Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:"

Transkript

1 Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: / Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for oppvekst Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser i 2017 Forslag til vedtak: Kommunalstyret for oppvekst vedtar dimensjonering og avvikling av barnehageplasser fra og med barnehageåret 2017/2018 i samsvar med saksframlegget. Sammendrag Revidert befolkningfremskrivning viser en forventet nedgang på 400 barn i alderen 1-5 år i kommende 4 års periode, hvor av 200 færre barn allerede høsten Kommunen har ikke styringsrett over ikke-kommunale barnehager. Dermed må all neddimensjonering foretas i kommunale barnehager. Dimensjonering av barnehageplasser må gjøres i forkant av barnehageopptaket. Manglende tilpasning til behov vil medføre at flere barnehager ikke får utnyttet kapasitet fullt ut. Dette vil føre til utilsiktede reduksjoner økonomiske driftsrammer for disse barnehagene. For å ivareta målet om robuste barnehager må tilpasninger av kapasitet gjøres i form av strukturelle endringer. Det betyr at det legges opp til et hovedgrepmed avvikling av hele bygg og barnehager. Rådmannens forslag omfatter avvikling av 2 barnehagebygg og 4 hele barnehager. Til sammen anbefales avvikling av 240 barnehageplasser og totalt om lag 50 årsverk. Ingen barn vil miste barnehageplassen og overtallighet vil bli ivaretatt med grundige prosesser i tråd med gjeldende regelverk. I henhold til barnehagebruksplanen vil det også etter foreslått neddimensjonering være en viss overkapasitet av barnehageplasser i byen. I tillegg er det en stor reservekapasitet i uutnyttet areal i barnehagene. De kommunale barnehagene har alene arealer som kan utvides med flere hundre plasser dersom behovet endres. Neddimensjoneringen ivaretar effektiviseringskravet i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan Tltak som ikke muliggjør effektivisering av drift fordrer økonomisk inndekking på annen måte, evt generelle rammekutt. Rådmannen anbefaler at alle mottatte søknader om utvidelse fra private aktører på dette tidspunktet avslås. Dette ut fra en helhetlig vurdering av det totale behov for barnehageplasser i byen samlet sett. Dersom søknadene innvilges må det utfra behovet for barnehageplasser vedtas ytterligere avvikling av barnehageplasser i kommunale barnehager. 1

2 Det fremmes forslag om følgende dimensjonering og avvikling av barnehageplasser for barnehageåret 2017/2018: Bydel Rådmannens forslag Plasser Hundvåg bydel Buøy/Roaldsøy barnehage - avdeling Roaldsøy avvikles Buøy/Roaldsøy barnehage avdeling Buøy består, men legges inn under felles ledelse med annen barnehage i bydelen Tasta bydel Tastavarden barnehage - avdeling Smiene Triade barnehage - avdeling Veden. Det foreslås at begge barnehager bemanningsoptimaliseres gjennom at barnehagene får noe færre barnehageplasser fra høsten Austre Åmøy Austre Åmøy barnehage avvikles 16 Madla bydel Aubeberget barnehage avdeling Malthaug avvikles. Avdeling Skredbakke forstetter med ordinær drift som før. Bråde barnehage og Kvernevik-Havglimt barnehage bemanninsoptimaliseres gjennom at barnehagene får noe flere barnehageplasser fra høsten Hillevåg bydel Maurtua barnehage avvikles 54 Hinna bydel Soria Moria barnehage avvikles Djupamyra barnehage avvikles Mariamarka, Ulsberget og Bamsefaret barnehager bemanningsoptimaliseres*) gjennom at barnehagene får noen flere barnehageplasser fra høsten SUM Rådmannens forslag til reduksjon av barnehageplaser fra barnehageåret 2017/2018 *) Se definisjon bemanningsoptimalisering i barnehagebruksplanen. **) Det endelige tallet kan bli noe justert avhengig av fordeling små/store barn **) 2

3 Dimensjonering og nedleggelse av barnehageplasser i 2017 Bakgrunn for saken I oppvekstsstyrets behandling av sak 93/16 Barnehagebruksplan ble det vedtatt at dimensjonering og nedleggelse av barnehageplasser skulle fremmes oppvekststyret som egen sak. Saken omfatter rådmannens generelle vurderinger og begrunnelser for dette, samt konkrete anbefalinger for den enkelte bydel. Rådmannens generelle anbefalinger og vurdering Nylig revidert barnehagebruksplan for perioden gir føringer for fremtidig barnehagestruktur og viser blant annet kommunens samlede kapasitet og fremtidig behov for barnehageplasser i Stavanger. Planen beskriver lokale og sentrale rammefaktorer, samt vedtatte grunnprinsipper for utbygging og utvikling av barnehageplasser i Stavanger. Barnehagebruksplanen ligger til grunn for forslaget til dimensjonering og avvikling av barnehageplasser før kommende barnehageopptak. Reviderte befolkningfremskrivning viser en betydelig nedgang i antall barn i aldersgruppen 1-5 år fra Det er i tillegg ventet en ytterligere nedgang av tilsværende omfang i treårsperioden etter Totalt vil det være behov for 400 færre barnehageplasser i den kommende 4 års periode. I tillegg er det allerede inneværende år en viss overkapasitet av barnehageplasser. Barnehagene i Stavanger har gode resultater på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Barnehagene spiller en viktig rolle i sitt nærmiljø og bidrar til etablering av vennskap og relasjoner som barna bygger videre på ved overgang til nærskolen. Like fullt viser befolkningsfremskrivningstallene at vi i årene fremover vil ha en betydelig overkapasitet av barnehageplasser med et medfølgende behov for neddimensjonering i tråd med faktisk behov. I forkant av barnehageopptaket 2014 ble kapasitetstallene i Stavangerbarnehagen redusert med om lag 400 plasser uten at det ble lagt ned barnehager/ barnehageavdelinger. Neddimensjoneringen ble gjort gjennom å redusere antall barn pr avdeling i henhold til krav om tilpasning til pedagognorm. Dette viser at det er utnyttede arealer i barnehagene og dermed en stor reservekapasitet dersom det skulle oppstå en situasjon med en uventet økning i barnetallet Revidert barnehagebruksplanen viser at det er behov for om lag 250 færre barnehageplasser fra høsten plasser tilsvarer ca avdelinger. Den store overkapasiteten gjør det nødvendig å gjøre strukturelle endringer ved å avvikle drift av hele virksomheter og bygg. Dette gir en mer effektiv utnyttelse av barnehagesektorenes samlede ressurser framfor å avvikle enkeltavdelinger og enkeltplasser i de kommunalebarnehagene. Reduksjoner av antall barnehageplasser i barnehager med fire avdelinger, vil svekke robustheten og ikke være i tråd med vedtatt barnehagebruksplan. Det vurderes altså som lite hensiktsmessig å spre reduksjonen på mange barnehager fordi dette gir dårlige ressursutnyttelse og kan bidra til at små barnehager blir for små og mer sårbare med hensyn til robust ledelse, driftsrammer og fagmiljø. 3

4 Dimensjonering av det faktiske behovet for barnehageplasser må gjøres i forkant av barnehageopptaket. Ellers vil de reduserte barnetallene medføre at mange barnehager får for få barn fra høsten 2017 Med utgangspunkt i den økonomiske tildelingsmodellen er barnehagene avhengige av at plassene er fylt opp for å ha tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for ordinær drift. Valg av løsninger ivaretar rådmannens forslag om effektiviseringskrav i HØP Valg av tiltak som ikke ivaretar effektiviseringskravet fordrer økonomisk inndekking på annen måte I revidert barnehagebruksplan fremgår kriterier for dimensjonering av barnehageplasser. Kriteriene er utarbeidet med bred involvering og medvirkning fra styrerne og hovedtillitsvalgte; Når grunnlagstallene foreligger, både for byen totalt og for aktuelle geografiske områder, legges følgende kriterier til grunn ved neddimensjonering: Størrelsen på virksomhetene som hovedregel skal en virksomhet bestå av minimum 72 treårsenheter per virksomhet, og fortrinnsvis per bygg. Ved etablering av felles ledelse av flere bygg, gjøres dette fortrinnsvis i samme bydel. Barnehages bygningsmessige standard og leide bygg Helhetlig vurdering av den aktuelle situasjon, hvor faktorer som å sikre robust ledelse, områder med levekårsutfordringer, personalmessige forhold, resultater fra bruker- og medarbeiderundersøkelse med mer tas med. Forestående neddimensjonering tar også utgangspunkt i målet om en jevnere bydelsdekning. Bydelsvis gjennomgang i barnehagebruksplanen viser at det fortsatt er en ubalanse mellom behov og kapasitet i enkelte bydeler, og forslag til neddimensjonering og nedleggelse av barnehageplasser er gjort i bydeler med overkapasitet. Prognosene i Eiganes og Våland bydel viser at bydelen har overkapasitet av barnehageplasser særlig nord i bydelen. Bydelens plassering tilsier likevel at en viss overkapasitet er gunstig, ettersom den bidrar til å kompensere for er lav kapasitet i nærliggende områder/bydeler. Storhaug bydel har i en årrekke hatt stor underdekning av barnehageplasser, og svært mange barn folketallregistrert i Storhaug bydel har barnehageplass i bydelene Hillevåg og Eiganes/Våland. Emmaus barnehage åpnet fem nye avdelinger høsten 2016, noe som hjelper godt på underkapasiteten. Likefullt er det fortsatt stort behov for barnehageplasser i bydelen. Det er ikke foreslått endringer i Eiganes/Våland og Storhaug bydeler. Gjennomgang av anbefalinger i den enkelte bydel Hundvåg bydel I Hundvåg bydel er det fem kommunale barnehager: Skeie med to bygg Skiehagen (4 avd) og Torsahagen (2 avd) Kvitodden barnehage (4 avd) Husebøstykket barnehage (4 avd) Vågen barnehage (4 avd+ STA) Buøy/Roaldsøy barnehage (5 avd) Hundvåg bydel har i flere år hatt overkapasitet på barnehageplasser. Det er få barn fra andre bydeler som ønsker å benytte seg av barnehagetilbud i Hundvåg bydel. I forbindelse med utbyggingsplaner nordvest i bydelen, og ferdigstillelse av Hundvågtunnelen i 2019, er det planlagt å tilrettelegge for ny privat barnehage (Atlanteren) med 100 plasser fra

5 Ut fra en helhetlig vurdering foreslår rådmannen at Buøy/Roaldsøy barnehage - avdeling Roaldsøy avvikles. Bygget til Roaldsøy barnehage er bygningsmessig i svært dårlig forfatning og barnehagen er godkjent for drift som naturbarnehage på grunn av bygningenes tilstand. Det er ledig kapasitet i de øvrige barnehagene på Hundvåg, og flere ligger langs eller svært nær hovedtrafikkårene på Hundvåg. For å sikre robust ledelse og drift av Buøy barnehage vil den bli organisert med felles ledelse sammen med en av de andre barnehagene i bydelen. Rådmannen har også vurdert andre alternativer, som blant annet Torsahagen barnehage. Tilrådingen er at Torsahagen, som er en avdeling av Skeie barnehage, ikke bør avvikles på grunn av levekårsutfordringer i området. Bygningsmessig standard i andre barnehager i bydelen er og vurdert, men ut fra en helhetlig vurdering anbefaler rådmannen avvikling av Roaldsøy barnehage. Tasta bydel På Tasta er det 4 kommunale barnehager. I tillegg inngår Austre Åmøy som en del av barnehagene i Tasta bydel: Barnehagen Tasta (4 avd) Ytre Tasta barnehage (bygg Vardeneset 2 avd og Eskeland 4,5 avd.) Tastavarden (bygg Smiene 2 avd. og Gullfaks 4 avd,) Triade barnehage (bygg Smietunet 4 avd. og Veden 2 avd.) Oppdaterte befolkningsfremskrivningstall viser at den store underkapasiteten som tidligere har vært i Tasta bydel jevnes ut i starten på perioden, og erstattes av en overkapasitet mot slutten av perioden. Planlagte nybygg og renoveringer er innarbeidet i revidert barnehagebruksplan. For å møte underkapsiteten i bydelen har flere barnehager hatt et barnetall som utnytter arealet i barnehagen fullt ut. I revidert barnehagebruksplan er det foreslått at det legges opp til noe reduksjon av barnehageplasser gjennom at barnetallet fastsettes etter en såkalt bemanningsoptimalisering av pedagognormen. Ut fra en helhetlig vurdering anbefales det at dette gjøres i Tastavarden barnehage - avdeling Smiene, og Triade barnehage - avdeling Veden. Barnehagene reduserers da med til sammen ca. 17 barnehageplasser i Reduksjon av plasser foretas i bygg som er i relativt dårlig standard. Noen færre barn vil sannsynligvis gi bedre forhold for barn og ansatte som fortsetter i barnehagene. Bemanningsoptimalisering i alle barnehager i bydelen er vurdert. Av hensyn til forestående rehabilitering/nybygg, omfang av arealdimensjonering i den enkelte barnehage, og ut fra ønsket om å ikke ha større endringer samtidig i to barnehager under felles ledelse anses ikke dette som ønskelig. Austre Åmøy Austre Åmøy barnehage drives i et forholdsvis nytt modulbygg med areal til 54 plasser. Barnehagen har felles ledelse med Barnehagen Tasta. Ut fra gjeldnede befolkningsfremskrivningstall er det fra høsten 2017 forventet at det et behov for barnehageplasser. En slik barnehagestørrelse anses ikke som tilstrekklig faglig robust. Rennesøy kommune, har tilsvarende stor overkapasitet i sin barnehage på Vestre Åmøy. Etter avklaringer med Rennesøy kommune har Vestre Åmøy barnehage tilstrekkelig kapasitet til å tilby alle barn i Austre Åmøy barnehageplass fra høsten Ettersom Rennesøy kommune skal slås sammen med Stavanger kommune innen 2020 er det naturlig å se disse to barnehagene i den sammenheng. Rådmannen foreslår å avvikle driften av Austre Åmøy barnehage fra 15. august 2017 og tilby barn i Austre Åmøy plass i Vestre Åmøy barnehage, eller i evt andre barnehager som 5

6 er tilgjengelige i Rennesøy kommune. Foreldrene har også mulighet å søke øvrig barnehagetilbud i Stavanger kommune. Tiltaket vil samlet gi en mer robust barnehagedrift på Åmøy. Madla bydel Madla bydel har i flere år hatt overkapasitet i vestre deler av bydelen. Samtidig er det underkapasitet øst i bydelen. Ut fra blant annet trafikkmønstre er det begrenset hvor mange i den mer sentrumsnære delen av bydelen som ønsker å benytte seg av ledige barnehageplasser vest i bydelen. En stor del av barn i østre del av Madla bydel går i derfor i andre barnehager, i nærliggende bydeler - blant annet Eiganes/Våland og Hillevåg. I Madla vest ligger det fem kommunale barnehager: Aubeberget barnehage, avdeling Skredbakka (4 avd) og Malthaug (2avd) Kvernevik (2 avd) / Havglimt barnehage (2 avd) Sunde barnehage (4 avd) Kløvereng Sunde barnehage (5 avd) Sundelia barnehage (6-8 avd) (Sundelia har de to siste årene redusert driften med flere avdelinger på grunn av overkapasiteten). Det anbefales å avvikle driften av Aubeberget barnehage, avdeling Malthaug da dette bygget kun har 2 avdelinger og i tillegg ligger svært nær Sunde barnehage. Aubeberget barnehage, avdeling Skredbakka har en størrelse som ut fra kriteriene vurderes som robust nok til å bestå som en fire avdelings barnehage. Andre alternativer som Kvernevik/Havglimt barnehage er også vurdert. Barnehagen ligger i vestre del av Madla, i Sunde/Kvernevik området. Dette er imidlertid et område med levekårsutfordinger. For å legge til rette for økt deltakelse blant barn med flerspråklig bakgrunn anbefales det det derfor å ikke neddimensjonere denne barnehagen. Barnehagen har uutnyttet areale og rådmannen anbefaler i stedet at barnehagen bemanningsoptimaliseres gjennom å utvide barnetallet i barnehagen med 4 plasser. For å møte behovet for flere plasser i Madla øst, foreslår rådmannen at Bråde barnehage øker sin kapasitet i drift med 6 plasser. Barnehagen har areal til å kunne ha enda flere plasser, men ut fra antall plasser i byen samlet sett anbefales det i første rekke at barnehagen bemanningsoptimalisering, og dermed bidrar til en mer økonomisk drift av barnehagen. Hillevåg bydel Liste over barnehager i Hillevåg: Hillevåg barnehage (8 avd.) Barnas hus barnehage (4 avd + STA) Satelitten barnehage (4 avd) Sørmarka Arena barnehage (5 avd) Havhesten barnehage (4 avd.) Sandvikveien barnehage (8 avd.) Bekketunet barnehage (ca. 20 avd) Maurtua barnehage (4 avd.) Kvaleberg/Vanassen barnehage (10 avd) Auglend barnehage (9 avd.) Barnehagen Tjensvoll (bygg Tjensvoll 5 avd.) (bygg Tjensås 2 avd.) Barnehagen Krabat (4 avd.), Våland (2 avd.), Haugtussa (3 avd.) 6

7 Hillevåg bydel har en stor overkapasitet i antall plasser sammenholdt med barn som er bosatt i bydelen. Spesielt barnehageplassene i Bekkefaret-området er lett tilgjengelige for barn fra andre bydeler, og barnehagene bidrar til å kompensere for manglende barnehageplasser i andre bydeler. Likefullt er det mange bygg i dette området som har et midlertidig preg, enten på grunn av mildlertidig godkjenning av bygget, leide bygg eller med tomteareal som er regulert til andre formål enn barnehage. Rådmannen foreslår at Maurtua barnehage avvikles fra høsten Maurtua barnehage er byggmessig i svært dårlig forfatning. Tomta er ikke regulert til barnehage, det er overdeking av plasser i området og Bekketunet barnehage ligger på nabotomta. Det er oppdaget en skrivefeil i tallmaterialet som ligger til grunn for barnehagebruksplanen, der Maurtua er oppsatt med 9 barn færre enn de faktiske barnetallene i barnehagen pr idag. Tallet er oppdatert, og foreslått reduksjon i Hillevåg bydel er derfor noe høyere enn det som fremgår av barnehagebruksplanen. Neddimensjonering av andre barnehager er også vurdert, blant annet Bekketunet barnehage som har en midlertidig godkjenning og en del bygningsmessige utfordringer. På grunn av underkapasitet i de nærliggende områdene på Storhaug og Våland, anbefales ikke avvikling av hele barnehagen på nåværende tidspunkt. For å gi driftsmessige besparelser ved en neddimesjonering av Bekketunet vurderes det som nødvendig å avvikle en hel modul, noe som vil føre til en avvikling av betydelig flere barnehageplasser enn vedtatt i barnehagebruksplanen. Det vil bli utarbeidet en helhetlig plan for å finne permanente løsninger løsninger i bydelen, og samtidig bidra til en økning av kapasitet i områder med underdekning. Hinna bydel Det er totalt 9 kommunale barnehager i Hinna bydel. Barnehagen lengst nord i bydelen har stor etterspørsel, og ligger i et område som i stor grad bidrar til økt kapasitet i områder med underdekning av barnehageplasser. I den sørlige delen av Hinna er etterspørselen lavere, og det er i dette området foreslått reduksjon av barnehageplasser. Det er sju kommunale barnehager i den sørlige delen av Hinna: Djupamyrå barnehage (4 avd) Soria Moria barnehage (4 avd) Ulsberget barnehage (4 avd) Mariamarka barnehage (4 avd + STA) Bamsefaret barnehage (4 avd + STA + åpen barnehage) Gautesete barnehage (6 avd, fleksibelt bygg) Jåttå barnehage 16 avd, fleksibelt bygg) Ut fra tallene i barnehagebruksplanen er det vedtatt å redusere kapasiteten i bydelen med 100 plasser fra høsten Tallene viser også at selv med denne reduksjonen vil det være en betydelig overkapasitet i bydelen i årene fremover. Transportmessig har det vist seg vanskelig for barnefamilier i andre bydeler og som ikke arbeider i nærheten å benytte seg av barnehageplasser i Forusområdet. Gautesete og Jåttå er relativt nye bygg av høyere bygningsmessig standard enn de øvrige barnehagene i bydelen. Barnehagene er også mer fleksible enn de øvrige barnehagene i området i det å møte fremtidige svingninger i barnetallene uten at barnehagens robusthet blir påvirket. Bamsefaret barnehage ble totalt rehabilitert i 2010 og har en bygningsmessig god standard. Den har også en tilleggsdrift i form av åpen barnehage og spesielt tilrettelagt avdeling, noe som gjør barnehagen mer robust. 7

8 Ved dimensjonering i 2016 ble det valgt å redusere antall barnehageplasser i den sørlige delen av Hinna. Antall barn og voksne ble redusert i flere fire-avdelings barnehager. Barnehager med mindre enn fire avdelinger viser seg sårbare og lite robuste, blant annet når barn slutter i løpet av året og det ikke er andre barn på ventelisten. Dersom vi oppholder redusert drift i flere bygg, medfører dette mindre robosthet økonomisk og personalmessig. Barnehager på mindre enn 4 avdelinger gir også manglende utnyttelse av tilgjengelig styrerressurs. De fire resternede barnehager (Mariamarka, Ulsberget, Soria Moria og Djupamyra) har realtiv lik bygningsmessig standard. Mariamarka har større etterspørsel etter barnehageplasser enn de øvrige 3 barnehagne, og har også egen STA-avdeling som gjør barnehagen mer robust. Ulsberget har et særegent og variert uteområde som stimulerer til allsidig lek som skiller den positivt fra de andre barnehagene. Disse barnehagen foreslås ikke neddimensjonerteller avviklet. Det anbefales ikke at flere barnehagene reduserer barnetallet og organiseres under felles ledelse, da dette gir fortsatt drift i alle bygg med en mer kostnadskrevende drift. På bakgrunn av en helhetlig vurdering foreslås det derfor å avvikle driften av Soria Moria og Djupamyra barnehage. Søknader om etablering av nye plasser private barnehager Rådmannen har mottatt søknad fra tre private eiere om å etablere nye barnehageplasser i Stavanger. Etter 2011, da barnehagesektoren gikk over til rammefinansiering, kan kommunen regulere nyetablering ved å gi private eiere kommunalt tilskudd ut fra hvor mange plasser kommunen har behov samlet sett og i aktuelt område. Solheim barnehage (eier Norsk Luthersk Misjonssamband) Barnehagen ligger i Kvernevik i Madla bydel, og er en tre-avdelings barnehage som ønsker å rehablitere eksisterende bygg og utvide driften med en ny avdeling (ca 18 plasser). Barnehagen ligger i et område med levekårsutfordringer, men samtidig er det er overkapasitet i antall barnehageplasser i denne delen av Madla, og i byen totalt. Konsekvensen ved å innvilge finansiering av et økt antall barnehageplasser er at antall kommunale plasser i drift må reduseres tilsvarende. Det betyr at ytterligere 18 plasser i kommunale barnehager må avvikles, noe som vil gi en økt overtallighet på ca 3 årsverk. Det foreslås å avslå søknaden fordi det er overkapasitet i bydelen og i byen sett under ett. Møldalhagen barnehage Dette er en barnehage med plass til ca 100 barn som planlegges etablert i et boligkompleks som er planlagt ferdigstilt i Eier søker om kommunalt tilskudd til etablering av disse plassene. Det er overkapasitet i deler av Madla bydel og i byen sett under ett. Konsekvensen av å innvilge fianansieringen av omsøkte plasser er at antall kommunale plasser i drift må reduseres med ytterligere 100 plasser, noe som betyr en økt overtallighet på ca 25 årsverk. Det foreslås å avslå søknaden fordi det er overkapasitet i bydelen og i byen sett under ett. Espira Scala Tasta AS Barnehagen er en etablert privat barnehage som har søkt om ny beregning av leke- og oppholdsarealet. Barnehagens areal ble i 2005 beregnet og godkjent ut fra arkitektens plantegninger. I ettertid viser det seg at størrelsen i enkelte rom ikke er riktige. Tegningene 8

9 er rettet opp og ny beregning viser at barnehagen kan ha flere barn (avhengig av alder) enn det de har i dag. Barnehagen ønsker å utvide antall barn i tråd med godkjent leke- og oppholdsareal, og søker om finansiering av nye plasser. Nye befolkningsfremskrivningstall viser overkapasitet i Tasta bydel og i byen sett under ett. Konsekvensen av å innvilge finansieringen av disse plasser er at antall kommunale plasser må reduseres med ytterligere plasser, som da gir en økt overtallighet på ca 3 årsverk. Det foreslås å avslå søknaden fordi det er overkapasitet i bydelen og i byen sett under ett. Konsekvenser av foreslått dimensjonering og nedleggelse Ingen barn vil miste barnehageplasser som følge av foreslåtte dimensjonering og avvikling av barnehageplasser i Familier som blir berørt av neddimensjoneringen får mulighet til å søke overflytting til ny barnehage. Søknad om overflytting til ønsket barnehage blir behandlet i forkant av hovedopptaket 2017, og i begynnelsen av februar får foreldrene beskjed om hvilken barnehage deres barn har fått tilbud i. Familier som har søkt barnehageplass i barnehager som skal avvikles, mister ikke ansiennitet på søkerlisten. Alle vil få informasjon om hvordan de kan endre barnehagesøknaden når vedtaket foreligger. Bytte til ønsket barnehage forutsetter ledig plass i barnehagen det søkes overflytting til. Neddimensjonering vil medføre vesentlig overtallighet på barnehageområdet. Målet er at alle overtallige ansatte vil får tilbud om jobb i barnehageområdet i Stavanger kommune. Prosessen vil bli gjort i tett dialog med kommunens tillitsvalgte, vernetjeneste og stabs- og støtteenheter, og i tråd med vedtatte kritierer for håndtering av overtallighet. Prosessen starter umiddelbart etter at politisk vedtak foreligger. I forkant av forslaget til dimensjonering av kommunens barnehagekapasitet, har det vært gjennomført bydelsvise møter med tillitsvalgte og alle kommunale virksomhetsledere. Her har de faktiske behovs- og kapasitetsstallene blitt gjennomgått for på den måte å forankre behovet for for endringene. Forslaget om avvikling og dimensjonering av barnehageplasser er drøftet med de hovedtillitsvalgte. Forslagene har videre blitt gjennomgått med Stavangerbarnehagens foreldreforening. God informasjon og fortløpende orientering om det videre forløp vil bli høyt prioritert. Foreldre og ansatte i barnehager som er omhandlet i denne saken vil få egen informasjon om denne sakens anbefalinger. Barnehagesjefen vil sammen med de aktuelle virksomhetslederne ha stor oppemerksomhet på fortløpende og god informasjon til berørte ansatte og foreldre. Konklusjon Det fremmes forslag om følgende dimensjonering og avvikling av barnehageplasser for barnehageåret 2017/2018: Bydel Rådmannens forslag Plasser Hundvåg bydel Buøy/Roaldsøy barnehage - avdeling Roaldsøy avvikles Buøy/Roaldsøy barnehage avdeling Buøy består, men legges inn under felles ledelse med annen barnehage i bydelen 35 0 Tasta bydel Tastavarden barnehage - avdeling Smiene Triade barnehage - avdeling Veden. Det foreslås at begge barnehager får noe redusert barnetall slik at barnehagene bemanningsoptimaliseres

10 Austre Åmøy Austre Åmøy barnehage avvikles 16 Madla bydel Aubeberget barnehage avdeling Malthaug avvikles. Avdeling Skredbakke forstetter med ordinær drift som før. Bråde barnehage og Kvernevik-Havglimt barnehage bemanningsoptimaliseres gjennom at barnehagene får noe flere barnehageplasser fra høsten Hillevåg bydel Maurtua barnehage avvikles 54 Hinna bydel Soria Moria barnehage avvikles Djupamyra barnehage avvikles Mariamarka, Ulsberget og Bamsefaret barneahger bemanningsoptimaliseres gjennom at barnehagene får noen fleire barnehageplasser frå høsten SUM Rådmannens forslag til reduksjon av barnehageplaser fra barnehageåret 2017/2018: Søknader om utvidelse og etablering av barnehageplasser fra private aktører avslås på grunn av overkapasitet av barnehageplasser i omsøkte bydeler og i byen totalt. 240 Per Haarr Direktør Monica Buvig Stenseth Barnehagesjef Torbjørn W. Stornes saksbehandler Sigrun S. Svendsen saksbehandler Vedlegg: Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 10

Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser i 2017

Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser i 2017 Notat Til: Kommunalstyret for oppvekst Fra: Rådmannen Kopi til: Direktør for oppvekst og levekår Dato: 11.01.2017 Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser i 2017 Bakgrunn for notatet Sak om dimensjonering

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 13.09.2017 17/15485-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for oppvekst - AU 25.10.2017 Kommunalstyret

Detaljer

Tasta og Austre Åmøy bydel

Tasta og Austre Åmøy bydel Tasta og Austre Åmøy bydel Bamsebu barnehage SA 26 12 46 % n Tasta 34 17 50 % Byhaugen 39 13 33 % Dusavik 22 13 59 % Espira Scala Tasta 23 23 100 % Kanutten 4 2 50 % Rødknappen 27 20 74 % Tastarustå barnehage

Detaljer

Planutkast på høring. Barnehagebruksplanen 2015-2020

Planutkast på høring. Barnehagebruksplanen 2015-2020 Planutkast på høring Barnehagebruksplanen 2015-2020 Forside: Vålandshaugen barnehage, foto Abacus a/s 2 Innhold Sammendrag... 5 Lokale og sentrale styringssignaler... 6 Grunnleggende prinsipper for barnehagene

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/437-10 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår 07.03.2016 Formannskapet 10.03.2016 Kommunestyret 16.03.2016

Detaljer

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage 17.02.2016 HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS RÅDMANNENS INNSTILLING Ullensaker

Detaljer

Rådmannens innstilling: «Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende innstilling og rekkefølge:

Rådmannens innstilling: «Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende innstilling og rekkefølge: Ås kommune Barnehagebehovsplan 2015-2018 Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 14/03600-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.11.2014 Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Saksliste. Klage på kommunens vedtak av 19.03.2015 om avslag på bytte av kommunal bolig, tas ikke til følge.

Saksliste. Klage på kommunens vedtak av 19.03.2015 om avslag på bytte av kommunal bolig, tas ikke til følge. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Side 25/15 15/2861 UNNTATT OFFENTLIGHET Ofl 13 GODKJENNING AV FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMND'S MØTEPROTOKOLL FRA 21.05.2015 Formannskapets møteprotokoll (unnt. off.) fra 21.05.2015

Detaljer

Kartlegging av tilstand på uteområder ved kommunale barnehager, skoler og sykehjem i Stavanger

Kartlegging av tilstand på uteområder ved kommunale barnehager, skoler og sykehjem i Stavanger Sammendrag Stavanger kommune ved Stavanger Eiendom og Park og vei forvalter alle kommunale bygg og uteområder. Vi har sett at tilstanden på flere av byggene og uteområdene bærer preg av slitasje og økt

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGE - OPPFØLGING AV BUDSJETTVEDTAK 2015, PKT. 15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGE - OPPFØLGING AV BUDSJETTVEDTAK 2015, PKT. 15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/795-2 Arkiv: 150 A10 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGE - OPPFØLGING AV BUDSJETTVEDTAK 2015, PKT. 15 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.10.2017 16/08923-14 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 07.11.2017 Stavanger

Detaljer

Søre Trysil barnehage - vurdering for videre barnehagedrift - oppfølging av vedtak i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur

Søre Trysil barnehage - vurdering for videre barnehagedrift - oppfølging av vedtak i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur Barnehagene Vår ref.: 2016/923-11309/2017 Saksbehandler: Berit Helen Haget Dato: 31.03.2017 Telefon: 47 47 34 05 Arkiv: A10 Faks: 21 55 76 11 Søre Trysil barnehage - vurdering for videre barnehagedrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/4333 Klassering: 223/A10 Saksbehandler: Trude Christensen UTVIDELSE OG FINANSIERING

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg Kommunestyret. Kommunal overtakelse og kapasitetsutvidelse av Midtbygda barnehage

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg Kommunestyret. Kommunal overtakelse og kapasitetsutvidelse av Midtbygda barnehage OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Dordi Aalbu Referanse DOAA/2016/1426-8/A09 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg Kommunestyret Kommunal overtakelse og kapasitetsutvidelse av Midtbygda

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Stavangerbarnehagen kan barn!

Stavangerbarnehagen kan barn! Folkevalgtopplæring 2015 - kommunalstyret for oppvekst Stavangerbarnehagen kan barn! Monica Buvig Stenseth, 04.11.2015 Stikkord om barnehage Sentrale føringer Stavangerbarnehagen Kompetanse = kvalitet

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2012/824-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.11.2016 N - 301 16/19251 16/198742 Saksbehandler: Atle Thorud Saksansvarlig: Erik Førland Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/31182 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet tar melding om opptak 2008 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 08/31182

Detaljer

Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Sola kommune Vedtatt i Formannskapet

Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Sola kommune Vedtatt i Formannskapet Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Sola kommune Vedtatt i Formannskapet 15.12.15 Innledning Kommunen, kommunale barnehager og eiere av private barnehager har alle sammen oppdraget

Detaljer

Kapasitetsplan barnehager 2011

Kapasitetsplan barnehager 2011 Barnehagekonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2011 2026/2011 2010/14620 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/2 Tverlandet lokalutvalg 25.01.2011

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: 03.01.2014 REDUKSJON I KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER 2014/2015 Vedlegg: Reduksjon i kommunale barnehageplasser 2014/15 Uttrykte

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune.

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Samarbeidsavtale mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Avtalen skal bidra til et godt samarbeid mellom den enkelte private barnehage og Kongsberg kommune. Vedtatt av kommunestyret 22.02.2017 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Barnehagekapasitet på Harestua fra 010816 Hjemmel:

Barnehagekapasitet på Harestua fra 010816 Hjemmel: Arkivsaksnr.: 15/1587-1 Arkivnr.: 000 Saksbehandler: Tjenesteleder barnehager, Mette Grønmyr Barnehagekapasitet på Harestua fra 010816 Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/3333-8 Saksbehandler: Roger Johansen Saksframlegg Skage barnehage arealrammer og finansiering Utvalg Utvalgssak

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 Behov for utvidelse av barnehagekapasiteten i kommunen Innstilling: Saken skal behandles i formannskapet 20. juni

Detaljer

SFO-undersøkelse 2009

SFO-undersøkelse 2009 SFO-undersøkelse 9 1 Stavanger samlet Målkrav 76,7,5 76,2 75,2 75,3 77,2 83,2 67 Aktivitetstilbud Tilrettelegging SFO-undersøkelsen 9 Undersøkelsen som ble gjennomført i november 9, retter seg mot foresatte

Detaljer

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS Arkivsak-dok. 16/02045-8 Saksbehandler Anne Mari Færgestad Saksgang Møtedato Utdanningsutvalget 09.11.2016 Formannskapet Kommunestyret 23.11.2016 SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING

Detaljer

Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde:

Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde: Høring- Rett til barnehageplass for barn født i november Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde: «Barn som fyller ett år i september, oktober eller november

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2089-10 Arknr.: A10 Saksbehandler: Ketil Aldrin BEHANDLING: SAKNR. DATO 25/16 13.09.2016 Utvalg for oppvekst og kultur 45/16 14.09.2016 PLAN FOR UTBYGGING AV BARNEHAGER

Detaljer

Tinestafetten. Resultatliste

Tinestafetten. Resultatliste Trinn x00 m Stafett (0) Resultatliste.0.0 Heat: Godeset skole (),, Byfjord Skole (),, Jåtten skole (),0, Madlavoll skole (),, Kvernevik skole (),, Vaulen skole (),, Goa skole (),, Nylund skole (),, Kvaleberg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni

Detaljer

Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune.

Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune. Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune. Barnetallsutviklingen i Ås kommune Antall barn i aldersgruppen 1 til 5 år har steget jevnt siden 2006 og trenden forventes å fortsette mot

Detaljer

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2012 17220/2012 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/54 Formannskapet 28.03.2012 Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2010/7044-3 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite oppvekst Kommunestyret Ny barnehage på Medbroen gård. Rådmannens forslag

Detaljer

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune,

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2012/6143-1 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, 2013-2016. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 15.11.2012

Detaljer

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 Saksframlegg UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar informasjonen om arbeidet

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 11.04.2012 Møtested: Stangnes 8-13 Tidspunkt: 12:00 Merk: Møtested Stangnes 8-13 Eventuelle forfall meldes til tlf.

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 08.06.2016, saksnr. 24/16 Behandling: Oppvekst- og kultursjef orienterte om at i befolkningsstatistikken

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10572-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.09.203 098/3 ODV Administrasjonsutvalget 30.09.203 03/3 PEU Arbeidsmiljøutvalget 30.09.203 024/3 PEU Kommunestyret

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/222-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Søs Nysted Dato: 21.02.2013 Behovsplan- barnehager 2013-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur 25.01.2011 Formannskapet 27.01.2011 Kommunestyre 09.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/5088 Klassering: Saksbehandler: Robert Ertsås

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Barnehagesektoren Innsparingskrav 2011-2014

Barnehagesektoren Innsparingskrav 2011-2014 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2011 13844/2011 2010/14620 144 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 11/16 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/82 Formannskapet 01.06.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Møteinnkalling - Tilleggsliste STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.10.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21,

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE.

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/11284-4 Dato: 20.11.2013 FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/718

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/718 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/718 NY BARNEHAGE VED STALSBERG - OMFANG Rådmannens innstilling: Ny barnehage ved Stalsberg planlegges med minimum seks avdelinger ca.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Mikalsen Arkiv: A10 &30 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Mona Mikalsen Arkiv: A10 &30 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mona Mikalsen Arkiv: A10 &30 Arkivsaksnr.: 06/01765-015 Saken sluttbehandles i kommunestyret. POLITISK KOMITE - BARNEHAGEPLAN 2006-2010 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

BARNEHAGEBRUKSPLAN 2014

BARNEHAGEBRUKSPLAN 2014 BARNEHAGEBRUKSPLAN 2014 Barnehagebruksplan for Sande kommune 2014 Vedtatt av kommunestyret 10.12.2014 Barnehagebruksplan 2014 Side 1 Innhold Innledning.... 3 a. Kommunens ansvar... 3 b. Finansiering av

Detaljer

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2014 33009/2014 2014/3180 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 03.06.2014 14/8 Komitè for levekår 05.06.2014 14/80 Bystyret

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Høringsnotat om utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak

Høringsnotat om utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak Høringsnotat om utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 1. Innledning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Hof kommune Stab/støtte

Hof kommune Stab/støtte Hof kommune Stab/støtte Saksbeh.: Jan-Rasmus Vestnes Direkte telefon: 33 05 95 58 Vår ref.: 08/12 Arkiv: FA-A10 Deres ref.: Dato: 02.01.2008 Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep., Akersgt. 44, 0032

Detaljer

Hovedopptak barnehager utfordringer knyttet til retten til barnehageplass

Hovedopptak barnehager utfordringer knyttet til retten til barnehageplass Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2013/677-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Toril Grøtte Hovedopptak barnehager 2013 - utfordringer knyttet til retten til barnehageplass Saksopplysninger:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage.

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Saksopplysninger: I forbindelse med budsjettarbeid for økonomiplanperioden 2015 2018 er det fra Høyre

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 1: BARNEHAGE Mulige konsekvenser for barnehagene av en eventuell sammenslutning av Gausdal, Lillehammer og

Detaljer

101ANe co-- Cs- 1CG -57

101ANe co-- Cs- 1CG -57 HOLMESTRAND BARNEHAGEKONTORET KOMMUNE tk Li 101ANe 2008 2co-- Cs- 1CG -57 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Gunhild Hvidsten tlfdir.: 33 06 41 49 Deres ref.: Vår ref.: 08/115

Detaljer

Byrådssak 393/16. Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ESARK

Byrådssak 393/16. Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ESARK Byrådssak 393/16 Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ASKI ESARK-2257-201632597-1 Hva saken gjelder: Av økonomiplan for 2015-2018 fremgår det at parallelt med fremleggelsen av barnehagebruksplanen

Detaljer

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Forslag til vedtak: 1. Bystyret tar melding om opptak 2006 til orientering.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY BARNEHAGE I KVALAVÅG

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY BARNEHAGE I KVALAVÅG SAKSPROTOKOLL - KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY BARNEHAGE I KVALAVÅG Formannskapet behandlet saken den 23.10.2017, saksnr. 114/17 Behandling: Ordfører stilte spørsmål vedrørende sin habilitet, jf. fvl. (forvaltningsloven)

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 18.10.2017 Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 20.11.2017 NEDLEGGING

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 29.03.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Enebakk kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: julie.storksen.hagesaeter@enebakk.kommune.no Innsendt

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA RAPPORT FRA TILSYN MED STAVANGER KOMMUNE TIDSPUNKT: 12. mai 2009 Vår ref: 09/2140 KOMMUNENS ADRESSE: Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 Stavanger KOMMUNENUMMER:

Detaljer

Komité for oppvekst behandlet saken i sitt møte , med følgende vedtak:

Komité for oppvekst behandlet saken i sitt møte , med følgende vedtak: RÆLINGEN KOMMUNE Rådmannskontoret Kunnskapsdepartementet Deres ref.:/deres dato: / Vår ref.: 2016/228-3/LIVHEL Arkivkode: A10 Dato: 10.02.2016 Svar på høring - Kortere ventetid på barnehageplass Komité

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10/&13 Saksmappe: 2012/778-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 27.12.2013 Saksframlegg Høring av forslag til endringer i barnehageloven Utvidelse av retten til barnehageplass

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

RÅDMANNEN /9768?5/K2-A10, K3=&00% Saksbehandler: Kristin Sæta Deres dato Deres rsf. Direkte linje: u O UU/

RÅDMANNEN /9768?5/K2-A10, K3=&00% Saksbehandler: Kristin Sæta Deres dato Deres rsf. Direkte linje: u O UU/ RINGSAKER RÅDMANNEN KOMMUNE Vår dato Vår ref:;" 14.12.2007 07/9768?5/K2-A10, K3=&00% Saksbehandler: Kristin Sæta Deres dato Deres rsf. Direkte linje: 62 33 54 03 2 u O UU/ Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Side 1 av 5 Arkivsak: 10/1952 SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Saksbehandler: Agnes Olafson Lundemo Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage.

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage. Saksfremlegg Arkivsak: 11/483-5 Sakstittel: SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD VED NYETABLERING AV IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE K-kode: A10 Saksbehandler: Anne Mari Færgestad Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Med vennlig hilsen Thomas Jahnsen. Konsulent

Med vennlig hilsen Thomas Jahnsen. Konsulent Fra: Thomas Jahnsen [mailto:thomas.jahnsen@nittedal.kommune.no] Sendt: 9. januar 2014 14:01 Til: Postmottak KD Kopi: Karen Pinholt; Mona Sigvartsen Haugen Emne: Høringssvar - Forslag til endringer i barnehageloven

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Plan for barnehage- og skolebygg sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Plan for barnehage- og skolebygg sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Plan for barnehage- og skolebygg 2017-2026 sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Formål og utfordringer Sikre full barnehagedekning gjennom perioden 2017-2026. Opprette plasser der hvor folk bor.

Detaljer

Revidering av lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksordfører: Inger Solberg

Revidering av lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2011/1132-31106/2011 Arkiv: 223 Revidering av lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksordfører:

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/5941-2 Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomite oppvekst og utdanning

Detaljer

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 107-17 Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Fremtidig bruk av Riskatun Bakgrunn for saken: Sandnes kommune eier eiendommen Riskatun

Detaljer

Full barnehagedekning og fremtidig samlet barnehagetilbud

Full barnehagedekning og fremtidig samlet barnehagetilbud Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2017/751-1-A10 Anne Søvold Vikanes 11.05.2017 Full barnehagedekning og fremtidig samlet barnehagetilbud Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 17/16

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett

Detaljer