Pulveret foreligger som et fargeløst til lys gult lyofilisat. Det rekonstituerte legemidlet er en klar og fargeløs til svak gul oppløsning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pulveret foreligger som et fargeløst til lys gult lyofilisat. Det rekonstituerte legemidlet er en klar og fargeløs til svak gul oppløsning."

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Actilyse pulver og væske til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass med pulver inneholder henholdsvis: 10 mg alteplase (tilsvarende IE) eller 20 mg alteplase (tilsvarende IE) eller 50 mg alteplase (tilsvarende IE). Alteplase fremstilles ved hjelp av rekombinant DNA teknikk i kinesisk hamster ovarie-linje. Den spesifikke aktiviteten til alteplase in-house referansemateriale er IE/mg. Dette er bekreftet ved sammenligning med den andre internasjonale WHO-standarden for t-pa. Spesifikasjonen for den spesifikke aktiviteten til alteplase er til IE/mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Pulver og væske til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning. Pulveret foreligger som et fargeløst til lys gult lyofilisat. Det rekonstituerte legemidlet er en klar og fargeløs til svak gul oppløsning. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Trombolytisk behandling ved akutt myokardinfarkt 90 minutter (akselerert) doseregime (se pkt. 4.2): For pasienter der behandling kan settes i gang i løpet av 6 timer etter symptomdebut. 3 timers doseregime (se pkt. 4.2): For pasienter der behandlingen kan settes i gang 6-12 timer etter symptomdebut dersom diagnosen er bekreftet. Actilyse er vist å redusere dødeligheten innen 30 dager hos pasienter med akutt myokardinfarkt. Trombolytisk behandling ved akutt massiv lungeemboli med hemodynamisk ustabilitet Diagnosen skal om mulig være objektivt bekreftet ved hjelp av pulmonal angiografi eller ikkeinvasive prosedyrer som lungeskanning. Det er ikke vist positive effekter på dødelighet og sen dødelighet relatert til lungeemboli. Fibrinolytisk behandling ved akutt iskemisk hjerneslag Behandlingen må startes så tidlig som mulig innen 4,5 timer etter debut av slagsymptomer og etter at intrakraniell blødning er utelukket ved hjelp av passende billedteknikk (f.eks. CT av kraniet eller annen billeddiagnostikk som er egnet til å påvise blødning). Behandlingseffekten er tidsavhengig og tidlig behandling øker sannsynligheten for et gunstig behandlingsresultat.

2 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Actilyse bør administreres så snart som mulig etter symptomdebut. Følgende veiledende dosering bør brukes. Akutt myokardinfarkt Dosering a) 90 minutter (akselerert) doseregime for pasienter med akutt myokardinfarkt der behandling kan settes i gang i løpet av 6 timer etter symptomdebut: Konsentrasjon av alteplase 1 mg/ 2 mg/ 15 mg som en intravenøs bolusdose 15 7,5 50 mg som en infusjon gitt i løpet av 30 minutter etterfulgt av en infusjon på 35 mg gitt i løpet av 60 minutter til maksimumsdosen på 100 mg 35 17,5 Hos pasienter med en kroppsvekt under 65 kg skal dosen justeres i forhold til vekten etter følgende tabell: Konsentrasjon av alteplase 1 mg/ 2 mg/ 15 mg som en intravenøs bolusdose 15 7,5 /kg kroppsvekt /kg kroppsvekt og 0,75 mg/kg kroppsvekt gitt i løpet av 30 minutter 0,75 0,375 (maksimum 50 mg) etterfulgt av en infusjon på 0,5 mg/kg kroppsvekt gitt i løpet av 60 minutter (maksimum 35 mg) 0,5 0,25 b) 3 timers doseregime for pasienter der behandlingen kan settes i gang 6-12 timer etter symptomdebut: Konsentrasjon av alteplase 1 mg/ 2 mg/ 10 mg som en intravenøs bolusdose mg som infusjon gitt i løpet av den første timen /30 min /30 min etterfulgt av en infusjon på 10 mg gitt i løpet av 30 minutter til maksimumsdosen på 100 mg i løpet av 3 timer 10 5 Hos pasienter med en kroppsvekt under 65 kg skal ikke totaldosen overskride 1,5 mg/kg. Maksimumdosen av alteplase er 100 mg. Tilleggsbehandling: Antitrombotisk tilleggsbehandling anbefales i henhold til gjeldende internasjonale retningslinjer for behandling av pasienter med myokardinfarkt med ST-elevasjon. Administrasjonsmåte Den rekonstituerte oppløsningen administreres intravenøst. For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

3 Lungeemboli Dosering En totaldose på 100 mg alteplase skal administreres i løpet av 2 timer. Det er mest erfaring med følgende doseregime: Konsentrasjon av alteplase 1 mg/ 2 mg/ 10 mg som en intravenøs bolusdose i løpet av 1-2 minutter 10 5 etterfulgt av en intravenøs infusjon på 90 mg gitt i løpet av 2 timer Totaldosen skal ikke overskride 1,5 mg/kg hos pasienter med kroppsvekt under 65 kg. Tilleggsbehandling: Etter behandling med Actilyse bør behandling med heparin startes opp (eller gjenopptas) når apttverdiene er mindre enn to ganger øvre normalgrense. Infusjonen bør justeres til å opprettholde en aptt-verdi mellom sekunder (1,5 til 2,5 ganger referanseverdien). Administrasjonsmåte Den rekonstituerte oppløsningen administreres intravenøst. For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt Akutt iskemisk hjerneslag Behandlingen skal kun gis under ansvaret til og oppfølging av en lege med utdannelse og erfaring innen nevrovaskulær behandling, se pkt. 4.3 og 4.4. Dosering Anbefalt dosering er 0,9 mg alteplase/kg kroppsvekt (maksimum 90 mg) gitt som intravenøs infusjon i løpet av 60 minutter, med 10 % av totaldosen som en initial intravenøs bolus. Behandling med Actilyse må startes så tidlig som mulig innen 4,5 timer etter symptomdebut. Et negativt nytte-risiko-forhold kan oppstå ved administrering av Actilyse utover 4,5 timer etter debut av hjerneslagsymptomer, og Actilyse skal derfor ikke administreres (se pkt. 5.1). Tilleggsbehandling: Sikkerhet og effekt av dette doseringsregimet, gitt sammen med heparin og acetylsalisylsyre de første 24 timer etter symptomdebut, er ikke tilstrekkelig undersøkt. Administrering av acetylsalisylsyre eller intravenøst heparin skal derfor unngås de første 24 timene etter behandling med Actilyse. Hvis heparin kreves for andre indikasjoner (f.eks. til å forebygge dyp venetrombose) bør dosen ikke overskride IE/døgn subkutant. Administrasjonsmåte Den rekonstituerte oppløsningen administreres intravenøst. For instruksjoner vedrørende rekonstituering av dette legemidlet før administrering, se pkt Pediatrisk populasjon Sikkerhet og effekt av Actilyse hos barn og ungdom har ennå ikke blitt fastslått. Actilyse er kontraindisert ved behandling av akutt iskemisk hjerneslag hos barn og ungdom (se pkt. 4.3).

4 4.3 Kontraindikasjoner For alle indikasjoner gjelder generelt at Actilyse ikke skal administreres til pasienter med kjent overfølsomhet overfor virkestoffet alteplase, gentamicin (spor fra fremstillingsprosessen) eller overfor et eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt Ytterligere kontraindikasjoner ved akutt myokardinfarkt, akutt lungeemboli og akutt iskemisk hjerneslag: Actilyse er kontraindisert når det foreligger høy risiko for blødning, som ved: signifikant blødningstilstand, enten pågående eller i løpet av de siste 6 måneder, kjent hemoragisk diatese, pågående effektiv peroral antikoagulantiabehandling, f.eks. warfarin (se pkt. 4.4), manifest eller nylig gjennomgått alvorlig eller farlig blødning, tidligere kjent eller mistenkt intrakraniell blødning, mistenkt subaraknoidalblødning eller tilstander etter subaraknoidalblødning forårsaket av aneurisme, gjennomgått skade i sentralnervesystemet (f.eks. neoplasme, aneurisme, intrakraniell eller spinal operasjon), nylig gjennomgått (siste 10 dager) ekstern hjertemassasje, fødsel eller punksjon av et ikke komprimerbart kar (f.eks. subclavia eller jugularis venepunksjon), alvorlig, ukontrollert arteriell hypertensjon, bakteriell endokarditt, perikarditt, akutt pankreatitt, dokumentert ulcererende sykdom i mage-tarmkanalen siste 3 måneder, øsofagusvariser, arteriell aneurisme, arteriell/venøs karmisdannelse, neoplasme med økt blødningsrisiko, alvorlig leversykdom, inklusive leversvikt, cirrhose, portal hypertensjon (øsofagusvariser) og aktiv hepatitt, større kirurgiske inngrep eller alvorlig traume de siste 3 månedene. Ytterligere kontraindikasjoner ved akutt myokardinfarkt: tidligere kjent hemoragisk hjerneslag eller hjerneslag av ukjent opprinnelse i anamnesen, kjent iskemisk hjerneslag eller forbigående iskemiske attakker (TIA) siste 6 måneder, med unntak av gjeldende akutte iskemiske hjerneslag innen 4,5 timer. Ytterligere kontraindikasjoner ved akutt lungeemboli: tidligere kjent hemoragisk hjerneslag eller hjerneslag av ukjent opprinnelse i anamnesen, kjent iskemisk hjerneslag eller forbigående iskemiske attakker (TIA) siste 6 måneder, med unntak av gjeldende akutte iskemiske hjerneslag innen 4,5 timer. Ytterligere kontraindikasjoner ved akutt iskemisk hjerneslag: symptomene på iskemisk attakk begynte mer enn 4,5 timer før infusjonens start eller symptomer der starttidspunktet er ukjent og kan potensielt være mer enn for 4,5 timer siden (se pkt. 5.1), mindre nevrologiske forstyrrelser eller symptomer som raskt bedres før infusjonens start, alvorlig iskemisk hjerneslag bedømt klinisk (f.eks. NIHSS > 25) og/eller ved passende billedteknikk, kramper ved hjerneslagets start, tegn på intrakraniell blødning vist ved CT-bilde, symptomer på mistenkt subaraknoidalblødning, selv ved normalt CT-bilde, tilførsel av heparin i løpet av de siste 48 timer og en tromboplastintid som overstiger øvre normalverdi,

5 pasienter med iskemisk hjerneslag og samtidig diabetes i anamnesen, iskemisk hjerneslag de siste 3 månedene, trombocyttall under /mm 3, systolisk blodtrykk > 185 eller diastolisk blodtrykk > 110 mm Hg, eller aggressiv behandling (intravenøs farmakoterapi) for å redusere blodtrykket til disse nivåene, blodglukose < 2,8 mmol/l eller > 22,2 mmol/l Behandling av barn og ungdom: Actilyse er ikke indisert til behandling av akutt iskemisk hjerneslag hos pediatriske pasienter under 18 år. Behandling av eldre pasienter: Actilyse er ikke indisert til behandling av akutt iskemisk hjerneslag hos voksne over 80 år. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Trombolytisk/fibrinolytisk behandling krever adekvat overvåkning. Actilyse skal kun brukes under ansvaret til og oppfølging av leger som har utdannelse og erfaring med trombolytisk behandling og med fasiliteter til å monitorere behandlingen. Det anbefales at standard gjenopplivningsutstyr og farmakoterapi er tilgjengelig ved administrering av Actilyse. Overfølsomhet Ingen vedvarende antistoffdannelse mot det rekombinante humane vevstype plasminogen aktivatormolekylet er observert etter behandling. Det foreligger ingen systematisk erfaring med gjentatt administrering av Actilyse. Anafylaktoide reaksjoner assosiert med administrering av Actilyse er sjeldne og kan være forårsaket av overfølsomhet overfor virkestoffet alteplase, gentamicin (rest fra fremstillingsprosessen) eller overfor noen av hjelpestoffene. Gummiproppen i hetteglasset med Actilyse pulver inneholder naturgummi (et lateksderivat) som kan forårsake allergiske reaksjoner. Hvis en anafylaktisk reaksjon skulle oppstå, skal infusjonen avbrytes umiddelbart og hensiktsmessig behandling igangsettes. Blødninger Hvis en potensielt alvorlig blødning forekommer, særlig ved cerebral blødning, må den fibrinolytiske behandlingen avbrytes. Imidlertid er det vanligvis ikke nødvendig å erstatte koagulasjonsfaktorer pga. den korte halveringstiden og ubetydelig effekt på systemiske koagulasjonsfaktorer. De fleste pasienter som har blødning kan behandles ved å avbryte trombolytisk- og antikoagulasjonsbehandling, ved volumekspansjon og manuelt trykk på det blødende karet. Protamin bør vurderes hvis heparin er gitt innen 4 timer fra blødningens start. Hos det fåtall pasienter som ikke svarer på denne konservative behandlingen, kan veloverveid behandling med overføring av blodprodukter være indisert. Transfusjon av kryopresipitat, fersk frosset plasma og trombocytter skal overveies med klinisk og laboratoriemessig vurdering etter hver administrering. Ønsket fibrinogennivå er 1 g/l ved infusjon av kryopresipitat. Antifibrinolytiske legemidler er tilgjengelig som et siste alternativ. Siden risikoen for intrakraniell blødning er økt hos eldre pasienter, bør en nøye risiko-nytte vurdering gjøres for disse pasientene. Som med alle trombolytiske preparater, bør nytten av behandlingen nøye vurderes mot risikoen, særlig hos pasienter med: mindre, nylige traumer, f.eks. biopsier, punksjon av større kar, intramuskulære injeksjoner, hjertemassasje ved resuscitering, tilstander med økt blødningsrisiko som ikke er nevnt i pkt Bruk av stive katetre bør unngås.

6 Pasienter som behandles med perorale antikoagulantia: Behandling med Actilyse kan vurderes når dosering eller tiden siden siste inntak av antikoagulantia gjør at residualeffekt er usannsynlig. Dette skal bekreftes ved at relevante antikoagulasjonstester for gjeldende produkt(er) ikke viser klinisk relevant aktivitet på koagulasjonssystemet (f.eks. INR 1,3 for vitamin K-antagonister, eller at andre relevante tester for andre perorale antikoagulantia er innenfor den respektive øvre normalgrense). Pediatrisk populasjon Erfaring med behandling av barn og ungdom med Actilyse er fremdeles begrenset. Ytterligere advarsler og forsiktighetsregler ved akutt myokardinfarkt og akutt lungeemboli: Doser høyere enn 100 mg alteplase må ikke gis siden det er assosiert med en økning av intrakraniell blødning. Det må derfor utvises ekstra nøyaktighet for å forsikre at dosen alteplase som infuseres er som beskrevet i pkt Den terapeutiske gevinsten skal vurderes nøye mot den potensielle risikoen, særlig hos pasienter med systolisk blodtrykk > 160 mm Hg. GPIIb/IIIa anatgonister: Samtidig bruk av GPIIb/IIIa antagonister øker blødningsrisikoen. Ytterligere advarsler og forsiktighetsregler ved akutt iskemisk hjerneslag: Særlige forsiktighetsregler: Behandlingen skal kun gis under ansvaret til og oppfølging av en lege med utdannelse og erfaring innen nevrovaskulær behandling. For verifisering av behandlingsindikasjonen kan fjerndiagnostikk være aktuelt. Særlige advarsler/tilstander med redusert nytte-risiko-forhold: Sammenlignet med pasienter med øvrige indikasjoner har pasienter med akutt hjerneslag som behandles med Actilyse en betydelig økt risiko for intrakraniell blødning siden blødninger forekommer hovedsakelig innen infarktområdet. Dette gjelder særlig i følgende tilfeller: alle situasjoner som er angitt i pkt. 4.3 og generelt alle tilstander som innebærer en høy blødningsrisiko, små asymptomatiske aneurismer i cerebrale kar, ved sen behandlingsstart etter debut av slagsymptomene er den totale kliniske fordelen redusert og kan være assosiert med en høyere risiko for intrakraniell blødning (ICH) og død, sammenlignet med pasienter som behandles tidligere. Administrering av Actilyse skal derfor ikke utsettes. pasienter som er forbehandlet med acetylsalicylsyre (ASA) kan ha økt risiko for intracerebral blødning, særlig hvis behandlingen med Actilyse utsettes. Blodtrykket bør følges under infusjonen og 24 timer etter; intravenøs antihypertensiv behandling anbefales ved systolisk blodtrykk > 180 mm Hg eller diastolisk blodtrykk > 105 mm Hg. Den terapeutiske gevinsten er redusert hos pasienter med gjennomgått slag eller med kjent, ukontrollert diabetes. Hos disse pasientene er nytte/risiko forholdet mindre gunstig, men fremdeles positivt. Hos pasienter med svært lett iskemisk hjerneslag, overstiger risikoen den forventede nytten (se pkt. 4.3). Pasienter med svært alvorlig iskemisk hjerneslag har høyere risiko for intracerebral blødning og død, og skal derfor ikke behandles (se pkt. 4.3).

7 Pasienter med omfattende infarkt har høyere risiko for et dårlig behandlingsresultat inkludert alvorlige blødninger og død. Hos slike pasienter må nytte/risiko forholdet vurderes nøye. Hos slagpasienter reduseres sannsynligheten for et godt behandlingsresultat med økende alder, økt alvorlighetsgrad av infarktet og økt glukosenivå i blodet ved innleggelse, mens sannsynligheten for alvorlig invalidisering og død eller relevante intrakranielle blødninger, øker uavhengig av behandlingen. Pasienter over 80 år, pasienter med alvorlig iskemisk hjerneslag (bedømt klinisk og/eller ved passende billedteknikk) og pasienter med blodglukose < 2,8 mmol/l eller > 22,2 mmol/l ved baseline skal ikke behandles med Actilyse (se pkt. 4.3). Tilgjengelige data fra ECASS III og saeanalysen indikerte at den totale kliniske fordelen hos eldre avtar med økende alder sammenlignet med yngre pasienter, siden nytte av behandlingen med Actilyse syntes å avta og risikoen for dødelighet syntes å øke med økende alder. Andre særlige advarsler: Reperfusjon av det iskemiske området kan indusere cerebralt ødem i infarktsonen. På grunn av økt blødningsrisiko, bør behandling med plateaggregasjonshemmere ikke startes de første 24 timene etter trombolyse med alteplase. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Ingen formelle interaksjonsstudier er utført med Actilyse og andre vanlig brukte legemidler ved akutt myokardinfarkt. Blødningsrisikoen er økt ved samtidig behandling med kumarinderivater, orale antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere, ufraksjonert eller lavmolekylært heparin, eller aktive substanser som påvirker koagulasjonen (før, under eller i løpet av de første 24 timene etter behandling med Actilyse) (se pkt. 4.3). Samtidig behandling med ACE-hemmere synes å øke risikoen for anafylaktoid reaksjon, da beskrivelsene av slike reaksjoner viser at en relativt større andel av disse pasientene fikk samtidig behandling med ACE-hemmere. Samtidig bruk av GPIIb/IIIa antagonister øker blødningsrisikoen. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Graviditet Det er begrenset mengde data på bruk av Actilyse hos gravide kvinner. Dyrestudier har ikke vist teratogene effekter, men føtal umodenhet og/eller embryotoksisitet ble sett ved doser høyere enn human dosering (se pkt. 5.3). Ved akutt, livstruende sykdom må nytten av behandlingen vurderes mot den potensielle risikoen. Amming Det er ikke kjent om alteplase skilles ut i human morsmelk. Fertilitet Det foreligger ikke kliniske data på fertilitet for Actilyse. Dyrestudier med alteplase viste ikke effekter på fertilitet (se pkt. 5.3). 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Ikke relevant. 4.8 Bivirkninger Den vanligste bivirkningen ved behandling med Actilyse er ulike former for blødning som fører til reduserte hematokrit- og/eller hemoglobinverdier. Bivirkningene under er klassifisert i følge frekvens og systemorganklasse. Frekvensen er definert i henhold til følgende konvensjon: Svært vanlige ( 1/10), Vanlige ( 1/100 til < 1/10), Mindre vanlige

8 ( 1/1000 til < 1/100), Sjeldne ( 1/ til < 1/1000), Svært sjeldne ( 1/10 000) eller Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Bortsett fra intrakraniell blødning som bivirkning ved indikasjonen akutt iskemisk hjerneslag og reperfusjonsarytmier ved indikasjonen myokardinfarkt, er det ingen medisinsk grunn til å anta at den kvalitative og kvantitative bivirkningsprofilen for Actilyse ved lungeemboli og akutt iskemisk hjerneslag er forskjellig fra profilen ved indikasjonen akutt myokardinfarkt. Tabell 1 Bivirkninger ved indikasjonen myokardinfarkt, lungeemboli og iskemisk hjerneslag Organklassesystem Blødning svært vanlige Bivirkning intracerebral blødning representerer den vanligste bivirkningen ved behandling av akutt iskemisk hjerneslag (opp til 15 % av pasientene uten økning av total dødelighet og uten noen relevant saet økning i dødelighet og alvorlig funksjonshemming kombinert, dvs. mrs på 5 og 6). blødning fra skadede blodkar (f.eks. hematom) vanlige: intracerebral blødning (f.eks. cerebral blødning, cerebralt hematom, hemoragisk slag, hemoragisk transformasjon av slag, intrakranielt hematom, subaraknoidalblødning) ved behandling av akutt myokardinfarkt og akutt lungeemboli faryngeal blødning gastrointestinal blødning (f.eks. mageblødning, blødende magesår, blødning fra rektum, hematemese, melena, blødning i munnen, blødning fra tannkjøttet) ekkymoser urogenitalblødning (f.eks. hematuri, urinveisblødning) mindre vanlige: blødning ved injeksjonsstedet (f.eks. blødning ved punksjonssted, hematom og blødning ved innstikksted for kateter) pulmonal blødning (f.eks. hemoptyse, hemothorax, blødning i luftveiene) epistakse blødning i øret sjeldne: blødning i øyet perikardial blødning retroperitonealblødning (f.eks. retroperitonealt hematom) ikke kjent*** blødning i parenkymatøse organer (f.eks. blødning i lever) Forstyrrelser i immunsystemet* sjeldne hypersensitivitet / anafylaktoide reaksjoner (f.eks. allergiske reaksjoner inkludert hudutslett, urtikaria, bronkospasme, angioødem,

9 svært sjeldne Nevrologiske sykdommer svært sjeldne Hjertesykdommer** svært vanlige: vanlige: mindre vanlige: hypotensjon, sjokk eller andre symptomer på allergiske reaksjoner) alvorlig anafylaksi hendelser relatert til nervesystemet (f.eks. epileptisk anfall, konvulsjon, afasi, taleforstyrrelser, delirium, acute brain syndrom, agitasjon, forvirring, depresjon, psykose) ofte assosiert med samtidige iskemiske eller hemoragiske cerebrovaskulære hendelser. tilbakevendende iskemi/angina, hypotensjon og hjertesvikt/lungeødem kardiogent sjokk, hjertestans og reinfarkt reperfusjonsarytmier, (f.eks. arytmier, ekstrasystoler, AV-blokk grad I til fullstendig blokk, atrieflimmer/flutter, bradykardi, takykardi, ventrikkelarytmi, ventrikkeltakykardi, ventrikkelflimmer, elektromekanisk dissosiasjon [EMD]) mitralregurgitasjon, lungemboli, annen systemisk emboli/cerebral emboli, ventrikulær septumdefekt Karsykdommer sjeldne embolisme som kan føre til skader i de organene som berøres Gastrointestinale sykdommer sjeldne kvalme ikke kjent*** oppkast Undersøkelser mindre vanlige ikke kjent*** redusert blodtrykk økt kroppstemperatur Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved medisinske prosedyrer ikke kjent*** fettembolisme (kolesterolkrystallembolisme) som kan føre til skader i de organer som berøres Kirurgiske og medisinske prosedyrer ikke kjent*** behov for blodtransfusjon *Forstyrrelser i immunsystemet Forbigående dannelse av antistoffer mot Actilyse er sett i sjeldne tilfeller og med lav titer, men ingen klinisk relevans av dette er påvist. **Hjertesykdommer Som med andre trombolytika, er hendelsene beskrevet over rapportert som sekvele etter myokardinfarkt og/eller trombolytisk behandling. Disse komplikasjonene kan være livstruende og føre til død. ***Frekvensberegning Denne bivirkningen er observert etter markedsføring av legemidlet. Med 95 % sannsynlighet er frekvenskategorien ikke høyere enn «sjelden», men den kan være lavere. Nøyaktig frekvensberegning er ikke mulig siden bivirkningen ikke forekommer i en database over kliniske utprøvinger på 8299 pasienter. Død og vedvarende uførhet er rapportert hos pasienter som har hatt slag (inkludert intrakraniell blødning) og andre alvorlige blødningsepisoder.

10 Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: Field Cod 4.9 Overdosering Til tross for den relative fibrinspesifisiteten, kan en klinisk signifikant reduksjon av fibrinogen og andre koagulasjonsfaktorer forekomme etter overdosering. Etter avsluttet Actilyse-behandling er det i de fleste tilfellene tilstrekkelig å avvente fysiologisk nydannelse av koagulasjonsfaktorene. Ved alvorlige blødningskomplikasjoner anbefales imidlertid infusjon av fersk frosset plasma. Syntetiske antifibrinolytika kan administreres om nødvendig. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Antitrombotisk middel, ATC-kode: B01A D02 Virkestoffet i Actilyse er alteplase, en rekombinant humant vevstype plasminogen aktivator, et glykoprotein, som aktiverer plasminogen direkte til plasmin. Når det administreres intravenøst forblir alteplase relativt inaktivt i sirkulasjonssystemet. Så snart det bindes til fibrin aktiveres det og induserer omdannelsen av plasminogen til plasmin, som fører til oppløsning av fibrinproppen. Pga. alteplases relative fibrinspesifisitet fører en dose på 100 mg til en moderat nedgang i nivået av sirkulerende fibrinogen til omtrent 60 % etter 4 timer. Dette går generelt opp til mer enn 80 % etter 24 timer. Plasminogen og alfa-2-antiplasmin reduseres til henholdsvis ca. 20 % og 35 % etter 4 timer og øker igjen til mer enn 80 % ved 24 timer. En tydelig og forlenget reduksjon av sirkulerende fibrinogen-nivå er kun sett hos noen få pasienter. I en studie som inkluderte mer enn pasienter med akutt myokardinfarkt (GUSTO) ga administrering av 100 mg alteplase gitt i løpet av 90 minutter, med samtidig intravenøs heparininfusjon, en redusert dødelighet etter 30 dager (6,3 %) sammenlignet med administrering av 1,5 millioner E streptokinase gitt i løpet av 60 minutter med samtidig subkutan eller intravenøs heparin (7,3 %). Actilyse-behandlede pasienter viste høyere frekvens av rekanalisering i den infarktrammede arterien ved 60 og 90 minutter etter trombolyse enn pasienter behandlet med streptokinase. Det var ingen forskjeller i frekvens av rekanalisering etter 180 minutter eller mer. Dødelighet etter 30 dager er redusert sammenlignet med pasienter som ikke fikk trombolytisk behandling. Frigivelsen av alfa-hydroksybutyrat-dehydrogenase (HBDH) er redusert. Global ventrikulær funksjon i tillegg til regional veggbevegelighet er mindre svekket sammenlignet med pasienter som ikke får trombolytisk behandling. Myokardinfarkt En placebokontrollert studie med 100 mg alteplase gitt i løpet av 3 timer (LATE) viste en reduksjon av dødelighet etter 30 dager sammenlignet med placebo for pasienter som ble behandlet innen 6-12 timer etter symptomdebut. I tilfeller der det foreligger tydelige tegn på myokardinfarkt, kan behandling som er startet opp til 24 timer etter symptomdebut fremdeles være fordelaktig. Lungeemboli Hos pasienter med akutt massiv lungeemboli med hemodynamisk ustabilitet, fører trombolytisk behandling med Actilyse til rask reduksjon av trombestørrelsen og en reduksjon i lungearterietrykket. Data på dødelighet er ikke tilgjengelig.

11 Akutt iskemisk hjerneslag I to studier i USA (NINDS A/B) hadde en signifikant høyere andel pasienter et gunstig behandlingsresultat med alteplase, sammenlignet med placebo (ingen eller minimal nedsatt funksjonsevne). Disse resultatene ble bekreftet i ECASS III-studien (se avsnittet nedenfor), mens det i mellomtiden var to europeiske studier og i tillegg en studie i USA som mislyktes i å fremskaffe tilsvarende resultater i tilfeller som hovedsakelig ikke var i samsvar med gjeldende europeisk produktinformasjon. ECASS III-studien var en placebokontrollert, dobbelblind studie utført hos pasienter i Europa med akutt iskemisk hjerneslag i tidsintervallet 3 til 4,5 timer etter symptomdebut. Behandlingen i ECASS III-studien var i samsvar med den europeiske preparatomtalen for Actilyse hvor akutt iskemisk hjerneslag er indisert, med unntak av øvre punkt av tidsintervallet, det vil si 4,5 timer. Det primære endepunktet var funksjonshemming ved dag 90, dikotomisert til gunstig (modifisert Rankin-skala [mrs] 0 til 1) eller ugunstig (mrs 2 til 6) utfall. Totalt ble 821 pasienter randomisert (418 alteplase/403 placebo). Flere pasienter oppnådde gunstig resultat med alteplase (52,4 %) enn med placebo (45,2 %, odds ratio [OR] 1,34 %, 95 % KI 1,02 1,76, p=0,038). Forekomsten av enhver intrakraniell blødning/symptomatisk intrakraniell blødning var høyere med alteplase enn med placebo (enhver intrakraniell blødning 27,0 % vs. 17,6 %, p=0,0012; symptomatisk intrakraniell blødning iht ECASS III definisjon 2,4 % vs. 0,2 %, p=0,008). Dødeligheten var lav og ikke signifikant forskjellig for alteplase (7,7 %) sammenlignet med placebo (8,4 %, p=0,681). Resultater fra undergrupper av ECASS III påviste at senere behandlingsstart etter sykdomsdebut er forbundet med økt risiko for dødelighet og symptomatisk intrakraniell blødning. Resultatet av ECASS III viste en positiv total klinisk fordel for Actilyse ved tidsintervallet 3 til 4,5 timer, mens saedata viste at den totale kliniske fordelen ikke lenger var gunstig med alteplase i et tidsintervall som var lenger enn 4,5 timer. Sikkerhet og effekt av Actilyse ved behandling av akutt iskemisk hjerneslag gitt inntil 4,5 timer etter symptomdebut, har blitt undersøkt i en pågående registrering av akutte iskemiske hjerneslag (SITS- ISTR: The Safety Implementation of Thrombolysis in Stroke registry). I denne observasjonsstudien ble sikkerhetsutfallet fra pasienter, som ble behandlet i tidsrommet 0 til 3 timer, sammenlignet med data fra 2376 pasienter som ble behandlet i tidsrommet 3 til 4,5 timer etter begynnende akutt iskemisk hjerneslag (AIS). Forekomsten av symptomatisk intrakraniell blødning (i henhold til SITS- MOST-definisjonen) var funnet å være høyere ved 3 til 4,5 timers tidsintervallet (2,2 %) sammenlignet med behandling ved opptil 3 timers tidsintervallet (1,7 %). Dødelighetsraten ved 3 måneder var tilsvarende for 3 til 4,5 timers tidsintervallet (12,0 %) sammenlignet med 0 til 3 timers tidsintervallet (12,3 %) med en ujustert OR=0,97 (95 % KI: 0,84-1,13, p=0,70) og en justert OR=1,26 (95 % KI: 1, , p=0,005). Observasjonsdata fra SITS støtter de kliniske funnene om at behandlingsstart etter symptomdebut er en viktig utslagsgiver ved behandling av akutt iskemisk hjerneslag med alteplase. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Alteplase elimineres raskt fra blodsirkulasjonen og metaboliseres i hovedsak i leveren (plasmaclearance /min). Relevant halveringstid i plasma t1/2 alfa er 4-5 minutter. Det betyr at etter 20 minutter er mindre enn 10 % av startkonsentrasjonen til stede i plasma. For den gjenværende mengden i dype kompartment ble det målt en beta-halveringstid på ca. 40 minutter. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata I subkroniske toksisitetsstudier i rotter og silkeaper ble det ikke sett noen uventede bivirkninger. Ingen indikasjoner på mutagent potensiale ble sett i mutagentester. I drektige dyr ble det ikke sett noen teratogene effekter etter intravenøs infusjon av farmakologiske effektive doser. Hos kaniner ble embryotoksisitet (fosterdød, vekstretardasjon) indusert ved mer enn 3 mg/kg/døgn. Ingen effekter på peri-postnatal utvikling eller fertilitetsparameter ble sett hos rotter med doser på opp til 10 mg/kg/døgn.

12 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Pulver: Arginin Fosforsyre, fortynnet Polysorbat 80 Oppløsningsmiddel: Vann til injeksjonsvæsker 6.2 Uforlikeligheter Den rekonstituerte oppløsningen kan fortynnes med steril natriumklorid 9 mg/ (0,9 %) oppløsning til injeksjon opp til en minimumskonsentrasjon på 0,2 mg alteplase/. Ytterligere fortynning, bruk av sterilt vann til injeksjonsvæsker eller generell bruk av karbohydratoppløsning som f.eks. glukose anbefales ikke, pga. økende blakking av den rekonstituerte oppløsningen. Actilyse skal ikke blandes med andre legemidler i samme infusjonsoppløsning eller gis samtidig med andre legemidler (heller ikke heparin) gjennom samme kateter. 6.3 Holdbarhet 10 mg, 20 mg og 50 mg: 3 år Det anbefales at den rekonstituerte oppløsningen brukes umiddelbart etter tilberedning. Stabilitet er imidlertid vist ved bruk i 24 timer ved 2 8 C og i 8 timer ved 25 C. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er vist for 24 timer ved 2-8 ºC og for 8 timer ved 25 C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart etter tilberedning. Hvis løsningen ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid under bruk og betingelser før bruk brukerens ansvar og bør vanligvis ikke overskride 24 timer ved 2-8C 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares ved høyst 25 C. Oppbevaringsbetingelser etter tilberedning av legemidlet, se pkt Emballasje (type og innhold) Pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske: 10, 20 eller 50 steriliserte hetteglass, forseglet med sterile, grå, butylpropper med silikon og avtakbar hette av aluminium/plast. Oppløsningsmiddel: For 10 mg, 20 mg og 50 mg fylles vann til injeksjonsvæsker i enten 10, 20 eller 50 hetteglass, avhengig av størrelsen på hetteglasset med tørrstoff. Hetteglassene med vann til injeksjonsvæsker er forseglet med gummipropper og avtakbar hette av aluminium/plast. Overføringskanyle (kun inkludert for 20 mg og 50 mg)

13 Pakninger: 10 mg: 1 hetteglass med 467 mg pulver til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass med 10 vann til injeksjonsvæsker 20 mg: 1 hetteglass med 933 mg pulver til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass med 20 vann til injeksjonsvæsker 1 overføringskanyle 50 mg: 1 hetteglass med 2333 mg pulver til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass med 50 vann til injeksjonsvæsker 1 overføringskanyle Alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis ikke bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering For å rekonstituere til den endelige konsentrasjon på 1 mg alteplase per, skal hele volumet av den medfølgende oppløsningsvæsken overføres til hetteglasset som inneholder Actilyse pulver. Det anbefales å bruke overføringskanylen som følger med pakningene à 20 mg og 50 mg. Til 10 mg pakningen, bør en sprøyte benyttes. For å rekonstituere til den endelige konsentrasjon på 2 mg alteplase per, skal halve volumet brukes (se tabellen nedenfor). Det anbefales å benytte en sprøyte til å overføre den nødvendige væsken til hetteglasset med Actilyse pulver. Under aseptiske betingelser oppløses innholdet i et hetteglass med Actilyse (10 mg eller 20 mg eller 50 mg) med vann til injeksjonsvæsker etter følgende tabell for å oppnå endelig konsentrasjon på 1 mg alteplase/ eller 2 mg alteplase/: Actilyse hetteglass 10 mg 20 mg 50 mg Mengde vann til injeksjonsvæsker som skal tilsettes pulveret: Endelig konsentrasjon (a) 1 mg alteplase/ () (b) 2 mg alteplase/ () Den rekonstituerte oppløsningen administreres intravenøst. Oppløsningen kan fortynnes videre med steril natriumkloridoppløsning 9 mg/ (0,9 %) til en minimumskonsentrasjon på 0,2 mg/. Ytterligere fortynning av den rekonstituerte oppløsningen med sterilt vann til injeksjonsvæsker eller bruk av karbohydratoppløsning som f.eks. glukose, anbefales ikke. Actilyse skal ikke blandes med andre legemidler i samme infusjonsoppløsning eller gis samtidig med andre legemidler (heller ikke heparin) igjennom samme kateter. For uforlikeligheter, se pkt. 6.2 Ved rekonstituering av produktet fra respektive mengder tørrstoff og oppløsningsvæske skal blandingen ristes forsiktig til tørrstoffet er fullstendig oppløst. Kraftig risting bør unngås for å forhindre skumdannelse. Det rekonstituerte legemidlet er en klar og fargeløs til svak gul oppløsning. Før administrering bør en visuell kontroll for partikler og farge utføres.

14 Den rekonstituerte oppløsningen er kun til engangsbruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Boehringer Ingelheim International GmbH Postfach 200/ Binger Strasse 173 D Ingelheim am Rhein Tyskland 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) 10 mg: mg: mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE Dato for første markedsføringstillatelse: 29. august 1989 Dato for siste fornyelse: 29. august OPPDATERINGSDATO

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Bydureon 2 mg pulver og oppløsningsvæske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 2 mg

Detaljer

Reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium hos voksne over 18 år.

Reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium hos voksne over 18 år. 1. LEGEMIDLETS NAVN Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder sugammadexnatrium tilsvarende 100 mg sugammadex. Hvert hetteglass på 2 ml inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Hjelpestoff med kjent effekt: Hver filmdrasjerte tablett inneholder 26,51 mg laktose (som monohydrat), se pkt. 4.4.

Hjelpestoff med kjent effekt: Hver filmdrasjerte tablett inneholder 26,51 mg laktose (som monohydrat), se pkt. 4.4. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Iscover 75 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg klopidogrel (som hydrogensulfat).

Detaljer

Rosa, avlang, merket med «300» på den ene siden og «1332» på den andre siden.

Rosa, avlang, merket med «300» på den ene siden og «1332» på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Plavix 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg klopidogrel (som hydrogensulfat) Hjelpestoffer: Hver filmdrasjerte

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Cerezyme 200 E Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass med Cerezyme inneholder 200

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Clopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg klopidogrel

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Propofol-Lipuro 5 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjons-/infusjonsvæske inneholder 5 mg propofol. Én

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat.

1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zofran 0,8 mg/ml, mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Azzalure, 10 Speywood-enheter/0,05 ml, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Azzalure, 10 Speywood-enheter/0,05 ml, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Azzalure, 10 Speywood-enheter/0,05 ml, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Botulinumtoksin type A *10 Speywood-enheter **/0,05 ml rekonstituert

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: gadobensyre 334 mg (0,5 M) som dimegluminsalt

1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: gadobensyre 334 mg (0,5 M) som dimegluminsalt 1. LEGEMIDLETS NAVN MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: gadobensyre 334 mg (0,5 M) som

Detaljer

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin.

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Olanzapin Sandoz 5 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 10 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 15 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 20 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

Eloxatin i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og folininsyre (FS) er indisert for:

Eloxatin i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og folininsyre (FS) er indisert for: 1. LEGEMIDLETS NAVN ELOXATIN 5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder 5 mg oksaliplatin. 10 ml konsentrat til infusjonsvæske

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat).

PREPARATOMTALE. Hjelpestoffer med kjent effekt: 1000 ml emulsjon inneholder opp til 5 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat). PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SMOFlipid 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske, emulsjon inneholder: Soyaolje, renset Triglyserider

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende).

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Etter rekonstituering

Detaljer

Hver tablett inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg.

Hver tablett inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zofran 4 mg og 8 mg, tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Ondansetronhydrokloriddihydrat tilsv. ondansetron 4 mg, resp. 8 mg. For fullstendig

Detaljer

CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 70 mg caspofungin (som acetat). Hjelpestoffer

Detaljer

CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 50 mg caspofungin (som acetat). Hjelpestoffer

Detaljer