Program Lier Venstre. «Grønne Lier» Valg for framtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program 2015-2019. Lier Venstre. «Grønne Lier» Valg for framtiden"

Transkript

1 Program Lier Venstre «Grønne Lier» Valg for framtiden 1

2 Skole og oppvekst Lier Venstre ønsker at barn som vokser opp i Lier skal oppleve at akkurat dét gjør en forskjell. Grønne Lier har fantastiske natur- og landbruksarealer som alle innbyggere har mulighet til å benytte seg av. Lier landbruksbarnehage har blitt kåret til Liers beste barnehage, og Oddevall SFO har blitt kåret til Norges beste SFO (for andre gang). Felles for disse to er at barna er i stor aktivitet, og er mye ute. Barnehage Lier Venstre vil ha barnehager som har et godt pedagogisk og sosialt tilbud for barna, der de lærer gjennom lek og får den oppfølgingen de trenger. Barna har for få kvalifiserte voksne som veileder dem i løpet av dagen. Lier Venstre vil ha faglærte voksne som har tid, ressurser og kompetanse til å se alle barn. Derfor vil Lier Venstre jobbe for en bemanningsnorm med et langsiktig mål om 1 voksen per 3 barn under 3 år, og 1 voksen per 5 barn mellom 3 og 6 år. Skole Venstre ønsker en skole som har ambisjoner for alle elever, der det er egne ambisjoner og evner som er grunnlaget for hva du velger i livet ikke din sosiale bakgrunn. Alle elever er ulike. En liberal skolepolitikk handler om å legge til rette, slik at alle elever får utviklet sine evner og strukket seg så langt som mulig. Flere lærere Den største utfordringen norske skoler må takle i de kommende årene er å sikre mange nok lærere, og like viktig er gode lærere. Skolen i Lier skal være et sted hvor elever skal ses, oppmuntres og få mulighet til tilpasset undervisning. Lier Venstre vil sikre at skoletiden er en verdifull del av livet. Derfor vil Lier Venstre ha et krafttak for flere, bedre og enda mer motiverte lærere. Foreldreskole Lier Venstre vil også legge til rette for økt samarbeid mellom skole og hjem. Nå som leksehjelpen er avviklet vil Lier Venstre se på mulighetene for en alternativ løsning med foreldreskole som en forsøksordning. Hensikten med foreldreskoler er at foreldrene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gir dem gode forutsetninger for å være foreldre i skolen, og at det skal etableres et godt fellesskap mellom foreldrene. Barnehagene Fortsette å differensiere barnehagepriser. Øke voksentetthet i barnehagene og definere en bemanningsnorm. Ansette flere barnehagelærere med pedagogisk utdanning. Etablere et særskilt videreutdanningsløft for pedagogiske ledere som er ansatt på dispensasjon fra kravet om pedagogisk utdanning. Øke rekrutteringen av barnevernspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere. Stimulere til økt mangfold av barnehager, som for eksempel natur-, frilufts- og musikkbarnehage. Belønne barnehager som har gode tiltak og ideer. 2

3 Grunnskolen Innføre en prosjektordning med større bruk av uteskole i grunnskolen, ved å ha fagundervisning ute tilsvarende 1 skoledag per uke for 1. 7.trinn. Styrke lærerens kompetanse på utendørs fagundervisning. Jobbe for økt faglig deling av gode undervisningsopplegg via nett, slik at lærere enkelt kan dra nytte av andres kompetanse og gode ideer til undervisning. Opprettholde et sterkt spesialpedagogisk tilbud for elever som ikke får dekket sine behov i den vanlige grunnskolen. Styrke kompetansen hos skolepersonalet på mobbing, samt opprette en fast årlig fokusdag hvor alle skolene samtidig har fokus på problematikken rundt mobbing. Legge til rette for faglig samhandling og erfaringsutveksling mellom pedagogene på de forskjellige skolene, i tillegg til rektorene. Prioritere at lærere får undervise innenfor sine kompetanseområder ikke bare på ungdomstrinnet, men også i grunnskolen. Øke antall helsesøstre og miljøterapeuter i skolen. Etablere en forsøksordning med foreldreskole. 3

4 Klima og miljø De aller fleste som bor i Lier har et forhold til begrepet «Grønne Lier». For noen betyr det landlig og grønt med kort vei til jordbær og epler, mens for andre betyr «Grønne Lier» bevissthet rundt eget forbruk og gode vaner som sykling til jobben, redusert bilbruk, kildesortering, vern av truede arter og økosystemer, rekreasjon i grønne omgivelser og nærhet til naturen. Lier Venstre ønsker at det skal være lettere å leve et vanlig liv med redusert CO2- avtrykk. Lier Venstre vil gjøre det lettere for liunger å ta grønne valg. Satse på sykkel Lier Venstre vil i den kommende perioden gjøre det mye lettere å velge sykkel som transportmiddel. Sykkelandelen i kommunen må opp, både for å redusere utslipp og for folkehelsens skyld. For at det skal bli trygt for vanlige syklister å ferdes i bygda, må de siste stumpene av sykkelveier på plass. Lier må prioritere et sammenhengende sykkelveinett innad i kommunen, men også i overgangene mellom nabokommunene, inkludert Asker i Akershus. Klimavennlig landbruk Lier kommune domineres av utslipp fra landbruk, og da spesielt fra veksthusnæringen. Nasjonalt står landbruket for 8,7 % av norske klimagassutslipp. Veksthusene fyres stort sett med naturgass eller olje, bortsett fra noen få som har tatt i bruk hestegjødsel. Det gjør at mye av de kortreiste tomatene, agurkene og salathodene har større CO2- utslipp på samvittigheten enn tilsvarende varer som er fraktet på lastebiler fra middelhavslandene. Skal landbruket bli bærekraftig må mye snus på hodet. Lier Venstre vil jobbe for at Lier kommune vurderer bruk av ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus etter modell fra Mære I Nord- Trøndelag. Jobbe for å få på plass et sømløst sykkelveinett i Lier. Prioritere trafikksikre soner rundt skolene. Verne Joseph Kellers vei som skolevei, og regulere godstrafikk via Gjellebekk. Jobbe for å få etablert Kjellstadveien som miljøgate hvor gående og syklende har forrang. Sikre trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt. Etablere selvbetjente servicestasjoner for småmekking og justering av sykkel på sentrale knutepunkt, etter modell fra Oslo. Påvirke offentlige og private virksomheter til å prioritere sykkelparkeringsplasser for ansatte og besøkende sentralt ved inngangsparti. Etablere flere ladestasjoner for el- biler ved kollektivknutepunkt og pendlerparkeringsplasser. Jobbe for å etablere matebusser til Lier stasjon. Styrke jordvernet, verne om marka- grensen og grønne lunger. Ta initiativ til prøveprosjekt med ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus. Opprettholde og utvide ordningen med miljøfyrtårn- sertifisering av skoler, barnehager og offentlige bygg i Lier. Bruke incentiver for å få bedrifter i Lier til å kildesortere. Oppdatere Lier kommunes klimaplan for kommende periode. 4

5 Styrke miljøet i Lierbyen ved å skaffe egne by- bier. Stramme inn og slå hardt ned på miljøkriminalitet og generell forsøpling som private avfallsplasser/dynger. Jobbe for at Lier kommune blir en av de første kommunene som forbyr salg av plantejord som inneholder torv. 5

6 Næringsliv og Verdiskaping Grønn vekst defineres som økt verdiskaping som samtidig gir en lavere samlet miljøbelastning. Det står i motsetning til en vekst der miljøbelastningen samlet sett øker. Omlegging av energibruk fra fossil til fornybart er en forutsetning for grønn vekst, men ikke hele svaret. I en grønn økonomi er forbruk av naturressurser og miljøkostnader verdsatt og integrert i økonomien som helhet. Lier Venstre ønsker å prioritere bedrifter med ressurseffektive og miljøvennlige produksjonsprosesser. Det er viktig at produktet eller tjenesten de leverer, samt avfall fra produksjonsprosessen, i liten grad har miljøpåvirkning og i størst mulig grad kan gjenbrukes. Lier Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende. Lier Kommune må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Lier Venstre mener Lier kommune må være en komplementær kommune til de store bykommunene Drammen og Oslo. Lier bør være småbarnsforeldres naturlige førstevalg, noe som i seg selv vil kunne skape vekst og innovasjon. Satsning på grønt næringsliv Skal Lier være en kommune som skal lokke til seg «grønne» bedrifter og «grønn» næringsutvikling, må vi først og fremst legge til rette med god infrastruktur. Det må være enkelt for folk å frakte seg selv, og ikke minst gods innen enkelte næringer. Bosetting må foregå adskilt fra tunge industrier, og alt vi utvikler må være i tråd med visjonen «Grønne Lier». Grønt landbruk Venstre mener landbrukspolitikken må sikre at matproduksjonen er trygg, miljøvennlig og langsiktig. Målet om at 15% av landbruksproduksjonen i Lier skal være økologisk bør økes ytterligere, og inkludere mer matproduksjon og ikke bare grovfôr til husdyr. Fra og med juni 2015 endres forskriftene for bruk av plantevernmidler, og det blir vanskeligere å bruke sprøytemidler. Ulempene med sprøyting, belastningen det har på miljøet, på biene og humlene og grunnvannet vårt er store. Lier Venstre vil sørge for at Lier kommune følger opp dette tett, og bidrar til at bøndene vurderer andre metoder i kampen mot ugress, sopp og insekter enn ukritisk å ty til sprøyting. At Lier kommune, i samarbeid med fylket og næringsliv, bidrar til bedre finansiering av bedrifter i tidlig fase. At Lier kommune skal stimulere til mer effektiv samhandling mellom næringsdrivende og kommunen, tilrettelegge for kunnskapsbasert næring, ved å etablere næringsråd. Arbeide for smart og miljøvennlig lokalisering av bedrifter i bransje- og næringsklynger. Tilrettelegge for tertiærnæring i stor målestokk i Fjordbyen, slik at arbeidsplasser og servicetilbud etableres i nærhet til boligområder. 6

7 Tillate søndagsåpne dagligvarebutikker i Lier dersom kommunene gis rett til å bestemme. Bedrede kollektivtilbud for pendlere til/fra Lier kommune. Regulere godstrafikk bort fra skoleveier, blant annet Joseph Kellers vei. Stimulere til en kreativ, innovativ og mangfoldig landbrukspolitikk. Legge til rette for økt andel av økologisk landbruk. Lier Venstre skal stimulere til mer effektiv samhandling mellom næringsdrivende og kommunen ved å: Arbeide for rask og forutsigbar saksbehandling for næringsdrivende. Utarbeide veiledere for søknader, rapportering og andre kommunale prosesser. Utvide dagens 10% stilling innenfor næring, til en 100% rådgiverstilling. Tilrettelegge for mer utstrakt bruk av lærlinger. Styrke Lier kommunens digitale tjenester med selvbetjeningsløsninger for næringslivet. 7

8 Boligmiljø og byutvikling Lier Venstre vil gjøre Lier til en foregangskommune innen grønn byutvikling. Alle som bor i byer og tettsteder skal ha tilgang til sollys, ren luft og grøntarealer. Miljøhensyn må være bærebjelken i alt planarbeid. Det betyr mer effektiv arealutnyttelse, bedre tilrettelegging for gående og syklende, større kollektivsatsing og flere grønne lunger. Ved hjelp av fortetting er det mulig å løse utfordringer som følge av befolkningsvekst uten å flytte markagrenser eller redusere grøntarealer. Lier kommune står foran sin kanskje største innbyggervekst noensinne. Gullaug skal igjen tilbake til folket. Tidligere forurensede områder skal renses og gjøres klare for boligutvikling. Fjordbyen på Lierstranda skal planlegges og gjøres klar for utbygging. I tillegg skal det bygges ut på de gamle tomtene til Lier sykehus. For at Lier kommune skal være i stand til å planlegge, bygge og inkludere alle disse nye innbyggerne i «Grønne Lier», må kommunen rustes opp med riktig bemanning. Dette må være personer som kan lede arbeidet gjennom de strengeste miljøkrav, sørge for balansert og nyskapende boligutvikling med alternative og fremtidsrettede boformer som inkluderer et mangfold av mennesker, og samtidig passe på at de nye bydelene er i balanse med det etablerte Lier. Lier Venstre ser for seg fremtidsrettet infrastruktur, med bilfrie soner hvor gående og syklende har forrang, og hvor kollektivløsninger er en sømløs og naturlig del av hverdagen. Lier Venstre vil jobbe for at Gullaug og Fjordbyen utvikles i takt med moderne byplanlegging, slik at for eksempel småbarnsfamilier kan finne barnehage, skole og arbeidsplass i gangavstand til egen bolig. Sørge for at all boligutvikling i Lier gjøres i henhold til de strengeste miljøkrav (pluss- hus, kortreist varme). Stimulere til økt bruk av solenergi, fjern- og jordvarme. At Lier kommune inkluderer boligsosiale tiltak i alle nye utviklingsprosjekter. Jobbe for flere egnede kommunale boliger for barnefamilier. Innføring av «fra leie til eie» i Lier slik at leietakere i kommunale boliger gis mulighet til å kjøpe boligen på sikt. Gi økonomisk stimulans til bygging av eksperimentelle og alternative boformer, som økolandsbyer, bokollektiv og generasjonsboliger. Prioritere infrastruktur for gående, syklende og kollektivløsninger (for eksempel oppvarmede fortau med varme fra fjorden). Verne sårbare områder langs strandlinjen med solide buffersoner. Legge til rette for grønne lunger og urbant landbruk, utplassering av bikuber og flere hager på tak. Sette av plass til en økolandsby på Gullaug, inspirert av prosjektet i Hurdal kommune. Jobbe for bybaneløsning på strekningen Lahell Drammen. 8

9 Jobbe målrettet med støydempende tiltak. 9

10 Helse og Velferd Venstre arbeider for et helsevesen som setter pasienten først. Alle skal være trygge på at de får et godt helsetilbud uavhengig av bosted og betalingsevne. Det har egenverdi å kunne ta sine egne valg knyttet til helse og livsstil. Lier Venstre mener økt samarbeid med frivillige og utstrakt bruk av velferdsteknologi er nødvendig om vi skal klare å møte utfordringene i omsorgstjenesten. Lier Venstre vil arbeide for at kommunen har tilbud og ordninger som kan bidra til økt frihet, medbestemmelse og verdighet for den enkelte innbygger. Lier Venstre setter folk først. Venstre vil ha gode, offentlig finansierte helsetjenester. God kvalitet på tjenestene er viktigere enn hvem som utfører dem. Lier Venstre vil arbeide for at offentlige, ideelle og private helsetjenester best mulig skal utfylle hverandre. Det viktigste er at vi har et offentlig helsetilbud med så god kvalitet og så god ressurstilgang at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet. De fleste har det godt i Lier i dag, likevel er det mennesker som sliter. Lier kommune skal være et sted hvor samspillet mellom staten, kommunen, frivillige felleskap og den enkelte personen skaper en inkluderende kommune. Lier Venstre vil jobbe for etablering av medbestemmelsesarenaer med større inkludering av bruker- og pårørendeorganisasjoner. Som samfunn er det viktig vi ikke måler oss ut fra hvor godt vi har det, men hvordan vi tar vare på våre svakeste. Lier Venstre ønsker å satse på et styrket tilbud innenfor rus og psykiatri. Lier Venstre vil jobbe for en tettere dialog mellom politikere og administrasjon i utarbeidelse av rusmiddelpolitisk handlingsplan og boligsosial handlingsplan. Vi vil ha særlig fokus på forebyggende arbeid og aktiv oppfølging av sykmeldte med rusrelaterte lidelser for å forebygge utstøting av arbeidslivet. Lier Venstre vil gi personer med psykiske lidelser et bedre behandlingstilbud. Psykisk syke skal ha krav på gode tjenester som samtidig gjør det mulig at man i størst mulig grad kan fungere i sitt eget nærmiljø. Lier Venstre vil jobbe for et økt tilbud for våre godt voksne og eldre innbyggere. Aktive mennesker holder seg sprekere lenger, og får mer overskudd til å bidra til andre. Frisklivssentralen i Lier er et flott tiltak som Venstre ønsker å videreføre. I tillegg vil Lier Venstre ta initiativ til å få flere eldre i aktivitet, ved å tilby trening og aktiviteter på «grønn resept». Samtidig er det viktig at vi hjelper de som trenger det mest, de som ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv. Samle flere barnevernstilbud på kommunenivå, for å sikre bedre behandling av enkeltbarn. Øke tilbudet i barnevernet med flere besøkshjem Jobbe for et mer aktivt forebyggende arbeid ut i ungdomsskole/videregående skole med fokus på rus/psykisk helse. Styrke oppfølgingstilbudet til unge med rus- og kriminalitetsproblemer, særlig i aldersgruppen år. At Lier kommune inkluderer boligsosiale tiltak i alle nye utviklingsprosjekter. 10

11 Jobbe for flere egnede kommunale boliger for barnefamilier. Innføring av «fra leie til eie» i Lier slik at leietakere i kommunale boliger gis mulighet til å kjøpe boligen på sikt. Tilrettelegge for eldrekollektiv. Opprette hardbruksboliger for mennesker som aktivt ruser seg og av den grunn ekskluderes fra boligmarkedet. Ha en tverrfaglig og helhetlig rusbehandling som ivaretar problematikk rundt familiesituasjon, psykiatri og sykdom. Ha en lavterskel psykologtjeneste, og mer tilgjengelige lavterskeltilbud for rusrelatert og psykisk helse, uten henvisning. Etablere ettervernsboliger med oppfølging i etterkant av behandling i rusomsorgen. Etablere et fast arbeidsrettet aktivitetstilbud for mennesker med rusrelaterte lidelser, og legge til rette for arbeidstilbud slik at de med full, eller delvis, arbeidsevne kommer seg ut i arbeid. Tilrettelegge for brukerstyrte aktivitetstilbud for rus/psyk, eventuelt i samarbeid med frivillige organisasjoner Tilby trening på grønn resept. Forlenge ordningen med Frisklivsentralen i Lier. Opprettholde demens- tilbudet i Lier. 11

12 Kultur, idrett og frivillighet Lier Venstre vil arbeide for et mangfoldig og fritt kulturliv som stimulerer nysgjerrighet, kreativitet og mangfold. En offensiv kulturpolitikk henger sammen med vern av ytringsfriheten og i et liberalt samfunn er derfor en stor kultursektor et mål i seg selv. Barn og unge må ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Norge har en offensiv satsing på kultur til barn og unge, men barne- og ungdomskulturen fått ta liten del i det løftet resten av kulturlivet har vært med på, derfor vil Lier Venstre sørge for å legge til rette for lokalt initiativ, og gi støtte til prosjekter og arrangementer initiert av og for barn og unge. Idrett skaper trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Den offentlige støtten må i sterkere grad kanaliseres til det lokale engasjementet og sikre mangfoldet av aktiviteter. Venstre vil legge til rette for flere breddeidrettsanlegg, også slik at flere idretter sikres vekstvilkår. Stimulere private initiativ til musikkundervisning, teater og lignende i SFO. Etablere en prøveordning med aktivitetskort for barn i ressurssvake familier. Ta initiativ til et utstyrsbibliotek for utlån av sportsutstyr. Jobbe for et variert og fulldekkende idretts- og kulturtilbud for alle skolebarn. Styrke svømmeopplæringstilbudet til skoleelever i kommunen. Sørge for at Lier kulturscene ved nye Hegg skole etablerer et bredt offentlig kulturtilbud. Arbeide for økt bemanning ved Lier musikkverksted. Utvide bibliotektilbudet i Lier med søndagsåpning. Markedsføre biblioteket ved hjelp av flyttbart «mikrobibliotek» (Idé fra Ringebu). Opprettholde støtten til Lier historielag og Lier bygdetun, og gi videre støtte til suksessen «Tidsreisen» for skoleelever. Bevare samfunnshusene i kommunen, og gi støtte til lokale arrangementer. Arbeide for å få på plass ridestier i marka i samarbeid med ridesentrene i kommunen. Etablere sykkelstier for aktive syklister i marka. Ta initiativ til å få på plass skøyteis ved nye Hegg skole i vinterhalvåret. 12

13 Demokrati, åpenhet og inkludering Kunnskap er makt, og makt skal spres. Derfor er Lier Venstre opptatt av at informasjon skal være åpen, gratis og offentlig tilgjengelig for alle. Dette gjøres gjennom moderne bibliotek og lett tilgjengelige offentlige data. En åpen og tilgjengelig kommune Lier skal være en kommune hvor alle stemmer blir hørt, i en åpen demokratisk arena. Dette er viktig for å sikre demokratiske prosesser. Alle borgere må få muligheten til å bidra positivt til samfunnet sitt. Derfor skal alle politiske saker drøftes i åpenhet med aktivt deltagende innbyggere. Politiske saker skal gjøres tilgjengelige i en oversiktlig og lettlest form som er tilgjengelig for alle. Politikere og administrasjon skal bidra til at borgerne har medinnflytelse i demokratiske avgjørelser. At kun 65% avla stemme ved kommunevalget i Lier i 2011 er en alvorlig trussel mot demokratiet. Derfor ønsker Lier Venstre at Lier kommune ser på muligheten for å innføre en prøveordning med stemmerett for 16- åringer. Kommunestruktur Lier Venstre er positive til å se nærmere på sammenslåing med nabokommuner. Vi legger til grunn naturlige sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner når valget eventuelt skal tas. Kommunens tilbud til innbyggerne er viktigst, og Lier Venstre er positive til en folkeavstemning hvis innbyggerne i Lier ønsker det. En varm og inkluderende kommune Lier Venstre ønsker at Lier skal være en grønn, varm og inkluderende kommune for alle. I årene framover vil folketallet i kommunen øke betraktelig. Som et inkluderingstiltak vil Lier Venstre ta initiativ til å etablere borgertog på 17. mai for innbyggere, foreninger og organisasjoner i forbindelse med den tradisjonelle feiringen i Lierbyen. Norsk asylpolitikk har blitt en konkurranse om hvem som er strengest. Krig, uro og klimaendringer vil ligge til grunn for migrasjon i uoverskuelig tid. Antall mennesker på flukt og med behov for beskyttelse internasjonalt er nå høyere enn noen gang etter 2. Verdenskrig. Norge var for noen år siden verdensledende innen bistand og humanitær hjelp. Slik er det ikke lenger, og det er flaut. Vi har det så godt, men deler så lite. Lier Venstre ønsker at Lier være en av de kommunene som setter folk først, og bygger dette på erfaring og kompetanse innen asyl- og integreringsarbeid, kulturutveksling, opptrening og inkludering. Utvikle nye og videreutvikle eksisterende arenaer for innbyggermedvirkning. Modernisere og styrke bibliotektilbudet i Lier, og innføre en prøveordning med søndagsåpent bibliotek. Ha flere debatter og folkemøter i åpenhet med publikum Innføre prøveordning med stemmerett for 16- åringer Gjøre kommunestyret tilgjengelig ved å strømme møtene LIVE på internett 13

14 Skape en bredere dialog med borgerne ved å gjøre innholdet på nettsidene til Lier kommune mer tilgjengelig. Fjerne statlige begrensninger på åpnings- og skjenketider, og la slike begrensninger fastsettes av den enkelte kommune. Ha fokus på habilitetsaspektet i plan- og reguleringssaker. Ta initiativ til et eget borgertog i Lierbyen på 17. mai. Arbeide aktivt mot staten for å få reetablert asylmottak på Lierskogen, og begrense beboere til asylsøkere med oppholdstillatelse i Norge. Jobbe for at Lier kommune følger IMDIs anbefalinger og tar imot vår andel av flyktninger. Styrke norsk- tilbudet ved Lier Voksenopplæring. 14

Lier Venstre. "Grønne Lier" Valg for framtiden.

Lier Venstre. Grønne Lier Valg for framtiden. Lier Venstre. "Grønne Lier" Valg for framtiden. "Grønne Lier" - en aktiv og varm kommune. Lier Venstre ønsker at Lier skal være en grønn, varm og inkluderende kommune for alle. Lier skal være en kommune

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Endrings- og tilleggsforslag sendes innen 10. desember 2014 til Mette Kaaby (mette@metrofon.no)

Detaljer

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre. 1 2 Versjon: 3.0 16. januar 2016 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.no 25 26 Kjære

Detaljer

Versjon: 3.0. 18. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt, bærekraftig og inkluderende Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap.

Versjon: 3.0. 18. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt, bærekraftig og inkluderende Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. 1 2 Versjon: 3.0 18. januar 2016 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt, bærekraftig og inkluderende Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.no

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 20.03.2015 INNHOLD Kjære velger... 1 Våre kandidater... 0 Asker en kommune for alle... 1 Bolig for alle... 1 En trygg og god oppvekst... 2 Kulturbygda Asker... 3 En bedre hverdag

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 0-0 1 1 1. oktober 0 1 0 1 Viktige datoer i programbehandlingen:. oktober: Medlemsmøte med presentasjon av programforslaget 0. november:

Detaljer

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Foto: Birgitte Simensen Berg Valgprogram 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Innhold Kjære drammenser... Side 4 Byutvikling... Side 5 Byen som skaper verdier... Side 9 En by å bli gammel i... Side 14 Drammen

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 1 2 Innhold For en kursendring 4 Åpenhet og demokrati 6 Arealplanlegging 8 Boligpolitikk 10 En fremtidsrettet næringspolitikk 12 Kunnskap er makt:

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer