Arbeidsprogram Haugesund SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV"

Transkript

1 Arbeidsprogram Haugesund SV Vedtatt på årsmøte Revidert av styret

2 Fortellingen om Haugesund som SV-kommune Gjennom dette programmet vil vi vise hvordan SV-kommunen vil være for innbyggerne i Haugesund, hvordan vi vil skape en by til beste for mennesker og miljø og hvordan vi sammen skal ta kampen for et varmt samfunn! I Haugesund skal det være rom for forskjeller i kultur og levemåte. SV vil kjempe for at Haugesund skal være en raus, trygg og inkluderende kommune. Haugesund skal ikke være en A4-by, i SV-kommunen Haugesund skal ulike mennesker ha like muligheter. SV-kommunen sier et klart og tydelig nei til privatisering. Barnas oppvekstvillkår og bestemors alderdom skal ikke ut på anbud og er ikke et område for konkurranse og profitt. I Haugesund skal barn og unge opp vokse opp i trygge og sunne omgivelser. Kommunen skal ha barnehager av høy kvalitet og ansatte med kompetanse som gir trygge relasjoner. SV-kommunen vil re-kommunalisere barnehagene, fordi offentlige tilskudd og egenandeler skal brukes til barnehagedrift og ikke gå til profitt. SV-kommunen vil øke lærertettheten, gi lærerne mer tillitt og hindre unødvendige kontroll og rapporteringsrutiner for ansatte i skolen. Vi mener at lærerens tid skal gå til elever og ikke rapporter! SV-kommunen vil jobbe for en mer helhetlig skolehverdag som inkluderer en mer aktivitetsbasert og rimeligere SFO. SV-kommunen vil jobbe for tidlig innsats for barns beste i alle ledd. Vårt mål er at alle offentlige tjenester er samordnet til beste for barnet. Ved å intensivere fokuset på forebyggende arbeid og et åpent og sterkt samarbeid mellom barnehage, skole, SFO, skolehelsetjenesten, barnevernet og andre instanser, vil vi sørge for at ingen barn faller utenfor. SV ønsker en solidarisk flyktningpolitikk. Vi er særlig opptatt av asylbarna og mener at barn aldri kan stilles til ansvar for foreldrenes handlinger og at barns beste må gå foran såkalte innvandringspolitiske hensyn. SV vil jobbe for at Haugesund skal være en foregangskommune i bosetting og integrering av flyktninger med et særlig fokus på barna. I SV-kommunen finnes ikke uønsket deltid og midlertidighet, men kommunen er en attraktiv arbeidsgiver med kompetente og trygge ansatte i faste og fulle stillinger som får lik lønn for likt arbeid. SV-kommunen vil ta et oppgjør med stoppeklokkeomsorgen og gi de ansatte mer tid og tillit til å styre sin egen arbeidshverdag. SV vil jobbe frem en tillitsreform i samarbeid med fagforeningene og de ansatte i Haugesund kommune. SV mener at den beste omsorgen utformes i samarbeid med den det gjelder, og i SV-kommunen spiller derfor bruker- og pårørendemedvirkning en sentral rolle i utviklingen av tjenestene. 1

3 SV-kommunen har en sosialpolitikk som fanger opp, følger opp og løfter mennesker som har det vanskelig. Vi vil sørge for at kommunen går foran som et godt eksempel og tilbyr tilrettelagt arbeid, veiledning og praksisplasser for mennesker som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet. I SV-kommunen bygges det boliger som vanlige folk har råd til å kjøpe. Det er kommunen som styrer boligpolitikken, ikke boligspekulantene! I SV-kommunen skal alle ha et anstendig tak over hodet, og det jobbes aktivt med å styrke det ikke-kommersielle boligtilbudet med mangfold av boliger som f. eks utleieboliger, leie-til-eie-boliger og kollektive boformer. SV-kommunen tar grønne veivalg. Myke trafikanter og kollektivtransport blir prioritert før bilen. Det skal være enkelt og trygt å bevege seg til fots eller på sykkel. SV vil også jobbe for et godt og rimelig busstilbud, en miljøvennlig bybåt i sentrum og vurdere en fremtidig bybane for hele Haugalandet. SV-kommunen skal ha et grønt og levende sentrum med flere boliger, arbeidsplasser, næringsvirksomhet og et godt kulturtilbud. Satsning på sentrum er en fremtidsretta investering i en pulserende og miljøvennlig by. SV-kommunen er opptatt av et levende kulturliv og vil særlig jobbe for at lokale kunstnere og kulturutøvere, både profesjonelle og amatører, tilbys gode arenaer og lokaler. SV-kommunen vil sikre aktivitet ved bydelshusene. Kontakt med naturen og friluftslivet er viktig for folkehelse og miljøbevisstheten. SV-kommunen vil styrke friluftsorganisasjonene og friluftsrådenes arbeid, med et spesielt fokus på at barn og unge, mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbefolkning skal kunne ta naturen i bruk. SV sier nei til tvangssammenslåing av kommuner. Vi mener at kommunesammenslåing skal basere seg på både fakta og frivillighet, og avgjøres ved bruk av folkeavstemning. SV-kommunen vil lytte til hva du har å si. Vi vil gi deg makt og innflytelse, men også ansvar. Viktige forutsetninger for realisering av SV-kommunen Haugesund: Haugesund er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Å få orden på kommuneøkonomien er derfor den viktigste oppgaven som kommunen og politikerne står ovenfor i årene fremover. SV er klar for å føre en ansvarlig økonomisk politikk, og samarbeide om å ta de nødvendige grepene for å få kommunens økonomi i balanse. SV vil likevel være tydelig på at de «tøffe» kuttene ikke nødvendigvis er det smarteste. I noen tilfeller kan det faktisk være behov for å styrke fremfor å kutte for å bedre situasjonen. Vi minner også om at et sterkere SV nasjonalt vil gi bedre kommuneøkonomi lokalt. I SV sitt alternative statsbudsjett for 2015 ville eksempelvis Haugesund kommune fått 30 millioner mer enn med regjeringens statsbudsjett. Slik kommuneøkonomien er per i dag er eiendomsskatten en helt nødvendig del av kommunens inntektsgrunnlag og uten bruk av eiendomsskatt vil vi ikke kunne opprettholde og videreutvikle gode tjenester til innbyggerne. Eiendomsskatten vil derfor være av sentral betydning for å realisere vår kommunepolitikk. SV er imidlertid opptatt av at eiendomsskatten skal ha en sosial profil med en innretning og et bunnfradrag som gjør det mulig for vanlige folk å eie egen bolig. Vi må dele for å skape! Godt valg! 2

4 Innhold Kapittel 1: Oppvekst og kunnskap Ja til kommunale barnehager nei til profitt En helhetlig og variert skolehverdag Tverrfaglig og tidlig innsats til beste for barna Bekjempe fattigdom blant barn... 7 Kapittel 2: Helse og omsorg Tillitsbasert og verdig omsorg Et helhetlig tilbud i rus og psykiatri Kapittel 3: Byutvikling og miljø Grønne veivalg Et grønt og fremtidsretta sentrum! Grønn næringsutvikling Miljø og solidaritet Kapittel 4 Arbeid, velferd og likestilling Et trygt og inkluderende arbeidsliv En solidarisk flyktning- og integreringspolitikk En bred og sosial boligpolitikk En verdig sosialpolitikk En trygg by Et levende lokaldemokrati Kapittel 5: Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet Et levende kulturliv En idrett for helse og trivsel Naturen er for alle! Frivillighet som ressurs

5 Kapittel 1: Oppvekst og kunnskap Barn og unge utgjør 20 % av befolkningen, men 100 % av fremtida. SV ønsker at barn og unge skal vokse opp i trygge og sunne omgivelser. Byen og nærmiljøet må utformes slik at dette blir ivaretatt. Barnehager, skoler, parker og lekeplasser skal være en selvsagt del av nærmiljøet. Barn skal ha tilhørighet til det lokalsamfunnet de vokser opp i. Barns læring, helse og trivsel er et samfunnsansvar, og vår viktigste investering i framtida. Læring gjennom hele livet er et viktig mål for SV. Gode og trygge barnehager, en god offentlig skole og høyere utdanning som sikrer kompetente mennesker til samfunns- og arbeidslivet. Ikke alle barn får den trygge oppveksten de fortjener. Hvordan vi behandler barna i dag, avgjør hva slags framtid vi får. SV vil jobbe for tidlig innsats for barns beste i alle ledd, og målet må være at alle offentlige tjenester er samordnet til beste for barnet. Ved å intensivere fokuset på forebyggende arbeid og et åpent og sterkt samarbeid mellom barnehage, skole, SFO, kulturskolen, barnevernet og andre instanser, vil vi sørge for at ingen barn faller utenfor. Viktige SV prinsipp i SVs oppvekstpolitikk: Barnehager, skoler og fritidsarenaer skal være trygge og inkluderende for alle, uavhengig av foreldreøkonomi Sørge for at alle barn og unge gis opplæring med utgangspunkt i sine forutsetninger Verne om gratisprinsippet i skolen Lærerens tid skal brukes på elever og ikke rapportering 1.1 Ja til kommunale barnehager nei til profitt Barnehagen er det første steget i utdanningsløpet og en viktig arena for sosialisering, språkutvikling, lek og læring. Barnehagen skal være en viktig arena for utjevning av kunnskapsforskjeller, sikre integrering og språklig og kulturelt mangfold. SV vil fortsette styrkingen av barnehagenes faglige og pedagogiske kvalitet, og sikre ansatte med kompetanse som gir trygge relasjoner. I Haugesund drives i overkant av 80 % av barnehagene i privat regi. SV mener at skattepenger i form av statstilskudd og egenandeler skal brukes på barnehagedrift og ikke gå til profitt. SV vil jobbe for derfor jobbe for en re-kommunalisering av barnehagene i Haugesund, særlig ved å utvide og øke antallet kommunale barnehageplasser. Barnehagen skal være tilgjengelig for alle barn. Vi er opptatt av å nå de barna som ikke går i barnehage, spesielt barn i alderen tre til fem år. Barnehagene er særlig viktige for barn som ikke kan norsk, eller som har vanskelige oppvekstsvilkår. 4

6 Barnets fødselsdato skal ikke ha betydning for retten til barnehageplass. Sentralt jobber SV hardt for å sikre tilstrekkelig med ressurser til minst to barnehageopptak i året. I Haugesund ønsker SV å være pådriver for at kommunen jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre sitt opptaksregelverk slik at alle barn har muligheten til å begynne i barnehage etter endt foreldrepermisjon. utvide/øke antallet kommunale barnehageplasser gi tilbud om åpen og gratis barnehageplasser for minoritetsspråklige barn i følge med voksen, som et ledd i kommunens integreringsarbeid sikre voksentettheten i alle barnehager gi flere ansatte muligheten til å styrke sin formelle kompetanse styrke tilbudet til barn med spesielle behov øke rammene for bruk av tospråklige assistenter og styrke språkløftet 1.2 En helhetlig og variert skolehverdag SV mener at lærerne må gis mer tid til undervisning og til samarbeid i personalgruppen. Elevene er tjent med en skole med kollektive verdier, der personalet opptrer samstemt. Vil øke det profesjonelle handlingsrommet for lærerne og oppmuntre til forsøk og utviklingsarbeid i skolen. Vi vil kutte rapporteringskrav slik at mer tid kan gå til elever fremfor skjemaer og rapporter. SV har mål om å øke lærertettheten og SVs norm for antall elever per lærer innebærer et maksantall på 15 elever per lærer for 1-4.trinn og 20 elever per lærer i 5-10.trinn. En god skole må bygge på et helhetlig kunnskapssyn. SVs mål for skolen er en kunnskapspolitikk som sikrer alle elever like rettigheter og muligheter. Skolen er den viktigste arenaen for sosial utjevning og inkludering. Vi vil også styrke det tverrfaglige samarbeidet og sørge for en kompetansemiks av fagfolk i skolen. I tillegg til flere lærere, trengs flere helsesøstre, sosialarbeidere og vaktmestre på både barne- og ungdomstrinnene. For elever på småtrinnet mener vi at heldagsskole vil gi en mer helhetlig og variert skolehverdag. En heldagsskole vil også inkludere barn med minoritetsbakgrunn bedre fordi mange av dem i dag ikke benytter SFO. Dersom fritidstilbud i større grad er knyttet til SFO og skoledagen vil dette også gi mer tid for samvær med foreldre på ettermiddagstid. SV ønsker å øke kvaliteten på SFO tilbudet. Vi mener at et rimeligere og fornyet SFOtilbud er et skritt i retning mot gratis heldagsskole. SFO bør i større grad integreres med skolens ordinære undervisningstilbud og gi mer plass til læring, lek, estetiske fag, fysisk aktivitet og leksehjelp. Alle barn skal ha mulighet til å gå på SFO. Prisene må reduseres for å gjøre SFO tilgjengelig for enda flere barn. 5

7 Haugesund har flere nedslitte skolebygninger som gir dårlig arbeidsmiljø for lærere og elever. SV vil arbeide for at kommunen setter av tilstrekkelige ressurser til vedlikehold av skolebygg, slik at de fysiske forholdene for læring og trivsel ligger til rette. Uteområdene må være tilpasset fysisk aktivitet, læring og lek. SV mener at dette er et kommunalt ansvar og ikke et område for privatisering og konkurranseutsetting. øke lærertettheten per elev slik at læringskvaliteten styrkes gi lærerne tillitt og fjerne unødvendig testing og sørge for fravær av unødvendige kontroll og rapporteringsrutiner for ansatte i skolen at minoritetsspråklige barn får mer morsmålsundervisning og styrket tospråklig undervisning gjeninnføre ordningen med frukt og grønt i skolen og utvide den til å gjelde alle grunnskoler i Haugesund. arbeide for at den enkelte skole har ressurser til å opprettholde tilbud om skolebibliotek at alle skoler skal ha tilgang til en vaktmestertjeneste prioritere vedlikehold av Breidablikk og Haraldsvang skole jobbe for et rimeligere SFO-tilbud med mer plass til læring, lek, estetiske fag, fysisk aktivitet og leksehjelp. styrke kulturskolen og sørge for at den «Kulturelle skolesekken» når ut til flest mulig av barna 1.3 Tverrfaglig og tidlig innsats til beste for barna SV jobber for tidlig innsats for barns beste i alle ledd, blant annet gjennom jordmortjeneste, på helsestasjonen, i barnehagene, skolen, skolehelsetjenesten og i barnevernet. Barnevernet tar vare på de mest sårbare og utsatte barna våre. Dette er barn som ofte ikke har noen sterke interessenter til å fremme sin sak. Alle barn som lever i en vanskelig situasjon skal få den hjelpen og støtten de har rett på. Fordi en god barndom varer hele livet. styrke helsesøstertjenesten og sosiallærerfunksjonen i grunnskolen. beholde og involvere SLT koordinator som et viktig koordinerende ledd kommunens forebyggende arbeid forsterke samarbeidet mellom det kommunale barnevernet og Bufetat, og mellom barnevern, barnehage, skole, PPT, helsesøstertjenesten mfl. utvide og styrke tilbudet til Basen familiesenter motarbeide privatisering av både statlige og kommunale barneverntjenester 6

8 1.4 Bekjempe fattigdom blant barn SV vil forebygge og bekjempe fattigdom. Fattigdom får konsekvenser på alle områder av et barns liv og fører til isolasjon og utstøting. Aktiviteter som er naturlig for barn og ungdom å delta i, koster penger i form av kontingenter og utstyr. Fattigdom blant barn i Haugesund kan bekjempes på flere områder tilby gratis kulturskole- eller idrettstilbud èn gang i uka, og innføre ordning med «opplevelseskort» for kino, teater, friluftsliv mm. sørge for at alle aktiviteter i skolens regi skal være gratis tilby gratis ferieklubb om sommeren i samarbeid med frivillige organisasjoner 7

9 Kapittel 2: Helse og omsorg SV mener at helse og omsorg er et offentlig ansvar, og ikke et område for konkurranseutsetting og profitt. Vi vil jobbe for at alle som trenger det får gode og trygge helse- og omsorgstjenester tilpasset behov, uavhengig av alder, sosial bakgrunn og personlig økonomi. SV mener at folkehelse skal vurderes som et element i all kommunal politikk. Forebyggende helsearbeid må prioriteres for å medvirke til reduserte helse- og sosialforskjeller i befolkningen. Helsestasjoner, skoler, barnehager, arbeidsplasser, organisasjoner, frisklivssentraler og seniorsentre er naturlige arenaer for å fremme god folkehelse. Den fysiske utformingen av nærmiljøet skal også være av en slik karakter at det er enkelt og billig å være fysisk aktiv. Presset innenfor kommunale helse og omsorgsoppgaver er økende, blant på grunn av en voksende andel eldre mennesker i befolkningen. I tillegg innebærer Samhandlingsreformen at kommunen får ansvar for stadig flere oppgaver. Dette gir en utfordring både når det gjelder helsepolitiske fokusområder, organisering av tjenestene, kompetansebehov og ressurstilgang. Viktige prinsipp i SVs helsepolitikk: Helse og omsorg er et offentlig ansvar, og ikke et område for konkurranse og profitt Fremme folkehelse og ha fokus på å forebygge framfor å reparere Heltidsstillinger skal være hovedregelen vi sier nei til uønsket deltid og midlertidighet Kutte rapporteringskrav slik at mer tid går til pasienter og brukere. Tid og tillit til faglighet fremfor stoppeklokkeomsorg SV ønsker å forsterke samarbeidet mellom fagmiljøene i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, utdanningssektoren og frivillige organisasjoner for å utvikle kvalitativt gode tilbud og tiltak som er innovative og framtidsrettede. SV ønsker også å bidra til at helse- og omsorgssektoren er et attraktivt arbeidssted med lønnsvilkår og arbeidsforhold som bidrar til både å rekruttere og beholde fagfolkene. SV tror at høyresidas fokus på «kostnadseffektiv tjenesteproduksjon» i helse og omsorgspolitikken i realiteten betyr at færre skal jobbe raskere under dårlige arbeidsvilkår. Vi vil ta et oppgjør med stoppeklokkeomsorgen og gi de ansatte mer tid og tillit til å styre sin egen arbeidshverdag. Vi vil at heltidsstillinger skal være hovedregelen, øke kompetanse og grunnbemanningen og motarbeide bruk av uønsket deltid og midlertidighet i kommunehelsetjenesten. 8

10 2.1 Tillitsbasert og verdig omsorg Den beste omsorgen utformes i samarbeid med dem det gjelder, og potensialet for et mer tilrettelagt pleie- og omsorgstilbud i kommunen er stort. Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og større vekt må legges på hjemmebesøk, tilrettelegging, rehabilitering og avlastning. Samtidig som flere vil bo hjemme lenger, har beboerne på sykehjem blitt eldre og sykere. Dette stiller nye krav til planlegging og utforming av tjenestene på sykehjem. De ansattes tid og kompetanse avgjør kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudet både i hjemmet og på institusjon. SV mener at et tilstrekkelig antall kompetente ansatte i hele stillinger, som gis tid og tillitt til å utføre arbeidsoppgavene sine, er den beste garantien for god pleie og omsorg. SV vil gå vekk fra innsatsstyrte finansiering av pleie- og omsorgstjenester (ISF) og begrense bruk av dagens bestiller og utfører modeller. Slike systemer er basert på kontroll og mistillit, fremfor tillitt til de ansattes faglighet. Slike systemer underbygger også retten til et verdig og helhetlig omsorgstilbud. jobbe frem en tillitsreform i kommunehelsetjenesten i samarbeid med fagforeningene og de ansatte i Haugesund kommune bekjempe stoppeklokkeomsorg og begrense bruken og ressursene knyttet til bestiller og utfører modeller og innsatsstyrt finansiering (ISF). øke grunnbemanningen gi eldre eller andre hjelpetrengende som ønsker å bo hjemme, hjelp til å gjøre det så lenge som mulig. legge til rette for alternative boligløsninger for eldre, som eldrekollektiv, eldretun og forsterkede omsorgsboliger styrke Havnaberg som frisklivssentral og seniorsenter, og vurdere helsestasjon for eldre. opprette dagsentertilbud for yngre demente sikre et godt bolig- og aktivitetstilbud til psykisk utviklingshemmede, som f.eks Myrullvegen og Klubb 83 sørge for et tilstrekkelig antall lærling- og praksisplasser og kompetente veiledere i kommunehelsetjenesten. legge til rette for faglig fornying og kompetanseheving i form av kurs eller videreutdanning. styrke det tverrfaglige samarbeidet, blant annet med flere aktivitører og kulturarbeidere sikre at mennesker med annen kulturell bakgrunn blir ivaretatt i kontakt med omsorgstjenestene 9

11 øke antallet legetimer i sykehjemmene 2.2 Et helhetlig tilbud i rus og psykiatri Pasienter innenfor rus- og psykiatri er utsatte grupper som ofte faller mellom systemer og har for lav prioritet i helsevesenet. Rusproblematikk og psykiske lidelser er blant de viktigste årsakene til tapte leveår, nedsatt livskvalitet, uførhet og fattigdom. SV mener først og fremst at det forebyggende arbeidet må intensiveres for å redusere risikoen for at mennesker utvikler psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet. Men når problemet er oppstått er det avgjørende at samfunnet kan tilby et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud i samarbeid med den det gjelder og de pårørende. SV mener et sterkere samarbeid både internt i kommunen og mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste er helt nødvendig for å kunne gi et helhetlig tilbud. SV mener at det også er nødvendig å styrke ulike tiltak som helsestasjon, trygge møteplasser, arbeidstrening, fri rettshjelp og andre lavterskeltilbud både av skadebegrensende hensyn og for å ivareta verdighet. at folk skal få hjelp på det behandlingsnivået som er best for dem at Haugesund kommune forsterker samhandlingen internt i kommunen og mellom kommunen, helseforetaket og andre instanser for å gi sikre et helhetlig tilbud til mennesker med psykiske lidelser eller rusavhengighet styrke bruker- og pårørendemedvirkningen, og opprette et bruker- og pårørende råd for rus og psykiatri feltet. styrke behandlingstilbudet for pasienter med dobbeltdiagnoser sørge for et verdig og tilrettelagt boligtilbud opprette eget sykehjemsavdeling for rusavhengige etter modell fra Stokka sykehjem i Stavanger etablere og styrke lavterskeltilbudene, og vurdere forsøksprosjekt med bemannet røyke/sprøyteromløsning for de tyngste rusmiddelavhengige. 10

12 Kapittel 3: Byutvikling og miljø Klimaendringene krever handling og vilje til endring. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige miljøvalgene også lokalt. SV mener at hensynet til miljøet skal stå sterkt i all kommunal planlegging. Vi vil at kommunen skal legge til rette for at innbyggerne kan ta sunnere og grønnere valg i det daglige. Vi ønsker at kommunen skal inspirere til og premiere gode miljøvalg både blant innbyggerne og i næringslivet, og verne om friluftsområder og naturmangfold. SV mener det er viktig at kommunen utvikler, involverer og beholder relevant kompetanse, som miljøvernleder og folkehelsekoordinator. Viktige SV prinsipp: Myke trafikanter og kollektivtransport foran bilen Vern av friområder og grønne lunger Grønn næringsutvikling vi vil kutte utslipp, ikke arbeidsplasser. Grønn byutvikling ved å satse på sentrum Folketallet i Haugesund vokser jevnt og trutt. SV vil at veksten skal være bærekraftig og være tilpasset byens bæreevne. For stor vekst kan føre til voksesmerter og behov for nødløsninger, særlig dersom man mangler en helhetlig plan for arealutnyttelse, transportsystem og boligbygging. SV ønsker å legge til rette for en kortreist hverdag og jobbe for flere boliger, arbeidsplasser, handels- og næringsvirksomhet i og omkring sentrum. Vi mener at byen må utvikles innenfra for å være bærekraftig og framtidsretta. 3.1 Grønne veivalg SV vil at det skal enkelt, trygt og rimelig å bevege seg til fots, med sykkel eller ved bruk av kollektivtransport. Vi setter kollektivtrafikk og myke trafikanter, frem for utbygging av bilvei. samarbeide med fylket om et kollektivtilbud som gjør at det lønner seg å ta buss fremfor bil intensivere satsningen på sykkelby og prioritere et sammenhengende og trygt sykkelveinett, fremfor utbygging av mer bilvei. motarbeide utbygging av firefeltsvei i Karmsundgata at biler som kommunen eier eller leier skal være elbiler, og at kommunen benytter seg av og støtter opp om bildeleordninger. at kommunen går foran som et godt eksempel og tilbyr belønningsordninger for miljøvennlige arbeidsreiser til fots, på sykkel eller med kollektivtransport, og samarbeider med offentlig og privat næringsliv om tilsvarende ordninger. etablere flere ladestasjoner for elbiler i kommunal og privat regi. utrede mulighet for fremtidig bybane på Haugalandet 11

13 videreutvikle og verne om Vibrandsøy, og samarbeide med fylket for båtforbindelse mellom Vibrandsøy og sentrum jobbe for miljøvennlig bybåt mellom sentrum og Nord-Karmøy med forbindelse til Vibrandsøy stenge Risøybroa for biltrafikk når ny broforbindelse er på plass 3.2 Et grønt og fremtidsretta sentrum! SV ønsker et levende sentrum med flere boliger, arbeidsplasser, et godt kulturtilbud og grønne friområder. Gitt en helhetlig satsning, gir dette en enorm miljøgevinst. Dersom flere mennesker både bor, jobber og handler i sentrum vil dette redusere bilbruk og behovet for utbygging av veinettet. sørge for flere boliger, kommunale barnehager, kontorarbeidsplasser og økt næringsvirksomhet i og rundt sentrum, og prioritere utbygging av Flotmyr. vurdere like satser/forhold for parkeringsavgift mellom sentrum og Raglamyr. beholde Grytå som en grønn lunge styrke offentlige møteplasser og jobbe for at flere tar i bruk friområder som Byparken, Grytå og Rådhusplassen til kulturelle og sosiale formål verne om bebyggelse med historisk og arkitektonisk verdi beholde etablerte kulturinstitusjoner i sentrum 3.3 Grønn næringsutvikling SV vil jobbe for at selskap der kommunen har eierinteresser, og bedrifter i det private næringslivet i regionen omstiller seg i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning og at det etableres flere og ikke færre jobber som ledd i en slik satsning. SV vil kutte utslipp, ikke arbeidsplasser. Vi vil også støtte et sterkere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutt og næringsliv med fokus på grønn næringsutvikling. For at å gi mennesker med gode ideer en arena til å realisere ideene sine i felleskap med andre, vil SV jobbe for etablering av gründerhus i sentrum. jobbe for etablering av gründerhus i sentrum styrke samarbeidet mellom utdanning-, forsknings- innovasjonsmiljø og næringsliv med mål om grønnere næringsutvikling. sørge for at Haugaland Kraft, der Haugesund kommune er en betydelig eier, satser på utvikling av fornybar energi, som vind-, sol-, bølge-, tidevanns- og jordvarme sørge demokratisk kontroll, åpenhet og innsyn i næringspolitiske spørsmål i Haugaland Vekst. 12

14 3.4 Miljø og solidaritet Haugesund kommune har et ansvar for å sørge for at samfunnet reduserer utslippene av klimagasser. En effektiv miljøpolitikk krever i tillegg et bredt folkelig engasjement. SV vil samarbeide og støtte lokale organisasjoner og grupperinger som deltar i miljøkampen. Kommunen må også gjøre sitt for internasjonal solidaritet. SV går derfor inn for at Haugesund kommune er en rettferdig kommune gjennom etisk handel. at miljøhensyn skal ivaretas i all kommunal planlegging sørge for at kommunen følger opp og når sine klimamål om å redusere utslippene av klimagasser innen 2020 (jfr. mål i kommunens klima- og energiplan) jobbe for at Haugesund blir en kommune for Fair Trad/etisk handel 13

15 Kapittel 4 Arbeid, velferd og likestilling Velferdsstaten er en forutsetning for å skape et mer rettferdig og solidarisk samfunn. Gode fellesskapsløsninger skal gi enkeltmennesket frihet og trygghet, uavhengig Viktige SV-prinsipp: av egne økonomiske og sosiale ressurser. Den beste velferden skapes av trygge og kompetente ansatte. SV vil sørge for at Haugesund kommune er en god kommune å jobbe i. Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling. Derfor kjemper SV for hele stillinger, faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. Ingen blir friske av å være fattig. SV krever at kommunen har en som fanger opp, følger opp og løfter mennesker som har det vanskelig. Haugesund kommune ansetter mange kvinner. SV mener derfor at kommunen har et særlig ansvar for å fremme likestilling, også på arbeidsplassen. Likelønn og retten til faste heltidsstillinger er avgjørende for en kvinners mulighet til å ta frie valg, være økonomisk 14 Velferdsoppgaver skal først og frem utføres av kommunen selv, eller i tett samarbeid med ideelle aktører. Offentlige bevilgninger til velferd skal gå til gode tjenester for innbyggerne og ikke til profitt for private aktører Heltidsstillinger skal være hovedregelen vi sier nei til uønsket deltid og midlertidighet Lik lønn for likt arbeid I Haugesund skal det være rom for forskjeller i kultur og levemåte. SV vil kjempe for at Haugesund skal være en raus, trygg og inkluderende kommune. 4.1 Et trygt og inkluderende arbeidsliv Det er fullt mulig å skape kommuner der de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår i et godt arbeidsmiljø, der velferden skapes uten krav om profitt. Det handler om politiske valg. SV ønsker en politikk hvor Haugesund kommune utfører flest mulig av kommunens tjenester i egen regi, og at ressursene i størst mulig grad skal brukes på førstelinjetjenester til innbyggerne. Vi vil erstatte stoppeklokke og kontroll med tid og tillitt. Slik unngår vi at stadig mer ressursbruken går til anbudsarbeid, byråkrati og kontrolloppgaver. Slik skaper vi et trygt og helsefremmende arbeidsliv. Når Haugesund kommune gir anbud til private oppdragstakere, vil SV arbeide for at kommunen kvalitetsikrer at de private oppdragstakerne tilbyr sine ansatte lønns- og arbeidsforhold som er i tråd med norsk lov- og avtaleverk. Kommunen skal arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping.

16 uavhengighet og å kunne forsørge seg selv. Det er viktig for samfunnet at flest mulig bidrar i arbeidslivet. Skal vi lykkes med dette, må vi gjøre det enkelt å kombinere jobb, fritid og omsorg for små barn. Sentralt jobber SV for en arbeidstidsreform som gir folk mer fritid, men som samtidig skal gi flere mulighet til å delta i arbeidslivet og økt sjanse til å få hele stillinger. SV vil vurdere forsøk med «foreldrehalvtime» for småbarnsforeldre ansatt i Haugesund kommune. Dette innebærer at småbarnsforeldre i full stilling skal få ½ time kortere arbeidsdag fra foreldrepengene er slutt og til barnet er 18 måneder gammelt. gi kommunalt ansatte som ønsker det tilbud om heltidsjobb fjerne bruken av midlertidige stillinger og innleie av vikarer gjennom økt grunnbemanning og større stillinger i kommunale enheter gi kommunalt ansatte konkurransedyktig lønn samarbeide med fagbevegelsen om kompetansehevende tiltak arbeide for at det opprettes flere lærlinge- og praksisplasser i Haugesund kommune, og sikre kompetanse innen veiledning vurdere forsøk med «foreldrehalvtime» for småbarnsforeldre frem til barnet er 18 måneder. tilrettelegge for ansatte med redusert arbeidsevne at kommunen i større grad bruker egne ansatte i stedet for eksterne konsulenter når kommunens tjenestetilbud skal evalueres og utvikles arbeide for å sikre ansattes ytringsfrihet og styrke varslernes stilling, blant annet gjennom et godt samarbeid mellom fagbevegelsen og kommunenes administrasjon og politikere opprettholde ytelsespensjon for alle kommunalt ansatte stille krav om lønns- og arbeidsforhold i anbudsdokumentene og samarbeide tett med fagbevegelsen for å avdekke brudd på norsk lov- og avtaleverk og anbudsbetingelsene. sørge for et forpliktende samarbeid mot sosial dumping (i tråd Skien modellen) 4.2 En solidarisk flyktning- og integreringspolitikk SV ønsker en rettferdig og solidarisk flyktningpolitikk. Vi er særlig opptatt av asylbarna og mener at barn aldri kan stilles til ansvar for foreldrenes handlinger og at barns beste må gå foran såkalte innvandringspolitiske hensyn. SV vil jobbe for at Haugesund skal være en foregangskommune i bosetting og integrering av flyktninger med et særlig fokus på barna. styrke mottaksskolen 15

17 øke innvandrerkvinners mulighet for utdanning og yrkesdeltakelse ved å styrke norskopplæringen og oppsøkende arbeid gi tilbud om åpen og gratis barnehageplasser for minoritetsspråklige barn i følge med voksen øke rammene for bruk av tospråklige assistenter og styrke språkløftet i barnehagene at minoritetsspråklige barn får mer morsmålsundervisning og styrket tospråklig undervisning i skolen at flere minoritetsspråklige barn skal delta på SFO 4.3 En bred og sosial boligpolitikk I dag tjener noen seg rike på å eie mange boliger, mens andre aldri får mulighet til å eie sitt eget hjem. Bolig er blitt et klassespørsmål, og vi trenger mer politisk styring og mindre marked I SVkommunen skal folk ha tak over hodet uten og ha gjeld opp til taket. SV vil bygge boliger som samsvarer med folks behov og som vanlige folk har råd til å kjøpe. Vi ønsker å legge til rette for en kortreist hverdag og vil jobbe for en fremtidsretta boligutbygging, ved å prioritere boligbygging i og omkring sentrum. Boliger skal ha en tilstrekkelig størrelse med egnede e områder for lek og rekreasjon i nærheten. Det må være barnehagetilbud i nær avstand til boligen, og skole i trafikksikker gangavstand. SV mener at en god boligpolitikk er et politisk ansvar og vil jobbe for at boligpolitikken løftes vekk fra boligspekulantene og tilbake til kommunen. Dette innebærer at kommunen i størst mulig grad må styre boligutviklingen med utbyggingsplaner som har et langsiktig og bærekraftig perspektiv, og ikke minst en sosial profil. For å sørge for en sosial profil på boligpolitikken ønsker SV å jobbe for at kommunen skal videreutvikle og styrke det ikke-kommersielle boligtilbudet som alternativ til det kommersielle boligmarkedet. Boligmarkedet trenger et mangfoldig utvalg av boliger som utleieboliger, leie-til-eie-boliger og kollektive boformer. prioritere boligbygging i og omkring sentrum at boligutbyggingen skal sørge for trygge og sunne oppvekstmiljø for barn og unge verne grønne lunger og friluftsområder fra boligutbygging styrke den kommunale startlånordningen videreutvikle og styrke det ikke-kommersielle boligtilbudet i kommunen utvikle et kommunalt leie-til eie konsept at kommunen skal bistå ved ønsker om å etablere seniorkollektiver, som et supplement til alders- og omsorgsboliger 16

18 sørge for alternative og bemannede botilbud til mennesker som av ulike grunner har vanskelig for å fungere i egen bolig. 4.4 En verdig sosialpolitikk Det er ingen som blir friskere av å bli fattig. Om du mister jobben, blir syk eller får en skade skal du vite at du er trygg. SV vil drive en sosialpolitikk som fanger opp, følger opp og løfter dem som trenger det mest. Sosialhjelp er et kommunalt ansvar som skal sørge for at folk kommer seg på beina og over kneika når man er i en økonomisk krise. Kommunene skal ta spesielt hensyn til barn, og kommunen skal ha tilstrekkelig ressurser både til å fange opp og følge opp mennesker som trenger hjelp til å komme i arbeid, behandling eller aktivitet. SV mener at det er kommunens plikt å tilby aktivitet, ikke sosialhjelpsmottakerens. Kravene som stilles og hjelpen som gis skal være individuelt tilpasset personens forutsetninger og livssituasjon. styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom sosialtjenesten i NAV, andre kommunale enheter, spesialisthelsetjeneste og frivillighetsapparatet opprette et brukerråd for sosialtjenesten sørge for at mennesker som er kontakt med kommunens sosialtjeneste har en kontaktperson å forholde seg til sette et tak på antall sosialhjelpsmottakere per saksbehandler i sosialtjenesten at kommunen går foran som et godt eksempel og tilbyr praksisplasser for mennesker som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet sørge for at barnetrygd og barns egen inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes sørge for at tiltak og prosjekter som virker blir implementert i drift (eksempelvis Ungjobb, Pedalen sykkelverksted) utarbeide en forpliktende plan for det sosialpolitiske samarbeidet med ideelle og frivillige organisasjoner 4.5 En trygg by Alkoholkonsumet i Norge har økt kraftig i de seinere årene, med de uheldige følgene dette får både for enkeltpersoner og miljøer. Det skal være lov å drikke alkohol, men alkohol fører også noen ganger negative ringvirkninger. Vold og rus er ofte knyttet sammen. Spesielt sårbare er familie, barn og venner av folk som er alkoholavhengige. Alle mennesker har rett til et liv uten vold. Kvinner er mer utsatt for partnervold og voldtekt enn menn. Vold og overgrep er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. ha en restriktiv skjenkepolitikk, spesielt med tanke på brennevinsservering og åpningstider 17

19 bidra til at det opprettes rusfrie, uformelle møtesteder for ungdom i sentrum og støtte rusfrie arrangementer motarbeide at det gis skjenkebevilling ved kinoen, idrettsarenaer og - arrangementer og andre arrangementer der publikum for en stor del består av familier eller ungdom under 18 år styrke krisesenteret og sørge for at kommunen har et reelt langvarig botilbud for voldsutsatte som trenger det. øke kompetansen om overgrep og vold i nære relasjoner i kommunen 4.6 Et levende lokaldemokrati Lokaldemokratiet skal gi nærhet mellom innbyggerne og de som tar beslutningene. SV vil ha mer demokrati i norske kommuner. Innbyggerne må selv få ta direkte del i viktige demokratiske beslutninger. Vi føler ofte på en avstand mellom folk og forvaltning, avmakt til systemet og mindre eierskap til endringer i nærmiljøet. Derfor ønsker SV å gi mennesker større direkte innflytelse i viktige enkeltsaker videreutvikle ordningen om åpen høring av kommunebudsjett bruke folkeavstemninger om viktige politiske spørsmål i kommunen si nei til tvangssammenslåing av kommuner, men være positiv til å støtte frivillig sammenslåing av Haugesund kommune og nabokommuner. støtte innføring av stemmerett for 16-åringer 18

20 Kapittel 5: Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet SV vil arbeide for å trygge og bygge Haugesund rike og varierte kulturliv, idrettstilbud og friluftsmuligheter. Dette betyr enormt mye for befolkningens identitet, utfoldelses- og opplevelsesmuligheter og kreativitet. I tillegg skaper det arbeidsplasser og gir økonomiske ringvirkninger ved å trekke folk til byen, både som nye innbyggere og som besøkende. Haugesund har også et rikt og mangfoldig foreningsliv og de frivillige og ideelle organisasjonene står for viktige oppgaver i lokalsamfunnet. Det folkelige engasjementet i idrett, kunst, musikk, litteratur, humanitære organisasjoner mm. Må stimuleres og støttes. SV er også opptatt av styrke nyskapende kultur og tilrettelegge for et kunstnerisk og subkulturelt mangfold. 5.1 Et levende kulturliv Et levende kulturliv består av både frivillighet og profesjonell virksomhet. Vi må støtte opp om profesjonelle kunstnere, som også er viktige for inspirasjon, veiledning og kunstnerisk kvalitetsheving. Haugesund har mange skapende kunstnere og aktive innen musikk, sang, teater, dans og ballett. Det er viktig at kommunen sørger for gode verksteds- og øvingslokaler og at utøvende kunstnere på Bydelenes kulturliv må stimuleres. Det vil også minske behovet for transport; være miljøvennlig, samt gi nærhet og samhold i lokalmiljøene. Vi vil satse på å skape levende bydelshus med ungdom som hovedmålgruppe. Haugesund har mange sentrale kulturinstitusjoner innenfor en liten radius. Bibliotek, kulturskole, museum, kino, billedgalleri, Haugaland kunstverk og Gamle Slakthuset er viktige institusjoner og en viktig del av Haugesund sentrum. SV vil arbeide for at i disse institusjonene sikres en fortsatt framtid i sentrum. SV vil arbeide for at biblioteket får rammer som sikrer gode åpningstider og fornyet aktivitet på biblioteket. utvide Gamle Slaktehuset til å bli et regionalt all-aktivitetshus og rusfritt alternativ for unge, etter modell fra Metropolis i Stavanger, og sikre aktivitet ved de øvrige bydelshusene/fritidsklubbene sørge for midler til korps, kor og teater sørge for at lokale kunstnere og kulturutøvere, både profesjonelle og amatører, tilbys gode arenaer for sin virksomhet arbeide for at bibliotek og museer oppgraderes som levende, flerkulturelle møteplasser for kultur, kommunikasjon og læring. styrke Haugesund som friby for fribyforfattere, og knytte fribyforfatterordningen til folkebiblioteket jobbe for lovlige graffitivegger i ulike deler av byen 19

21 tilpasse kulturlokaler for mennesker med funksjonshemninger. beholde Filmfestivalen i Haugesund 5.2 En idrett for helse og trivsel Det er viktig å gi de som vil drive toppidrett gode nok rammevilkår, da dette er med på å holde liv i bredden og være identitetsskapende for innbyggerne i kommunen. SV vil likevel prioritere den brede mosjons- og idrettsaktiviteten høyest, og spesielt legge vekt på allsidige og lekpregede tilbud til barn og unge. Det er viktig å sikre barne- og ungdomsidretten midler, fordi idretten står sentralt for helse, glede og trivsel. Dette gjøres best ved å bygge opp tilbud rundt nærmiljøanlegg og idrettsanlegg. SV vil særlig prioritere å utarbeide et bedre svømme- og badetilbud til Haugesunds befolkning, og mener at dette tilbudet må beholdes i Haraldsvang/idrettsparken. Uorganisert idrett og mosjonstilbud, som treningssentre, har i større grad blitt en del av hverdagen for mange, og disse er svært viktige for folkehelsa. SV vil støtte nonprofitt foreninger og organisasjoner som driver eller ønsker å drive slike tilbud til kontingenter som gjør det mulig for flere å delta uavhengig av personlig økonomi. prioritere den brede idretts- og mosjonsaktiviteten beholde og oppgradere svømmehallen i Haraldsvang/idrettsparken sørge for tilbud til de som har særskilte behov gjennom universell utforming sørge for erfaringsutveksling og videreutvikle «Vard-modellen» til andre idrettsområder støtte og verne om mosjonstilbud for voksne i regi av foreninger og frivillige organisasjoner, f.eks gjennom støtte til kursing og utstyr. 5.3 Naturen er for alle! Kontakt og nærhet til natur og friluftsområder er viktig for folkehelsa og for utvikling av miljøbevisstheten. SV vil verne om allemannsretten, grønne friområder og strandsone både i og utenfor sentrum. SV vil hindre utbygging i LNF områder 1, styrke jordvernet og sørge for en helhetlig forvaltningsplan for byheiene. Gjennom Samhandlingsreformen er friluftslivets betydning for folkehelsa kommet i fokus. Å komme seg ut i naturen virker forebyggende på en rekke livsstilssykdommer og er med på å gi folk høyere livskvalitet. Vi vil legge til rette for at alle kan nyte natur og friluftsliv, med blant annet merkede trim- og turstier. Arbeidet med å sikre nødvendige arealer til rekreasjon og friluftsliv må intensiveres. 1 Landbruk, natur og friluftsområder 20

22 hindre omregulering av grønne friområder til andre arealformål hindre forsøpling av naturen og sørge for ren kyst- og skjærgård sørge for en helhetlig forvaltnings- og bruksplan for byheiene styrke friluftsorganisasjonene og friluftsrådenes arbeid, med et spesielt fokus på at barn og unge, mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbefolkning skal kunne ta naturen i bruk. ferdigstille kyststien fra sentrum til Årabrotskilen 5.4 Frivillighet som ressurs Frivillige og ideelle organisasjoner står i dag for en svært viktig og nødvendig del av tilbudet til Haugesunds innbyggere på mange områder. SV vil jobbe for langsiktige og stabile vilkår for ideelle aktører, og er imot at kommersielle tilbud får etablere seg på deres bekostning. Frivillighet stimulerer til demokrati og deltakelse, noe som er svært viktig i en kommune. SV vil at Haugesund kommune utarbeider en tydelig plan for hvordan man ønsker å samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, brukerutvalg og andre organer som representerer kommunens befolkning innenfor ulike områder. 21

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Manifest for et godt arbeidsliv

Manifest for et godt arbeidsliv Manifest for et godt arbeidsliv Trondheim SV Trondheim SVs arbeidsgivergaranti Trondheim kommune er og skal være en god arbeidsplass. Kompetente ansatte med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Sørum SVs valgprogram

Sørum SVs valgprogram Sørum SVs valgprogram 2011-15 Sørum SV ønsker å skape et samfunn der mennesker og miljø settes foran profittmaksimering. Vi vil satse på lokal næringsutvikling og sysselsetting, oppvekst og skole, helse

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Glad i Skiptvet ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Program for Skiptvet Høyre 2015 2019 Lisbet Narvestad Grenager leder i Skiptvet Høyre Jeg er utdannet intensivsykepleier og har i tillegg pedagogisk

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

! " # $ " %& ! %' "" ' (" ) '"+, )-# ", ,. " (/ " (/ " " ! "# " +0 * 1 " +$ " " & 2" '

!  # $  %& ! %'  ' ( ) '+, )-# , ,.  (/  (/   ! #  +0 * 1  +$   & 2 ' ! # $ %&! #%'! %' ' ( ) &*) '+, )-#,,. (/ (/! # +0 * 1 +$ #$%&'&( & 2 ' ) 3 * 4 + 4# 5#67 # 3 4 * #4 4 + * #* 4* * #3. 8 #3 * #* 9#* 3 4 3 * #*+ #3 4 # * #3 3 * 4 + 33 333+ + *+# * + 3 3 3 4 4 * #+ 3 4*

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform 4 mål 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige

Detaljer