Arbeidsprogram Haugesund SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsprogram 2015-2019. Haugesund SV"

Transkript

1 Arbeidsprogram Haugesund SV Vedtatt på årsmøte Revidert av styret

2 Fortellingen om Haugesund som SV-kommune Gjennom dette programmet vil vi vise hvordan SV-kommunen vil være for innbyggerne i Haugesund, hvordan vi vil skape en by til beste for mennesker og miljø og hvordan vi sammen skal ta kampen for et varmt samfunn! I Haugesund skal det være rom for forskjeller i kultur og levemåte. SV vil kjempe for at Haugesund skal være en raus, trygg og inkluderende kommune. Haugesund skal ikke være en A4-by, i SV-kommunen Haugesund skal ulike mennesker ha like muligheter. SV-kommunen sier et klart og tydelig nei til privatisering. Barnas oppvekstvillkår og bestemors alderdom skal ikke ut på anbud og er ikke et område for konkurranse og profitt. I Haugesund skal barn og unge opp vokse opp i trygge og sunne omgivelser. Kommunen skal ha barnehager av høy kvalitet og ansatte med kompetanse som gir trygge relasjoner. SV-kommunen vil re-kommunalisere barnehagene, fordi offentlige tilskudd og egenandeler skal brukes til barnehagedrift og ikke gå til profitt. SV-kommunen vil øke lærertettheten, gi lærerne mer tillitt og hindre unødvendige kontroll og rapporteringsrutiner for ansatte i skolen. Vi mener at lærerens tid skal gå til elever og ikke rapporter! SV-kommunen vil jobbe for en mer helhetlig skolehverdag som inkluderer en mer aktivitetsbasert og rimeligere SFO. SV-kommunen vil jobbe for tidlig innsats for barns beste i alle ledd. Vårt mål er at alle offentlige tjenester er samordnet til beste for barnet. Ved å intensivere fokuset på forebyggende arbeid og et åpent og sterkt samarbeid mellom barnehage, skole, SFO, skolehelsetjenesten, barnevernet og andre instanser, vil vi sørge for at ingen barn faller utenfor. SV ønsker en solidarisk flyktningpolitikk. Vi er særlig opptatt av asylbarna og mener at barn aldri kan stilles til ansvar for foreldrenes handlinger og at barns beste må gå foran såkalte innvandringspolitiske hensyn. SV vil jobbe for at Haugesund skal være en foregangskommune i bosetting og integrering av flyktninger med et særlig fokus på barna. I SV-kommunen finnes ikke uønsket deltid og midlertidighet, men kommunen er en attraktiv arbeidsgiver med kompetente og trygge ansatte i faste og fulle stillinger som får lik lønn for likt arbeid. SV-kommunen vil ta et oppgjør med stoppeklokkeomsorgen og gi de ansatte mer tid og tillit til å styre sin egen arbeidshverdag. SV vil jobbe frem en tillitsreform i samarbeid med fagforeningene og de ansatte i Haugesund kommune. SV mener at den beste omsorgen utformes i samarbeid med den det gjelder, og i SV-kommunen spiller derfor bruker- og pårørendemedvirkning en sentral rolle i utviklingen av tjenestene. 1

3 SV-kommunen har en sosialpolitikk som fanger opp, følger opp og løfter mennesker som har det vanskelig. Vi vil sørge for at kommunen går foran som et godt eksempel og tilbyr tilrettelagt arbeid, veiledning og praksisplasser for mennesker som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet. I SV-kommunen bygges det boliger som vanlige folk har råd til å kjøpe. Det er kommunen som styrer boligpolitikken, ikke boligspekulantene! I SV-kommunen skal alle ha et anstendig tak over hodet, og det jobbes aktivt med å styrke det ikke-kommersielle boligtilbudet med mangfold av boliger som f. eks utleieboliger, leie-til-eie-boliger og kollektive boformer. SV-kommunen tar grønne veivalg. Myke trafikanter og kollektivtransport blir prioritert før bilen. Det skal være enkelt og trygt å bevege seg til fots eller på sykkel. SV vil også jobbe for et godt og rimelig busstilbud, en miljøvennlig bybåt i sentrum og vurdere en fremtidig bybane for hele Haugalandet. SV-kommunen skal ha et grønt og levende sentrum med flere boliger, arbeidsplasser, næringsvirksomhet og et godt kulturtilbud. Satsning på sentrum er en fremtidsretta investering i en pulserende og miljøvennlig by. SV-kommunen er opptatt av et levende kulturliv og vil særlig jobbe for at lokale kunstnere og kulturutøvere, både profesjonelle og amatører, tilbys gode arenaer og lokaler. SV-kommunen vil sikre aktivitet ved bydelshusene. Kontakt med naturen og friluftslivet er viktig for folkehelse og miljøbevisstheten. SV-kommunen vil styrke friluftsorganisasjonene og friluftsrådenes arbeid, med et spesielt fokus på at barn og unge, mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbefolkning skal kunne ta naturen i bruk. SV sier nei til tvangssammenslåing av kommuner. Vi mener at kommunesammenslåing skal basere seg på både fakta og frivillighet, og avgjøres ved bruk av folkeavstemning. SV-kommunen vil lytte til hva du har å si. Vi vil gi deg makt og innflytelse, men også ansvar. Viktige forutsetninger for realisering av SV-kommunen Haugesund: Haugesund er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Å få orden på kommuneøkonomien er derfor den viktigste oppgaven som kommunen og politikerne står ovenfor i årene fremover. SV er klar for å føre en ansvarlig økonomisk politikk, og samarbeide om å ta de nødvendige grepene for å få kommunens økonomi i balanse. SV vil likevel være tydelig på at de «tøffe» kuttene ikke nødvendigvis er det smarteste. I noen tilfeller kan det faktisk være behov for å styrke fremfor å kutte for å bedre situasjonen. Vi minner også om at et sterkere SV nasjonalt vil gi bedre kommuneøkonomi lokalt. I SV sitt alternative statsbudsjett for 2015 ville eksempelvis Haugesund kommune fått 30 millioner mer enn med regjeringens statsbudsjett. Slik kommuneøkonomien er per i dag er eiendomsskatten en helt nødvendig del av kommunens inntektsgrunnlag og uten bruk av eiendomsskatt vil vi ikke kunne opprettholde og videreutvikle gode tjenester til innbyggerne. Eiendomsskatten vil derfor være av sentral betydning for å realisere vår kommunepolitikk. SV er imidlertid opptatt av at eiendomsskatten skal ha en sosial profil med en innretning og et bunnfradrag som gjør det mulig for vanlige folk å eie egen bolig. Vi må dele for å skape! Godt valg! 2

4 Innhold Kapittel 1: Oppvekst og kunnskap Ja til kommunale barnehager nei til profitt En helhetlig og variert skolehverdag Tverrfaglig og tidlig innsats til beste for barna Bekjempe fattigdom blant barn... 7 Kapittel 2: Helse og omsorg Tillitsbasert og verdig omsorg Et helhetlig tilbud i rus og psykiatri Kapittel 3: Byutvikling og miljø Grønne veivalg Et grønt og fremtidsretta sentrum! Grønn næringsutvikling Miljø og solidaritet Kapittel 4 Arbeid, velferd og likestilling Et trygt og inkluderende arbeidsliv En solidarisk flyktning- og integreringspolitikk En bred og sosial boligpolitikk En verdig sosialpolitikk En trygg by Et levende lokaldemokrati Kapittel 5: Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet Et levende kulturliv En idrett for helse og trivsel Naturen er for alle! Frivillighet som ressurs

5 Kapittel 1: Oppvekst og kunnskap Barn og unge utgjør 20 % av befolkningen, men 100 % av fremtida. SV ønsker at barn og unge skal vokse opp i trygge og sunne omgivelser. Byen og nærmiljøet må utformes slik at dette blir ivaretatt. Barnehager, skoler, parker og lekeplasser skal være en selvsagt del av nærmiljøet. Barn skal ha tilhørighet til det lokalsamfunnet de vokser opp i. Barns læring, helse og trivsel er et samfunnsansvar, og vår viktigste investering i framtida. Læring gjennom hele livet er et viktig mål for SV. Gode og trygge barnehager, en god offentlig skole og høyere utdanning som sikrer kompetente mennesker til samfunns- og arbeidslivet. Ikke alle barn får den trygge oppveksten de fortjener. Hvordan vi behandler barna i dag, avgjør hva slags framtid vi får. SV vil jobbe for tidlig innsats for barns beste i alle ledd, og målet må være at alle offentlige tjenester er samordnet til beste for barnet. Ved å intensivere fokuset på forebyggende arbeid og et åpent og sterkt samarbeid mellom barnehage, skole, SFO, kulturskolen, barnevernet og andre instanser, vil vi sørge for at ingen barn faller utenfor. Viktige SV prinsipp i SVs oppvekstpolitikk: Barnehager, skoler og fritidsarenaer skal være trygge og inkluderende for alle, uavhengig av foreldreøkonomi Sørge for at alle barn og unge gis opplæring med utgangspunkt i sine forutsetninger Verne om gratisprinsippet i skolen Lærerens tid skal brukes på elever og ikke rapportering 1.1 Ja til kommunale barnehager nei til profitt Barnehagen er det første steget i utdanningsløpet og en viktig arena for sosialisering, språkutvikling, lek og læring. Barnehagen skal være en viktig arena for utjevning av kunnskapsforskjeller, sikre integrering og språklig og kulturelt mangfold. SV vil fortsette styrkingen av barnehagenes faglige og pedagogiske kvalitet, og sikre ansatte med kompetanse som gir trygge relasjoner. I Haugesund drives i overkant av 80 % av barnehagene i privat regi. SV mener at skattepenger i form av statstilskudd og egenandeler skal brukes på barnehagedrift og ikke gå til profitt. SV vil jobbe for derfor jobbe for en re-kommunalisering av barnehagene i Haugesund, særlig ved å utvide og øke antallet kommunale barnehageplasser. Barnehagen skal være tilgjengelig for alle barn. Vi er opptatt av å nå de barna som ikke går i barnehage, spesielt barn i alderen tre til fem år. Barnehagene er særlig viktige for barn som ikke kan norsk, eller som har vanskelige oppvekstsvilkår. 4

6 Barnets fødselsdato skal ikke ha betydning for retten til barnehageplass. Sentralt jobber SV hardt for å sikre tilstrekkelig med ressurser til minst to barnehageopptak i året. I Haugesund ønsker SV å være pådriver for at kommunen jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre sitt opptaksregelverk slik at alle barn har muligheten til å begynne i barnehage etter endt foreldrepermisjon. utvide/øke antallet kommunale barnehageplasser gi tilbud om åpen og gratis barnehageplasser for minoritetsspråklige barn i følge med voksen, som et ledd i kommunens integreringsarbeid sikre voksentettheten i alle barnehager gi flere ansatte muligheten til å styrke sin formelle kompetanse styrke tilbudet til barn med spesielle behov øke rammene for bruk av tospråklige assistenter og styrke språkløftet 1.2 En helhetlig og variert skolehverdag SV mener at lærerne må gis mer tid til undervisning og til samarbeid i personalgruppen. Elevene er tjent med en skole med kollektive verdier, der personalet opptrer samstemt. Vil øke det profesjonelle handlingsrommet for lærerne og oppmuntre til forsøk og utviklingsarbeid i skolen. Vi vil kutte rapporteringskrav slik at mer tid kan gå til elever fremfor skjemaer og rapporter. SV har mål om å øke lærertettheten og SVs norm for antall elever per lærer innebærer et maksantall på 15 elever per lærer for 1-4.trinn og 20 elever per lærer i 5-10.trinn. En god skole må bygge på et helhetlig kunnskapssyn. SVs mål for skolen er en kunnskapspolitikk som sikrer alle elever like rettigheter og muligheter. Skolen er den viktigste arenaen for sosial utjevning og inkludering. Vi vil også styrke det tverrfaglige samarbeidet og sørge for en kompetansemiks av fagfolk i skolen. I tillegg til flere lærere, trengs flere helsesøstre, sosialarbeidere og vaktmestre på både barne- og ungdomstrinnene. For elever på småtrinnet mener vi at heldagsskole vil gi en mer helhetlig og variert skolehverdag. En heldagsskole vil også inkludere barn med minoritetsbakgrunn bedre fordi mange av dem i dag ikke benytter SFO. Dersom fritidstilbud i større grad er knyttet til SFO og skoledagen vil dette også gi mer tid for samvær med foreldre på ettermiddagstid. SV ønsker å øke kvaliteten på SFO tilbudet. Vi mener at et rimeligere og fornyet SFOtilbud er et skritt i retning mot gratis heldagsskole. SFO bør i større grad integreres med skolens ordinære undervisningstilbud og gi mer plass til læring, lek, estetiske fag, fysisk aktivitet og leksehjelp. Alle barn skal ha mulighet til å gå på SFO. Prisene må reduseres for å gjøre SFO tilgjengelig for enda flere barn. 5

7 Haugesund har flere nedslitte skolebygninger som gir dårlig arbeidsmiljø for lærere og elever. SV vil arbeide for at kommunen setter av tilstrekkelige ressurser til vedlikehold av skolebygg, slik at de fysiske forholdene for læring og trivsel ligger til rette. Uteområdene må være tilpasset fysisk aktivitet, læring og lek. SV mener at dette er et kommunalt ansvar og ikke et område for privatisering og konkurranseutsetting. øke lærertettheten per elev slik at læringskvaliteten styrkes gi lærerne tillitt og fjerne unødvendig testing og sørge for fravær av unødvendige kontroll og rapporteringsrutiner for ansatte i skolen at minoritetsspråklige barn får mer morsmålsundervisning og styrket tospråklig undervisning gjeninnføre ordningen med frukt og grønt i skolen og utvide den til å gjelde alle grunnskoler i Haugesund. arbeide for at den enkelte skole har ressurser til å opprettholde tilbud om skolebibliotek at alle skoler skal ha tilgang til en vaktmestertjeneste prioritere vedlikehold av Breidablikk og Haraldsvang skole jobbe for et rimeligere SFO-tilbud med mer plass til læring, lek, estetiske fag, fysisk aktivitet og leksehjelp. styrke kulturskolen og sørge for at den «Kulturelle skolesekken» når ut til flest mulig av barna 1.3 Tverrfaglig og tidlig innsats til beste for barna SV jobber for tidlig innsats for barns beste i alle ledd, blant annet gjennom jordmortjeneste, på helsestasjonen, i barnehagene, skolen, skolehelsetjenesten og i barnevernet. Barnevernet tar vare på de mest sårbare og utsatte barna våre. Dette er barn som ofte ikke har noen sterke interessenter til å fremme sin sak. Alle barn som lever i en vanskelig situasjon skal få den hjelpen og støtten de har rett på. Fordi en god barndom varer hele livet. styrke helsesøstertjenesten og sosiallærerfunksjonen i grunnskolen. beholde og involvere SLT koordinator som et viktig koordinerende ledd kommunens forebyggende arbeid forsterke samarbeidet mellom det kommunale barnevernet og Bufetat, og mellom barnevern, barnehage, skole, PPT, helsesøstertjenesten mfl. utvide og styrke tilbudet til Basen familiesenter motarbeide privatisering av både statlige og kommunale barneverntjenester 6

8 1.4 Bekjempe fattigdom blant barn SV vil forebygge og bekjempe fattigdom. Fattigdom får konsekvenser på alle områder av et barns liv og fører til isolasjon og utstøting. Aktiviteter som er naturlig for barn og ungdom å delta i, koster penger i form av kontingenter og utstyr. Fattigdom blant barn i Haugesund kan bekjempes på flere områder tilby gratis kulturskole- eller idrettstilbud èn gang i uka, og innføre ordning med «opplevelseskort» for kino, teater, friluftsliv mm. sørge for at alle aktiviteter i skolens regi skal være gratis tilby gratis ferieklubb om sommeren i samarbeid med frivillige organisasjoner 7

9 Kapittel 2: Helse og omsorg SV mener at helse og omsorg er et offentlig ansvar, og ikke et område for konkurranseutsetting og profitt. Vi vil jobbe for at alle som trenger det får gode og trygge helse- og omsorgstjenester tilpasset behov, uavhengig av alder, sosial bakgrunn og personlig økonomi. SV mener at folkehelse skal vurderes som et element i all kommunal politikk. Forebyggende helsearbeid må prioriteres for å medvirke til reduserte helse- og sosialforskjeller i befolkningen. Helsestasjoner, skoler, barnehager, arbeidsplasser, organisasjoner, frisklivssentraler og seniorsentre er naturlige arenaer for å fremme god folkehelse. Den fysiske utformingen av nærmiljøet skal også være av en slik karakter at det er enkelt og billig å være fysisk aktiv. Presset innenfor kommunale helse og omsorgsoppgaver er økende, blant på grunn av en voksende andel eldre mennesker i befolkningen. I tillegg innebærer Samhandlingsreformen at kommunen får ansvar for stadig flere oppgaver. Dette gir en utfordring både når det gjelder helsepolitiske fokusområder, organisering av tjenestene, kompetansebehov og ressurstilgang. Viktige prinsipp i SVs helsepolitikk: Helse og omsorg er et offentlig ansvar, og ikke et område for konkurranse og profitt Fremme folkehelse og ha fokus på å forebygge framfor å reparere Heltidsstillinger skal være hovedregelen vi sier nei til uønsket deltid og midlertidighet Kutte rapporteringskrav slik at mer tid går til pasienter og brukere. Tid og tillit til faglighet fremfor stoppeklokkeomsorg SV ønsker å forsterke samarbeidet mellom fagmiljøene i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, utdanningssektoren og frivillige organisasjoner for å utvikle kvalitativt gode tilbud og tiltak som er innovative og framtidsrettede. SV ønsker også å bidra til at helse- og omsorgssektoren er et attraktivt arbeidssted med lønnsvilkår og arbeidsforhold som bidrar til både å rekruttere og beholde fagfolkene. SV tror at høyresidas fokus på «kostnadseffektiv tjenesteproduksjon» i helse og omsorgspolitikken i realiteten betyr at færre skal jobbe raskere under dårlige arbeidsvilkår. Vi vil ta et oppgjør med stoppeklokkeomsorgen og gi de ansatte mer tid og tillit til å styre sin egen arbeidshverdag. Vi vil at heltidsstillinger skal være hovedregelen, øke kompetanse og grunnbemanningen og motarbeide bruk av uønsket deltid og midlertidighet i kommunehelsetjenesten. 8

10 2.1 Tillitsbasert og verdig omsorg Den beste omsorgen utformes i samarbeid med dem det gjelder, og potensialet for et mer tilrettelagt pleie- og omsorgstilbud i kommunen er stort. Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og større vekt må legges på hjemmebesøk, tilrettelegging, rehabilitering og avlastning. Samtidig som flere vil bo hjemme lenger, har beboerne på sykehjem blitt eldre og sykere. Dette stiller nye krav til planlegging og utforming av tjenestene på sykehjem. De ansattes tid og kompetanse avgjør kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudet både i hjemmet og på institusjon. SV mener at et tilstrekkelig antall kompetente ansatte i hele stillinger, som gis tid og tillitt til å utføre arbeidsoppgavene sine, er den beste garantien for god pleie og omsorg. SV vil gå vekk fra innsatsstyrte finansiering av pleie- og omsorgstjenester (ISF) og begrense bruk av dagens bestiller og utfører modeller. Slike systemer er basert på kontroll og mistillit, fremfor tillitt til de ansattes faglighet. Slike systemer underbygger også retten til et verdig og helhetlig omsorgstilbud. jobbe frem en tillitsreform i kommunehelsetjenesten i samarbeid med fagforeningene og de ansatte i Haugesund kommune bekjempe stoppeklokkeomsorg og begrense bruken og ressursene knyttet til bestiller og utfører modeller og innsatsstyrt finansiering (ISF). øke grunnbemanningen gi eldre eller andre hjelpetrengende som ønsker å bo hjemme, hjelp til å gjøre det så lenge som mulig. legge til rette for alternative boligløsninger for eldre, som eldrekollektiv, eldretun og forsterkede omsorgsboliger styrke Havnaberg som frisklivssentral og seniorsenter, og vurdere helsestasjon for eldre. opprette dagsentertilbud for yngre demente sikre et godt bolig- og aktivitetstilbud til psykisk utviklingshemmede, som f.eks Myrullvegen og Klubb 83 sørge for et tilstrekkelig antall lærling- og praksisplasser og kompetente veiledere i kommunehelsetjenesten. legge til rette for faglig fornying og kompetanseheving i form av kurs eller videreutdanning. styrke det tverrfaglige samarbeidet, blant annet med flere aktivitører og kulturarbeidere sikre at mennesker med annen kulturell bakgrunn blir ivaretatt i kontakt med omsorgstjenestene 9

11 øke antallet legetimer i sykehjemmene 2.2 Et helhetlig tilbud i rus og psykiatri Pasienter innenfor rus- og psykiatri er utsatte grupper som ofte faller mellom systemer og har for lav prioritet i helsevesenet. Rusproblematikk og psykiske lidelser er blant de viktigste årsakene til tapte leveår, nedsatt livskvalitet, uførhet og fattigdom. SV mener først og fremst at det forebyggende arbeidet må intensiveres for å redusere risikoen for at mennesker utvikler psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet. Men når problemet er oppstått er det avgjørende at samfunnet kan tilby et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud i samarbeid med den det gjelder og de pårørende. SV mener et sterkere samarbeid både internt i kommunen og mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste er helt nødvendig for å kunne gi et helhetlig tilbud. SV mener at det også er nødvendig å styrke ulike tiltak som helsestasjon, trygge møteplasser, arbeidstrening, fri rettshjelp og andre lavterskeltilbud både av skadebegrensende hensyn og for å ivareta verdighet. at folk skal få hjelp på det behandlingsnivået som er best for dem at Haugesund kommune forsterker samhandlingen internt i kommunen og mellom kommunen, helseforetaket og andre instanser for å gi sikre et helhetlig tilbud til mennesker med psykiske lidelser eller rusavhengighet styrke bruker- og pårørendemedvirkningen, og opprette et bruker- og pårørende råd for rus og psykiatri feltet. styrke behandlingstilbudet for pasienter med dobbeltdiagnoser sørge for et verdig og tilrettelagt boligtilbud opprette eget sykehjemsavdeling for rusavhengige etter modell fra Stokka sykehjem i Stavanger etablere og styrke lavterskeltilbudene, og vurdere forsøksprosjekt med bemannet røyke/sprøyteromløsning for de tyngste rusmiddelavhengige. 10

12 Kapittel 3: Byutvikling og miljø Klimaendringene krever handling og vilje til endring. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige miljøvalgene også lokalt. SV mener at hensynet til miljøet skal stå sterkt i all kommunal planlegging. Vi vil at kommunen skal legge til rette for at innbyggerne kan ta sunnere og grønnere valg i det daglige. Vi ønsker at kommunen skal inspirere til og premiere gode miljøvalg både blant innbyggerne og i næringslivet, og verne om friluftsområder og naturmangfold. SV mener det er viktig at kommunen utvikler, involverer og beholder relevant kompetanse, som miljøvernleder og folkehelsekoordinator. Viktige SV prinsipp: Myke trafikanter og kollektivtransport foran bilen Vern av friområder og grønne lunger Grønn næringsutvikling vi vil kutte utslipp, ikke arbeidsplasser. Grønn byutvikling ved å satse på sentrum Folketallet i Haugesund vokser jevnt og trutt. SV vil at veksten skal være bærekraftig og være tilpasset byens bæreevne. For stor vekst kan føre til voksesmerter og behov for nødløsninger, særlig dersom man mangler en helhetlig plan for arealutnyttelse, transportsystem og boligbygging. SV ønsker å legge til rette for en kortreist hverdag og jobbe for flere boliger, arbeidsplasser, handels- og næringsvirksomhet i og omkring sentrum. Vi mener at byen må utvikles innenfra for å være bærekraftig og framtidsretta. 3.1 Grønne veivalg SV vil at det skal enkelt, trygt og rimelig å bevege seg til fots, med sykkel eller ved bruk av kollektivtransport. Vi setter kollektivtrafikk og myke trafikanter, frem for utbygging av bilvei. samarbeide med fylket om et kollektivtilbud som gjør at det lønner seg å ta buss fremfor bil intensivere satsningen på sykkelby og prioritere et sammenhengende og trygt sykkelveinett, fremfor utbygging av mer bilvei. motarbeide utbygging av firefeltsvei i Karmsundgata at biler som kommunen eier eller leier skal være elbiler, og at kommunen benytter seg av og støtter opp om bildeleordninger. at kommunen går foran som et godt eksempel og tilbyr belønningsordninger for miljøvennlige arbeidsreiser til fots, på sykkel eller med kollektivtransport, og samarbeider med offentlig og privat næringsliv om tilsvarende ordninger. etablere flere ladestasjoner for elbiler i kommunal og privat regi. utrede mulighet for fremtidig bybane på Haugalandet 11

13 videreutvikle og verne om Vibrandsøy, og samarbeide med fylket for båtforbindelse mellom Vibrandsøy og sentrum jobbe for miljøvennlig bybåt mellom sentrum og Nord-Karmøy med forbindelse til Vibrandsøy stenge Risøybroa for biltrafikk når ny broforbindelse er på plass 3.2 Et grønt og fremtidsretta sentrum! SV ønsker et levende sentrum med flere boliger, arbeidsplasser, et godt kulturtilbud og grønne friområder. Gitt en helhetlig satsning, gir dette en enorm miljøgevinst. Dersom flere mennesker både bor, jobber og handler i sentrum vil dette redusere bilbruk og behovet for utbygging av veinettet. sørge for flere boliger, kommunale barnehager, kontorarbeidsplasser og økt næringsvirksomhet i og rundt sentrum, og prioritere utbygging av Flotmyr. vurdere like satser/forhold for parkeringsavgift mellom sentrum og Raglamyr. beholde Grytå som en grønn lunge styrke offentlige møteplasser og jobbe for at flere tar i bruk friområder som Byparken, Grytå og Rådhusplassen til kulturelle og sosiale formål verne om bebyggelse med historisk og arkitektonisk verdi beholde etablerte kulturinstitusjoner i sentrum 3.3 Grønn næringsutvikling SV vil jobbe for at selskap der kommunen har eierinteresser, og bedrifter i det private næringslivet i regionen omstiller seg i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning og at det etableres flere og ikke færre jobber som ledd i en slik satsning. SV vil kutte utslipp, ikke arbeidsplasser. Vi vil også støtte et sterkere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutt og næringsliv med fokus på grønn næringsutvikling. For at å gi mennesker med gode ideer en arena til å realisere ideene sine i felleskap med andre, vil SV jobbe for etablering av gründerhus i sentrum. jobbe for etablering av gründerhus i sentrum styrke samarbeidet mellom utdanning-, forsknings- innovasjonsmiljø og næringsliv med mål om grønnere næringsutvikling. sørge for at Haugaland Kraft, der Haugesund kommune er en betydelig eier, satser på utvikling av fornybar energi, som vind-, sol-, bølge-, tidevanns- og jordvarme sørge demokratisk kontroll, åpenhet og innsyn i næringspolitiske spørsmål i Haugaland Vekst. 12

14 3.4 Miljø og solidaritet Haugesund kommune har et ansvar for å sørge for at samfunnet reduserer utslippene av klimagasser. En effektiv miljøpolitikk krever i tillegg et bredt folkelig engasjement. SV vil samarbeide og støtte lokale organisasjoner og grupperinger som deltar i miljøkampen. Kommunen må også gjøre sitt for internasjonal solidaritet. SV går derfor inn for at Haugesund kommune er en rettferdig kommune gjennom etisk handel. at miljøhensyn skal ivaretas i all kommunal planlegging sørge for at kommunen følger opp og når sine klimamål om å redusere utslippene av klimagasser innen 2020 (jfr. mål i kommunens klima- og energiplan) jobbe for at Haugesund blir en kommune for Fair Trad/etisk handel 13

15 Kapittel 4 Arbeid, velferd og likestilling Velferdsstaten er en forutsetning for å skape et mer rettferdig og solidarisk samfunn. Gode fellesskapsløsninger skal gi enkeltmennesket frihet og trygghet, uavhengig Viktige SV-prinsipp: av egne økonomiske og sosiale ressurser. Den beste velferden skapes av trygge og kompetente ansatte. SV vil sørge for at Haugesund kommune er en god kommune å jobbe i. Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling. Derfor kjemper SV for hele stillinger, faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. Ingen blir friske av å være fattig. SV krever at kommunen har en som fanger opp, følger opp og løfter mennesker som har det vanskelig. Haugesund kommune ansetter mange kvinner. SV mener derfor at kommunen har et særlig ansvar for å fremme likestilling, også på arbeidsplassen. Likelønn og retten til faste heltidsstillinger er avgjørende for en kvinners mulighet til å ta frie valg, være økonomisk 14 Velferdsoppgaver skal først og frem utføres av kommunen selv, eller i tett samarbeid med ideelle aktører. Offentlige bevilgninger til velferd skal gå til gode tjenester for innbyggerne og ikke til profitt for private aktører Heltidsstillinger skal være hovedregelen vi sier nei til uønsket deltid og midlertidighet Lik lønn for likt arbeid I Haugesund skal det være rom for forskjeller i kultur og levemåte. SV vil kjempe for at Haugesund skal være en raus, trygg og inkluderende kommune. 4.1 Et trygt og inkluderende arbeidsliv Det er fullt mulig å skape kommuner der de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår i et godt arbeidsmiljø, der velferden skapes uten krav om profitt. Det handler om politiske valg. SV ønsker en politikk hvor Haugesund kommune utfører flest mulig av kommunens tjenester i egen regi, og at ressursene i størst mulig grad skal brukes på førstelinjetjenester til innbyggerne. Vi vil erstatte stoppeklokke og kontroll med tid og tillitt. Slik unngår vi at stadig mer ressursbruken går til anbudsarbeid, byråkrati og kontrolloppgaver. Slik skaper vi et trygt og helsefremmende arbeidsliv. Når Haugesund kommune gir anbud til private oppdragstakere, vil SV arbeide for at kommunen kvalitetsikrer at de private oppdragstakerne tilbyr sine ansatte lønns- og arbeidsforhold som er i tråd med norsk lov- og avtaleverk. Kommunen skal arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping.

16 uavhengighet og å kunne forsørge seg selv. Det er viktig for samfunnet at flest mulig bidrar i arbeidslivet. Skal vi lykkes med dette, må vi gjøre det enkelt å kombinere jobb, fritid og omsorg for små barn. Sentralt jobber SV for en arbeidstidsreform som gir folk mer fritid, men som samtidig skal gi flere mulighet til å delta i arbeidslivet og økt sjanse til å få hele stillinger. SV vil vurdere forsøk med «foreldrehalvtime» for småbarnsforeldre ansatt i Haugesund kommune. Dette innebærer at småbarnsforeldre i full stilling skal få ½ time kortere arbeidsdag fra foreldrepengene er slutt og til barnet er 18 måneder gammelt. gi kommunalt ansatte som ønsker det tilbud om heltidsjobb fjerne bruken av midlertidige stillinger og innleie av vikarer gjennom økt grunnbemanning og større stillinger i kommunale enheter gi kommunalt ansatte konkurransedyktig lønn samarbeide med fagbevegelsen om kompetansehevende tiltak arbeide for at det opprettes flere lærlinge- og praksisplasser i Haugesund kommune, og sikre kompetanse innen veiledning vurdere forsøk med «foreldrehalvtime» for småbarnsforeldre frem til barnet er 18 måneder. tilrettelegge for ansatte med redusert arbeidsevne at kommunen i større grad bruker egne ansatte i stedet for eksterne konsulenter når kommunens tjenestetilbud skal evalueres og utvikles arbeide for å sikre ansattes ytringsfrihet og styrke varslernes stilling, blant annet gjennom et godt samarbeid mellom fagbevegelsen og kommunenes administrasjon og politikere opprettholde ytelsespensjon for alle kommunalt ansatte stille krav om lønns- og arbeidsforhold i anbudsdokumentene og samarbeide tett med fagbevegelsen for å avdekke brudd på norsk lov- og avtaleverk og anbudsbetingelsene. sørge for et forpliktende samarbeid mot sosial dumping (i tråd Skien modellen) 4.2 En solidarisk flyktning- og integreringspolitikk SV ønsker en rettferdig og solidarisk flyktningpolitikk. Vi er særlig opptatt av asylbarna og mener at barn aldri kan stilles til ansvar for foreldrenes handlinger og at barns beste må gå foran såkalte innvandringspolitiske hensyn. SV vil jobbe for at Haugesund skal være en foregangskommune i bosetting og integrering av flyktninger med et særlig fokus på barna. styrke mottaksskolen 15

17 øke innvandrerkvinners mulighet for utdanning og yrkesdeltakelse ved å styrke norskopplæringen og oppsøkende arbeid gi tilbud om åpen og gratis barnehageplasser for minoritetsspråklige barn i følge med voksen øke rammene for bruk av tospråklige assistenter og styrke språkløftet i barnehagene at minoritetsspråklige barn får mer morsmålsundervisning og styrket tospråklig undervisning i skolen at flere minoritetsspråklige barn skal delta på SFO 4.3 En bred og sosial boligpolitikk I dag tjener noen seg rike på å eie mange boliger, mens andre aldri får mulighet til å eie sitt eget hjem. Bolig er blitt et klassespørsmål, og vi trenger mer politisk styring og mindre marked I SVkommunen skal folk ha tak over hodet uten og ha gjeld opp til taket. SV vil bygge boliger som samsvarer med folks behov og som vanlige folk har råd til å kjøpe. Vi ønsker å legge til rette for en kortreist hverdag og vil jobbe for en fremtidsretta boligutbygging, ved å prioritere boligbygging i og omkring sentrum. Boliger skal ha en tilstrekkelig størrelse med egnede e områder for lek og rekreasjon i nærheten. Det må være barnehagetilbud i nær avstand til boligen, og skole i trafikksikker gangavstand. SV mener at en god boligpolitikk er et politisk ansvar og vil jobbe for at boligpolitikken løftes vekk fra boligspekulantene og tilbake til kommunen. Dette innebærer at kommunen i størst mulig grad må styre boligutviklingen med utbyggingsplaner som har et langsiktig og bærekraftig perspektiv, og ikke minst en sosial profil. For å sørge for en sosial profil på boligpolitikken ønsker SV å jobbe for at kommunen skal videreutvikle og styrke det ikke-kommersielle boligtilbudet som alternativ til det kommersielle boligmarkedet. Boligmarkedet trenger et mangfoldig utvalg av boliger som utleieboliger, leie-til-eie-boliger og kollektive boformer. prioritere boligbygging i og omkring sentrum at boligutbyggingen skal sørge for trygge og sunne oppvekstmiljø for barn og unge verne grønne lunger og friluftsområder fra boligutbygging styrke den kommunale startlånordningen videreutvikle og styrke det ikke-kommersielle boligtilbudet i kommunen utvikle et kommunalt leie-til eie konsept at kommunen skal bistå ved ønsker om å etablere seniorkollektiver, som et supplement til alders- og omsorgsboliger 16

18 sørge for alternative og bemannede botilbud til mennesker som av ulike grunner har vanskelig for å fungere i egen bolig. 4.4 En verdig sosialpolitikk Det er ingen som blir friskere av å bli fattig. Om du mister jobben, blir syk eller får en skade skal du vite at du er trygg. SV vil drive en sosialpolitikk som fanger opp, følger opp og løfter dem som trenger det mest. Sosialhjelp er et kommunalt ansvar som skal sørge for at folk kommer seg på beina og over kneika når man er i en økonomisk krise. Kommunene skal ta spesielt hensyn til barn, og kommunen skal ha tilstrekkelig ressurser både til å fange opp og følge opp mennesker som trenger hjelp til å komme i arbeid, behandling eller aktivitet. SV mener at det er kommunens plikt å tilby aktivitet, ikke sosialhjelpsmottakerens. Kravene som stilles og hjelpen som gis skal være individuelt tilpasset personens forutsetninger og livssituasjon. styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom sosialtjenesten i NAV, andre kommunale enheter, spesialisthelsetjeneste og frivillighetsapparatet opprette et brukerråd for sosialtjenesten sørge for at mennesker som er kontakt med kommunens sosialtjeneste har en kontaktperson å forholde seg til sette et tak på antall sosialhjelpsmottakere per saksbehandler i sosialtjenesten at kommunen går foran som et godt eksempel og tilbyr praksisplasser for mennesker som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet sørge for at barnetrygd og barns egen inntekt holdes utenfor når sosialhjelp beregnes sørge for at tiltak og prosjekter som virker blir implementert i drift (eksempelvis Ungjobb, Pedalen sykkelverksted) utarbeide en forpliktende plan for det sosialpolitiske samarbeidet med ideelle og frivillige organisasjoner 4.5 En trygg by Alkoholkonsumet i Norge har økt kraftig i de seinere årene, med de uheldige følgene dette får både for enkeltpersoner og miljøer. Det skal være lov å drikke alkohol, men alkohol fører også noen ganger negative ringvirkninger. Vold og rus er ofte knyttet sammen. Spesielt sårbare er familie, barn og venner av folk som er alkoholavhengige. Alle mennesker har rett til et liv uten vold. Kvinner er mer utsatt for partnervold og voldtekt enn menn. Vold og overgrep er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. ha en restriktiv skjenkepolitikk, spesielt med tanke på brennevinsservering og åpningstider 17

19 bidra til at det opprettes rusfrie, uformelle møtesteder for ungdom i sentrum og støtte rusfrie arrangementer motarbeide at det gis skjenkebevilling ved kinoen, idrettsarenaer og - arrangementer og andre arrangementer der publikum for en stor del består av familier eller ungdom under 18 år styrke krisesenteret og sørge for at kommunen har et reelt langvarig botilbud for voldsutsatte som trenger det. øke kompetansen om overgrep og vold i nære relasjoner i kommunen 4.6 Et levende lokaldemokrati Lokaldemokratiet skal gi nærhet mellom innbyggerne og de som tar beslutningene. SV vil ha mer demokrati i norske kommuner. Innbyggerne må selv få ta direkte del i viktige demokratiske beslutninger. Vi føler ofte på en avstand mellom folk og forvaltning, avmakt til systemet og mindre eierskap til endringer i nærmiljøet. Derfor ønsker SV å gi mennesker større direkte innflytelse i viktige enkeltsaker videreutvikle ordningen om åpen høring av kommunebudsjett bruke folkeavstemninger om viktige politiske spørsmål i kommunen si nei til tvangssammenslåing av kommuner, men være positiv til å støtte frivillig sammenslåing av Haugesund kommune og nabokommuner. støtte innføring av stemmerett for 16-åringer 18

20 Kapittel 5: Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet SV vil arbeide for å trygge og bygge Haugesund rike og varierte kulturliv, idrettstilbud og friluftsmuligheter. Dette betyr enormt mye for befolkningens identitet, utfoldelses- og opplevelsesmuligheter og kreativitet. I tillegg skaper det arbeidsplasser og gir økonomiske ringvirkninger ved å trekke folk til byen, både som nye innbyggere og som besøkende. Haugesund har også et rikt og mangfoldig foreningsliv og de frivillige og ideelle organisasjonene står for viktige oppgaver i lokalsamfunnet. Det folkelige engasjementet i idrett, kunst, musikk, litteratur, humanitære organisasjoner mm. Må stimuleres og støttes. SV er også opptatt av styrke nyskapende kultur og tilrettelegge for et kunstnerisk og subkulturelt mangfold. 5.1 Et levende kulturliv Et levende kulturliv består av både frivillighet og profesjonell virksomhet. Vi må støtte opp om profesjonelle kunstnere, som også er viktige for inspirasjon, veiledning og kunstnerisk kvalitetsheving. Haugesund har mange skapende kunstnere og aktive innen musikk, sang, teater, dans og ballett. Det er viktig at kommunen sørger for gode verksteds- og øvingslokaler og at utøvende kunstnere på Bydelenes kulturliv må stimuleres. Det vil også minske behovet for transport; være miljøvennlig, samt gi nærhet og samhold i lokalmiljøene. Vi vil satse på å skape levende bydelshus med ungdom som hovedmålgruppe. Haugesund har mange sentrale kulturinstitusjoner innenfor en liten radius. Bibliotek, kulturskole, museum, kino, billedgalleri, Haugaland kunstverk og Gamle Slakthuset er viktige institusjoner og en viktig del av Haugesund sentrum. SV vil arbeide for at i disse institusjonene sikres en fortsatt framtid i sentrum. SV vil arbeide for at biblioteket får rammer som sikrer gode åpningstider og fornyet aktivitet på biblioteket. utvide Gamle Slaktehuset til å bli et regionalt all-aktivitetshus og rusfritt alternativ for unge, etter modell fra Metropolis i Stavanger, og sikre aktivitet ved de øvrige bydelshusene/fritidsklubbene sørge for midler til korps, kor og teater sørge for at lokale kunstnere og kulturutøvere, både profesjonelle og amatører, tilbys gode arenaer for sin virksomhet arbeide for at bibliotek og museer oppgraderes som levende, flerkulturelle møteplasser for kultur, kommunikasjon og læring. styrke Haugesund som friby for fribyforfattere, og knytte fribyforfatterordningen til folkebiblioteket jobbe for lovlige graffitivegger i ulike deler av byen 19

21 tilpasse kulturlokaler for mennesker med funksjonshemninger. beholde Filmfestivalen i Haugesund 5.2 En idrett for helse og trivsel Det er viktig å gi de som vil drive toppidrett gode nok rammevilkår, da dette er med på å holde liv i bredden og være identitetsskapende for innbyggerne i kommunen. SV vil likevel prioritere den brede mosjons- og idrettsaktiviteten høyest, og spesielt legge vekt på allsidige og lekpregede tilbud til barn og unge. Det er viktig å sikre barne- og ungdomsidretten midler, fordi idretten står sentralt for helse, glede og trivsel. Dette gjøres best ved å bygge opp tilbud rundt nærmiljøanlegg og idrettsanlegg. SV vil særlig prioritere å utarbeide et bedre svømme- og badetilbud til Haugesunds befolkning, og mener at dette tilbudet må beholdes i Haraldsvang/idrettsparken. Uorganisert idrett og mosjonstilbud, som treningssentre, har i større grad blitt en del av hverdagen for mange, og disse er svært viktige for folkehelsa. SV vil støtte nonprofitt foreninger og organisasjoner som driver eller ønsker å drive slike tilbud til kontingenter som gjør det mulig for flere å delta uavhengig av personlig økonomi. prioritere den brede idretts- og mosjonsaktiviteten beholde og oppgradere svømmehallen i Haraldsvang/idrettsparken sørge for tilbud til de som har særskilte behov gjennom universell utforming sørge for erfaringsutveksling og videreutvikle «Vard-modellen» til andre idrettsområder støtte og verne om mosjonstilbud for voksne i regi av foreninger og frivillige organisasjoner, f.eks gjennom støtte til kursing og utstyr. 5.3 Naturen er for alle! Kontakt og nærhet til natur og friluftsområder er viktig for folkehelsa og for utvikling av miljøbevisstheten. SV vil verne om allemannsretten, grønne friområder og strandsone både i og utenfor sentrum. SV vil hindre utbygging i LNF områder 1, styrke jordvernet og sørge for en helhetlig forvaltningsplan for byheiene. Gjennom Samhandlingsreformen er friluftslivets betydning for folkehelsa kommet i fokus. Å komme seg ut i naturen virker forebyggende på en rekke livsstilssykdommer og er med på å gi folk høyere livskvalitet. Vi vil legge til rette for at alle kan nyte natur og friluftsliv, med blant annet merkede trim- og turstier. Arbeidet med å sikre nødvendige arealer til rekreasjon og friluftsliv må intensiveres. 1 Landbruk, natur og friluftsområder 20

22 hindre omregulering av grønne friområder til andre arealformål hindre forsøpling av naturen og sørge for ren kyst- og skjærgård sørge for en helhetlig forvaltnings- og bruksplan for byheiene styrke friluftsorganisasjonene og friluftsrådenes arbeid, med et spesielt fokus på at barn og unge, mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbefolkning skal kunne ta naturen i bruk. ferdigstille kyststien fra sentrum til Årabrotskilen 5.4 Frivillighet som ressurs Frivillige og ideelle organisasjoner står i dag for en svært viktig og nødvendig del av tilbudet til Haugesunds innbyggere på mange områder. SV vil jobbe for langsiktige og stabile vilkår for ideelle aktører, og er imot at kommersielle tilbud får etablere seg på deres bekostning. Frivillighet stimulerer til demokrati og deltakelse, noe som er svært viktig i en kommune. SV vil at Haugesund kommune utarbeider en tydelig plan for hvordan man ønsker å samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, brukerutvalg og andre organer som representerer kommunens befolkning innenfor ulike områder. 21

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV

VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV Sosialistisk Venstreparti bodosv.no - sv.no Innhold VARMT SAMFUNN - KALDERE KLODE 4 JA TIL STYRKA LOKALDEMOKRATI OG REGIONALT SAMARBEID 7 GRØNN BYUTVIKLING 9 Tverlandet 11

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn Del godene Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19 Ta kampen for et varmt samfunn 2 Innhold 1 Innledning 5 2 Våre hovedsaker 6 2.1 Mer tillit til ansatte, mindre byråkrati.....................................

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN SKIEN SV KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Om Skien SV SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold.

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Foto: Birgitte Simensen Berg Valgprogram 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Innhold Kjære drammenser... Side 4 Byutvikling... Side 5 Byen som skaper verdier... Side 9 En by å bli gammel i... Side 14 Drammen

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 20.03.2015 INNHOLD Kjære velger... 1 Våre kandidater... 0 Asker en kommune for alle... 1 Bolig for alle... 1 En trygg og god oppvekst... 2 Kulturbygda Asker... 3 En bedre hverdag

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN BYSOSIALISME FOR FRAMTIDEN Oslo SVs program 2015-2019 Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for framtiden...4 Omfordeling gjennom eiendomsskatt...7

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Endrings- og tilleggsforslag sendes innen 10. desember 2014 til Mette Kaaby (mette@metrofon.no)

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer