NORWAY HONEYWELL HONEYWELL LEVERINGSBETINGELSER/VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORWAY HONEYWELL HONEYWELL LEVERINGSBETINGELSER/VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG TERMS AND CONDITIONS OF SALE"

Transkript

1 NORWAY HONEYWELL LEVERINGSBETINGELSER/VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG Med unntak av det som er avtalt her, vil følgende leveringsbetingelser gjelde uten unntak i alle salg fra medlemmene i Honeywell International Inc.konsernet, heretter ( Honeywell ) til Kjøper. Honeywell og Kjøper vil alltid opptre som uavhengige selskaper. Virksomheten er ikke eksklusiv og Honeywell forbeholder seg retten til å selge direkte eller gjennom andre uten å måtte betale noe(n) gebyr/avgift til Kjøperen. 1. BEGRENSNING AV VILKÅR Honeywells salg er uttrykkelig betinget av disse vilkårene. Ethvert tilleggsvilkår eller avvikende vilkår eller betingelser som fremgår av Kjøpers kjøpsordre eller annet tilsvarende dokument, avtale eller forståelse anses for å være ugyldig og avvises og er ikke bindende overfor Honeywell. Honeywells godkjennelse av Kjøpers kjøpsordre er uttrykkelig under forutsetning av Kjøpers samtykke til leveringsbetingelsene i sin helhet inntatt i denne avtalen. Kjøpers godkjennelse av leveranse fra Honeywell utgjør samtidig Kjøpers godkjennelse av disse leveringsbetingelser i sin helhet. 2. TILBUD/PRISER Honeywells priser, dersom inntatt på baksiden av dette dokumentet, er bare faste dersom Kjøper legger inn en ordre innen den tidsperioden som er spesifisert på tilbudet eller, dersom ingenting er angitt, innen 30 dager. Kjøper må selv anmode om forsendelse av hele varemengden innen 12 måneder fra ordredato. Dersom dette ikke gjøres kan Honeywells standard priser på tidspunktet for sending gjøres gjeldende for den varemengden som faktisk leveres, selv om denne allerede er fakturert for, dersom det er ønskelig fra Honeywells side. All bearbeiding, design, tegninger og annen opphavsrett produsert eller levert herunder er eid av Honeywell. Dersom Honeywells materialomkostninger, på hvilket som helst tidspunkt, har økt med 5 % eller mer, kan Honeywell øke prisen tilsvarende på alle de berørte varene både i forhold til allerede eksisterende, så vel som fremtidige pristilbud fra Honeywell og/eller i forhold til Kjøpers kjøpsordre. 3. BETALING Med mindre noe annet er angitt skal all betaling oppgis i norske kroner og fakturaer forfaller til betaling innen 30 dager fra fakturadato. Fakturaer som står ubetalt etter forfallsdato belastes med en morarente/forsinkelsesrente hver måned på 2 % over den norske sentralbankens til enhver tid gjeldende grunnrentesats (eller maksimum rentesats tillat ved lov). Kjøper vil bli belastet for alle omkostninger knyttet til inndrivelse av ubetalte beløp, inkludert advokathonorarer. HONEYWELL TERMS AND CONDITIONS OF SALE Except as agreed to on the face hereof, the following terms and conditions apply without exception to all sales described on the face hereof by the member of the Honeywell International Inc. group of companies identified on the face of this document ( Honeywell ) to Buyer. At all times Honeywell and Buyer will act as independent companies. The business is non-exclusive and Honeywell reserves the right to sell directly or through others without payment of any fee to the Buyer. 1. SOLE TERMS. Honeywell s sale is expressly limited to the terms herein and any additional or different terms or conditions on Buyer's purchase order or any other instrument, agreement, or understanding are deemed to be material alterations and are rejected and not binding upon Honeywell. Honeywell s acceptance of Buyer s purchase order is expressly conditional upon Buyer s assent to the terms and conditions contained herein in their entirety. Buyer s acceptance of delivery from Honeywell constitutes Buyer s acceptance of these terms and conditions in their entirety. 2. QUOTE/ PRICES. Honeywell's quotation, if constituting the reverse side of this document, is firm only if Buyer enters an order within the time specified on the quote or, if none be mentioned, 30 days. Buyer must request shipment of the entire quantity of goods ordered within 12 months from date of order, otherwise, Honeywell standard prices at time of shipment may, at Honeywell s option, apply to those quantities actually delivered, even if already invoiced. All tooling, designs, drawings, and other intellectual property produced or delivered hereunder are owned by Honeywell. If, at any time, Honeywell s costs of materials have increased by 5% or more, then Honeywell may increase the price on all affected goods accordingly with respect to existing and future Honeywell quotations and/or Buyer purchase orders. 3. PAYMENT. Unless otherwise stated on the face hereof, all payments are to be in Norwegian kroner and are due in Honeywell s account within 30 days from date of invoice. Invoices remaining unpaid after their due date will be subject to an interest charge of 2% per month above the Norwegian central bank s base rate applicable at the time (or the maximum rate allowed by law). Buyer will pay all costs of collection on unpaid amounts, including attorneys fees.

2 LEVERING Alle leveringsdatoer er anslagsvise med mindre annet er avtalt skriftlig fra Honeywell. Leveringsbetingelser for varer er EXWORKS, (Incoterms 2000) fra Honeywells lokaler. (Det vil si at varer anses levert når de står utenfor Honeywells lokaler, til Kjøpers disposisjon, uten å være klarert for eksport og uten å være opplastet på kjøretøy. Kjøper bærer alle kostnader og risiko forbundet med transport bort fra Honeywells lokaler). Ethvert krav som følge av feil eller mangel må, rapporteres skriftlig til Honeywell innen 30 dager fra leveringstidspunktet, om ikke anses alle varer for levert og akseptert/godkjent. Kjøper er ansvarlig for enhver forsinkelse eller merkostnader påført Honeywell forårsaket av, eller i forbindelse med Kjøpers handlinger eller unnlatelser. Kjøper overtar eiendomsrett til varene når hele prisen for varene er betalt. 5. SKATTER OG AVGIFTER Summen av alle de til enhver tid gjeldende skatter og avgifter vil bli lagt til prisen og belastet Kjøper, med mindre Kjøper har skaffet til veie for Honeywell bevis for skattefritak som er godkjent av skattemyndighetene. 6. FORCE MAJEURE. Honeywell er ikke ansvarlig for noen forsinkelser i produksjon eller levering av varer som er grunnet et tilfelle av force majeure, som omfatter, blant annet, knapphet eller mangel på evne til å skaffe til veie materialer eller komponenter, forsinkelser eller avslag på bevilling av eksportlisens eller suspensjon eller opphevelse/ tilbakekalling av slike, eller ethvert offentlig inngrep som vil begrense Honeywells evne til å oppfylle avtalen, brann, jordskjelv, flom, harde/alvorlige værforhold, eller andre forhold man ikke er herre over, karantener, epedemier, pandemier, eller andre regionale medisinske kriser, arbeidsstreik eller lockouts, strid, opprør, sivil ulydighet, væpnede konflikter, terrorisme eller krig (eller overhengende trussel av samme art), eller en hvilken som helst annen årsak utover Honeywells rimelige kontroll. Dersom tilfellet av force majeure strekker seg over mer enn 90 dager, kan begge parter si opp Kjøpers kjøpsordre og Kjøper skal betale Honeywell for arbeid utført før oppsigelsen, samt alle rimelige kostnader Honeywell er påført som følge av oppsigelsen. Ved tilfelle av forsinkelser i leveranse eller utførelse grunnet force majeure eller Kjøper, skal leveringstermin eller tidspunkt for ytelse utvides tilsvarende den tiden Honeywell faktisk blir forsinket, eller slik det gjensidig avtales. Dersom Honeywell, av andre grunner enn nevnt her, ikke skulle oppfylle sine plikter eller forsinke eller ikke leverer varer, er Kjøpers eneste mulige botemiddel å annullere/kansellere Kjøpers kjøpsordre ved skriftlig forhåndsvarsel til Honeywell. 7. OPPSIGELSE Ingen kjøpsordre kan sies opp uten Honeywells 4. DELIVERY. All delivery dates are estimates unless agreed otherwise by Honeywell in writing. Delivery terms for goods are EXWORKS (Incoterms 2000) Honeywell s facility. Within 30 days of delivery, any claim for shortage must be reported in writing to Honeywell, otherwise all goods will be deemed delivered and accepted. Buyer shall be liable for any delays or increased costs incurred by Honeywell caused by or related to Buyer s acts or omissions. Title to the goods shall pass to Buyer when it has paid the full price for the goods. 5. TAXES. The amount of any and all applicable taxes will be added to the price and paid by Buyer, unless Buyer has provided Honeywell with exemption certificates acceptable to the taxing authorities. 6. FORCE MAJEURE. Honeywell is not liable for any delay in production or delivery of goods if due to a force majeure event, which includes, among other things, shortages or inability to obtain materials or components, delays or refusals to grant an export license or the suspension or revocation thereof, or any other acts of any government that would limit Honeywell s ability to perform, fire, earthquake, flood, severe weather conditions,, or any other acts of God, quarantines, epidemics, pandemics or other regional medical crises, labour strikes or lockouts, riots, strife, insurrection, civil disobedience, armed conflict, terrorism or war (or imminent threat of same), or any other cause whatsoever beyond Honeywell's reasonable control. If the force majeure event continues for longer than 90 days, either party may terminate Buyer s purchase order and Buyer will pay Honeywell for work performed prior to termination and all reasonable expenses incurred by Honeywell as a result of such termination. In the event of delays in delivery or performance caused by force majeure or Buyer, the date of delivery or performance shall be extended by the period of time Honeywell is actually delayed or as mutually agreed. If, for reasons other than the foregoing, Honeywell should default or delay or not deliver goods, Buyer's sole remedy against Honeywell is an option to cancel Buyer s purchase order, through prior written notice to Honeywell. 7. TERMINATION. No Buyer purchase order may be terminated without

3 - 3 - skriftlige forhåndssamtykke. For varer som er planlagt sendt innen 30 dager kan ikke leveringstidspunktet forskyves eller leveringen annulleres. For varer som er planlagt sendt innen mellom 30 og 60 dager kan leveringstidspunktet forskyves ved Honeywells skriftlige forhåndssamtykke. Dersom forsendelsen blir forlenget med over 60 dager, kan den ikke lenger omgjøres. Kjøper er ansvarlig for kostnader knyttet til oppsigelsen av kjøpsordren, som kan omfatte (a) en prisjustering basert på varemengden som er levert, (b) alle kostnader, direkte eller indirekte, pådratt og forpliktet til som følge av at Kjøper har sagt opp kjøpsordren, (c), full dekning av spesielle materialer som kreves for tollvarer, og (d) en rimelig godtgjørelse for forholdsmessige kostnader og forventet fortjeneste forenelig med industristandard. Honeywell kan si opp en kjøpsordre helt, eller delvis ved Kjøpers mislighold av kjøpsbetingelsene eller dersom Kjøper går konkurs, blir insolvent, Kjøpers firma oppløses, eller blir overtatt av bobestyrer. 8. ERSTATNING FOR OVERTREDELSE (a) Honeywell skal (i) forsvare eller gjøre opp for en fordring, rettssak, prosess ført mot Kjøper som utelukkende er basert på krav mot enhver vare som er produsert og levert av Honeywell alene, og som direkte krenker en tredjeparts norske patent, opphavsrett, kretsmønster eller annet registrert design, og (ii) betale saksomkostninger og endelig erstatningsbeløp til tredjeparten, gitt at (A) Honeywell omgående blir varslet skriflig om slike krav, (B) Honeywell får enerett/fullmakt i et slikt forsvar eller forlik til å bruke rådgivere etter Honeywells ønske, og (C) Kjøper gir Honeywell alle tilgjengelige opplysninger og assistanse. Da Honeywell har/får fullmakt til å ta seg av overtredelseskravet, vil Honeywell under ingen omstendighet, bli holdt ansvarlig for Kjøpers eventuelle advokatutgifter. (b) Honeywell vil ikke bli ansvarlig for noe forlik eller kompromiss inngått med slik tredjepart uten Honeywells skriftlige samtykke. Honeywell har ingen forpliktelser og dette Punkt 8 vil ikke gjelde for et hvilket som helst krav for overtredelse/krenkelse av immateriell rettigheter fra en tredjepart (i) for varer som ikke er i Honeywells katalog eller varer utviklet i samsvar med Kjøpers rettledning, design, fremgangsmåte eller spesifisering, (ii) for en kombinasjon av hvilke som helst varer med andre elementer dersom overtredelsen kunne vært unngått om det ikke hadde vært for kombinasjonen, (iii) for varer som har blitt endret dersom overtredelsen kunne vært unngått om det ikke var for de endrede varene, (iv) for varer som ikke brukes i samsvar med deres tiltenkte formål, eller (v) for programvare dersom slik programvare er en annen enn siste versjon av Honeywells utgitte programvare. Kjøper sier seg enig i å forsvare, sikre og holde skadesløs Honeywell fra og mot en hvilken om helst fordring, rettssak eller prosess av hvilken som helst art som måtte oppstå som Honeywell s prior written consent. Goods scheduled for shipment within 30 days cannot be rescheduled or cancelled. Goods scheduled for shipment between 30 and 60 days may be rescheduled with Honeywell s prior written consent and if rescheduled beyond 60 days that quantity may not be further rescheduled. Buyer is liable for termination charges, which may include (a) a price adjustment based on the quantity of goods delivered, (b) all costs, direct and indirect, incurred and committed for Buyer's terminated purchase order, (c) the full cost of all unique materials required for custom goods, and (d) a reasonable allowance for prorated expenses and anticipated profits consistent with industry standards. Honeywell may terminate a Buyer purchase order in whole or in part upon Buyer s breach of these terms and conditions or Buyer s bankruptcy, insolvency, dissolution, or receivership proceedings. 8. INFRINGEMENT INDEMNIFICATION. (a) Honeywell agrees to (i) defend or settle any claim, suit, or proceeding brought against Buyer based solely upon a claim that any goods manufactured and provided solely by Honeywell hereunder directly infringe any third party Norwegian patent, copyright, or maskwork, and (ii) to pay costs and damages finally awarded to the third party, provided that: (A) Honeywell is notified promptly in writing of such claim, (B) Honeywell is provided sole control of such defence or settlement using counsel of Honeywell s choice, and (C) Buyer provides Honeywell with all available information and assistance. Because Honeywell has exclusive control over resolving infringement claims hereunder, in no event will Honeywell be liable for Buyer s attorneys fees, if any. (b) Honeywell shall not be responsible for any settlement or compromise of any such third party claim made without Honeywell's written consent. Honeywell has no obligation and this Section 8 will not apply to any claim of infringement of any intellectual property right of a third party (i) by goods not in Honeywell s catalogue or goods developed pursuant to Buyer's direction, design, process, or specification, (ii) by the combination of any goods with other elements if such infringement could have been avoided but for such combination, (iii) by goods that have been modified if such infringement would have been avoided by the unmodified goods, (iv) by goods not used for their ordinary purpose, or (v) by software if such software is other than the latest version of the software released by Honeywell. Buyer agrees to defend, indemnify, and hold harmless Honeywell from and against any claims, suits, or proceedings whatsoever arising from such exclusions identified in this Section 8(b). (c) At any time after a claim has been made or Honeywell believes is likely to be made, or a court of competent jurisdiction enters an injunction from which no appeal can be taken, Honeywell will have at its

4 - 4 - følge av slike utelukkelser som er identifisert i dette Punkt 8 (b). (c) På et hvilket som helst tidspunkt etter et slikt krav er fremsatt eller etter at Honeywell anser det som sannsynlig at det vil bli gjort, eller en rett med domsmakt kommer med pålegg som ikke kan påkjæres, vil Honeywell ha handlefrihet til å (i) fremskaffe til Kjøper retten til å forsette å bruke slike varer, (ii) ertsatte eller endre slike varer, eller (iii) akseptere retur av slike varer og refundere innkjøpsprisen med 20 % årlig nedskrivning fra forsendelsedato. Det som her er nevnt angir Honeywells fulle ansvar og Kjøpers utelukkende botemiddel for hvilken som helst reelle eller påståtte overtredelse av immaterielle rettigheter. Dette punkt 8 er i stedet for og erstatter en hvilken som helst annen uttrykt, forutsatt, eller lovfestet hjemmel mot slik overtredelse. 9. PROGRAMVARE Programvare, som er nevnt her eller som er installert på en vare som er nevnt her, styres av følgende vilkår om ikke en lisensavtale er inkludert i slik programvare. Programvare er heretter lisensiert og ikke solgt. Med forbehold om Kjøpers samtykke til disse leveringsbetingelser, bevilger Honeywell en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å bruke objektkoden til programvaren utelukkende til Kjøpers interne bruk/formål. Denne lisensen er begrenset til slike varer og/eller lagersted(er) som er spesifisert på Kjøpers kjøpsordre. Dette dokumentet fungerer som en kvittering. Ingen annen bruk er tillatt. Honeywell beholder selv (eller, om gjeldende, sine leverandører) alle rettigheter og eierskap til enhver programvare levert herunder, som alle inneholder konfidensiell og fortrolig informasjon og hvor eierskap inkluderer, uten begrensninger, alle rettigheter i patenter, opphavsrett, varemerke og forretningshemmelighet. Kjøper skal ikke forsøke noe salg, overføring, tildeling av underlisens, overføring av materiale, demontering eller, omfordeling av programvaren utenom det som uttrykkelig er tillatt. Kjøper skal ikke kopiere, avsløre, distribuere eller fremvise noen slik programvare, eller på annen måte gjøre det tilgjengelig for andre (utenom det Honeywell godkjenner skriftlig) eller tillate urettmessig bruk av programvaren. Dersom programvaren blir levert sammen med en vare som er listet opp her, kan Kjøper bare overføre sin programvarelisens til en tredjepart i forbindelse med salg fra Kjøper av en vare hvor programvaren er installert. Honeywell kan si opp denne lisensen dersom Kjøper ikke oppfyller/overholder disse betingelsene. 10. GARANTI Følgende vil gjelde i stedet for alle andre garantier og betingelser, uttrykt eller forutsatt. Dette gjelder også for garantier som hittil har vært ansett som gyldige og egnet for et bestemt formål. Med unntak av det som ellers uttrykkelig fremgår i dette dokumentet, garanterer Honeywell for at alle sider ved produktene/varene er uten mangelfullt option the discretion to (i) procure for Buyer the right to continue using such goods, (ii) replace or modify such goods, or (iii) accept the return of such goods and refund the purchase price less 20% annual depreciation from shipment date. The foregoing states Honeywell s entire liability and Buyer s exclusive remedy for any actual or alleged infringement of intellectual property rights. This section 8 is in lieu of and replaces any other expressed, implied, or statutory warranty against such infringement. 9. SOFTWARE. Software, if listed on the face hereof or installed on a good listed on the face hereof, is governed by the following terms unless a software license agreement is included with such software. Software is hereby licensed and not sold. Subject to Buyer s compliance with these terms and conditions, Honeywell grants a personal, limited, nonexclusive license to use the object code of the software solely for Buyer s internal purposes. The license is limited to such goods and/ or location(s) as are specified on Buyer s purchase order for which this instrument serves as either a quotation or acknowledgment. No other use is permitted. Honeywell retains for itself (or, if applicable, its suppliers) all title and ownership to any software delivered hereunder, all of which contains confidential and proprietary information and which ownership includes, without limitation, all rights in patents, copyrights, trademarks, and trade secrets. Buyer shall not attempt any sale, transfer, sublicense, reverse compilation, disassembly, or redistribution of the software except as expressly permitted herein. Nor shall Buyer copy, disclose, distribute, or display any such software, or otherwise make it available to others (except as Honeywell authorizes in writing) or allow any unauthorized use of the software. If the software is delivered with a good listed on the face hereof, Buyer may only transfer its license of the software to a third party in conjunction with the sale by Buyer of the good on which the software is installed. Honeywell may terminate this license if Buyer defaults under these terms and conditions. 10. WARRANTY. The following is in lieu of all other warranties and conditions, express or implied, including those of satisfactory quality and fitness for particular purpose. Except as otherwise expressly provided herein, Honeywell warrants in all material aspects goods of its manufacture to be free of defective materials and faulty workmanship and as conforming to applicable

5 - 5 - materiale og at arbeidet heller ikke er utført mangelfult og at varene er i overenstemmelse med gjeldende spesifikasjoner og/eller tegninger. Honeywell kan, uten forutgående varsel til Kjøper, innarbeide forandringer i varene dersom dette ikke medfører endring av form, tilpasning, eller funksjon. Fra og med Honeywells dato for forsendelse, skal Honeywells garanti gjelde for det tidsrom som fremgår av denne kontrakten, dersom ikke noe annet er spesifisert vil det si 12 måneder. Mangelfulle varer, hvor returtransport tilbake til Honeywell er forhåndsbetalt, vil bli reparert eller erstattet etter Honeywells valg, og vil bli tilbakesendt på billigste måte, transporten betales på forhånd. Ingen varer vil bli akseptert returnert uten et autorisasjonsnummer som må skaffes før varene sendes til Honeywell. Varer som har slitasjeskader, sprekker eller er kortsluttet gjennom bruk, skal ikke anses å være defekte på grunn av slike slitasjeskader, sprekker eller er kortslutninger. Ingen garanti skal gjelde dersom, etter Honeywells egen vurdering, skaden eller defekten var forårsaket av eller er relatert til installasjon, kombinasjon med andre deler og/eller produkter, tilpasninger eller reparasjoner av varen foretatt av andre enn Honeywell, eller er forårsaket av Kjøpers handlinger, utelatelser, feil bruk eller uaktsomhet. For reparerte eller erstattede varer gjelder garantien for resten av garantitiden eller i 90 dager fra forsendelse, den lengste av disse beregningsmåtene skal gjelde. Forsøksvarer (som er merket med bokstaven X eller E i begynnelsen av varenummeridentifikasjonen) eller ikke utgitt eller beta programvare er prototyper, produkter som ikke er satt i produksjon som fortsatt trenger å ferdigstille alle faser av testing før de sendes ut på markedet; disse varer selges SOM DEN ER UTEN GARANTI. Det er Kjøpers ansvar å forsikre seg om at varene passer til det formål de skal brukes til. Programvare, som er inntatt i kontrakten og/eller er brukt i varene som er listet opp i kontrakten og som Honeywell garanterer for, vil bli installert i et medium som skal være fritt for materialfeil eller feilproduksjon ved normal bruk i den garantitiden som gjelder for maskinvaren og/eller systemet. I denne perioden, vil Honeywell kostnadsfritt erstatte ethvert medium selskapet finner defekt. Når det gjelder kvalitet eller ytelsen til all programvare eller data, er disse levert SOM DEN ER UTEN GARANTI. Der hvor maskinvare og/eller system er installert av Honeywell, er slike installasjoner garantert mot mangelfull utførelse for det samme tidsrom (hvis noe) som gjelder for de installerte artikler. I hele denne sammenfallende perioden, vil Honeywell uten omkostninger reparere alle utførelser selskapet anser som mangelfulle. Disse garantier gjelder bare for Kjøper og kan ikke overdras eller overføres. 11. BEGRENSNING AV ANSVAR. (a) Ikke i noe tilfelle skal Honeywell være ansvarlig for (i) indirekte eller tilfeldige tap, eller følgetap; (ii) krav som oppstår som følge av forretningsavbrudd ; (iii) tap av fortjeneste; (iv) tap i inntekt; (v) tap av bruk av specifications and/or drawings. Honeywell may, without notice to Buyer, incorporate changes to goods that do not alter form, fit, or function. Commencing with Honeywell s date of shipment, Honeywell's warranty shall run for the period specified on the face hereof or, if none be mentioned, 12 months. Non-complying goods returned transportation prepaid to Honeywell will be repaired or replaced, at Honeywell s option, and returnshipped lowest cost, transportation prepaid. No goods will be accepted for return without an authorization number obtained in advance of shipment to Honeywell. Goods subject to wear and tear or burnout through usage shall not be deemed defective because of such wear and tear or burnout. No warranty shall apply if, in the sole opinion of Honeywell, the defect or damage was caused by or related to installation, combination with other parts and/or products, modification to or repair of any goods other than by Honeywell, or resulted from Buyer s acts, omissions, misuse, or negligence. Repaired or replaced goods shall be warranted for the remainder of the unused warranty term or for 90 days from shipment, whichever is longer. Experimental goods (which may be designated by the letter "X" or "E" beginning their part number identification) or unreleased or beta software are prototype, pre- production items that have yet to complete all phases of release testing; these goods are sold "AS IS" WITH NO WARRANTY. It is Buyer s responsibility to ensure that the Goods are fit for the application in which they are used. Software, if listed on the face hereof and/or used within goods listed on the face hereof and warranted by Honeywell, will be furnished on a medium that s free of defect in materials or workmanship under normal use for so long as the hardware and/or system is under warranty. During this period, Honeywell will replace without charge any such medium it finds defective. As for the quality or performance of any software or data, they are supplied AS IS WITH NO WARRANTY. Where hardware and/or a system is installed by Honeywell, such installation is warranted against faulty workmanship for the same period (if any) as applies to the installed items. During this concurrently running period, Honeywell will correct without charge any workmanship it finds to be faulty. These warranties are for the benefit of the Buyer only and are not assignable or transferable. 11. LIMITATION OF LIABILITY. (a) In no event shall Honeywell be liable for (i) any indirect, incidental, consequential loss; (ii) any loss arising from business interruption; (iii) loss of profits; (iv) loss of revenue; (v) loss of use of any property or

6 - 6 - enhver eiendel eller kapital; (vi) tap av forventet sparing; eller (vii) tap av data. Honeywell skal ikke være ansvarlig for noe tap eller skade for krav som oppstår som følge av kjennskap til (enten den er reell eller ikke) muligheten for slike tap eller skader. (b) Honeywells ansvar i forbindelse med enhver kjøpsordre eller annet etter disse vilkår og betingelser skal ikke i noe tilfelle overstige kontraktsprisen for de spesifiserte varer som var årsaken til at kravet ble reist. (c) Disse unntak og begrensninger for skadeerstatning skal gjelde uavhengig av hvordan tapet eller skaden oppstår og mot enhver teori om ansvar enten det er basert på kontrakten, forvoldt skade, erstatning eller annet, unntatt dersom Honeywell har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettelig har begått avtalebrudd. (d) Ingen av partene skal prøve å frasi seg eller begrense sitt ansvar for: (i) død eller personskader som skyldes uaktsomhet, (ii) bedrageri; eller (iii) noen forhold som det etter gjeldende lover ikke er tillatt å begrense ansvaret for. 12. ANBEFALINGER. Alle anbefalinger eller assistanse som skaffes av Honeywell vedrørende bruken av design, bruksområde, eller drift av varene skal ikke bli oppfattet som garanti av noe slag, direkte eller indirekte, og slik informasjon er akseptert av Kjøper på Kjøpers egen risiko og er uten noen forpliktelse eller ansvar for Honeywell. Det er Kjøpers ansvar alene å bestemme om varene passer til Kjøpers bruksområde(r). Dersom Honeywell unnlater å gi anbefalinger eller å skaffe hjelp, utløser ikke dette noe ansvar for Honeywell. 13. LOVER. (a) Kjøper skal følge alle gjeldende lover, regler og bestemmelser fra enhver offentlig myndighet i ethvert land som har egnet jurisdiksjon, inkludert, men ikke begrenset til, lover som gjelder i USA eller andre land som regulerer import eller eksport av varene som Honeywell leverer og Kjøper skal inneha alle nødvendige import/eksport lisenser som trengs i forbindelse med påfølgende import, eksport, reeksport, transport og bruk av alle varer, teknologi og programvare som selges, gis lisens for, eller er mottatt fra Honeywell. Med mindre annet er gjensidig skriftlig avtalt, aksepterer Kjøper at selskapet ikke vil bruke noen varer i forbindelse med noen aktivitet som inkluderer kjernefysisk spalting eller sammensmelting, noen bruk eller håndtering av kjernefysisk materiale, eller noen kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen. (b) Varer og tjenester som er levert av Honeywell etter kontrakten, vil bli produsert og levert i samsvar med gjeldende lover og regler i Norge. Kjøper bekrefter at selskapet vil forsikre seg om at alle varer installeres riktig og brukes i samsvar med relevante helse- og sikkerhetsforskrifter i Norge, og Kjøper vil frita Honeywell for ansvar for alle kostnader, krav, handlinger eller forpliktelser som oppstår etter denne lov, eller som måtte oppstå i forbindelse med det som capital; (vi) loss of anticipated savings; or (vii) loss of data. Honeywell shall not be liable for any loss or damage where that liability arises as a result of its knowledge (whether actual or otherwise) of the possibility of any such loss or damage. (b) Honeywell s liability in respect of any purchase order or otherwise under these terms and conditions shall in no case exceed the contract price of the specific goods that give rise to the claim. (c) These exclusions and limitations on damages shall apply regardless of how the loss or damage may be caused and against any theory of liability, whether based in contract, tort, indemnity or otherwise, except if Honeywell is considered liable due to gross negligence or intentional breach of contract. (d) Neither party seeks to exclude or restrict its liability for: (i) death or personal injury resulting from negligence; (ii) fraud; or (iii) any matter in respect of which, by law, it is not permitted to restrict its liability. 12. RECOMMENDATIONS. Any recommendations or assistance provided by Honeywell concerning the use, design, application, or operation of the goods shall not be construed as representations or warranties of any kind, express or implied, and such information is accepted by Buyer at Buyer s own risk and without any obligation or liability to Honeywell. It is the Buyer s sole responsibility to determine the suitability of the goods for use in the Buyer s application(s). The failure by Honeywell to make recommendations or provide assistance shall not give rise to any liability to Honeywell. 13. LAWS. a) Buyer will comply with all applicable laws, regulations, and ordinances of any governmental authority in any country having proper jurisdiction, including, without limitation, those laws of the United States or other countries that regulate the import or export of the goods provided by Honeywell and shall obtain all necessary import/export licenses in connection with any subsequent import, export, reexport, transfer, and use of all goods, technology, and software purchased, licensed, and received from Honeywell. Unless otherwise mutually agreed in writing, Buyer agrees that it will not use the goods in connection with any activity involving nuclear fission or fusion, any use or handling of any nuclear material, or any nuclear, chemical, or biological weapons. b) Goods and services delivered by Honeywell hereunder will be produced and supplied in compliance with all applicable laws and regulations in Norway. Buyer confirms that it will ensure that all goods are properly installed and used in accordance with relevant healthy and safety regulations in Norway, and Buyer will indemnify Honeywell in respect of any costs, claims, actions or liability arising out of that Act, or otherwise arising out of the supply by Buyer or use by others of the goods.

7 - 7 - er leveranse fra Kjøper eller andres bruk av varene. 14. UTELUKKING AV MOTREGNINGSKRAV Kjøper skal ikke motregne noe fakturert beløp i beløp som er forfalt eller forfaller til betaling fra Honeywell til Kjøper eller tilknyttede selskaper. 15. WEEE a) Prisene inkluderer ikke kostnader til resirkulering av varer som er omhandlet i det europeiske WEEE direktiv 2002/96 EC og slike kostnader kan legges til pristilbudet. b) Hvis det ikke er fakturert iht. punkt 15 a over, og kostnader etter WEEE direktiv 2002/96/EC etter lokale lover/regler blir ilagt leveransene, vil finansieringen og organiseringen av fjerning av elektrisk og elektronisk utstyr være Kjøpers ansvar og Kjøper aksepterer herved sitt ansvar, samt at Kjøper garanterer at Honeywell ikke vil bli holdt ansvarlig for slike krav. Kjøper vil behandle innsamlingen, bearbeidingen og resirkuleringen av varene i samsvar med alle gjeldende lover og regler, og overfører sine forpliktelser videre til den siste forbrukeren av varene. Dersom Kjøper ikke overholder disse forpliktelser, kan dette føre til bruk av straffebestemmelser i henhold til lokale lover og reguleringer. 16. GJELDENDE LOV Norsk lov gjelder, unntatt bestemmelser som gjelder lovvalg ved konflikt. Vilkår og betingelser i denne avtalen er unntatt fra De forente nasjoner, (FN)s overenskomst for kontrakter som gjelder internasjonale varesalg, 1980 og enhver etterfølger til denne overenskomsten. Det norske rettsvesen har ekslusiv myndighet til å avgjøre enhver tvist som gjelder vilkår og betingelser i denne avtalen. 17. ERSTATNING Kjøper skal erstatte alle Honeywells kostnader og skader, inklusive advokatsalærer, som Honeywell påføres som et resultat av Kjøpers faktiske brudd eller trussel om brudd på vilkår og betingelser i denne avtalen. 18. DIVERSE. Partene kan utveksle konfidensiell informasjon under utførelsen eller oppfyllelsen av enhver kjøpsordre. All konfidensiell informasjon skal forbli eiendommen til den part som har gitt informasjonen og skal holdes konfidensiell av mottakeren for en periode på 10 år etter datoen for mottakelsen av informasjonen. Disse forpliktelser gjelder ikke informasjon som er: (a) offentlig kjent på det tidspunkt informasjonen blir kjent for mottakeren eller senere blir offentliggjort uten noen feil handlinger fra mottakerens side (b) kjent for mottakeren på det tidspunkt informasjonen blir gitt videre uten noen urettmessig handling fra mottakerens side (c) mottatt av mottaker fra en tredjeperson uten tilsvarende restriksjoner som er gitt i dette avsnitt, eller (d) uavhengig fremskaffet av 14. PRECLUSION AGAINST SETOFF. Buyer shall not set off any invoiced amount against any amount due or to become due from Honeywell to Buyer or its affiliates. 15. WEEE a) Prices do not include the costs of recycling goods covered by the European WEEE Directive 2002/96/EC and such costs may be added to the prices quoted. b) Unless a charge has been made therefore under section 15 a above, if the provisions of the WEEE Directive 2002/96/EC as implemented in any local jurisdiction apply to goods, the financing and organisation of the disposal of the waste electrical and electronic equipment are the responsibility of the Buyer who herewith accepts this responsibility, and Buyer will indemnify Honeywell in respect of all such liabilities. The Buyer will handle the collection, processing and recycling of the goods in accordance with all applicable laws and regulations, and shall pass on this obligation to the final user of the goods. Failure by the Buyer to comply with these obligations may lead to the application of criminal sanctions in accordance with local laws and regulations. 16. APPLICABLE LAW. Norwegian law will govern, excluding its provisions on conflict of laws. These terms and conditions are excluded from the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980, and any successor thereto. The Norwegian courts will have exclusive jurisdiction to adjudicate any dispute related to these terms and conditions. 17. INDEMNIFICATION. Buyer shall indemnify Honeywell for all costs and damages, including attorneys fees, suffered by Honeywell as a result of Buyer s actual or threatened breach of these terms and conditions. 18. MISCELLANEOUS. The parties may exchange confidential information during the performance or fulfilment of any purchase order. All confidential information shall remain the property of the disclosing party and shall be kept confidential by the receiving party for a period of 10 years following the date of disclosure. These obligations shall not apply to information which is: (a) publicly known at the time of disclosure or becomes publicly known through no fault of recipient, (b) known to recipient at the time of disclosure through no wrongful act of recipient, (c) received by recipient from a third party without restrictions similar to those in this section, or (d) independently developed by recipient. Each party shall retain

8 - 8 - mottakeren. Hver part skal beholde eiendomsretten til sin konfidensielle informasjon, inkludert, men ikke begrenset til patenter, opphavsrett, varemerker og forretningshemmeligheter. Den som mottar konfidensiell informasjon, kan ikke videreformidle denne uten skriftlig tillatelse fra den som har gitt informasjonen, under forutsetning av at Honeywell kan gi ut konfidensiell informasjon til sine tilknyttede selskap, ansatte, funksjonærer, konsulenter, agenter og entreprenører. Vilkår og bestemmelser som fremgår av denne avtalen (inklusive de som er nevnt foran) utgjør hele avtalen mellom Honeywell og Kjøper, og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler eller betingelser, og kan ikke endres uten en gjensidig skriftlig avtale. Kjøper kan ikke overdra noen rettigheter eller plikter etter denne avtale uten at Honeywell har gitt sitt skriftlige samtykke på forhånd. Honeywell kan overdra deler av denne kontrakten til underleverandør uten Kjøpers samtykke. Ingen representasjon, garanti, handlemåte eller handelspraksis som ikke fremgår av eller uttrykkelig er forklart i denne kontrakt vil være bindende for Honeywell. Overskrifter og kapitteloverskrifter er laget for referanseformål og forandrer ikke meningen eller tolkningen av disse vilkår og betingelser. Dersom Honeywell på noe tidspunkt eller for noen periode skulle unnlate å håndheve sine rettigheter etter denne avtalen, skal det ikke oppfattes som om Honeywell gir avkall på sine rettigheter etter disse bestemmelsene eller Honeywells rettigheter til senere å håndheve disse bestemmelsene. For det tilfelle at noen av disse bestemmelser skulle være ulovlige, ugyldige eller ikke mulig å gjennomføre, skal gyldigheten og gjennomføringen av de resterende bestemmelser ikke påvirkes og en slik bestemmelse skal erstattes av en bestemmelse som tilsvarer vilkårene som har bortfalt i størst mulig grad og som er lovlig, gyldig og gjennomførbar. Bestemmelser i dette dokument som av natur er ment å gjelde etter oppsigelse, avbestilling eller ferdigstillelse av Kjøpers ordre etter aksept fra Honeywell, skal fortsette å gjelde etter slik oppsigelse, avbestilling eller ferdigstillelse. Alle stenografiske feil og skrivefeil skal korrigeres. Disse vilkår og betingelser skal ikke gi noen rettigheter til en tredje part. 19. SPRÅK Den engelskspråklige versjon av disse vilkår og betingelser skal gjelde i tilfelle motstrid mellom den oversatte avtalen og den engelskspråklige. ownership of its confidential information, including without limitation all rights in patents, copyrights, trademarks and trade secrets. A recipient of confidential information may not disclose such confidential information without the prior written consent of the disclosing party, provided that Honeywell may disclose confidential information to its affiliated companies, employees, officers, consultants, agents, and contractors These terms and conditions (including those stated on the face hereof) constitute the entire agreement of Honeywell and Buyer, superseding all prior agreements or understandings, written or oral, and cannot be amended except by a mutually executed writing. Buyer may not assign any rights or duties hereunder without Honeywell's written prior consent. Honeywell may subcontract its obligations hereunder without Buyer s consent. No representation, warranty, course of dealing, or trade usage not contained or expressly set forth herein will be binding on Honeywell. Headings and captions are for convenience of reference only and do not alter the meaning or interpretation of these terms and conditions. No failure by Honeywell to enforce at any time for any period the provisions hereof shall be construed as a waiver of such provision or of the right of Honeywell to enforce thereafter each and every provision. In the event any provision herein is determined to be illegal, invalid, or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions shall not be affected and, in lieu of such provision, a provision as similar in terms as may be legal, valid, and enforceable shall be added hereto. Provisions herein which by their very nature are intended to survive termination, cancellation, or completion of Buyer s order after acceptance by Honeywell shall survive such termination, cancellation, or completion. All stenographic and clerical errors are subject to correction. These terms and conditions shall confer no benefit on any third party LANGUAGE The English language version of these terms and conditions will prevail in case of conflict with any translations provided for convenience purposes. August 2008 August 2008

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser:

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: Ordering seismic data packages from the Norwegian Petroleum Directorate is

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Avsnitt Norsk oversetting

Avsnitt Norsk oversetting Item No Original English version Avsnitt nr Norsk oversetting 1 DEFINITIONS 1 DEFINISJONER 1.1 In these Conditions the following words and expressions shall have the 1.1 I disse Vilkårene skal følgende

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Sanksjoner og tiltak mot Iran

Sanksjoner og tiltak mot Iran Sanksjoner og tiltak mot Iran En oversikt over hvordan dette berører skipets forsikringer Sjørettsforeningen, 14. mars 2011 Kjetil Eivindstad, Gard AS Innhold Innledning Oversikt over lovgivning Klausuler

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Rundebordskonferansen 2012 Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Tilbake til Nyhamna Foto: AS Norske Shell 2 Varighet i minst 6 år 3 North Sea Jackets Concrete International

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

NOFOs GENERELLE BETINGELSER

NOFOs GENERELLE BETINGELSER NOFOs GENERELLE BETINGELSER NOFO s general terms 1 DEFINISJONER 1. 1 Avtalen omfatter bestillingsformularer, generelle betingelser, teknisk dokumentasjon og andre dokumenter som blir gjort til en del av

Detaljer

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 162 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

5. mai 2011 Nordiske formuerettsdager, Oslo

5. mai 2011 Nordiske formuerettsdager, Oslo Den nordiska generalklausulens överlevnad i en harmoniserad konsumenträtt och kommersiell avtalsrätt Kommentar Giuditta Cordero-Moss Professor Dr juris, UiO 5. mai 2011 Nordiske formuerettsdager, Oslo

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Gel-forseglinger, 8 kabler 1 Gel-forseglinger, / kabel Diamater For FIST-GCO2-FX & FOSC-400-XXXG GEL SEAL Kabel Diameter 1 kabel ut

Detaljer

Utelukkelse Utlendingsloven 31

Utelukkelse Utlendingsloven 31 Utelukkelse Utlendingsloven 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke

Detaljer

HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh

HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh 1 INNLEDNING Forsikring er kontraktsmessig avdekning mot risiko for skader og tap En OSV-reder

Detaljer

FIST-FOSC-RSKG -16-NO08

FIST-FOSC-RSKG -16-NO08 FIST-FOSC-RSKG -16-NO08 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Gel-forseglinger, 16 kabler Gel-forseglinger, / kabel Diamater 1 Klargjøring av FOSC-400-A2G & B2G GEL SEAL Kabel Diameter 1 kabel

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel HT - Fiber M O N T A S J E B E S K R I V E L S E HT, fiber HT boksen har 24 x Ø: 10 mm, 2 x Ø: 20 mm & 4 x Ø: 5 mm innganger, den kan benyttes til standard skjøting. Boksen har tårn for 6 skjøtebrett med

Detaljer

Allokering av ansvar og risiko mellom kjøper og selger ved overdragelse av lisensandeler

Allokering av ansvar og risiko mellom kjøper og selger ved overdragelse av lisensandeler Allokering av ansvar og risiko mellom kjøper og selger ved overdragelse av lisensandeler Solstrandseminaret, 12. desember 2013 Fra Kluge: Olav Hasaas Introduksjon Oppfølger til presentasjon «Kjøp og salg

Detaljer

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering

Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering Fra børsnotering i 2010 til i dag - resultat av en ny programlansering «Aksjesparing for ansatte»-seminar IR-direktør Janne Flessum 21. mai 2015 Nummer 7 på Oslo Børs med markedsverdi NOK 64mrd 1 Statoil

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Blokkering av innhold på internett

Blokkering av innhold på internett Blokkering av innhold på internett Norids registrarseminar Rune Ljostad 30. oktober 2012 Internett egenart har skapt ubalanse Stort skadepotensiale Alle tidligere naturlige begrensninger borte Mulig å

Detaljer

Shells energiscenarier frem til 2050

Shells energiscenarier frem til 2050 Shells energiscenarier frem til 2050 EnergiRike konferansen, Haugesund 11.-12. August 2009 Nina Holm Viste, A/S Norske Shell Copyright: Shell International BV Disclaimer statement This presentation contains

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER QM-2-7407 STANDARD CONDITIONS OF PURCHASE Rev. 1

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER QM-2-7407 STANDARD CONDITIONS OF PURCHASE Rev. 1 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelsene gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre alminnelige eller spesielle leveringsbetingelser, for eksempel

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER STANDARD CONDITIONS OF PURCHASE

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER STANDARD CONDITIONS OF PURCHASE Side 1 av 6/Page 1 of 6 STANDARD INNKJØPSBETINGELSER STANDARD CONDITIONS OF PURCHASE KAEFER ENERGY AS Tilbud Tilbudet tilstilles omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Investeringer for et lavkarbonsamfunn

Investeringer for et lavkarbonsamfunn Investeringer for et lavkarbonsamfunn En fossilfri global aksjeeksponering Ole Jakob Wold DNB Asset Management Agendaen er satt! Financial Times 26 oct 2017 Ansvarlighet Ansvarlig, Modig, Nysgjerrig Det

Detaljer

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner 25. september 2009 Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner Fortrinnsrettsemisjon med fulltegningsgaranti 1) Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner i ordinære aksjer Støtte

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer

Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer part of Aker Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer TEKNA Prosessikkerhetsseminar Henning M Exner, Bergen 3. Nov 2011 2010 Aker Solutions Innhold Forskjellige typer dreneringsanlegg Oversikt

Detaljer

THE SWEDISH CLUB Kontraktsrisiko og smutthull i offshorekontrakter, sett fra reders ståsted. Pål Lieungh, advokatfirmaet Thommessen 27.

THE SWEDISH CLUB Kontraktsrisiko og smutthull i offshorekontrakter, sett fra reders ståsted. Pål Lieungh, advokatfirmaet Thommessen 27. THE SWEDISH CLUB Kontraktsrisiko og smutthull i offshorekontrakter, sett fra reders ståsted. Pål Lieungh, advokatfirmaet Thommessen 27. oktober 2015 1 HVA SKJER NÅR OLJEPRISEN FALLER SÅ DRAMATISK? 2 VIRKNING:

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Brukerhåndbok for Embedded Web Server

Brukerhåndbok for Embedded Web Server Brukerhåndbok for Embedded Web Server September 2011 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Oversikt...3 Bruke Embedded Web Server...4 Tilgang til Embedded Web Server...4 Lær mer om startsiden...4 Tilpasse

Detaljer

Aker Solutions i Nord-Norge

Aker Solutions i Nord-Norge Aker Solutions i Nord-Norge Svein Oskar Nuland Senior Vice President Fabrication 2013 Aker Solutions Dette er Aker Solutions En global leverandør av ingeniørtjenester, teknologi, produktløsninger samt

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Generelle betingelser salg utstyr General conditions equipment sales

Generelle betingelser salg utstyr General conditions equipment sales 1 Anvendelse Disse generelle leveringsbetingelsene ansees som gjeldende, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Betingelsene gjelder for alle leveranser hvor PSO AS har påtatt seg leveringsansvar for salg

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Leverandørindustriens utfordring

Leverandørindustriens utfordring part of Aker Leverandørindustriens utfordring Subsea ED&S Simen Lieungh, Konsernsjef Aker Solutions 12. januar 2010 P&T P&C 2010 Aker Solutions Aker Solutions er et globalt selskap i 30 land, men har halvparten

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

General Conditions for Hire of Personnel. Generelle betingelser for innleie av personell. these General Conditions for Hire of Personnel

General Conditions for Hire of Personnel. Generelle betingelser for innleie av personell. these General Conditions for Hire of Personnel Side/Page 1 av/of 8 General Conditions for Hire of Personnel Generelle betingelser for innleie av personell General Conditions for Hire of Personnel 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 Kontrakten betyr avtaledokumentet,

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-310N http://no.yourpdfguides.com/dref/3378410

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-310N http://no.yourpdfguides.com/dref/3378410 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SONY EUROPE LIMITED - VILKÅR OG BETINGELSER FOR INNKJØP AV PRODUKTER OG TJENESTER SOM IKKE KOMMER FRA SONY

SONY EUROPE LIMITED - VILKÅR OG BETINGELSER FOR INNKJØP AV PRODUKTER OG TJENESTER SOM IKKE KOMMER FRA SONY SONY EUROPE LIMITED - VILKÅR OG BETINGELSER FOR INNKJØP AV PRODUKTER OG TJENESTER SOM IKKE KOMMER FRA SONY - Norsk SONY EUROPE LIMITED - TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF NON SONY PRODUCTS AND SERVICES

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Dude, where is my data? Finn Lützow Holm Myrstad Fagdirektør, digitale

Dude, where is my data? Finn Lützow Holm Myrstad Fagdirektør, digitale Dude, where is my data? Finn Lützow Holm Myrstad Fagdirektør, digitale tjenester @finnmyrstad Forbrukerrettigheter Retten til trygghet Retten til å bli informert Retten til å velge Retten til å bli hørt

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse CPWO M o n t a s j e b e s k r i v e l s e Utarbeidet i samarbeide med Telenor Hybrid veggboks Innholdsfortegnelse 1 Hybrid veggboks, sett. 2 Montering av hybridkabel i påveggsramme direkte på vegg. 3

Detaljer

Lisensiering av brukerskapt innhold. Miloš Novović, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett

Lisensiering av brukerskapt innhold. Miloš Novović, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Lisensiering av brukerskapt innhold Miloš Novović, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett DISCLAIMER All opinions are my own, and do not represent the views of my employers.

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 1 Generelt 1.1 Med mindre annet er avtalt, er følgende generelle betingelser og vilkår for levering som er kunngjort for Kjøper,

Detaljer

IKM-I-K-12 Innleievilkår IKM Gruppen

IKM-I-K-12 Innleievilkår IKM Gruppen Side/page 1 av/of 5 IKM GRUPPEN AS GENERELLE BETINGELSER FOR INNLEIE AV UTSTYR OG TILKNYTTET PERSONELL IKM GRUPPEN AS GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR LEASE OF EQUIPMENT RELATED TO PERSONNEL Unofficial

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT

VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT Følgende vilkår gjelder all bruk av Clickslip sin sanntids- og lokasjonsbaserte bildedelingstjeneste (heretter Tjenesten) levert av selskapet Clickslip AS som kan lastes ned som

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Generelle betingelser salg utstyr General conditions equipment sales

Generelle betingelser salg utstyr General conditions equipment sales 1 Anvendelse Disse generelle leveringsbetingelsene ansees som gjeldende, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Betingelsene gjelder for alle leveranser hvor PSO AS har påtatt seg leveringsansvar for salg

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

10. Entire agreement: This agreement is the entire agreement of the parties relating to the measures.

10. Entire agreement: This agreement is the entire agreement of the parties relating to the measures. IMPORTANT! By downloading this file you have indicated your complete agreement and willingness to abide by the terms of the ORS, SRS, CORS, CSRS, YCORS/SRS, and GSRS/CGSRS Binding License Agreement 1.

Detaljer