Tid for omsorg og rettferdig fordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid for omsorg og rettferdig fordeling"

Transkript

1 Program for Orkdal Arbeiderparti Tid for omsorg og rettferdig fordeling Vedtatt på medlemsmøte i Folkets Hus Gjølme torsdag 20. november 2014

2 Tid for omsorg og rettferdig fordeling Aldri før har vi hatt det bedre i Norge, men likevel opplever mange at de trenger storsamfunnets hjelp og bistand. I en tid preget av stor velstand og høyt privat forbruk for de fleste, faller likevel mange utenfor. For Arbeiderpartiet er det tid for omsorg. Dette gir mange utfordringer som Orkdal Arbeiderparti ønsker å finne løsninger på: Hvordan skal kravet om det perfekte endres til styrken i å godta mangfoldet? Hvordan skal frafall i skolen snus til lysten på å forberede seg til yrkeslivet? Hvordan skal økt privat forbruk bli til miljøbevisst engasjement? Hvordan skal ufrivillig deltid fjernes til fordel for bedre omsorgstjenester? Hvordan skal vi bedre folkehelsen gjennom økt fysisk aktivitet? Hvordan utvikles en aktiv og meningsfylt alderdom gjennom deltakelse og opplevelse? I Orkdal Arbeiderpartis program for gir vi deg noen svar på hvordan vi vil forvalte fellesskapets verdier i arbeidet med å videreutvikle Orkdal som en god kommune å bo, arbeide og trives i. Orkdal Arbeiderparti vil bedre velferdstilbudet til alle som bor i Orkdal ved å prioritere god økonomisk drift av barnehager, skoler, eldreomsorg og andre lovpålagte oppgaver i kommunen. 2

3 Folkehelse pleie omsorg mestring God folkehelse er en av grunnpilarene i Arbeiderpartiets politikk. Offentlige velferdstjenester er til for kommunens innbyggere og for alle dem som trenger ekstra hjelp. Omsorgstilbudet favner innbyggere i alle aldre. Kommunens pleie- og omsorgstilbud skal være preget av faglig kontinuitet, verdighet, respekt og mestring. Det vil bli behov for adskillig flere ansatte innen pleie- og omsorgssektoren. Derfor må rammebetingelsene bedres slik at interessen for omsorgsyrkene styrkes. Det viktigste virkemiddelet vil være å heve stillingsstørrelsene og fjerne ufrivillig deltid slik at det å velge et omsorgsyrke gir en lønn å leve av. Videre vil vi øke andelen fagfolk ved å gi støtte til etter- og videreutdanning, og øke antall lærlingeplasser. Forebyggende helsearbeid barn og unge - folkehelse Det er lønnsomt for samfunnet å forebygge helseproblemer, og ikke minst er det bedre for den enkelte. Utfordringer vi står overfor er bl.a.: Økte psykiske problemer blant barn og unge Flere unge som dropper ut av videregående opplæring Overvektproblematikk og livsstilsykdommer både hos voksne og barn Arbeiderpartiet vil styrke tilbudene til barn og unge slik at de mestrer hverdagen også når den blir utfordrende og storsamfunnets innsats kreves. Forebyggende arbeid er avgjørende for å lykkes. Ett av virkemidlene er at Orkdal skal fortsette samarbeidet med stiftelsen MOT for et varmere og tryggere barne- og ungdomsmiljø. Eldreomsorg En god eldreomsorg krever en godt utbygd tjeneste, med tilbud tilpasset den enkeltes behov. Tilbud om et aktivt og sosialt liv i samarbeid med frivillige organisasjoner, er en av mange forutsetninger for livskvalitet og livsglede. Arbeiderpartiet ønsker å tenke nytt og moderne i bruk av frivillige. Vi skal sikre at kommunen gir mye og variert aktivitet for eldre i tett samarbeid med pensjonistforeningene og andre frivillige organisasjoner. Tilbudene som skapes via Frivilligsentralen, pensjonistforeningene og prosjektet «Livsglede for eldre» er gode eksempler på dagliglivsaktivitet for eldre og andre med spesielle behov. Forenklet velger vi å se eldreomsorgens utfordringer i tre faser: Godt og trygt i eget hjem For at folk skal ha mulighet til å bo hjemme lengre, vil vi satse enda mer på forebyggende tiltak. Dette krever økt satsing på hjemmetjenesten med høyt fokus på hjemmerehabilitering hvor man kan gå fra passiv mottaker av pleie, til aktiv deltaker i hjemmet. Dette krever også at fysio- 3

4 og ergoterapitjeneste styrkes og kommunen starter frisklivsentral. Omsorgsboliger Kommunen må ha et tilstrekkelig og variert tilbud når det gjelder omsorgsboliger og tilrettelagte boliger. Bofellesskap gir trygghet, og tilpassede leiligheter gjør hverdagen enklere. Vi ønsker at flest mulig skal få bo i sitt bomiljø lengst mulig. For å dekke nivået for sykehjem, ønsker vi flere omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Kommunens sykehjem - Orkdal Helsetun Når behovet for tyngre pleie melder seg, må tilbudet om heldøgns pleie og omsorg stå klart. Vi ønsker at alle på sykehjem skal ha rett til enerom. Avdelinger det blir viktig å styrke er korttidsplasser/rehabilitering, og avdelingen for demente. Demens er en lidelse som stadig øker i omfang. Arbeiderpartiet vil gjøre kommunen forberedt på oppgavene dette gir for pleie- og omsorgstjenesten. Kommunen må utnytte ny teknologi som vil øke tryggheten for demente og andre med hjelpebehov og deres pårørende. 4

5 - Styrke forebyggende tiltak for barn og unge. - Økt støtte til lavterskeltilbud som helsestasjon for ungdom, og psykhjelpa slik at de sammen kan gi et tilbud som møter ungdommens behov. - Gi støtte til tilbud som fanger opp ungdom som ikke deltar i organiserte aktiviteter. - Fjerne ufrivillig deltid. - Øke andelen av fagfolk innen pleie og omsorg og legge til rette for etter- og videreutdanning. - Øke antall omsorgs- og dagtilbud for eldre. - Bygge flere omsorgsboliger med heldøgns pleie og tilrettelagte botilbud for mennesker med spesielle omsorgsbehov. - Opprette en kommunal vaktmestertjeneste for folk med omsorgsbehov som styrker dagens hjemmetjeneste. - Bygge folkehelsesenter med frisklivsentral og svømmeanlegg. - Støtte pensjonistforeningene og andre frivillige organisasjoner i arbeidet med økt aktivitet for eldre. - Styrke fysio- og ergoterapitjenesten. 5

6 Skole og barnehage Arbeiderpartiet vil beholde dagens skolekretsstruktur med fem skolekretser, seks skoler og ni barnehager (inkludert en privateid). Ordningen med både 1-10 skoler, 1-7 skole og en ungdomsskole fungerer godt. Den største utfordringa framover i følge prognosene er at skolene på Orkanger og Gjølme er fylt og vil kreve utbygging. Barnehagetilbudet må utvikles i takt med boligutbygginga, og etterstrebe at barna får barnehagetilbud i sitt nærmiljø. Barnehager og skoler har en utfordring når det gjelder å håndtere mobbing. Nettmobbing er et økende problem, og skjer på arenaer der voksne ikke nødvendigvis har innsyn. Lærere og foreldre må få tilgang til økt kunnskap på dette området. Skoler og barnehager må i fellesskap ha et bevisst og kontinuerlig arbeid inn mot dem som trenger mer hjelp enn andre. Denne utfordringen forsterkes i arbeidet med å være en god mottakskommune for flyktninger. Orkdal Arbeiderparti mener at alle grunnskoleelever i kommunen skal ha en ordning med skolemåltid. Orkdal Arbeiderparti mener at alle grunnskoleelever i kommunen skal ha et reelt turtilbud, uavhengig av geografi. Kommunen bør gi økonomisk støtte så alle får mulighet til å utnytte kommunens mange turmål og idrettsanlegg. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at grunnskolene i kommunen øker samarbeidet med de videregående skolene i Orkdal og Meldal. Dette vil gi elevene bedre grunnlag for valg av utdanningsløp og er et tiltak for å redusere frafall i videregående. Kommunen må gå foran som en god lærebedrift ved å utvide antall lærlingeplasser i kommunens virksomheter. 6

7 - Forplikte kommunen til en ambisiøs utbyggingsplan sett i sammenheng med boligutbygging: Barnehager: - Ny barnehage på Fannremsmoen og utvide barnehagen på Vormstad i forbindelse med utbygging av nye boligfelt. - Ny barnehage i Råbygda for å frigjøre skole-areal på Gjølme skole. Skoler: - Utbygging Evjen skole. - Rehabilitere Årlivoll skole - Legge en langsiktig plan for Orkanger-skolene som utnytter anleggene i Idrettsparken, for å frigjøre areal til klasserom. - Øke tilbud om språkopplæring for minoritetsspråklige. - Satse på Ungt Entreprenørskap i grunnskolen og bedre samarbeid med videregående skoler. - Øke antall lærlinger i kommunale virksomheter slik at vi har minst 2 lærlinger per 1000 innbyggere. - Ha økt fokus på Orkdal som MOT-kommune og de holdningene og verdiene det representerer. - Sørge for at kommunen stiller som krav til alle valgte entreprenører at de er godkjente lærebedrifter med lærlingekontrakter. - Hindre at mobbing foregår i skolen. - Sikre at alle elever som ligger under kritisk grense i lesing, skriving og regning skal gis ekstra opplæring innen fire uker. 7

8 Boligbygging Orkdal Arbeiderparti ønsker å styre etter overordnede planer for arealbruk og miljø. I gjeldende arealplan, som bygger videre på «Orkdal 2040», er det planlagt omfattende boligbygging nær hovedtrafikkårer for å redusere bilbruk. Boligområder på Svorkmo og Vormstad ved Rv 65, Songmoen ved E39, Kvamslia på Fannrem ved Fv 470, og Kleivan ved Orkdalsveien er eksempler på dette. Ved å øke mulighetene for å gå og sykle er dette i tråd med kommunens og vår ambisjon om en miljø- og klimavennlig utvikling. Dette vil styrke utviklinga av Orkdal som en bykommune med fortetting av Orkanger, Fannrem og Råbygda. Gjennom «Prosjektet trehusbyen» styrker vi sentrumsutviklingsprosjektet som ble stadfestet gjennom «Orkdal 2040» som et miljø- og kulturprosjekt. Spredt boligbygging og boligbygging i utkantene må sees i sammenheng med overordnede målsettinger. Utbyggingsplanene for Ustjåren er et stort utviklingsprosjekt i Orkdal som gir boligtilbud utafor sentrumskjernen. Arbeiderpartiet står for en arealpolitikk som gjør Orkdal til en bosettingskommune også for dem som ønsker å bo mer landlig. Totalt gjør dette Orkdal til en kommune med mange attraktive botilbud. - Legge til rette for boligbygging slik at klima-, miljø- og landbrukshensyn ivaretas. - Videreføre engasjementet for bærekraftig stedsutvikling og miljøvennlig materialbruk gjennom innovativ bruk av tre i offentlige så vel som private bygg. - Heve standarden på kommunale bygg, utleieboliger og tilhørende uteområder. - Øke antallet kommunale leiligheter for å kunne håndtere økende behov for midlertidig botilbud. - Fortsette prosjektet «Fra leie til eie» ved bl.a. å øke mulighetene for bruk av startlån for de som trenger ekstra hjelp fra Husbankens midler. 8

9 Kultur - fritid friluftsliv Kulturopplevelser bedrer livskvalitet og helse, både for utøvere og publikum. I Orkdal har vi hatt en økning av kulturtilbud de siste åra, og både kino og kulturhus kan notere høye besøkstall. I tråd med dette ønsker Arbeiderpartiet å øke støtten til kultur, og i større grad legge til rette for unge utøvere. Orkdal kommune har de siste åra bidratt til stor utbygging av idrettsanlegg i kommunen sammen med idrettslagene. Utfordringen nå er å fylle anleggene med aktive, skoleelever, og ikke minst frivillige for å bruke og vedlikeholde dem. Det gode samarbeidet med frivilligheten er avgjørende for at kommunen skal lykkes i folkehelsesatsinga. Orkdal kommune har startet utvikling av friluftsområdet Orklaparken et turstiprosjekt fra Gammelosen og langs Orkla helt til sør for Forve bru. Arbeiderpartiet vil utvide Orklaparken videre sørover i kommunen. 9

10 Kultur: - Styrke Orkdal kulturhus og Kino som regionalt senter for kulturopplevelser gjennom bedre rammevilkår til drift. - Etablere et kommunalt kulturfond for større lokale årlige kulturarrangement. - Ta unge musikere og kunstnere på alvor gjennom å etablere kulturverksted med bl.a. øvingsrom og dansesal. - Styrke kulturtilbudet til unge og eldre gjennom Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. Fritid og friluftsliv: - Sørge for økt bevilgning til drift av anlegg slik at drifts- og leiekostnader går ned for de frivillige lag og foreninger. Inkludert i dette er økte bevilgninger til oppkjøring av skiløyper. - Styrke det administrative serviceapparatet for frivillige lag og foreninger, spesielt idrett. - Videreutvikle Orklaparken og turstier i hele kommunen. Vern og kulturarv: - Jobbe videre for fortsatt vern av Grytdalen og at hele eiendommen Grytdalen/Songlia forblir i offentlig eie. - Verne Småøran og Råbygdfjæra. - Vitalisere Oppstuggu Berbu bygdemuseet vårt. - Ta i bruk Thamshavnbanen helt nord til Orkanger stasjon. 10

11 Veier og trafikksikkerhet Vi har en visjon om at Orkdal skal være en foregangskommune innen miljø og folkehelse. Dette krever at vi i all planlegging setter mennesket i sentrum. Folk skal komme seg fram sikkert og effektivt. Gang- og sykkelveinettet i kommunen må utvides og trafikksikkerheten skal stå sentralt ved bygging av nye veier og boligområder. Arbeiderpartiet vil styrke det holdningsskapende arbeidet rundt all trafikksikkerhet i kommunen. Vi ønsker å opprette eget trafikksikkerhetsutvalg. - Jobbe for gode veiløsninger i forbindelse med utbygging av ny kontainerhavn på Grønøra ved å stille krav til både nasjonale myndigheter og utbyggere. - Bygge og drifte gatelys ved bussholdeplasser, og der det ferdes folk på vei til skole og arbeid. - Jobbe for ny vei til Ustjåren. - Bedre trafikksikkerheten langs fylkesvei 471 mellom Fannrem og Blåsmo, herunder å videreføre gang- og sykkelvei fra Orkdal Tråvpark til Blåsmo. - Påvirke sentrale myndigheter slik at gang- og sykkelvei langs Rv 65 fra Torshus og sør til Svorkmo kan realiseres. - Innføre trafikalt grunnkurs som valgfag i ungdomsskolen. - Øke samarbeidet med organisasjoner som jobber med trafikksikkerhet. - Sikre at det er nok handikapparkeringsplasser, og at det jobbes aktivt med å hindre feilparkering på disse. - Videreføre «hjem for en 50-lapp». 11

12 Arbeid For Arbeiderpartiet har det bestandig vært viktig å skape trygge arbeidsplasser, og sikre arbeidstakernes rettigheter. En viktig sak for oss i mange år har vært, og er, kampen mot ufrivillig deltid. Dette rammer spesielt kvinnearbeidsplasser, og oftest innen omsorgsyrker. Arbeiderpartiet er opptatt av at alle skal ha rett til en lønn å leve av. Kommunen må fortsatt være en sentral aktør, slik at utviklinga av havna og industriområdene på Grønøra sikrer eksisterende arbeidsplasser, og skaper nye. St. Olavs Orkdal sjukehus er en av kommunens største arbeidsplasser. Det er viktig at kommunen som høringsinstans og samarbeidspartner, er en pådriver for bevaring av lokalsykehuset vårt. Kommunen må være en foregangskommune når det gjelder å ansette lærlinger. Orkdal Arbeiderparti ønsker at det fagligpolitiske arbeidet skal videreutvikles og styrkes. - At det skal være likestilling i arbeids- og samfunnsliv. - Arbeide for å unngå sosial dumping. 12

13 Solidaritet og fornying En suksessfaktor for trivsel og godt omdømme er at all kommunal virksomhet er bygd på solidaritet og demokrati. Kommunens motto «Glød og go fot» innebærer at alle må få videreutvikle det de er gode på og vokse på det samtidig som vi må ha god samhandling mellom alle aktører. Arbeiderpartiet ønsker at Orkdal viser mer internasjonalt ansvar ved å øke mottak av flyktninger. Et viktig premiss for dette er at vi har kommunale boliger og et kommunalt mottaksapparat som fungerer godt. Orkdal Arbeiderparti vil gjennom aktiv handling ta regionalt ansvar for å bidra til at sørvestdelen av Sør-Trøndelag fylke får en storkommune med Orkdal som tyngdepunkt. Gjennom status som regionsenter har vi store muligheter for å gjøre Orkdal attraktiv for ungdommen. Arbeiderpartiet vil bekjempe fattigdom og jobbe for et godt samfunn for alle. Lokalt skal vi bidra ved å styrke offentlige tjenester. Et ledd i dette er å videreutvikle rusomsorgen innenfor behandling, oppfølging, rehabilitering og ettervern. En del av oppfølginga vil være å gi et godt botilbud. - Legge til rette for at Orkdal kan ta imot flere flyktninger øke årlig mottak fra 20 til Legge til rette for boligutbygging spesielt beregnet på ungdom. - Holde egenandeler på et lavt nivå. - Jobbe for å styrke kollektivtilbudet internt i kommunen. 13

14 Bærekraftig utvikling Orkdal Arbeiderparti mener offentlig planverk vedtatt av kommunestyret skal være førende for utviklinga, framfor utstrakt bruk av dispensasjoner. Dette gir en forutsigbarhet og en mulighet for å utvikle en moderne kommune. I kommuneplanen har vi forpliktet oss til å «samordne areal- og transportplanlegging for å begrense behov for transport. (redusere klimautslipp)». Valgfriheten til å bo der man vil er et gode, og bosetting i hele kommunen er en viktig kvalitet. Gjennom et godt planverk setter vi rammer for hvor vi ønsker at folk skal bosette seg, hvor byen skal ligge, hvor offentlige tjenester skal etableres, hvor idrettsanleggene skal være og hvor de ulike delene av næringslivet skal være etablert. Ved å være bevisst på idéen bak planene, og gjennom dialog med aktørene, vil vi få en ønsket utvikling. Forutsigbarheten mener vi bidrar til å tiltrekke oss seriøse aktører. Arbeiderpartiet ønsker å styrke byen Orkanger som regionsenter i den kommende storkommunen. Tettstedene Fannrem, Vormstad og Svorkmo må sikres en bærekraftig utvikling for å være aktive, lokale sentra med nærbutikker og servicefunksjoner. Det er dette som gjør Orkdal til den gode kommunen som den er. I Orkdal kan man oppfylle ønskene til de fleste både når det gjelder bolyst og skaperlyst. En god samfunnsutvikling krever at fellesskapet legger premissene, og ikke overlater styringa til markedet alene. Arbeiderpartiet har en slik vilje, og vi vil bruke den til å møte samfunnets utfordringer både de som er her nå og de som kommer. Den største utbyggingsutfordringen for kommunen på mange år er knyttet til utvidelse av industriområdet Grønøra vest og havneområdet. Utvidelsen stiller spørsmålstegn rundt miljø, verneområder og trafikkavvikling. Løsningene krever innsats fra både fylkeskommunen og statlige myndigheter, og kommunen må være en pådriver i denne prosessen. Kommunereformen blir et stort tema i perioden I en storkommune blir Orkdal det naturlige regionsenter for vestregionen i Sør-Trøndelag. Orkdals rolle ved utvikling av nytt og delt logistikkknutepunkt for Midtnorge må også sees i denne sammenhengen. Arbeiderpartiet vil at kommunen spiller en aktiv rolle i utviklinga av Grønøra med nye industriareal, som også er av stor betydning for mange i nærkommunene. Som eneaksjonær i Orkdal Energi AS har kommunen et ansvar for å utvikle selskapet slik at det kan håndtere det samfunnsansvaret og de utfordringer det har. Samfunnsansvaret er knyttet til fjernvarmeutbygging, kraftproduksjon og nettdrift. Selskapet har også et stort infrastruktur-ansvar - ikke minst håndtering av følgene av ekstremvær når det gjelder nett og strømforsyning. 14

15 - La vedtatte planverk være førende for utviklinga innen areal-, nærings- og klimapolitikk. - Videreutvikle Orkanger by med handelsgata som kompakt og levende bykjerne ved at kommunen tar en aktiv rolle som sentrumsutvikler sammen med grunneiere og private næringsaktører. - Legge en langsiktig plan for samferdsel og trafikkavvikling gjennom regionsenteret. - Sikre en utbygging av Industriområdet Grønøra og havneområdet i tråd med miljø- og vernekrav. - Styrke kulturbasert næring gjennom økt fokus på kortreist mat og kultur. - Være restriktiv til omregulering av landbruksareal for å beholde jordbruk og skogbruk som levevei i Orkdal. - Jobbe for at Orkdal Energi AS med kraftproduksjon og kraftomsetning, nettdrift og fjernvarme fortsatt forblir et kommunalt eid selskap. - Satse videre på utbygging av fjernvarme. - Ha flere el-biler og el- sykler i kommunal tjeneste 15

Styrets forslag 18-11-2014 Program for Orkdal Arbeiderparti 2015-2019. Tid for omsorg

Styrets forslag 18-11-2014 Program for Orkdal Arbeiderparti 2015-2019. Tid for omsorg Styrets forslag 18-11-2014 Program for Orkdal Arbeiderparti 2015-2019 Tid for omsorg Aldri før har vi hatt det bedre i Norge, men likevel opplever mange at de trenger storsamfunnets hjelp og bistand. I

Detaljer

Skap sentrum, bygg Orkdal

Skap sentrum, bygg Orkdal Skap sentrum, bygg Orkdal Kommuneprogram for Orkdal Arbeiderparti 2011-2015 Vedtatt på medlemsmøtet torsdag 3. mars 2011 2 3 1. Bruk stemmeretten Orkdal Arbeiderparti vil jobbe for å styrke fellesskapet

Detaljer

Skap sentrum bygg Orkdal

Skap sentrum bygg Orkdal 1 Skap sentrum bygg Orkdal Kommuneprogram for Orkdal Arbeiderparti 2011-2015 Vedtatt på medlemsmøte torsdag 3. mars 2011 2 Innhold 1. Bruk stemmeretten... 3 2. Skap sentrum bygg Orkdal... 4 3. Orkdal er

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Samhold og samarbeid for framtida

Samhold og samarbeid for framtida Samhold og samarbeid for framtida INFORMASJON Vi Sunndalinger er stolte av kommunen vår. Sunndal er et godt sted å leve, med interessante og trygge jobber, gode tilbud og tjenester, og meningsfulle fritidsaktiviteter.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011

Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 l a gd n y rl o f r a v ns A Lyngdal Arbeiderpartis valgprogram 2011 Valgprogram for Lyngdal Arbeiderparti, kommunevalget 2011 I inneværende periode har våre representanter i Lyngdal kommunestyre sterkt

Detaljer

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Glad i Skiptvet ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Program for Skiptvet Høyre 2015 2019 Lisbet Narvestad Grenager leder i Skiptvet Høyre Jeg er utdannet intensivsykepleier og har i tillegg pedagogisk

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune Meldal kommune Del av Omdømmeprosjektet Prosjektet skal ha som formål å etablere en plattform for videre utvikling og bevisstgjøring av bruken av kommunikasjon Dette er en del av arbeidet med oppfølging

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

En fremtidsrettet kommune

En fremtidsrettet kommune Nærøy Program for Nærøy Høyre 2015-2019 En fremtidsrettet kommune Nærøy Høyre går inn for en storkommune med Ytre-Namdal og Bindal, som sikrer et godt desentralisert tjenestetilbud og demokratisk kontroll

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer