Tid for omsorg og rettferdig fordeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid for omsorg og rettferdig fordeling"

Transkript

1 Program for Orkdal Arbeiderparti Tid for omsorg og rettferdig fordeling Vedtatt på medlemsmøte i Folkets Hus Gjølme torsdag 20. november 2014

2 Tid for omsorg og rettferdig fordeling Aldri før har vi hatt det bedre i Norge, men likevel opplever mange at de trenger storsamfunnets hjelp og bistand. I en tid preget av stor velstand og høyt privat forbruk for de fleste, faller likevel mange utenfor. For Arbeiderpartiet er det tid for omsorg. Dette gir mange utfordringer som Orkdal Arbeiderparti ønsker å finne løsninger på: Hvordan skal kravet om det perfekte endres til styrken i å godta mangfoldet? Hvordan skal frafall i skolen snus til lysten på å forberede seg til yrkeslivet? Hvordan skal økt privat forbruk bli til miljøbevisst engasjement? Hvordan skal ufrivillig deltid fjernes til fordel for bedre omsorgstjenester? Hvordan skal vi bedre folkehelsen gjennom økt fysisk aktivitet? Hvordan utvikles en aktiv og meningsfylt alderdom gjennom deltakelse og opplevelse? I Orkdal Arbeiderpartis program for gir vi deg noen svar på hvordan vi vil forvalte fellesskapets verdier i arbeidet med å videreutvikle Orkdal som en god kommune å bo, arbeide og trives i. Orkdal Arbeiderparti vil bedre velferdstilbudet til alle som bor i Orkdal ved å prioritere god økonomisk drift av barnehager, skoler, eldreomsorg og andre lovpålagte oppgaver i kommunen. 2

3 Folkehelse pleie omsorg mestring God folkehelse er en av grunnpilarene i Arbeiderpartiets politikk. Offentlige velferdstjenester er til for kommunens innbyggere og for alle dem som trenger ekstra hjelp. Omsorgstilbudet favner innbyggere i alle aldre. Kommunens pleie- og omsorgstilbud skal være preget av faglig kontinuitet, verdighet, respekt og mestring. Det vil bli behov for adskillig flere ansatte innen pleie- og omsorgssektoren. Derfor må rammebetingelsene bedres slik at interessen for omsorgsyrkene styrkes. Det viktigste virkemiddelet vil være å heve stillingsstørrelsene og fjerne ufrivillig deltid slik at det å velge et omsorgsyrke gir en lønn å leve av. Videre vil vi øke andelen fagfolk ved å gi støtte til etter- og videreutdanning, og øke antall lærlingeplasser. Forebyggende helsearbeid barn og unge - folkehelse Det er lønnsomt for samfunnet å forebygge helseproblemer, og ikke minst er det bedre for den enkelte. Utfordringer vi står overfor er bl.a.: Økte psykiske problemer blant barn og unge Flere unge som dropper ut av videregående opplæring Overvektproblematikk og livsstilsykdommer både hos voksne og barn Arbeiderpartiet vil styrke tilbudene til barn og unge slik at de mestrer hverdagen også når den blir utfordrende og storsamfunnets innsats kreves. Forebyggende arbeid er avgjørende for å lykkes. Ett av virkemidlene er at Orkdal skal fortsette samarbeidet med stiftelsen MOT for et varmere og tryggere barne- og ungdomsmiljø. Eldreomsorg En god eldreomsorg krever en godt utbygd tjeneste, med tilbud tilpasset den enkeltes behov. Tilbud om et aktivt og sosialt liv i samarbeid med frivillige organisasjoner, er en av mange forutsetninger for livskvalitet og livsglede. Arbeiderpartiet ønsker å tenke nytt og moderne i bruk av frivillige. Vi skal sikre at kommunen gir mye og variert aktivitet for eldre i tett samarbeid med pensjonistforeningene og andre frivillige organisasjoner. Tilbudene som skapes via Frivilligsentralen, pensjonistforeningene og prosjektet «Livsglede for eldre» er gode eksempler på dagliglivsaktivitet for eldre og andre med spesielle behov. Forenklet velger vi å se eldreomsorgens utfordringer i tre faser: Godt og trygt i eget hjem For at folk skal ha mulighet til å bo hjemme lengre, vil vi satse enda mer på forebyggende tiltak. Dette krever økt satsing på hjemmetjenesten med høyt fokus på hjemmerehabilitering hvor man kan gå fra passiv mottaker av pleie, til aktiv deltaker i hjemmet. Dette krever også at fysio- 3

4 og ergoterapitjeneste styrkes og kommunen starter frisklivsentral. Omsorgsboliger Kommunen må ha et tilstrekkelig og variert tilbud når det gjelder omsorgsboliger og tilrettelagte boliger. Bofellesskap gir trygghet, og tilpassede leiligheter gjør hverdagen enklere. Vi ønsker at flest mulig skal få bo i sitt bomiljø lengst mulig. For å dekke nivået for sykehjem, ønsker vi flere omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Kommunens sykehjem - Orkdal Helsetun Når behovet for tyngre pleie melder seg, må tilbudet om heldøgns pleie og omsorg stå klart. Vi ønsker at alle på sykehjem skal ha rett til enerom. Avdelinger det blir viktig å styrke er korttidsplasser/rehabilitering, og avdelingen for demente. Demens er en lidelse som stadig øker i omfang. Arbeiderpartiet vil gjøre kommunen forberedt på oppgavene dette gir for pleie- og omsorgstjenesten. Kommunen må utnytte ny teknologi som vil øke tryggheten for demente og andre med hjelpebehov og deres pårørende. 4

5 - Styrke forebyggende tiltak for barn og unge. - Økt støtte til lavterskeltilbud som helsestasjon for ungdom, og psykhjelpa slik at de sammen kan gi et tilbud som møter ungdommens behov. - Gi støtte til tilbud som fanger opp ungdom som ikke deltar i organiserte aktiviteter. - Fjerne ufrivillig deltid. - Øke andelen av fagfolk innen pleie og omsorg og legge til rette for etter- og videreutdanning. - Øke antall omsorgs- og dagtilbud for eldre. - Bygge flere omsorgsboliger med heldøgns pleie og tilrettelagte botilbud for mennesker med spesielle omsorgsbehov. - Opprette en kommunal vaktmestertjeneste for folk med omsorgsbehov som styrker dagens hjemmetjeneste. - Bygge folkehelsesenter med frisklivsentral og svømmeanlegg. - Støtte pensjonistforeningene og andre frivillige organisasjoner i arbeidet med økt aktivitet for eldre. - Styrke fysio- og ergoterapitjenesten. 5

6 Skole og barnehage Arbeiderpartiet vil beholde dagens skolekretsstruktur med fem skolekretser, seks skoler og ni barnehager (inkludert en privateid). Ordningen med både 1-10 skoler, 1-7 skole og en ungdomsskole fungerer godt. Den største utfordringa framover i følge prognosene er at skolene på Orkanger og Gjølme er fylt og vil kreve utbygging. Barnehagetilbudet må utvikles i takt med boligutbygginga, og etterstrebe at barna får barnehagetilbud i sitt nærmiljø. Barnehager og skoler har en utfordring når det gjelder å håndtere mobbing. Nettmobbing er et økende problem, og skjer på arenaer der voksne ikke nødvendigvis har innsyn. Lærere og foreldre må få tilgang til økt kunnskap på dette området. Skoler og barnehager må i fellesskap ha et bevisst og kontinuerlig arbeid inn mot dem som trenger mer hjelp enn andre. Denne utfordringen forsterkes i arbeidet med å være en god mottakskommune for flyktninger. Orkdal Arbeiderparti mener at alle grunnskoleelever i kommunen skal ha en ordning med skolemåltid. Orkdal Arbeiderparti mener at alle grunnskoleelever i kommunen skal ha et reelt turtilbud, uavhengig av geografi. Kommunen bør gi økonomisk støtte så alle får mulighet til å utnytte kommunens mange turmål og idrettsanlegg. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at grunnskolene i kommunen øker samarbeidet med de videregående skolene i Orkdal og Meldal. Dette vil gi elevene bedre grunnlag for valg av utdanningsløp og er et tiltak for å redusere frafall i videregående. Kommunen må gå foran som en god lærebedrift ved å utvide antall lærlingeplasser i kommunens virksomheter. 6

7 - Forplikte kommunen til en ambisiøs utbyggingsplan sett i sammenheng med boligutbygging: Barnehager: - Ny barnehage på Fannremsmoen og utvide barnehagen på Vormstad i forbindelse med utbygging av nye boligfelt. - Ny barnehage i Råbygda for å frigjøre skole-areal på Gjølme skole. Skoler: - Utbygging Evjen skole. - Rehabilitere Årlivoll skole - Legge en langsiktig plan for Orkanger-skolene som utnytter anleggene i Idrettsparken, for å frigjøre areal til klasserom. - Øke tilbud om språkopplæring for minoritetsspråklige. - Satse på Ungt Entreprenørskap i grunnskolen og bedre samarbeid med videregående skoler. - Øke antall lærlinger i kommunale virksomheter slik at vi har minst 2 lærlinger per 1000 innbyggere. - Ha økt fokus på Orkdal som MOT-kommune og de holdningene og verdiene det representerer. - Sørge for at kommunen stiller som krav til alle valgte entreprenører at de er godkjente lærebedrifter med lærlingekontrakter. - Hindre at mobbing foregår i skolen. - Sikre at alle elever som ligger under kritisk grense i lesing, skriving og regning skal gis ekstra opplæring innen fire uker. 7

8 Boligbygging Orkdal Arbeiderparti ønsker å styre etter overordnede planer for arealbruk og miljø. I gjeldende arealplan, som bygger videre på «Orkdal 2040», er det planlagt omfattende boligbygging nær hovedtrafikkårer for å redusere bilbruk. Boligområder på Svorkmo og Vormstad ved Rv 65, Songmoen ved E39, Kvamslia på Fannrem ved Fv 470, og Kleivan ved Orkdalsveien er eksempler på dette. Ved å øke mulighetene for å gå og sykle er dette i tråd med kommunens og vår ambisjon om en miljø- og klimavennlig utvikling. Dette vil styrke utviklinga av Orkdal som en bykommune med fortetting av Orkanger, Fannrem og Råbygda. Gjennom «Prosjektet trehusbyen» styrker vi sentrumsutviklingsprosjektet som ble stadfestet gjennom «Orkdal 2040» som et miljø- og kulturprosjekt. Spredt boligbygging og boligbygging i utkantene må sees i sammenheng med overordnede målsettinger. Utbyggingsplanene for Ustjåren er et stort utviklingsprosjekt i Orkdal som gir boligtilbud utafor sentrumskjernen. Arbeiderpartiet står for en arealpolitikk som gjør Orkdal til en bosettingskommune også for dem som ønsker å bo mer landlig. Totalt gjør dette Orkdal til en kommune med mange attraktive botilbud. - Legge til rette for boligbygging slik at klima-, miljø- og landbrukshensyn ivaretas. - Videreføre engasjementet for bærekraftig stedsutvikling og miljøvennlig materialbruk gjennom innovativ bruk av tre i offentlige så vel som private bygg. - Heve standarden på kommunale bygg, utleieboliger og tilhørende uteområder. - Øke antallet kommunale leiligheter for å kunne håndtere økende behov for midlertidig botilbud. - Fortsette prosjektet «Fra leie til eie» ved bl.a. å øke mulighetene for bruk av startlån for de som trenger ekstra hjelp fra Husbankens midler. 8

9 Kultur - fritid friluftsliv Kulturopplevelser bedrer livskvalitet og helse, både for utøvere og publikum. I Orkdal har vi hatt en økning av kulturtilbud de siste åra, og både kino og kulturhus kan notere høye besøkstall. I tråd med dette ønsker Arbeiderpartiet å øke støtten til kultur, og i større grad legge til rette for unge utøvere. Orkdal kommune har de siste åra bidratt til stor utbygging av idrettsanlegg i kommunen sammen med idrettslagene. Utfordringen nå er å fylle anleggene med aktive, skoleelever, og ikke minst frivillige for å bruke og vedlikeholde dem. Det gode samarbeidet med frivilligheten er avgjørende for at kommunen skal lykkes i folkehelsesatsinga. Orkdal kommune har startet utvikling av friluftsområdet Orklaparken et turstiprosjekt fra Gammelosen og langs Orkla helt til sør for Forve bru. Arbeiderpartiet vil utvide Orklaparken videre sørover i kommunen. 9

10 Kultur: - Styrke Orkdal kulturhus og Kino som regionalt senter for kulturopplevelser gjennom bedre rammevilkår til drift. - Etablere et kommunalt kulturfond for større lokale årlige kulturarrangement. - Ta unge musikere og kunstnere på alvor gjennom å etablere kulturverksted med bl.a. øvingsrom og dansesal. - Styrke kulturtilbudet til unge og eldre gjennom Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Fritid og friluftsliv: - Sørge for økt bevilgning til drift av anlegg slik at drifts- og leiekostnader går ned for de frivillige lag og foreninger. Inkludert i dette er økte bevilgninger til oppkjøring av skiløyper. - Styrke det administrative serviceapparatet for frivillige lag og foreninger, spesielt idrett. - Videreutvikle Orklaparken og turstier i hele kommunen. Vern og kulturarv: - Jobbe videre for fortsatt vern av Grytdalen og at hele eiendommen Grytdalen/Songlia forblir i offentlig eie. - Verne Småøran og Råbygdfjæra. - Vitalisere Oppstuggu Berbu bygdemuseet vårt. - Ta i bruk Thamshavnbanen helt nord til Orkanger stasjon. 10

11 Veier og trafikksikkerhet Vi har en visjon om at Orkdal skal være en foregangskommune innen miljø og folkehelse. Dette krever at vi i all planlegging setter mennesket i sentrum. Folk skal komme seg fram sikkert og effektivt. Gang- og sykkelveinettet i kommunen må utvides og trafikksikkerheten skal stå sentralt ved bygging av nye veier og boligområder. Arbeiderpartiet vil styrke det holdningsskapende arbeidet rundt all trafikksikkerhet i kommunen. Vi ønsker å opprette eget trafikksikkerhetsutvalg. - Jobbe for gode veiløsninger i forbindelse med utbygging av ny kontainerhavn på Grønøra ved å stille krav til både nasjonale myndigheter og utbyggere. - Bygge og drifte gatelys ved bussholdeplasser, og der det ferdes folk på vei til skole og arbeid. - Jobbe for ny vei til Ustjåren. - Bedre trafikksikkerheten langs fylkesvei 471 mellom Fannrem og Blåsmo, herunder å videreføre gang- og sykkelvei fra Orkdal Tråvpark til Blåsmo. - Påvirke sentrale myndigheter slik at gang- og sykkelvei langs Rv 65 fra Torshus og sør til Svorkmo kan realiseres. - Innføre trafikalt grunnkurs som valgfag i ungdomsskolen. - Øke samarbeidet med organisasjoner som jobber med trafikksikkerhet. - Sikre at det er nok handikapparkeringsplasser, og at det jobbes aktivt med å hindre feilparkering på disse. - Videreføre «hjem for en 50-lapp». 11

12 Arbeid For Arbeiderpartiet har det bestandig vært viktig å skape trygge arbeidsplasser, og sikre arbeidstakernes rettigheter. En viktig sak for oss i mange år har vært, og er, kampen mot ufrivillig deltid. Dette rammer spesielt kvinnearbeidsplasser, og oftest innen omsorgsyrker. Arbeiderpartiet er opptatt av at alle skal ha rett til en lønn å leve av. Kommunen må fortsatt være en sentral aktør, slik at utviklinga av havna og industriområdene på Grønøra sikrer eksisterende arbeidsplasser, og skaper nye. St. Olavs Orkdal sjukehus er en av kommunens største arbeidsplasser. Det er viktig at kommunen som høringsinstans og samarbeidspartner, er en pådriver for bevaring av lokalsykehuset vårt. Kommunen må være en foregangskommune når det gjelder å ansette lærlinger. Orkdal Arbeiderparti ønsker at det fagligpolitiske arbeidet skal videreutvikles og styrkes. - At det skal være likestilling i arbeids- og samfunnsliv. - Arbeide for å unngå sosial dumping. 12

13 Solidaritet og fornying En suksessfaktor for trivsel og godt omdømme er at all kommunal virksomhet er bygd på solidaritet og demokrati. Kommunens motto «Glød og go fot» innebærer at alle må få videreutvikle det de er gode på og vokse på det samtidig som vi må ha god samhandling mellom alle aktører. Arbeiderpartiet ønsker at Orkdal viser mer internasjonalt ansvar ved å øke mottak av flyktninger. Et viktig premiss for dette er at vi har kommunale boliger og et kommunalt mottaksapparat som fungerer godt. Orkdal Arbeiderparti vil gjennom aktiv handling ta regionalt ansvar for å bidra til at sørvestdelen av Sør-Trøndelag fylke får en storkommune med Orkdal som tyngdepunkt. Gjennom status som regionsenter har vi store muligheter for å gjøre Orkdal attraktiv for ungdommen. Arbeiderpartiet vil bekjempe fattigdom og jobbe for et godt samfunn for alle. Lokalt skal vi bidra ved å styrke offentlige tjenester. Et ledd i dette er å videreutvikle rusomsorgen innenfor behandling, oppfølging, rehabilitering og ettervern. En del av oppfølginga vil være å gi et godt botilbud. - Legge til rette for at Orkdal kan ta imot flere flyktninger øke årlig mottak fra 20 til Legge til rette for boligutbygging spesielt beregnet på ungdom. - Holde egenandeler på et lavt nivå. - Jobbe for å styrke kollektivtilbudet internt i kommunen. 13

14 Bærekraftig utvikling Orkdal Arbeiderparti mener offentlig planverk vedtatt av kommunestyret skal være førende for utviklinga, framfor utstrakt bruk av dispensasjoner. Dette gir en forutsigbarhet og en mulighet for å utvikle en moderne kommune. I kommuneplanen har vi forpliktet oss til å «samordne areal- og transportplanlegging for å begrense behov for transport. (redusere klimautslipp)». Valgfriheten til å bo der man vil er et gode, og bosetting i hele kommunen er en viktig kvalitet. Gjennom et godt planverk setter vi rammer for hvor vi ønsker at folk skal bosette seg, hvor byen skal ligge, hvor offentlige tjenester skal etableres, hvor idrettsanleggene skal være og hvor de ulike delene av næringslivet skal være etablert. Ved å være bevisst på idéen bak planene, og gjennom dialog med aktørene, vil vi få en ønsket utvikling. Forutsigbarheten mener vi bidrar til å tiltrekke oss seriøse aktører. Arbeiderpartiet ønsker å styrke byen Orkanger som regionsenter i den kommende storkommunen. Tettstedene Fannrem, Vormstad og Svorkmo må sikres en bærekraftig utvikling for å være aktive, lokale sentra med nærbutikker og servicefunksjoner. Det er dette som gjør Orkdal til den gode kommunen som den er. I Orkdal kan man oppfylle ønskene til de fleste både når det gjelder bolyst og skaperlyst. En god samfunnsutvikling krever at fellesskapet legger premissene, og ikke overlater styringa til markedet alene. Arbeiderpartiet har en slik vilje, og vi vil bruke den til å møte samfunnets utfordringer både de som er her nå og de som kommer. Den største utbyggingsutfordringen for kommunen på mange år er knyttet til utvidelse av industriområdet Grønøra vest og havneområdet. Utvidelsen stiller spørsmålstegn rundt miljø, verneområder og trafikkavvikling. Løsningene krever innsats fra både fylkeskommunen og statlige myndigheter, og kommunen må være en pådriver i denne prosessen. Kommunereformen blir et stort tema i perioden I en storkommune blir Orkdal det naturlige regionsenter for vestregionen i Sør-Trøndelag. Orkdals rolle ved utvikling av nytt og delt logistikkknutepunkt for Midtnorge må også sees i denne sammenhengen. Arbeiderpartiet vil at kommunen spiller en aktiv rolle i utviklinga av Grønøra med nye industriareal, som også er av stor betydning for mange i nærkommunene. Som eneaksjonær i Orkdal Energi AS har kommunen et ansvar for å utvikle selskapet slik at det kan håndtere det samfunnsansvaret og de utfordringer det har. Samfunnsansvaret er knyttet til fjernvarmeutbygging, kraftproduksjon og nettdrift. Selskapet har også et stort infrastruktur-ansvar - ikke minst håndtering av følgene av ekstremvær når det gjelder nett og strømforsyning. 14

15 - La vedtatte planverk være førende for utviklinga innen areal-, nærings- og klimapolitikk. - Videreutvikle Orkanger by med handelsgata som kompakt og levende bykjerne ved at kommunen tar en aktiv rolle som sentrumsutvikler sammen med grunneiere og private næringsaktører. - Legge en langsiktig plan for samferdsel og trafikkavvikling gjennom regionsenteret. - Sikre en utbygging av Industriområdet Grønøra og havneområdet i tråd med miljø- og vernekrav. - Styrke kulturbasert næring gjennom økt fokus på kortreist mat og kultur. - Være restriktiv til omregulering av landbruksareal for å beholde jordbruk og skogbruk som levevei i Orkdal. - Jobbe for at Orkdal Energi AS med kraftproduksjon og kraftomsetning, nettdrift og fjernvarme fortsatt forblir et kommunalt eid selskap. - Satse videre på utbygging av fjernvarme. - Ha flere el-biler og el- sykler i kommunal tjeneste 15

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Innledning: Deler av den kommunale bygningsmassen er forsømt og har stort behov for oppgradering og vedlikehold.

Innledning: Deler av den kommunale bygningsmassen er forsømt og har stort behov for oppgradering og vedlikehold. Arbeidsprogram for Orkdal SV 2015-2019 1 Innledning: Kampen for sosial rettferdighet og miljø gjennomsyrer SVs politikk både sentralt og lokalt. Lokalpolitikken blir en del av SVs arbeid for videreutvikling

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 20.03.2015 INNHOLD Kjære velger... 1 Våre kandidater... 0 Asker en kommune for alle... 1 Bolig for alle... 1 En trygg og god oppvekst... 2 Kulturbygda Asker... 3 En bedre hverdag

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Endrings- og tilleggsforslag sendes innen 10. desember 2014 til Mette Kaaby (mette@metrofon.no)

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre. 1 2 Versjon: 3.0 16. januar 2016 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.no 25 26 Kjære

Detaljer

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Vedtak på medlemsmøte 21.januar 2015 i Rælingen Arbeiderparti RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 I september er det nytt kommunevalg. Vi skal velge 35 representanter til kommunestyret for

Detaljer

Orkdal Venstres program for perioden 2015-2019

Orkdal Venstres program for perioden 2015-2019 Orkdal Venstres program for perioden 2015-2019 Innhold 1. Venstres politiske ståsted 2. Politisk regnskap for perioden 2011-2015 3. Program 3.1 Kommuneutvikling 3.2 Sats på kunnskap 3.3 Ta grønne valg

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bergen Fremskrittsparti INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

VEDTATT 06.05.2015. Stjørdal Høyres program. for perioden 2015-2019. 1 [Type text] [Type text] [Type text]

VEDTATT 06.05.2015. Stjørdal Høyres program. for perioden 2015-2019. 1 [Type text] [Type text] [Type text] VEDTATT 06.05.2015 Stjørdal Høyres program for perioden 2015-2019 1 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold STJØRDAL HØYRES PROGRAM 1 KJÆRE VELGER 3 KUNNSKAP I SKOLEN 4 BARNEHAGE 4 TRYGGE ARBEIDSPLASSER

Detaljer

VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV

VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV Sosialistisk Venstreparti bodosv.no - sv.no Innhold VARMT SAMFUNN - KALDERE KLODE 4 JA TIL STYRKA LOKALDEMOKRATI OG REGIONALT SAMARBEID 7 GRØNN BYUTVIKLING 9 Tverlandet 11

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer