CBRE Corporate Outsourcing AS Innkjøpsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CBRE Corporate Outsourcing AS Innkjøpsbetingelser"

Transkript

1 CBRE Corporate Outsourcing AS 1. Definisjoner GjeldendeRett betyrnorskeloverogforskrifter,gjeldendefellesskapsrettslikdefinertieøs-lovenav , U.S. Foreign Corrupt Practises Act ( FCPA ) eller annengjeldendeantikorrupsjonslovgivningogenhverannenregulering,avgjørelseellerautorisasjonfraeto rgansomharmyndighetideforholdsombestillingenomfatter. Kjøper betyrcbre Corporate Outsourcing AS, Mazars Revisjon AS, Bogstadveien 27 B, 0355 OSLO, Norway Kjøperens Kunder(r) betyr kunde(r) som Kjøperen selger Leveransen til (inkorporert iprodukteneleverttilslik(e)kunde(r)ellerdenendeligemottakerellersluttbrukeravleveransen,dersomslike nhetikke erkjøperen. Konsekvenstap betyr ethvert konsekvenstap, indirekte tap eller økonomisk tap ellerskade,inkludert,menikkebegrensettil:(i)øktekostnaderellerutgifter,(ii)produksjonstap,fortjenestetap,omsetningstap, tap av kontrakter eller inntektstap, eller (iii) straffeerstatning og/eller tilleggsstraffsomspringerutavelleroppståriforbindelsemedleveransen. Bestilling betyretskriftligdokumentfrakjøpersominneholderettilbudfrakjøpertilselgeromåkjøpevarer/t jenester(leveransen),alltidpådevilkårsomfremkommeravbetingelsene. Pris betyrdenprisenkjøperskalbetaleforleveransenslikdennefremkommeribestillingen. Selger betyrdenpartsomskallevereleveransenidentifisertiogpådevilkårsomfremkommeravbestillinge n. Selgers Eiendom betyr maskiner, utstyr, verktøy, jigs, dies, måle-, innredning, former, mønstreogandregjenstandersomernødvendigforproduksjonavleveransen. Leveransen betyrvareneog/ellertjenestenesomskalleveresavselger. Betingelsene bet yrdisseinnkjøpsbetingelsene. Page1

2 2. Tilbud ogaksept 2.1 HverttilbudinkludererogerregulertavBetingelsene.Betingelseneharrangoveralletidligereavtaler,bestillin ger,pristilbud,forslagogannenkommunikasjonmellompartenevedrørendeleveransen. 2.2 EndringavBetingelsenemåskjegjennomskriftligavtalemellomparteneogeksplisittfremgåiBestilli ngen SelgerakseptererdisseBetingelseneoginngårenkontraktvedåforetasegfølgende: 2.5 (a) Påbegynne arbeid under Bestillingen,eller (b) skriftlig akseptere Bestillingen,eller (c) enhverannenhandlingsomanerkjennereksistensenavenkontraktvedrørendeinnholdetibestill ingen. 3. Varighet 3.1 HvisikkeBestillingenerterminert/sagtoppavKjøper,vildenværebindendeforparteneietårfradatoende nblesendttilselgereller,dersomopphørsdatoerfastsattibestillingen,tildennedato("initiellperiode"). 3.2 Ved utløpet av den Initielle Perioden vil Bestillingen automatisk bli fornyet forsuksessiveettårsperiodermedmindreenavparteneminst60dagerførutløpetavslikperiodegirskriftligmel dingom at han ikke ønsker at Bestillingen skalfornyes. 4. Mengde oglevering 4.1 Selgeren skal levere de mengder av Leveransen som fremkommer i den enkeltebestilling. 4.2 MedmindredetuttrykkeliguttrykkespåforsidenavBestillingen,erKjøperenikkeundernoenforplikt else til å kun kjøpe varene/tjenetstene fraselger. 4.3 MedmindreanneterskriftligavtaltmedKjøper,vileiendomsrettentilLeveransenoverføresfraSelgertil Kjøper ved levering til det sted Kjøper har angitt ibestillingen. 4.4 RettidigleveringavLeveranseneravvesentligbetydning.Kjøperenerikkeforpliktettilåakseptereførtidig leveranse, forsinket leveranse, delvis leveranse eller utvidetleveranse. 4.5 Selger er ansvarlig for levering avvarene(tjenestene 4.6 SelgerenmåoverholdeICCIncoterms2010,allrelevantlovgivningvedrørendeleveringogmerking,inklud ert,menikkebegrensettil,deneuropeiskeunionsdirektiver2002/96/ec,2002/95/eclinkrohs Directive:http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm og 1907/2006/ECLink(REACH)Regulation:http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intr o.htmvedrørendebehandlingavfarligestoffer.selgerenskalerstattekjøperenforutgifterforårsaketavfeil pakking,merking, valg av trasé ellerforsendelse. Page2

3 5. Pris ogbetalingsbetingelser 5.1 PrisenskalværeslikfastsattiBestillingerogskal,medmindreanneterfastsatt,inkluderefrakt,lagring,håndteri ng,pakking,forsikringtilådekkeallestegileveringsprosessenogalleselgersøvrigekostnader og avgifter, inkludert alle skatter som må fremkomme separat på Selgers faktura forhverforsendelse. 5.2 Med mindre annet er spesifisert, skal Prisen anses å inkludere alle forsendelsesomkostningerbasertpå at Leveransen sendes FCA (lastet) fra Selgers endelige produksjonssted, med Kjøpes transport. ItilfelleKjøperenkreveralternativeleveringsmåte,inkludert,menikkebegrensettil,exworks,CIF,FOBor DAP Airport, slik definer i ICC Incoterms 2010, skal prisen justeres basert på omforente kriterieribestillingen. 5.3 Selgeren har rett til å fakturere Kjøperen på, eller på et hvert tidspunkt etter, levering avleveransen.hverfakturaskalangibestillingsnummeret,endringsellerleveransenummer,kjøpersdelnummr,selgers delnummer der det er aktuelt, antall enheter i forsendelsen, antall kartonger eller containereiforsendelsen, fraktbrevnummer og all annen informasjon som Kjøper berom. 5.4 SelgerenakseptererogsamtykkeriatKjøperenikkeskalbetalefakturaersomikkeinneholderkorrektbestillin gsnummer. 5.5 Fakturaene skal sendes til den adresse Kjøperen har angitt ibestillingen. 5.6 MedmindreanneterfastsattiBestillingenskalKjøperenbetalePriseninnen60sugardageretterdetsenestea vfølgendetidspunkter:(i)sistedagidenmånedenkjøpermottarenkorrektfakturafraselgerenforleveransen og(ii)densistedagenidenmånedensomkjøperakseptererdenaktuelleleveransen. 5.7 KjøperenharretttilåmotregneiPrisen(inkludertmerverdiavgift)ethvertbeløphanskylderSelgereniforbindel se med Bestillingen eller annen avtale medselgeren. 5.8 Uavhengig av hva som måtte stå i dette dokumentet, skal ikke GWS/CBRE ikke være pliktig til å betale Leverandøren for Leveransen før GWS/CBRE har mottatt betaling fra sine kunder for slik Leveranse 6. Forsendelse 6.1 Selgeren skal: a) pakke og forsende leveransen på passende/adekvat mate, og tydeligmerkeidentiteten til transportøren og destinasjonslandet; b) velge en trasé i henhold tilkjøperensinstruksjoner; c) sette merkelapp på hver enhet/pakke i henhold til Kjøperens instruksjoner;d)vedlegge papirer med hver forsendelse som viser bestillingsnummer, endringsellerleveransenummer,kjøpersdelnummer,selgersdelnummer(derhvordeterrelevant),antallenheterifor sendelsen, antall containere i forsendelsen, Selgerens navn og nummer, fraktbrevnummer; oge)omgåendesendeoriginaltfraktbrevellerannenforsendelseskvitteringforhverforsendelseihenholdtilkj øperens instruksjoner og transportørenskrav. 6.2 ICC Incoterms 2010 skal gjelde for alleforsendelser. 6.3 FørLeveransensendes,skalSelgerengiKjøperentilstrekkeligskriftligvarsel(inkludertegnedemerkelapper på alle Leveranser, containere og kasser/innpakninger inkludert av fall,oggjenvinningsinstruksjoner, sikkerhetsdatablad for materiell og analysesertifikater) for farligellermateriell undergitt restriksjoner, som er del av Leveransen, sammen med eventuelle instruksjoneromspesialhåndtering som er nødvendig for å veilede transportører, Kjøper og deres ansatte omhvordandisseskaltaadekvatetiltakiforbindelsemedhåndtering,transportering,prosessering,brukogåk vitte seg med Leveransene, containerne og emballasje. Selger aksepterer å overholde allrelevantlovgivning vedrørende levering og merking, inkludert, men ikke begrenset til, den EuropeiskeUnionsdirektiver 2002/96/EC, 2002/95/EC Link RoHS Directive:http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm og 1907/2006/EC Link(REACH)Regulation: Page3

4 vedrørendebehandlingav farlige stoffer. Selgeren skal erstatte Kjøperen for utgifter forårsaket av feil pakking, merking,valg Page4

5 av trasé eller fordendelse. Kjøper kan, etter eget valg, anmode om at leveransen skjeroverensstemmendemedregleriannenincotermenndespesifisertipkt.5.2foran. 7. Inspeksjon og MangelfulltUtstyr 7.1 HvisLeveransenharmanglerogfølgeligbliravvistavKjøperenskaldemengdersomomfattesavBestillin gen anses redusert med mindre Kjøperen varsler Selgeren om detmotsatte. 7.2 I tillegg til andre mangelsbeføyelser Kjøperen har: (i) aksepterer Selgeren at denmangelfulleleveransenreturneres,forselgerensregningogrisiko,samttransportavgifter,ogåerstatte mangelfulleleveranseridengradkjøperenfinnerdetnødvendig;(ii)atkjøperenforutforreturkanhafåttutbed retleveransersomikkeoppfyllerkraveneibestillingen;og/eller(iii)atselgerenskalerstatteallekjøperensrim eligeutgifterknyttettilavvisningellerutbedringavmangelfullleveranse. 8. Endringer 8.1 Kjøperenforbeholdersegrettentilåpåleggeendringer,elleråforårsakeatSelgerenforetarendringer,itegnin ger,spesifikasjoner,eksemplerellerbeskrivelseravleveransen.kjøperenforbeholdersegogså retten til på annen måte å endre arbeidsomfanget omfattet av bestillingen, inkludert arbeidiforbindelse med forhold som inspeksjon, testing eller kvalitetskontroll. Kjøperen kan ogsåbestemmeat leveranse av råmaterialer skal skje fra Kjøperen selv eller fratredjeparter. 8.2 DersomidettilfelletenendringavbestillingenforetattavKjøperenskullehabetydningforPrisenellertid for levering eller utførelse, må Selgeren varsle Kjøperen skriftlig innen 10 dager etter å hamottattvarsel om virkninger for Prisen. Kjøperen kan be om tilleggsdokumentasjon fra Selgerenvedrørendeendringensomviserårsakentilovennevnteinnvirkningpåkontraktsprisenellertidforle veringellerutførelse. Selgeren skal ikke foreta endringer i Utstyrets design, spesifikasjoner,prosessering,pakking,merking,frakt,pris,datoellerleveringsstedmedmindrekjøperinstru ereromellerskriftliggodtar slikendring. 9. Garantier 9.1 Selger garanterer uttrykkelig atleveransen: (a) Erioverensstemmelsemedspesifikasjoner,tegninger,eksempler,beskrivelserogendringerlevert avkjøperen; (b) Oppfyller de krav som stilles i lovgivning påbud, forskrifter ogstandarder; (c) Er av god kvalitet, uten feil og egnet for formålet;og (d) Velges,designes,produseresogmonteres/settessammenavSelgerenbasertpåKjøperesvarslede bruk og være egnet til formålet Kjøperens planlagte formal;og (e) At alt arbeid vil bli utført på en profesjonell og fagmessig måte i samsvar med avtaltestandarderog spesifikasjoner og for øvrig i samsvar medindustripraksis. 9.2 GarantiperiodenforLeveransenskalværedensisteav(i)toårfradendatoenKjøperakseptererLeveransen(ii) garantiperiodenundergjeldenderett,eller(iii)dengarantiperiodenkjøperentilbyrkjøperenskunder. 9.3 Selgerenskalumiddelbartskriftligvarslekjøperendersomhanbliroppmerksompåeningrediens,komponent,designellerfeilILeveransensomkanværeskadeligforpersonerellereiendom. 9.4 Kjøpersbetalingavprisen,akseptavdesign,tegninger,material,prosesseringellerspesifikasjonervilikke frita Selger for ansvar under dissegarantiene. Page5

6 10. Kvalitet 10.1 Selgeren skal overholde Kjøperens kvalitetskontrollstandarder og inspeksjonssystemer og vil Itilleggdelta I Kjøperens leverandørkvalitets- ogutviklingsprogram På Kjøperens forespørsel vil Selgeren gjøre servicemanualer og annet materiale relaterttilleveransen tilgjengelig for Kjøper utenkostnad. 11. Ansvar ogmangelsbeføyelser 11.1 SelgerskalholdeKjøperskadesløsforpersonskadeellerdødsfallsåfremtslikskadeellerdødsfalloppstår i forbindelse med eller på grunn av Selgerens gjennomføring eller mangel pågjennomføringav sine forpliktelser under Bestillingen, dersom og i den grad dette skyldes uaktsomhet eller bruddpådissebetingelserfraselgerenssideelleruaktsomhetavselgerensansatte,agenter,leverandørero g/ellerunderleverandører Selgeren skal holde Kjøperen og Kjøperens kunder og alle deres agenter ogrettsetterfølgereskadesløsforskadeogtap(inkludertkonsekvenstap,indirektetapogøkonomisktap),kra v,ansvarogkostnader (inkludert rimelige juridiske and andre profesjonshonorarer, forlik og rettsavgjørelser)somspringerutavellerskyldesmangelfulleleveranser,elleruaktsomellerurettmessighan dlingellerunnlatelse av Selgeren, Selgerens agenter, ansatte eller underleverandører, eller somskyldeskontraktsbruddelleratselgerikkeoppfyllersinegarantierellerandrebestemmelserellerbetingel seribestillingen (inkludert enhver del av dissebetingelsene) RettigheteneogmangelsbeføyelseneKjøperharimedholdavBestillingengjelderitilleggtilandrelovbestemt ebeføyelser IensakanlagtavKjøperenforåfågjennomførtselgerensforpliktelsetilåprodusereoglevereBestillingen Leveranse, er partene er enige om at Kjøperen ikke alltid vil ha enegnetmisligholdsbeføyelse og dermed er Kjøperen berettiget til specific performance avselgerensforpliktelser underkontrakten GWS/CBRE SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR LEVERANDØREN FOR SPESIELLE, INDIREKTE ALLER AVLEDEDE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DENNE BESTILLINGEN. GWS/CBREs samlede erstatningsansvar forbundet med skader, eller andre faktorer, som følge av oppfyllelse eller manglende på oppfyllelse under denne Bestillingen eller med hensyn til eventuelle andre forpliktelser/ansvar her, skal ikke overstige prisen for Leveransen. 12. Lovgivning ogetikk 12.1 SelgerogLeveransenskaloppfylleallekravirelevantlovgivning,standarderrelaterttilfremstilling,merking, transport, import, eksport, lisens, godkjenning eller sertifisering av Leveransen,inkludertlovgivning relatert til antikorrupsjon, miljømessige forhold, arbeidsregulering,diskriminering,yrkesskade eller sikkerhet og motorkjøretøysikkerhet. Bestillingen inkluderer alle forpliktelserogbetingelser som krevesovenfor Selger skal bare benytte lovlig og etisk forretningsskikk i de aktiviteter forutsatt i Bestillingen.Selgerskal ikke utstede for høye eller på annen måte uriktige fakturaer til Kjøper. Ingen del avbetalingeneselger mottar vil bli brukt til formål som vil kunne innebære et brudd på relevant lovgivning,inkludertfcpa, eller annenantikorupsjonslovgivning Kjøperenharetablertenetikkpolicytilgjengeligpå ogforventeratselgerenogselgerensansatteogkontraktsmotparterfølgerdennepolicyellertilsvarendeege netikkpolicy. 13. Kjøperens kunderskrav 13.1 Selgerenakseptereråoppfylledeaktuellebestemmelseneiavtalermellomkundenogkundenskjøpere i den grad det er krevd skriftlig avkjøperen. Page6

7 13.2 Kjøperen skal gi Selgeren informasjon vedrørende kjøpsordre fra sine kunder i den gradslikinformasjon relaterer seg tilleveransen SelgereneransvarligforåbringepådetrenehvordanslikinformasjonpåvirkerSelgerensforpliktelserunder bestillingen, og Selgeren vil oppfylle alle slike betingelser vedrørende Kjøperens kunder i dengraddetteerinnenforselgerenskontroll.kjøperenkan,vedskriftligvarseltilselgeren,velgeatbestemmel seneidettepunkt13skalhaforrangovermotstridendebetingelsermellomkjøperogselger. 14. IForsikring 14.1 Selgerskalhaenforsikringsdekningisamsvarmedangivelsennedenforellerenrimeligtilleggsdekning dersom Kjøperen kreverdet. Typeforsikring Bedriftsansvars-forsikring* for personskade om harsitt utspring i eiendom, operasjon,personskade, produkter/fullførte operasjonerog kontraktsansvar somdekker kravet omskadesløsholdelse under Ansvarog Mangelsbeføyelser (pkt10). Motorvognforsikringsom dekker allemotorvogner benyttet i forbindelsemed utførelse avarbeidet Yrkesskadeforsikring Arbeidsgiversansvar Profesjonsansvar(hvis aktuelt) Kriminalitetsforsikring Minimumsnivås $5,000,000 per tilfelle, generell totalsum, produkt- og fullførte operasjoner totalsum,person skade og tap avomdømme $2,000,000 kombinert "single limit" som dekker skade på eiendom og personskadeper skadetilfelle eller minimumskrav fastsatt ilovgivningen Slik krevet i stedlig rett i jurisdiksjonen hvor arbeidet skal utføres og/eller lovgivning somgjelder de ansatte som utførerarbeidet $1,000,000 per ulykke, per ansatt, per sykdom polise krav/grense eller som krevetunder stedlig rettlovgivning $1,000,000 perkrav I tilfeller, og i den grad,relevant * Grensene på bedriftsansvarsforsikringen kan oppfylles ved en kombinasjon av Bedriftssansvar og paraply/utvidetansvars policy[] Selgeren vil levere til Kjøperen adekvat bevis for slik forsikringsdekning senest 10 dager etterkjøpersskriftligeforespørsel EksistensenavforsikringerinnebærerikkeatSelgerbefrisforsineforpliktelserelleransvarunderBestillingen I tilfeller hvor forsikringsdekning og/eller nivå følger av stedlig rett, gjelder den med deminimumskravsom er gjengittovenfor. 15. Terminering 15.1 Kjøperen kan terminere Bestillingen, uten å være ansvarlig overfor Selger, hvis noen av defølgendeellersammenlignbarehendelserinntrer,ogselgervilrefunderekjøperenallekostnaderkjøpere npådrarsegisammenhengmeddetfølgende,inkludertmenikkebegrensettiljuridiskeogandreprofesjonsho norarer: a) Selgeren blir insolvent; b) Selgeren inngir oppbudsbegjæring; c)en Page7

8 konkursbegjæring mot Selgeren inngis; d) en bostyrer for Selger oppnevnes; eller e) Selgerenforetarenoverdragelsetilfordelforkreditorer KjøperenkanterminereBestillingen,utenåværeansvarligoverforSelger,hvisSelgeren:a)forkaster,bryter eller truer med å bryte vesentlige bestemmelser i disse Betingelsene; b) ikke leverer ellertruermedikkeålevereleveranseneogutføretjenesterisammenhengmedbestillingen;c)ikkeharfremdr ift eller ikke oppfyller rimelig kvalitetskontroll slik at det innebærer en fare for rettidigogrettmessig fullføring eller levering av leveransen og ikke korrigerer slik feil eller brudd innen 10dager,ellerkortereperiodedersomdeterforretningsmessigrimelig,ettermottakavskriftligvarselfraKjøpe ren som spesifiserer feilen eller bruddet; eller d) inngår eller tilbyr å inngå en transaksjonsomomfattersalgavenvesentligdelavselgerensaktivabenyttettilproduksjonavleveransenfor Kjøperen eller en fusjon, salg eller bytte av aksjer eller annen egenkapitalinteresse som vil resultereikontrollskifte hos Selger. Selger vil varsle Kjøperen innen 10 dager etter å ha påbegyntforhandlingersom kan lede til den situasjon spesifisert i d) ovenfor, forutsatt at Kjøperen, på Selgerensforespørsel,vil inngå en adekvat taushetspliktsavtale relatert til informasjon fremlagt til Kjøperen i forbindelsemedsliktransaksjon Dersom en av partene er ute av stand til, forsinket eller forhindret til å utføre sine forpliktelserunderbestillingen på grunn av årsak eller forhold utenfor hans rimelige kontroll og som ikke er oppståttsomfølgeavhansinsisteringforenperiodepåmerenn60dager,skalbestillingenumiddelbarttermine res I tillegg til andre rettigheter for Kjøperen til å avbestille eller terminere Kontrakten kankjøperendersomhanønskerdet,umiddelbartterminereheleellerdeleravbestillingennårkjøperenmått eønskedetogpåbakgrunnavhvilkensomhelstårsakvedågiskriftligvarseltilselger. KjøpererforpliktettilåerstatteSelgersproduksjonskostnadervedordreiproduksjon Vedmottakavsliktvarselomterminering,oghvisikkeanneterfastsattavKjøperen,skalSelgeren:a)umiddelb art avslutte alt arbeid under Bestillingen; b) overføre eierskap og rettigheter samtoverlevereferdigeleveranser,pågåendearbeidogdelerogmaterialesomselgerenharprodusertellerk jøptinni henhold til de mengder Kjøperen har bestilt og som Selgere ikke kan bruke til å produsere varerforseg selv eller andre; c) verifisere og betale krav fra leverandører for faktiske kostnader pådrattdirektesometresultatavtermineringenogsikresegmaterialeneiunderleverandørensbesittelse;d)ta denødvendige rimelige skritt for å beskytte eiendom i Selgerens besittelse som Kjøperen hareninteresseiinntilinstruksjonomåkvittesegmeddettefrakjøperenharblittmottatt;oge)vedkjøperens rimelige forespørsel, samarbeide med Kjøperen til å overføre produksjon av Leveransertilen annenleverandør VedtermineringfraKjøperenihenholdtilpunkt15.4skalKjøperenværeforpliktettilbareåbetaledetfølgende: (i) prisen for alle ferdige Leveranser i de mengder bestilt av Kjøperen og som er isamsvarmed Bestillingen; (ii) Selgerens rimelige faktiske kostnader for påbegynt arbeid og deler ogmaterialeroverført til Kjøperen under b) ovenfor; (iii) Selgerens rimelige pådratte faktiske kostnader foroppgjøravkravvedrørendesineforpliktelsertilunderleverandøreridengraddeerdirekteforårsaketavterm ineringen;og(iv)selgerensrimeligfaktiskekostnaderforåutføresinforpliktelseihenholdtilpunkt d) ovenfor. Selgeren vil fremskaffe til Kjøperen, innen en måned etter termineringsdatoen,ellerslikannenperiodesomerkrevetavkjøperenskunde,denneskravomterminering,s omvilbeståutelukkendeavpunktervedrørendekjøperensforpliktelsetilselgerenangittidettepunktet Uansett hva som fremkommer av andre bestemmelser i disse Betingelsene, er Kjøperenikkeansvarlig overfor Selgeren for tap av forventet fortjenetse, underdeking av faste omkostninger,rentepåkrav,produktutviklingogprosjekteringskostnader,kostnaderforbundetmedreorgan iseringavverktøy, anlegg og utsyr eller leie, ikke-amortisert kapital- eller nedskrivninskostnader,ferdigvarer,halvfabrikatellerråvarersomselgerenharprodusertutovermengdene angittibestillingen,ellergenerelleadmisnistrativeulemperpågrunnavtermineringen,hvisikkeanneteravtalt Kjøperens forpliktelse ved termingering i henhold til dette punkt 15 vil ikke overstige denforpliktelsekjøperen ville ha hatt til Selgeren dersom terminering ikke haddeskjedd. Page8

9 15.9 KjøperenharretttilårevidereSelgerensdokumentasjonførelleretterbetalingforåverifiseredebeløpSelgere nhartattmedisittavslutningskrav.kjøperenharikkenoenforpliktelsetilåbetaletilselgerenihenholdtildettepu nkthviskjøperenterminererbestillingenellerdeleravbestillingengrunnet feil eller kontraktsbrudd avselgeren. 16. ForceMajeure 16.1 KjøperenerikkeansvarligfortapellerskadesominntrersomenfølgeavenfeilellerforsinkelseiutførelsenavBe stillingendersomutførelsenerforsinketellerforhindretavforholdutenfordennesrimelige kontroll og som ikke er forårsaket av dennesinsistering Partene skal iversette rimelige tiltak for å forsøke å overvinne forhold eller hendelser som omfattesavpunkt Sålengedetforeliggerenperiodesomomfattesavpunkt16skalKjøperikekværeforpliktetitilåforeta betaling tilselger. 17. Informasjonsrettigheter 17.1 Selgeren skal ikke fremsette noen krav mot Kjøperen, Kjøprens kunder, eller deresrespektiveleverandører,somgjeldernoetekniskinformasjonsomselgerenhargitttellervilkommetilåg itilkjøperen i forbindelse med Leveransen, med unntak for det tilfellet forholdet er eksplisitt dekket avenseparate,skriftligkonfidensialitetsog/ellerlisensavtalesignertavkjøperenelleravgyldigpatenteksplisitt disclosed til Kjøperen før eller på tidspunktet forbestillingen Selgeren skal holde Kjøperen, hans rettsetterfølgere og kunder, skadesløs for krav om krenkelseavimmaterielle rettigheter (inkludert patent, varemerke, copyright, ideell, industriell designrett) ogforskadeellerutgiftersomskyldesslikkrenkelse,inkludertjuridiskogandreprofesjonellehonorarersomsp ringer ut av eller er knyttet til Leveransen (inkludert, men ikke begrenset til, deres produksjon,kjøp,bruk og/eller salg), med unntak for det tilfellet at slik krenkelse omfattes av design skapt avkjøperenog skriftlig gitt tilselgeren Copyrighttiltegninger,dokumenteroganneninformasjonprodusertavellerpåvegneavSelgerenskal forbli hosselgeren SelgerengirKjøperenenikkeeksklusiv,ugjenkallelig,vederlagsfrilisenstilåbenytteimmateriellerettighetereietavSelgerensomernødve ndigellerincidentfordenrimeligantattebrokenellerbenyttelsen avleveransen. 18. Konfidensialitet 18.1 SelgerenakseptererateierinformasjonogkonfidensiellinformasjonvilmottasfraKjøperenellerbliutvikletf orkjøpereniforbindelsemedbestillingen,uavhengigavomslikinformasjonmarkereselleridentifiseres somkonfidensiell Selgeren aksepterer å holde all eierinformasjon eller konfidensiell informasjon relatert tilkjøperkonfidensiell og aksepterer videre å ikke gi slik informasjon eller tillate at slik informasjon gis tilandre,eller å bruke eierinformasjon og konfidensiell informasjon for annet formål ennbestillingen Etter utløp eller terminering av Bestillingen, vil Selgeren, på Kjøperens forespørsel, omgåendeleveretil Kjøperen alle dokumenter og andre media, inkludert alle kopier derav i hvilken som helst formsominneholder eller relaterer seg til Kjøperens konfidensielle informasjon ellereierinformasjon. Page9

10 18.4 Selgerensforpliktelserunderdettepunktetvilfortsetteforenperiodepå6årfradatoenforovergivelseavinform asjondekketavdettepunktet,medmindreenlengreperiodeerspesifisertskriftligavkjøperen Debegrensningerogforpliktelsersomomfattesavdettepunktetvilikkegjeldeinformasjonsom:a)forhold som var offentlig kjent på tidspunktet for Kjøpers fremleggelse; b) etter KjøpersfremleggelsebliroffentligkjentogdetteikkeskyldesfeilhosSelgeren;ellerc)Selgerenkanbeviseved skriftligdokumentasjon at informasjonen var rettmessig i hans besittelse før Kjøperens fremleggelse elleratinformasjonenvarutvikletavselgerenuavhengigavbrokenellersammenhengmedkjøperensinform asjon Selv om bestemmelser i denne Kontrakten skulle tilsi det motsatte vil konfidensialitetsellertaushetspliktsavtalermellompartenedatertforutforbestillingen,havirkningmedmindreanneteravtaltv edbestillingen.idengraddetforeliggerenkonfliktmellomeksplisittebestemmelserislikavtale og dette punkt, vil bestemmelsene i nevnte avtale haforrang. 19. Publisitet Med mindre det kreves i relevant lovgivning, skal Selgeren ikke på noen måte annonsere.publisereellergiinformasjontiltredjepart(andreennselgerensprofesjonellerådgiverepåennee d-toknowbasis)omdetfaktumatselgerharavtaltålevereleveransenomfattetavbestillingentilkjøperen,eller Bestillingens betingelser, eller benytte Kjøperens varemerke eller firmanavn ipressemeldinger,annonsering, annonser eller markedsføringsmateriell uten å innhente Kjøperensskriftligeforhåndssamtykke. 20. Forholdet mellompartene 20.1 Selgeren og Kjøperen er uavhengige kontraherende parter og ingen ting i Bestillingen gjør atpartenebliransatt,agentellerjuridiskrepresentantfordenandre.bestillingenfirikeknoenavparteneretttilå påta seg eller å skape forplikeysle på vegne av, eller I navnet av, denandre Selgerenvilaleneværeansvarligforarbeidsgiveravgiftoginntektsskatt,forsikringspremier,avgifterogandre kostnaderhanpådrarsegiforbindelsemedutførelseavbestillingen,medunntakforforholdsom eksplisitt er regulert i skriftlig avtale signert med Kjøperen. Alle ansatte og agenter forselgereneller deres respektive leverandører er ansatte eller agenter kun for Selgeren eller slikeleverandører,ogikkeforkjøperen,ogdeerikkeberettigettilansattefordelerellerandrerettigheterihenho ldtilkjøperensansatte.kjøperenerikkeansvarligfornoenforpliktelservedrørendeselgerensansatteeller agenter eller deresleverandører. 21. Overdragelse SelgerenkanikkeoverføreellerdelegeresineforpliktelserunderBestillingenutenKjøperensskriftligeforhån dssamtykke. I tilfeller hvor overføring eller delegasjon er godkjent av Kjøperen, skalselgerenforsatthaaltansvarforleveransen,herunderalleaktuellegarantierogkrav,medmindreannete rskriftligakseptertavkjøperen. 22 Lovvalg 22.1 Bestillingen skal tolkes i samsvar med og reguleres av norske rett og enhver tvist eller uenighetskalundergis norske domstolers eksklusivekompetanse Ikke noe i denne Avtalen skal tolkes som eller anses som et partnerskap eller et joint venturemellomparteneogingenavparteneskalbindesavenfremstilling,handlingellerunnlatelsefradenand re. Page10

11 23. Ugyldighet DersomenbestemmelseiBestillingenerugyldigellerikkekankrevesgjennomførtimedholdavlov,forskrift,a nordning,administrativtpåleggellerdomstolsavgjørelsevildettevilkåretbliansettendretellerslettetaltetters omhvasompasserisituasjonen,menbareidengraddeternødvendigforåværeisamsvarmedloven.dereste rendevilkåreneibestillingenvilfortsattgjelde. 24. Avkall UnnlatelsefraenpartmedåkreveoppfylleseavnoenavBetingelseneiBestillingenpåvirkerikkedennesretttils enereåkreveoppfyllelse.hellerikkeavkallpååpåberopebruddpåenbestemmelseibestillingeninnebærera vkallpååpåberopesegetsenerebruddpådenneellerandrebestemmelseribestillingen. 25. Forpliktelsenesvarighet Selgers forpliktelser ovenfor Kjøper består selv om Bestillingen termineres av Kjøperen, medmindreannetfremkommeravbestillingen. 26. Tredjepartsrettigheter IngendeliBestillingenkanpåberopesavenpersonellerenhetsomikkeerpartiBestillingen. Page11

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. IKM-I-K-01N Standard innkjøpsbetingelser IKM Gruppen Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Sør-Norge Aluminium AS

Sør-Norge Aluminium AS 1 - Innkjøpsbetingelser Emne Spesifikasjon 1.1 Alminnelige innkjøpsbetingelser Utgiver enhet MAT Dato: 21.08.2015 av Knut Årthun Utarbeidet MAT av Knut Årthun Dokument nr.: 1.1 Rev.nr. 3.7 Gjelder fra:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/03900 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938 801 363) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dok.ID/ Doc.ID: 001818 Opprettet/Created: 2008.0.24 2013.09.0 Rev.nr/Revision: 005 Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden 2010-01 A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av LÆREMIDLER mellom MOLDE KOMMUNE m/ 21 samarbeidskommuner (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. xx.xx.xxxx med følgende opsjonsperiode: Som en del av

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold Innhold 1. Kontraktsvilkår for... 2 1.1 Leverandørens ytelse... 2 1.2 Underleverandører... 2 1.3 Lønns- og arbeidsvilkår... 2 1.4 Kundens ansvar og medvirkning... 3 2 Vederlag og betalingsbetingelser...

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR

RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR Vedlegg III1 FORSLAG TIL RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR mellom MOLDE KOMMUNE m/samarbeidskommuner (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. xx.xx.xxxx Som en del av avtalen følger: og for

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge 1. Virkeområde 1.1 Alle bestillinger akseptert av Eurofins selskaper eller filialer (samlet kalt Eurofins ) skal være underlagt disse generelle salgsbetingelser ( Generelle Salgsbetingelser ), inkludert

Detaljer

KONTRAKT. leveranse av. ny hjullaster. til. Sarpsborg kommune SAK NR: 16/03974

KONTRAKT. leveranse av. ny hjullaster. til. Sarpsborg kommune SAK NR: 16/03974 KONTRAKT om leveranse av ny hjullaster til Sarpsborg kommune SAK NR: 16/03974 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune med (org. nr. 938 801 363) Postboks 237, 1702 Sarpsborg,

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Kontrakt vedrørende kjøp av

Kontrakt vedrørende kjøp av Kontrakt vedrørende kjøp av Vedlegg 3 MATVARER Varegruppe 3 Fisk og fiskeprodukter mellom BALSFJORD KOMMUNE (heretter kalt KUNDEN) og for perioden (heretter kalt LEVERANDØREN) f.o.m. 15.06.2014 t.o.m.

Detaljer

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold Denne avtale om Tjenester unntatt vedlikehold (Avtalen) regulerer transaksjoner der Kunden bestiller tjenester fra International Business Machines AS ( IBM ). 1. Definisjoner Konsern er en juridisk enhet,

Detaljer

Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA

Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA Versjon 1.04. Sist revidert 30.09.2015 Innholdsfortegnelse 1. ETISKE RETNINGSLINJER... 3 2. ETISK HANDEL... 3 3. MILJØ... 3 4. BÆREKRAFT... 3 5. SIKKERHETSDATABLAD...

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-034083 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Vedlegg C. Administrative bestemmelser

Vedlegg C. Administrative bestemmelser Side: 1 av 6 Vedlegg C Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer... 2 2.1 Menneskerettigheter... 2 2.2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-035226 Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER 1 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Kontraktstype... 3 1.3 Pris... 3 1.4 Prisendring...

Detaljer

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG.. FOR PROSJEKTET: UTREDNING LUFTSPORT Samferdselsdepartementets referanse: 09/1744 AVTALE OM UTREDNINGSOPPDRAG MELLOM: (heretter kalt Oppdragstaker) og Samferdselsdepartementet

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 1 Generelt 1.1 Med mindre annet er avtalt, er følgende generelle betingelser og vilkår for levering som er kunngjort for Kjøper,

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE mellom OSLO KOMMUNE V/SYKEHJEMSETATEN (heretter kalt Kjøperen) Organisasjonsnummer: 990 612 498 og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnummer: KJØP AV O2-kolber til bruk

Detaljer

Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8

Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8 Vedlegg 1 Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8 Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Avtalen punkt 3.2. Endringsoverslag Standardpriser for utarbeidelse av endringsoverslag: (Skal

Detaljer

Standardvilkår for våre tjenester

Standardvilkår for våre tjenester Standardvilkår for våre tjenester 1 Innledning 1.1 Standardvilkår for våre tjenester etc. (Standardvilkår) Disse standardvilkårene gjelder for tjenester som leveres av de nedenfor nevnte norske PwC selskaper.

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Formuesskade Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Leverandøren RAMMEAVTALE FOR ANSKAFFELSE AV PCer OG SERVERE mellom NVE og LEVERANDØREN (heretter kalt

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT. lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune. fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk. b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR.

KONTRAKT. lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune. fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk. b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR. KONTRAKT på leveranse av videreutdanning lærere/skoleledere i Sarpsborg kommune fordelt på a) Gruppe 1- Andrespråkspedagogikk b) Gruppe 2 Pedagogisk ledelse SFO SAK NR.: 14/01073 Unntatt offentlighet,

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

LEVERING AV FORHANDLERTJENESTER

LEVERING AV FORHANDLERTJENESTER AVTALE OM LEVERING AV FORHANDLERTJENESTER MELLOM Fjellinjen AS Oppdragsgiver Leverandør Side 2 av 7 A AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått avtale om levering av forhandlertjenester mellom og Oppdragsgiver:

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 9 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE STANDARD STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR STAVANGER KOMMUNE 1. OM STANDARD KONTRAKTVILKÅR Standard Kontraktsvilkår for Stavanger kommune er del av den kontrakt som er inngått med Leverandøren om kjøp av varer

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Generelle innkjøpsvilkår

Generelle innkjøpsvilkår Revisjons 10.05.2013 1. Generelt Disse innkjøpsvilkår gjelder for alle leveranser til Autronica Fire and Security AS i det følgende kalt Kunde, med mindre annet er spesielt avtalt i inngått spesielle kontraktsvilkår,

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer