FORANKRING / METODE FOLKEHELSE-ARBEID PRIMÆRFOREBYGGENDE TILTAK UTFØRENDE VIRKSOMHETER / SAMARBEIDSPARTNERE (de viktigste)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORANKRING / METODE FOLKEHELSE-ARBEID PRIMÆRFOREBYGGENDE TILTAK UTFØRENDE VIRKSOMHETER / SAMARBEIDSPARTNERE (de viktigste)"

Transkript

1 Det gjøres oppmerksom på at det vil være glidende overganger mellom folkehelsearbeid og primærforebyggende tiltak. Der det ikke er skrevet noe utfyllende under forankring/metode, er primærforebyggende tiltak utviklet for å oppfylle kommuneplanen eller for å ivareta Folkehelseloven. * Folkehelsearbeid / primærforebyggende tiltak som er igangsatt etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft. FOLKEHELSE- Barn og unge Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsestasjon, et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn og deres foreldre for å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten, et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn og deres foreldre for å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Barselgrupper (med fysioterapeut). Hjemmebesøk til nyfødte. Helsekontroller Vaksinasjon. Foreldreveiledning. KID-kurs (kurs i mestring av depresjon). Kurs «mamma for første gang». Vaksinasjon. Helsesamtaler. PIS-grupper (for barn med to hjem). Vekt og høydemåling. Deltakelse på foreldremøter. Helsestund i grupper. Pubertetsundervisning. Undervisning i psykisk helse i alle 8. klasser. Smitteinformasjon til russen. Stressmestring/avspenningsgruppe for videregående skole. Tilbud om veiledning i ergonomi for videregående skole. Veiledning og informasjon om psykisk helse for videreg.skole. Familiens hus, fastleger, barnehager, Ahus Familiens hus, skoler, PPT, BUP 1

2 Barn og unge Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Hjelper n (lavterskeltilbud innen psykisk helsetjeneste for barn og unge) Støttesamtaler. KID-kurs (kurs i mestring av depresjon). Oppfølging ifm mistanke eller kjent rusmisbruk (urinprøve-kontrakter). Foredrag om «nettvett» (bl.a. om spilleavhengighet), på foreldremøter på skoler. Familiens hus, barnehager/skoler, PPT, Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom (HFU) Drop-in tilbud ift fysisk og psykisk helse. Informasjon om prevensjon og sexualitet. Familiens hus, Ettermiddagshjemmene Aktivitetstilbud for barn med nedsatt sosial fungering og atferdsutfordringer. Familiens hus TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) TIBIR- Foreldrerådgivning rettet mot barn med samspillsvansker. PMTO-behandling (Parent Management Training Oregon), behandling for barn med atferdsvansker. Familiens hus Utekontakten Lavterskeltilbud, er til stede for ungdom på ulike ungdoms-arenaer. Familiens hus, Kultur, Natteravner 2

3 Barn og unge Kommunal trafikksikkerhetsplan Trafikksikre skoler og barnehager (Trygg trafikk). Handlingsplan for barnehager, skoler og SFO Nettverk for trafikkontakter skole/barnehage. Ambassadørordning i regi av Trygg Trafikk. Barnehagene tilrettelegger for et godt pedagogisk læringsmiljø, samt for gode vaner ift drikke og ernæring. Satsningsområder er utvikling av språklig og sosial kompetanse, lek og utvikling av motoriske ferdigheter. Trafikkopplæring etter lokale trafikkplaner ved skolene. (Refleksdemo, sykkelprøve, gåløyper, refleksaksjon). Veiledning av foresatte. Hygienetiltak Skaderegistrering Utredning av barn med spesielle behov. Kompetanseoppbygging av ansatte i samarbeid med PPT. Skoler, barnehager, Barnehagene, Familiens hus, PPT Handlingsplan for barnehager, skoler og SFO Skolene tilrettelegger for et godt pedagogisk lærings-miljø, samt for gode vaner ift drikke og ernæring. Satsningsområder er utvikling av språklig og sosial kompetanse, lek og utvikling av motoriske ferdigheter. Veiledning av foresatte. Utredning av barn med spesielle behov. Kompetanseoppbygging av ansatte i samarbeid med PPT. PALS-program på de fleste skoler (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling). Skoler, Familiens hus, PPT 3

4 Barn og unge Handlingsplan for barnehager, skoler og SFO KIL (Kaptein i eget liv). ANT-undervisning (alkohol, narkotika og tobakk). Alle ungdomsskoler deltar i FRIprogrammet. Trafikkopplæring (Trygg på skolevei, Trafikksikkerhetsuka, Refleksaksjonen) Frukt-/grønt-ordning på skoler. Vann- automater. Elevkantiner på ungdomsskolene. Etablert ressursteam på skolene, dvs regelmessige møter med PPT og øvrig hjelpeapparat, for å ta tak i skolefravær. Fritidsklubber Lavterskeltilbud, trygg rusfri arena. Kultur, Familiens hus, skoler Familie Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Svangerskapsomsorg Systematisk oppfølging av gravide ved hjelp av EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale), for å forebygge depresjon hos mødre. Familiens hus, fastleger, Veileder for etablering og organisering av frisklivssentraler * Frisklivssentral; et tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner, ved hjelp av helsesamtale, fysisk aktivitetstilbud, tilbud om Frisklivssresept Liv og Røre, oppfølgings-program for barn med overvekt trinn med foreldre. Aktivitetskatalogen. Røykeslutt-kurs. Familiens hus, NAV, Fastleger, Private fysioterapeuter, Kultur, alle lag og foreninger. 4

5 Familie Handlingsplan mot vold i nære relasjoner kostholdsendring, samt tilbud om røykeslutt. Bra-mat-kurs. Alkohol-kutt ned-kutt ut. Søvnkurs. * Familievoldskoordinator Arbeidsgruppe som ser på muligheter for at ansatte kan øke sin kompetanse om vold i nære relasjoner. Oppdatere hjemmesidene til kommunen for å informere innbyggere om hva vold i nære relasjoner er, og hvor utsatte kan ta kontakt for å få hjelp. Alle virksomheter og eksterne samarbeidspartnere. * Kreftkoordinator Lavterskeltilbud Informasjon, veiledning og støtte i ulike faser av sykdommen. Støttesamtaler til pårørende, deriblant barn og unge. Hjemmetjenesten, Fastleger, Kreftforeningen, 2. linjetjenesten, pårørende Demenskonsulent Familievernkontoret i Follo Lavterskeltilbud Informasjon, veiledning og støtte i ulike faser av sykdommen. Støttesamtaler individuelt. Samtalegrupper. «Pårørendeskole». Demensforum 1xårlig for ansatte i kommunen og pårørende. Samlivskurs Solborg, Fastleger, 2. linjetjenesten, pårørende Bufetat 5

6 Voksne/ eldre Seniorkontakt: Utvikler/driver forebyggende og helsefremmende arbeid for seniorer i kommunen, og fungerer som et bindeledd mellom kommunale tilbud/tjenester og lokale lag og foreninger. Frivilling hjemmebesøk med råd og veiledning til 75 åringer, med oppfølgingsbesøk ved 78 år. Innhold i hjemmebesøket: Bruk av kartleggingsskjema (helse/trivsel, fysisk aktivitet, kosthold) med videre henvisning/oppfølging ved behov, informasjon om tilbud i kommunen/utdeling av div. informasjonsmateriell, gjennomgang brann/sikkerhet i hjemmet og fallforbyggende tiltak. Seniorkontakten deltar i arbeidsgruppen vern for eldre. Frivilligsentralen, demenskoordinator, kreftkoordinator og alle andre kommunale tjenester rettet mot målgruppen. Frivillige organisasjoner, lag/foreninger og seniorer i Ski kommune. Fysisk aktivitet / fallforebygging Utvikling av Lyst på livet. Fredagstrim (balansetrening) på Servicesenteret, åpent tilbud for alle eldre. * Primærforbyggende team for eldre Hjemmetjenesten, opparbeide kompetanse ift å observere tidlige tegn på vold Hjemmebesøk til førstegangssøkere av trygghetsalarm/rullator: Bergs balanseskala COPM Boligvurdering ved anledning. Informasjon om tilbud i kommunen. Registrering av «blåmerker» hos brukere, meldes fastlegen. Hjemmetjenesten, fastleger 6

7 Voksne/ eldre Psykisk helseteam KID-kurs for voksne (kurs i mestring av depresjon) Miljøarbeidertjenesten Trafikksikkerhet Kjørekontor 65 + kurs (trafikkopplæring av seniorer) Trafikkopplæring for ansatte i kommunen ATL (autoriserte trafikkskolers lands-forbund), Statens vegvesen Virksomheter som benytter leasingbiler. Flerkulturelt samfunn Avtale med IMDI (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) Integrering Språkopplæring, samfunnslære Follo kvalifiseringssenter, NAV Jobbe for at tiltak er Integrering. NAV, Familiens hus, tilpasset mangfoldet i Bosetting av flyktninger befolkningen. Tiltak mot tvangsekteskap. Eiendom Konsulent for flerkulturelt arbeid i barnehagene. Veileder ift integrering og mangfold, med fokus på flerkulturell forståelse og språklig utvikling. Barnehager Lokalsamfunnet Kommuneoverlege Helse- og sosialfaglig rådgiver Folkehelserådgiver Fastleger Oppfølging av gravide Screening av underlivskreft Forebyggende rådgiving og frisklivsresept. Fastleger 7

8 Lokalsamfunnet Aktiv deltakelse i planprosessen og oppfølging av planen. Helse i planlegging Aktiv deltakelse i partnerskapet. Skal ligge til grunn for prioriterte tiltak. Konsekvensutredninger i planprosesser. Utbygging av kultur- og aktivitetssenter på Finstadtunet. Plan/bygg og geodata, Eiendom, Kommunal-teknikk Finstadtunet, Kultur, Folkeakademiet, frivillige lag og foreninger. Tverrsektoriell arbeidsgruppe som arbeider frem kunnskapsdokument og løpende oversiktsarbeid. Opprettholde godkjennelse som Safe Community i tråd med de syv internasjonale kriteriene. Godkjent 2002 Re-godkjent 2010 Fall-, ulykker- og skadeforebygging Vannmiljø: Vann og avløp Skal ligge til grunn for prioriterte tiltak. Sikkerhetsuka (uke 38) Sikkerhetsdagen. Brannvern Opplegg fredag 13. Lokal skade- og hendelsesregistrering. Drikkevannsovervåking Trykkvannsledninger Badevannsovervåking Barnehager, skoler, sykehjem, hjemmetjenesten, Kommunalteknikk 8

9 Lokalsamfunnet Kommunal trafikksikkerhetsplan Trafikksikkerhetsarbeid. Aksjon skolevei midler. Er beskrevet andre steder i tabellen. Samarbeidsavtale mellom Politiet og Ski kommune. Samordning av lokale rus og kriminalitetsforbyggende tiltak (SLT) Politiråd SLT-koordinator Stopp langinga aksjonen. Kjøring natt til 1.mai. Ungdata undersøkelsen., politi Fra tettsted til urbant knutepunkt veg og gateplan Ski nov Strategier for vei og gatenett i Ski sentrum. Tilrettelegge for gang- og sykkelnett. Avtale om «Aktiv på dagtid» mellom Ski kommune og Ski IL Alliansen Aktiv på Dagtid Treningsstudio Vanngym/svømming Ballspill Stavgangsgrupper Ski IL Alliansen Landskapsøkologisk plan for Ski kommuneskoger fra 2006 Ski kommuneskoger Kart Trygge stier for alle Merkede skiløyper, stier og sykkelveier. Løypepreparering Natursti «Stien for alle» Vedlikehold av rasteplasser. Utsiktspunkter Fiskevann/fiskekart Tilrettelagte badeplasser Padlevann Kultur, Skiforeningen, DNT Oslo omland turistforening, Humanitære organisasjoner: Lions, Rotary, Kiwanis, Jeger- og fiskeforeningen, Foreningen ØX 9

10 Lokalsamfunnet Smittevernplan Smittevern Vaksinasjon Miljøhygiene Helsekontroll av innvandrere, herunder tuberkulose. Familiens hus, politi Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kultur og fritid, kulturell stimulering og tilrettelegging av idrettsarenaer og kommuneskogen med turarealer, gir effekt i form av at det forebygger sykdom og fremmer helse. Rådhusteateret Biblioteket Kontra kulturskole 250 lag og foreninger, Idrettsrådet, Musikkrådet, Historielaget Frivilligsentralen Økonomisk rådgivningstjeneste. Ved til aleneforsørgere, eldre og uføre med vanskelig økonomi. Handlehjelp for uføre og pensjonister. Besøks-/tur-/følgevenn. Barnevakt med kursede konfirmanter. Enkle vaktmestertjenester. Utkjøring av strøsingel. Møteplass: Åpen barselgruppe Kulturkafé Hobbygrupper Enslige 50 + Sjakkgrupper 5.-7.kl. Kultur, Follo kvalifiseringssenter, frivillige lag og foreninger + andre aktuelle virksomheter 10

11 Lokalsamfunnet Boligsosial handlingsplan Kommunale boliger Lag og foreninger Prosjekt Fra leie til eie. Div låneordninger Åpne tilbud for alle, jf. bl.a. aktivitetskatalogen Eiendom, Miljøarbeidertjenesten, Botjenester, Kråkstadtunet Kultur, alle lag og foreninger Beredskapsplan Kommune- og virksomhetsnivå Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Tilsyn etter miljørettet helsevern herunder: Skader og ulykker, inneklima, legionella, støy, luftforurensning, stråling, avfall og kjemikalier. Forebygge spredning eller økning av faktorer som kan påvirke helsen i negativ retning. Løpende tilsyn v/kommunelege Godkjenning av virksomheter Alle virksomheter Kommunestyret, Kommunelege, Barnehager, Skoler, eksterne virksomheter (eks solarium, tatoveringsvirksomheter) Veileder i salgs- og skjenkekontroll Internkontroll etter alkoholloven for slagsog skjenkesteder Lokal forvaltning av alkoholpolitikk; å begrense tilgjengeligheten har positiv effekt på totalforbruk og skadeomfang, og dermed for helsen. Behandling bevillingssøknader Fastsetting av salgs- og skjenketider Kontroller Sanksjoner Fellestjenester, Kommuneoverlege, eksterne virksomheter 11

12 Lokalsamfunnet Universell utforming Tverrfaglig ressursgruppe for universell utforming Som skal sikre en tydeligere felles kompetanse om universell utforming i flerboligbygg i Ski kommune. NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder Krav og anbefalinger desember Plan for branntilsyn i alle kommunale bygg Kommuneplan, plan- og bygningsloven FTV web, fagsystem for forvaltning, drift og vedlikehold. Branntilsyn Ivaretakelse av folkehelseperspektivet i all byplanlegging. Forarbeid for å imøtekomme kravet om at alle kommunale formålsbygg skal være universelt utformet innen Daglig tilsyn. Tilsyn med uteområder i barnehager og skoler 2 ganger i året. Kompetente brannvernledere i alle kommunale bygg. Dobbeltspor «Møteplassen» Grønne lunger Småhusbebyggelse Eiendom, barnehager og skoler Alle virksomheter Plan/bygg og geodata, Eiendom, Kommunalteknikk + eksterne aktører 12

Bakgrunnsnotat om folkehelse

Bakgrunnsnotat om folkehelse 1 Bakgrunnsnotat om folkehelse Innhold Bakgrunnsnotatets hensikt...1 Begrepsavklaringer...1 Mål for folkehelsearbeidet...1 Status i folkehelsearbeidet: Hva er helsetilstanden nasjonalt og lokalt?...2 Folkehelsa

Detaljer

Tiltak Beskrivelse Ansvar

Tiltak Beskrivelse Ansvar Status folkehelsearbeid i Sørum kommune. I forbindelse med utvikling av «Kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2015-2019» har alle virksomheter i kommunen blitt bedt om å redegjøre for sine tiltak

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12. 2013 Jevnaker Kommune FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12.-13 12.12. 2013 14.06.2013 0 Innhold 1. Innledende del... 1 1.1 Bakgrunn... 1 Kommunens planstrategi... 1 Levekårsundersøkelser

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3 kommunale

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse 1 Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3

Detaljer

Kartlegging Ytre Helgeland

Kartlegging Ytre Helgeland Kartlegging Ytre Helgeland Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett

Detaljer

Artikkel 12: Medbestemmelse Vefsn Grane Hattfjelldal

Artikkel 12: Medbestemmelse Vefsn Grane Hattfjelldal 1 Kartlegging Vefsn 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett blir reell 4. Sikring

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1 Et overordnet styringsdokument... 5 2.2 Visjon og verdigrunnlag... 5 3. Satsningsområder oppvekst 2014-2019...

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Plan for Psykisk helse 2011-2015

Plan for Psykisk helse 2011-2015 Plan for Psykisk helse 2011-2015 1 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen side 4 1.1.1 Måloppnåelse plan psykisk helse 2006-2010 side 4 1.2 Sammensetning av utvalget for psykisk helse, mandat og

Detaljer

Folkehelseplan. Songdalen kommune 2015 2019. Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5

Folkehelseplan. Songdalen kommune 2015 2019. Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5 Folkehelseplan Songdalen kommune 2015 2019 Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5 «Folkehelse skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

Kartlegging Troms 2012. - sammendrag fra kommunene

Kartlegging Troms 2012. - sammendrag fra kommunene Kartlegging Troms 2012 - sammendrag fra kommunene Steg 1 Medbestemmelse Artikkel 12 - Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening 1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Bakgrunn... 5

1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Bakgrunn... 5 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Bakgrunn... 5 3.1 Hva er folkehelse?... 5 4 Det internasjonale perspektivet... 5 4.1 Klimaendringer... 5 4.1.1 Skred / ras... 6 4.1.2 Smittsomme sykdommer overført

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Kartlegging Ofoten 1

Kartlegging Ofoten 1 1 Kartlegging Ofoten Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE Helsemessige og sosiale utfordringer, mål og anbefalte tiltak Innholdsfortegnelse SAMMENFATNING... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅL OG MÅLGRUPPE...

Detaljer

STEG NR. 1 MEDBESTEMMELSE

STEG NR. 1 MEDBESTEMMELSE BARDU KOMMUNE Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Vår ref. Vår dato Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. Saksnr-løpenr. CO1 SKOLEBHG/BC 2012/230-3 09/956-12/7337-12 22.10.2012 Oppgis ved alle henv.

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

Statusrapport fra etatene om forebygging av skader og ulykker - Ski tryggere lokalsamfunn 2005

Statusrapport fra etatene om forebygging av skader og ulykker - Ski tryggere lokalsamfunn 2005 Barnehageetat Frivillighetssentralen (FVHS) Risikovurdering av utet i barnehagen. Trafikk sikkerhet Stavganggrupper Sandbøtter og røykvarsler- Barnehagen skal ha et trygt ute, som er med på å styrke barns

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012 Handlingsplan for 2012 er skrevet i tråd med Strategi for folkehelsearbeidet i Nord- Trøndelag 2011-2014, og med utgangspunkt i de satsningsområdene som

Detaljer

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Balsf jord kommune iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012 Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Prosess endrin er o forbedrin sområder. Kommuneledelsen har lagt til rette for gjennomføring

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer