FORORD. Terje Vilno Aina Skjefstad Andersen Hanne Hestdahl Brunvoll Leder 1. nestleder 2. nestleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Terje Vilno Aina Skjefstad Andersen Hanne Hestdahl Brunvoll Leder 1. nestleder 2. nestleder"

Transkript

1 ÅRSMELDI NG UTDANNI NGSFORBUNDET OSLO

2 FORORD Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo legger med dette fram årsmelding for perioden Perioden har blant annet vært preget av at vi har videreutviklet rutiner og arbeidsformer for å finne fram til gode måter å organisere arbeidet på. Det har vært noe utskifting i fylkesstyret i perioden fordi tillitsvalgte har gått over i annet arbeid, og en er gått av med pensjon. I forbindelse med lengre fravær på grunn av fødsel eller sykdom har tillitsvalgte fra kontaktforaene vært frikjøpt i kortere eller lengre perioder. Tariffarbeid, oslobudsjettene, kvalitet i skole og barnehage og det politiske hovedtillitsvalgtarbeidet opp mot byrådet, bystyret og Utdanningsetaten i Oslo kommune har vært prioriterte oppgaver sammen med den interne skolering av tillitsvalgte og informasjonsarbeid. Særlig har arbeidet med lokale forhandlinger og prosessen rundt salg og konkurranseutsetting av i utgangspunktet 17 barnehager krevd en stor innsats fra tillitsvalgte sentralt og lokalt. Håndtering av konfliktsaker og rettighetssaker for enkeltmedlemmer og arbeid med konflikter mellom arbeidsgiver og hele eller deler av personalet er også høyt prioriterte oppgaver som krever mye tid. Det har vært et mål for fylkesstyret å forankre alt arbeid av overordnet politisk karakter så bredt som mulig i organisasjonen. For å få til dette har vi hatt stor nytte av kontaktforaene, lederråd, utvalgene, innspill fra tillitsvalgte på dagskurs, innspill fra medlemmer og tillitsvalgte som vi er i kontakt med i enkeltsaker, innspill til høringssvar m.m. Mange medlemmer og tillitsvalgte har vært aktive i vårt fagforeningsarbeid. På vegne av fylkesstyret vil vi takke alle medlemmer og tillitsvalgte spesielt for innsatsen for organisasjonen i bydelslag og på arbeidsplasser. Vi er alle sammen viktige aktører for å ivareta og utvikle Utdanningsforbundet Oslo til å bli en organisasjon som våre medlemmer identifiserer seg med, og som er med på å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og forsvare og forbedre barnehage- og utdanningstilbudet i Oslo. Terje Vilno Aina Skjefstad Andersen Hanne Hestdahl Brunvoll Leder 1. nestleder 2. nestleder 1

3 Innholdsfortegnelse 1. TARIFFPOLITISK ARBEID Oslo kommune Tariffoppgjøret Tariffoppgjøret Hovedtariffoppgjøret Reduksjon av pensjonsutbetalingene i Oslo kommunes pensjonsordning Resirkulerte midler Statlig avtaleverk Hovedtariffoppgjøret Tariffoppgjøret Hovedtariffoppgjøret Spekter Hovedtariffoppgjøret Tariffoppgjøret Hovedtariffoppgjøret Virke Tariffoppgjøret Tariffoppgjøret Tariffoppgjøret KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffoppgjøret Tariffoppgjøret Hovedtariffoppgjøret PBL Hovedtariffoppgjøret Tariffoppgjøret Hovedoppgjøret FUS AS Hovedtariffoppgjøret Tariffoppgjøret Hovedtariffoppgjøret Private arbeidsplasser Ikke-kommunale barnehager med standard tariffavtale Ikke-kommunale barnehager uten tariffavtale Private skoler med tariffavtale Private skoler uten tariffavtale Studieforbund og private tilbydere av voksenopplæring ARBEIDSMILJØ Sentralt Arbeidsmiljøutvalg i Oslo kommune Arbeidsmiljøutvalget i Utdanningsetaten Arbeidsutvalget for arbeidsmiljøutvalget (AU-AMU) Underutvalget for byggesaker (UBY) Attføringsutvalget i Utdanningsetaten AKAN-utvalget Arbeidsmiljø i barnehagen Personalnemnda i Utdanningsforbundet Oslo UTDANNINGSPOLITIKK Høringer Sentrale høringer med innspill fra fylkeslaget til sentralleddet Høringssvar til andre enn sentralleddet Skolepolitisk arbeid

4 3.2.1 Bruk av ufaglærte og assistenter i grunn-skolen Elevenes årstimetall Gruppestørrelse Elevevaluering av undervisningen i videregående skole Tidsbruk i osloskolen Yrkesopplæringsnemda Skolebehovsplaner Strukturelle endringer som følge av skolebehovsplanen Resirkulerte midler Seniorpolitikk Fagkoordinator/Samlingsstyrer Prøver og kartlegginger Rektortilsettinger Skriftlig vurdering Spesialskoler og PPT inn i Utdanningsadministrasjonen Arbeidstidsavtalen og individuelle arbeidsplaner Flerårig skoleutviklingsprosjekt Basisklassemodellen Bystyremelding om voksenopplæringen Én rektor to skoler Lederkontrakter/utviklingssamtaler i Utdanningsetaten Skjema for medarbeidersamtaler Tilsettingsrutiner ved nye skoler Veiledning for nyutdannede nytilsatte Ressursfordelingsmodellen Henvendelse til fylkesmannen om spesialundervisning Byrådets strategi for talentutvikling Narkotikahunder Valgfag i ungdomsskolen Trakassering og vold i skolen Prosjekt til fordypning Byrdefullressurs Barnehagepolitisk arbeid Prosjekt Oslobarnehagen Bystyremelding 1/2012: Oslobarnehagen: Økt kvalitet og styrket læringsarena Kartlegging av barn i barnehagen Grunnbemanningsavtalen Oppfølging av bydelslag Rekruttering av barnehagelærere Arbeidstid i barnehagen Overtallighet i bydeler i Oslo kommune Styrerressurs i kommunale barnehager i Oslo Fagsentrene/ressurssentrene Sentrale forhandlinger etter Salg og konkurranseutsetting av barnehager Møte med politikere Endringer i barnehageloven Utdanningspolitisk arbeid Faglig og Administrativt Støttesystem Oomorganisering av Statped Medbestemmelse i PPT Veiledningsavtale for PP-rådgivere Utdanningspolitisk arbeid Universitets- og Høgskolesektoren

5 3.5.1 Lønnsgapet mellom lektorene I skolen og vitenskapelige ansatte i UH-sektoren Arbeidstid: Nye retningslinjer for FOU Stillingsvern og avtaleverk for tilsatte i timelærerstillinger og midlertidige stillinger Endringer på BLU ny rammeplan og endringer i organisasjonsstruktur Endringer i forskrift om opptak til grunnskolelærerutdanningene Ny finansieringsordning for UH-sektoren Andre utdanningspolitiske saker Arbeid med profesjonsetikk i Utdanningsforbundet Oslo Stortingsvalget 2013 og kommunevalget Bystyremelding om sosial mobilitet Barn med særlige behov OSLO KOMMUNES BUDSJETT De økonomiske rammene Bydelene og barnehagene Skolene Finansieringssystemet i grunnskolen og videregående skole Arbeid med budsjettene MEDBESTEMMELSE OSLO KOMMUNE Møter mellom partene i Oslo kommune PIO-møter Forum for barn og utdanning Kontaktutvalget i Oslo kommune Hovedavtalemøtet i Utdanningsetaten Annen kontakt med Utdanningsadministrasjonen SAMARBEID OG ALLIANSER Elevorganisasjonen i Oslo Forsvar offentlig pensjon Kunnskapssenter for politisk analyse Manifest Kvinner på tvers Kommunalt foreldreutvalg Nei til salg av Oslo GNIST GLØD UTVIKLING AV EGEN ORGANISASJON Støtte og hjelp til tillitsvalgte og medlemmer Verving og profilering Besøk i klubber, på arbeidsplasser og i bydelslag Kursvirksomhet Tillitsvalgtes arbeidsvilkår Skolene Bydelslag foretak Stipend MELDING FRA FORA, RÅD OG UTVALG Melding fra Kontaktforum barnehage Melding fra Kontaktforum grunnskole Melding fra Kontaktforum videregående opplæring/fagskole Melding fra Kontaktforum UH/FAS Melding fra Lederråd i Oslo Melding fra Likestillingsutvalget Melding fra Internasjonalt utvalg Melding fra Utvalg for voksenopplæring Melding fra Forum for rådgivere og sosiallærere

6 8.10 Melding fra Forum for spesialskoler og spesialklasser Fagforumsvirksomheten Melding fra Pensjonistlaget grunnskole Melding fra Pensjonistlaget, seksjon videregående skole INFORMASJONSARBEID Intern informasjon Ukeinfo E-postutsendinger til tillitsvalgte Andre e-postutsendinger Ekstern informasjon Media Utdanningsforbundet Oslo i media Nettside Facebook Twitter ORGANISASJON Fylkesstyret Fylkesstyremøter Fylkesstyreseminar Kontaktforaer og bydelslag Barnehage Grunnskole Videregående opplæring/fagskole Kontaktforum UH-FAS Bydelslagsledere i perioden Lederråd Utvalg under fylkesstyret Likestillingsutvalget Internasjonalt utvalg Utvalg for voksenopplæring Forum for rådgivere og sosiallærere Forum for spesialskoler og spesialklasser Personalnemnd Skoleringsutvalget Budsjettgruppa Infogruppa Vervegruppa Arbeidsgruppe for profesjonsetisk plattform Valgkomité Pensjonistlagene Sekretariatet REPRESENTASJON OG OPPNEVNINGER Personer som innehar verv i Utdanningsforbundet sentralt Representantskapet Kontaktfora Sentralt Lederråd Sentralt utvalg for lønns- og arbeidsvilkår Sentral valgkomité Utdanningspolitisk utvalg Organisasjonsutvalget Representasjon eksternt Møter mellom partene i Oslo kommune PIO- møter

7 Faglig forum for barn og utdanning Kontaktutvalget Oslo kommune Sentralt AMU (S-AMU) OU-Fondet, Oslo kommune IA-rådet for Oslo og Akershus Medbestemmelsesutvalget i Utdanningsetaten Arbeidsutvalg for medbestemmelsesutvalget i Utdanningsetaten Arbeidsmiljøutvalget i Utdanningsetaten (UDE-AMU) Arbeidsutvalget for arbeidsmiljøutvalget i Utdanningsetaten Underutvalg for AMU i byggesaker, UBY Attføringsutvalget AKAN-utvalget Vernetjenesten i Utdanningsetaten Etatshovedverneombud Utdanningsforbundet Oslos medlemmer i forhandlingsdelegasjonen for Unio i Oslo kommune Forhandlingsdelegasjonen lokale forhandlinger i Utdanningsetaten Referansegruppe for Oslobarnehagen Referansegrupper på Høgskolen i Oslo og Akershus Referansegruppe for samordning og styrking av spesialundervisningen i grunnskolen (Utdanningsetaten) Programkomité for personalsjef- og tillitsvalgtsamlingen Referansegruppe for flerårig skoleutviklingsprosjekt Forum for kompetanseutvikling i Utdanningsetaten Samfunnskontrakten Fru Oberstinde Due født Peyrons legat Arbeidsutvalget for GNIST Oslo og Akershus GLØD Yrkesopplæringsnemda Referansegruppe for helhetlig kompetanseutvikling utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Referansegruppe for praksisopplæring i barnehage Referansegruppe for veiledning av nyutdannede barnehagelærere Akan-kontakt Utdanningsetaten Forkortelser VEDLEGG Lønnsutvikling i Oslo kommune Medlemsutvikling i UDF Oslo Oversikt over kursvirksomhet i perioden

8 INNLEDNING: Arbeid i fylkeslaget Fylkesstyret står kollektivt ansvarlig for all aktivitet i fylkeslaget. Et arbeidsutvalg (AU) som består av ledelsen og representanter for de tre store medlemsgruppene, har i noen saker mandat til å fatte beslutninger på vegne av fylkesstyret. Før vedtak i AU har alle på fylkeskontoret anledning til å komme med innspill. Medlemmene i fylkesstyret i Oslo, de ansatte på fylkeskontoret og de frikjøpte medarbeiderne på fylkeskontoret har ansvaret for arbeidet med saker i Utdanningsforbundet Oslo. Arbeidsgrupper på fylkeskontoret har hovedansvar for arbeid med saker innenfor de ulike medlemsgruppenes områder. Vi har også flere faste grupper på kontoret som håndterer større ansvarsområder slik som oslobudsjettet, valg, kurs og skolering, personalsaker og informasjonsarbeid. I tillegg opprettes det ved behov ad hoc-grupper med ansvar for oppfølging av særskilte saker og sakskomplekser, f.eks. prosjekt oslobarnehagen, evaluering av ressursfordelingssystemet i grunnskolen, salg og konkurranseutsetting av barnehager. Alt arbeid skjer innenfor mandat vedtatt i fylkesstyret eller AU. Vi har kontaktforum for alle medlemsgruppene, et lederråd for ledere, internasjonalt utvalg, likestillingsutvalg og voksenopplæringsutvalg som ledes av representanter fra fylkesstyret, samt flere fora. Alle disse rådgivende organene gir innspill til fylkesstyret og saksansvarlige. Dette er med på å kvalitetssikre at fylkesstyret i alle saker har et bredt grunnlag for sine vurderinger. I forkant av behandling av saker i fylkesstyret oppnevnes saksansvarlige. Tillitsvalgte og medlemmer oppfordres ofte til å gi innspill i sakene. Dette skjer gjennom Ukeinfo, ved at sakene tas opp på dagskurs, drøftes i ulike råd, fora og utvalg, eller er tema på medlemsmøter. I noen saker går vi aktivt ut og søker råd og informasjon utenfor organisasjonen. Sakene diskuteres innad i medlemsgruppene på fylkeskontoret og eventuelt også i en fellesgruppe før saken vedtas i fylkesstyremøtet. I høyt prioriterte saker og saker som går over lengre tid, bruker vi også tid på seminarer og kurs for å få innspill fra tillitsvalgte. Slike møteplasser inneholder ofte både informasjon, skolering og debatt. I saker som skal til politisk behandling i byrådet eller bystyret, forsøker vi å ha både formell og uformell kontakt med byrådet, bystyrerepresentanter og partigruppene underveis. I de sakene der bystyret oppretter egne arbeidsgrupper, gir vi innspill til disse. Disse prosesser er gjennomgående for saksbehandlingen i fylkeslaget og vil ikke kommenteres i omtalen av enkeltsaker i årsmeldingen. 7

9 1.TARIFFPOLITISK ARBEID Tariffoppgjørene gjennomføres i faser. I partallsår er det såkalte hovedtariffoppgjør. Da er alle avtalebestemmelser i dok. 25 i prinsippet til forhandling. I hovedtariffoppgjørene avtales det at det året etter skal være såkalte mellomoppgjør der det som regel kun forhandles om lønnsendringer. Øvrige temaer kan komme inn i forhandlingene, men det betinger at alle parter er enige om at det skal gjøres. Kommer ikke partene til enighet i tarifforhandlingene, følger en lovpålagt runde med mekling med utløp siste halvdel av mai. Kommer partene til enighet, sendes resultatet ut på uravstemning. Kommer partene ikke til enighet eller det blir nei etter uravstemning, er det streik. En stor del av Utdanningsforbundet Oslos arbeid er knyttet opp mot tariffarbeid. Vi har statlige, kommunale og private tariffområder. Vi organiserer høringer, vi sitter i flere tariffutvalg, og vi nedsetter beredskapsutvalg i tilfelle konflikt. Mye av arbeidet organiseres gjennom Unio som er hovedorganisasjonen vår. Unio består av Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapiforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Akademikerforbundet, Presteforeningen, Skatterevisorenes Forening, Presteforeningen, Norsk Radiografforbund, Det norske maskinistforbund og Det Norske Diakonforbundet. Det vises ellers til landsmøtets vedtak om tariff som ligger til grunn for det lønnspolitiske arbeidet i alle tariffområder Utdanningsforbundet Oslo er involvert i. I Oslo kommune innledes hovedtariffoppgjørene med særavtaleforhandlinger i mars. Deretter kommer hovedforhandlinger med frist Mellomoppgjørene har frist 30. april. For de øvrige tariffområdene er det tilsvarende prosesser og frister, men det er en del variasjoner. Det er Unios forhandlingsutvalg som aksepterer eller forkaster et forhandlings- eller meklingsresultat. Hvis resultatet aksepteres, vedtar Utdanningsforbundets sentralstyre om de vil anbefale resultatet overfor medlemmene, som så sier sin mening i en uravstemning. Hvis Unios forhandlingsutvalg forkaster resultatet, er Unio i streik. Det betyr at alle medlemsforbundene innenfor gjeldende tariffområde er i streik. Hvis Unio aksepterer resultatet, men Utdanningsforbundets sentralstyre forkaster resultatet, eller resultatet blir nedstemt gjennom uravstemning, er Utdanningsforbundet i streik. 8

10 1.1 Oslo kommune Oversikt over tillegg for Oslo kommune gitt i perioden År Generelt tillegg per ,78 %, minimum kr ,55 %, minimum kr ,9 %, minimum kr 8000 Justeringer Lokale forhandlinger Total ramme Ingen 0,7 % per 1.7. Om lag 3,9 % Ingen Ingen Om lag 3,5 % 0,42 % per ,6 % per 1.7. Om lag 3,3 % I Oslo kommune forhandler Utdanningsforbundet gjennom Unio. Unio Oslo har et eget forhandlingsutvalg med 14 (12 inntil 2012) representanter, hvorav 3 kommer fra Utdanningsforbundet sentralt og 4 (3) fra Utdanningsforbundet Oslo. I tillegg til tarifforhandlinger og oppfølging av tariffavtalene har Unio Oslo en omfattende møtevirksomhet i Oslo kommune i forbindelse med aktuelle politiske saker og rettighetsaker som berører de ansatte. Partene i Oslo kommune (PIO) har også jevnlige møter hvor oppfølging av tariffavtalen og hovedavtalen er tema. Det mest sentrale partssammensatte organet er Kontaktutvalget hvor Unio har to representanter, hvorav én fra Utdanningsforbundet Oslo. For mer om dette henvises det til 5.1, 5.2 og 5.3 i årsmeldingen TARIFFOPPGJØRET 2012 SÆRAVTALEFORHANDLINGENE I 2010 avtalte partene utløp av arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet per Arbeidstidsavtalen ble derfor forhandlet i forkant av særavtaleforhandlingene, og som i KS ble avtalen prolongert. I særavtaleforhandlingene krevde vi rett til veiledning for nytilsatte, generell regulering av satser, økt styrerressurs, lønnsmessig uttelling for tilleggskompetanse, endringer i kriterielønn for skoleledere, system med kriterielønn for styrere, økt tid til og lønn for kontaktlærertjeneste og kontaktlærerfunksjon i voksenopplæringen. Oslo kommune krevde full styringsrett over planleggingstiden til pedagogiske ledere i barnehagene og endringer i arbeidstidsavtalen for rådgivere og sosiallærere. Med unntak av kravet om veiledning for nytilsatte, der vi ble enige om intensjonen om at det er viktig, ble kravene overført til hovedforhandlingene. Det ble også avtalt noen redaksjonelle endringer. 9

11 HOVEDOPPGJØRET I hovedoppgjøret var våre hovedkrav et prosentvis generelt tillegg, en pott til sentrale lønnsmessige tiltak og et system for lønnsmessig uttelling for tilleggskompetanse. Hovedbegrunnelsen for å kreve sentrale lønnsmessige tiltak, var å utjevne forskjellene mellom minsteinnplassering i KS og grunninnplassering i Oslo, samt å sikre en bedre lønnsutvikling og lønnsnivå for våre grupper. I tillegg ble de fleste krav fra særavtaleforhandlingene videreført. Vi krevde en høyere ramme enn avtalt i privat sektor, for å kompensere for etterslep (det faktum at lønnsutviklingen i privat sektor var høyere enn i offentlig sektor) fra fjoråret. Fagforbundet og Utdanningsforbundet la også inn krav om grunnbemanningsavtale i barnehagene. Hovedforhandlingene førte ikke til en avtale før fristen 1. mai, og partene møttes til mekling. Meklingen foregikk parallelt med mekling i de øvrige offentlige områdene, staten og KS. Rett etter meklingsfristens utløp var det klart at alle hovedorganisasjonene i stat og KS hadde gått til streik mot arbeidsgiver der. Meklingsmannen hadde ikke lagt fram noen skisser til løsning. Partene i Oslo kommune vurderte da situasjonen og kom etter noe tid fram til at vi skulle ta pause i meklingen. 30. mai ble det imidlertid klart at Unio og YS ikke så noen mulighet til å komme i havn i meklingen, og den ble derfor avbrutt for disse organisasjonene, og vi var i streik. Utslagsgivende for denne vurderingen var manglende gjennomslag for en økonomisk ramme som kompenserte etterslepet og for sentrale lønnsmessige tiltak, samt nivået på pott til lokale forhandlinger og opprettelsen av en ordning med kun lokale forhandlinger for advokatstillinger ved Kommuneadvokaten. KAH (kommuneansattes hovedsammenslutning) og Akademikerne fortsatte imidlertid meklingen, og etter noe tid ble det klart at Oslo kommune, KAH og Akademikerne var enige om en løsning som innebar: Et generelt tillegg på 2,78 %, dog minimum kr med virkning fra 1.5. Lokale forhandlinger på 0,7 % av lønnsmassen med virkning fra 1.7. I tillegg ble advokatstillingene hos kommuneadvokaten gitt en ordning med kun lokale forhandlinger. Rammen for oppgjøret var tilsvarende rammen for privat sektor, men med en sikring om at hvis staten avtalte en høyere ramme, ville det også bli resultatet i Oslo ved at avsetningen til lokale forhandlinger skulle økes. Etter noen dagers streik kom partene i stat og KS til enighet og avsluttet streiken. Rammen for begge oppgjørene var på nivå med rammen for privat sektor. 6. juni ble streiken i Oslo avsluttet ved at Unio tilsluttet seg meklingsmannens skisse fra mai, med en tilleggsprotokoll. Det økonomiske resultatet ble dermed det Oslo kommune, KAH og Akademikerne ble enige om. I skissen lå det også inne et partsarbeid om kompetanseutvikling og lønnsutvikling og et partsarbeid om arbeidstid i barnehagene. Det ble gjennomført en uravstemning på resultatet for Utdanningsforbundets medlemmer i både staten, KS og Oslo kommune. I Oslo stemte 19,12 prosent av de totalt 8140 stemmeberettigede. Av disse stemte 1307 (84 prosent) ja, 203 (13 prosent) stemte nei, mens 46 (3 prosent) stemte blankt. 10

12 Resultatet av oppgjøret viser at det er vanskelig å få til en lønnsutvikling over tid i Oslo kommune som er lik den i privat sektor, og at den potensielle alliansen med KAH mot pott til lokale forhandlinger og forsvar for en sentral lønnsdannelse, ikke holder når det gjelder. LOKALE FORHANDLINGER Bydelene Utdanningsforbundet Oslo hadde følgende prioriteringer til bydelslagene: Kompetanse/videreutdanning Rekruttere og beholde Relasjoner Mange av delegasjonene hadde likevel behov for lokale endringer fra prioriteringene. De fleste delegasjonene hadde pedagogiske ledere høyt oppe på prioriteringslisten. Styrere/ledere var også høyt prioritert hos mange. Videreutdanning var det kun fire bydeler som hadde prioritert høyest. Lokale forhold gjorde det var vanskelig å prioritere dem med videreutdanning først. Dette skyldtes relasjonsutfordringer, at de pedagogiske ledere lå lavt, m.m. Mange bydeler meldte at det ikke ble oppfattet som likeverdige forhandlinger. Mange opplevde det slik at arbeidsgiver har bestemt seg på forhånd. Det varierte hvorvidt arbeidsgiver begrunnet sine prioriteringer/krav underveis i forhandlingene. Vi så også at arbeidsgiver oftere ønsker kriterier for individuelle tillegg basert på personvurdering. Flere (9 bydeler) meldte at arbeidsgiver ønsket å gi lønn på person og ikke på stilling. Utdanningsforbundet fikk generelt god uttelling i dette oppgjøret. Pedagogiske ledere fikk gruppetillegg i alle bydelene. To bydeler fikk ikke tillegg til styrergruppa. 11 bydeler fikk uttelling til støttepedagogene og førskolelærer 1. Alle fikk over pro rata, og flere fikk opp til en og en halv prosent over pro rata. Bydel Frogner oppnådde dobbel pro rata. Ni av våre delegasjoner sier at de klarte å begrense tillegg til de uorganiserte. Utdanningsetaten I og med at det ikke ble sentrale lønnsmessige tiltak som kunne utliknet forskjellene mellom minstelønn i KS og grunninnplassering i Oslo, og at det ikke ble et sentralt system for lønnsøkning ved kompetanseheving, ble disse kravene videreført inn i lokale forhandlinger for våre medlemmer i utdanningsetaten. KS-relasjonen ble også brukt som grunnlag for krav på rådgivere og sosiallærere. Kompetansekravet ble fremmet etter felles kartlegging for alle våre medlemmer. Det ble også fremmet krav for våre øvrige grupper. Våre prioriteringer var: Få til en jevn fordeling av tillegg, dvs. mange skulle få tillegg, og tilleggene skulle ikke være for store slik at det ikke ble for store lønnsforskjeller. Begynne å utjevne KS-relasjonen slik at vi ved oppgjøret per skulle ha et minstelønnsnivå på linje med eller høyere enn KS for våre medlemmer. 11

13 Tillegg på kompetanse tilsvarende det de la opp til i KS. 1 ltr. for stp., og 2 ltr. for 60 stp. eller mer. Skulle gjelde alt pedagogisk personale og tilsvarende for andre grupper medlemmer. Lønnsutvikling og lønnsnivå og utjevning for alle medlemmer. Hensyn til realisttillegg (ut fra kartlegging) og seniortillegg (hadde alder i september som utgangspunkt) i kravene. Vi fikk et resultat som var ca. 13 % over pro rata. Tilleggene var i snitt ca. 1,75 lønnstrinn for dem som fikk tillegg. Det var en relativt flat fordeling, men særlig kravet om utligning i forhold til KS, der forskjellene var opp mot kr , gjorde at en del fikk relativt store tillegg. Det er viktig å være klar over at de som fikk mest, er folk som ikke tidligere har fått, eller fått lite, i lokale forhandlinger. En del med kort ansiennitet fikk en del tillegg gjennom dette. Vi fikk gjennomslag for kravet om tillegg for tilleggsutdanning for våre medlemmer. I etterkant viste det seg imidlertid at kartleggingen var mangelfull. Noe fikk vi rettet opp, men ikke alt da vi ikke fikk tilbakemelding tidsnok om alle manglene. Også øvrige prioriteringer fikk vi til dels gjennomslag for. Alt i alt var forhandlingsdelegasjonens vurdering at det var et akseptabelt oppgjør i et system vi ikke er for. I forbindelse med de lokale forhandlingene fikk vi også gjennomslag for en pott resirkulerte midler i tillegg. Disse ble fordelt til medlemmer i lave alternativer som vi ikke nådde gjennom de lokale forhandlingene. Andre etater I tillegg til Utdanningsetaten og bydelene deltok Utdanningsforbundet i de lokale forhandlingene i Barne- og familieetaten og Renovasjonsetaten. Akademikerforbundet forhandlet for våre medlemmer i Utviklings- og kompetanseetaten. Forskerforbundet forhandlet for våre medlemmer i Kulturetaten, og Norsk Sykepleierforbund forhandlet for våre medlemmer i Velferdsetaten TARIFFOPPGJØRET 2013 I hovedtariffoppgjøret avtaler man at det i mellomoppgjøret kun forhandles om økonomi og eventuelle andre elementer partene er enige om. I 2013 ble ingen slike elementer lansert. Resultatet ble et generelt tillegg på 2,55 %, dog minimum kr Den økonomiske rammen for oppgjøret var på linje med de øvrige offentlige tariffområdene, og det ble kompensert for etterslep fra 2012 sammenliknet med lønnsutviklingen for privat område. 12

14 1.1.3 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 TARIFFHØRINGEN Høsten 2013 utarbeidet sentralstyret en tariffhøring der de kom med forslag som medlemmene skulle være enige eller uenige i. Utdanningsforbundet Oslo brukte mye tid på medlemsmøter i forbindelse med tariffhøringen. Det var varierende oppmøte på medlemsmøtene, men nyttig for fylkesstyrets medlemmer å få innspill fra alle medlemsgruppene våre. Resultatet av tariffhøringen lå til grunn for kravene vi stilte i tariffoppgjøret. Oppgjøret gikk til mekling. Der kom vi til løsning. Som en del av resultatet ble det forhandlinger om særskilte lønnsmessige tiltak og lokale forhandlinger høsten Alle disse delene behandles summarisk i det følgende. For øvrig vises det til informasjon sendt ut i forbindelse med de ulike fasene i oppgjøret. SÆRAVTALEFORHANDLINGENE Utdanningsforbundet og Oslo kommune førte forhandlinger om særavtalene i februar Utdanningsforbundet hadde krav om blant annet arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet, lønnsmessig uttelling for etter- og videreutdanning, styrerressurs, endringer i lønnssystemet for styrere, endringer i kriterielønnssystemet for skoleledere, økt lønn og tidsressurs for kontaktlærere, sikringsbestemmelse for rådgivere og sosiallærere, kontaktlærerfunksjon i voksenopplæringen, endringer i reisebestemmelsene og generell justering av satser. Vi hadde også noen ryddekrav for å tydeliggjøre særavtalene. Oslo kommune krevde full styring over pedagogiske lederes arbeidstid, endringer og/eller forsøk for lærernes arbeidstidsavtale, strykning av bestemmelsene om samlingsstyrer og fagkoordinator, fleksitid for rådgivere og sosiallærere og endringer i bruken av byrdefullressursen. Kravet om veiledning ble trukket etter en partsmerknad fra Oslo kommune. Øvrige krav fra partene ble henvist til behandling i hovedforhandlingene. Prosess og resultat av forhandlingene om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet og barnehagelærere omtales i egne kapitler under. HOVEDFORHANDLINGENE Unios krav inn i hovedforhandlingene: En økonomisk ramme på linje med privat sektor kompensert for etterslep Prosentvis generelt tillegg Midler til sentrale lønnsmessige tiltak Bedre lønnsmessig uttelling for ansatte med høyskole og/eller universitetsutdanning Lønnsmessig uttelling for etter- og videreutdanning Endringer i forhandlingsbestemmelsene for lokale forhandlinger I tillegg videreførte flere organisasjoner særavtalekrav. 13

15 Kravet om bedre lønnsmessig uttelling for etter- og videreutdanning ble fremmet i 2012 også. Da avtalte partene et partsarbeid for å finne ut hvorvidt daværende system for dette (dvs. bruk av 15.1, 16.2, lokale forhandlinger eller andre tiltak) fungerte og ga uttelling. De skulle også se på alternative måter å håndtere det på. Undersøkelsene bekreftet arbeidstakerorganisasjonenes syn om at dette var tilfeldig og usystematisk, samtidig som etter- og videreutdanning ga noe lønnsmessig uttelling. I hovedforhandlingene samlet hovedsammenslutningene KAH, Unio og YS seg om et felles krav som ville gitt en forutsigbarhet for ansatte. Oslo kommune krevde en ramme på nivå med frontfaget uten etterslep, prosentvis generelt tillegg, pott til lokale forhandlinger, noen svekkelser i fellesbestemmelsene, bortfall av bestemmelsene om resirkulerte midler, full styringsrett over arbeidstiden til førskolelærere og at flere stillinger skulle tas ut av lønnsrammesystemet og kun ha lokal lønnsdannelse. Hovedforhandlingene ble brutt 1. mai, og partene møttes til mekling. Halvannet døgn på overtid la meklingsmannen fram en skisse til løsning som partene aksepterte. Skissen inneholdt: Generelt tillegg på 1,9 %, minimum kr En avsetning på 0,42 % av lønnsmassen på årsbasis til sentrale lønnsmessige tiltak med virkning fra En avsetning på 0,6 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra Bedre bestemmelser for lønnsmessig uttelling for etter- og videreutdanning, men uten den forutsigbarhet vi ønsket Noen mindre endringer i fellesbestemmelsene Flere stillingskoder omfattet av kun lokale forhandlinger og bestemmelser for disse En videreføring av arbeidstidstidsavtalen for undervisningspersonalet og en forsøksordning på 40 skoler Økning av minsteinnplassering i kriterielønnssystemet for skoleledere, der laveste kategori ble strøket og det tilkom en ny for store skoler Økning av kontaktlærergodgjøring på kr 40 Noen presiseringer i øvrige særbestemmelser Våre andre krav fikk vi ikke gjennomslag for, tilsvarende gjaldt krav fra kommunen. Mest gledelig var det at kommunen frafalt kravet om endringer av arbeidstidsbestemmelsene i barnehagene. Resultatet ble godkjent i uravstemningen. Av 8367 stemmeberettigede medlemmer avgav 3863 stemme (46,2 prosent). Av disse stemte 55,5 prosent ja (2145) og 44,5 prosent nei (1718). Det innebærer at 20,5 prosent av den totale medlemsmassen i Oslo kommune stemte nei. Situasjonen ble spesiell da Utdanningsforbundets medlemmer i KS-området senere gikk til streik etter uravstemningen der. Det store nei-flertallet (73 %) skyldtes forslaget til ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. 14

16 Arbeidstidsavtalen i barnehagen I tariffoppgjøret 2012 ble det avtalt et partsarbeid mellom Oslo kommune, Utdanningsforbundet og Fagforbundet om arbeidstidsavtalen i barnehagen. Partsarbeidet ble igangsatt høsten Det var stor uenighet mellom partene om hva gruppens mandat var. Oslo kommune ønsket å begrense arbeidet til å se på endringer i «ubunden tid», mens Utdanningsforbundet mente det var viktig å se hele arbeidstiden i sammenheng og se på hva en barnehagelærer skal bruke tiden sin på. Vi var opptatt av kvaliteten i barnehagen, forutsetningene i barnehagen for å ha planleggingstid der, ansvaret som ligger hos pedagogiske ledere og behovet for økt tid til planlegging. Samarbeidet med Fagforbundet var noe vanskelig til å begynne med, men ble lettere underveis. Oslo kommune var mest opptatt av at det ikke er styringsrett over ubunden tid, at den tas ut utenfor barnehagen, at ledelsen ikke kan omdisponere pedagogenes bruk av tiden, at ubunden tid er redusert bemanning, og at oslobarnehagens standardiseringer har effektivisert planleggingstiden til pedagogene. Rapporten beskriver bruken av ubunden tid i eksisterende avtale, men ingen omforente løsninger for veien videre. Kommunen ønsket å stryke bestemmelsen som sikrer tid til planlegging. De ville gi styrer styringsrett over hele arbeidstiden. Sammen med Fagforbundet avviste vi kommunens krav til endringer. Vi lyktes med det. En av årsakene var det store engasjementet fra medlemmer og tillitsvalgte overfor media og kommunen i prosessen, samt grundig argumentasjon og godt samarbeid med Fagforbundet. Samtidig må vi nå vurdere hvordan vi skal snakke om ubunden tid videre, og hvilket innhold den skal ha. For arbeidsgiver var hovedpoenget at styrere ikke har styring over arbeidet i denne tiden. Vårt standpunkt var at tiden er nødvendig til planlegging. Å legge denne tiden til arbeidsplass med styring for styrer vil kunne medføre at andre oppgaver får forrang for planleggingsarbeidet og at tiden kan sjongleres med for å spare ressurser til f.eks. vikarer. Det blir en oppgave for oss videre å synliggjøre hva tiden brukes til, vise den effekten dette har på arbeidet i barnehagen, og skape trygghet hos arbeidsgiver for at dette er fornuftig. Det vil kunne endre kommunens posisjon videre. Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet Både i KS og Oslo kommune var forhandlingene om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet et krevende og viktig tema. I KS, som hadde særavtaleforhandlinger om avtalen på et tidligere tidspunkt enn Oslo kommune, så både vi og arbeidsgiver at frontene var steile, mistilliten stor og konfliktnivået høyt. Den situasjonen ønsket ingen av partene i Oslo. Fra særavtaleforhandlingene og videre fram mot meklingsslutt var det samtaler mellom partene for å forsøke å finne en løsning som skulle være samlende og som begge parter kunne stå bak. Hovedsynspunktene vi formidlet i prosessen overfor Oslo kommune tok utgangspunkt i tariffhøringen og våre politiske vedtak om arbeidstid fra årsmøte og landsmøte, og gikk i korthet ut på at lærere opplever at de har for liten tid til kjerneoppgavene rettet mot undervisning og oppfølging av elevene, at for mange andre tiltak og virkemidler blir iverksatt og stjeler tid fra kjerneoppgavene, og at mange mener arbeidstiden kunne brukes mer formåls- 15

17 tjenlig ut fra de overordnete målene. Lærerne trenger rett og slett mer tid til å gjøre jobben overfor elevene bedre, og da må andre gjøremål justeres eller vike plass. Vi tok derfor til orde for at skolene måtte få økt handlingsrom og lærerne mer innflytelse. For arbeidsgiver var det viktig å legge forholdene til rette slik at lærerkollegiet samlet og lærerne enkeltvis kunne få til mer. De ønsket derfor å prøve ut andre arbeidstidsbestemmelser. Begge parter hadde en erkjennelse av at man i dag muligens for enkelt faller ned på tvistebestemmelsene uten å vurdere hva man har behov for og hva tiden skal brukes til. Resultatet ble en forsøksordning innenfor to forsøk på 40 skoler for kommende skoleår, med mulighet for tidligere iverksettelse hvis partene på skolenivå ønsket det. I det ene forsøket skulle 35 timer være bundet til arbeidsplassen for undervisningspersonalet, mens det ikke lå noen krav om endringer på arbeidstidsbestemmelser i det andre. Det var imidlertid et premiss at arbeidstidsbestemmelsene skulle vurderes særlig. I begge forsøkene skulle partene lokalt analysere og vurdere hva som best ivaretar elevenes behov, vurdere tiltak og virkemidler lokalt med mulighet for fritak fra pålegg gitt av overordnet nivå, dog ikke-nasjonale bestemmelser eller forhold som krevde bystyrevedtak. Deretter skulle arbeidstidsbestemmelser vurderes før en kom fram til en helhetlig løsning innenfor skolens samlede oppgaver og ressurser. Forsøkene er grundig redegjort for på kurs og møter og gjennom skriftlig informasjon, og det sies ikke mer om dem her. Forsøksskolene skulle være klare og forsøkene senest iverksettes for skoleåret 2015/16. Partene avtalte også en felles evaluering. Da meklingsmannens skisse var klar, visste partene utfallet av meklingen i KS. Det var mye diskusjon rundt forsøksavtalen i forbindelse med uravstemningsprosessen, dog ikke med den temperaturen man så blant medlemmene i KS. Da partene i etterkant satte seg ned for nærmere å avklare prosessen og innholdet i forsøkene i etterkant, viste det seg at det var lite realistisk å legge godt nok til rette for en god gjennomføring av dem innen slik avtalen forutsatte. Framfor å iverksette forsøk på skolenivå, besluttet partene i fellesskap å avlyse forsøksprosjektet. Begge parter så at det ligger et rom for organisering og arbeidsoppgaver som både kan diskuteres og besluttes lokalt, og oppfordret partene på skolenivå til å gjøre en jobb for å se om ting kan gjøres annerledes slik at de nasjonale og lokale mål for osloskolen i større grad kan nås. Arbeidstidsavtalen utløper , og hvordan den da skal håndteres, blir en viktig diskusjon videre i organisasjonen. Justeringsoppgjøret / sentrale lønnsmessige tiltak Potten til sentrale lønnsmessige tiltak var begrenset. Det ble gitt noen tillegg til våre medlemsgrupper, blant annet i minsteinnplassering til lektorgruppene og adjunkt med opprykk. De fikk 1 4 alternativer opprykk. Barnehagelærer fikk 1 lønnstrinn, og pedagogiske ledere med 9 års ansiennitet eller mer fikk 1 2 lønnstrinn. Uttellingen for våre grupper var i sum ca % mer enn pro rata, med hovedvekt på nyutdanna blant lærergruppene i skole og de med midlere og lang ansiennitet i barnehagene. Forskjellene mellom grunnlønnsinnplassering 16

18 i KS for skoleverket og grunninnplassering i Oslo kommune ble i all hovedsak utliknet der forskjellene var størst. For en del mellomansienniteter ligger Oslo et stykke over. LOKALE FORHANDLINGER Lokale forhandlinger i bydelene Utdanningsforbundet Oslo var representert med forhandlingsdelegasjoner i alle bydelene. Følgende prioriteringer for de lokale forhandlingene ble forelagt forhandlingsutvalgene i bydelene: Kompetanseutvikling Barnehagelærer 1 Styrere Pedagogiske ledere Det er viktig at bydelslagene vurderer prioriteringene etter lokale forhold. De kan derfor fravike dette. Bydelslagene fikk myndighet til å vurdere prioriteringene ut fra lokale forhold. Utdanningsforbundet Oslo avholdt en skoleringsrekke over tre dager, hvor forhandlingsdelegasjonene ble skolert i prosessen til lokale forhandlinger og i forhandlingsteknikk. Forhandlingsdelegasjonene fikk sjekklister og ulike maler de kunne bruke lokalt, og kontaktpersoner som skulle være tilgjengelige for hjelp og støtte underveis i prosessen. De lokale forhandlingene førte til forskjeller i lønnsnivå mellom bydelene. Mange bydeler melder at man ikke har blitt møtt på sine hovedprioriteringer, og fire av bydelene fikk et resultat godt under pro rata. Fire bydeler meldte at avstanden mellom assistenter/fagarbeidere og høyskoleutdannede var blitt mindre, to bydeler meldte at avstanden var uendret, mens resten meldte at avstanden var blitt større. Alle bydelene stilte krav til lønnsuttelling for etterog videreutdanning. Det var vanskelig å få gjennomslag for lønnsmessig uttelling for videreutdanning, men seks bydeler fikk ett lønnstrinn til noen av medlemmene for videreutdanning. Bydelene merket en økende tendens til individuell avlønning. Det var også lite rom for å drøfte den nye paragrafen i overenskomsten, om kompetanse, læring og utvikling og punktet om likelønn. I de bydelene som fikk over pro rata, betød ikke dette nødvendigvis at Utdanningsforbundets prioriteringene ble hensyntatt. Fem bydeler oppga at de ikke fikk lønnsdata over alle stillingene i bydelene. Andre bydeler opplevde også at det var vanskelig å få ut disse dataene. Lokale forhandlinger Utdanningsetaten I Utdanningsetaten ble fordelingen relativt flat uten mange store enkelttillegg, slik vi tidligere har hatt et visst volum av. Vi prioriterte og fikk gjennomslag for tillegg ved kompetanseheving for lærergruppene og relativt god uttelling for gruppene totalt sett. Vi prioriterte og fikk gjennomslag for at det ikke ble gitt mye til dem som fikk i sentrale lønnsmessige tiltak. Lokale forhandlinger i andre kommunale virksomheter I tillegg til Utdanningsetaten og bydelene deltok Utdanningsforbundet i de lokale forhand- 17

19 lingene i Barne- og familieetaten, KAREA Oslo KF og Velferdsetaten (forhandlet også for Akademikerforbundets medlemmer). Akademikerforbundet forhandlet for våre medlemmer i Kulturetaten og Utviklings- og kompetanseetaten. Norsk Sykepleierforbund forhandlet for våre medlemmer i Helseetaten. VURDERING AV OPPGJØRET SAMLET SETT Utdanningsforbundet gikk inn i oppgjøret med de kravene det er redegjort for tidligere. Gjennom forhandlinger og mekling kom vi et stykke på vei med hensyn til noen av målsettingene. Fordelingen av lønnstilleggene var bedre enn i 2012 da vi ikke fikk sentrale lønnsmessige tiltak. Vi fikk til forbedringer i bestemmelsene for tillegg etter kompetanseheving, men ikke helt med den forutsigbarheten vi ønsker. Vi fikk til en utjevning av minstelønn i KS og grunnlønn i Oslo for skoleverket. Vekten på de med lavere ansiennitet framfor de med lang i sentrale lønnsjusteringer for skoleverket, er problematisk. Arbeidsgiver prioriterer rekruttere-perspektivet til dels på bekostning av beholde-perspektivet og lønnsutvikling for dem med lang erfaring. For barnehagelærerne var det omvendt. Der ble det gitt til dem med lang ansiennitet i sentrale lønnsjusteringer. Det var enkelte bydeler som ga tillegg til de pedagogene med kortest ansiennitet, og dette medfører at de gjør om på prioriteringene som ble gjort i sentrale lønnsjusteringer. Når det gjelder fordeling av potten mellom de ulike gruppene i Utdanningsetaten, fikk Utdanningsadministrasjonen en fordeling over pro rata. Det er vi ikke særlig fornøyd med, selv om vi godtok dette sett i en helhet. For bydelene er bildet variert, der noen fikk mer enn pro rata og fikk innfridd viktige krav, mens andre fikk godt under pro rata og mangelfullt gjennomslag for viktige prioriteringer. I to bydeler fikk pedagogiske ledere, som den største gruppen til Utdanningsforbundet, ingenting. Vi er fornøyde med at det ble lite penger til fellesbestemmelsene som ikke treffer våre grupper. Vi var veldig fornøyde med at vi bevarte ubunden tid i barnehage. Samtidig har vi noen utfordringer på sikt i å synliggjøre viktigheten av den og innholdet i den. Arbeidstid skole ble diskutert og løst samtidig som vi var klar over situasjonen i KS. Vi var fornøyde med at det ikke ble endringer til vår ugunst i avtalen, men oppnådde heller ikke nødvendige forbedringer som kunne gjort avtalene klarere og bedre. Forsøkene vil vise hvilke behov for endringer vi har videre, og forhåpentligvis synliggjøre lærernes arbeidssituasjon slik at det blir bedringer i den REDUKSJON AV PENSJONSUTBETALINGENE I OSLO KOMMUNES PENSJONSORDNING I oktober 2011 fikk forhandlingssammenslutningene et krav fra Oslo kommune om å drøfte reduksjon av kompensasjonsnivået ved pensjonering fra 70 % av nettolønn til 67,3 %. Begrunnelsen var å redusere Oslo kommunes pensjonsutgifter. Også noen andre forhold skulle 18

20 drøftes. I forrige periode ble denne saken håndtert overfor Oslo kommune av hovedsammenslutningene i fellesskap. Vi kom imidlertid ikke til en tilfredsstillende løsning, og mener saken ikke har vært håndtert etter de avtaler vi har med kommunen. Derfor brakte hovedsammenslutningene saken inn for arbeidsretten med det formål at Oslo bystyres vedtak om reduksjon av ytelsesgraden skulle kjennes ugyldig, og at kommunen skulle kjennes skyldig i ikke å ha fulgt avtaleverket. Saken kom opp for arbeidsretten i mars Under saksbehandlingen kom det fram at partene hadde sterkt avvikende syn på forståelsen av de prosesser som hovedavtalen hjemler, og hva som i realiteten skjedde i prosessen i Oslo kommune ble trodd av arbeidsretten, og hovedsammenslutningene tapte RESIRKULERTE MIDLER I Oslo kommunes overenskomst del B Generelle særbestemmelser hjemles en rett til å få beregnet resirkulerte midler i virksomhetene og en forhandling om eventuelle midler. Det er snakk om midler som frigjøres når personer med lokale tillegg gitt på person slutter i etaten. Tillegg gitt på stilling skal videreføres ved nytilsetting. I og med at det er gitt mange lønnstrinn på person, er det snakk om vesentlige midler. Det ble jobbet med saken i forrige periode. I denne perioden fremmet vi nytt krav i 2012 for Det ble ikke imøtekommet, men i forbindelse med de lokale forhandlingene i 2012 fikk vi gjennomslag for noe. Partene i Utdanningsetaten protokollerte en uenighet om det som etter vårt syn er arbeidsgivers plikt til å bidra i en beregning av resirkulerte midler og føre forhandlinger om eventuelle midler. Denne uenigheten ble løftet til Oslo kommune som støttet Utdanningsetatens syn. Uenigheten ligger nå til juridisk vurdering i Utdanningsforbundet. Samtidig ble partene i Utdanningsetaten enige i forbindelse med de lokale forhandlingene i 2014, om at man bør finne et system for bibehold av lønnsmasse også for undervisningspersonalet. Denne enigheten er foreløpig ikke fulgt opp. Det jobbes videre med saken i samarbeid med sentralleddet. 1.2 Statlig avtaleverk Pr hadde Utdanningsforbundet Oslo 470 medlemmer innenfor statlig tariffområde. De fleste av disse er ansatt i Statped, på universiteter, i høyskoler, departementer og direktorater. De lokale forhandlingene på disse arbeidsplassene føres til dels av tillitsvalgte på arbeidsplassen, dels av det sentrale sekretariatet og i noen tilfeller av fylkeslaget. I Statped har den sentrale hovedtillitsvalgte en sentral rolle. I noen tilfeller har Utdanningsforbundet forhandlet for andre forbund og vice versa HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2012 For første gang på 28 år ble det storstreik i staten. Unio, LO og YS gikk sammen ut i streik. Et vesentlig grunnlag for streiken var uenighet om beregningsgrunnlaget ut fra frontfaget i industrien. Streiken ble for Unios del avsluttet 7. juni med frivillig mekling, etter at LO og 19

21 YS hadde godtatt den siste skissen fra meklingsmannen. Dette førte til at Rikslønnsnemnda avgjorde at lønnstilleggene for Unios medlemmer fikk virkning fra 8. juni og ikke 1. mai, som for de andre hovedsammenslutningene. Det ble ikke satt av midler til sentralt justeringsoppgjør. Rikslønnsnemndas kjennelse forelå 29. august. Totalrammen ble på 4,16 %. Det generelle tillegget utgjorde 2,73 %, og 1,1 % ble avsatt til lokale forhandlinger. Fylkeslaget deltok i de lokale forhandlingene i NAV Oslo, Helsedirektoratet, Vegdirektoratet og Politidirektoratet. I Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forhandlet Akademikerforbundet for våre medlemmer, og i Rikskonsertene forhandlet NTL for vårt medlem TARIFFOPPGJØRET 2013 Oppgjøret gikk denne gang ikke til mekling. Totalrammen ble på 3,5 %, med et generelt tillegg på 4200 kr i ltr. 19 stigende til 4500 kr i ltr , og 1,07 % f.o.m. ltr. 52. I oppgjøret i 2013 ble det ikke satt av penger til sentralt justeringsoppgjør eller til lokale forhandlinger. Men det var mulig med lokale forhandlinger dersom det ble satt av penger lokalt HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 Oppgjøret gikk til mekling. Den totale rammen ble på drøyt 3,3 %. Oppgjøret var todelt, med et generelt tillegg på ca. 1,9 % og en avsetning til lokale forhandlinger på rekordhøye 1,75 %. Staten ville heller ikke i år innfri kravet om et sentralt justeringsoppgjør. Unios medlemmer fikk et generelt tillegg på mellom 8000 og kr. Fylkeslaget deltok i de lokale forhandlingene i NAV Oslo og i Helsedirektoratet. I Vegdirektoratet forhandlet Forskerforbundet for våre medlemmer. 1.3 Spekter Spekter har 10 ulike overenskomstområder. Utdanningsforbundet Oslo har medlemmer ved Oslo universitetssykehus (Spekter 10 Helse), Lovisenberg (Spekter 4 Lovisenberg) og ved Studentsamskipnaden (Spekter 9 Øvrige). I tillegg har Utdanningsforbundet Oslo medlemmer i flere Norlandia-barnehager. Disse barnehagene er nå innmeldt i Spekter, men i skrivende stund er det ikke oppnådd enighet om tariffavtale for ansatte i Norlandias barnehager. Pensjonsordningene og kravet om tariffesting av disse er sentralt i forhandlingene. Utdanningsforbundets medlemsmasse innenfor Spekter er sammensatt og består av medlemmer som tilhører medlemsgruppene barnehage og FAS. Forhandlingene foregår på Unio-nivå, sentralt nivå i Utdanningsforbundet, samt på foretaksnivå. Her leder foretakstillitsvalgt B- delsforhandlingene, hvor lokal pott framforhandles og fordeles. Utdanningsforbundet Oslo har ved de siste oppgjørene deltatt i forhandlingsdelegasjonen ved OUS. En felles problemstilling, som også kommer fram i høringer i forkant av oppgjørene, er at lønnsnivået for Spekter-medlemmene ikke er på nivå med lønnsnivået for barnehagelærerne i Oslos kommunale barnehager eller i Utdanningsetaten/skoleverket. 20

Uravstemningsdokument

Uravstemningsdokument Til medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo Oslo, 13. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2012 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/ Organisasjonsmessig behandling Tariff 2014- Oslo Steffen Handal 3/ 9-2013 Disposisjon Prosessen i den organisasjonsmessige behandlingen Grunnlagsdokumentet Lønnsutvikling De ulike elementene i tariffoppgjøret

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: HVA MENER DU? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Aktuelle saker, Tariff 2016

Aktuelle saker, Tariff 2016 Aktuelle saker, Tariff 2016 Fremtidens barnehage og skole Dersom andre land går lengre enn Norge forsikrer innvandringsministeren oss om at H/Frp-regjeringen vil stramme inn enda mer. På nokså kort tid

Detaljer

Sentrale lønnsmessige tiltak Dagskurs 12. september 2016 Aina Skjefstad Andersen

Sentrale lønnsmessige tiltak Dagskurs 12. september 2016 Aina Skjefstad Andersen Sentrale lønnsmessige tiltak 2016 Dagskurs 12. september 2016 Aina Skjefstad Andersen Plan for økta Presentasjon av Unios krav 1 Presentasjon av resultatet sentrale lønnsmessige tiltak Noen tall Analyse

Detaljer

2 FORORD... 7 3 POLITISK ARBEID... 8

2 FORORD... 7 3 POLITISK ARBEID... 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD... 7 3 POLITISK ARBEID... 8 3.1 Tariffarbeid... 8 3.1.1 Oslo kommune... 8 3.1.1.1 Hovedtariffoppgjøret 2006... 8 3.1.1.2 Tariffoppgjøret 2007... 11 3.1.1.3 Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2014 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2014 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er tirsdag

Detaljer

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune 1 Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3 28. april kl. 10.00 2 I Generelt Unio konkretiserer med dette sine økonomiske kravene. Unio viser til Oslo kommune sine krav/tilbud

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Spekter Helse (Område 4 og 10)

Spekter Helse (Område 4 og 10) Arkivsak-dok. 15/00278-42 Saksbehandler Rune Soma FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak 70/16 Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

1. POLITISK ARBEID Tariffarbeid Oslo kommune Tariffoppgjøret HOVEDAVTALEFORHANDLINGER JANUAR

1. POLITISK ARBEID Tariffarbeid Oslo kommune Tariffoppgjøret HOVEDAVTALEFORHANDLINGER JANUAR ÅRSMELDI NG UTDANNI NGSFORBUNDETOSLO 1. 8. 2009-31. 3. 201 2 1. POLITISK ARBEID... 6 1.1 Tariffarbeid... 6 1.1.1 Oslo kommune... 6 1.1.1.1 Tariffoppgjøret 2009... 6 1.1.1.2 HOVEDAVTALEFORHANDLINGER JANUAR

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Forhandlingene med PBL og Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet om ny hovedavtale og hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 25. mai, 8. og 9. juni

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte. Meklerens forslag Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte Meklerens forslag Mål for dagen Grundig gjennomgang av både økonomi og arbeidstid. Gi alle tillitsvalgte et godt grunnlag for å svare på spørsmål og gjennomgå

Detaljer

Særavtaleforhandlinger tariff 2016 Aina Skjefstad Andersen

Særavtaleforhandlinger tariff 2016 Aina Skjefstad Andersen Særavtaleforhandlinger tariff 2016 Aina Skjefstad Andersen Mål for økta Presentere Utdanningsforbundets krav Presentere Oslo kommunes krav/tilbud Redegjøre for innhold i protokoll av 18.3.2016 Åpne for

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Tariff Lokale forhandlinger Prosess. Aina Skjefstad Andersen

Tariff Lokale forhandlinger Prosess. Aina Skjefstad Andersen Tariff 2014 Lokale forhandlinger Prosess Aina Skjefstad Andersen Mål for økten: Tydeliggjøre vår lønnspolitikk gjennom å presentere årsmøte- og landsmøtevedtak Redegjøre vår strategi når det gjelder lokale

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014

Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Utdanningsforbundet Bergen Bergenskurs november 2014 Tariff 2014, Årsmøter og litt annet moro. Bergenskurs november 2014 Årsmøteår 25.-26. mars i Norheimsund Årsmøte 6.-8. mai i Ulvik Årsmøte Utdanningsforbundet Hordaland 2.-5. november på Lillestrøm Landsmøte

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.02.2017 Arkivsaksnr: 2017/461 Klassering: 512 Saksbehandler: Ann-Karin Vang DEBATTHEFTE 2017- UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: Mai 2016 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 TARIFF 2018 Til fylkeslagene Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 Våren 2018 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre prioriteringer og veivalg før kravene våre kan

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2016 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2016 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er 8. juni

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Sogn og Fjordane - strategikonferansen 9. februar 2017 Hege Mygland, avdelingsdirektør, KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012 Kolbjørg Ødegaard Tariffområder der Utdanningsforbundet er involvert KS ca. 94.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part Unio

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 Nå kan DU være med å påvirke Utdanningsforbundets prioriteringer! Utdanningsforbundet Levanger inviterer alle medlemmer til medlemsmøte om hovedtariffoppgjøret 2016 Tidspunkt: Torsdag

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

MBU PÅ SKOLEN. Sist oppdatert: november Dokumenter

MBU PÅ SKOLEN. Sist oppdatert: november Dokumenter MBU PÅ SKOLEN Sist oppdatert: november 2015 Innhold Dokumenter Sammensetning av MBU på skolen Formålet med MBU Saker som skal drøftes i MBU Uenighet / tvil Avtale om medinnflytelse / medbestemmelse i Oslo

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA

Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i 2014 Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA Tema Utgangspunkt for tariff 2013 hovedvekt på KS- området Tariff 2013 resultat Mot tariff 2014

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET KRAV 1 2.6.2015 UNIOS ORGANISASJONER: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Tariffoppgjøret Staten tariffhøring.

Tariffoppgjøret Staten tariffhøring. Tariffoppgjøret 2008 Staten tariffhøring www.utdanningsforbundet.no I Politisk innledning Til medlemmene i Utdanningsforbundet Å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår,

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Kjersti Myklebust, KS Forhandling Strategikonferansen i Nordland 28. februar 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hvem leverer de kommunale

Detaljer

Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår

Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår Årsmøte 25. - 26. mars 2015 Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Utdanningsforbundet har en klar politikk for sentral lønnsdannelse, og har hatt det i flere år. Til tross for dette har alle de siste

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Strategikonferansen i Buskerud, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab

Hovedtariffoppgjøret Strategikonferansen i Buskerud, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab Hovedtariffoppgjøret 2016 Strategikonferansen i Buskerud, 25.01.2016 Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab KS - største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor (og nest størst i Norge)

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler KS strategikonferanse i Rogaland 14. februar 2017 Spesialrådgiver Karsten Langfeldt, KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Arbeidstid i barnehagen

Arbeidstid i barnehagen Arbeidstid i barnehagen Regional skulering haust 2011 Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Hordaland Prosessen mot ny særavtale Våren 2010 prosess med høring om arbeidstid i bhg Nov. 2010 - Forhandlinger

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hvem leverer de kommunale tjenestene? Ulike avtaler hvem

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. OU-19/12. Borghild Moe

Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. OU-19/12. Borghild Moe Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal OU-19/12. Borghild Moe Saker høyt på dagsorden høsten 2012: Lokale forhandlinger Landsmøtet i Utdanningsforbundet Arbeidstidsavtalene i skole og barnehage

Detaljer

Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling. Klubbmøte

Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling. Klubbmøte Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling Klubbmøte Tariff 2014 Lønn Pensjon Arbeidstid Hovedavtalen Frontfagsmodellen Mål for gjennomføring av den organisasjonsmessige behandlingen Demokratisk prosess

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Tariff 2016 Hordaland 2016

Tariff 2016 Hordaland 2016 Tariff 2016 Hordaland 2016 Tariff-temaer i 2016 Lønn Pensjon Arbeidstid Fellesbestemmelser/sosiale bestemmelser? s2 Akkumulert årslønnsvekst 2006-2015 (10 år) Kommune Årslønnsvekst i % (månedsfortjeneste)

Detaljer

Lovfesting av en norm som sikrer at minst 50 % av bemanningen i bhg. er bhg.lærere

Lovfesting av en norm som sikrer at minst 50 % av bemanningen i bhg. er bhg.lærere Innledning dagskurs 2.2.2014 For en tid tilbake var jeg på et kurs der det ble tegnet et bilde av Utdanningsforbundet som jeg likte godt. Tenk dere en familie med flere søsken hvor de ulike lærergruppene

Detaljer

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3, 26. april 2012, kl.09.30 Unio viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse. Hovedtariffoppgjøret 2012 må fremme likelønn og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

LS-sak 41/2016 Hovedtariffoppgjøret Status

LS-sak 41/2016 Hovedtariffoppgjøret Status Arkivsak-dok. 16/00050-20 Saksbehandler Helga Melsom FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Landsstyret 2015-2019 14.06.2016 LS-sak 41/2016 Hovedtariffoppgjøret 2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Elise Skauen, Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 12/15114-1 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER HØSTEN 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. De lokale lønnsforhandlignene gjennomføres etter

Detaljer

Veien til innflytelse

Veien til innflytelse Norsk Lektorlags organisering, vedtekter, retningslinjer Grunnkurs for lokale tillitsvalgte 15.09.2016 Generalsekretær Otto Kristiansen Veien til innflytelse Hvorfor fagforeningsmedlemskap? Høy organisasjonsprosent

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 3 30. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 KS opprettholder krav/tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 3. og 24. april 2014 med mindre annet fremkommer.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Resultat sentralt, kapittel 4 Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Sør-Trøndelag Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Hovedtariffavtalen - bestemmelsene

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Utfordringsbildet foran tariffoppgjøret Strategikonferansen på Agder, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab

Utfordringsbildet foran tariffoppgjøret Strategikonferansen på Agder, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab Utfordringsbildet foran tariffoppgjøret 2016 Strategikonferansen på Agder, 04.02.2016 Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab KS - største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor (og nest

Detaljer