FYLKESMANNEN I HORDALAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I HORDALAND"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I HORDALAND Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann for Bergen kommune Med hjemmel i 18, 1. ledd pkt 6 og 2. ledd, jf. 11 og 16 i forurensningsloven og kapittel 14, 14-4 Krav om tillatelse i forurensningsforskriften, endrer Fylkesmannen i Hordaland gjeldende utslippstillatelse av kommunalt avløpsvann for Bergen kommune. Tillatelsen for Bergen tettbebyggelse og Indre Arna tettbebyggelse omfatter avløpsvann til en maksimal tilrenning tilsvarende personekvivalenter (pe), inkludert næringsvirksomhet. Denne tillatelsen erstatter utslippstillatelse av 27. april Tillatelsen gjelder fra dags dato og på de vilkårene som framgår på side 2 til og med side 12 i dette dokumentet. Fylkesmannen kan i medhold av forurensningsloven 18 oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen. Kommune Bergen Beliggenhet/gateadresse Rådhusgaten 10 Postadresse Postboks 7700, 5020 Bergen Fylke Hordaland Org. nummer (bedrift) NACE-kode og bransje Generell (overodn.) offentlig administrasjon og økonomiforvaltning Dato: Terje Aasen e.f. fylkesmiljøvernsjef Kjell Kvingedal seksjonssjef

2 Innholdsfortegnelse 1. Vannkvalitetsmål 2. Utslippsbegrensninger og tidsfrister 2.1 Rammer for utslippstillatelsen 2.2 Tidsfrister 3. Utslipp til vann 3.1 Krav om tillatelse 3.2 Områdeinndeling 3.3 Rensekrav utslippskrav 3.4 Avløpsnett 3.5 Utforming og drift av renseanlegg 3.6 Utslippsted 3.7 Prøvetaking 3.8 Analyse 3.9 Vurdering av analyseresultater 3.10Varsling av overskridelse av rensekrav 4. Rapportering Kostra rapportering Rapportering til Fylkesmannen Overholdelse av tillatelsens krav 5. Overvåking av resipient Resipientundersøkelser Overvåking av Grimstadfjorden 6. Utslipp til luft 7. Støy 8. Klimaendringer 9. Avløpsslam 10. Risikoklasse 11. Generelle vilkår 11.1 Utslippsbegrensninger 11.2 Plikt til å redusere forurensning 11.3 Tiltak ved økt forurensningsfare 11.4 Etablering av beredskap 11.5 Varsling av akutt forurensning 11.6 Internkontroll 12. Tilsyn 13. Utskifting av utstyr 14. Nedleggelse 15. Oversikt over renseanleggene 2

3 1. Vannkvalitetsmål Bergen kommune har satt miljømål for resipientene. Disse er nedfelt i kommunens Hovedplan for avløp og vannmiljø Kommunen ønsker å opprettholde et høyt ambisjonsnivå for vannkvalitet, og vannforskriftens hovedprisipp legges til grunn for forvaltningen av vannressursene i perioden Her er vannmiljømålene for Bergen; Vannkilder skal beskyttes mot forurensning Alle offentlige badeplasser skal ha badevannskvalitet Vannet i prioriterte vassdrag skal tilfredstille tilstandsklasse I eller II i SFTs system for klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann. For parametere der naturtilstanden er dårligere enn tilstandklasse II, skal naturtilstanden opprettholdes. Hovedfjordsystemet skal tilfredstille tilstandsklasse I og II for oksygen og næringssalt i SFTs klassifiseringssystem for miljøkvalitet i fjoder og kystvann. Sjøbunnen skal ikke nedslammes rundt utslipp. I de indre fjordområdene skal innholdet av fosfor og bakterier ikke overstige tillatt nivå for tilstandsklasse II i overflaten. 3

4 2. Utslippsbegrensninger og tidsfrister 2.1 Rammer for tillatelsen Tillatelsen gjelder utslipp av kommunalt avløpsvann fra Bergen tettbebyggelse og Indre Arna tettbebyggelse. Tillatelsens totale ramme er personekvivalenter (pe), inkludert næringsvirksomhet. Grunnlag for beregning av pe er basert på Norsk Standard NS Kommunen skal drive renseanleggene i samsvar med alle relevante krav i gjeldende forskrifter etter forurensningsloven dersom andre krav ikke er bestemt i denne tillatelsen. 2.2 Tidsfrister Tabell 1. Tidsfrister for gjennomføring av tiltak Tiltak Frist Utslippstillatelse Registrere eller beregne driftstid av overløp Jf punkt 3.4 Framlegge en plan for oppgradering eller overføring Jf punkt 3.3 av de mindre avløpsanleggene i tettbebyggelsene Utarbeide plan for overvåking av resipientene Jf punkt 5.1 Utarbeide slamplan Jf punkt 9 Rapportere overvåkningsdata for Grimstadfjorden Jf punkt 5.2 Oppfylle rensekrav Jf punkt 3.3 Resipientundersøkelse og overvåking Kontinuerlig Jf punkt 5.1 Rapportere utslippstall mm til KOSTRA hvert år Jf punkt 4.1 Sende årsrapport til Fylkesmannen hvert år Jf punkt Utslipp til vann 3.1 Krav om tillatelse Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt etter forurensningsloven Områdeinndeling Hovedfjordsystemet i Bergen kommune, er klassifisert som mindre følsomme områder unntatt Grimstadfjorden som er klassifisert som følsomt område, jf vedlegg 1, 1.2 Områdeinndeling i forurensningsforskriften. Av dette følger konkrete rensekrav i henhold til forskriften, jf punkt 2.3 og tabell 3 i utslippstillatelsen. Tabell 2. Områdeinndeling 4

5 Tettbebyggelse Avløpsrenseanlegg pebelastning 2008 Område inndeling Bergen Knappen pe Følsomt Mjølkeråen, Ytre Sandviken, Alvøen, Tellevik, Kjøkkelvik, Steinestø, Fagerdalen, Godvik, Lokketona, Naustvegen, Hordvikneset, Skareveien, Håkonshella, Slembevegen, Saudalskleivane, Flesland, Ytre Morvik, Helleneset, Eikeviken, Kvernevik, Drotningsvik, Holen, Lokketodalen, Kistebakkane, Skarehaugane pe Mindre følsomt Indre Arna Hagardsviken Garnes pe Mindre følsomt 3.3 Rensekrav utslippskrav Innen 31. desember 2015 skal avløpsvannet for Bergen tettbebyggelse og Indre Arna tettbebyggelse oppfylle kravene i 14-6 til 14-8 i forurensningsforskriften. Utslippene i Bergen tettbebyggelse og Indre Arna tettbebyggelse skal gjennomgå sekundærrensing og avløpsvannet fra Knappen renseanlegg skal gjennomgå fosforsfjerning før utslipp til resipient, jf tabell 3. Tabell 3. Rensekrav ved utslipp Reduksjon av organisk stoff Reduksjon av fosfor Rensekrav BOF 5 KOFcr P Sekundærrensing 70% reduksjon eller maks 25mg O 2 /l 75% reduksjon eller maks 125 mg O 2 /l Fosforfjerning 90% Av dette følger: 1. Det biologiske oksygenforbruket (BOF 5 ) i avløpsvannet skal reduseres med minst 70 % av det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstige 25 mg O 2 /l ved utslipp og 2. det kjemiske oksygenforbruket (KOF Cr ) i avløpsvannet skal reduseres med minst 75 % av det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstige 125 mg O 2 /l ved utslipp. 3. Fosformengden (Tot-P) i avløpsvannet skal reduseres med mist 90% av de som blir tilført renseanlegget. For Knappen renseanlegg, som gjennomgår fosforfjerning gjelder kravet til sekundærrensing først når eksisterende renseanlegg endres vesentlig. Kommunen må innen 31. desember 2010 utarbeide en tidfestet plan for når de mindre avløpsanleggene i kommunen skal saneres med overføring av utslippene til hovedanlegg, eller oppgraderes til sekundærrensing. 5

6 Fylkesmannen kan avgjøre at renseeffekten ved dominerende bedrifter kan tas med i beregningen av total renseffekt. 3.4 Avløpsnett Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i best tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til a) avløpsvannets mengde og egenskaper, b) forebygging av lekkasjer og c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. Kommunen skal legge til grunn anerkjente metoder som beslutningsgrunnlag for rehabilitering av avløpsnettet. Kommunen skal ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet. Oversikten skal også inkludere eventuelle lekkasjer av betydning. Kommunen skal fra 31. desember 2008 registrere eller beregne driftstid for utslipp fra overløp. Ved alle faste driftsoverløp skal kommunen vurdere om det er nødvendig med skumskjerm eller rister eller andre renseinnretninger for å unngå utslipp fra overløp. Driftsoverløp skal føres til sted og dyp som ikke medfører lokal estetisk forurensning. Driftsoverløpenes utforming med hensyn til mulig partikkelseparasjon og driftstid skal være tilpasset en samlet vurdering av driftsoverløpsutslipp, forurensingseffekt og nytte/kostnad i forhold til hovedplanens miljømål. Kommunen skal drive aktivt søk etter lekkasjer i avløpsnettet. Feil og driftsstans som medfører utslipp av urenset avløpsvann skal utbedres så raskt som mulig og senest innen 24 timer. 3.5 Utforming og drift av renseanlegg Renseanleggene skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes av fagkyndige slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utforming av anlegget skal en ta hensyn til variasjoner i mengde avløpsvann i løpet av året. Renseanlegget skal utformes slik at det kan tas representative prøver av det tilførte avløpsvannet og av det rensede avløpsvannet, jf. krav til prøvetaking i punkt 3.7 i denne tillatelsen. Det skal være mulig å foreta målinger av mengde avløpsvann. 6

7 3.6 Utslippssted Utslippsstedet for renseanleggene er lokalisert og utformet slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås. Valg av utslippssted skal være basert på strømningsundersøkelser. 3.7 Prøvetaking Den ansvarlige for renseanleggene skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann. Når prøver tas, skal tilført vannføring måles med en usikkerhet på maksimalt 10 % og registreres. Virksomheter som utfører prøvetaking, herunder konservering, skal være akkreditert for prøvetaking eller ha et tilsvarende kvalitetssikringssystem for prøvetaking godkjent av en kvalifisert nøytral instans. Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av et automatisk, mengdeproporsjonalt prøvetakingssystem. Prøvene skal tas med jevne mellomrom gjennom året. Prøvetakingstidspunktet skal være i henhold til en tidsplan oppsatt på forhånd i kommunens internkontroll. Prøvene skal konserveres og oppbevares i samsvar med Norsk Standard eller annen anerkjent laboratoriepraksis. Det skal tas døgnblandprøver når prøven skal analyseres for BOF 5, KOF Cr eller SS. Det skal tas døgn- eller ukeblandprøver når prøven skal analyseres for tot-p eller tot-n. Det skal minst tas følgende antall prøver: a) 6 prøver per år fra avløpsanlegg under 1000 pe, b) 12 prøver per år fra avløpsanlegg mellom 1000 og pe, c) 24 prøver per år fra avløpsanlegg større eller lik pe. Dersom prøvetaking av utløpsvannet er lokalisert slik at prøven ikke inkluderer avløpsvann som går i overløp i eller ved renseanlegget, skal overløpsbidraget måles, registreres og medregnes i rensegraden. 3.8 Analyse Prøvene som er tatt i samsvar med i forurensningsforskriften og punkt 3.7 i tillatelsen skal analyseres for de aktuelle parametere som fremgår av 14-6 til Kommunen skal i tillegg sørge for at det blir tatt analyse av parametere som går frem av vedlegg 2 punkt 2.1 til kapittel 11 i forurensningsforskriften. Fylkesmannen kan lempe på kravene til analyse av miljøgifter i vedlegg 2 punkt 2.1 til kapittel 11, dersom kommunen kan dokumentere at innholdet av miljøgifter er uvesentlig. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes. Fylkesmannen kan fastsette at den ansvarlige kan analysere på andre parametere enn BOF 5, KOF Cr og SS dersom det er påvist en høy statistisk korrelasjon mellom ønsket parameter og parameteren utslippskontrollen ønskes basert på. Kommunens rapportering, i henhold til 11-5 skal likevel være basert på parameterne BOF 5, KOF Cr og SS. 7

8 3.9 Vurdering av analyseresultater Tabell i i forurensningsforskriften gjelder for renseanlegg omfattet av kravene i 14-6 til 14-8 og angir det største antall prøver som kan være over konsentrasjonskravet eller under renseeffektkravet for BOF 5, KOF Cr og SS etter prøvetaking i henhold til Ved verifisering av hvorvidt konsentrasjonskravet i sekundærrensekravet for BOF 5 og KOF Cr overholdes, skal i tillegg den høyeste analyseverdien som er basert på prøvetaking under normale driftsforhold, ikke overskride konsentrasjonskravet med 100 %. Rensegrad for tot-p og tot-n eller andre parametere som ikke er omfattet av første ledd skal være basert på årlig middelverdi. Den ansvarlige skal korrigere analyseresultatene for avløpsvann som i prøvetakingsperioden har gått utenom prøvetakingsstedet, herunder spesielt for overløp i eller ved renseanlegget. Det skal ikke tas hensyn til ekstreme analyseverdier dersom disse skyldes uvanlige forhold, som for eksempel kraftig nedbør Varsling av overskridelse av rensekrav Kommunen plikter snarest å varsle Fylkesmannen dersom utslippet er overskredet med 100 % av det rensekravene tilsier. 4. Rapportering 4.1 KOSTRA -rapportering Kommunen skal rapportere sin avløpsdata, rense- og utslippstall til KOSTRA innen 15. februar hvert år. 4.2 Rapportering til Fylkesmannen Kommunen skal i en årsrapport innen 1. mars hvert år dokumentere forhold som er av betydning for Fylkesmannen. Rapporten skal inneholde : status for oppfølging av tidsfrister status for, og utvikling i vannkvalitet for aktuelle resipienter resultat fra resipientundersøkelser resultat fra utslippskontroll av renseanlegg utslippsregnskap, utslippsmengder som er fordelt på utslipp fra renseanlegg, overløp, nødoverløp, ev. lekkasjer og direkteutslipp vurdering av transportsystemets virkningsgrad og ev. planer for å bedre virkningsgraden oversikt over saneringsarbeider og utbygginger utført siste år 4.3 Overholdelse av tillatelsens krav Rapporteringen skal dokumentere om vilkår som er stilt i tillatelsen er overholdt. Den skal videre inneholde en redegjørelse for årsaken til eventuelle avvik, og hvilke tiltak som er iverksatt for å rette opp påvist avvik. 8

9 4. Overvåking av resipient 5.1 Resipientundersøkelser Kommunen skal sørge for at det fortsatt blir foretatt resipientundersøkelser som sikrer regelmessig overvåking av de vannforekomster som berøres av avløpsvann som tillatelsen omfatter. Undersøkelsene skal sikre en god oversikt over forurensningssituasjonen og konsekvenser av utslipp, samt gi grunnlag for resultatvurdering av gjennomførte tiltak. Kommunen skal innen 31. desember 2010 utarbeide en overvåkingsplan for de resipientene som berøres av avløpsvann. 5.2 Overvåking av Grimstadfjorden Videre skal kommunen gjennom regelmessig overvåking bidra til at resipienten Grimstadfjorden kan registreres som følsomt, normalt eller mindre følsomt område. Overvåkingen skal igangsettes slik at overvåkingsrapporter kan sendes Fylkesmannen hvert fjerde år, første gang innen 31. desember Overvåkingen skal om mulig utføres i henhold til Norsk Standard eller God Laboratoriepraksis. Virksomheter som utfører overvåkingen skal være akkreditert for felt- og analysearbeid eller ha tilsvarende kvalitetssikringssystem for felt- og analysearbeid godkjent av en kvalifisert nøytral instans. Dersom tilsvarende overvåking også utføres av andre, plikter den ansvarlige å bidra til å gjennomføre en samordnet eller felles overvåking. 6. Utslipp til luft Drift av avløpsanleggene skal ikke føre til luktulemper for omgivelsene. Før bygging av nye renseanlegg må det gjøres en vurdering av mulige kilder til luktutslipp og luktspredning, og behov for tiltak må vurdres. Aktuelle kilder til slike utslipp kan være pumpestasjoner, kummer, renseanlegg og utearealer, for eksempel lagerområder for slam. Dersom det foreligger grunngitte klager på luktutslipp fra avløpsanleggene, kan Fylkesmannen pålegge kommunen å utføre luktmålinger og iverksette luktdempende tiltak. 7. Støy Renseanleggenes bidrag til utendørs støy ved omkringliggende bebyggelse skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: Dag (kl ) L paekv12h Kveld (kl.19-23) L paekv4h Natt (kl ) L paekv8h Søn-/helligdager (kl ) L paeq16h Natt (kl ) L A1 55 db(a) 50 db(a) 45 db(a) 50 db(a) 60 db(a) Støygrensene gjelder all støy fra renseanleggene ordinære virksomhet, inkludert intern transport på renseanleggenes område og lossing/lasting av råvarer, slam med mer. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport er likevel ikke omfattet av grensene. 9

10 8. Klimaendringer Kommunen skal ta høyde for økte nedbørsmengder i utformingen av avløpsanleggene og avløpsnettet. Klimaendringer kan føre til økte overløpsutslipp og økt forurensning fra avløpsanleggene. Kommunen skal legge inn klimahensyn på alle nivå i planer om avløpsanlegg for å verne innbyggere, miljø og infrastruktur. 9. Avløpsslam Kravene til slamhåndtering er gitt i til enhver tid i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Avløpsslam fra renseanlegg skal behandles ved godkjent slambehandlingsanlegg og disponeres i samsvar med Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Kommunen må innen 31. desember 2010 utarbeide en slamplan som redegjør for håndtering og disponering av økende slammengde i kommunen. Nytt slambehandlingsanlegg bør være driftsklart samtidig som de nye hovedavløpsanleggene blir tatt i bruk. Ved mellomlagring eller deponering av slam må det innhentes tillatelse fra Fylkesmannen. Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsslam eller ristgods i en vannforekomst, verken ved dumping fra skip, utslipp fra rørledninger eller på noen annen måte. 10. Risikoklasse Renseanleggenes risikoklasse er fastsatt i brev av 28. mars 2008 fra Fylkesmannen. Hovedrenseanleggene; Ytre Sandviken, Flesland, Knappen, Kvernevik og Holen er fastsatt i risikoklasse 2. Garnes RA er plassert i risikoklasse 3 og de øvrige renseanleggene i tettbebyggelsene er plassert i risikoklasse 4, jf tabell 4 i tillatelsen. Ved vurdering av plassering er det lagt vekt på størrelsen på utslippet og kvaliteten på resipienten. 11. Generelle vilkår 11.1 Utslippsbegrensninger Bergen kommune plikter gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak å sørge for at driften av anleggene skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. Avløpssystemet (ledningsnett og renseinnretning) skal utformes og vedlikeholdes slik at anleggene fungerer etter sin hensikt. Det skal legges spesiell vekt på å forebygge lekkasjer og begrense utslipp som følge av regnvannsoverløp der disse utslippene går til vassdrag eller til sårbare utslippspunkter i sjøen. Utslipp fra regnvannsoverløp til vassdrag skal begrenses slik at vannkvaliteten i vassdraget ikke forringes. Utslipp fra regnvannsoverløp til sjøen skal føres til dypt vann på egnet utslippssted Plikt til å redusere forurensning All forurensning fra renseanleggene, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter kommunen å redusere sine utslipp, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. 10

11 11.3 Tiltak ved økt forurensningsfare Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter kommunen å iverksette de tiltakene som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren. Dette gjelder selv om årsaken til driftsforstyrrelsen ligger utenfor kommunens kontroll. Kommunen skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning Etablering av beredskap Kommunen skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer Varsling av akutt forurensning Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensing. Kommunen skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller Internkontroll Kommunen plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til intrenkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at renseanleggene overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven og relevante forskrifter til disse lovene. Kommunen plikter å holde internkontrollen oppdatert. Kommunen plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter knyttet til driften av avløpsanleggene som kan føre til forurensing og kunne redegjøre for risikoforhold. 12. Tilsyn Kommunen plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid. 13. Utskifting av utstyr Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Fylkesmannen på forhånd gis melding om dette. All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensning skal benyttes. 14. Nedleggelse Hvis en vesentlig del av renseanleggene blir nedlagt eller stanser for en lengre periode, skal kommunen gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensning. Hvis anleggene kan medføre forurensning etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen. 11

12 15. Oversikt over renseanleggene Tabell 4. Kommunale renseanlegg i Bergen og Indre Arna tettbebyggelse Avløpsanlegg Hydraulisk kapasitet (pe) Pe- belastning (BOF 5 ), 2008 Resipient Risikoklasse Mjølkeråen Salhusfjorden 4 Ytre Sandviken Byfjorden 2 Alvøen Vatlestr./Herdlafjorden 4 Tellevik Salhusfjorden 4 Kjøkkelvik Byfjorden 4 Steinestø Sørfjorden 4 Fagerdalen Byfjorden 4 Godvik Byfjorden 4 Lokketona Salhusfjorden 4 Naustvegen P 250 Salhusfjorden 4 Hordvikneset P 190 Salhusfjorden 4 Skareveien P 125 Grimstadfjorden 4 Håkonshella Vatlestr./Herdlafjorden 4 Slembevegen P 50 Salhusfjorden 4 Saudalskleivane Salhusfjorden 4 Flesland Raunefjorden 2 Ytre Morvik P 60 Salhusgjorden 4 Helleneset Byfjorden 4 Eikeviken Byfjorden 4 Knappen Grimstadfjorden 2 Kvernevik Byfjorden 2 Lokketodalen Salhusfjorden 4 Drotningsvik Hjeltefjorden 4 Holen Byfjorden 2 Kistebakkane Salhusfjorden 4 Skarehaugane P 190 Vatlestr./Herdlafjorden 4 Hagardsviken Sørfjorden 4 Garnes Sørfjorden 3 P private slamavskillere 12

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune Tillatelsens vilkår Gitt med medhold i forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 14-4, jf lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11, 16 og 18. Vefsn kommune plikter

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune

Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune Tillatelse til utslipp av klorholdig vann for Bergen kommune Fylkesmannen i Hordaland gir tillatelse til utslipp av klorholdig vann fra Nygårdstangen skole og svømmehall med hjemmel i 11, jf. 16 i forurensningsloven.

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Myndighet. Kurs i akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Myndighet. Kurs i akkreditert prøvetaking av avløpsvann Myndighet 1. Departement via Forurensningsforskriften 14-11 2. Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) 3. Fylkesmann 4. Krav om akkreditert prøvetakingen inntrer dersom bebyggelsen målt i pe er større

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner Grunnlaget for tillatelsen er lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Bergen og Arna tettbebyggelse

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Bergen og Arna tettbebyggelse Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Bergen og Arna tettbebyggelse Fylkesmannen gir Bergen kommune ny utslippstillatelse med

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Revidert utslippstillatelse for Andebu tettbebyggelse, Andebu renseanlegg

Revidert utslippstillatelse for Andebu tettbebyggelse, Andebu renseanlegg Andebu kommune Att. rådmannen Sentrum 1 3158 Andebu Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 33 37 11 95 2007/4683 15.05.2007 Sigurd Svalestad 33 37 11 9 Arkivnr: Revidert

Detaljer

Tillatelse. Tillatelsens ID (nummer eller annet)

Tillatelse. Tillatelsens ID (nummer eller annet) Tillatelse Utkast 1. Tillatelse etter forurensningsloven for [kommune/r] til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i tettbebyggelse Tillatelsens ID (nummer eller

Detaljer

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg

Revidert utslippstillatelse for Stokke tettbebyggelse, Vårnes renseanlegg Stokke kommune Att. rådmann Postboks 124 3161 Stokke Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 33 37 11 95 2007/4663 15.05.2007 Sigurd Svalestad 33 37 11 90 Arkivnr:

Detaljer

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av , samt opplysninger framkommet under behandlingen av søknaden.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av , samt opplysninger framkommet under behandlingen av søknaden. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Tillatelse etter forurensningsloven for Røros kommune til utslipp av kommunalt

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bossnett AS Fylkesmannen gir Bossnett AS tillatelse med hjemmel i kapittel 2 i forurensningsforskriften, jf. 7 og 11 i forurensningsloven. Tillatelsen

Detaljer

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? 1 Krav til anleggseier reguleres gjennom: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, datert den 8. april 2010

Detaljer

Hovedplan for avløp og vannmiljø ble vedtatt i Bystyret den 24. juni 2015 i sak

Hovedplan for avløp og vannmiljø ble vedtatt i Bystyret den 24. juni 2015 i sak Saksbehandler, innvalgstelefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 04.05.2016 Deres dato Vår referanse 2016/659 461.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Deres ref:. 07.07.2003 Vår dato: 01.09.2003 Saksbehandler: Jon Egil Vinje Vår ref.: 2003/2537 Arkivnr: 461.2 Sirdal kommune Rådmannen 4440 Tonstad Sirdal kommune

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4533-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Våler kommune 2436 Våler

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for Molde kommune, til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg, RA 2 Nøisomhed

Tillatelse etter forurensningsloven for Molde kommune, til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg, RA 2 Nøisomhed Tillatelse etter forurensningsloven for Molde kommune, til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg, RA 2 Nøisomhed Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Revidert utslipptillatelse etter forurensningsloven for Høvringen avløpsrenseanlegg, Trondheim kommune

Revidert utslipptillatelse etter forurensningsloven for Høvringen avløpsrenseanlegg, Trondheim kommune 1 Revidert utslipptillatelse etter forurensningsloven for Høvringen avløpsrenseanlegg, Trondheim kommune I medhold av 14-6 i forskrift om endring av forskrift 1.juni 2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Øystese-Norheimsund tettstad

Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Øystese-Norheimsund tettstad Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Øystese-Norheimsund tettstad Fylkesmannen i Hordaland gir løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn for Øystese- Norheimsund tettstad med heimel i forureiningslova

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Utslippstillatelse for Harestua tettbebyggelse, Lunner kommune

Utslippstillatelse for Harestua tettbebyggelse, Lunner kommune Lunner kommune 2740 Roa Deres referanse Dato 14.04.2010 Vår referanse 2009/2676-0 461.2 MD Saksbehandler Magne Drageset, tlf. 61 26 60 72 Avdeling Miljøvernavdelingen Utslippstillatelse for Harestua tettbebyggelse,

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lunner kommune Sandsveien 1 2740 Roa Deres referanse Vår referanse Vår dato 15.6.2006 2005/391 461.2 MD Utslippstillatelse for Volla renseanlegg, Lunner kommune Med hjemmel i 11

Detaljer

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Forurensningsforskriften del 4 Avløp Kapittel 11 Generelle bestemmelser om avløp Kapittel 12 Krav til utslipp

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6,

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp Tønsberg renseanlegg IKS Postboks 47 3166 Tolvsrød Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/6230 02.01.2017 33 37 11 95 Arkivnr: 461.2 Tønsberg renseanlegg

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR <VIRKSOMHETENS NAVN, ADRESSE GNR, BNR>

UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR <VIRKSOMHETENS NAVN, ADRESSE GNR, BNR> UTSLIPPSTILLATELSE FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN FOR kommune har behandlet søknad fra om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.01.2007 07/260-02, kfr. 06/4524 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Hias IKS Vangsv.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland avdekket 4 avvik. Vi har ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

Fylkesmannen i Hordaland avdekket 4 avvik. Vi har ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen. Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Sameiet Fæster brygge Brøstanesveien 86-98 5178 Loddefjord Vår dato 24.04.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/5577-461.1 Dykkar referanse Terje Urhaug

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane Siv. Ing. Tobias Dahle Overordna oppdeling Ureiningsforskrifta ( Forskrift om begrensing av forurensinger), vedteke 1 juli 2004 med seinare endringar. Del 4 Avløpsdelen Kapittel 12 anlegg mindre enn 50

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet

Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet Senioringeniør Sissel Storebø Norsk Vann, avd. Vestlandet 16. juni 2016 1 Hvorfor ny mal for utslippstillatelser? Krav

Detaljer

Resultat av tilsyn med kommunene innen avløp

Resultat av tilsyn med kommunene innen avløp Resultat av tilsyn med kommunene innen avløp Renseanlegg > 2 000/10 000 PE Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannens rolle Formidling av statlig politikk Konsesjonsbehandling Kontroll og

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 5 avvik under inspeksjonen innen følgende tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 5 avvik under inspeksjonen innen følgende tema: Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 21.08.2014 Deres dato Vår referanse 2014/10201 Deres referanse Backer Bolig AS Postbok 583 Sentrum 5806 BERGEN Rapport fra inspeksjon ved Backer

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad Utslippstillatelse for Onyx Industriservice, Fredrikstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf og med endring er i medhold av 18. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE FOR KOMMUNALT AVLØPSVANN NITTEDAL KOMMUNE

UTSLIPPSTILLATELSE FOR KOMMUNALT AVLØPSVANN NITTEDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO TELEFON: 22 00 35 00 - TELEFAX: 22 00 35 35 - TELEFAX FOR MILJØVERNAVD. 22 00 36 58. UTSLIPPSTILLATELSE

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16 og 29

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS

Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø. for. Elkem Thamshavn AS Tillatelse til gjennomføring av tiltak i sjø for Elkem Thamshavn AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16, og forskrift om begrensning

Detaljer

Endring av vilkår i utslippstillatelsen etter forurensningsloven for Bærum kommune på avløp

Endring av vilkår i utslippstillatelsen etter forurensningsloven for Bærum kommune på avløp Miljøvernavdelingen Bærum kommune Postboks 700 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane)

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane) Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 12.03.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3539 461.2 Deres referanse Kværner Stord AS Eldøyane 59 5411 STORD Rapport fra inspeksjon Kværner Stord

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Norsk Gjenvinning AS, avd. Tau Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Resultater fra kontrollen X Kontrollen avdekket tre avvik i forhold til regelverket Ingen avvik X Det er gitt to anmerkninger

Miljøvernavdelingen. Resultater fra kontrollen X Kontrollen avdekket tre avvik i forhold til regelverket Ingen avvik X Det er gitt to anmerkninger Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler, innvalgstelefon Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Holmestrand renseanlegg Kommune/kommunenr.: Holmestrand

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest Utslippstillatelse for Forsvarsbygg Utvikling Vest gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i

Detaljer

SYSTEMREVISJON. hos. Gran kommune

SYSTEMREVISJON. hos. Gran kommune Endelig Fylkesmannen i Oppland SYSTEMREVISJON hos Gran kommune SYSTEMREVISJON RAPPORT NR. 1/2006 Tidspunkt for revisjonen: 19. mai 2006 Kontaktpersoner i kommunen: Revisjonsgruppe Fylkesmannen: Tema: Terje

Detaljer

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719

Miljøvernavdelingen. Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719 Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler, innvalgstelefon Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719 Tilstede

Detaljer

Tillatelsens ID T

Tillatelsens ID T Tillatelse Mars 2017 Tillatelse etter forurensningsloven for Ringerike kommune til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra tettbebyggelsene i Hønefoss og Norderhov Tillatelsens ID 2017.0120.T

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet. - nye utfordringer og strengere krav

Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet. - nye utfordringer og strengere krav Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet - nye utfordringer og strengere krav Miljøvernsjef Kjell Kvingedal, Vannforeningen 14. juni 2017 1 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Foto: Morguefile Vann

Detaljer

Rapport fra inspeksjon avløpsrenseanlegg Horsøy industrihavn 6. august 2014

Rapport fra inspeksjon avløpsrenseanlegg Horsøy industrihavn 6. august 2014 Saksbehandler, telefon Magne Nesse 5557 2335 Vår dato 11.08.2014 Deres dato Vår referanse 2014/9801 461.2 Deres referanse OneSubsea Processing AS Horsøy 5308 Kleppestø Rapport fra inspeksjon avløpsrenseanlegg

Detaljer

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune

Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelse til utslipp av prosessvann i forbindelse med rehabilitering av Måndalstunnelen i Rauma kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Peterson Emballasje Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11

Detaljer

Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 4 anmerkninger

Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 4 anmerkninger Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Roar Rabbevåg- 33 37 11 98 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Tønsbergfjordens avløpsutvalg IKS (TAU) Nøtterøy

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Bodø kommune

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Bodø kommune Tillatelsens vilkår Gitt med medhold i forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 14-4, jf lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11, 16 og 18. Bodø kommune plikter

Detaljer

Saksprotokoll SAKSFRAMLEGG

Saksprotokoll SAKSFRAMLEGG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.03.2008 Sak: 0012/08 Arkivsak: 06/00030 Tittel: SAKSPROTOKOLL: LOKAL FORSKRIFT FOR AVLØP Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets

Detaljer

Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune Lilleeide avfallsdeponi

Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune Lilleeide avfallsdeponi Tillatelse til deponering av asbest for Vanylven kommune Lilleeide avfallsdeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29, jf.

Detaljer

Nye rensekrav til avløp

Nye rensekrav til avløp Nye rensekrav til avløp Kolbjørn Megård Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høstkonferansen 22.10.03 Tema I programmet (ut fra situasjonen i vår) Ny forskrift om kommunalt avløp (tilpassing til EU-direktiv)

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Henriette Givskud Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr.: 2008/3627 IVAR Avløpsanlegg Bore - Kontrollrapport Rapportnr: Type kontroll: 2008.074.I.

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse 2016 Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse Oddvar Kjellesvik 009.004 22.11.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 ORIENTERING 2 2.0 SØKNADENS OMFANG 3 3.0 EKSISTERENDE

Detaljer

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE I

Detaljer

Oppfølging etter kontroll ved Bommen avløpsanlegg

Oppfølging etter kontroll ved Bommen avløpsanlegg Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2007/6007 461.2 KAB Vår dato: 28.07.2014 Oppfølging etter kontroll ved Bommen avløpsanlegg Dato for inspeksjonen: 25.06.2014

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Henriette Givskud Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr.: 2008/3660 IVAR IKS Avløpsanlegg Nærbø - Kontrollrapport Rapportnr: Type kontroll:

Detaljer

Prøvetaking av avløpsvann

Prøvetaking av avløpsvann Prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann og erfaringer knyttet til dette Vannringen 2.november 2009 Ragnar Storhaug, Aquateam AS www.aquateam.no Agenda Hva er typisk for tilrenningen

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for Tønsberg renseanlegg IKS til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg

Tillatelse etter forurensningsloven for Tønsberg renseanlegg IKS til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg Tillatelse etter forurensningsloven for Tønsberg renseanlegg IKS til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg Tillatelsens nr. 2017.0015.T Tillatelsen er gitt i medhold av

Detaljer

Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Stord tettstad

Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Stord tettstad Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Stord tettstad Fylkesmannen i Hordaland gir løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn for Stord tettstad med heimel i forureiningsloven 11, jf. 16 og forureiningsforskrifta

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Suldal Renovasjon AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer