Sluttrapport Status gjennomføring av Boligsosial handlingsplan Oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Status gjennomføring av Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Oktober 2014"

Transkript

1 Sluttrapport gjennomføring av Boligsosial handlingsplan Oktober 2014 Hovedsatsingsområde: Å leve i egen bolig Stavanger kommune skal disponere et så stort antall utleieboliger at ventelistene på bolig reduseres og hospitsbruk unngås. Stavanger kommune regulerer husleien på sine utleieboliger for å stimulere flere til å ønske seg over i egen bolig. Gjennom målrettet bruk av boligvirkemidler og andre tiltak for at folk skal kunne eie sin egen bolig, skal gjennomstrømmingen i kommunale boliger økes slik at flere kommunale boliger blir disponible. Bruk av kommunal bostøtte målrettes slik at den fanger opp uheldige utslag av den nye statlige bostøtten og av økning i kommunale husleier for de økonomisk mest vanskeligstilte Gjennom egne anskaffelser og samarbeid med andre aktører, skal antall disponible utleieboliger økes slik at ventetiden for prioriterte grupper ikke overskrider 3 måneder. Sak om «Gjengs leie» utarbeidet høst Behandlet i FSK , sak 3255/09. et iverksatt og gjennomført. Satsene for gjengs leie ble endret i samsvar med vedtak i FSK , sak 7/13. Endringen ble iverksatt fra Fagdag og inspirasjonsdag for ansatte i Stavanger kommune som til daglig har boligsosialt arbeid som område. 43 deltakere. Program med innlegg fra levekårsjef (nestleder), eiendomssjef og seniorrådgiver Husbanken Region vest. Gruppearbeid med fokus på reduksjon av ventelister til kommunal bolig og unngå hospitsbruk. Det er utarbeidet et hefte med oppsummering og resultater fra dagen. Resultat fra gruppearbeid: Flere boliger, økt gjennomstrømning og bedre boveiledning /oppfølging. Det er utarbeidet nye og bedre rutiner ved utløp av leiekontrakt. Revidert retningslinje for registering og tildeling av kommunale boliger ble vedtatt i FSK , sak 6/13. I planperioden har 164 leietakere i kommunal bolig fått startlån til kjøp av egen bolig. 157 er flyttet fra kommunal bolig til privat leid bolig. Sak utarbeidet. Behandlet i formannskapet , sak 3137/10. Vedtatte regelverksendringer innført fra og med Ny sak om kommunal bostøtte behandlet i FSK , sak 61/13. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som vurderer ordningens innretning. Arbeidet pågår. Sak til politisk behandling sannsynligvis ved utgangen av Månedlige samarbeidsmøter mellom Levekår og Miljø og utbygging (Stavanger eiendom og Juridisk avd) Per oktober 2014 har Stavanger kommune 2568 boliger til forvaltning, hvorav 10 er innleide fra private aktører. Kommunen har tildelingsrett til 89 omsorgsboliger for leie og 91 omsorgsboliger med innskudd som eies av andre. Planlagte nyetableringer: 8 boliger i bofellesskap til 1

2 utviklingshemmede, 7 boliger i bofellesskap til psykisk syke og 36 til vanskeligstilte. I arbeidet med å øke antallet disponible utleieboliger, skal utjevning mellom levekårsonene vektlegges. Det skal føres kontroll med at de som har fått tildelt kommunal bolig til enhver tid fyller kriteriene. Kommunens boliger skal holde tilfredsstillende kvalitet. Ventetiden på kommunal bolig varierer i forhold til boligtiltak og behov. Ved enhver nyervervelse er det fokus på beliggenhet. Så langt som mulig tas det hensyn til forhold som er dokumentert i Levekårsundersøkelsen. Så langt som mulig unngås nyetableringer i områder der kommunen allerede har etablerte boligtiltak. Når husleiekontrakten utløper må leietaker søke om forlenget botid. Søknad om forlengelse rettes til Helse- og sosialkontorene. Søknad behandles etter samme kriterier som ny søknad til bolig. Dersom kriteriene ikke lenger oppfylles skal leieforholdet som hovedregel komme til opphør. Gjennom politiske saker ble det våren 2011 foreslått økte økonomiske rammer for å ta inn vedlikeholdsetterslep i kommunale boliger. fikk tilført økte bevilgninger som følge av merinntekter fra økte husleiesatser, gjengs leie. Særlig vedlikeholdskrevende boliger ble vedtatt solgt og erstattet med nye, mer hensiktsmessige boliger. Standarden på de kommunale boligene er gjennomgående god. Gjennom økt og målrettet bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte blir flere unge og vanskeligstilte i stand til å kjøpe egen bolig Det utredes og iverksettes et prosjekt hvor beboere i kommunale boliger blir gitt anledning til gradvis å kjøpe seg inn i og overta boligen som selveierbolig. Det vurderes å iverksette et prosjekt, evt i samarbeid med boligbyggelagene, hvor det bygges ungdomsboliger med tilskudd fra Husbanken. Boligene skal være prisregulert i forhold til konsumprisindeksen. Utarbeidet grunnlagsnotat datert et er satt på vent. Juridisk krevende. Komplisert å gjennomføre.. I perioden har 157 leietakere i kommunal bolig fått startlån til kjøp av egen bolig, og således gått fra å være leietakere til å bli boligeiere. Prøveprosjekt»Bolig etter endt barnevernsomsorg» hadde fokus på om ungdommer som har vært under omsorg fra barnevernet ville kunne klare å kjøpe sin egen leilighet. 19 ungdommer ble i utgangspunktet vurdert som aktuelle. Fire klaret å kjøpe leilighet i Stavanger etter endt kommunalt leieforhold med tett oppfølging/trening. Drøftelser med boligbyggelagene i desember 2010 og mars Husbanken deltok på siste drøftinger. Ved behandling av Utbyggingsplan i Bystyret er det gjort vedtak om at det skal fremlegges egen sak for bygging av 300 boliger. Saken skal bl.a. inneholde gjennomgang av behov og samarbeid med private aktører, 2

3 Rådgivingstjenesten overfor boligsøkere styrkes. Det ansettes prosjektleder og tiltakene iverksettes med midler som er en del av samarbeidsavtalen med Husbanken. (fra leie til eie) Det jobbes med å skaffe beboerne egen bolig/utleiebolig i det private marked Alle som får avslag på søknad om forlenget botid og de som har for god inntekt til at de blir tildelt kommunal bolig skal tilbys rådgiving og veiledning om andre finansieringsmuligheter boligbyggelag m.fl. Vedtaket er tatt inn i,og vil videreføres i arbeidet med Boligsosialt velferdsprogram. Rådgiving til boligsøkere ivaretas av Levekårservice og Helse- og sosialkontorene. Det er i perioden satt fokus på tettere samarbeid mellom aktuelle avdelinger. Ikke iverksatt Når leiekontrakter kommer til opphør skal det, dersom leietaker er i stand til dette, søkes å få til en overgang til egen bolig, gjerne ved hjelp av startlån eller henvisning til det private leiemarked. Boligmarkedet har begrenset omfanget av tiltaket. Det er foreløpig ikke innarbeidet faste rutiner med henvisning til privat leiemarked. et vil bli fulgt opp i det videre arbeid i Boligsosialt velferdsprogram. Det arbeides kontinuerlig med tiltaket. Helse- og sosialkontorene henviser til Levekårservice som har ansvar for Startlån, tilskudd og bostøtte. Det er Etablert kontaktpunkt mellom de respektive avdelingene. De ulike boligvirkemidlene skal brukes på en måte som gjør flere i stand til å leve i egen bolig Stavanger kommune vil drive et aktivt informasjonsarbeid når det gjelder de ulike boligvirkemidlene slik at flere vil være i stand til å leve i egen bolig. Målsettingen er og øke andelen bostøttemottakere med 50 % i forhold til antallet i 2008, videreformidle Startlån fra Husbankens på i gjennomsnitt 175 mill kr pr år., tildele hele kommunens ramme til boligtilskudd, og søke å utvide denne rammen. I 2008 mottok 1918 bostøtte fra Husbanken. I 2013 var antallet steget til I overkant av 2400 mottok Husbankbostøtte i september Stavanger kommune har i planperioden videreformidlet Startlån for gj.snitt kr. 300 mill årlig. Fra og med 2010 tom 1,halvår 2014 har omlag 340 årlig fått lån til kjøp av egen bolig. Stavanger kommune har i planperioden videreformidlet tilskudd til etablering til 70 husstander. 25 husstander har fått tilskudd til tilpasning. Stavanger kommune vil bruke boligvirkemidlene aktivt i prosjekter som har som mål å få beboerne over fra å leie til å eie sin egen bolig. Prøveprosjekt»Bolig etter endt barnevernsomsorg» hadde fokus på om ungdommer som har vært under omsorg fra barnevernet ville kunne klare å kjøpe sin egen leilighet. 19 ungdommer ble i utgangspunktet vurdert som aktuelle. Fire klaret å kjøpe leilighet i Stavanger etter endt kommunalt leieforhold med tett oppfølging/trening. Stavanger kommune har ved tre anledninger invitert flyktninger som har bodd i kommunen 3

4 fire-fem år til informasjonsmøte med Boformer i Norge som tema. Et tiltak for å øke gjennomstrømningen i kommunale boliger. Fordelen med å eie egen bolig, økonomiske virkemidler samt eierformer i Norge var blant temaene som ble diskutert i møtene. Flere av deltakerne har i etterkant av møtene etablert kontakt med levekårservice og fått lån til kjøp av egen bolig. Selvbyggervirksomheten opprettholdes for å gi flere mulighet til å skaffe seg egen bolig. En del av virksomheten målstyres mot særlig vanskeligstilte grupper. Selvbyggervirksomheten opprettholdes slik at det ferdigstilles minimum 50 boenheter pr år Det utvikles et prosjekt hvor særlig vanskeligstilte gis mulighet til å bidra til egen bolig. Prosjektet innebærer:tilsetting av prosjektleder med midler fra Husbanken.Arbeidstrening og sosial trening for deltakerne.nybygg og rehabilitering av eldre kommunale boliger. Boenheter av ulike størrelser; fra enebolig til hybelleiligheter. Finansiering hvor ulike virkemidler sees i sammenheng og kombineres.tett samarbeid med Husbanken Med unntak av 2010 er det siden 2005 ferdigstillt gj.snitt 50 boliger hvert år. Prosjekt etablert. Politisk og administrativ deltakelse. Prosjektet starter september Sluttdokument oktober Prosjekt: Mulighets- og konseptutvikling for selvbyggerfelt hvor både boligtyper og ordningens sosiale profil gjennomgås. Husbanken arrangerte studietur til København oktober 2011 for prosjektgruppen. tema: bedre, billige boliger. Sak 138/13 om "Utvikling av selvbyggervirksomheten - etablererbolig" ble behandlet i FSK det arbeides nå med prosjekt for oppføring av etablererboliger med ferdigstillelse i

5 Vanskeligstilte skal tilbys varige boliger med tilpassede oppfølgingstjenester Oppfølging av vanskeligstilte skal ivareta et helhetlig perspektiv på det å bo og leve og fokusere på at den enkelte trives med seg selv og opplever mestring i hverdagen. Følgende tiltak prioriteres for målgruppen: Botilbud som ivaretar de yngste Småhus for personer med dobbel/trippel diagnose Rusfrie treningsboliger/hybelhus Det igangsettes en boligskole for personer med lav boevne. Det søkes å få etablert et eget kommunalt hospits med skranke og dørvakt og en viss oppfølging av beboerne. Ingen skal bo lenger på hospits eller hotell i mer enn 3 uker. Hospits og hotell skal kun brukes i akutte situasjoner. Hospits skal ikke være et tilbud til barn og unge Oppfølging gis av ulikt omfang etter definerte og avtalte behov. Rehabiliteringsseksjonen gir oppfølgingstjenester i om lag 220 boliger. Brukere med psykiske lidelser og rusavhengighet får kvalifisert hjelp av miljøtjenesten til å klare å bo i egen bolig. Det er etablert miljøterapeutisk enhet med stillinger knyttet til miljøterapeut/rus. Jobber inn mot kommunale og private boliger. Stavanger eiendom har ansatt to boligveiledere. Etablerte tiltak: L 47, hybelhus for unge rusmisbrukere, åpnet februar Nye «Hinnabo» for psykiatri/rus, åpnet nye småhus for personer med dobbel/trippeldiagnoser etablert første halvår M100 etablert som overgangsbolig for mennesker som har gjennomført langtidsbehandling for sine rusproblemer. 9 boenheter. Åpnet ved utgangen av Døgnbemannet hybelhus, Endringshuset, med 10 boliger, er ferdigstilt og tatt i bruk høsten Vedtatt tiltak i Ruspolitisk handlingsplan «Styrke oppfølgingstjenesten for rusmiddelavhengige som bor i ordinære kommunale eller private boliger.» Det vil bli søkt om statlige tilskuddsmidler for å styrke oppfølgingstjenestene til rusmisbrukere som bor i private eller andre kommunale boliger. I 2012 etablert miljøterapeutisk enhet som har til oppgave å gi oppfølging i bolig. Kommunen har kvalitetsavtale med to hospits. Disse ivaretar behovet. I tillegg har kommunen eget tiltak; Lagaard dag og natt, et midlertidig botilbud for bostedsløse rusmisbrukere. et har 15 sengeplasser og døgnbemanning. Kontinuerlig fokus på vedtatt tiltak. Månedlig fremlegges statusrapporter for direktør Oppvekst og levekår, og til AU Levekår hvert kvartal. også vedtatt i Ruspolitisk handlingsplan. Kontinuerlig fokus på vedtatt tiltak. Siste kartlegging per september 2014 viser at 69 personer bor i midlertidig bolig, hvorav 15 barn. Antallet er betydelig redusert siste år. Det utarbeides en informasjonsstrategi for kommunal boligetablering. et skal gjennomføres ved at det utarbeides strategi over hvordan kommunen skal informere når boligtiltak for utsatte grupper skal etableres. 5

6 Erfaringer fra konkrete forsøk skal danne grunnlag for strategien. Arbeidet er ikke ferdigstilt. knyttet til nabolagsarbeid innarbeidet i søknad om BSVP. Husbanken har bevilget kompetansetilskudd til konkret prosjekt som var forankret hos Rehabiliteringsseksjonen. Tema om nabolag vil bli videreført og sentralt i arbeid med Boligsosialt velferdsprogram. Kommunen skal bidra til at funksjonshemmede som ønsker å bo i egen bolig i størst mulig grad skal gis mulighet til dette. Kommunen må ha et tilstrekkelig antall utleieboliger som er tilrettelagt for brukere med særskilte behov Sak om målgrupper til planlagte bofellesskap har medført justeringer som bedre samsvarer med behov. Målgruppen er kartlagt i forhold til fremtidige boligbehov. Planene for videre utbygging av bofellesskap for ulike grupper gjennomføres. Husabøryggen: 16 utviklingshemmde, 8 psykisk syke, 24 boliger i tre bofellesskap ferdig Søra Bråde :16 utviklingshemmede, to bofellesskap ferdig Krosshaug: 8 autister, planlagt ferdig Haukåsveien: 7 psykisk syke, planlagt ferdig Tastarustå:16 utviklingshemmede, to bofellesskap ferdig Lassahagen: rehabilitering for botilbud for psykisk syke, planleggingsfasen startet. Kommunen ønsker å opprettholde ordningen med at enkelte tomter tilbys brukere på sosiale/medisinske vilkår. Regler og rutiner knyttet til tildelingen gjennomgås. Rådgiving om statlige låne- og støtteordninger med sikte på tilpasning i egen bolig eller kjøp av ny egnet bolig vektlegges overfor funksjonshemmede. Det skal legges vekt på rådgiving og finansieringsbistand i forbindelse med tilrettelegging av boliger for familier med funksjonshemmede barn. Ordningen er gjennomgått og vedtatt avviklet i forbindelse med behandling av Utbyggingsplanen 26/ Det er etablert en Boligrådgivingsgruppe som har til formål å bistå personer som har behov for tilpassing i egen bolig eller kjøp av egnet bolig som følge av nedsatt funksjonsevne. Sak om Boligrådgivingstjeneste boligtilpasning er behandlet i Levekår styret Som følge av avvikling av tomter anbefales å etablere en boligrådgivingsgruppe som skal ha til formål å bistå personer som har behov for tilpassing i egen bolig eller kjøp av egnet bolig som følge av nedsatt funksjonsevne. Politisk sak forberedes til behandling første kvartal Kompetanse til gruppen hentes fra : Ergoterapitjenesten, Levekårservice, Stavanger eiendom og Levekår stab. 6

7 Det søkes å etablere samarbeid med boligbyggelagene for å få bygd et antall boliger spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Kommunen vil utrede muligheten for at familier med psykisk utviklingshemmede unge skal kunne bygge og eie bolig i samarbeid med kommunen. Det fremlegges en egen sak som vurderer behovet for egne treningsbofellesskap for ulike målgrupper for å lette overgangen til egen bolig. Det er etablert 16 boliger i to bofellesskap på Tastarustå. Målgruppen er personer med utviklingshemming. Boligene er etablert i borettslag tilknyttet Obos Hetland. Samarbeid om boligtiltaket ble innledet når boligprosjektet var under prosjektering. I henhold til vedtak i Kommunalutvalget for Levekår skal Stavanger kommune, i samarbeid med familier med barn med reduserte kognitive funksjoner, søke å etablere private bofellesskap uten kommunal tildelingsrett. Arbeidsgruppe med deltakelse fra administrasjon og brukere (foreldrerepresentanter) har utarbeidet forslag til boligmodell for bygging i privat regi. Sak 227/14 ble behandlet i FSK Det er etablerte bofellesskap som har fokus på trening; L47,Opp og lev, Tasabekken og tiltak i tilknytning til Ungbo. Det skal skapes trygge og gode boforhold med tilpasset oppfølging for personer som kommer tilbake til kommunen etter opphold i institusjon Det skal utvikles et system for planlegging av tilbakeføring fra institusjon til bolig som bidrar til at tilbakeførte blir gitt mulighet for å starte et nytt liv. M 100 etablert høst 2012, overgangsbolig, for mennesker som har vært i langtidsbehandling. et gjennomføres i nært samarbeid med helse Stavanger. Samarbeidsavtale inngått. Inngått samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen om bosetting etter fengsel. Stavanger deltar i styringsgruppe for samarbeidet. Kommunen skal tilrettelegge for botilbud med oppfølgingsgrad tilpasset den enkelte bruker Stavanger deltar i samarbeidsprosjekt med kriminalomsorgen, NAV-arbeid og Sandnes kommune for å gi innsatte et helhetlig tilbud basert på arbeid/utdanning, fritid og bolig. Det er utarbeidet kriterier for tildeling av bofellesskap med tilhørende rutiner som skal sikrer riktig og tilstrekkelig oppfølging. Rutine er også utarbeidet for de som søker oppfølging i annen type bolig. TAFU- tilbakeføring etter soning gjennom Arbeid, Fritid og Utdanning. Prosjekt etablert. I henhold til Ruspolitisk strategiplan skal kommunens deltakelse videreføres. Fra og med 2015 vil tiltaket gå over fra prosjekt til tiltak i ordinær drift. 7

8 Hovedsatsingsområde: Å fremme mangfold i hele byen Det boligsosiale arbeidet i Stavanger skal bidra til å utjevne forskjellene mellom levekårsonene og utvikle attraktive og gode boområder. I løpet av 2010 utarbeides det en plan for opprustning og vedlikehold av områder med særlig mange kommunale boliger. I planen inngår blant annet: o Vurdering av salg av kommunale boliger o Miljøvaktmestertjeneste finansiert gjennom kompetansemidler fra Husbanken o Samarbeid med andre aktører som kan bidra med å heve kvaliteten i bomiljøet Løfte områder med mange kommunale boliger slik at de fremstår som attraktive og gode boområder for familier med barn. I dette arbeidet vektlegges istandsetting/oppussing, beboersammensetting og miljøvaktmestertjeneste. Grunnlagsnotat utarbeidet. Aktuelle områder utpekt. Tilstandsvurdering og enkel beboerkartlegging utført. Studietur til BBE Bergen mars Fokus på bomiljø kommunale boområder. Formelt prosjekt etableres høst 2011: Bolig og bomiljøutvikling i kommunale områder. Prosjektgruppe og styringsgruppe ble etablert. Om «Bomiljøtiltak i kommunale boligområder» ble behandlet i FSK Saken følges opp som del av arbeidet med i Boligsosialt velferdsprogram.. Boligene fordeles i bydelene slik at det ikke blir uforholdsmessig mange kommunale utleieboliger i noen områder. Boliger som har behov for oppussing skal istandsettes så snart som mulig. Alle utveier og hjelpetiltak må prøves før kommunen går til utkastelse av bolig Ved enhver nyervervelse er det fokus på beliggenhet. Så langt som mulig tas det hensyn til forhold som er dokumentert i Levekårsundersøkelsen. Så langt som mulig unngås nyetableringer i områder der kommunen allerede har etablerte boligtiltak. Det foretas tilstandsanalyse i samtlige boliger som fraflyttes. Bestilling av arbeider som skal utføres rettes til Byggdrift. Det er Stavanger eiendom som vurderer tiltakene og prioriterer boligene for oppussing. Fokusområder: omløpshastighet og lav tomgangsleie. Følger utarbeidet rutine som ble utearbeidet i forbindelse med prosjekt Unngå utkastelser. Antall utkastelser fra bolig har i perioden vært relativ lav: 2010:24, 2011:20, 2012:27 og i 2013:15. Årsak til begjæring av fravikelse fra bolig kan være mislighold leiebetaling eller mislighold av leiekontrakt som bråk/uro. 8

9 Mål Stavanger kommune skal ha tilstrekkelig antall tilgjengelige boliger for flyktninger til å kunne bosette enslige og familier innen 6 mndr etter at vedtak er fattet, enslige mindreårige 3 måneder etter at vedtak er fattet. Fortsette og videreutvikle et godt samarbeid med IMDI om bosetting av flyktninger Utvikle en tiltakskjede for oppfølging av flyktninger som bl.a. innebærer o Bosetting o Boveiledning o Informasjon og veiledning om kjøp og finansiering i forbindelse med anskaffelse av egen bolig o Deltakelse i kommunens generelle programmer for å leve i egen bolig Det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom Stavanger kommune og IMDI Vest. Flyktningseksjonen og EMbo (barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige flyktninger) følger opp kommunens vedtak om bosetting. Etablert arbeidsgruppe Kreative løsninger med fokus på bosetting. Konkrete forslag fra arbeidsgruppen foreligger: - Ny modul om bolig i introduksjonsprogrammet - Invitasjon til informasjonsmøte om finansieringsordninger, boligtyper/ boformer og kjøpsprosess. Stavanger kommune har ved tre anledninger invitert flyktninger som har bodd i kommunen fire-fem år til informasjonsmøte med Boformer i Norge som tema. Et tiltak for å øke gjennomstrømningen i kommunale boliger. Fordelen med å eie egen bolig, økonomiske virkemidler samt eierformer i Norge var blant temaene som ble diskutert i møtene. Flere av deltakerne har i etterkant av møtene etablert kontakt med levekårservice og fått lån til kjøp av egen bolig. Som følge av disse informasjonsmøtene har 9 husstander kjøpt egen bolig og ytterligere 5 har fått tilsagn om lån til kjøp av egen bolig. Vurdere behov for særlige tiltak for enslige mindreårige flyktninger EMbo er etablert som egen virksomhet under Barn og unge. EMbo (barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige flyktninger) har plasser fordelt på avdelinger: Hundvåg, Eiganes, Tjensvoll, Hafrsfjord, Hinna, Gausel og Kampen. Det arbeides nå med etablering av nytt tiltak på Våland. 9

10 Hovedsatsingsområde: Å skape helhet i det boligsosiale arbeidet Det boligsosiale arbeidet i Stavanger kommune organiseres slik at det skapes et helhetlig boligsosialt arbeid Eksisterende organisering av det boligsosiale arbeidet evalueres. På bakgrunn av evalueringen, og erfaringer fra andre kommuner, utarbeides forslag til organisering av det boligsosiale arbeidet. Forslaget ferdigstilles innen 1. September Eventuell ny organisering iverksettes fra 1. Januar Det gjennomføres kompetanseheving i boligsosiale spørsmål for ansatte i Stavanger kommune. I planperioden er det vedtatt målsetting om omorganisering av boligområdet fulgt opp i FSK sak 173/13. en arbeidsgruppe arbeider nå med forslag til hvordan arbeidet med de mest sentrale boligsosiale virkemidlene kan lokaliseres sammen i en enhet. Arbeidsgruppen gjennomfører arbeidet i tråd med vedtak i FSK sak 173/13 «Omorganisering av det boligsosiale arbeidet i Stavanger». Deltar på relevante arrangement i regi av Husbanken. To fra Levekårservice har gjennomført Boligsosial utdanning. Stavanger kommune har deltakere på Boligsosialt fag ved Diakonhjemmets høgskole i Sandnes. Stavanger kommune vil fortsette og videreutvikle det gode samarbeidet med Husbanken Husbanken og kommunens ledelse møtes to ganger i året, for oppfølging og rapportering innenfor aktuelle samarbeidsområder. Samarbeidsavtale mellom Husbanken region vest og Stavanger kommune undertegnet Formålet med avtalen var å styrke samarbeidet, ha felles målsettinger og gjensidig bidra til høyere måloppnåelse knyttet til det boligsosiale arbeidet. Årlige møter for videreføring av avtalen. Stavanger kommune har søkt om deltakelse i Boligsosialt velferdsprogram FSK behandlet søknaden i møte Stavanger kommune ble deltaker i programmet fra Formell samarbeidsavtale inngått januar Saksbehandlere i kommunen og i Husbanken vil ha god løpende kontakt og arbeide for å videreutvikle det boligsosiale arbeidet i Stavanger kommune Nært, forpliktende samarbeid etablert for oppfølging av Boligsosial handlingsplan. Kommunal deltakelse i nettverk og samlinger i regi av Husbanken. Som følge av deltakelse i Boligsosialt velferdsprogram er det utpekt kontaktperson i Husbanken som bistår kommunen i utvikling av programmet og derigjennom det boligsosiale arbeidet. 10

11 Stavanger kommune vil arbeide for å videreutvikle samarbeidsavtalen med Husbanken, og har som mål å forlenge avtalen utover de 3 årene. Inngått Programavtale for Boligsosialt velferdsprogram Stavanger kommune vil samarbeide med ulike aktører for å bidra til å styrke det boligsosiale arbeidet i kommunen Stavanger kommune vil videreføre og styrke samarbeidet med de lokale byggelagene og eventuelt andre aktører på boligmarkedet for å sikre et fornuftig tilfang av kommunale leiligheter av ulike størrelser i ulike borettslag. I dette arbeidet vil hensynet til utjevning mellom levekårsonene vektlegges. Fagdag storby-boligrett i Stavanger Deltakere fra Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger kommuner. I tillegg møtte KRD og NBBL. Hovedtema: Storbyene har mange boliger i borettslag som leies ut til kommunale leietakere, dette er ikke bare problemfritt, derfor bør vi se på jussen, praksisen, erfaringer og utfordringene mht fremtidig utleie av kommunale boliger i borettslag, kommunen som andelseier i borettslag. Innledere: Christian Fr Wyller, dommer Jæren tingrett, samt bidrag fra BBB, SBBL,NBBL og Husleietvistutvalget. Stavanger kommune har i perioden etablert to bofellesskap for utviklingshemmede i borettslag. For øvrig har kommunen kjøpt enkeltstående andeler i nyoppførte borettslag. Stavanger kommune vil fortsette samarbeidet med ulike institusjoner om en god tilbakeføring til samfunnet. Stavanger kommune vil videreutvikle samarbeidet med nabokommuner på det boligsosiale feltet. Kommunen har inngått samarbeidsavtaler med: Kriminalomsorgen og Helse Stavanger Det er ikke iverksatt konkrete tiltak. Faglig samarbeid finner sted i nettverksgrupper i regi av Husbanken og Fylkesmannen og til en viss grad i form av uformelle kontakter. 11

12 12

13 13

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 Innhold Innledning..........................................................................................................................

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere 2006 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Innledning... 5 3.1 Kommunen- en hovedaktør...

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE REVIDERT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 4 Revisjonen... 4 Mandat for planprosessen... 4 Følgende hovedprinsipp gjelder for kommunens boligsosiale

Detaljer

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAGET BLE UTSATT OG BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 14.02.2012 Innhold 1. SAMMENDRAG...4 2. BAKGRUNN...5 2.1 ROLLER I NORSK BOLIGPOLITIKK...6 2.2 UTARBEIDELSE

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan RANDABERG KOMMUNE VEDTATT KST 19. JUNI 2014 HANDLINGSPLAN Boligsosial handlingsplan Randaberg kommune Randaberg kommune Boligsosial handlingsplan Vedtatt av kommunestyret 19.06. 2014 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Innledning... 2 1 Sammendrag... 3 2 Evaluering av boligsosial handlingsplan fra 2002 2007... 4 3 Bakgrunnsdata... 5 3.1 Befolkningen i Stange... 5 3.2 Levekår i Stange...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2013-2016. Bydel Østensjø. Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Telefon: 23 43 85 00 Telefaks: 23 43 85 01

Boligsosial handlingsplan 2013-2016. Bydel Østensjø. Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Telefon: 23 43 85 00 Telefaks: 23 43 85 01 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2013-2016 Bydel Østensjø Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen www.bydel-ostensjo.oslo.kommune.no Postadresse: Postboks 157,

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Godkjent av arbeidsgruppe 22.02.2011 På vei til egen boligkarriere personrettet kartlegging - 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avgrensning og begrepsavklaring...

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/753-16 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Boligsosial plan Overhalla kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 09.12.2008

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2012. Bydel Østensjø

Boligsosial handlingsplan 2009-2012. Bydel Østensjø Oslo kommune Bydel Østensjø Boligsosial handlingsplan 2009-2012 Bydel Østensjø Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen www.bydel-ostensjo.oslo.kommune.no Postadresse: Postboks 157, Manglerud Ryensvingen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere

PÅ VEI TIL EGEN BOLIG. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere PÅ VEI TIL EGEN BOLIG Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere Innhold Forord...4 1 Innledning... 5 1.1 Kommunen- en hovedaktør... 5 1.2 Strategien

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune 2013-2025 Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune Hjem kjære hjem Høringsutkast Innhold Innhold...1 Innledning...3 Mandat for arbeidet...3 Organisering av arbeidet...4 Sentrale føringer...5 Relevant

Detaljer