Program Lier Venstre. «Grønne Lier» Valg for framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program 2015-2019. Lier Venstre. «Grønne Lier» Valg for framtiden"

Transkript

1 Program Lier Venstre «Grønne Lier» Valg for framtiden 1

2 Skole og oppvekst Lier Venstre ønsker at barn som vokser opp i Lier skal oppleve at akkurat dét gjør en forskjell. Grønne Lier har fantastiske natur- og landbruksarealer som alle innbyggere har mulighet til å benytte seg av. Lier landbruksbarnehage har blitt kåret til Liers beste barnehage, og Oddevall SFO har blitt kåret til Norges beste SFO (for andre gang). Felles for disse to er at barna er i stor aktivitet, og er mye ute. Barnehage Lier Venstre vil ha barnehager som har et godt pedagogisk og sosialt tilbud for barna, der de lærer gjennom lek og får den oppfølgingen de trenger. Barna har for få kvalifiserte voksne som veileder dem i løpet av dagen. Lier Venstre vil ha faglærte voksne som har tid, ressurser og kompetanse til å se alle barn. Derfor vil Lier Venstre jobbe for en bemanningsnorm med et langsiktig mål om 1 voksen per 3 barn under 3 år, og 1 voksen per 5 barn mellom 3 og 6 år. Skole Venstre ønsker en skole som har ambisjoner for alle elever, der det er egne ambisjoner og evner som er grunnlaget for hva du velger i livet ikke din sosiale bakgrunn. Alle elever er ulike. En liberal skolepolitikk handler om å legge til rette, slik at alle elever får utviklet sine evner og strukket seg så langt som mulig. Flere lærere Den største utfordringen norske skoler må takle i de kommende årene er å sikre mange nok lærere, og like viktig er gode lærere. Skolen i Lier skal være et sted hvor elever skal ses, oppmuntres og få mulighet til tilpasset undervisning. Lier Venstre vil sikre at skoletiden er en verdifull del av livet. Derfor vil Lier Venstre ha et krafttak for flere, bedre og enda mer motiverte lærere. Foreldreskole Lier Venstre vil også legge til rette for økt samarbeid mellom skole og hjem. Nå som leksehjelpen er avviklet vil Lier Venstre se på mulighetene for en alternativ løsning med foreldreskole som en forsøksordning. Hensikten med foreldreskoler er at foreldrene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gir dem gode forutsetninger for å være foreldre i skolen, og at det skal etableres et godt fellesskap mellom foreldrene. Barnehagene Fortsette å differensiere barnehagepriser. Øke voksentetthet i barnehagene og definere en bemanningsnorm. Ansette flere barnehagelærere med pedagogisk utdanning. Etablere et særskilt videreutdanningsløft for pedagogiske ledere som er ansatt på dispensasjon fra kravet om pedagogisk utdanning. Øke rekrutteringen av barnevernspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere. Stimulere til økt mangfold av barnehager, som for eksempel natur-, frilufts- og musikkbarnehage. Belønne barnehager som har gode tiltak og ideer. 2

3 Grunnskolen Innføre en prosjektordning med større bruk av uteskole i grunnskolen, ved å ha fagundervisning ute tilsvarende 1 skoledag per uke for 1. 7.trinn. Styrke lærerens kompetanse på utendørs fagundervisning. Jobbe for økt faglig deling av gode undervisningsopplegg via nett, slik at lærere enkelt kan dra nytte av andres kompetanse og gode ideer til undervisning. Opprettholde et sterkt spesialpedagogisk tilbud for elever som ikke får dekket sine behov i den vanlige grunnskolen. Styrke kompetansen hos skolepersonalet på mobbing, samt opprette en fast årlig fokusdag hvor alle skolene samtidig har fokus på problematikken rundt mobbing. Legge til rette for faglig samhandling og erfaringsutveksling mellom pedagogene på de forskjellige skolene, i tillegg til rektorene. Prioritere at lærere får undervise innenfor sine kompetanseområder ikke bare på ungdomstrinnet, men også i grunnskolen. Øke antall helsesøstre og miljøterapeuter i skolen. Etablere en forsøksordning med foreldreskole. 3

4 Klima og miljø De aller fleste som bor i Lier har et forhold til begrepet «Grønne Lier». For noen betyr det landlig og grønt med kort vei til jordbær og epler, mens for andre betyr «Grønne Lier» bevissthet rundt eget forbruk og gode vaner som sykling til jobben, redusert bilbruk, kildesortering, vern av truede arter og økosystemer, rekreasjon i grønne omgivelser og nærhet til naturen. Lier Venstre ønsker at det skal være lettere å leve et vanlig liv med redusert CO2- avtrykk. Lier Venstre vil gjøre det lettere for liunger å ta grønne valg. Satse på sykkel Lier Venstre vil i den kommende perioden gjøre det mye lettere å velge sykkel som transportmiddel. Sykkelandelen i kommunen må opp, både for å redusere utslipp og for folkehelsens skyld. For at det skal bli trygt for vanlige syklister å ferdes i bygda, må de siste stumpene av sykkelveier på plass. Lier må prioritere et sammenhengende sykkelveinett innad i kommunen, men også i overgangene mellom nabokommunene, inkludert Asker i Akershus. Klimavennlig landbruk Lier kommune domineres av utslipp fra landbruk, og da spesielt fra veksthusnæringen. Nasjonalt står landbruket for 8,7 % av norske klimagassutslipp. Veksthusene fyres stort sett med naturgass eller olje, bortsett fra noen få som har tatt i bruk hestegjødsel. Det gjør at mye av de kortreiste tomatene, agurkene og salathodene har større CO2- utslipp på samvittigheten enn tilsvarende varer som er fraktet på lastebiler fra middelhavslandene. Skal landbruket bli bærekraftig må mye snus på hodet. Lier Venstre vil jobbe for at Lier kommune vurderer bruk av ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus etter modell fra Mære I Nord- Trøndelag. Jobbe for å få på plass et sømløst sykkelveinett i Lier. Prioritere trafikksikre soner rundt skolene. Verne Joseph Kellers vei som skolevei, og regulere godstrafikk via Gjellebekk. Jobbe for å få etablert Kjellstadveien som miljøgate hvor gående og syklende har forrang. Sikre trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt. Etablere selvbetjente servicestasjoner for småmekking og justering av sykkel på sentrale knutepunkt, etter modell fra Oslo. Påvirke offentlige og private virksomheter til å prioritere sykkelparkeringsplasser for ansatte og besøkende sentralt ved inngangsparti. Etablere flere ladestasjoner for el- biler ved kollektivknutepunkt og pendlerparkeringsplasser. Jobbe for å etablere matebusser til Lier stasjon. Styrke jordvernet, verne om marka- grensen og grønne lunger. Ta initiativ til prøveprosjekt med ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus. Opprettholde og utvide ordningen med miljøfyrtårn- sertifisering av skoler, barnehager og offentlige bygg i Lier. Bruke incentiver for å få bedrifter i Lier til å kildesortere. Oppdatere Lier kommunes klimaplan for kommende periode. 4

5 Styrke miljøet i Lierbyen ved å skaffe egne by- bier. Stramme inn og slå hardt ned på miljøkriminalitet og generell forsøpling som private avfallsplasser/dynger. Jobbe for at Lier kommune blir en av de første kommunene som forbyr salg av plantejord som inneholder torv. 5

6 Næringsliv og Verdiskaping Grønn vekst defineres som økt verdiskaping som samtidig gir en lavere samlet miljøbelastning. Det står i motsetning til en vekst der miljøbelastningen samlet sett øker. Omlegging av energibruk fra fossil til fornybart er en forutsetning for grønn vekst, men ikke hele svaret. I en grønn økonomi er forbruk av naturressurser og miljøkostnader verdsatt og integrert i økonomien som helhet. Lier Venstre ønsker å prioritere bedrifter med ressurseffektive og miljøvennlige produksjonsprosesser. Det er viktig at produktet eller tjenesten de leverer, samt avfall fra produksjonsprosessen, i liten grad har miljøpåvirkning og i størst mulig grad kan gjenbrukes. Lier Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende. Lier Kommune må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Lier Venstre mener Lier kommune må være en komplementær kommune til de store bykommunene Drammen og Oslo. Lier bør være småbarnsforeldres naturlige førstevalg, noe som i seg selv vil kunne skape vekst og innovasjon. Satsning på grønt næringsliv Skal Lier være en kommune som skal lokke til seg «grønne» bedrifter og «grønn» næringsutvikling, må vi først og fremst legge til rette med god infrastruktur. Det må være enkelt for folk å frakte seg selv, og ikke minst gods innen enkelte næringer. Bosetting må foregå adskilt fra tunge industrier, og alt vi utvikler må være i tråd med visjonen «Grønne Lier». Grønt landbruk Venstre mener landbrukspolitikken må sikre at matproduksjonen er trygg, miljøvennlig og langsiktig. Målet om at 15% av landbruksproduksjonen i Lier skal være økologisk bør økes ytterligere, og inkludere mer matproduksjon og ikke bare grovfôr til husdyr. Fra og med juni 2015 endres forskriftene for bruk av plantevernmidler, og det blir vanskeligere å bruke sprøytemidler. Ulempene med sprøyting, belastningen det har på miljøet, på biene og humlene og grunnvannet vårt er store. Lier Venstre vil sørge for at Lier kommune følger opp dette tett, og bidrar til at bøndene vurderer andre metoder i kampen mot ugress, sopp og insekter enn ukritisk å ty til sprøyting. At Lier kommune, i samarbeid med fylket og næringsliv, bidrar til bedre finansiering av bedrifter i tidlig fase. At Lier kommune skal stimulere til mer effektiv samhandling mellom næringsdrivende og kommunen, tilrettelegge for kunnskapsbasert næring, ved å etablere næringsråd. Arbeide for smart og miljøvennlig lokalisering av bedrifter i bransje- og næringsklynger. Tilrettelegge for tertiærnæring i stor målestokk i Fjordbyen, slik at arbeidsplasser og servicetilbud etableres i nærhet til boligområder. 6

7 Tillate søndagsåpne dagligvarebutikker i Lier dersom kommunene gis rett til å bestemme. Bedrede kollektivtilbud for pendlere til/fra Lier kommune. Regulere godstrafikk bort fra skoleveier, blant annet Joseph Kellers vei. Stimulere til en kreativ, innovativ og mangfoldig landbrukspolitikk. Legge til rette for økt andel av økologisk landbruk. Lier Venstre skal stimulere til mer effektiv samhandling mellom næringsdrivende og kommunen ved å: Arbeide for rask og forutsigbar saksbehandling for næringsdrivende. Utarbeide veiledere for søknader, rapportering og andre kommunale prosesser. Utvide dagens 10% stilling innenfor næring, til en 100% rådgiverstilling. Tilrettelegge for mer utstrakt bruk av lærlinger. Styrke Lier kommunens digitale tjenester med selvbetjeningsløsninger for næringslivet. 7

8 Boligmiljø og byutvikling Lier Venstre vil gjøre Lier til en foregangskommune innen grønn byutvikling. Alle som bor i byer og tettsteder skal ha tilgang til sollys, ren luft og grøntarealer. Miljøhensyn må være bærebjelken i alt planarbeid. Det betyr mer effektiv arealutnyttelse, bedre tilrettelegging for gående og syklende, større kollektivsatsing og flere grønne lunger. Ved hjelp av fortetting er det mulig å løse utfordringer som følge av befolkningsvekst uten å flytte markagrenser eller redusere grøntarealer. Lier kommune står foran sin kanskje største innbyggervekst noensinne. Gullaug skal igjen tilbake til folket. Tidligere forurensede områder skal renses og gjøres klare for boligutvikling. Fjordbyen på Lierstranda skal planlegges og gjøres klar for utbygging. I tillegg skal det bygges ut på de gamle tomtene til Lier sykehus. For at Lier kommune skal være i stand til å planlegge, bygge og inkludere alle disse nye innbyggerne i «Grønne Lier», må kommunen rustes opp med riktig bemanning. Dette må være personer som kan lede arbeidet gjennom de strengeste miljøkrav, sørge for balansert og nyskapende boligutvikling med alternative og fremtidsrettede boformer som inkluderer et mangfold av mennesker, og samtidig passe på at de nye bydelene er i balanse med det etablerte Lier. Lier Venstre ser for seg fremtidsrettet infrastruktur, med bilfrie soner hvor gående og syklende har forrang, og hvor kollektivløsninger er en sømløs og naturlig del av hverdagen. Lier Venstre vil jobbe for at Gullaug og Fjordbyen utvikles i takt med moderne byplanlegging, slik at for eksempel småbarnsfamilier kan finne barnehage, skole og arbeidsplass i gangavstand til egen bolig. Sørge for at all boligutvikling i Lier gjøres i henhold til de strengeste miljøkrav (pluss- hus, kortreist varme). Stimulere til økt bruk av solenergi, fjern- og jordvarme. At Lier kommune inkluderer boligsosiale tiltak i alle nye utviklingsprosjekter. Jobbe for flere egnede kommunale boliger for barnefamilier. Innføring av «fra leie til eie» i Lier slik at leietakere i kommunale boliger gis mulighet til å kjøpe boligen på sikt. Gi økonomisk stimulans til bygging av eksperimentelle og alternative boformer, som økolandsbyer, bokollektiv og generasjonsboliger. Prioritere infrastruktur for gående, syklende og kollektivløsninger (for eksempel oppvarmede fortau med varme fra fjorden). Verne sårbare områder langs strandlinjen med solide buffersoner. Legge til rette for grønne lunger og urbant landbruk, utplassering av bikuber og flere hager på tak. Sette av plass til en økolandsby på Gullaug, inspirert av prosjektet i Hurdal kommune. Jobbe for bybaneløsning på strekningen Lahell Drammen. 8

9 Jobbe målrettet med støydempende tiltak. 9

10 Helse og Velferd Venstre arbeider for et helsevesen som setter pasienten først. Alle skal være trygge på at de får et godt helsetilbud uavhengig av bosted og betalingsevne. Det har egenverdi å kunne ta sine egne valg knyttet til helse og livsstil. Lier Venstre mener økt samarbeid med frivillige og utstrakt bruk av velferdsteknologi er nødvendig om vi skal klare å møte utfordringene i omsorgstjenesten. Lier Venstre vil arbeide for at kommunen har tilbud og ordninger som kan bidra til økt frihet, medbestemmelse og verdighet for den enkelte innbygger. Lier Venstre setter folk først. Venstre vil ha gode, offentlig finansierte helsetjenester. God kvalitet på tjenestene er viktigere enn hvem som utfører dem. Lier Venstre vil arbeide for at offentlige, ideelle og private helsetjenester best mulig skal utfylle hverandre. Det viktigste er at vi har et offentlig helsetilbud med så god kvalitet og så god ressurstilgang at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet. De fleste har det godt i Lier i dag, likevel er det mennesker som sliter. Lier kommune skal være et sted hvor samspillet mellom staten, kommunen, frivillige felleskap og den enkelte personen skaper en inkluderende kommune. Lier Venstre vil jobbe for etablering av medbestemmelsesarenaer med større inkludering av bruker- og pårørendeorganisasjoner. Som samfunn er det viktig vi ikke måler oss ut fra hvor godt vi har det, men hvordan vi tar vare på våre svakeste. Lier Venstre ønsker å satse på et styrket tilbud innenfor rus og psykiatri. Lier Venstre vil jobbe for en tettere dialog mellom politikere og administrasjon i utarbeidelse av rusmiddelpolitisk handlingsplan og boligsosial handlingsplan. Vi vil ha særlig fokus på forebyggende arbeid og aktiv oppfølging av sykmeldte med rusrelaterte lidelser for å forebygge utstøting av arbeidslivet. Lier Venstre vil gi personer med psykiske lidelser et bedre behandlingstilbud. Psykisk syke skal ha krav på gode tjenester som samtidig gjør det mulig at man i størst mulig grad kan fungere i sitt eget nærmiljø. Lier Venstre vil jobbe for et økt tilbud for våre godt voksne og eldre innbyggere. Aktive mennesker holder seg sprekere lenger, og får mer overskudd til å bidra til andre. Frisklivssentralen i Lier er et flott tiltak som Venstre ønsker å videreføre. I tillegg vil Lier Venstre ta initiativ til å få flere eldre i aktivitet, ved å tilby trening og aktiviteter på «grønn resept». Samtidig er det viktig at vi hjelper de som trenger det mest, de som ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv. Samle flere barnevernstilbud på kommunenivå, for å sikre bedre behandling av enkeltbarn. Øke tilbudet i barnevernet med flere besøkshjem Jobbe for et mer aktivt forebyggende arbeid ut i ungdomsskole/videregående skole med fokus på rus/psykisk helse. Styrke oppfølgingstilbudet til unge med rus- og kriminalitetsproblemer, særlig i aldersgruppen år. At Lier kommune inkluderer boligsosiale tiltak i alle nye utviklingsprosjekter. 10

11 Jobbe for flere egnede kommunale boliger for barnefamilier. Innføring av «fra leie til eie» i Lier slik at leietakere i kommunale boliger gis mulighet til å kjøpe boligen på sikt. Tilrettelegge for eldrekollektiv. Opprette hardbruksboliger for mennesker som aktivt ruser seg og av den grunn ekskluderes fra boligmarkedet. Ha en tverrfaglig og helhetlig rusbehandling som ivaretar problematikk rundt familiesituasjon, psykiatri og sykdom. Ha en lavterskel psykologtjeneste, og mer tilgjengelige lavterskeltilbud for rusrelatert og psykisk helse, uten henvisning. Etablere ettervernsboliger med oppfølging i etterkant av behandling i rusomsorgen. Etablere et fast arbeidsrettet aktivitetstilbud for mennesker med rusrelaterte lidelser, og legge til rette for arbeidstilbud slik at de med full, eller delvis, arbeidsevne kommer seg ut i arbeid. Tilrettelegge for brukerstyrte aktivitetstilbud for rus/psyk, eventuelt i samarbeid med frivillige organisasjoner Tilby trening på grønn resept. Forlenge ordningen med Frisklivsentralen i Lier. Opprettholde demens- tilbudet i Lier. 11

12 Kultur, idrett og frivillighet Lier Venstre vil arbeide for et mangfoldig og fritt kulturliv som stimulerer nysgjerrighet, kreativitet og mangfold. En offensiv kulturpolitikk henger sammen med vern av ytringsfriheten og i et liberalt samfunn er derfor en stor kultursektor et mål i seg selv. Barn og unge må ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Norge har en offensiv satsing på kultur til barn og unge, men barne- og ungdomskulturen fått ta liten del i det løftet resten av kulturlivet har vært med på, derfor vil Lier Venstre sørge for å legge til rette for lokalt initiativ, og gi støtte til prosjekter og arrangementer initiert av og for barn og unge. Idrett skaper trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Den offentlige støtten må i sterkere grad kanaliseres til det lokale engasjementet og sikre mangfoldet av aktiviteter. Venstre vil legge til rette for flere breddeidrettsanlegg, også slik at flere idretter sikres vekstvilkår. Stimulere private initiativ til musikkundervisning, teater og lignende i SFO. Etablere en prøveordning med aktivitetskort for barn i ressurssvake familier. Ta initiativ til et utstyrsbibliotek for utlån av sportsutstyr. Jobbe for et variert og fulldekkende idretts- og kulturtilbud for alle skolebarn. Styrke svømmeopplæringstilbudet til skoleelever i kommunen. Sørge for at Lier kulturscene ved nye Hegg skole etablerer et bredt offentlig kulturtilbud. Arbeide for økt bemanning ved Lier musikkverksted. Utvide bibliotektilbudet i Lier med søndagsåpning. Markedsføre biblioteket ved hjelp av flyttbart «mikrobibliotek» (Idé fra Ringebu). Opprettholde støtten til Lier historielag og Lier bygdetun, og gi videre støtte til suksessen «Tidsreisen» for skoleelever. Bevare samfunnshusene i kommunen, og gi støtte til lokale arrangementer. Arbeide for å få på plass ridestier i marka i samarbeid med ridesentrene i kommunen. Etablere sykkelstier for aktive syklister i marka. Ta initiativ til å få på plass skøyteis ved nye Hegg skole i vinterhalvåret. 12

13 Demokrati, åpenhet og inkludering Kunnskap er makt, og makt skal spres. Derfor er Lier Venstre opptatt av at informasjon skal være åpen, gratis og offentlig tilgjengelig for alle. Dette gjøres gjennom moderne bibliotek og lett tilgjengelige offentlige data. En åpen og tilgjengelig kommune Lier skal være en kommune hvor alle stemmer blir hørt, i en åpen demokratisk arena. Dette er viktig for å sikre demokratiske prosesser. Alle borgere må få muligheten til å bidra positivt til samfunnet sitt. Derfor skal alle politiske saker drøftes i åpenhet med aktivt deltagende innbyggere. Politiske saker skal gjøres tilgjengelige i en oversiktlig og lettlest form som er tilgjengelig for alle. Politikere og administrasjon skal bidra til at borgerne har medinnflytelse i demokratiske avgjørelser. At kun 65% avla stemme ved kommunevalget i Lier i 2011 er en alvorlig trussel mot demokratiet. Derfor ønsker Lier Venstre at Lier kommune ser på muligheten for å innføre en prøveordning med stemmerett for 16- åringer. Kommunestruktur Lier Venstre er positive til å se nærmere på sammenslåing med nabokommuner. Vi legger til grunn naturlige sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner når valget eventuelt skal tas. Kommunens tilbud til innbyggerne er viktigst, og Lier Venstre er positive til en folkeavstemning hvis innbyggerne i Lier ønsker det. En varm og inkluderende kommune Lier Venstre ønsker at Lier skal være en grønn, varm og inkluderende kommune for alle. I årene framover vil folketallet i kommunen øke betraktelig. Som et inkluderingstiltak vil Lier Venstre ta initiativ til å etablere borgertog på 17. mai for innbyggere, foreninger og organisasjoner i forbindelse med den tradisjonelle feiringen i Lierbyen. Norsk asylpolitikk har blitt en konkurranse om hvem som er strengest. Krig, uro og klimaendringer vil ligge til grunn for migrasjon i uoverskuelig tid. Antall mennesker på flukt og med behov for beskyttelse internasjonalt er nå høyere enn noen gang etter 2. Verdenskrig. Norge var for noen år siden verdensledende innen bistand og humanitær hjelp. Slik er det ikke lenger, og det er flaut. Vi har det så godt, men deler så lite. Lier Venstre ønsker at Lier være en av de kommunene som setter folk først, og bygger dette på erfaring og kompetanse innen asyl- og integreringsarbeid, kulturutveksling, opptrening og inkludering. Utvikle nye og videreutvikle eksisterende arenaer for innbyggermedvirkning. Modernisere og styrke bibliotektilbudet i Lier, og innføre en prøveordning med søndagsåpent bibliotek. Ha flere debatter og folkemøter i åpenhet med publikum Innføre prøveordning med stemmerett for 16- åringer Gjøre kommunestyret tilgjengelig ved å strømme møtene LIVE på internett 13

14 Skape en bredere dialog med borgerne ved å gjøre innholdet på nettsidene til Lier kommune mer tilgjengelig. Fjerne statlige begrensninger på åpnings- og skjenketider, og la slike begrensninger fastsettes av den enkelte kommune. Ha fokus på habilitetsaspektet i plan- og reguleringssaker. Ta initiativ til et eget borgertog i Lierbyen på 17. mai. Arbeide aktivt mot staten for å få reetablert asylmottak på Lierskogen, og begrense beboere til asylsøkere med oppholdstillatelse i Norge. Jobbe for at Lier kommune følger IMDIs anbefalinger og tar imot vår andel av flyktninger. Styrke norsk- tilbudet ved Lier Voksenopplæring. 14

Lier Venstre. "Grønne Lier" Valg for framtiden.

Lier Venstre. Grønne Lier Valg for framtiden. Lier Venstre. "Grønne Lier" Valg for framtiden. "Grønne Lier" - en aktiv og varm kommune. Lier Venstre ønsker at Lier skal være en grønn, varm og inkluderende kommune for alle. Lier skal være en kommune

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN v/ Kjersti Granum, PBE 21. august 2008 Følgende arealpolitikk anbefales i NTPs byanalyse for Oslo og Akershus: En konsentrert arealutvikling

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Marnardal Venstre. Program 2011-2015

Marnardal Venstre. Program 2011-2015 Marnardal Venstre Program 2011-2015 Venstres visjon for Marnardal Lokaldemokratiet i fokus Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk politikk. Vi setter folk først og systemer og særinteresser

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

INNHOLD TENK NYTT STEM GRØNT! 1. Et bærekraftig landbruk 2. Naturvern 3. Oppvekst 4. Kultur og fritid 5. Integrering 6. Nærings- og arbeidsliv

INNHOLD TENK NYTT STEM GRØNT! 1. Et bærekraftig landbruk 2. Naturvern 3. Oppvekst 4. Kultur og fritid 5. Integrering 6. Nærings- og arbeidsliv KOMMUNEPROGRAM 2015-2019 TENK NYTT STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda.

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. INFORMASJON Eidsvoll KrF 2015-2019 KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. Eidsvoll krf facebook / www.krf.no / www.krf.no/akershus Pensjonert

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Hole Venstre ønsker å bringe med seg grønne og bærekraftige visjoner. Venstre er et liberalt parti for folk som bryr seg om hverandre, miljøet, og om

Hole Venstre ønsker å bringe med seg grønne og bærekraftige visjoner. Venstre er et liberalt parti for folk som bryr seg om hverandre, miljøet, og om å 1 Hole Venstre ønsker å bringe med seg grønne og bærekraftige visjoner. Venstre er et liberalt parti for folk som bryr seg om hverandre, miljøet, og om den framtida vi selv har ansvar for å skape. Slagordet

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING

HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING Hvem er jeg? Hilde Finess Evensmo Samfunnsgeograf MSc, Københavns Universitet Prosjektleder og konsulent: Helsedirektoratets prosjekt Nærmiljø som fremmer folkehelse (Buskerud,

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

INKLUDERENDE SKOLE. Skolen bør ikke detaljstyres av folk langt unna klasserommet, men tilpasses dem som har skolen som sin hverdag.

INKLUDERENDE SKOLE. Skolen bør ikke detaljstyres av folk langt unna klasserommet, men tilpasses dem som har skolen som sin hverdag. DET GODE LIV INKLUDERENDE SKOLE Skolen bør ikke detaljstyres av folk langt unna klasserommet, men tilpasses dem som har skolen som sin hverdag. Skolen trenger motiverte lærere, engasjerte foreldre og inspirerte

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer