NORWAY HONEYWELL HONEYWELL LEVERINGSBETINGELSER/VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORWAY HONEYWELL HONEYWELL LEVERINGSBETINGELSER/VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG TERMS AND CONDITIONS OF SALE"

Transkript

1 NORWAY HONEYWELL LEVERINGSBETINGELSER/VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG Med unntak av det som er avtalt her, vil følgende leveringsbetingelser gjelde uten unntak i alle salg fra medlemmene i Honeywell International Inc.konsernet, heretter ( Honeywell ) til Kjøper. Honeywell og Kjøper vil alltid opptre som uavhengige selskaper. Virksomheten er ikke eksklusiv og Honeywell forbeholder seg retten til å selge direkte eller gjennom andre uten å måtte betale noe(n) gebyr/avgift til Kjøperen. 1. BEGRENSNING AV VILKÅR Honeywells salg er uttrykkelig betinget av disse vilkårene. Ethvert tilleggsvilkår eller avvikende vilkår eller betingelser som fremgår av Kjøpers kjøpsordre eller annet tilsvarende dokument, avtale eller forståelse anses for å være ugyldig og avvises og er ikke bindende overfor Honeywell. Honeywells godkjennelse av Kjøpers kjøpsordre er uttrykkelig under forutsetning av Kjøpers samtykke til leveringsbetingelsene i sin helhet inntatt i denne avtalen. Kjøpers godkjennelse av leveranse fra Honeywell utgjør samtidig Kjøpers godkjennelse av disse leveringsbetingelser i sin helhet. 2. TILBUD/PRISER Honeywells priser, dersom inntatt på baksiden av dette dokumentet, er bare faste dersom Kjøper legger inn en ordre innen den tidsperioden som er spesifisert på tilbudet eller, dersom ingenting er angitt, innen 30 dager. Kjøper må selv anmode om forsendelse av hele varemengden innen 12 måneder fra ordredato. Dersom dette ikke gjøres kan Honeywells standard priser på tidspunktet for sending gjøres gjeldende for den varemengden som faktisk leveres, selv om denne allerede er fakturert for, dersom det er ønskelig fra Honeywells side. All bearbeiding, design, tegninger og annen opphavsrett produsert eller levert herunder er eid av Honeywell. Dersom Honeywells materialomkostninger, på hvilket som helst tidspunkt, har økt med 5 % eller mer, kan Honeywell øke prisen tilsvarende på alle de berørte varene både i forhold til allerede eksisterende, så vel som fremtidige pristilbud fra Honeywell og/eller i forhold til Kjøpers kjøpsordre. 3. BETALING Med mindre noe annet er angitt skal all betaling oppgis i norske kroner og fakturaer forfaller til betaling innen 30 dager fra fakturadato. Fakturaer som står ubetalt etter forfallsdato belastes med en morarente/forsinkelsesrente hver måned på 2 % over den norske sentralbankens til enhver tid gjeldende grunnrentesats (eller maksimum rentesats tillat ved lov). Kjøper vil bli belastet for alle omkostninger knyttet til inndrivelse av ubetalte beløp, inkludert advokathonorarer. HONEYWELL TERMS AND CONDITIONS OF SALE Except as agreed to on the face hereof, the following terms and conditions apply without exception to all sales described on the face hereof by the member of the Honeywell International Inc. group of companies identified on the face of this document ( Honeywell ) to Buyer. At all times Honeywell and Buyer will act as independent companies. The business is non-exclusive and Honeywell reserves the right to sell directly or through others without payment of any fee to the Buyer. 1. SOLE TERMS. Honeywell s sale is expressly limited to the terms herein and any additional or different terms or conditions on Buyer's purchase order or any other instrument, agreement, or understanding are deemed to be material alterations and are rejected and not binding upon Honeywell. Honeywell s acceptance of Buyer s purchase order is expressly conditional upon Buyer s assent to the terms and conditions contained herein in their entirety. Buyer s acceptance of delivery from Honeywell constitutes Buyer s acceptance of these terms and conditions in their entirety. 2. QUOTE/ PRICES. Honeywell's quotation, if constituting the reverse side of this document, is firm only if Buyer enters an order within the time specified on the quote or, if none be mentioned, 30 days. Buyer must request shipment of the entire quantity of goods ordered within 12 months from date of order, otherwise, Honeywell standard prices at time of shipment may, at Honeywell s option, apply to those quantities actually delivered, even if already invoiced. All tooling, designs, drawings, and other intellectual property produced or delivered hereunder are owned by Honeywell. If, at any time, Honeywell s costs of materials have increased by 5% or more, then Honeywell may increase the price on all affected goods accordingly with respect to existing and future Honeywell quotations and/or Buyer purchase orders. 3. PAYMENT. Unless otherwise stated on the face hereof, all payments are to be in Norwegian kroner and are due in Honeywell s account within 30 days from date of invoice. Invoices remaining unpaid after their due date will be subject to an interest charge of 2% per month above the Norwegian central bank s base rate applicable at the time (or the maximum rate allowed by law). Buyer will pay all costs of collection on unpaid amounts, including attorneys fees.

2 LEVERING Alle leveringsdatoer er anslagsvise med mindre annet er avtalt skriftlig fra Honeywell. Leveringsbetingelser for varer er EXWORKS, (Incoterms 2000) fra Honeywells lokaler. (Det vil si at varer anses levert når de står utenfor Honeywells lokaler, til Kjøpers disposisjon, uten å være klarert for eksport og uten å være opplastet på kjøretøy. Kjøper bærer alle kostnader og risiko forbundet med transport bort fra Honeywells lokaler). Ethvert krav som følge av feil eller mangel må, rapporteres skriftlig til Honeywell innen 30 dager fra leveringstidspunktet, om ikke anses alle varer for levert og akseptert/godkjent. Kjøper er ansvarlig for enhver forsinkelse eller merkostnader påført Honeywell forårsaket av, eller i forbindelse med Kjøpers handlinger eller unnlatelser. Kjøper overtar eiendomsrett til varene når hele prisen for varene er betalt. 5. SKATTER OG AVGIFTER Summen av alle de til enhver tid gjeldende skatter og avgifter vil bli lagt til prisen og belastet Kjøper, med mindre Kjøper har skaffet til veie for Honeywell bevis for skattefritak som er godkjent av skattemyndighetene. 6. FORCE MAJEURE. Honeywell er ikke ansvarlig for noen forsinkelser i produksjon eller levering av varer som er grunnet et tilfelle av force majeure, som omfatter, blant annet, knapphet eller mangel på evne til å skaffe til veie materialer eller komponenter, forsinkelser eller avslag på bevilling av eksportlisens eller suspensjon eller opphevelse/ tilbakekalling av slike, eller ethvert offentlig inngrep som vil begrense Honeywells evne til å oppfylle avtalen, brann, jordskjelv, flom, harde/alvorlige værforhold, eller andre forhold man ikke er herre over, karantener, epedemier, pandemier, eller andre regionale medisinske kriser, arbeidsstreik eller lockouts, strid, opprør, sivil ulydighet, væpnede konflikter, terrorisme eller krig (eller overhengende trussel av samme art), eller en hvilken som helst annen årsak utover Honeywells rimelige kontroll. Dersom tilfellet av force majeure strekker seg over mer enn 90 dager, kan begge parter si opp Kjøpers kjøpsordre og Kjøper skal betale Honeywell for arbeid utført før oppsigelsen, samt alle rimelige kostnader Honeywell er påført som følge av oppsigelsen. Ved tilfelle av forsinkelser i leveranse eller utførelse grunnet force majeure eller Kjøper, skal leveringstermin eller tidspunkt for ytelse utvides tilsvarende den tiden Honeywell faktisk blir forsinket, eller slik det gjensidig avtales. Dersom Honeywell, av andre grunner enn nevnt her, ikke skulle oppfylle sine plikter eller forsinke eller ikke leverer varer, er Kjøpers eneste mulige botemiddel å annullere/kansellere Kjøpers kjøpsordre ved skriftlig forhåndsvarsel til Honeywell. 7. OPPSIGELSE Ingen kjøpsordre kan sies opp uten Honeywells 4. DELIVERY. All delivery dates are estimates unless agreed otherwise by Honeywell in writing. Delivery terms for goods are EXWORKS (Incoterms 2000) Honeywell s facility. Within 30 days of delivery, any claim for shortage must be reported in writing to Honeywell, otherwise all goods will be deemed delivered and accepted. Buyer shall be liable for any delays or increased costs incurred by Honeywell caused by or related to Buyer s acts or omissions. Title to the goods shall pass to Buyer when it has paid the full price for the goods. 5. TAXES. The amount of any and all applicable taxes will be added to the price and paid by Buyer, unless Buyer has provided Honeywell with exemption certificates acceptable to the taxing authorities. 6. FORCE MAJEURE. Honeywell is not liable for any delay in production or delivery of goods if due to a force majeure event, which includes, among other things, shortages or inability to obtain materials or components, delays or refusals to grant an export license or the suspension or revocation thereof, or any other acts of any government that would limit Honeywell s ability to perform, fire, earthquake, flood, severe weather conditions,, or any other acts of God, quarantines, epidemics, pandemics or other regional medical crises, labour strikes or lockouts, riots, strife, insurrection, civil disobedience, armed conflict, terrorism or war (or imminent threat of same), or any other cause whatsoever beyond Honeywell's reasonable control. If the force majeure event continues for longer than 90 days, either party may terminate Buyer s purchase order and Buyer will pay Honeywell for work performed prior to termination and all reasonable expenses incurred by Honeywell as a result of such termination. In the event of delays in delivery or performance caused by force majeure or Buyer, the date of delivery or performance shall be extended by the period of time Honeywell is actually delayed or as mutually agreed. If, for reasons other than the foregoing, Honeywell should default or delay or not deliver goods, Buyer's sole remedy against Honeywell is an option to cancel Buyer s purchase order, through prior written notice to Honeywell. 7. TERMINATION. No Buyer purchase order may be terminated without

3 - 3 - skriftlige forhåndssamtykke. For varer som er planlagt sendt innen 30 dager kan ikke leveringstidspunktet forskyves eller leveringen annulleres. For varer som er planlagt sendt innen mellom 30 og 60 dager kan leveringstidspunktet forskyves ved Honeywells skriftlige forhåndssamtykke. Dersom forsendelsen blir forlenget med over 60 dager, kan den ikke lenger omgjøres. Kjøper er ansvarlig for kostnader knyttet til oppsigelsen av kjøpsordren, som kan omfatte (a) en prisjustering basert på varemengden som er levert, (b) alle kostnader, direkte eller indirekte, pådratt og forpliktet til som følge av at Kjøper har sagt opp kjøpsordren, (c), full dekning av spesielle materialer som kreves for tollvarer, og (d) en rimelig godtgjørelse for forholdsmessige kostnader og forventet fortjeneste forenelig med industristandard. Honeywell kan si opp en kjøpsordre helt, eller delvis ved Kjøpers mislighold av kjøpsbetingelsene eller dersom Kjøper går konkurs, blir insolvent, Kjøpers firma oppløses, eller blir overtatt av bobestyrer. 8. ERSTATNING FOR OVERTREDELSE (a) Honeywell skal (i) forsvare eller gjøre opp for en fordring, rettssak, prosess ført mot Kjøper som utelukkende er basert på krav mot enhver vare som er produsert og levert av Honeywell alene, og som direkte krenker en tredjeparts norske patent, opphavsrett, kretsmønster eller annet registrert design, og (ii) betale saksomkostninger og endelig erstatningsbeløp til tredjeparten, gitt at (A) Honeywell omgående blir varslet skriflig om slike krav, (B) Honeywell får enerett/fullmakt i et slikt forsvar eller forlik til å bruke rådgivere etter Honeywells ønske, og (C) Kjøper gir Honeywell alle tilgjengelige opplysninger og assistanse. Da Honeywell har/får fullmakt til å ta seg av overtredelseskravet, vil Honeywell under ingen omstendighet, bli holdt ansvarlig for Kjøpers eventuelle advokatutgifter. (b) Honeywell vil ikke bli ansvarlig for noe forlik eller kompromiss inngått med slik tredjepart uten Honeywells skriftlige samtykke. Honeywell har ingen forpliktelser og dette Punkt 8 vil ikke gjelde for et hvilket som helst krav for overtredelse/krenkelse av immateriell rettigheter fra en tredjepart (i) for varer som ikke er i Honeywells katalog eller varer utviklet i samsvar med Kjøpers rettledning, design, fremgangsmåte eller spesifisering, (ii) for en kombinasjon av hvilke som helst varer med andre elementer dersom overtredelsen kunne vært unngått om det ikke hadde vært for kombinasjonen, (iii) for varer som har blitt endret dersom overtredelsen kunne vært unngått om det ikke var for de endrede varene, (iv) for varer som ikke brukes i samsvar med deres tiltenkte formål, eller (v) for programvare dersom slik programvare er en annen enn siste versjon av Honeywells utgitte programvare. Kjøper sier seg enig i å forsvare, sikre og holde skadesløs Honeywell fra og mot en hvilken om helst fordring, rettssak eller prosess av hvilken som helst art som måtte oppstå som Honeywell s prior written consent. Goods scheduled for shipment within 30 days cannot be rescheduled or cancelled. Goods scheduled for shipment between 30 and 60 days may be rescheduled with Honeywell s prior written consent and if rescheduled beyond 60 days that quantity may not be further rescheduled. Buyer is liable for termination charges, which may include (a) a price adjustment based on the quantity of goods delivered, (b) all costs, direct and indirect, incurred and committed for Buyer's terminated purchase order, (c) the full cost of all unique materials required for custom goods, and (d) a reasonable allowance for prorated expenses and anticipated profits consistent with industry standards. Honeywell may terminate a Buyer purchase order in whole or in part upon Buyer s breach of these terms and conditions or Buyer s bankruptcy, insolvency, dissolution, or receivership proceedings. 8. INFRINGEMENT INDEMNIFICATION. (a) Honeywell agrees to (i) defend or settle any claim, suit, or proceeding brought against Buyer based solely upon a claim that any goods manufactured and provided solely by Honeywell hereunder directly infringe any third party Norwegian patent, copyright, or maskwork, and (ii) to pay costs and damages finally awarded to the third party, provided that: (A) Honeywell is notified promptly in writing of such claim, (B) Honeywell is provided sole control of such defence or settlement using counsel of Honeywell s choice, and (C) Buyer provides Honeywell with all available information and assistance. Because Honeywell has exclusive control over resolving infringement claims hereunder, in no event will Honeywell be liable for Buyer s attorneys fees, if any. (b) Honeywell shall not be responsible for any settlement or compromise of any such third party claim made without Honeywell's written consent. Honeywell has no obligation and this Section 8 will not apply to any claim of infringement of any intellectual property right of a third party (i) by goods not in Honeywell s catalogue or goods developed pursuant to Buyer's direction, design, process, or specification, (ii) by the combination of any goods with other elements if such infringement could have been avoided but for such combination, (iii) by goods that have been modified if such infringement would have been avoided by the unmodified goods, (iv) by goods not used for their ordinary purpose, or (v) by software if such software is other than the latest version of the software released by Honeywell. Buyer agrees to defend, indemnify, and hold harmless Honeywell from and against any claims, suits, or proceedings whatsoever arising from such exclusions identified in this Section 8(b). (c) At any time after a claim has been made or Honeywell believes is likely to be made, or a court of competent jurisdiction enters an injunction from which no appeal can be taken, Honeywell will have at its

4 - 4 - følge av slike utelukkelser som er identifisert i dette Punkt 8 (b). (c) På et hvilket som helst tidspunkt etter et slikt krav er fremsatt eller etter at Honeywell anser det som sannsynlig at det vil bli gjort, eller en rett med domsmakt kommer med pålegg som ikke kan påkjæres, vil Honeywell ha handlefrihet til å (i) fremskaffe til Kjøper retten til å forsette å bruke slike varer, (ii) ertsatte eller endre slike varer, eller (iii) akseptere retur av slike varer og refundere innkjøpsprisen med 20 % årlig nedskrivning fra forsendelsedato. Det som her er nevnt angir Honeywells fulle ansvar og Kjøpers utelukkende botemiddel for hvilken som helst reelle eller påståtte overtredelse av immaterielle rettigheter. Dette punkt 8 er i stedet for og erstatter en hvilken som helst annen uttrykt, forutsatt, eller lovfestet hjemmel mot slik overtredelse. 9. PROGRAMVARE Programvare, som er nevnt her eller som er installert på en vare som er nevnt her, styres av følgende vilkår om ikke en lisensavtale er inkludert i slik programvare. Programvare er heretter lisensiert og ikke solgt. Med forbehold om Kjøpers samtykke til disse leveringsbetingelser, bevilger Honeywell en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å bruke objektkoden til programvaren utelukkende til Kjøpers interne bruk/formål. Denne lisensen er begrenset til slike varer og/eller lagersted(er) som er spesifisert på Kjøpers kjøpsordre. Dette dokumentet fungerer som en kvittering. Ingen annen bruk er tillatt. Honeywell beholder selv (eller, om gjeldende, sine leverandører) alle rettigheter og eierskap til enhver programvare levert herunder, som alle inneholder konfidensiell og fortrolig informasjon og hvor eierskap inkluderer, uten begrensninger, alle rettigheter i patenter, opphavsrett, varemerke og forretningshemmelighet. Kjøper skal ikke forsøke noe salg, overføring, tildeling av underlisens, overføring av materiale, demontering eller, omfordeling av programvaren utenom det som uttrykkelig er tillatt. Kjøper skal ikke kopiere, avsløre, distribuere eller fremvise noen slik programvare, eller på annen måte gjøre det tilgjengelig for andre (utenom det Honeywell godkjenner skriftlig) eller tillate urettmessig bruk av programvaren. Dersom programvaren blir levert sammen med en vare som er listet opp her, kan Kjøper bare overføre sin programvarelisens til en tredjepart i forbindelse med salg fra Kjøper av en vare hvor programvaren er installert. Honeywell kan si opp denne lisensen dersom Kjøper ikke oppfyller/overholder disse betingelsene. 10. GARANTI Følgende vil gjelde i stedet for alle andre garantier og betingelser, uttrykt eller forutsatt. Dette gjelder også for garantier som hittil har vært ansett som gyldige og egnet for et bestemt formål. Med unntak av det som ellers uttrykkelig fremgår i dette dokumentet, garanterer Honeywell for at alle sider ved produktene/varene er uten mangelfullt option the discretion to (i) procure for Buyer the right to continue using such goods, (ii) replace or modify such goods, or (iii) accept the return of such goods and refund the purchase price less 20% annual depreciation from shipment date. The foregoing states Honeywell s entire liability and Buyer s exclusive remedy for any actual or alleged infringement of intellectual property rights. This section 8 is in lieu of and replaces any other expressed, implied, or statutory warranty against such infringement. 9. SOFTWARE. Software, if listed on the face hereof or installed on a good listed on the face hereof, is governed by the following terms unless a software license agreement is included with such software. Software is hereby licensed and not sold. Subject to Buyer s compliance with these terms and conditions, Honeywell grants a personal, limited, nonexclusive license to use the object code of the software solely for Buyer s internal purposes. The license is limited to such goods and/ or location(s) as are specified on Buyer s purchase order for which this instrument serves as either a quotation or acknowledgment. No other use is permitted. Honeywell retains for itself (or, if applicable, its suppliers) all title and ownership to any software delivered hereunder, all of which contains confidential and proprietary information and which ownership includes, without limitation, all rights in patents, copyrights, trademarks, and trade secrets. Buyer shall not attempt any sale, transfer, sublicense, reverse compilation, disassembly, or redistribution of the software except as expressly permitted herein. Nor shall Buyer copy, disclose, distribute, or display any such software, or otherwise make it available to others (except as Honeywell authorizes in writing) or allow any unauthorized use of the software. If the software is delivered with a good listed on the face hereof, Buyer may only transfer its license of the software to a third party in conjunction with the sale by Buyer of the good on which the software is installed. Honeywell may terminate this license if Buyer defaults under these terms and conditions. 10. WARRANTY. The following is in lieu of all other warranties and conditions, express or implied, including those of satisfactory quality and fitness for particular purpose. Except as otherwise expressly provided herein, Honeywell warrants in all material aspects goods of its manufacture to be free of defective materials and faulty workmanship and as conforming to applicable

5 - 5 - materiale og at arbeidet heller ikke er utført mangelfult og at varene er i overenstemmelse med gjeldende spesifikasjoner og/eller tegninger. Honeywell kan, uten forutgående varsel til Kjøper, innarbeide forandringer i varene dersom dette ikke medfører endring av form, tilpasning, eller funksjon. Fra og med Honeywells dato for forsendelse, skal Honeywells garanti gjelde for det tidsrom som fremgår av denne kontrakten, dersom ikke noe annet er spesifisert vil det si 12 måneder. Mangelfulle varer, hvor returtransport tilbake til Honeywell er forhåndsbetalt, vil bli reparert eller erstattet etter Honeywells valg, og vil bli tilbakesendt på billigste måte, transporten betales på forhånd. Ingen varer vil bli akseptert returnert uten et autorisasjonsnummer som må skaffes før varene sendes til Honeywell. Varer som har slitasjeskader, sprekker eller er kortsluttet gjennom bruk, skal ikke anses å være defekte på grunn av slike slitasjeskader, sprekker eller er kortslutninger. Ingen garanti skal gjelde dersom, etter Honeywells egen vurdering, skaden eller defekten var forårsaket av eller er relatert til installasjon, kombinasjon med andre deler og/eller produkter, tilpasninger eller reparasjoner av varen foretatt av andre enn Honeywell, eller er forårsaket av Kjøpers handlinger, utelatelser, feil bruk eller uaktsomhet. For reparerte eller erstattede varer gjelder garantien for resten av garantitiden eller i 90 dager fra forsendelse, den lengste av disse beregningsmåtene skal gjelde. Forsøksvarer (som er merket med bokstaven X eller E i begynnelsen av varenummeridentifikasjonen) eller ikke utgitt eller beta programvare er prototyper, produkter som ikke er satt i produksjon som fortsatt trenger å ferdigstille alle faser av testing før de sendes ut på markedet; disse varer selges SOM DEN ER UTEN GARANTI. Det er Kjøpers ansvar å forsikre seg om at varene passer til det formål de skal brukes til. Programvare, som er inntatt i kontrakten og/eller er brukt i varene som er listet opp i kontrakten og som Honeywell garanterer for, vil bli installert i et medium som skal være fritt for materialfeil eller feilproduksjon ved normal bruk i den garantitiden som gjelder for maskinvaren og/eller systemet. I denne perioden, vil Honeywell kostnadsfritt erstatte ethvert medium selskapet finner defekt. Når det gjelder kvalitet eller ytelsen til all programvare eller data, er disse levert SOM DEN ER UTEN GARANTI. Der hvor maskinvare og/eller system er installert av Honeywell, er slike installasjoner garantert mot mangelfull utførelse for det samme tidsrom (hvis noe) som gjelder for de installerte artikler. I hele denne sammenfallende perioden, vil Honeywell uten omkostninger reparere alle utførelser selskapet anser som mangelfulle. Disse garantier gjelder bare for Kjøper og kan ikke overdras eller overføres. 11. BEGRENSNING AV ANSVAR. (a) Ikke i noe tilfelle skal Honeywell være ansvarlig for (i) indirekte eller tilfeldige tap, eller følgetap; (ii) krav som oppstår som følge av forretningsavbrudd ; (iii) tap av fortjeneste; (iv) tap i inntekt; (v) tap av bruk av specifications and/or drawings. Honeywell may, without notice to Buyer, incorporate changes to goods that do not alter form, fit, or function. Commencing with Honeywell s date of shipment, Honeywell's warranty shall run for the period specified on the face hereof or, if none be mentioned, 12 months. Non-complying goods returned transportation prepaid to Honeywell will be repaired or replaced, at Honeywell s option, and returnshipped lowest cost, transportation prepaid. No goods will be accepted for return without an authorization number obtained in advance of shipment to Honeywell. Goods subject to wear and tear or burnout through usage shall not be deemed defective because of such wear and tear or burnout. No warranty shall apply if, in the sole opinion of Honeywell, the defect or damage was caused by or related to installation, combination with other parts and/or products, modification to or repair of any goods other than by Honeywell, or resulted from Buyer s acts, omissions, misuse, or negligence. Repaired or replaced goods shall be warranted for the remainder of the unused warranty term or for 90 days from shipment, whichever is longer. Experimental goods (which may be designated by the letter "X" or "E" beginning their part number identification) or unreleased or beta software are prototype, pre- production items that have yet to complete all phases of release testing; these goods are sold "AS IS" WITH NO WARRANTY. It is Buyer s responsibility to ensure that the Goods are fit for the application in which they are used. Software, if listed on the face hereof and/or used within goods listed on the face hereof and warranted by Honeywell, will be furnished on a medium that s free of defect in materials or workmanship under normal use for so long as the hardware and/or system is under warranty. During this period, Honeywell will replace without charge any such medium it finds defective. As for the quality or performance of any software or data, they are supplied AS IS WITH NO WARRANTY. Where hardware and/or a system is installed by Honeywell, such installation is warranted against faulty workmanship for the same period (if any) as applies to the installed items. During this concurrently running period, Honeywell will correct without charge any workmanship it finds to be faulty. These warranties are for the benefit of the Buyer only and are not assignable or transferable. 11. LIMITATION OF LIABILITY. (a) In no event shall Honeywell be liable for (i) any indirect, incidental, consequential loss; (ii) any loss arising from business interruption; (iii) loss of profits; (iv) loss of revenue; (v) loss of use of any property or

6 - 6 - enhver eiendel eller kapital; (vi) tap av forventet sparing; eller (vii) tap av data. Honeywell skal ikke være ansvarlig for noe tap eller skade for krav som oppstår som følge av kjennskap til (enten den er reell eller ikke) muligheten for slike tap eller skader. (b) Honeywells ansvar i forbindelse med enhver kjøpsordre eller annet etter disse vilkår og betingelser skal ikke i noe tilfelle overstige kontraktsprisen for de spesifiserte varer som var årsaken til at kravet ble reist. (c) Disse unntak og begrensninger for skadeerstatning skal gjelde uavhengig av hvordan tapet eller skaden oppstår og mot enhver teori om ansvar enten det er basert på kontrakten, forvoldt skade, erstatning eller annet, unntatt dersom Honeywell har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettelig har begått avtalebrudd. (d) Ingen av partene skal prøve å frasi seg eller begrense sitt ansvar for: (i) død eller personskader som skyldes uaktsomhet, (ii) bedrageri; eller (iii) noen forhold som det etter gjeldende lover ikke er tillatt å begrense ansvaret for. 12. ANBEFALINGER. Alle anbefalinger eller assistanse som skaffes av Honeywell vedrørende bruken av design, bruksområde, eller drift av varene skal ikke bli oppfattet som garanti av noe slag, direkte eller indirekte, og slik informasjon er akseptert av Kjøper på Kjøpers egen risiko og er uten noen forpliktelse eller ansvar for Honeywell. Det er Kjøpers ansvar alene å bestemme om varene passer til Kjøpers bruksområde(r). Dersom Honeywell unnlater å gi anbefalinger eller å skaffe hjelp, utløser ikke dette noe ansvar for Honeywell. 13. LOVER. (a) Kjøper skal følge alle gjeldende lover, regler og bestemmelser fra enhver offentlig myndighet i ethvert land som har egnet jurisdiksjon, inkludert, men ikke begrenset til, lover som gjelder i USA eller andre land som regulerer import eller eksport av varene som Honeywell leverer og Kjøper skal inneha alle nødvendige import/eksport lisenser som trengs i forbindelse med påfølgende import, eksport, reeksport, transport og bruk av alle varer, teknologi og programvare som selges, gis lisens for, eller er mottatt fra Honeywell. Med mindre annet er gjensidig skriftlig avtalt, aksepterer Kjøper at selskapet ikke vil bruke noen varer i forbindelse med noen aktivitet som inkluderer kjernefysisk spalting eller sammensmelting, noen bruk eller håndtering av kjernefysisk materiale, eller noen kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen. (b) Varer og tjenester som er levert av Honeywell etter kontrakten, vil bli produsert og levert i samsvar med gjeldende lover og regler i Norge. Kjøper bekrefter at selskapet vil forsikre seg om at alle varer installeres riktig og brukes i samsvar med relevante helse- og sikkerhetsforskrifter i Norge, og Kjøper vil frita Honeywell for ansvar for alle kostnader, krav, handlinger eller forpliktelser som oppstår etter denne lov, eller som måtte oppstå i forbindelse med det som capital; (vi) loss of anticipated savings; or (vii) loss of data. Honeywell shall not be liable for any loss or damage where that liability arises as a result of its knowledge (whether actual or otherwise) of the possibility of any such loss or damage. (b) Honeywell s liability in respect of any purchase order or otherwise under these terms and conditions shall in no case exceed the contract price of the specific goods that give rise to the claim. (c) These exclusions and limitations on damages shall apply regardless of how the loss or damage may be caused and against any theory of liability, whether based in contract, tort, indemnity or otherwise, except if Honeywell is considered liable due to gross negligence or intentional breach of contract. (d) Neither party seeks to exclude or restrict its liability for: (i) death or personal injury resulting from negligence; (ii) fraud; or (iii) any matter in respect of which, by law, it is not permitted to restrict its liability. 12. RECOMMENDATIONS. Any recommendations or assistance provided by Honeywell concerning the use, design, application, or operation of the goods shall not be construed as representations or warranties of any kind, express or implied, and such information is accepted by Buyer at Buyer s own risk and without any obligation or liability to Honeywell. It is the Buyer s sole responsibility to determine the suitability of the goods for use in the Buyer s application(s). The failure by Honeywell to make recommendations or provide assistance shall not give rise to any liability to Honeywell. 13. LAWS. a) Buyer will comply with all applicable laws, regulations, and ordinances of any governmental authority in any country having proper jurisdiction, including, without limitation, those laws of the United States or other countries that regulate the import or export of the goods provided by Honeywell and shall obtain all necessary import/export licenses in connection with any subsequent import, export, reexport, transfer, and use of all goods, technology, and software purchased, licensed, and received from Honeywell. Unless otherwise mutually agreed in writing, Buyer agrees that it will not use the goods in connection with any activity involving nuclear fission or fusion, any use or handling of any nuclear material, or any nuclear, chemical, or biological weapons. b) Goods and services delivered by Honeywell hereunder will be produced and supplied in compliance with all applicable laws and regulations in Norway. Buyer confirms that it will ensure that all goods are properly installed and used in accordance with relevant healthy and safety regulations in Norway, and Buyer will indemnify Honeywell in respect of any costs, claims, actions or liability arising out of that Act, or otherwise arising out of the supply by Buyer or use by others of the goods.

7 - 7 - er leveranse fra Kjøper eller andres bruk av varene. 14. UTELUKKING AV MOTREGNINGSKRAV Kjøper skal ikke motregne noe fakturert beløp i beløp som er forfalt eller forfaller til betaling fra Honeywell til Kjøper eller tilknyttede selskaper. 15. WEEE a) Prisene inkluderer ikke kostnader til resirkulering av varer som er omhandlet i det europeiske WEEE direktiv 2002/96 EC og slike kostnader kan legges til pristilbudet. b) Hvis det ikke er fakturert iht. punkt 15 a over, og kostnader etter WEEE direktiv 2002/96/EC etter lokale lover/regler blir ilagt leveransene, vil finansieringen og organiseringen av fjerning av elektrisk og elektronisk utstyr være Kjøpers ansvar og Kjøper aksepterer herved sitt ansvar, samt at Kjøper garanterer at Honeywell ikke vil bli holdt ansvarlig for slike krav. Kjøper vil behandle innsamlingen, bearbeidingen og resirkuleringen av varene i samsvar med alle gjeldende lover og regler, og overfører sine forpliktelser videre til den siste forbrukeren av varene. Dersom Kjøper ikke overholder disse forpliktelser, kan dette føre til bruk av straffebestemmelser i henhold til lokale lover og reguleringer. 16. GJELDENDE LOV Norsk lov gjelder, unntatt bestemmelser som gjelder lovvalg ved konflikt. Vilkår og betingelser i denne avtalen er unntatt fra De forente nasjoner, (FN)s overenskomst for kontrakter som gjelder internasjonale varesalg, 1980 og enhver etterfølger til denne overenskomsten. Det norske rettsvesen har ekslusiv myndighet til å avgjøre enhver tvist som gjelder vilkår og betingelser i denne avtalen. 17. ERSTATNING Kjøper skal erstatte alle Honeywells kostnader og skader, inklusive advokatsalærer, som Honeywell påføres som et resultat av Kjøpers faktiske brudd eller trussel om brudd på vilkår og betingelser i denne avtalen. 18. DIVERSE. Partene kan utveksle konfidensiell informasjon under utførelsen eller oppfyllelsen av enhver kjøpsordre. All konfidensiell informasjon skal forbli eiendommen til den part som har gitt informasjonen og skal holdes konfidensiell av mottakeren for en periode på 10 år etter datoen for mottakelsen av informasjonen. Disse forpliktelser gjelder ikke informasjon som er: (a) offentlig kjent på det tidspunkt informasjonen blir kjent for mottakeren eller senere blir offentliggjort uten noen feil handlinger fra mottakerens side (b) kjent for mottakeren på det tidspunkt informasjonen blir gitt videre uten noen urettmessig handling fra mottakerens side (c) mottatt av mottaker fra en tredjeperson uten tilsvarende restriksjoner som er gitt i dette avsnitt, eller (d) uavhengig fremskaffet av 14. PRECLUSION AGAINST SETOFF. Buyer shall not set off any invoiced amount against any amount due or to become due from Honeywell to Buyer or its affiliates. 15. WEEE a) Prices do not include the costs of recycling goods covered by the European WEEE Directive 2002/96/EC and such costs may be added to the prices quoted. b) Unless a charge has been made therefore under section 15 a above, if the provisions of the WEEE Directive 2002/96/EC as implemented in any local jurisdiction apply to goods, the financing and organisation of the disposal of the waste electrical and electronic equipment are the responsibility of the Buyer who herewith accepts this responsibility, and Buyer will indemnify Honeywell in respect of all such liabilities. The Buyer will handle the collection, processing and recycling of the goods in accordance with all applicable laws and regulations, and shall pass on this obligation to the final user of the goods. Failure by the Buyer to comply with these obligations may lead to the application of criminal sanctions in accordance with local laws and regulations. 16. APPLICABLE LAW. Norwegian law will govern, excluding its provisions on conflict of laws. These terms and conditions are excluded from the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980, and any successor thereto. The Norwegian courts will have exclusive jurisdiction to adjudicate any dispute related to these terms and conditions. 17. INDEMNIFICATION. Buyer shall indemnify Honeywell for all costs and damages, including attorneys fees, suffered by Honeywell as a result of Buyer s actual or threatened breach of these terms and conditions. 18. MISCELLANEOUS. The parties may exchange confidential information during the performance or fulfilment of any purchase order. All confidential information shall remain the property of the disclosing party and shall be kept confidential by the receiving party for a period of 10 years following the date of disclosure. These obligations shall not apply to information which is: (a) publicly known at the time of disclosure or becomes publicly known through no fault of recipient, (b) known to recipient at the time of disclosure through no wrongful act of recipient, (c) received by recipient from a third party without restrictions similar to those in this section, or (d) independently developed by recipient. Each party shall retain

8 - 8 - mottakeren. Hver part skal beholde eiendomsretten til sin konfidensielle informasjon, inkludert, men ikke begrenset til patenter, opphavsrett, varemerker og forretningshemmeligheter. Den som mottar konfidensiell informasjon, kan ikke videreformidle denne uten skriftlig tillatelse fra den som har gitt informasjonen, under forutsetning av at Honeywell kan gi ut konfidensiell informasjon til sine tilknyttede selskap, ansatte, funksjonærer, konsulenter, agenter og entreprenører. Vilkår og bestemmelser som fremgår av denne avtalen (inklusive de som er nevnt foran) utgjør hele avtalen mellom Honeywell og Kjøper, og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler eller betingelser, og kan ikke endres uten en gjensidig skriftlig avtale. Kjøper kan ikke overdra noen rettigheter eller plikter etter denne avtale uten at Honeywell har gitt sitt skriftlige samtykke på forhånd. Honeywell kan overdra deler av denne kontrakten til underleverandør uten Kjøpers samtykke. Ingen representasjon, garanti, handlemåte eller handelspraksis som ikke fremgår av eller uttrykkelig er forklart i denne kontrakt vil være bindende for Honeywell. Overskrifter og kapitteloverskrifter er laget for referanseformål og forandrer ikke meningen eller tolkningen av disse vilkår og betingelser. Dersom Honeywell på noe tidspunkt eller for noen periode skulle unnlate å håndheve sine rettigheter etter denne avtalen, skal det ikke oppfattes som om Honeywell gir avkall på sine rettigheter etter disse bestemmelsene eller Honeywells rettigheter til senere å håndheve disse bestemmelsene. For det tilfelle at noen av disse bestemmelser skulle være ulovlige, ugyldige eller ikke mulig å gjennomføre, skal gyldigheten og gjennomføringen av de resterende bestemmelser ikke påvirkes og en slik bestemmelse skal erstattes av en bestemmelse som tilsvarer vilkårene som har bortfalt i størst mulig grad og som er lovlig, gyldig og gjennomførbar. Bestemmelser i dette dokument som av natur er ment å gjelde etter oppsigelse, avbestilling eller ferdigstillelse av Kjøpers ordre etter aksept fra Honeywell, skal fortsette å gjelde etter slik oppsigelse, avbestilling eller ferdigstillelse. Alle stenografiske feil og skrivefeil skal korrigeres. Disse vilkår og betingelser skal ikke gi noen rettigheter til en tredje part. 19. SPRÅK Den engelskspråklige versjon av disse vilkår og betingelser skal gjelde i tilfelle motstrid mellom den oversatte avtalen og den engelskspråklige. ownership of its confidential information, including without limitation all rights in patents, copyrights, trademarks and trade secrets. A recipient of confidential information may not disclose such confidential information without the prior written consent of the disclosing party, provided that Honeywell may disclose confidential information to its affiliated companies, employees, officers, consultants, agents, and contractors These terms and conditions (including those stated on the face hereof) constitute the entire agreement of Honeywell and Buyer, superseding all prior agreements or understandings, written or oral, and cannot be amended except by a mutually executed writing. Buyer may not assign any rights or duties hereunder without Honeywell's written prior consent. Honeywell may subcontract its obligations hereunder without Buyer s consent. No representation, warranty, course of dealing, or trade usage not contained or expressly set forth herein will be binding on Honeywell. Headings and captions are for convenience of reference only and do not alter the meaning or interpretation of these terms and conditions. No failure by Honeywell to enforce at any time for any period the provisions hereof shall be construed as a waiver of such provision or of the right of Honeywell to enforce thereafter each and every provision. In the event any provision herein is determined to be illegal, invalid, or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions shall not be affected and, in lieu of such provision, a provision as similar in terms as may be legal, valid, and enforceable shall be added hereto. Provisions herein which by their very nature are intended to survive termination, cancellation, or completion of Buyer s order after acceptance by Honeywell shall survive such termination, cancellation, or completion. All stenographic and clerical errors are subject to correction. These terms and conditions shall confer no benefit on any third party LANGUAGE The English language version of these terms and conditions will prevail in case of conflict with any translations provided for convenience purposes. August 2008 August 2008

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Synology DiskStation DS411+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS411+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS411+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_4BayCL_201000608 Innhold Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET Land: Norge To read this agreement in English please go to page 13 Versjon: 1 Sist endret: Aldri FORBEHOLD: Dette er en første versjon av Visma.net. Visse funksjoner beskrevet

Detaljer

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc.

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc. Den norske teksten er en uoffisiell oversettelse og er kun ment som informasjon. Det er den originale engelske versjonen som er juridisk bindende, og denne skal i ethvert tilfelle gis forrang. Opphavsrett

Detaljer

STATNETT SF Conditions of Contract for delivery and installation of electrical and mechanical equipment

STATNETT SF Conditions of Contract for delivery and installation of electrical and mechanical equipment Innholdsfortegnelse: Table of contents: ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Definisjoner 2 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler 3 Partenes representanter UTFØRELSE OG FREMDRIFT 4 Generelle plikter 5 Kvalitetssikring

Detaljer

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Detaljer

Komme i gang. www.apple.com/no/support

Komme i gang. www.apple.com/no/support 1 Komme i gang www.apple.com/no/support Installer Leopard Hvis du vil oppgradere til Mac OS X Leopard, setter du inn installeringsplaten og dobbeltklikker på Installer Mac OS X. Klikk deretter på Omstart.

Detaljer

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Komme i gang www.apple.com/no/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner

DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 VEDLEGG, FORKORTELSER OG DEFINISJONER DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner BLANKETTER Blankett 5002 Blankett 5002 "Alminnelige vilkår ved

Detaljer

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature Eurocard Gold Application for additional card with personal liability Personal details Main card no. ID no. (11 digits, Norwegian only) All first names Surname Address (in the National Registry) Postcode

Detaljer

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM 057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM Original versjon Nr.: 057 Gjeldende fra dato: 01.04.98 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.03.2011 Side: 1 Forord

Detaljer

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Click here for English Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Forsikringsvilkår 01.06.2008 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side

Detaljer

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr.

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr. Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein ASA fremsatt av R. Domstein & Co AS Tilbudspris: NOK 10,00 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1350DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS GoOnline Brukermanual 5.30 I GoOnline Hjelp Innholdsfortegnelse Part I Installasjon 4 1 Velkommen... 4 2 Systemkrav... 4 3 Lisens avtale... 5 4 Registrering... av lisens 7 Part II Praktisk bruk 9 1 Hovedbilde...

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN og FS-6970DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no OPERATØRHÅNDBOK d-copia6500mf/8000mf N Code: 565804no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheter

Detaljer

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account Terms Forsikringsvilkår & Conditions Express Express Care Care Reiseforsikring Travel Insurance September 2009 Insurer: Forsikringsgiver:

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT

VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT Følgende vilkår gjelder all bruk av Clickslip sin sanntids- og lokasjonsbaserte bildedelingstjeneste (heretter Tjenesten) levert av selskapet Clickslip AS som kan lastes ned som

Detaljer

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen ( Konkurransen ) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene ( Offisielle reglene ) og forplikter deg til

Detaljer

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT Skjema A (bokmål) side 1 av 4. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

PROSPECTUS. CURATO HOLDING AS (A private limited liability company organized under the laws of Norway)

PROSPECTUS. CURATO HOLDING AS (A private limited liability company organized under the laws of Norway) PROSPECTUS CURATO HOLDING AS (A private limited liability company organized under the laws of Norway) Listing of Bonds issued by Curato Holding AS in a NOK 500 million senior secured callable bond issue

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1120D og FS-1320D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations Norges Varemesse Norway Trade Fairs Reglement Regulations 1 Reglement / Regulations 1 GENERELT Utstilleren plikter å følge dette reglement, heretter kalt Reglementet, og blir erstatningspliktig for all

Detaljer