CBRE Corporate Outsourcing AS Innkjøpsbetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CBRE Corporate Outsourcing AS Innkjøpsbetingelser"

Transkript

1 CBRE Corporate Outsourcing AS 1. Definisjoner GjeldendeRett betyrnorskeloverogforskrifter,gjeldendefellesskapsrettslikdefinertieøs-lovenav , U.S. Foreign Corrupt Practises Act ( FCPA ) eller annengjeldendeantikorrupsjonslovgivningogenhverannenregulering,avgjørelseellerautorisasjonfraeto rgansomharmyndighetideforholdsombestillingenomfatter. Kjøper betyrcbre Corporate Outsourcing AS, Mazars Revisjon AS, Bogstadveien 27 B, 0355 OSLO, Norway Kjøperens Kunder(r) betyr kunde(r) som Kjøperen selger Leveransen til (inkorporert iprodukteneleverttilslik(e)kunde(r)ellerdenendeligemottakerellersluttbrukeravleveransen,dersomslike nhetikke erkjøperen. Konsekvenstap betyr ethvert konsekvenstap, indirekte tap eller økonomisk tap ellerskade,inkludert,menikkebegrensettil:(i)øktekostnaderellerutgifter,(ii)produksjonstap,fortjenestetap,omsetningstap, tap av kontrakter eller inntektstap, eller (iii) straffeerstatning og/eller tilleggsstraffsomspringerutavelleroppståriforbindelsemedleveransen. Bestilling betyretskriftligdokumentfrakjøpersominneholderettilbudfrakjøpertilselgeromåkjøpevarer/t jenester(leveransen),alltidpådevilkårsomfremkommeravbetingelsene. Pris betyrdenprisenkjøperskalbetaleforleveransenslikdennefremkommeribestillingen. Selger betyrdenpartsomskallevereleveransenidentifisertiogpådevilkårsomfremkommeravbestillinge n. Selgers Eiendom betyr maskiner, utstyr, verktøy, jigs, dies, måle-, innredning, former, mønstreogandregjenstandersomernødvendigforproduksjonavleveransen. Leveransen betyrvareneog/ellertjenestenesomskalleveresavselger. Betingelsene bet yrdisseinnkjøpsbetingelsene. Page1

2 2. Tilbud ogaksept 2.1 HverttilbudinkludererogerregulertavBetingelsene.Betingelseneharrangoveralletidligereavtaler,bestillin ger,pristilbud,forslagogannenkommunikasjonmellompartenevedrørendeleveransen. 2.2 EndringavBetingelsenemåskjegjennomskriftligavtalemellomparteneogeksplisittfremgåiBestilli ngen SelgerakseptererdisseBetingelseneoginngårenkontraktvedåforetasegfølgende: 2.5 (a) Påbegynne arbeid under Bestillingen,eller (b) skriftlig akseptere Bestillingen,eller (c) enhverannenhandlingsomanerkjennereksistensenavenkontraktvedrørendeinnholdetibestill ingen. 3. Varighet 3.1 HvisikkeBestillingenerterminert/sagtoppavKjøper,vildenværebindendeforparteneietårfradatoende nblesendttilselgereller,dersomopphørsdatoerfastsattibestillingen,tildennedato("initiellperiode"). 3.2 Ved utløpet av den Initielle Perioden vil Bestillingen automatisk bli fornyet forsuksessiveettårsperiodermedmindreenavparteneminst60dagerførutløpetavslikperiodegirskriftligmel dingom at han ikke ønsker at Bestillingen skalfornyes. 4. Mengde oglevering 4.1 Selgeren skal levere de mengder av Leveransen som fremkommer i den enkeltebestilling. 4.2 MedmindredetuttrykkeliguttrykkespåforsidenavBestillingen,erKjøperenikkeundernoenforplikt else til å kun kjøpe varene/tjenetstene fraselger. 4.3 MedmindreanneterskriftligavtaltmedKjøper,vileiendomsrettentilLeveransenoverføresfraSelgertil Kjøper ved levering til det sted Kjøper har angitt ibestillingen. 4.4 RettidigleveringavLeveranseneravvesentligbetydning.Kjøperenerikkeforpliktettilåakseptereførtidig leveranse, forsinket leveranse, delvis leveranse eller utvidetleveranse. 4.5 Selger er ansvarlig for levering avvarene(tjenestene 4.6 SelgerenmåoverholdeICCIncoterms2010,allrelevantlovgivningvedrørendeleveringogmerking,inklud ert,menikkebegrensettil,deneuropeiskeunionsdirektiver2002/96/ec,2002/95/eclinkrohs Directive:http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm og 1907/2006/ECLink(REACH)Regulation:http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intr o.htmvedrørendebehandlingavfarligestoffer.selgerenskalerstattekjøperenforutgifterforårsaketavfeil pakking,merking, valg av trasé ellerforsendelse. Page2

3 5. Pris ogbetalingsbetingelser 5.1 PrisenskalværeslikfastsattiBestillingerogskal,medmindreanneterfastsatt,inkluderefrakt,lagring,håndteri ng,pakking,forsikringtilådekkeallestegileveringsprosessenogalleselgersøvrigekostnader og avgifter, inkludert alle skatter som må fremkomme separat på Selgers faktura forhverforsendelse. 5.2 Med mindre annet er spesifisert, skal Prisen anses å inkludere alle forsendelsesomkostningerbasertpå at Leveransen sendes FCA (lastet) fra Selgers endelige produksjonssted, med Kjøpes transport. ItilfelleKjøperenkreveralternativeleveringsmåte,inkludert,menikkebegrensettil,exworks,CIF,FOBor DAP Airport, slik definer i ICC Incoterms 2010, skal prisen justeres basert på omforente kriterieribestillingen. 5.3 Selgeren har rett til å fakturere Kjøperen på, eller på et hvert tidspunkt etter, levering avleveransen.hverfakturaskalangibestillingsnummeret,endringsellerleveransenummer,kjøpersdelnummr,selgers delnummer der det er aktuelt, antall enheter i forsendelsen, antall kartonger eller containereiforsendelsen, fraktbrevnummer og all annen informasjon som Kjøper berom. 5.4 SelgerenakseptererogsamtykkeriatKjøperenikkeskalbetalefakturaersomikkeinneholderkorrektbestillin gsnummer. 5.5 Fakturaene skal sendes til den adresse Kjøperen har angitt ibestillingen. 5.6 MedmindreanneterfastsattiBestillingenskalKjøperenbetalePriseninnen60sugardageretterdetsenestea vfølgendetidspunkter:(i)sistedagidenmånedenkjøpermottarenkorrektfakturafraselgerenforleveransen og(ii)densistedagenidenmånedensomkjøperakseptererdenaktuelleleveransen. 5.7 KjøperenharretttilåmotregneiPrisen(inkludertmerverdiavgift)ethvertbeløphanskylderSelgereniforbindel se med Bestillingen eller annen avtale medselgeren. 5.8 Uavhengig av hva som måtte stå i dette dokumentet, skal ikke GWS/CBRE ikke være pliktig til å betale Leverandøren for Leveransen før GWS/CBRE har mottatt betaling fra sine kunder for slik Leveranse 6. Forsendelse 6.1 Selgeren skal: a) pakke og forsende leveransen på passende/adekvat mate, og tydeligmerkeidentiteten til transportøren og destinasjonslandet; b) velge en trasé i henhold tilkjøperensinstruksjoner; c) sette merkelapp på hver enhet/pakke i henhold til Kjøperens instruksjoner;d)vedlegge papirer med hver forsendelse som viser bestillingsnummer, endringsellerleveransenummer,kjøpersdelnummer,selgersdelnummer(derhvordeterrelevant),antallenheterifor sendelsen, antall containere i forsendelsen, Selgerens navn og nummer, fraktbrevnummer; oge)omgåendesendeoriginaltfraktbrevellerannenforsendelseskvitteringforhverforsendelseihenholdtilkj øperens instruksjoner og transportørenskrav. 6.2 ICC Incoterms 2010 skal gjelde for alleforsendelser. 6.3 FørLeveransensendes,skalSelgerengiKjøperentilstrekkeligskriftligvarsel(inkludertegnedemerkelapper på alle Leveranser, containere og kasser/innpakninger inkludert av fall,oggjenvinningsinstruksjoner, sikkerhetsdatablad for materiell og analysesertifikater) for farligellermateriell undergitt restriksjoner, som er del av Leveransen, sammen med eventuelle instruksjoneromspesialhåndtering som er nødvendig for å veilede transportører, Kjøper og deres ansatte omhvordandisseskaltaadekvatetiltakiforbindelsemedhåndtering,transportering,prosessering,brukogåk vitte seg med Leveransene, containerne og emballasje. Selger aksepterer å overholde allrelevantlovgivning vedrørende levering og merking, inkludert, men ikke begrenset til, den EuropeiskeUnionsdirektiver 2002/96/EC, 2002/95/EC Link RoHS Directive:http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm og 1907/2006/EC Link(REACH)Regulation: Page3

4 vedrørendebehandlingav farlige stoffer. Selgeren skal erstatte Kjøperen for utgifter forårsaket av feil pakking, merking,valg Page4

5 av trasé eller fordendelse. Kjøper kan, etter eget valg, anmode om at leveransen skjeroverensstemmendemedregleriannenincotermenndespesifisertipkt.5.2foran. 7. Inspeksjon og MangelfulltUtstyr 7.1 HvisLeveransenharmanglerogfølgeligbliravvistavKjøperenskaldemengdersomomfattesavBestillin gen anses redusert med mindre Kjøperen varsler Selgeren om detmotsatte. 7.2 I tillegg til andre mangelsbeføyelser Kjøperen har: (i) aksepterer Selgeren at denmangelfulleleveransenreturneres,forselgerensregningogrisiko,samttransportavgifter,ogåerstatte mangelfulleleveranseridengradkjøperenfinnerdetnødvendig;(ii)atkjøperenforutforreturkanhafåttutbed retleveransersomikkeoppfyllerkraveneibestillingen;og/eller(iii)atselgerenskalerstatteallekjøperensrim eligeutgifterknyttettilavvisningellerutbedringavmangelfullleveranse. 8. Endringer 8.1 Kjøperenforbeholdersegrettentilåpåleggeendringer,elleråforårsakeatSelgerenforetarendringer,itegnin ger,spesifikasjoner,eksemplerellerbeskrivelseravleveransen.kjøperenforbeholdersegogså retten til på annen måte å endre arbeidsomfanget omfattet av bestillingen, inkludert arbeidiforbindelse med forhold som inspeksjon, testing eller kvalitetskontroll. Kjøperen kan ogsåbestemmeat leveranse av råmaterialer skal skje fra Kjøperen selv eller fratredjeparter. 8.2 DersomidettilfelletenendringavbestillingenforetattavKjøperenskullehabetydningforPrisenellertid for levering eller utførelse, må Selgeren varsle Kjøperen skriftlig innen 10 dager etter å hamottattvarsel om virkninger for Prisen. Kjøperen kan be om tilleggsdokumentasjon fra Selgerenvedrørendeendringensomviserårsakentilovennevnteinnvirkningpåkontraktsprisenellertidforle veringellerutførelse. Selgeren skal ikke foreta endringer i Utstyrets design, spesifikasjoner,prosessering,pakking,merking,frakt,pris,datoellerleveringsstedmedmindrekjøperinstru ereromellerskriftliggodtar slikendring. 9. Garantier 9.1 Selger garanterer uttrykkelig atleveransen: (a) Erioverensstemmelsemedspesifikasjoner,tegninger,eksempler,beskrivelserogendringerlevert avkjøperen; (b) Oppfyller de krav som stilles i lovgivning påbud, forskrifter ogstandarder; (c) Er av god kvalitet, uten feil og egnet for formålet;og (d) Velges,designes,produseresogmonteres/settessammenavSelgerenbasertpåKjøperesvarslede bruk og være egnet til formålet Kjøperens planlagte formal;og (e) At alt arbeid vil bli utført på en profesjonell og fagmessig måte i samsvar med avtaltestandarderog spesifikasjoner og for øvrig i samsvar medindustripraksis. 9.2 GarantiperiodenforLeveransenskalværedensisteav(i)toårfradendatoenKjøperakseptererLeveransen(ii) garantiperiodenundergjeldenderett,eller(iii)dengarantiperiodenkjøperentilbyrkjøperenskunder. 9.3 Selgerenskalumiddelbartskriftligvarslekjøperendersomhanbliroppmerksompåeningrediens,komponent,designellerfeilILeveransensomkanværeskadeligforpersonerellereiendom. 9.4 Kjøpersbetalingavprisen,akseptavdesign,tegninger,material,prosesseringellerspesifikasjonervilikke frita Selger for ansvar under dissegarantiene. Page5

6 10. Kvalitet 10.1 Selgeren skal overholde Kjøperens kvalitetskontrollstandarder og inspeksjonssystemer og vil Itilleggdelta I Kjøperens leverandørkvalitets- ogutviklingsprogram På Kjøperens forespørsel vil Selgeren gjøre servicemanualer og annet materiale relaterttilleveransen tilgjengelig for Kjøper utenkostnad. 11. Ansvar ogmangelsbeføyelser 11.1 SelgerskalholdeKjøperskadesløsforpersonskadeellerdødsfallsåfremtslikskadeellerdødsfalloppstår i forbindelse med eller på grunn av Selgerens gjennomføring eller mangel pågjennomføringav sine forpliktelser under Bestillingen, dersom og i den grad dette skyldes uaktsomhet eller bruddpådissebetingelserfraselgerenssideelleruaktsomhetavselgerensansatte,agenter,leverandørero g/ellerunderleverandører Selgeren skal holde Kjøperen og Kjøperens kunder og alle deres agenter ogrettsetterfølgereskadesløsforskadeogtap(inkludertkonsekvenstap,indirektetapogøkonomisktap),kra v,ansvarogkostnader (inkludert rimelige juridiske and andre profesjonshonorarer, forlik og rettsavgjørelser)somspringerutavellerskyldesmangelfulleleveranser,elleruaktsomellerurettmessighan dlingellerunnlatelse av Selgeren, Selgerens agenter, ansatte eller underleverandører, eller somskyldeskontraktsbruddelleratselgerikkeoppfyllersinegarantierellerandrebestemmelserellerbetingel seribestillingen (inkludert enhver del av dissebetingelsene) RettigheteneogmangelsbeføyelseneKjøperharimedholdavBestillingengjelderitilleggtilandrelovbestemt ebeføyelser IensakanlagtavKjøperenforåfågjennomførtselgerensforpliktelsetilåprodusereoglevereBestillingen Leveranse, er partene er enige om at Kjøperen ikke alltid vil ha enegnetmisligholdsbeføyelse og dermed er Kjøperen berettiget til specific performance avselgerensforpliktelser underkontrakten GWS/CBRE SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR LEVERANDØREN FOR SPESIELLE, INDIREKTE ALLER AVLEDEDE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DENNE BESTILLINGEN. GWS/CBREs samlede erstatningsansvar forbundet med skader, eller andre faktorer, som følge av oppfyllelse eller manglende på oppfyllelse under denne Bestillingen eller med hensyn til eventuelle andre forpliktelser/ansvar her, skal ikke overstige prisen for Leveransen. 12. Lovgivning ogetikk 12.1 SelgerogLeveransenskaloppfylleallekravirelevantlovgivning,standarderrelaterttilfremstilling,merking, transport, import, eksport, lisens, godkjenning eller sertifisering av Leveransen,inkludertlovgivning relatert til antikorrupsjon, miljømessige forhold, arbeidsregulering,diskriminering,yrkesskade eller sikkerhet og motorkjøretøysikkerhet. Bestillingen inkluderer alle forpliktelserogbetingelser som krevesovenfor Selger skal bare benytte lovlig og etisk forretningsskikk i de aktiviteter forutsatt i Bestillingen.Selgerskal ikke utstede for høye eller på annen måte uriktige fakturaer til Kjøper. Ingen del avbetalingeneselger mottar vil bli brukt til formål som vil kunne innebære et brudd på relevant lovgivning,inkludertfcpa, eller annenantikorupsjonslovgivning Kjøperenharetablertenetikkpolicytilgjengeligpå ogforventeratselgerenogselgerensansatteogkontraktsmotparterfølgerdennepolicyellertilsvarendeege netikkpolicy. 13. Kjøperens kunderskrav 13.1 Selgerenakseptereråoppfylledeaktuellebestemmelseneiavtalermellomkundenogkundenskjøpere i den grad det er krevd skriftlig avkjøperen. Page6

7 13.2 Kjøperen skal gi Selgeren informasjon vedrørende kjøpsordre fra sine kunder i den gradslikinformasjon relaterer seg tilleveransen SelgereneransvarligforåbringepådetrenehvordanslikinformasjonpåvirkerSelgerensforpliktelserunder bestillingen, og Selgeren vil oppfylle alle slike betingelser vedrørende Kjøperens kunder i dengraddetteerinnenforselgerenskontroll.kjøperenkan,vedskriftligvarseltilselgeren,velgeatbestemmel seneidettepunkt13skalhaforrangovermotstridendebetingelsermellomkjøperogselger. 14. IForsikring 14.1 Selgerskalhaenforsikringsdekningisamsvarmedangivelsennedenforellerenrimeligtilleggsdekning dersom Kjøperen kreverdet. Typeforsikring Bedriftsansvars-forsikring* for personskade om harsitt utspring i eiendom, operasjon,personskade, produkter/fullførte operasjonerog kontraktsansvar somdekker kravet omskadesløsholdelse under Ansvarog Mangelsbeføyelser (pkt10). Motorvognforsikringsom dekker allemotorvogner benyttet i forbindelsemed utførelse avarbeidet Yrkesskadeforsikring Arbeidsgiversansvar Profesjonsansvar(hvis aktuelt) Kriminalitetsforsikring Minimumsnivås $5,000,000 per tilfelle, generell totalsum, produkt- og fullførte operasjoner totalsum,person skade og tap avomdømme $2,000,000 kombinert "single limit" som dekker skade på eiendom og personskadeper skadetilfelle eller minimumskrav fastsatt ilovgivningen Slik krevet i stedlig rett i jurisdiksjonen hvor arbeidet skal utføres og/eller lovgivning somgjelder de ansatte som utførerarbeidet $1,000,000 per ulykke, per ansatt, per sykdom polise krav/grense eller som krevetunder stedlig rettlovgivning $1,000,000 perkrav I tilfeller, og i den grad,relevant * Grensene på bedriftsansvarsforsikringen kan oppfylles ved en kombinasjon av Bedriftssansvar og paraply/utvidetansvars policy[] Selgeren vil levere til Kjøperen adekvat bevis for slik forsikringsdekning senest 10 dager etterkjøpersskriftligeforespørsel EksistensenavforsikringerinnebærerikkeatSelgerbefrisforsineforpliktelserelleransvarunderBestillingen I tilfeller hvor forsikringsdekning og/eller nivå følger av stedlig rett, gjelder den med deminimumskravsom er gjengittovenfor. 15. Terminering 15.1 Kjøperen kan terminere Bestillingen, uten å være ansvarlig overfor Selger, hvis noen av defølgendeellersammenlignbarehendelserinntrer,ogselgervilrefunderekjøperenallekostnaderkjøpere npådrarsegisammenhengmeddetfølgende,inkludertmenikkebegrensettiljuridiskeogandreprofesjonsho norarer: a) Selgeren blir insolvent; b) Selgeren inngir oppbudsbegjæring; c)en Page7

8 konkursbegjæring mot Selgeren inngis; d) en bostyrer for Selger oppnevnes; eller e) Selgerenforetarenoverdragelsetilfordelforkreditorer KjøperenkanterminereBestillingen,utenåværeansvarligoverforSelger,hvisSelgeren:a)forkaster,bryter eller truer med å bryte vesentlige bestemmelser i disse Betingelsene; b) ikke leverer ellertruermedikkeålevereleveranseneogutføretjenesterisammenhengmedbestillingen;c)ikkeharfremdr ift eller ikke oppfyller rimelig kvalitetskontroll slik at det innebærer en fare for rettidigogrettmessig fullføring eller levering av leveransen og ikke korrigerer slik feil eller brudd innen 10dager,ellerkortereperiodedersomdeterforretningsmessigrimelig,ettermottakavskriftligvarselfraKjøpe ren som spesifiserer feilen eller bruddet; eller d) inngår eller tilbyr å inngå en transaksjonsomomfattersalgavenvesentligdelavselgerensaktivabenyttettilproduksjonavleveransenfor Kjøperen eller en fusjon, salg eller bytte av aksjer eller annen egenkapitalinteresse som vil resultereikontrollskifte hos Selger. Selger vil varsle Kjøperen innen 10 dager etter å ha påbegyntforhandlingersom kan lede til den situasjon spesifisert i d) ovenfor, forutsatt at Kjøperen, på Selgerensforespørsel,vil inngå en adekvat taushetspliktsavtale relatert til informasjon fremlagt til Kjøperen i forbindelsemedsliktransaksjon Dersom en av partene er ute av stand til, forsinket eller forhindret til å utføre sine forpliktelserunderbestillingen på grunn av årsak eller forhold utenfor hans rimelige kontroll og som ikke er oppståttsomfølgeavhansinsisteringforenperiodepåmerenn60dager,skalbestillingenumiddelbarttermine res I tillegg til andre rettigheter for Kjøperen til å avbestille eller terminere Kontrakten kankjøperendersomhanønskerdet,umiddelbartterminereheleellerdeleravbestillingennårkjøperenmått eønskedetogpåbakgrunnavhvilkensomhelstårsakvedågiskriftligvarseltilselger. KjøpererforpliktettilåerstatteSelgersproduksjonskostnadervedordreiproduksjon Vedmottakavsliktvarselomterminering,oghvisikkeanneterfastsattavKjøperen,skalSelgeren:a)umiddelb art avslutte alt arbeid under Bestillingen; b) overføre eierskap og rettigheter samtoverlevereferdigeleveranser,pågåendearbeidogdelerogmaterialesomselgerenharprodusertellerk jøptinni henhold til de mengder Kjøperen har bestilt og som Selgere ikke kan bruke til å produsere varerforseg selv eller andre; c) verifisere og betale krav fra leverandører for faktiske kostnader pådrattdirektesometresultatavtermineringenogsikresegmaterialeneiunderleverandørensbesittelse;d)ta denødvendige rimelige skritt for å beskytte eiendom i Selgerens besittelse som Kjøperen hareninteresseiinntilinstruksjonomåkvittesegmeddettefrakjøperenharblittmottatt;oge)vedkjøperens rimelige forespørsel, samarbeide med Kjøperen til å overføre produksjon av Leveransertilen annenleverandør VedtermineringfraKjøperenihenholdtilpunkt15.4skalKjøperenværeforpliktettilbareåbetaledetfølgende: (i) prisen for alle ferdige Leveranser i de mengder bestilt av Kjøperen og som er isamsvarmed Bestillingen; (ii) Selgerens rimelige faktiske kostnader for påbegynt arbeid og deler ogmaterialeroverført til Kjøperen under b) ovenfor; (iii) Selgerens rimelige pådratte faktiske kostnader foroppgjøravkravvedrørendesineforpliktelsertilunderleverandøreridengraddeerdirekteforårsaketavterm ineringen;og(iv)selgerensrimeligfaktiskekostnaderforåutføresinforpliktelseihenholdtilpunkt d) ovenfor. Selgeren vil fremskaffe til Kjøperen, innen en måned etter termineringsdatoen,ellerslikannenperiodesomerkrevetavkjøperenskunde,denneskravomterminering,s omvilbeståutelukkendeavpunktervedrørendekjøperensforpliktelsetilselgerenangittidettepunktet Uansett hva som fremkommer av andre bestemmelser i disse Betingelsene, er Kjøperenikkeansvarlig overfor Selgeren for tap av forventet fortjenetse, underdeking av faste omkostninger,rentepåkrav,produktutviklingogprosjekteringskostnader,kostnaderforbundetmedreorgan iseringavverktøy, anlegg og utsyr eller leie, ikke-amortisert kapital- eller nedskrivninskostnader,ferdigvarer,halvfabrikatellerråvarersomselgerenharprodusertutovermengdene angittibestillingen,ellergenerelleadmisnistrativeulemperpågrunnavtermineringen,hvisikkeanneteravtalt Kjøperens forpliktelse ved termingering i henhold til dette punkt 15 vil ikke overstige denforpliktelsekjøperen ville ha hatt til Selgeren dersom terminering ikke haddeskjedd. Page8

9 15.9 KjøperenharretttilårevidereSelgerensdokumentasjonførelleretterbetalingforåverifiseredebeløpSelgere nhartattmedisittavslutningskrav.kjøperenharikkenoenforpliktelsetilåbetaletilselgerenihenholdtildettepu nkthviskjøperenterminererbestillingenellerdeleravbestillingengrunnet feil eller kontraktsbrudd avselgeren. 16. ForceMajeure 16.1 KjøperenerikkeansvarligfortapellerskadesominntrersomenfølgeavenfeilellerforsinkelseiutførelsenavBe stillingendersomutførelsenerforsinketellerforhindretavforholdutenfordennesrimelige kontroll og som ikke er forårsaket av dennesinsistering Partene skal iversette rimelige tiltak for å forsøke å overvinne forhold eller hendelser som omfattesavpunkt Sålengedetforeliggerenperiodesomomfattesavpunkt16skalKjøperikekværeforpliktetitilåforeta betaling tilselger. 17. Informasjonsrettigheter 17.1 Selgeren skal ikke fremsette noen krav mot Kjøperen, Kjøprens kunder, eller deresrespektiveleverandører,somgjeldernoetekniskinformasjonsomselgerenhargitttellervilkommetilåg itilkjøperen i forbindelse med Leveransen, med unntak for det tilfellet forholdet er eksplisitt dekket avenseparate,skriftligkonfidensialitetsog/ellerlisensavtalesignertavkjøperenelleravgyldigpatenteksplisitt disclosed til Kjøperen før eller på tidspunktet forbestillingen Selgeren skal holde Kjøperen, hans rettsetterfølgere og kunder, skadesløs for krav om krenkelseavimmaterielle rettigheter (inkludert patent, varemerke, copyright, ideell, industriell designrett) ogforskadeellerutgiftersomskyldesslikkrenkelse,inkludertjuridiskogandreprofesjonellehonorarersomsp ringer ut av eller er knyttet til Leveransen (inkludert, men ikke begrenset til, deres produksjon,kjøp,bruk og/eller salg), med unntak for det tilfellet at slik krenkelse omfattes av design skapt avkjøperenog skriftlig gitt tilselgeren Copyrighttiltegninger,dokumenteroganneninformasjonprodusertavellerpåvegneavSelgerenskal forbli hosselgeren SelgerengirKjøperenenikkeeksklusiv,ugjenkallelig,vederlagsfrilisenstilåbenytteimmateriellerettighetereietavSelgerensomernødve ndigellerincidentfordenrimeligantattebrokenellerbenyttelsen avleveransen. 18. Konfidensialitet 18.1 SelgerenakseptererateierinformasjonogkonfidensiellinformasjonvilmottasfraKjøperenellerbliutvikletf orkjøpereniforbindelsemedbestillingen,uavhengigavomslikinformasjonmarkereselleridentifiseres somkonfidensiell Selgeren aksepterer å holde all eierinformasjon eller konfidensiell informasjon relatert tilkjøperkonfidensiell og aksepterer videre å ikke gi slik informasjon eller tillate at slik informasjon gis tilandre,eller å bruke eierinformasjon og konfidensiell informasjon for annet formål ennbestillingen Etter utløp eller terminering av Bestillingen, vil Selgeren, på Kjøperens forespørsel, omgåendeleveretil Kjøperen alle dokumenter og andre media, inkludert alle kopier derav i hvilken som helst formsominneholder eller relaterer seg til Kjøperens konfidensielle informasjon ellereierinformasjon. Page9

10 18.4 Selgerensforpliktelserunderdettepunktetvilfortsetteforenperiodepå6årfradatoenforovergivelseavinform asjondekketavdettepunktet,medmindreenlengreperiodeerspesifisertskriftligavkjøperen Debegrensningerogforpliktelsersomomfattesavdettepunktetvilikkegjeldeinformasjonsom:a)forhold som var offentlig kjent på tidspunktet for Kjøpers fremleggelse; b) etter KjøpersfremleggelsebliroffentligkjentogdetteikkeskyldesfeilhosSelgeren;ellerc)Selgerenkanbeviseved skriftligdokumentasjon at informasjonen var rettmessig i hans besittelse før Kjøperens fremleggelse elleratinformasjonenvarutvikletavselgerenuavhengigavbrokenellersammenhengmedkjøperensinform asjon Selv om bestemmelser i denne Kontrakten skulle tilsi det motsatte vil konfidensialitetsellertaushetspliktsavtalermellompartenedatertforutforbestillingen,havirkningmedmindreanneteravtaltv edbestillingen.idengraddetforeliggerenkonfliktmellomeksplisittebestemmelserislikavtale og dette punkt, vil bestemmelsene i nevnte avtale haforrang. 19. Publisitet Med mindre det kreves i relevant lovgivning, skal Selgeren ikke på noen måte annonsere.publisereellergiinformasjontiltredjepart(andreennselgerensprofesjonellerådgiverepåennee d-toknowbasis)omdetfaktumatselgerharavtaltålevereleveransenomfattetavbestillingentilkjøperen,eller Bestillingens betingelser, eller benytte Kjøperens varemerke eller firmanavn ipressemeldinger,annonsering, annonser eller markedsføringsmateriell uten å innhente Kjøperensskriftligeforhåndssamtykke. 20. Forholdet mellompartene 20.1 Selgeren og Kjøperen er uavhengige kontraherende parter og ingen ting i Bestillingen gjør atpartenebliransatt,agentellerjuridiskrepresentantfordenandre.bestillingenfirikeknoenavparteneretttilå påta seg eller å skape forplikeysle på vegne av, eller I navnet av, denandre Selgerenvilaleneværeansvarligforarbeidsgiveravgiftoginntektsskatt,forsikringspremier,avgifterogandre kostnaderhanpådrarsegiforbindelsemedutførelseavbestillingen,medunntakforforholdsom eksplisitt er regulert i skriftlig avtale signert med Kjøperen. Alle ansatte og agenter forselgereneller deres respektive leverandører er ansatte eller agenter kun for Selgeren eller slikeleverandører,ogikkeforkjøperen,ogdeerikkeberettigettilansattefordelerellerandrerettigheterihenho ldtilkjøperensansatte.kjøperenerikkeansvarligfornoenforpliktelservedrørendeselgerensansatteeller agenter eller deresleverandører. 21. Overdragelse SelgerenkanikkeoverføreellerdelegeresineforpliktelserunderBestillingenutenKjøperensskriftligeforhån dssamtykke. I tilfeller hvor overføring eller delegasjon er godkjent av Kjøperen, skalselgerenforsatthaaltansvarforleveransen,herunderalleaktuellegarantierogkrav,medmindreannete rskriftligakseptertavkjøperen. 22 Lovvalg 22.1 Bestillingen skal tolkes i samsvar med og reguleres av norske rett og enhver tvist eller uenighetskalundergis norske domstolers eksklusivekompetanse Ikke noe i denne Avtalen skal tolkes som eller anses som et partnerskap eller et joint venturemellomparteneogingenavparteneskalbindesavenfremstilling,handlingellerunnlatelsefradenand re. Page10

11 23. Ugyldighet DersomenbestemmelseiBestillingenerugyldigellerikkekankrevesgjennomførtimedholdavlov,forskrift,a nordning,administrativtpåleggellerdomstolsavgjørelsevildettevilkåretbliansettendretellerslettetaltetters omhvasompasserisituasjonen,menbareidengraddeternødvendigforåværeisamsvarmedloven.dereste rendevilkåreneibestillingenvilfortsattgjelde. 24. Avkall UnnlatelsefraenpartmedåkreveoppfylleseavnoenavBetingelseneiBestillingenpåvirkerikkedennesretttils enereåkreveoppfyllelse.hellerikkeavkallpååpåberopebruddpåenbestemmelseibestillingeninnebærera vkallpååpåberopesegetsenerebruddpådenneellerandrebestemmelseribestillingen. 25. Forpliktelsenesvarighet Selgers forpliktelser ovenfor Kjøper består selv om Bestillingen termineres av Kjøperen, medmindreannetfremkommeravbestillingen. 26. Tredjepartsrettigheter IngendeliBestillingenkanpåberopesavenpersonellerenhetsomikkeerpartiBestillingen. Page11

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dok.ID/ Doc.ID: 001818 Opprettet/Created: 2008.0.24 2013.09.0 Rev.nr/Revision: 005 Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA

Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA Versjon 1.04. Sist revidert 30.09.2015 Innholdsfortegnelse 1. ETISKE RETNINGSLINJER... 3 2. ETISK HANDEL... 3 3. MILJØ... 3 4. BÆREKRAFT... 3 5. SIKKERHETSDATABLAD...

Detaljer

Sør-Norge Aluminium AS

Sør-Norge Aluminium AS 1 - Innkjøpsbetingelser Emne Spesifikasjon 1.1 Alminnelige innkjøpsbetingelser Utgiver enhet MAT Dato: 21.08.2015 av Knut Årthun Utarbeidet MAT av Knut Årthun Dokument nr.: 1.1 Rev.nr. 3.7 Gjelder fra:

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge 1. Virkeområde 1.1 Alle bestillinger akseptert av Eurofins selskaper eller filialer (samlet kalt Eurofins ) skal være underlagt disse generelle salgsbetingelser ( Generelle Salgsbetingelser ), inkludert

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold Denne avtale om Tjenester unntatt vedlikehold (Avtalen) regulerer transaksjoner der Kunden bestiller tjenester fra International Business Machines AS ( IBM ). 1. Definisjoner Konsern er en juridisk enhet,

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Kontrakt vedrørende kjøp av

Kontrakt vedrørende kjøp av Kontrakt vedrørende kjøp av Vedlegg 3 MATVARER Varegruppe 3 Fisk og fiskeprodukter mellom BALSFJORD KOMMUNE (heretter kalt KUNDEN) og for perioden (heretter kalt LEVERANDØREN) f.o.m. 15.06.2014 t.o.m.

Detaljer

Standardvilkår for våre tjenester

Standardvilkår for våre tjenester Standardvilkår for våre tjenester 1 Innledning 1.1 Standardvilkår for våre tjenester etc. (Standardvilkår) Disse standardvilkårene gjelder for tjenester som leveres av de nedenfor nevnte norske PwC selskaper.

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 1 Generelt 1.1 Med mindre annet er avtalt, er følgende generelle betingelser og vilkår for levering som er kunngjort for Kjøper,

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE STANDARD STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE 1. OM STANDARD KONTRAKTVILKÅR Standard Kontraktsvilkår for Stavanger kommune er del av den kontrakt som er inngått med Leverandøren om kjøp av varer

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 9 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Definisjoner Aksept Avtalen Kunden Kundespesifikke Prosjekter Konfidensiell Informasjon Leveranse Opphavsrettigheter Skatt Syndikerte Prosjekter Tilbud Tjeneste

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Generelle innkjøpsvilkår

Generelle innkjøpsvilkår Revisjons 10.05.2013 1. Generelt Disse innkjøpsvilkår gjelder for alle leveranser til Autronica Fire and Security AS i det følgende kalt Kunde, med mindre annet er spesielt avtalt i inngått spesielle kontraktsvilkår,

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn)

.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) Investoravtale 1. Parter Det er i dag inngått slik avtale mellom.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og.., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) 2. Bakgrunn KLUBBEN har behov for

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

KONTRAKT NR. K-SF mellom SAGA PETROLEUM ASA HELGELANDSBASE AS. for BASETJENESTER

KONTRAKT NR. K-SF mellom SAGA PETROLEUM ASA HELGELANDSBASE AS. for BASETJENESTER KONTRAKT NR. K-SF-98-006 mellom SAGA PETROLEUM ASA og HELGELANDSBASE AS for BASETJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE FOR KONTRAKTEN: BILAG A - ARBEIDSBESKRIVELSE BILAG B - KOMPENSASJON BILAG C - PLAN BILAG D

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater

Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater Avtale om utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater mellom og Buypass AS Dokumentversjon 1.3 1 Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom , heretter kalt

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

HP Deleutskiftingstjeneste

HP Deleutskiftingstjeneste HP Deleutskiftingstjeneste HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP Deleutskiftingstjeneste skifter ut defekte HP-deler med erstatningsdeler på gjeldende revisjonsnivå som er

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.4.2011, i kraft 1.8.2011. Fastsatt av Norske Finansielle Referanser AS () 1 16.12.2016,

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 1 Anvendelse 1.1 Disse Alminnelige Vilkårene skal benyttes når partene (Bestiller og Leverandør) skriftlig eller på annen måte har avtalt det. Avvik

Detaljer

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 1 av 12 DEL II GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR ANSKAFFELSESNR.: K-00185 Post- og budtjenester til NSB Side 2 av 12 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER

Detaljer

Rammeavtale 14/4463 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

Rammeavtale 14/4463 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2. Rammeavtale 14/4463 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Kjøp av: Medisinsk forbruksmateriell

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Sarpsborg kommunes alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Vedtatt av bystyret 7.9.2000, sak 00/52. Disse alminnelige betingelser gjelder for

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer