy for bruk på stranden; strandklær; belter; smekker; bikinier; blazere; støvler; tversoversløyfer; behåer; skyggeluer; skinnbukser; tøysmekker; kåper, frakker; kjoler; ørevarmere; hansker, vanter; golfskjorter; Halloweenkostymer; hatter; pannebånd; strømper; baby- og barnetøy; jakker; jeans; gensere (jerseys); hodetørkler; gymdrakter; leggvarmere; votter; slips; nattskjorter; nattkjoler; overaller; pyjamaser; bukser; strømpebukser; poloskjorter, pologensere; ponchoer; regntøy; morgenkåper, slåbroker; sandaler; skjerf; skjorter; sko; skjørt; shortser; slacks (lange ledige bukser); tøfler; nattøy; sokker; strømper; gensere (sweaters); treningsbukser, joggebukser; treningsgensere; badedrakter; ermeløse topper; tights; T-skjorter; undertøy, undertrøyer; vester; svettebånd, ermelinninger (wrist bands). Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; kampog sportsspill (action skill games); action figurer og tilbehør dertil; brettspill; kortspill; multiple aktivitetspill og -leker for barn; badmintonsett; ballonger; baseball balltre; basketballer; badeleker; baseballballer; strandballer; erteposer; erteposedukker; byggeklosser; bowlingkuler; såpebobblesett som inkluderer stav og oppløsning; mottakerhansker (catcher's mitts); sjakkspillsett; lekesminke for barn; julestrømper; juletrepynt; samleleketøysfigurer; uroer til å henge over barnesenger; barnesengleker; lekesendeplater for barn; dukker; dukkeklær; tilbehør til dukker; dukkelekesett; elektriske actionleker; utstyr solgt som en enhet for å spille kortspill; 19

20 registrerte varemerker /13 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:41 fiskeredskaper; golfballer; golfhansker; golfballmerker og -markører; håndholdte deler til elektroniske spill; hockeypucker; oppblåsbare leker; puslespill; hoppetau; drager; tryllekunstartikler; klinkekuler; manipulative spill; mekaniske leker; spilledåseleker; musikkleker; selskapsleker; presanger til gjester (party favors) i form av små leker; festleker; spillkort; plysjleker; bokseballer (punching balls); dukker, marionetter; rulleskøyter; gummiballer; rullebrett; snøbrett; snøglasskuler; fotballer; snurrebasser; klemmeleker; stoppede leker; bordtennisbord; målspill (target games); teddybjørner; tennisballer; actionleketøysfigurer; skuffe- og måkelekesett; lekemobiltelefoner; lekekjøretøy; lekescootere; lekebiler; lekemodellsett; lekefigurer; sparebøsser; lekelastebiler; lekeklokker; vannspruteleker; opptrekkbare leketøy; jojoer. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ost; ost og kjeks kombinasjoner; ostepålegg; kandisert frukt; sjokolademelk; meieriprodukter eksklusiv iskrem, ismelk og frossen yoghurt; dipper; tørket frukt; drikkeyoghurt; frosne måltider bestående primært av kjøtt, fisk, høns eller grønnsaker; fruktsyltetøy; fruktbasert snackmat; syltetøy; geleer; melkedrikker med høyt melkeinnhold; kjøtt; nøtter; peanøttsmør; potetgull; potetbasert snackmat; melkepulver; rosiner; snacksmix bestående primært av behandlet frukt, behandlede nøtter og/ eller rosiner; supper; suppeblandinger; søtete gelatindesserter; yoghurt. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; bagels; basis for å lage milkshake; småkaker; brød; frokostblandinger; produkter laget av korn; bobletyggegummi; kaker; kakeblandinger; godteri; kakepynt laget av søtsaker; ketsjup; kornbaserte snackplater; tyggegummi; sjokolade; sjokoladebaserte drikker; kakaobaserte drikker; iskjeks; konfekt; kaker (cookies); maisbasert snackmat; kjeks; deli sandwicher; smakstilsatte, søtete gelatindesserter; frossen konfekt; frosne måltider bestående primært av pasta eller ris; frossen yoghurt; honning; iskrem; ismelk; lakris; marshmellows; majones; muffins; sennep; nudler; havremel; pannekaker; pannekakemikser; pasta; butterdeig; sirup til pannekaker; paier; pizza; popcorn; saltstenger og -kringler; puddinger; ris; rundstykker; salatdressinger; sauser; bruspulver; krydder; te; tortillaer; vafler. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikkevann; energidrikker; smakstilsatt vann; fruktjuicer; drikker tilsatt fruktsmak; juicekonsentrater; limonade; punsj; ikke-alkoholholdige drikker, nemlig kullsyreholdig drikker; ikkealkoholholdige drikker med fruktjuicer; smoothies; vann med kullsyre; sportsdrikker; sirup til fremstilling av drikker; bordvann; grønnsaksjuice. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TV- og radioprogrammer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av lyd- og videoinnspillinger; underholdningsinformasjon; online, interaktiv underholdning; produksjon av underholdningsshow og interaktive programmer for distribusjon via TV-, kabel, satellitt, audio- og videomedia, kassetter, laserdisker, datadisker og elektroniske midler; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; underholdningsparker og temaparktjenester og -virksomhet; utdanning og underholdningstjenester gitt i eller relatert til temaparker; sceneshow; presentasjon av liveopptredener; teaterproduksjon; entertainertjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Magne Sveen AS, Reinsvollveien 50, 2830 RAUFOSS, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; sanering og utbedring av brannskader, vannskader, oljeskader samt fjerning av asbest materiale og sanering av lukt. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18/10-2010.05.03 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 18/10-2010.05.03 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 18/10-2010.05.03 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 40/11-2011.10.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 40/11-2011.10.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 40/11-2011.10.03 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/07-2007.08.13 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 33/07-2007.08.13 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 33/07-2007.08.13 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36-2013.09.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 36-2013.09.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 36-2013.09.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.26-31/04 nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 10/13-2013.03.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 03/08-2008.01.14 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/11-2011.12.12 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 50/11-2011.12.12 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 50/11-2011.12.12 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer