jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 ( ) om boligpolitikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) om boligpolitikken"

Transkript

1 Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Rusforum Nordland 16 og 17 februar 2010 Marit Iversen, Rådgiver, Husbanken region Bodø jeg skal prate om:! Husbankens rolle og oppdrag! Boligpolitikken! Noen begreper innenfor temaet boligsosialt arbeid! Tall fra siste bostedsløshetstelling! Eksempler på bruk av kompetansetilskuddsmidler i vår region Feb Feb Husbankens regionkontor = statens regionale utøver av boligpolitikken! Er andrelinjetjeneste og samarbeidspart for kommune, byggebransje og andre relevante aktører i sine regioner! Fins i Hammerfest, Bodø, Midt, Vest, Øst, Sør + Hovedkontor, Strategi og Forvaltning i Drammen! Region Bodø = 60 kommuner (Nordland og Sør-Troms + Svalbard). Stortingsmelding nr 23 ( ) om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltakelse i samfunnet En god bolig er grunnlaget for en anstendig menneskelig tilværelse og vil ofte være avgjørende for innbyggernes helse og deltakelse i arbeidslivet. Flest mulig skal være mest mulig selvhjulpne i boligmarkedet og forsørget av egen arbeidsinntekt Regjerningen vil også legge til rette for å øke antallet miljøvennlige og universelt utformede boliger Feb Feb

2 Rollefordeling i boligpolitikken Boligpolitikk som fokusområde: Staten! Lovverk! Finansiering Kommunen! Arealdisponering (PBL)! Tomte- og boligforsyning! Boliger for vanskeligstilte Private aktører! Bygger! Forvalter! Eier! Omsetter! Finansierer Boligpolitikk inngår som en sentral del av regjeringens velferdspolitikk. Husbankens kjerneoppgave er å drive et målrettet og systematisk arbeid for å sette norske kommuner i stand til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet. Feb Feb Vanskeligstilte på boligmarkedet hvem er det? De som av en eller annen grunn er uten bolig, lever med ustabile boforhold eller har vanskeligheter med å bli boende i bolig. (NOU 2002:2) Kan f.eks skyldes ; svak økonomi, endringer og kriser privatlivet, diskriminering og ulike sosiale og helsemessige forhold. i Hvem regnes som bostedsløs? Personer som ikke har egen eid eller leid bolig og som befinner seg i en av disse situasjonene:! Personen er uten tak over hodet! I akutt el. midlertidig alternativ natthjem, hospits, pensjonat, campinghytte, krisesenter! Under kriminalomsorgen og skal løslates innen to måneder! I institusjon og skal utskrives innen to måneder! Bor midlertidig hos venner, kjente, slekt Feb Feb

3 Antall bostedsløse personer Antall Pr innbyggere! ,27! ,19! ,14! ,50 * Telling i 2008 gjennomført i uke 48 Bostedsløse personer i storbyene Antall Pr innbyggere ! Oslo ,65 2,35 2,45 5,14! Bergen 669 2,66 3,22 3,03 3,38! Trondheim 223 1,32 1,62 2,45 2,27! Stavanger 215 1,77 1, ,43! Alle storbyer ,36 2,42 2,56 4,01 Feb Feb Bostedsløse i kommunegrupper Antall Pr 1000 innbyggere Storbyene ,36 2,42 2,56 4,01 > ,35 1,17 1,35 1, ,07 1,06 0,78 0,63 < ,48 0,32 0,27 0,36 Oppholdssteder for bostedsløse! Venner, kjente, slekt 37 %! Midlertidig alternativ 23 %! Institusjon 17 %! Kriminalomsorgen 8 %! Krisesenter 3 %! Akutt overnatting 3 %! Annet 3 %! Uten overnatting/bor ute 2 % Feb Feb

4 Noen statistiske kjennetegn 1! Tre av fire er menn! Gjennomsnittsalder er 34 år! 24 % er under 25 år, 8 % er 55 år pluss! 81 % er født i Norge! Viktigste inntektskilder er sosialbidrag (40 %), pensjon (23 %) og attføring/rehab. (14 %)! Ni av ti er enslige (inkl. skilt/oppløst samboerskap) De yngste bostedsløse! Andel under 24 år har økt! Hjemkommune: 31 % i storbyene, 20 % i kommuner >40.000, 33 % i kommuner , 15 % i kommuner <9.999! 34 % er kvinner (27 % av alle)! 53 % bor hos venner, kjente, slekt! 44 % har vært bostedsløse i lengre tid Feb Feb Andel bostedsløse (%) i ulike livssituasjoner Noen statistiske kjennetegn 2! Avhengig av rusmidler 59 %! Synlig eller kjent psykisk sykdom 33 %! Avhengig av rusmidler og har psykisk sykdom 23 %! Fysisk sykdom/ funksjonshemming 10 % Feb Feb

5 Sentrale funn! Antall og andel bostedsløse har gått opp! Antall og andel unge bostedsløse stiger! Rundt 400 barn er bostedsløse sammen med foreldrene Husbankens hovedsatsingsområde 2010 Forebygging og bekjempelse av fattigdom og bostedsløshet. Økt boligsosial aktivitet i kommunene herunder kommunale utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem. Feb Feb Boligsosialt arbeid! dekker alt fra kommunenes innsats for å fremskaffe og tildele boliger, til enkelttiltak som kan øke den enkeltes forutsetninger for å mestre bo- og livssituasjon! krever enhetlig tilnærming på tvers av organisatoriske grenser og forvaltningsnivåer! Begrepet peker på behovet for å se bolig og sosial tjenesteyting i sammenheng.! (Rundskriv U-10/2002 om boligsosialt arbeid) Boligsosialt arbeid på individnivå: Formidling og fordeling av boligytelser Tjenesteyting til enkeltpersoner og på systemnivå: Tilrettelegging av boligtilbud til ulike grupper Områdebasert bomiljøarbeid Feb Feb

6 Boligen er Husbankens visjon en Alle skal bo godt og trygt! base og et forankringspunkt et stedet hvor vi skaper et hjem.. (sosial og psykologisk dimensjon) knyttet til vår sosiale, kulturelle og økonomiske plassering i samfunnet Feb Hvor vi bla. mottar Feb Husbankens virkemidler nødvendige tjenester i lever vårt liv mellom de offentlige kontorers åpningstid.. kan oppleve mestring kan hus bygge folk? kan skape og utvikle trygghet og identitet, men hvor vi også kan oppleve ensomhet, isolasjon og utrygghet Feb Grunnlån Startlån (Kommune) Boligtilskudd Selveid bolig (kommune) Utleiebolig Bostøtte (Kommune/Husbanken) Utrednings- og prosjekteringstilskudd Investeringstilskudd Det første husbankhuset, en halvannen etasjes enebolig i Solum i Telemark, ble bygd av Harald Haukedal i Kompetansetilskudd Informasjon og veiledning Feb

7 kompetansetilskudd fra Husbanken - Fordeles ut fra prioriteringer gitt av departementet. Husbanken skal i samarbeid med relevante aktører arbeide for: Skal;! bidra til god planlegging og gjennomføring av boligpolitikk i kommunene! bidra til kunnskapsutvikling innenfor boligsosialt arbeid og boligkvaliteter (miljø/energi, universell utforming og byggeskikk), om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk! bidra til formidling av kunnskap, gode eksempler, planleggingsverktøy mv. til aktørene på boligmarkedet. Bolig til barnefamilier som er bostedsløse eller står i fare for å bli det Bolig for vanskeligstilt ungdom Boliger til flyktninger Gode botilbud til de som løslates fra fengsel eller utskrives fra institusjon Hjemmeboende personer med nedsatt funksjonsevne som ikke har egen bolig Feb Feb Feb Kompetansetilskuddsprosjekter i Bodø! Kvinnehuset ( ) Tilskudd med kr til prosjektledelse. ( ) Prosjektet avsluttet driften implementert i kommunens budsjetter.! Å skaffe vanskeligstilte egnet bolig Tilskudd med kr til prosjektledelse. ( , med mulighet til forlengelse)! Bodø fengsel Egen bolig. Tilskudd med kr ( , med mulighet til forlengelse)! Frelsesarmeen i Bodø, bo - og omsorgssentret Tilskudd til delvis avlønning av prosjektleder kr ( )! Boligsosialt studium ved Høgskolen i Bodø. Tilskudd med kr til utvikling og gjennomføring av studiet ( )! Doktorgradsløp Helhetlig oppfølging + medvirkning = Bedring? Tilskudd til forskningsprosjekt som skal inngå i et doktorgradsløp kr ( ) (Eventuell forlengelse avhenger av kommunens engasjement)! Flere rimelige utleie - og gjennomgangsboliger, BBL Tilskudd med kr til prosjektledelse ( til ) SUM ALLE: kr Feb Bodø fengsel Egen bolig.! kompetansetilskudd med kr ! Skal sikre innsatte med rusmiddelproblematikk bolig ved endt soning,! og heve kompetansen internt i fengslet mht boligproblematikk! Prosjektet retter seg særlig mot Rana, Fauske, Bodø og Narvik kommune.! Statistikk for Bodø kommune første kvartal 2009: -1 domfelt uten fast bolig ved innsettelse, -9 domfelte som har bolig og som ønsker å beholde denne under soningen, -10 oppgir sine foreldres bopel Feb

8 Frelsesarmeen i Bodø, bo - og omsorgssentret! kompetansetilskudd til delvis avlønning av prosjektleder kr i perioden ! Bolig og omsorgstilbud til mennesker med rusrelaterte problemer.! Omlegging av drift fra natthjemsmodell til en modell hvor ivaretakelse av bruker også innebærer oppfølging av etablerte målsettinger for den enkelte brukers fremtid.! Frelsesarmeen har egen driftsavtale med Bodø kommune. Det er kommunen som eier bygningene og Frelsesarmeen står for driften av tiltaket. Flere rimelige utleie - og gjennomgangsboliger, BBL! kompetansetilskudd med kr ( til )! konkrete tiltak og organisasjonsmessige endringer som skal sikre tilgangen på egnede boliger! Reetablere BBL som boligsosial utbygger, med fokus på vanskeligstilte! Utvikle gode modeller for konvertering fra leie til eiebolig Feb Feb Å skaffe vanskeligstilte egnet bolig! kompetansetilskudd med kr til prosjektledelse fra august 09! Skaffe egnede boliger,! økt gjennomstrømming i de kommunale utleieboliger,! gi leietaker reell valgmulighet for boligetablering,! bidra til mer tilgjengelige tjenester og! legge til rette for samhandling, samordning og samarbeidsrutiner mellom dem som yter tjenestene! Flyktningekontor, kommunalavdelingen og eiendomsetaten er samarbeidsparter i dette prosjektet. Doktorgradsløp Helhetlig oppfølging + medvirkning = Bedring?! kompetansetilskudd til forskningsprosjekt som skal inngå i et doktorgradsløp kr ( )! Øke kvaliteten på oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus i Bodø kommune,! Få frem erfaringer hos bosatte og ansatte i bofellesskapet Vebjørn Tandbergs vei 14 og! Koordinere ressursene rundt de forskningsmessige problemstillinger knyttet til dette prosjektet med prosjektet skaffe vanskeligstilte egnet bolig i Bodø kommune Feb Feb

9 Kvinnehuset ( )! Kompetansetilskudd til prosjektlederstillingen med kr ! Bo og omsorgstiltak for kvinner med rusproblematikk.! et spleiselag mellom kommunen, Husbanken, og Fylkesmannen.! Selve oppgraderingen av bygningen (4 + 4 leiligheter + personalbase) ble ivaretatt via grunnlån og tilskudd fra Husbanken. Boligsosialt studium ved Høgskolen i Bodø! kompetansetilskudd kr til utvikling og gjennomføring av studiet ( )! Utvikling og gjennomføring av videreutdanning i boligsosiale emner på masternivå et tilbud som særlig rettes mot ansatte i kommune og stat som jobber med boligsosiale arbeidsoppgaver! I tillegg er det gitt stipend til de kommunalt ansatte i vår region som har deltatt på studiet.! Prosjektet var meget godt forankret i kommunen, og er i dag implementert i kommunens ordinære drift. Feb Feb Det finnes ikke snarveier når det gjelder et så komplekst tema! Som Husbank må vi ha et svært bredt målfokus siden målgruppen (de vanskeligstilte på boligmarkedet) er så differensiert. Hva med noen spørsmål? (det ville glede meg..)! Alle de nevnte prosjektene retter seg mot vanskeligstilte på boligmarkedet. Mens noen fordyper seg i utfordringer knyttet til spesielle grupper, må kommunen jobbe for å imøtekomme behov hos alle innbyggere i kommunen - også de ulike gruppene vanskeligstilte på boligmarkedet.! Ulike behov krever ulike løsningsmodeller Feb Feb

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Balsfjord kommune. Boligpolitisk plan 2014-2017

Balsfjord kommune. Boligpolitisk plan 2014-2017 Balsfjord kommune Boligpolitisk plan 2014-2017 Arbeid, utdanning, helse og bolig regnes som de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. Boligpolitikken er en integrert del av arbeid mot fattigdom, og det

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere 2006 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Innledning... 5 3.1 Kommunen- en hovedaktør...

Detaljer

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere Innhold Forord...4 1 Innledning... 5 1.1 Kommunen- en hovedaktør... 5 1.2 Strategien

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013 2016

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013 2016 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2013 2016 Rullering 2013 INNHOLD side 1. INNLEDNING Hovedmål for dagens boligpolitikk 3 Kommunens verdimanifest Samarbeid og utgiftsfordeling 3 Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016 Kvalsund kommune Et godt sted å bo Innledning Kvalsund kommune har ikke tidligere hatt en boligpolitisk plan. Denne planen har kommet til av to grunner: 1. Statlige

Detaljer

Boligsosiale Faktaark Bydel Alna. Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner

Boligsosiale Faktaark Bydel Alna. Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner Boligsosiale Faktaark Bydel Alna Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 1. Befolkningsutvikling, levekår og folkehelseutfordringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE REVIDERT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 4 Revisjonen... 4 Mandat for planprosessen... 4 Følgende hovedprinsipp gjelder for kommunens boligsosiale

Detaljer

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 2 0 BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 1 1-2 0 1 8 Rygge kommune Boligsosial handlingsplan for Rygge kommune 2011-2018 1 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1 Innledning 5 1.1 Mandat 6 1.2 Prosjektgruppe 6 1.3 Referansegruppe

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Prosjektgruppas forslag, Levanger 01.04.2011 Levanger kommune - Boligsosial

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Levanger 10.05.2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Livskvalitet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 INNHOLD Sidetall 1 Innledning 3 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 Befolkning og bosetting 3.2 Kommunale utleieboliger 5 3.3 Boligbygging i Skjervøy kommune 2004 2013

Detaljer

Bærekraftig oppgradering av boligblokker

Bærekraftig oppgradering av boligblokker Bærekraftig oppgradering av boligblokker - med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Myhrerenga borettslag, Skedsmo. Foto: Arkitektskap AS Kunnskapsstatus 27. november 2009 SINTEF Byggforsk

Detaljer

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel?

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet På vei til egen bolig Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Rapport fra kollegavurderingen i Trondheim i 2006 Forord Siden 2001

Detaljer

Eiendomsforvaltning Kommunale boliger

Eiendomsforvaltning Kommunale boliger 3 Eiendomsforvaltning 2013 Kommunale boliger Kommunale boliger og helhetlig forvaltning Kommunalt boligtilbud er en svært viktig del av kommunens tjenesteyting. En god og hensiktsmessig bolig er en viktig

Detaljer