Dag 2 Kurs for prosessveileder. Godmorgen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dag 2 Kurs for prosessveileder. Godmorgen!"

Transkript

1 Dag 2 Kurs for prosessveileder Godmorgen!

2 Program DAG 2 DAG 2 INT. PERSPEKTIV OM REISEMÅLETS PROSESS ETTERPÅ EVALUERING Tema Orientering om internasjonale sertifiserings- og merkeordninger Merkets status ift. internasjonalt bærekraftarbeid Fase 3: C-D-E kravene Prosessen og oppgavene Statusrapport, områdene C-D-E Verktøyene PAUSE Fase 3: C-D-E kravene fortsetter Oppgaver og diskusjon LUNCH Fase 4: Merking Rapportering i ny database Veileders sluttkommentar Kontrollørens rolle og arbeid Scoresystem og minstekrav Utdeling av diplom Remerking Bruk av merket merkehåndboka Kommunikasjon underveis og etterpå Veilederrollen oppsummering og utfordringer Diskusjon PAUSE Videreutvikling av ordningen og Innovasjon Norge sin rolle Avslutning og oppsummering Elektronisk evaluering av kurset SLUTT Tid 08:30 Hvem Louise Ingunn Anne Dorte 10:00 Anne Dorte 11:30 12:30 Jan Erik Ingunn Anne Dorte Anne Dorte 14:00 Ingunn ALLE Jan Erik 16:00 2

3 Prosessen steg for steg fase 3

4 Mal, Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling

5 Verktøy fase 3 Verktøyene ferdigstilles og legges ut i 2014 Mal, bedriftskartlegging Mal, gjesteundersøkelse Mal, innbyggerundersøkelse Mal, bærekraft-innhold i vertskapskurs Mal, risikoanalyse

6 Kartlegginger Bedriftskartlegging Eksempel Trysil Gjesteundersøkelse Eksempel Røros Innbyggerundersøkelse Eksempel Trysil

7 Oppgaver og verktøy i fase 1-2 Legges ut på og linkes Oppgave Fase 1-2 Forankre prosessen, velg styringsgruppe + prosj.ansvarlig Engasjer veileder og prosjektleder Verktøy Veiledning, organisering og roller Etabler arbeidsgruppe Lag Destinasjons-beskrivelse og bedriftsoversikt Mal destinasjonsbeskrivelse Mal bedrifsoversikt Lag statusrapport på Standardens områder A-B + C-D-E Statusrapport område A og B Statusrapport område C-D-E Utarbeid plan for bærekraftig reiselivsutvikling Mal, handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling Kontrollør gjennomgang Mal veleders kommentar (kommer) Lag plan og søk fase 3 Motta merket «Vi er i gang»

8 Oppgaver og verktøy i fase 3 Legges ut på og linkes Oppgave Fase 3 Verktøy Organiser prosjektfasen Engasjer veileder og prosjektleder Veiledning, organisering og roller Etabler arbeidsgruppe og/eller organiser delprosjekter Iverksett tiltak ihht handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling Gjennomfør kartlegginger/undersøkelser: Gjest, bedrift, lokalbefolkning Mal gjesteundersøkelse Mal bedriftskartlegging Mal lokalbefolkningskartlegging Oppdater besvarelsen på standardens område A og B Databaseregistrering (kommer) Besvar standardens område C-D-E Databaseregistrering (kommer) Lag plan for kommunikasjon Kontrollør gjennomgang Sikre videreføring av bærekraftarbeidet Motta merket «Bærekraftig reisemål Mal, veileders kommentar (kommer)

9 Hvilke kriterier skal vi se nærmere på? Statusrapport C-D-E

10 Fase 4: Merking Jan Erik

11 Prosessen fase 4

12 Rapportering Databaseløsning Betaversjon: 27. februar 2014 Alfaversjon: 27. mars 2014 Ferdig løsning: 10. april 2014 Ved behov før 10. april 2014 Google Disk

13 Veileders sluttkommentar Fylles ut når reisemålet er ferdig med C-E Er veileders kortfattede kommentar til kontrollør Relevant innhold er: Spesielle utfordringer Navngitte nøkkelpersoner på reisemålet, både kommersielt og politisk Interessante bedrifter eller lignende som bør inkluderes ved besøk

14 Kontrollørens oppgaver Kontrollerer at opplastet dokumentasjon for A og B oppfyller kriteriene 100% Gir klarsignal for neste fase Kontroll av opplastet dokumentasjon for C-E Scorer fortløpende, legger inn dokumenterte indikatorer Kommenterer feil dokumentasjon og lignende Mulig for PL å korrigere feil innen 10 virkedager 1,5-2 dagers besøk på reisemålet Møte med kommunale representanter Møte med representanter for sentrale reiselivsbedrifter Møte med SG Bedriftsbesøk Gjennomgang av evt. uklar dokumentasjon med PL Scorer ferdig og rapporterer til IN Beregnet arbeidstid: 4-5 dagsverk totalt per reisemål

15 Stipulerte kostnader ved kontroll Kr ,- samlet for arbeidstid og reisetid, timebasert med kr. 1050,-/time i 2014 I tillegg kommer Reisekostnader statens satser for km. eller direkte utlegg Overnatting ved besøk på reisemålet Bespisning etter regning Det faktureres 3 ganger Etter gjennomgang av A og B Etter gjennomgang av C-E Etter besøk og ferdig rapport

16 Scoresystem Poeng tildeles på indikatornivå Vi benytter 0-3 poeng på samtlige indikatorer 0 - ingen plan* eller dokumentasjon 1 - plan eksisterer 2 - plan og dokumentasjon eksisterer 3 - plan, dokumentasjon og positivt trend N/A - ikke relevant på destinasjonen Plan er dokument som beskriver planlagt handling Dokumentasjon er bekreftelse på gjennomført handing Summen av alle de gjennomsnittlige verdiene per område (A-E) beregnes, og vi får andel oppnådd per område Gjennomsnittet for indikatorene per kriterie benyttes for videre summering Dermed vektes hvert kriterie innenfor området likt

17 Scoresystem #2 Eksempel poengberegning område E fra Trysil: Totalt 8 kriterier med maks score per kritere = 2 gir maksimalt 16 poeng. Reisemålet scoret 1,83 poeng som gir en andel på 93. Ved re-merking øker kravene reisemålet må vise forbedring Det er da mulig å oppnå 3 poeng - mot 2 poeng ved førstegangs merking

18 Utdeling av diplom Diplom utstedes av Innovasjon Norge sentralt og sendes til nærmeste IN-DK Bør tildeles på regional konferanse eller tilsvarende

19 Ny godkjenning (Remerking) Ny godkjenning må skje innen 3 år Forbedring på områdene C-E er et krav For kontrollør er prosessen i stor grad lik som ved foregående kontroll

20 Bruk av Merket Ingunn

21 Merkebruk og håndbok Versjoner Vi er i gang Merket Knapp Språk Norsk Nynorsk Engelsk Bruk av merket (håndbok)

22 Merket Bærekraftig reisemål Merke oppnås ved godkjenning Brukes sammen med destinasjonens merke/logo, på print, web, messer, kampanjer Synliggjøring for gjester (også innbyggere og ansatte..) To steg; Svart/hvitt «Vi er i gang» når fase A og B er fullført bygge internt eierskap og engasjement Farget merke når godkjenning foreligger for ekstern markedsføring Symboliserer prosess og felles, kontinuerlig innsats Reisemålet tildeles to diplomer (kommune og destinasjonsselskap)

23 Bærekraft og kommunikasjon

24 Viktig

25 Kommuniser før under etter Oppstart Bruk lokalpressen Underveis Synliggjør tiltakene Tildelt Merket Bruk det aktivt Involver kunden Etterpå Kommuniser aktivt Involver bedriftene Husk de små synlige tiltakene «Lost opportunities» 25

26 26

27 27

28 Endelig på web og i media

29 29

30 Innspill - kommunikasjon Lavterskel-tiltak kontra Strategiske grep Reisende som prefererer bærekraftmerket merket viktig å få frem Er det umodent begrep, lurer å løfte fram konkrete historier og resultater Status turister som reiser til bærekraftreisemål Mest verdi ved at aktørene involveres og jobber med bærekraft og miljø Stolthet og resultat i egen bedrift ikke bare på reisemålet Begrepet er ukjent få fram de gode historiene Skape forventning hos kunden på de riktige knaggene Ekstern/intern kommunikasjon Ut til gjesten merket er ikke så lett å bruke/kjenne Hente argumentene/historiene i kriterier og indikatorer Ha med kommunikasjon i tenket underveis i prosessen Hvordan kan vi gjøre en forskjell for gjesten klarer vi å gjøre en forskjell Guiltfree consumption Kriseplan for dårlige saker hva når ulykken inntreffer medie- og krisehåndtering SYNLIGGJØRE MERKET PÅ EN PRAKTISK GOD MÅTE Lappen på hotelldøren: BK merket med Takk for at.. Det gjør at vi sparer miljøet med xx Jeg holder Røros bærekraftig ungdom uten sommerjobb rydder i byen/bygda «Tshirt» med tekst: Plastposefritt papirpoe med «takk for at du sparer miljøet xx tonn pr år!

31 Veilederrollen Anne Dorte ALLE

32 Budsjettering og veileder Budsjett Fase 1-2 Prosjektleder ink reisekostnad Veileder timer/reise Møtekostnader Kurs/seminar/studietur Kontrollør Fase 3-4 Som fase 1-2 og i tillegg: Kartlegginger Ringvirkningsanalyse Verdiskapingsanalyse Kommunikasjon Tiltak og satsingsområder (i/utenfor) Kontrollør Inntil kr Veiledning Støtte i forankring og søknadsfasen Støtte/deltagelse, oppstartsmøte/samling Innføring for PL/PA Støtte/deltagelse handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling Støtte ifbm statusrapportering Telefon- og e-post support Vurderes for hvert reisemål - Lengde på prosjektperioden - Reisemålets ambisjonsnivå - Økonomiske ressurser Veileder timer? 32

33 Oppgave: Prosessveileder Suksesskriterier Fallgruver

34 Videreutvikling og drift Ingunn

35 Leveranse Innovasjon Norge har levert på et viktig oppdrag i NHDs reiselivsstrategi. Innovasjon Norges roller og oppgaver som eier av ordningen: Forankre (nasjonalt, i fagutvalg og kriterieutvalg) Forvalte og videreutvikle merkeordning Internasjonal godkjenning av standard (GSTC) Drift: Kvalifiserer og godkjenne prosessveiledere og kontrollør Verktøy, maler og database Finansiering Synliggjøre og koble til merkevare; presse, presentasjoner mm Informasjon, innsalg og tidlig oppstart nye destinasjoner Tildeling av godkjenning

36 Konkrete utviklingsoppgaver: Videreutvikle nettverk Prosessveiledere (som bistår reisemål ) Kommunikasjon/videre oppfølging (merkede reisemål) Videreutvikle standard Ulike typer reisemål, spesialkrav? (cruise, by etc) Igangsetting av internasjonal godkjenningsprosess GSTC Samle erfaringer med verktøy, maler og prosesser - videreutvikle Nye reisemål Implementere databasestruktur Videreutvikle nettside og mulig tilleggsmateriell Varig driftsordning Finne løsning for en mer varig driftsmodell

37 Oppsummering og avslutning Tilbakemeldinger nå Evaluering Test av veilederkunnskapen!

38 Oppgave: Prosessveileder Suksesskriterier God kunnskap hos DK-kontoretene, HK og UK Raskt i gang med de første reisemålene Stramt og godt kommunisert konsept Tydelig lederskap mot mål Vedlikeholde nettverk mellom PL Kontinuerlig informasjon til PVL Muligheter Facebookgruppe Binder sammen kommune/næring og på tvers av næringer Innsalgs-powerpoint fra IN til PVL Eksempler, effekt/besparelser for næring Markedets behov/holdning til grønt reiseliv interesse fra turoperatører Referanser Fallgruver Strukturprosessen kan lamme reisemål og regioner For dårlig lokal mobilisering IN datainnsamling marked/bærekraft Økte ressurser til fase 1-2/flytte fra fase 3 sikre god oppstart og ressurser til prosjektledelse Tilstrekkelig bemannet/ressurser i IN sentralleddet

Velkommen til Kurs for prosessveileder. Gardermoen 5-6 juni 2013

Velkommen til Kurs for prosessveileder. Gardermoen 5-6 juni 2013 Velkommen til Kurs for prosessveileder Gardermoen 5-6 juni 2013 Program DAG 1 Tema BAKGRUNN Bakgrunn og målsetting med ordningen Status i arbeidet med internasjonale sertifiserings- og merkeordninger Å

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Lise Fotland Aaseng Innovasjon Norge Anne Dorte Carlson Prosessveileder Merket for Bærekraftig reiseliv Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Bærekraftig utvikling

Detaljer

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering

Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering 1.utkast endelig rapport 06 12 2011 Ragnhild Kvernberg RePlan as Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Forprosjektets mandat... 5 Prosjektorganisiering...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

MERKET FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅL

MERKET FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅL KOMME I GANG Ta kontakt med ditt lokale Innovasjon Norge-kontor. Les mer om ordningen: www.innovasjonnorge.no/reiseliv Innovasjon Norge Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Reiselivsundersøkelsen 2012

Reiselivsundersøkelsen 2012 Reiselivsundersøkelsen 2012 En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 27.6.2012 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag

Detaljer

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad.

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad. Veiledning til søknad om prosjekt- og samarbeidsavtale (Sist oppdatert: 04.08.2015) Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune

Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 23. juni 2014 BÆREKRAFTIG REISEMÅL VI ER I GANG 23.juni 2014 Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på og i Hol 1. Bakgrunn I desember 2013 ble partnerskapsavtalen mellom Hol og fornyet og enstemmig

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer