Sluttrapport Status gjennomføring av Boligsosial handlingsplan Oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Status gjennomføring av Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Oktober 2014"

Transkript

1 Sluttrapport gjennomføring av Boligsosial handlingsplan Oktober 2014 Hovedsatsingsområde: Å leve i egen bolig Stavanger kommune skal disponere et så stort antall utleieboliger at ventelistene på bolig reduseres og hospitsbruk unngås. Stavanger kommune regulerer husleien på sine utleieboliger for å stimulere flere til å ønske seg over i egen bolig. Gjennom målrettet bruk av boligvirkemidler og andre tiltak for at folk skal kunne eie sin egen bolig, skal gjennomstrømmingen i kommunale boliger økes slik at flere kommunale boliger blir disponible. Bruk av kommunal bostøtte målrettes slik at den fanger opp uheldige utslag av den nye statlige bostøtten og av økning i kommunale husleier for de økonomisk mest vanskeligstilte Gjennom egne anskaffelser og samarbeid med andre aktører, skal antall disponible utleieboliger økes slik at ventetiden for prioriterte grupper ikke overskrider 3 måneder. Sak om «Gjengs leie» utarbeidet høst Behandlet i FSK , sak 3255/09. et iverksatt og gjennomført. Satsene for gjengs leie ble endret i samsvar med vedtak i FSK , sak 7/13. Endringen ble iverksatt fra Fagdag og inspirasjonsdag for ansatte i Stavanger kommune som til daglig har boligsosialt arbeid som område. 43 deltakere. Program med innlegg fra levekårsjef (nestleder), eiendomssjef og seniorrådgiver Husbanken Region vest. Gruppearbeid med fokus på reduksjon av ventelister til kommunal bolig og unngå hospitsbruk. Det er utarbeidet et hefte med oppsummering og resultater fra dagen. Resultat fra gruppearbeid: Flere boliger, økt gjennomstrømning og bedre boveiledning /oppfølging. Det er utarbeidet nye og bedre rutiner ved utløp av leiekontrakt. Revidert retningslinje for registering og tildeling av kommunale boliger ble vedtatt i FSK , sak 6/13. I planperioden har 164 leietakere i kommunal bolig fått startlån til kjøp av egen bolig. 157 er flyttet fra kommunal bolig til privat leid bolig. Sak utarbeidet. Behandlet i formannskapet , sak 3137/10. Vedtatte regelverksendringer innført fra og med Ny sak om kommunal bostøtte behandlet i FSK , sak 61/13. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som vurderer ordningens innretning. Arbeidet pågår. Sak til politisk behandling sannsynligvis ved utgangen av Månedlige samarbeidsmøter mellom Levekår og Miljø og utbygging (Stavanger eiendom og Juridisk avd) Per oktober 2014 har Stavanger kommune 2568 boliger til forvaltning, hvorav 10 er innleide fra private aktører. Kommunen har tildelingsrett til 89 omsorgsboliger for leie og 91 omsorgsboliger med innskudd som eies av andre. Planlagte nyetableringer: 8 boliger i bofellesskap til 1

2 utviklingshemmede, 7 boliger i bofellesskap til psykisk syke og 36 til vanskeligstilte. I arbeidet med å øke antallet disponible utleieboliger, skal utjevning mellom levekårsonene vektlegges. Det skal føres kontroll med at de som har fått tildelt kommunal bolig til enhver tid fyller kriteriene. Kommunens boliger skal holde tilfredsstillende kvalitet. Ventetiden på kommunal bolig varierer i forhold til boligtiltak og behov. Ved enhver nyervervelse er det fokus på beliggenhet. Så langt som mulig tas det hensyn til forhold som er dokumentert i Levekårsundersøkelsen. Så langt som mulig unngås nyetableringer i områder der kommunen allerede har etablerte boligtiltak. Når husleiekontrakten utløper må leietaker søke om forlenget botid. Søknad om forlengelse rettes til Helse- og sosialkontorene. Søknad behandles etter samme kriterier som ny søknad til bolig. Dersom kriteriene ikke lenger oppfylles skal leieforholdet som hovedregel komme til opphør. Gjennom politiske saker ble det våren 2011 foreslått økte økonomiske rammer for å ta inn vedlikeholdsetterslep i kommunale boliger. fikk tilført økte bevilgninger som følge av merinntekter fra økte husleiesatser, gjengs leie. Særlig vedlikeholdskrevende boliger ble vedtatt solgt og erstattet med nye, mer hensiktsmessige boliger. Standarden på de kommunale boligene er gjennomgående god. Gjennom økt og målrettet bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte blir flere unge og vanskeligstilte i stand til å kjøpe egen bolig Det utredes og iverksettes et prosjekt hvor beboere i kommunale boliger blir gitt anledning til gradvis å kjøpe seg inn i og overta boligen som selveierbolig. Det vurderes å iverksette et prosjekt, evt i samarbeid med boligbyggelagene, hvor det bygges ungdomsboliger med tilskudd fra Husbanken. Boligene skal være prisregulert i forhold til konsumprisindeksen. Utarbeidet grunnlagsnotat datert et er satt på vent. Juridisk krevende. Komplisert å gjennomføre.. I perioden har 157 leietakere i kommunal bolig fått startlån til kjøp av egen bolig, og således gått fra å være leietakere til å bli boligeiere. Prøveprosjekt»Bolig etter endt barnevernsomsorg» hadde fokus på om ungdommer som har vært under omsorg fra barnevernet ville kunne klare å kjøpe sin egen leilighet. 19 ungdommer ble i utgangspunktet vurdert som aktuelle. Fire klaret å kjøpe leilighet i Stavanger etter endt kommunalt leieforhold med tett oppfølging/trening. Drøftelser med boligbyggelagene i desember 2010 og mars Husbanken deltok på siste drøftinger. Ved behandling av Utbyggingsplan i Bystyret er det gjort vedtak om at det skal fremlegges egen sak for bygging av 300 boliger. Saken skal bl.a. inneholde gjennomgang av behov og samarbeid med private aktører, 2

3 Rådgivingstjenesten overfor boligsøkere styrkes. Det ansettes prosjektleder og tiltakene iverksettes med midler som er en del av samarbeidsavtalen med Husbanken. (fra leie til eie) Det jobbes med å skaffe beboerne egen bolig/utleiebolig i det private marked Alle som får avslag på søknad om forlenget botid og de som har for god inntekt til at de blir tildelt kommunal bolig skal tilbys rådgiving og veiledning om andre finansieringsmuligheter boligbyggelag m.fl. Vedtaket er tatt inn i,og vil videreføres i arbeidet med Boligsosialt velferdsprogram. Rådgiving til boligsøkere ivaretas av Levekårservice og Helse- og sosialkontorene. Det er i perioden satt fokus på tettere samarbeid mellom aktuelle avdelinger. Ikke iverksatt Når leiekontrakter kommer til opphør skal det, dersom leietaker er i stand til dette, søkes å få til en overgang til egen bolig, gjerne ved hjelp av startlån eller henvisning til det private leiemarked. Boligmarkedet har begrenset omfanget av tiltaket. Det er foreløpig ikke innarbeidet faste rutiner med henvisning til privat leiemarked. et vil bli fulgt opp i det videre arbeid i Boligsosialt velferdsprogram. Det arbeides kontinuerlig med tiltaket. Helse- og sosialkontorene henviser til Levekårservice som har ansvar for Startlån, tilskudd og bostøtte. Det er Etablert kontaktpunkt mellom de respektive avdelingene. De ulike boligvirkemidlene skal brukes på en måte som gjør flere i stand til å leve i egen bolig Stavanger kommune vil drive et aktivt informasjonsarbeid når det gjelder de ulike boligvirkemidlene slik at flere vil være i stand til å leve i egen bolig. Målsettingen er og øke andelen bostøttemottakere med 50 % i forhold til antallet i 2008, videreformidle Startlån fra Husbankens på i gjennomsnitt 175 mill kr pr år., tildele hele kommunens ramme til boligtilskudd, og søke å utvide denne rammen. I 2008 mottok 1918 bostøtte fra Husbanken. I 2013 var antallet steget til I overkant av 2400 mottok Husbankbostøtte i september Stavanger kommune har i planperioden videreformidlet Startlån for gj.snitt kr. 300 mill årlig. Fra og med 2010 tom 1,halvår 2014 har omlag 340 årlig fått lån til kjøp av egen bolig. Stavanger kommune har i planperioden videreformidlet tilskudd til etablering til 70 husstander. 25 husstander har fått tilskudd til tilpasning. Stavanger kommune vil bruke boligvirkemidlene aktivt i prosjekter som har som mål å få beboerne over fra å leie til å eie sin egen bolig. Prøveprosjekt»Bolig etter endt barnevernsomsorg» hadde fokus på om ungdommer som har vært under omsorg fra barnevernet ville kunne klare å kjøpe sin egen leilighet. 19 ungdommer ble i utgangspunktet vurdert som aktuelle. Fire klaret å kjøpe leilighet i Stavanger etter endt kommunalt leieforhold med tett oppfølging/trening. Stavanger kommune har ved tre anledninger invitert flyktninger som har bodd i kommunen 3

4 fire-fem år til informasjonsmøte med Boformer i Norge som tema. Et tiltak for å øke gjennomstrømningen i kommunale boliger. Fordelen med å eie egen bolig, økonomiske virkemidler samt eierformer i Norge var blant temaene som ble diskutert i møtene. Flere av deltakerne har i etterkant av møtene etablert kontakt med levekårservice og fått lån til kjøp av egen bolig. Selvbyggervirksomheten opprettholdes for å gi flere mulighet til å skaffe seg egen bolig. En del av virksomheten målstyres mot særlig vanskeligstilte grupper. Selvbyggervirksomheten opprettholdes slik at det ferdigstilles minimum 50 boenheter pr år Det utvikles et prosjekt hvor særlig vanskeligstilte gis mulighet til å bidra til egen bolig. Prosjektet innebærer:tilsetting av prosjektleder med midler fra Husbanken.Arbeidstrening og sosial trening for deltakerne.nybygg og rehabilitering av eldre kommunale boliger. Boenheter av ulike størrelser; fra enebolig til hybelleiligheter. Finansiering hvor ulike virkemidler sees i sammenheng og kombineres.tett samarbeid med Husbanken Med unntak av 2010 er det siden 2005 ferdigstillt gj.snitt 50 boliger hvert år. Prosjekt etablert. Politisk og administrativ deltakelse. Prosjektet starter september Sluttdokument oktober Prosjekt: Mulighets- og konseptutvikling for selvbyggerfelt hvor både boligtyper og ordningens sosiale profil gjennomgås. Husbanken arrangerte studietur til København oktober 2011 for prosjektgruppen. tema: bedre, billige boliger. Sak 138/13 om "Utvikling av selvbyggervirksomheten - etablererbolig" ble behandlet i FSK det arbeides nå med prosjekt for oppføring av etablererboliger med ferdigstillelse i

5 Vanskeligstilte skal tilbys varige boliger med tilpassede oppfølgingstjenester Oppfølging av vanskeligstilte skal ivareta et helhetlig perspektiv på det å bo og leve og fokusere på at den enkelte trives med seg selv og opplever mestring i hverdagen. Følgende tiltak prioriteres for målgruppen: Botilbud som ivaretar de yngste Småhus for personer med dobbel/trippel diagnose Rusfrie treningsboliger/hybelhus Det igangsettes en boligskole for personer med lav boevne. Det søkes å få etablert et eget kommunalt hospits med skranke og dørvakt og en viss oppfølging av beboerne. Ingen skal bo lenger på hospits eller hotell i mer enn 3 uker. Hospits og hotell skal kun brukes i akutte situasjoner. Hospits skal ikke være et tilbud til barn og unge Oppfølging gis av ulikt omfang etter definerte og avtalte behov. Rehabiliteringsseksjonen gir oppfølgingstjenester i om lag 220 boliger. Brukere med psykiske lidelser og rusavhengighet får kvalifisert hjelp av miljøtjenesten til å klare å bo i egen bolig. Det er etablert miljøterapeutisk enhet med stillinger knyttet til miljøterapeut/rus. Jobber inn mot kommunale og private boliger. Stavanger eiendom har ansatt to boligveiledere. Etablerte tiltak: L 47, hybelhus for unge rusmisbrukere, åpnet februar Nye «Hinnabo» for psykiatri/rus, åpnet nye småhus for personer med dobbel/trippeldiagnoser etablert første halvår M100 etablert som overgangsbolig for mennesker som har gjennomført langtidsbehandling for sine rusproblemer. 9 boenheter. Åpnet ved utgangen av Døgnbemannet hybelhus, Endringshuset, med 10 boliger, er ferdigstilt og tatt i bruk høsten Vedtatt tiltak i Ruspolitisk handlingsplan «Styrke oppfølgingstjenesten for rusmiddelavhengige som bor i ordinære kommunale eller private boliger.» Det vil bli søkt om statlige tilskuddsmidler for å styrke oppfølgingstjenestene til rusmisbrukere som bor i private eller andre kommunale boliger. I 2012 etablert miljøterapeutisk enhet som har til oppgave å gi oppfølging i bolig. Kommunen har kvalitetsavtale med to hospits. Disse ivaretar behovet. I tillegg har kommunen eget tiltak; Lagaard dag og natt, et midlertidig botilbud for bostedsløse rusmisbrukere. et har 15 sengeplasser og døgnbemanning. Kontinuerlig fokus på vedtatt tiltak. Månedlig fremlegges statusrapporter for direktør Oppvekst og levekår, og til AU Levekår hvert kvartal. også vedtatt i Ruspolitisk handlingsplan. Kontinuerlig fokus på vedtatt tiltak. Siste kartlegging per september 2014 viser at 69 personer bor i midlertidig bolig, hvorav 15 barn. Antallet er betydelig redusert siste år. Det utarbeides en informasjonsstrategi for kommunal boligetablering. et skal gjennomføres ved at det utarbeides strategi over hvordan kommunen skal informere når boligtiltak for utsatte grupper skal etableres. 5

6 Erfaringer fra konkrete forsøk skal danne grunnlag for strategien. Arbeidet er ikke ferdigstilt. knyttet til nabolagsarbeid innarbeidet i søknad om BSVP. Husbanken har bevilget kompetansetilskudd til konkret prosjekt som var forankret hos Rehabiliteringsseksjonen. Tema om nabolag vil bli videreført og sentralt i arbeid med Boligsosialt velferdsprogram. Kommunen skal bidra til at funksjonshemmede som ønsker å bo i egen bolig i størst mulig grad skal gis mulighet til dette. Kommunen må ha et tilstrekkelig antall utleieboliger som er tilrettelagt for brukere med særskilte behov Sak om målgrupper til planlagte bofellesskap har medført justeringer som bedre samsvarer med behov. Målgruppen er kartlagt i forhold til fremtidige boligbehov. Planene for videre utbygging av bofellesskap for ulike grupper gjennomføres. Husabøryggen: 16 utviklingshemmde, 8 psykisk syke, 24 boliger i tre bofellesskap ferdig Søra Bråde :16 utviklingshemmede, to bofellesskap ferdig Krosshaug: 8 autister, planlagt ferdig Haukåsveien: 7 psykisk syke, planlagt ferdig Tastarustå:16 utviklingshemmede, to bofellesskap ferdig Lassahagen: rehabilitering for botilbud for psykisk syke, planleggingsfasen startet. Kommunen ønsker å opprettholde ordningen med at enkelte tomter tilbys brukere på sosiale/medisinske vilkår. Regler og rutiner knyttet til tildelingen gjennomgås. Rådgiving om statlige låne- og støtteordninger med sikte på tilpasning i egen bolig eller kjøp av ny egnet bolig vektlegges overfor funksjonshemmede. Det skal legges vekt på rådgiving og finansieringsbistand i forbindelse med tilrettelegging av boliger for familier med funksjonshemmede barn. Ordningen er gjennomgått og vedtatt avviklet i forbindelse med behandling av Utbyggingsplanen 26/ Det er etablert en Boligrådgivingsgruppe som har til formål å bistå personer som har behov for tilpassing i egen bolig eller kjøp av egnet bolig som følge av nedsatt funksjonsevne. Sak om Boligrådgivingstjeneste boligtilpasning er behandlet i Levekår styret Som følge av avvikling av tomter anbefales å etablere en boligrådgivingsgruppe som skal ha til formål å bistå personer som har behov for tilpassing i egen bolig eller kjøp av egnet bolig som følge av nedsatt funksjonsevne. Politisk sak forberedes til behandling første kvartal Kompetanse til gruppen hentes fra : Ergoterapitjenesten, Levekårservice, Stavanger eiendom og Levekår stab. 6

7 Det søkes å etablere samarbeid med boligbyggelagene for å få bygd et antall boliger spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Kommunen vil utrede muligheten for at familier med psykisk utviklingshemmede unge skal kunne bygge og eie bolig i samarbeid med kommunen. Det fremlegges en egen sak som vurderer behovet for egne treningsbofellesskap for ulike målgrupper for å lette overgangen til egen bolig. Det er etablert 16 boliger i to bofellesskap på Tastarustå. Målgruppen er personer med utviklingshemming. Boligene er etablert i borettslag tilknyttet Obos Hetland. Samarbeid om boligtiltaket ble innledet når boligprosjektet var under prosjektering. I henhold til vedtak i Kommunalutvalget for Levekår skal Stavanger kommune, i samarbeid med familier med barn med reduserte kognitive funksjoner, søke å etablere private bofellesskap uten kommunal tildelingsrett. Arbeidsgruppe med deltakelse fra administrasjon og brukere (foreldrerepresentanter) har utarbeidet forslag til boligmodell for bygging i privat regi. Sak 227/14 ble behandlet i FSK Det er etablerte bofellesskap som har fokus på trening; L47,Opp og lev, Tasabekken og tiltak i tilknytning til Ungbo. Det skal skapes trygge og gode boforhold med tilpasset oppfølging for personer som kommer tilbake til kommunen etter opphold i institusjon Det skal utvikles et system for planlegging av tilbakeføring fra institusjon til bolig som bidrar til at tilbakeførte blir gitt mulighet for å starte et nytt liv. M 100 etablert høst 2012, overgangsbolig, for mennesker som har vært i langtidsbehandling. et gjennomføres i nært samarbeid med helse Stavanger. Samarbeidsavtale inngått. Inngått samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen om bosetting etter fengsel. Stavanger deltar i styringsgruppe for samarbeidet. Kommunen skal tilrettelegge for botilbud med oppfølgingsgrad tilpasset den enkelte bruker Stavanger deltar i samarbeidsprosjekt med kriminalomsorgen, NAV-arbeid og Sandnes kommune for å gi innsatte et helhetlig tilbud basert på arbeid/utdanning, fritid og bolig. Det er utarbeidet kriterier for tildeling av bofellesskap med tilhørende rutiner som skal sikrer riktig og tilstrekkelig oppfølging. Rutine er også utarbeidet for de som søker oppfølging i annen type bolig. TAFU- tilbakeføring etter soning gjennom Arbeid, Fritid og Utdanning. Prosjekt etablert. I henhold til Ruspolitisk strategiplan skal kommunens deltakelse videreføres. Fra og med 2015 vil tiltaket gå over fra prosjekt til tiltak i ordinær drift. 7

8 Hovedsatsingsområde: Å fremme mangfold i hele byen Det boligsosiale arbeidet i Stavanger skal bidra til å utjevne forskjellene mellom levekårsonene og utvikle attraktive og gode boområder. I løpet av 2010 utarbeides det en plan for opprustning og vedlikehold av områder med særlig mange kommunale boliger. I planen inngår blant annet: o Vurdering av salg av kommunale boliger o Miljøvaktmestertjeneste finansiert gjennom kompetansemidler fra Husbanken o Samarbeid med andre aktører som kan bidra med å heve kvaliteten i bomiljøet Løfte områder med mange kommunale boliger slik at de fremstår som attraktive og gode boområder for familier med barn. I dette arbeidet vektlegges istandsetting/oppussing, beboersammensetting og miljøvaktmestertjeneste. Grunnlagsnotat utarbeidet. Aktuelle områder utpekt. Tilstandsvurdering og enkel beboerkartlegging utført. Studietur til BBE Bergen mars Fokus på bomiljø kommunale boområder. Formelt prosjekt etableres høst 2011: Bolig og bomiljøutvikling i kommunale områder. Prosjektgruppe og styringsgruppe ble etablert. Om «Bomiljøtiltak i kommunale boligområder» ble behandlet i FSK Saken følges opp som del av arbeidet med i Boligsosialt velferdsprogram.. Boligene fordeles i bydelene slik at det ikke blir uforholdsmessig mange kommunale utleieboliger i noen områder. Boliger som har behov for oppussing skal istandsettes så snart som mulig. Alle utveier og hjelpetiltak må prøves før kommunen går til utkastelse av bolig Ved enhver nyervervelse er det fokus på beliggenhet. Så langt som mulig tas det hensyn til forhold som er dokumentert i Levekårsundersøkelsen. Så langt som mulig unngås nyetableringer i områder der kommunen allerede har etablerte boligtiltak. Det foretas tilstandsanalyse i samtlige boliger som fraflyttes. Bestilling av arbeider som skal utføres rettes til Byggdrift. Det er Stavanger eiendom som vurderer tiltakene og prioriterer boligene for oppussing. Fokusområder: omløpshastighet og lav tomgangsleie. Følger utarbeidet rutine som ble utearbeidet i forbindelse med prosjekt Unngå utkastelser. Antall utkastelser fra bolig har i perioden vært relativ lav: 2010:24, 2011:20, 2012:27 og i 2013:15. Årsak til begjæring av fravikelse fra bolig kan være mislighold leiebetaling eller mislighold av leiekontrakt som bråk/uro. 8

9 Mål Stavanger kommune skal ha tilstrekkelig antall tilgjengelige boliger for flyktninger til å kunne bosette enslige og familier innen 6 mndr etter at vedtak er fattet, enslige mindreårige 3 måneder etter at vedtak er fattet. Fortsette og videreutvikle et godt samarbeid med IMDI om bosetting av flyktninger Utvikle en tiltakskjede for oppfølging av flyktninger som bl.a. innebærer o Bosetting o Boveiledning o Informasjon og veiledning om kjøp og finansiering i forbindelse med anskaffelse av egen bolig o Deltakelse i kommunens generelle programmer for å leve i egen bolig Det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom Stavanger kommune og IMDI Vest. Flyktningseksjonen og EMbo (barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige flyktninger) følger opp kommunens vedtak om bosetting. Etablert arbeidsgruppe Kreative løsninger med fokus på bosetting. Konkrete forslag fra arbeidsgruppen foreligger: - Ny modul om bolig i introduksjonsprogrammet - Invitasjon til informasjonsmøte om finansieringsordninger, boligtyper/ boformer og kjøpsprosess. Stavanger kommune har ved tre anledninger invitert flyktninger som har bodd i kommunen fire-fem år til informasjonsmøte med Boformer i Norge som tema. Et tiltak for å øke gjennomstrømningen i kommunale boliger. Fordelen med å eie egen bolig, økonomiske virkemidler samt eierformer i Norge var blant temaene som ble diskutert i møtene. Flere av deltakerne har i etterkant av møtene etablert kontakt med levekårservice og fått lån til kjøp av egen bolig. Som følge av disse informasjonsmøtene har 9 husstander kjøpt egen bolig og ytterligere 5 har fått tilsagn om lån til kjøp av egen bolig. Vurdere behov for særlige tiltak for enslige mindreårige flyktninger EMbo er etablert som egen virksomhet under Barn og unge. EMbo (barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige flyktninger) har plasser fordelt på avdelinger: Hundvåg, Eiganes, Tjensvoll, Hafrsfjord, Hinna, Gausel og Kampen. Det arbeides nå med etablering av nytt tiltak på Våland. 9

10 Hovedsatsingsområde: Å skape helhet i det boligsosiale arbeidet Det boligsosiale arbeidet i Stavanger kommune organiseres slik at det skapes et helhetlig boligsosialt arbeid Eksisterende organisering av det boligsosiale arbeidet evalueres. På bakgrunn av evalueringen, og erfaringer fra andre kommuner, utarbeides forslag til organisering av det boligsosiale arbeidet. Forslaget ferdigstilles innen 1. September Eventuell ny organisering iverksettes fra 1. Januar Det gjennomføres kompetanseheving i boligsosiale spørsmål for ansatte i Stavanger kommune. I planperioden er det vedtatt målsetting om omorganisering av boligområdet fulgt opp i FSK sak 173/13. en arbeidsgruppe arbeider nå med forslag til hvordan arbeidet med de mest sentrale boligsosiale virkemidlene kan lokaliseres sammen i en enhet. Arbeidsgruppen gjennomfører arbeidet i tråd med vedtak i FSK sak 173/13 «Omorganisering av det boligsosiale arbeidet i Stavanger». Deltar på relevante arrangement i regi av Husbanken. To fra Levekårservice har gjennomført Boligsosial utdanning. Stavanger kommune har deltakere på Boligsosialt fag ved Diakonhjemmets høgskole i Sandnes. Stavanger kommune vil fortsette og videreutvikle det gode samarbeidet med Husbanken Husbanken og kommunens ledelse møtes to ganger i året, for oppfølging og rapportering innenfor aktuelle samarbeidsområder. Samarbeidsavtale mellom Husbanken region vest og Stavanger kommune undertegnet Formålet med avtalen var å styrke samarbeidet, ha felles målsettinger og gjensidig bidra til høyere måloppnåelse knyttet til det boligsosiale arbeidet. Årlige møter for videreføring av avtalen. Stavanger kommune har søkt om deltakelse i Boligsosialt velferdsprogram FSK behandlet søknaden i møte Stavanger kommune ble deltaker i programmet fra Formell samarbeidsavtale inngått januar Saksbehandlere i kommunen og i Husbanken vil ha god løpende kontakt og arbeide for å videreutvikle det boligsosiale arbeidet i Stavanger kommune Nært, forpliktende samarbeid etablert for oppfølging av Boligsosial handlingsplan. Kommunal deltakelse i nettverk og samlinger i regi av Husbanken. Som følge av deltakelse i Boligsosialt velferdsprogram er det utpekt kontaktperson i Husbanken som bistår kommunen i utvikling av programmet og derigjennom det boligsosiale arbeidet. 10

11 Stavanger kommune vil arbeide for å videreutvikle samarbeidsavtalen med Husbanken, og har som mål å forlenge avtalen utover de 3 årene. Inngått Programavtale for Boligsosialt velferdsprogram Stavanger kommune vil samarbeide med ulike aktører for å bidra til å styrke det boligsosiale arbeidet i kommunen Stavanger kommune vil videreføre og styrke samarbeidet med de lokale byggelagene og eventuelt andre aktører på boligmarkedet for å sikre et fornuftig tilfang av kommunale leiligheter av ulike størrelser i ulike borettslag. I dette arbeidet vil hensynet til utjevning mellom levekårsonene vektlegges. Fagdag storby-boligrett i Stavanger Deltakere fra Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger kommuner. I tillegg møtte KRD og NBBL. Hovedtema: Storbyene har mange boliger i borettslag som leies ut til kommunale leietakere, dette er ikke bare problemfritt, derfor bør vi se på jussen, praksisen, erfaringer og utfordringene mht fremtidig utleie av kommunale boliger i borettslag, kommunen som andelseier i borettslag. Innledere: Christian Fr Wyller, dommer Jæren tingrett, samt bidrag fra BBB, SBBL,NBBL og Husleietvistutvalget. Stavanger kommune har i perioden etablert to bofellesskap for utviklingshemmede i borettslag. For øvrig har kommunen kjøpt enkeltstående andeler i nyoppførte borettslag. Stavanger kommune vil fortsette samarbeidet med ulike institusjoner om en god tilbakeføring til samfunnet. Stavanger kommune vil videreutvikle samarbeidet med nabokommuner på det boligsosiale feltet. Kommunen har inngått samarbeidsavtaler med: Kriminalomsorgen og Helse Stavanger Det er ikke iverksatt konkrete tiltak. Faglig samarbeid finner sted i nettverksgrupper i regi av Husbanken og Fylkesmannen og til en viss grad i form av uformelle kontakter. 11

12 12

13 13

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Boligsosialt arbeid - statusrapport

Boligsosialt arbeid - statusrapport Boligsosialt arbeid - statusrapport Disposisjon: Utfordringer Fakta Boligløftet Organisering Økonomiske virkemidler Formuesforvaltning Leie til eie -prosjektet Bolig til flyktninger Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Boligmelding

Boligmelding Orientering til komite for helse og sosial Boligmelding 2014-2020 03.12.2014 Temaene i meldingen Kommunens organisering Nasjonale mål og føringer Lokale føringer Demografiske utviklingstrekk Kommunens

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2013

Nedre Eiker kommune desember 2013 Nedre Eiker kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Behovsmelding 2017 Husbankens kommuneprogram

Behovsmelding 2017 Husbankens kommuneprogram HB 7.S.51 12.2016 Behovsmelding 2017 Husbankens kommuneprogram Kommuner i Husbankens storbyprogram og by- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Kommunene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Dialogmøte om boligfremskaffelse v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 28.10.2016 Side 2 28.10.2016 Side 3 De økonomiske virkemidlene Bostøtte Grunnlån Tilskudd til utleieboliger

Detaljer

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet.

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet. 1.0 INNLEDNING MANDAT Det skal utarbeides boligsosial og boligstrategisk handlingsplan for flyktninger, funksjonshemmede, unge og vanskeligstilte i n. Planen skal legges frem for politisk behandling innen

Detaljer

Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv»

Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv» Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv» Programplanen vedtatt av Formannskapet 11.4.2012 1. Boligflyt Mål: Sikre samarbeid på tvers og klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen

Tilvisingsavtaler. v/birger Jensen Tilvisingsavtaler v/birger Jensen Kommunal involvering Ulike boligpolitiske strategier Tilrettelegger Utøver Kommunen leier - private eier Boligpolitiske løsninger i tett samarbeid med private aktører-

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

13. Boliger som kommunen disponerer 2015

13. Boliger som kommunen disponerer 2015 som kommunen har leid inn til fremleie. Herunder innleid fra selskap og 13. Boliger som kommunen disponerer 2015 Opplysninger om kommunen 1. Hva er kommunens navn? 2. Hva er kommunenummeret? 3. Har kommunen

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012 Drammen kommune TJENESTETILDELING Helse- og omsorgstjenesten HJEMMESYKEPLEIE Antall tjenestemottakere siste dag i perioden 1343 1354 1336 1331 1328 1315 1328 1338 1351 Antall søknader 1) 1461 992 108 132

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Innbyggernes behov Boligsosiale hensyn integrert i samfunns- og arealplanleggingen Organisering STRATEGI

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET mellom Meløy kommune og (navn på eier/utleier).. (heretter omtalt som eier/utleier) Organisasjonsnr.: Meløy kommune har med

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer