REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING"

Transkript

1 RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR HAGEBAKKEN, MOELV - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/282 14/42212 K2 - L12 Gunn Alice Lersveen DokumentNR: 13 Behandling: Dato: Saksnummer: PLANUTVALGET /14 KOMMUNESTYRET /14 Dokumenter: Plankart, oppdatert Vedlegg 1 Planbestemmelser, oppdatert Vedlegg 2 Planbeskrivelse, oppdatert Vedlegg 3 Fakta: Hvem fremmer saken Ringsaker kommune fremmer reguleringsendringen. Hvorfor fremmes saken Kommunen ønsker å forberede det planmessige for senere å kunne rive og fortette bebyggelsen på egne eiendommer i Hagebakken, Moelv. Gjeldende plan for området er av eldre dato. Ved ny utbygging er det ønskelig å bygge med større tetthet enn hva gjeldende plan tillater. Forholdet til overordnede planer, retningslinjer, rammer m.m. I kommuneplanens arealdel er eneboligområdet vist som nåværende boligområde, og kommunens område vist som nåværende offentlige bygninger. I forslag til ny kommuneplan er området i sin helhet vist som boligbebyggelse. Området Hagebakken ligger sentralt i Moelv, 1,1 km i luftlinje fra sentrum. Statlige retningslinjer gir føringer med hensyn til fortetting nær kollektive knutepunkter og servicesentra for bl.a. å redusere transportbehov og

2 nedbygging av landbruksarealer/matjord. Planforslaget er i tråd med forslag til ny kommuneplan og statlige retningslinjer. Hovedtrekk i planforslaget Kommunenes boliger er bygget ca og er i tiltagende dårlig tilstand. Derfor planlegges etappevis rivning og utbygging over tid. Kommunens eiendommer foreslås tilrettelagt for konsentrert boligbebyggelse i form av kjede- eller rekkehus. Bebyggelsen kan tenkes som en blanding av selveierleiligheter, «leie til eie»-enheter, eventuelt omsorgsboliger og noen boliger for vanskeligstilte. Det tenkes leiligheter i størrelsesorden ca m². Det er felles uteoppholdsområder med sentral beliggenhet og universell tilgjengelighet i begge områder. I østre del foreslås å bytte et brattlendt naturområde mot et slakere og mer sentralt beliggende uteoppholdsområde. Naturområdet er også i gjeldende plan regulert til byggeområde. Eksisterende eneboligbebyggelse, som er i privat eie, foreslås regulert til boligområde med frittliggende bebyggelse, men med en grad av utnytting som gjør det mulig å fortette med en eller flere enheter på større tomter. Tomannsboliger er en mulighet innenfor definisjonen frittliggende bebyggelse. Adkomster sikres fra offentlig veg eller felles adkomstveg. For øvrig vises til vedlegg 5, planbeskrivelsen. Viktige momenter/synspunkter fra berørte parter og myndigheter Grunneiere, naboer og høringsinstanser er tilskrevet ved oppstart av planarbeidet og ved offentlig ettersyn. Ved oppstart har Eldrerådet spilt inn at det er behov for god tilgjengelighet for biltrafikk og parkeringsmuligheter i tilknytning til den konsentrerte bebyggelsen. Eidsiva Nett ber om sentral plassering for trafo til strømforsyning. Fylkesmannen tar opp mange tema; viktigst er medvirkning, naturmangfold, universell utforming, lav energibruk, risiko og sårbarhet, arealer for barn/unge og støy. Hedmark fylkeskommune har ikke kommet med innspill. Ved offentlig ettersyn har Fylkesmannen og Fylkeskommunen bemerket mangel på generell bestemmelse om støy. Fylkeskommunen ber om at kommunen vurderer hensynssone for bevaring kulturmiljø for Hagebakken 14. Ola Skogstad, Lotterudvegen 24, foreslår eldreboliger på kommunens vestre område. Han mener en blanding av ulike beboergrupper i konsentrert bebyggelse stiller store krav til kommunens disponering for å unngå uoverensstemmelser. Han stiller spørsmål ved realismen i bygging i så bratt terreng og bemerker at gangbruer/gangramper ikke kan gå direkte ut i Lotterudvegen. Han mener underskiltet «Akebakke» i Hagebakken med stor fordel kan fjernes straks.

3 Vurdering: Hvilke hensyn er det viktig å ivareta Området har en del bratt terreng. Spesielt bratt er det på kommunens eiendom på nedsiden av Lotterudvegen og i deler av eneboligområdet nord og vest for kommunens areal langs Pinnerudvegen. Utbygging i bratt terreng er utfordrende med hensyn til utforming og tilgjengelighet. Smale bygg med lengderetning parallelt med kotelinjene er best i forhold til terrenginngrep. Parkering (1 p-plass pr boenhet) for den konsentrerte bebyggelsen i bratt terreng, må løses i byggprosjekteringen. Der må også mulighetene for universell utforming undersøkes. Risiko for masseras må utredes der terrenget er bratt (større helning enn 1:4). De stedlige forhold må vurderes av fagkyndige i hvert enkelt tilfelle/område. Kommunens område består ifølge løsmassekart av morene og har gjennomsnittlig helning 1:3 og er generelt vurdert å ha liten risiko for masseras. Forslag til bestemmelser for ny bebyggelse har forholdt seg til definisjonene for småhusbebyggelse. Det vil si at det kan bygges i maksimalt to etasjer eller to etasjer med underetasje der terrenget tilsier det. Maksimale gesims- og mønehøyder er satt til henholdsvis 8 og 9 meter. For konsentrert bebyggelse i bratt terreng er det helt nødvendig med slike byggehøyder. For øvrig gir dette romslige rammer. Forholdet mellom ny konsentrert bebyggelse og eksisterende bebyggelse er vist i 3 prinsipielle snitt i planbeskrivelsen. Det tillates både skråtak og flate tak. Det vurderes at forholdet til naboskapet er ivaretatt gjennom disse bestemmelsene. Pinnerudvegen er pr. idag vurdert ikke å ha trafikkmengder som krever støytiltak, men som følge av merknader er det tatt inn en generell planbestemmelse om støy. Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Areal for ny trafo er foreslått. For øvrig må energibruk være tema i byggprosjekteringen. Nærlekeplasser/møteplasser for barn og unge er foreslått. Parkering og tilgjengelighet er behandlet i planen, men må videreutvikles under byggprosjektering. Med hensyn til naturmangfold vurderes at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å konkludere med at videre utbygging ikke vil gi vesentlige endringer og det vurderes at det ikke er nødvendig med forebygging eller avbøtende tiltak. Det er ikke lagt inn hensynssone for bevaring av kulturmiljø på Hagebakken 14. Fylkeskommunen ba ved offentlig ettersyn om at dette ble vurdert. Hagebakken 14, antas å være fra før 1850 og omfattes dermed av kulturminnelovens 25.2., hvor det kreves oversendelse til kulturvernmyndighet i forbindelse med byggesaker. Dette gir sikkerhet for at riving og endringer ikke kan skje uten at kulturvernmyndighet har fått anledning til å uttale seg. Kommunen anser det vanskelig å vurdere kulturverdien og at grunneier må få lenger frist til å uttale seg enn det som ble mulig i denne planprosessen. Gjennom arbeidet med kommunedelplan for kulturminner, som nylig er startet opp, vil kommunen få et bedre grunnlag for å gjøre slike verdivurderinger.

4 Ulike synspunkter Ved offentlig ettersyn er det kommet synspunkter på at man mener det er utfordringer knyttet til å blande mange beboergrupper i konsentrert bebyggelse. Kommunen ønsker å bygge boliger som alle kan føle seg trygge i og som passer for alle som har behov for kommunal utleiebolig. Målgruppene vil være kjent på forhånd og kommunen vil ha fokus på dette gjennom planleggings- og byggefase. Virkninger av forslaget herunder økonomiske konsekvenser for kommunen Kommunens eiendommer har nå 23 boenheter. Antallet er beregnet å kunne økes til godt over 50 enheter. I de åpne, privateide, områdene kan det være rom for 5-10 nye ene- /tomannsboliger. Større tetthet vil gi trafikkøkning, men vegnettet anses å ha nødvendig kapasitet og trafikksikker utforming. Langs Pinnerudvegen er det allerede bygget gang- og sykkelveg/fortau innenfor planområdet. Mellom eksisterende kjørebanekant i Lotterudvegen og ca. eiendomsgrense for kommunalt areal foreslås et 3,0 m bredt areal som kan benyttes til rent gangareal eller ren kantparkering eller en kombinasjon av disse to. Byggprosjekteringen vil avklare hva det er behov for. For de kommunale eiendommene medfører planforslaget at det før utbygging kreves nye spillvannsledninger og ny overvannsløsning, lokal håndtering og/eller overvannsledninger. Det forutsettes ca. en meters oppfylling av lavere deler av kommunens byggeområder langs Pinnerudvegen. For å få hensiktsmessig form på foreslått areal til parkering/garasjer, forutsetter reguleringsforslaget et lite makeskifte med privat grunneier. Oppsummering Forslaget er i tråd med overordnete mål, og legger til rette for utbygging av kommunal eiendom. Planen tillater høyere grad av utnytting enn gjeldende plan og området vil over tid få en gradvis fornying og estetisk opprusting. Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12, vedtas forslag til reguleringsplan for Hagebakken, med plankart og planbestemmelser oppdatert

5 Rådmannen i Ringsaker, Jørn Strand Anne Gunn Kittelsrud plansjef PLANUTVALGET Odd-Hermann Roel Børke (H) ble vurdert å være habil og deltok under behandling av saken. Enstemmig vedtatt som innstilt. PU - 099/14: Innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12, vedtas forslag til reguleringsplan for Hagebakken, med plankart og planbestemmelser oppdatert KOMMUNESTYRET E-post fra Ola Skogstad av 13. desember 2014 ble delt ut før møtet. Enstemmig vedtatt som innstilt. KST - 081/14: Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12, vedtas forslag til reguleringsplan for

6 Hagebakken, med plankart og planbestemmelser oppdatert

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS.

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS. Vestby kommune Vangtunet Detaljregulering Planbeskrivelse Forslagstillers forslag: 21.06.2012 1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14

Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk 04.06.2014 57/14 Kommunestyret 19.06.2014 47/14 Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 54 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238 Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune Plan-ID 1-238 Tiltakshaver: Stjørdal kommune Forslagsstiller: Dato: 12.01.2015 1. BAKGRUNN

Detaljer

Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn

Rådmannens kommentar til kontrollutvalgets rapport - Løpshavn Ràdmannen Kontrollutvalget vllars Hansen postboks 54 8138 INNDYR Dato:... 08.10.2009 Saksbehandler:...Svein Blix Telefon direkte: 75 55 50 11 Deres ref.: Løpenr.:.56199/2009 Saksnr./vår ref.: 200?,1477

Detaljer

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 1 / 2013-06-05

Detaljer

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART

MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART Plannavn: Årstad, gnr. 15 bnr. 169 m.fl., Eikeveien. Plan ID: 63630000 Saksnummer: 201318997 Det er ikke mottatt private merknader med avsender utenfor kartutsnittet.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Vår saksbehandler Birgitte Kahrs Vår ref. -12 L12 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av Torbjørn

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12.

Planstatus: For området gjelder kommuneplan vedtatt 20.03.14. For planovergangen gjelder Reguleringsplan for Staden, vedtatt 09.12. PLANBESKRIVELSE FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 3.03.4 Navn på plan/tiltak: 4-047 Detaljplan for Hegreneset Tiltakshavere: Planleggere: Hegra Eiendomsforvaltning AS Hegre Østre, 7520 Hegra almli.terje@ntebb.no

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer