CBRE Corporate Outsourcing AS Innkjøpsbetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CBRE Corporate Outsourcing AS Innkjøpsbetingelser"

Transkript

1 CBRE Corporate Outsourcing AS 1. Definisjoner GjeldendeRett betyrnorskeloverogforskrifter,gjeldendefellesskapsrettslikdefinertieøs-lovenav , U.S. Foreign Corrupt Practises Act ( FCPA ) eller annengjeldendeantikorrupsjonslovgivningogenhverannenregulering,avgjørelseellerautorisasjonfraeto rgansomharmyndighetideforholdsombestillingenomfatter. Kjøper betyrcbre Corporate Outsourcing AS, Mazars Revisjon AS, Bogstadveien 27 B, 0355 OSLO, Norway Kjøperens Kunder(r) betyr kunde(r) som Kjøperen selger Leveransen til (inkorporert iprodukteneleverttilslik(e)kunde(r)ellerdenendeligemottakerellersluttbrukeravleveransen,dersomslike nhetikke erkjøperen. Konsekvenstap betyr ethvert konsekvenstap, indirekte tap eller økonomisk tap ellerskade,inkludert,menikkebegrensettil:(i)øktekostnaderellerutgifter,(ii)produksjonstap,fortjenestetap,omsetningstap, tap av kontrakter eller inntektstap, eller (iii) straffeerstatning og/eller tilleggsstraffsomspringerutavelleroppståriforbindelsemedleveransen. Bestilling betyretskriftligdokumentfrakjøpersominneholderettilbudfrakjøpertilselgeromåkjøpevarer/t jenester(leveransen),alltidpådevilkårsomfremkommeravbetingelsene. Pris betyrdenprisenkjøperskalbetaleforleveransenslikdennefremkommeribestillingen. Selger betyrdenpartsomskallevereleveransenidentifisertiogpådevilkårsomfremkommeravbestillinge n. Selgers Eiendom betyr maskiner, utstyr, verktøy, jigs, dies, måle-, innredning, former, mønstreogandregjenstandersomernødvendigforproduksjonavleveransen. Leveransen betyrvareneog/ellertjenestenesomskalleveresavselger. Betingelsene bet yrdisseinnkjøpsbetingelsene. Page1

2 2. Tilbud ogaksept 2.1 HverttilbudinkludererogerregulertavBetingelsene.Betingelseneharrangoveralletidligereavtaler,bestillin ger,pristilbud,forslagogannenkommunikasjonmellompartenevedrørendeleveransen. 2.2 EndringavBetingelsenemåskjegjennomskriftligavtalemellomparteneogeksplisittfremgåiBestilli ngen SelgerakseptererdisseBetingelseneoginngårenkontraktvedåforetasegfølgende: 2.5 (a) Påbegynne arbeid under Bestillingen,eller (b) skriftlig akseptere Bestillingen,eller (c) enhverannenhandlingsomanerkjennereksistensenavenkontraktvedrørendeinnholdetibestill ingen. 3. Varighet 3.1 HvisikkeBestillingenerterminert/sagtoppavKjøper,vildenværebindendeforparteneietårfradatoende nblesendttilselgereller,dersomopphørsdatoerfastsattibestillingen,tildennedato("initiellperiode"). 3.2 Ved utløpet av den Initielle Perioden vil Bestillingen automatisk bli fornyet forsuksessiveettårsperiodermedmindreenavparteneminst60dagerførutløpetavslikperiodegirskriftligmel dingom at han ikke ønsker at Bestillingen skalfornyes. 4. Mengde oglevering 4.1 Selgeren skal levere de mengder av Leveransen som fremkommer i den enkeltebestilling. 4.2 MedmindredetuttrykkeliguttrykkespåforsidenavBestillingen,erKjøperenikkeundernoenforplikt else til å kun kjøpe varene/tjenetstene fraselger. 4.3 MedmindreanneterskriftligavtaltmedKjøper,vileiendomsrettentilLeveransenoverføresfraSelgertil Kjøper ved levering til det sted Kjøper har angitt ibestillingen. 4.4 RettidigleveringavLeveranseneravvesentligbetydning.Kjøperenerikkeforpliktettilåakseptereførtidig leveranse, forsinket leveranse, delvis leveranse eller utvidetleveranse. 4.5 Selger er ansvarlig for levering avvarene(tjenestene 4.6 SelgerenmåoverholdeICCIncoterms2010,allrelevantlovgivningvedrørendeleveringogmerking,inklud ert,menikkebegrensettil,deneuropeiskeunionsdirektiver2002/96/ec,2002/95/eclinkrohs Directive:http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm og 1907/2006/ECLink(REACH)Regulation:http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intr o.htmvedrørendebehandlingavfarligestoffer.selgerenskalerstattekjøperenforutgifterforårsaketavfeil pakking,merking, valg av trasé ellerforsendelse. Page2

3 5. Pris ogbetalingsbetingelser 5.1 PrisenskalværeslikfastsattiBestillingerogskal,medmindreanneterfastsatt,inkluderefrakt,lagring,håndteri ng,pakking,forsikringtilådekkeallestegileveringsprosessenogalleselgersøvrigekostnader og avgifter, inkludert alle skatter som må fremkomme separat på Selgers faktura forhverforsendelse. 5.2 Med mindre annet er spesifisert, skal Prisen anses å inkludere alle forsendelsesomkostningerbasertpå at Leveransen sendes FCA (lastet) fra Selgers endelige produksjonssted, med Kjøpes transport. ItilfelleKjøperenkreveralternativeleveringsmåte,inkludert,menikkebegrensettil,exworks,CIF,FOBor DAP Airport, slik definer i ICC Incoterms 2010, skal prisen justeres basert på omforente kriterieribestillingen. 5.3 Selgeren har rett til å fakturere Kjøperen på, eller på et hvert tidspunkt etter, levering avleveransen.hverfakturaskalangibestillingsnummeret,endringsellerleveransenummer,kjøpersdelnummr,selgers delnummer der det er aktuelt, antall enheter i forsendelsen, antall kartonger eller containereiforsendelsen, fraktbrevnummer og all annen informasjon som Kjøper berom. 5.4 SelgerenakseptererogsamtykkeriatKjøperenikkeskalbetalefakturaersomikkeinneholderkorrektbestillin gsnummer. 5.5 Fakturaene skal sendes til den adresse Kjøperen har angitt ibestillingen. 5.6 MedmindreanneterfastsattiBestillingenskalKjøperenbetalePriseninnen60sugardageretterdetsenestea vfølgendetidspunkter:(i)sistedagidenmånedenkjøpermottarenkorrektfakturafraselgerenforleveransen og(ii)densistedagenidenmånedensomkjøperakseptererdenaktuelleleveransen. 5.7 KjøperenharretttilåmotregneiPrisen(inkludertmerverdiavgift)ethvertbeløphanskylderSelgereniforbindel se med Bestillingen eller annen avtale medselgeren. 5.8 Uavhengig av hva som måtte stå i dette dokumentet, skal ikke GWS/CBRE ikke være pliktig til å betale Leverandøren for Leveransen før GWS/CBRE har mottatt betaling fra sine kunder for slik Leveranse 6. Forsendelse 6.1 Selgeren skal: a) pakke og forsende leveransen på passende/adekvat mate, og tydeligmerkeidentiteten til transportøren og destinasjonslandet; b) velge en trasé i henhold tilkjøperensinstruksjoner; c) sette merkelapp på hver enhet/pakke i henhold til Kjøperens instruksjoner;d)vedlegge papirer med hver forsendelse som viser bestillingsnummer, endringsellerleveransenummer,kjøpersdelnummer,selgersdelnummer(derhvordeterrelevant),antallenheterifor sendelsen, antall containere i forsendelsen, Selgerens navn og nummer, fraktbrevnummer; oge)omgåendesendeoriginaltfraktbrevellerannenforsendelseskvitteringforhverforsendelseihenholdtilkj øperens instruksjoner og transportørenskrav. 6.2 ICC Incoterms 2010 skal gjelde for alleforsendelser. 6.3 FørLeveransensendes,skalSelgerengiKjøperentilstrekkeligskriftligvarsel(inkludertegnedemerkelapper på alle Leveranser, containere og kasser/innpakninger inkludert av fall,oggjenvinningsinstruksjoner, sikkerhetsdatablad for materiell og analysesertifikater) for farligellermateriell undergitt restriksjoner, som er del av Leveransen, sammen med eventuelle instruksjoneromspesialhåndtering som er nødvendig for å veilede transportører, Kjøper og deres ansatte omhvordandisseskaltaadekvatetiltakiforbindelsemedhåndtering,transportering,prosessering,brukogåk vitte seg med Leveransene, containerne og emballasje. Selger aksepterer å overholde allrelevantlovgivning vedrørende levering og merking, inkludert, men ikke begrenset til, den EuropeiskeUnionsdirektiver 2002/96/EC, 2002/95/EC Link RoHS Directive:http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm og 1907/2006/EC Link(REACH)Regulation: Page3

4 vedrørendebehandlingav farlige stoffer. Selgeren skal erstatte Kjøperen for utgifter forårsaket av feil pakking, merking,valg Page4

5 av trasé eller fordendelse. Kjøper kan, etter eget valg, anmode om at leveransen skjeroverensstemmendemedregleriannenincotermenndespesifisertipkt.5.2foran. 7. Inspeksjon og MangelfulltUtstyr 7.1 HvisLeveransenharmanglerogfølgeligbliravvistavKjøperenskaldemengdersomomfattesavBestillin gen anses redusert med mindre Kjøperen varsler Selgeren om detmotsatte. 7.2 I tillegg til andre mangelsbeføyelser Kjøperen har: (i) aksepterer Selgeren at denmangelfulleleveransenreturneres,forselgerensregningogrisiko,samttransportavgifter,ogåerstatte mangelfulleleveranseridengradkjøperenfinnerdetnødvendig;(ii)atkjøperenforutforreturkanhafåttutbed retleveransersomikkeoppfyllerkraveneibestillingen;og/eller(iii)atselgerenskalerstatteallekjøperensrim eligeutgifterknyttettilavvisningellerutbedringavmangelfullleveranse. 8. Endringer 8.1 Kjøperenforbeholdersegrettentilåpåleggeendringer,elleråforårsakeatSelgerenforetarendringer,itegnin ger,spesifikasjoner,eksemplerellerbeskrivelseravleveransen.kjøperenforbeholdersegogså retten til på annen måte å endre arbeidsomfanget omfattet av bestillingen, inkludert arbeidiforbindelse med forhold som inspeksjon, testing eller kvalitetskontroll. Kjøperen kan ogsåbestemmeat leveranse av råmaterialer skal skje fra Kjøperen selv eller fratredjeparter. 8.2 DersomidettilfelletenendringavbestillingenforetattavKjøperenskullehabetydningforPrisenellertid for levering eller utførelse, må Selgeren varsle Kjøperen skriftlig innen 10 dager etter å hamottattvarsel om virkninger for Prisen. Kjøperen kan be om tilleggsdokumentasjon fra Selgerenvedrørendeendringensomviserårsakentilovennevnteinnvirkningpåkontraktsprisenellertidforle veringellerutførelse. Selgeren skal ikke foreta endringer i Utstyrets design, spesifikasjoner,prosessering,pakking,merking,frakt,pris,datoellerleveringsstedmedmindrekjøperinstru ereromellerskriftliggodtar slikendring. 9. Garantier 9.1 Selger garanterer uttrykkelig atleveransen: (a) Erioverensstemmelsemedspesifikasjoner,tegninger,eksempler,beskrivelserogendringerlevert avkjøperen; (b) Oppfyller de krav som stilles i lovgivning påbud, forskrifter ogstandarder; (c) Er av god kvalitet, uten feil og egnet for formålet;og (d) Velges,designes,produseresogmonteres/settessammenavSelgerenbasertpåKjøperesvarslede bruk og være egnet til formålet Kjøperens planlagte formal;og (e) At alt arbeid vil bli utført på en profesjonell og fagmessig måte i samsvar med avtaltestandarderog spesifikasjoner og for øvrig i samsvar medindustripraksis. 9.2 GarantiperiodenforLeveransenskalværedensisteav(i)toårfradendatoenKjøperakseptererLeveransen(ii) garantiperiodenundergjeldenderett,eller(iii)dengarantiperiodenkjøperentilbyrkjøperenskunder. 9.3 Selgerenskalumiddelbartskriftligvarslekjøperendersomhanbliroppmerksompåeningrediens,komponent,designellerfeilILeveransensomkanværeskadeligforpersonerellereiendom. 9.4 Kjøpersbetalingavprisen,akseptavdesign,tegninger,material,prosesseringellerspesifikasjonervilikke frita Selger for ansvar under dissegarantiene. Page5

6 10. Kvalitet 10.1 Selgeren skal overholde Kjøperens kvalitetskontrollstandarder og inspeksjonssystemer og vil Itilleggdelta I Kjøperens leverandørkvalitets- ogutviklingsprogram På Kjøperens forespørsel vil Selgeren gjøre servicemanualer og annet materiale relaterttilleveransen tilgjengelig for Kjøper utenkostnad. 11. Ansvar ogmangelsbeføyelser 11.1 SelgerskalholdeKjøperskadesløsforpersonskadeellerdødsfallsåfremtslikskadeellerdødsfalloppstår i forbindelse med eller på grunn av Selgerens gjennomføring eller mangel pågjennomføringav sine forpliktelser under Bestillingen, dersom og i den grad dette skyldes uaktsomhet eller bruddpådissebetingelserfraselgerenssideelleruaktsomhetavselgerensansatte,agenter,leverandørero g/ellerunderleverandører Selgeren skal holde Kjøperen og Kjøperens kunder og alle deres agenter ogrettsetterfølgereskadesløsforskadeogtap(inkludertkonsekvenstap,indirektetapogøkonomisktap),kra v,ansvarogkostnader (inkludert rimelige juridiske and andre profesjonshonorarer, forlik og rettsavgjørelser)somspringerutavellerskyldesmangelfulleleveranser,elleruaktsomellerurettmessighan dlingellerunnlatelse av Selgeren, Selgerens agenter, ansatte eller underleverandører, eller somskyldeskontraktsbruddelleratselgerikkeoppfyllersinegarantierellerandrebestemmelserellerbetingel seribestillingen (inkludert enhver del av dissebetingelsene) RettigheteneogmangelsbeføyelseneKjøperharimedholdavBestillingengjelderitilleggtilandrelovbestemt ebeføyelser IensakanlagtavKjøperenforåfågjennomførtselgerensforpliktelsetilåprodusereoglevereBestillingen Leveranse, er partene er enige om at Kjøperen ikke alltid vil ha enegnetmisligholdsbeføyelse og dermed er Kjøperen berettiget til specific performance avselgerensforpliktelser underkontrakten GWS/CBRE SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR LEVERANDØREN FOR SPESIELLE, INDIREKTE ALLER AVLEDEDE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DENNE BESTILLINGEN. GWS/CBREs samlede erstatningsansvar forbundet med skader, eller andre faktorer, som følge av oppfyllelse eller manglende på oppfyllelse under denne Bestillingen eller med hensyn til eventuelle andre forpliktelser/ansvar her, skal ikke overstige prisen for Leveransen. 12. Lovgivning ogetikk 12.1 SelgerogLeveransenskaloppfylleallekravirelevantlovgivning,standarderrelaterttilfremstilling,merking, transport, import, eksport, lisens, godkjenning eller sertifisering av Leveransen,inkludertlovgivning relatert til antikorrupsjon, miljømessige forhold, arbeidsregulering,diskriminering,yrkesskade eller sikkerhet og motorkjøretøysikkerhet. Bestillingen inkluderer alle forpliktelserogbetingelser som krevesovenfor Selger skal bare benytte lovlig og etisk forretningsskikk i de aktiviteter forutsatt i Bestillingen.Selgerskal ikke utstede for høye eller på annen måte uriktige fakturaer til Kjøper. Ingen del avbetalingeneselger mottar vil bli brukt til formål som vil kunne innebære et brudd på relevant lovgivning,inkludertfcpa, eller annenantikorupsjonslovgivning Kjøperenharetablertenetikkpolicytilgjengeligpå ogforventeratselgerenogselgerensansatteogkontraktsmotparterfølgerdennepolicyellertilsvarendeege netikkpolicy. 13. Kjøperens kunderskrav 13.1 Selgerenakseptereråoppfylledeaktuellebestemmelseneiavtalermellomkundenogkundenskjøpere i den grad det er krevd skriftlig avkjøperen. Page6

7 13.2 Kjøperen skal gi Selgeren informasjon vedrørende kjøpsordre fra sine kunder i den gradslikinformasjon relaterer seg tilleveransen SelgereneransvarligforåbringepådetrenehvordanslikinformasjonpåvirkerSelgerensforpliktelserunder bestillingen, og Selgeren vil oppfylle alle slike betingelser vedrørende Kjøperens kunder i dengraddetteerinnenforselgerenskontroll.kjøperenkan,vedskriftligvarseltilselgeren,velgeatbestemmel seneidettepunkt13skalhaforrangovermotstridendebetingelsermellomkjøperogselger. 14. IForsikring 14.1 Selgerskalhaenforsikringsdekningisamsvarmedangivelsennedenforellerenrimeligtilleggsdekning dersom Kjøperen kreverdet. Typeforsikring Bedriftsansvars-forsikring* for personskade om harsitt utspring i eiendom, operasjon,personskade, produkter/fullførte operasjonerog kontraktsansvar somdekker kravet omskadesløsholdelse under Ansvarog Mangelsbeføyelser (pkt10). Motorvognforsikringsom dekker allemotorvogner benyttet i forbindelsemed utførelse avarbeidet Yrkesskadeforsikring Arbeidsgiversansvar Profesjonsansvar(hvis aktuelt) Kriminalitetsforsikring Minimumsnivås $5,000,000 per tilfelle, generell totalsum, produkt- og fullførte operasjoner totalsum,person skade og tap avomdømme $2,000,000 kombinert "single limit" som dekker skade på eiendom og personskadeper skadetilfelle eller minimumskrav fastsatt ilovgivningen Slik krevet i stedlig rett i jurisdiksjonen hvor arbeidet skal utføres og/eller lovgivning somgjelder de ansatte som utførerarbeidet $1,000,000 per ulykke, per ansatt, per sykdom polise krav/grense eller som krevetunder stedlig rettlovgivning $1,000,000 perkrav I tilfeller, og i den grad,relevant * Grensene på bedriftsansvarsforsikringen kan oppfylles ved en kombinasjon av Bedriftssansvar og paraply/utvidetansvars policy[] Selgeren vil levere til Kjøperen adekvat bevis for slik forsikringsdekning senest 10 dager etterkjøpersskriftligeforespørsel EksistensenavforsikringerinnebærerikkeatSelgerbefrisforsineforpliktelserelleransvarunderBestillingen I tilfeller hvor forsikringsdekning og/eller nivå følger av stedlig rett, gjelder den med deminimumskravsom er gjengittovenfor. 15. Terminering 15.1 Kjøperen kan terminere Bestillingen, uten å være ansvarlig overfor Selger, hvis noen av defølgendeellersammenlignbarehendelserinntrer,ogselgervilrefunderekjøperenallekostnaderkjøpere npådrarsegisammenhengmeddetfølgende,inkludertmenikkebegrensettiljuridiskeogandreprofesjonsho norarer: a) Selgeren blir insolvent; b) Selgeren inngir oppbudsbegjæring; c)en Page7

8 konkursbegjæring mot Selgeren inngis; d) en bostyrer for Selger oppnevnes; eller e) Selgerenforetarenoverdragelsetilfordelforkreditorer KjøperenkanterminereBestillingen,utenåværeansvarligoverforSelger,hvisSelgeren:a)forkaster,bryter eller truer med å bryte vesentlige bestemmelser i disse Betingelsene; b) ikke leverer ellertruermedikkeålevereleveranseneogutføretjenesterisammenhengmedbestillingen;c)ikkeharfremdr ift eller ikke oppfyller rimelig kvalitetskontroll slik at det innebærer en fare for rettidigogrettmessig fullføring eller levering av leveransen og ikke korrigerer slik feil eller brudd innen 10dager,ellerkortereperiodedersomdeterforretningsmessigrimelig,ettermottakavskriftligvarselfraKjøpe ren som spesifiserer feilen eller bruddet; eller d) inngår eller tilbyr å inngå en transaksjonsomomfattersalgavenvesentligdelavselgerensaktivabenyttettilproduksjonavleveransenfor Kjøperen eller en fusjon, salg eller bytte av aksjer eller annen egenkapitalinteresse som vil resultereikontrollskifte hos Selger. Selger vil varsle Kjøperen innen 10 dager etter å ha påbegyntforhandlingersom kan lede til den situasjon spesifisert i d) ovenfor, forutsatt at Kjøperen, på Selgerensforespørsel,vil inngå en adekvat taushetspliktsavtale relatert til informasjon fremlagt til Kjøperen i forbindelsemedsliktransaksjon Dersom en av partene er ute av stand til, forsinket eller forhindret til å utføre sine forpliktelserunderbestillingen på grunn av årsak eller forhold utenfor hans rimelige kontroll og som ikke er oppståttsomfølgeavhansinsisteringforenperiodepåmerenn60dager,skalbestillingenumiddelbarttermine res I tillegg til andre rettigheter for Kjøperen til å avbestille eller terminere Kontrakten kankjøperendersomhanønskerdet,umiddelbartterminereheleellerdeleravbestillingennårkjøperenmått eønskedetogpåbakgrunnavhvilkensomhelstårsakvedågiskriftligvarseltilselger. KjøpererforpliktettilåerstatteSelgersproduksjonskostnadervedordreiproduksjon Vedmottakavsliktvarselomterminering,oghvisikkeanneterfastsattavKjøperen,skalSelgeren:a)umiddelb art avslutte alt arbeid under Bestillingen; b) overføre eierskap og rettigheter samtoverlevereferdigeleveranser,pågåendearbeidogdelerogmaterialesomselgerenharprodusertellerk jøptinni henhold til de mengder Kjøperen har bestilt og som Selgere ikke kan bruke til å produsere varerforseg selv eller andre; c) verifisere og betale krav fra leverandører for faktiske kostnader pådrattdirektesometresultatavtermineringenogsikresegmaterialeneiunderleverandørensbesittelse;d)ta denødvendige rimelige skritt for å beskytte eiendom i Selgerens besittelse som Kjøperen hareninteresseiinntilinstruksjonomåkvittesegmeddettefrakjøperenharblittmottatt;oge)vedkjøperens rimelige forespørsel, samarbeide med Kjøperen til å overføre produksjon av Leveransertilen annenleverandør VedtermineringfraKjøperenihenholdtilpunkt15.4skalKjøperenværeforpliktettilbareåbetaledetfølgende: (i) prisen for alle ferdige Leveranser i de mengder bestilt av Kjøperen og som er isamsvarmed Bestillingen; (ii) Selgerens rimelige faktiske kostnader for påbegynt arbeid og deler ogmaterialeroverført til Kjøperen under b) ovenfor; (iii) Selgerens rimelige pådratte faktiske kostnader foroppgjøravkravvedrørendesineforpliktelsertilunderleverandøreridengraddeerdirekteforårsaketavterm ineringen;og(iv)selgerensrimeligfaktiskekostnaderforåutføresinforpliktelseihenholdtilpunkt d) ovenfor. Selgeren vil fremskaffe til Kjøperen, innen en måned etter termineringsdatoen,ellerslikannenperiodesomerkrevetavkjøperenskunde,denneskravomterminering,s omvilbeståutelukkendeavpunktervedrørendekjøperensforpliktelsetilselgerenangittidettepunktet Uansett hva som fremkommer av andre bestemmelser i disse Betingelsene, er Kjøperenikkeansvarlig overfor Selgeren for tap av forventet fortjenetse, underdeking av faste omkostninger,rentepåkrav,produktutviklingogprosjekteringskostnader,kostnaderforbundetmedreorgan iseringavverktøy, anlegg og utsyr eller leie, ikke-amortisert kapital- eller nedskrivninskostnader,ferdigvarer,halvfabrikatellerråvarersomselgerenharprodusertutovermengdene angittibestillingen,ellergenerelleadmisnistrativeulemperpågrunnavtermineringen,hvisikkeanneteravtalt Kjøperens forpliktelse ved termingering i henhold til dette punkt 15 vil ikke overstige denforpliktelsekjøperen ville ha hatt til Selgeren dersom terminering ikke haddeskjedd. Page8

9 15.9 KjøperenharretttilårevidereSelgerensdokumentasjonførelleretterbetalingforåverifiseredebeløpSelgere nhartattmedisittavslutningskrav.kjøperenharikkenoenforpliktelsetilåbetaletilselgerenihenholdtildettepu nkthviskjøperenterminererbestillingenellerdeleravbestillingengrunnet feil eller kontraktsbrudd avselgeren. 16. ForceMajeure 16.1 KjøperenerikkeansvarligfortapellerskadesominntrersomenfølgeavenfeilellerforsinkelseiutførelsenavBe stillingendersomutførelsenerforsinketellerforhindretavforholdutenfordennesrimelige kontroll og som ikke er forårsaket av dennesinsistering Partene skal iversette rimelige tiltak for å forsøke å overvinne forhold eller hendelser som omfattesavpunkt Sålengedetforeliggerenperiodesomomfattesavpunkt16skalKjøperikekværeforpliktetitilåforeta betaling tilselger. 17. Informasjonsrettigheter 17.1 Selgeren skal ikke fremsette noen krav mot Kjøperen, Kjøprens kunder, eller deresrespektiveleverandører,somgjeldernoetekniskinformasjonsomselgerenhargitttellervilkommetilåg itilkjøperen i forbindelse med Leveransen, med unntak for det tilfellet forholdet er eksplisitt dekket avenseparate,skriftligkonfidensialitetsog/ellerlisensavtalesignertavkjøperenelleravgyldigpatenteksplisitt disclosed til Kjøperen før eller på tidspunktet forbestillingen Selgeren skal holde Kjøperen, hans rettsetterfølgere og kunder, skadesløs for krav om krenkelseavimmaterielle rettigheter (inkludert patent, varemerke, copyright, ideell, industriell designrett) ogforskadeellerutgiftersomskyldesslikkrenkelse,inkludertjuridiskogandreprofesjonellehonorarersomsp ringer ut av eller er knyttet til Leveransen (inkludert, men ikke begrenset til, deres produksjon,kjøp,bruk og/eller salg), med unntak for det tilfellet at slik krenkelse omfattes av design skapt avkjøperenog skriftlig gitt tilselgeren Copyrighttiltegninger,dokumenteroganneninformasjonprodusertavellerpåvegneavSelgerenskal forbli hosselgeren SelgerengirKjøperenenikkeeksklusiv,ugjenkallelig,vederlagsfrilisenstilåbenytteimmateriellerettighetereietavSelgerensomernødve ndigellerincidentfordenrimeligantattebrokenellerbenyttelsen avleveransen. 18. Konfidensialitet 18.1 SelgerenakseptererateierinformasjonogkonfidensiellinformasjonvilmottasfraKjøperenellerbliutvikletf orkjøpereniforbindelsemedbestillingen,uavhengigavomslikinformasjonmarkereselleridentifiseres somkonfidensiell Selgeren aksepterer å holde all eierinformasjon eller konfidensiell informasjon relatert tilkjøperkonfidensiell og aksepterer videre å ikke gi slik informasjon eller tillate at slik informasjon gis tilandre,eller å bruke eierinformasjon og konfidensiell informasjon for annet formål ennbestillingen Etter utløp eller terminering av Bestillingen, vil Selgeren, på Kjøperens forespørsel, omgåendeleveretil Kjøperen alle dokumenter og andre media, inkludert alle kopier derav i hvilken som helst formsominneholder eller relaterer seg til Kjøperens konfidensielle informasjon ellereierinformasjon. Page9

10 18.4 Selgerensforpliktelserunderdettepunktetvilfortsetteforenperiodepå6årfradatoenforovergivelseavinform asjondekketavdettepunktet,medmindreenlengreperiodeerspesifisertskriftligavkjøperen Debegrensningerogforpliktelsersomomfattesavdettepunktetvilikkegjeldeinformasjonsom:a)forhold som var offentlig kjent på tidspunktet for Kjøpers fremleggelse; b) etter KjøpersfremleggelsebliroffentligkjentogdetteikkeskyldesfeilhosSelgeren;ellerc)Selgerenkanbeviseved skriftligdokumentasjon at informasjonen var rettmessig i hans besittelse før Kjøperens fremleggelse elleratinformasjonenvarutvikletavselgerenuavhengigavbrokenellersammenhengmedkjøperensinform asjon Selv om bestemmelser i denne Kontrakten skulle tilsi det motsatte vil konfidensialitetsellertaushetspliktsavtalermellompartenedatertforutforbestillingen,havirkningmedmindreanneteravtaltv edbestillingen.idengraddetforeliggerenkonfliktmellomeksplisittebestemmelserislikavtale og dette punkt, vil bestemmelsene i nevnte avtale haforrang. 19. Publisitet Med mindre det kreves i relevant lovgivning, skal Selgeren ikke på noen måte annonsere.publisereellergiinformasjontiltredjepart(andreennselgerensprofesjonellerådgiverepåennee d-toknowbasis)omdetfaktumatselgerharavtaltålevereleveransenomfattetavbestillingentilkjøperen,eller Bestillingens betingelser, eller benytte Kjøperens varemerke eller firmanavn ipressemeldinger,annonsering, annonser eller markedsføringsmateriell uten å innhente Kjøperensskriftligeforhåndssamtykke. 20. Forholdet mellompartene 20.1 Selgeren og Kjøperen er uavhengige kontraherende parter og ingen ting i Bestillingen gjør atpartenebliransatt,agentellerjuridiskrepresentantfordenandre.bestillingenfirikeknoenavparteneretttilå påta seg eller å skape forplikeysle på vegne av, eller I navnet av, denandre Selgerenvilaleneværeansvarligforarbeidsgiveravgiftoginntektsskatt,forsikringspremier,avgifterogandre kostnaderhanpådrarsegiforbindelsemedutførelseavbestillingen,medunntakforforholdsom eksplisitt er regulert i skriftlig avtale signert med Kjøperen. Alle ansatte og agenter forselgereneller deres respektive leverandører er ansatte eller agenter kun for Selgeren eller slikeleverandører,ogikkeforkjøperen,ogdeerikkeberettigettilansattefordelerellerandrerettigheterihenho ldtilkjøperensansatte.kjøperenerikkeansvarligfornoenforpliktelservedrørendeselgerensansatteeller agenter eller deresleverandører. 21. Overdragelse SelgerenkanikkeoverføreellerdelegeresineforpliktelserunderBestillingenutenKjøperensskriftligeforhån dssamtykke. I tilfeller hvor overføring eller delegasjon er godkjent av Kjøperen, skalselgerenforsatthaaltansvarforleveransen,herunderalleaktuellegarantierogkrav,medmindreannete rskriftligakseptertavkjøperen. 22 Lovvalg 22.1 Bestillingen skal tolkes i samsvar med og reguleres av norske rett og enhver tvist eller uenighetskalundergis norske domstolers eksklusivekompetanse Ikke noe i denne Avtalen skal tolkes som eller anses som et partnerskap eller et joint venturemellomparteneogingenavparteneskalbindesavenfremstilling,handlingellerunnlatelsefradenand re. Page10

11 23. Ugyldighet DersomenbestemmelseiBestillingenerugyldigellerikkekankrevesgjennomførtimedholdavlov,forskrift,a nordning,administrativtpåleggellerdomstolsavgjørelsevildettevilkåretbliansettendretellerslettetaltetters omhvasompasserisituasjonen,menbareidengraddeternødvendigforåværeisamsvarmedloven.dereste rendevilkåreneibestillingenvilfortsattgjelde. 24. Avkall UnnlatelsefraenpartmedåkreveoppfylleseavnoenavBetingelseneiBestillingenpåvirkerikkedennesretttils enereåkreveoppfyllelse.hellerikkeavkallpååpåberopebruddpåenbestemmelseibestillingeninnebærera vkallpååpåberopesegetsenerebruddpådenneellerandrebestemmelseribestillingen. 25. Forpliktelsenesvarighet Selgers forpliktelser ovenfor Kjøper består selv om Bestillingen termineres av Kjøperen, medmindreannetfremkommeravbestillingen. 26. Tredjepartsrettigheter IngendeliBestillingenkanpåberopesavenpersonellerenhetsomikkeerpartiBestillingen. Page11

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE 1. DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Arbeidet betyr anlegg og/eller tjenester som Selskapet skal levere ifølge Kontrakten, inkludert men ikke begrenset

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR SALG

GENERELLE VILKÅR FOR SALG GENERELLE VILKÅR FOR SALG 1. ANVENDELSEN AV DISSE VILKÅRENE Disse vilkår og betingelser for salg ("Vilkårene") skal gjelde for alle anbud og eventuell salgskontrakt ("Avtalen"), med mindre partene avtaler

Detaljer

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. Omfang 1.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp ( GVK ) regulerer de kontraktsmessige forholdene mellom: (a) Eurofins, det vil si selskaper som

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG MED MINDRE SKRIFTLIG AVTALE OM ANNET UTTRYKKELIG FORELIGGER, ER ALLE SALG UNDERLAGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER:

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG MED MINDRE SKRIFTLIG AVTALE OM ANNET UTTRYKKELIG FORELIGGER, ER ALLE SALG UNDERLAGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER: VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG MED MINDRE SKRIFTLIG AVTALE OM ANNET UTTRYKKELIG FORELIGGER, ER ALLE SALG UNDERLAGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER: 1. GENERELT. Oxoid AS ("Selger"), tilbyr herved for salg

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER 1. OM STANDARD KONTRAKTVILKÅR Standard Kontraktsvilkår for Oppdragsgiver er del av den kontrakt som er inngått med Leverandøren om kjøp av varer og/eller tjenester

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Generelle kjøpsvilkår

Generelle kjøpsvilkår Parker Hannifin AS 1. Omfang 1.1 Parker Hannifin AS ( Parker ) generelle kjøpsvilkår ("Generelle vilkår") skal eksklusivt gjelde for alle bestillinger med mindre det eksplisitt er avtalt noe annet skriftlig.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge

Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge 1 Innledning Disse vilkår ( Vilkårene ) gjelder for alle produkter, programvare og/eller tjenester som kjøpes av eller på vegne

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper]

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper] Telenor Norge AS Tilgangskjøper AS Original nr. 1 av 2 Avtalenummer: Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: STANDARDAVTALE FOR MVNO-TILGANG I TELENOR NORGES NETT heretter kalt Tilgangskjøper

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

Telenor Norge AS. [Tjenesteleverandør] [Adresse] [Org.nr.] heretter kalt. Tjenesteleverandør

Telenor Norge AS. [Tjenesteleverandør] [Adresse] [Org.nr.] heretter kalt. Tjenesteleverandør Telenor Norge AS [ ] Original nr. 1av 2 Avtalenummer: TEL-[ ] [Tjenesteleverandør] [Adresse] [Org.nr.] heretter kalt AVTALE OM TJENESTELEVERANDØRTILGANG TIL TELENOR NORGES NETT Tjenesteleverandør og Telenor

Detaljer

ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser

ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser November 2011 ESSO CARD Generelle Vilkår og Betingelser Norsk standard 1. Formål Formålet med denne Avtale er å definere betingelsene som gjelder for Kunders bruk av Esso Card Kort for anskaffelse av Varer

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer