Regnskap Vedtatt budsjett 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap Vedtatt budsjett 2012"

Transkript

1 1.6 Vedtatte tiltak DRIFTSBUDSJETT Nr TEKST Regnskap 2011 Vedtatt budsjett 2012 Sentrale inntekter og utgifter 1 Formue- og inntektsskatt Økte skatteinntekter Statlige rammeoveringer inkl inntektsutjevning Momskompensasjon investeringer Overing fra staten (kompensasjonstilskudd, 5 rentekompensasjon mv) Overing til andre kommuner (flyktninger) Integreringstilskudd flyktninger Renteutgifter innlån Renter av endrede investeringer (bystyrets endring bsak 172/12) Lavere rentebane Avdrag på lån Avdrag av endrede investeringer (bystyrets endring bsak 172/12) Renter av bankinnskudd Renteinntekter Startlån Renteutgifter Startlån Frikraftavtale med Lyse Energi A/S Renter ansvarlige lån Lyse Energi A/S Aksjeutbytte (Lyse Energi A/S) Økte utbytter - kommunalt eierskap (bystyrets Renter ansvarlig lån Sandnes Tomteselskap KF Bortfall renteinntekter nytt 70 mill AL STKF Overing fra Sandnes Parkering KF Overing til investeringsregnskapet Overt til investeringsbudsjettet (bystyrets endring bsak 172/12) Bruk av reservefond Renter fra Renovasjon IKS Renter Multihallen IKS Bruk av disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Ikke disponert netto driftsoverskudd Disponering av årsoverskudd Avskrivninger Motpost avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger/ Maskinpark Fordelte utgifter Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (veier) Kalkulatoriske avskrivninger/ Vann Kalkulatoriske avskrivninger/ Avløp Kalkulatoriske avskrivninger/ Renovasjon,avfall Sum sentrale inntekter og finansposter Basisbudsjett tjenesteområdene Disponibelt til tiltak

2 Nr TEKST 41 Oppvekst skoler Økt timetall på ungdomstrinnet, valgfag Valgfag ungdomsskole, styrking Endring i antall elever ihht prognose høsten Elevtallvekst ihht prognoser Funksjonshemmede elever, vekst, ihht prognose Funksjonshemmede elever SFO, vekst, ihht prognose Økt kostnader skoleskyss Tospråklige assistenter FBU Barnehage Økte kostnader til fosterhjemsplasserte elever 50 Ny arbeidstidsavtale for lærere Iglemyr skole, læremiddelpakke, 188 nye elever Ganddal skole, læremiddelpakke, 100 nye elever Sørbø skole, læremiddelpakke, 392 nye elever Spesialundervisning private skoler, økning 55 Figgjo skole, særskilt tildeling Ordinær og spesialundervisning, reduksjon i årsverk Ikke kutt skolene sum nye tiltak skoler Oppvekst barn og unge Barnehagetjenester Nye kommunale barnehageplasser Nye kommunale barnehageplasser Nye kommunale barnehageplasser Nye kommunale barnehageplasser Nye private barnehageplasser Nye private barnehageplasser Nye private barnehageplasser Nye private barnehageplasser Veiledning av nyutdannede skolelærere Veiledning av nyutdannede skolelærere Barnehageplass i annen kommune enn egen bostedskommune Støtte til ansatte som tar skolelærerutdanning, reduksjon Støtte til ansatte - utdanning. Ikke reduksjon Innsparing kommunale barnehager Innsparing private barnehager Barnehageområdet inkl styrket barnehage, omstilling og redusert tjenestetilbud Ikke kutt barnehager Helsestasjonstjenester, PPT, barnevern og fritid 75 Barnevern, generell styrking Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Helsestasjonstjenester, psykolog Barn og unge ekskl barnehage, omstilling og redusert tjenestetilbud Ikke omstilling/reduksjon barn og unge Barn og unges bystyre sum nye tiltak oppvekst barn og unge Levekår Levekår felles 82 Kommunale boliger, indeksregulering Samhandlingsreformen, utskrivingsklare pasienter / forebyggende arbeid Sandnes helsesenter avd Stavanger Korttidsavdeling på Klepp Reversering korttidsavdeling på Klepp Utskrivingsklare pasienter Reversering av tiltak vedrørende utskrivningsklare pasienter Medfinansiering samhandlingsreformen Sunn i Sandnes - videreing av prosjekter Sandnes helsesenter Riskatun rehabiliteringssenter Videreing Riskatun til høst Gandsfjord eldresenter Mossige Minde Drift nye heldøgnsplasser Nye sykehjemsplasser (90 plasser) Kreftkoordinator Funkishuset, tilskudd Funkishuset Levekår, omstilling og redusert tjenestetilbud Redusert kutt levekår Frivillighetsmillionen Omsorgstjenester 104 Brukere med store omsorgsbehov Botiltak for funksjonshemmede, Kleivane Botiltak for funksjonshemmede, Maudlandslia Botiltak Maudlandslia Botiltak "Foreldreinitiativet II"

3 Nr TEKST 109 Hjemmetjenesten, styrking Lavere behov hjemmetjen. med flere sykehjemsplasser Bofellesskap Høle Reversering av tiltak vedrørende bofelleskap Høle Reversering bofellesskap Høle utgår Austrått BOAS, omgjøring av avd for eldre helsesvake Ikke omgjøring Austrått BOAS Helse- og rehabiliteringstjenester Fastleger og fysioterapeuter, økning tilskudd Legevakten, 4,2 årsverk Kommuneoverlege, 0,4 årsverk Sykehjemsleger, 0,5 årsverk Mestring, 1 årsverk i botiltak på Postveien Mestring, 4 årsverk, STYRK midler Mestring, utskrivningsklar bruker fra spesialisthelsetjenesten Mestring, utskrivningsklar bruker fra spesialisthelsetjenesten, endring tilskudd Driftstilskudd fysioterapeut/ergoterapeut, 1 nytt tilskudd Dagtilbudtjenesten ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon Sosiale tjenester 126 Mottak av nye flyktninger, økt integreringstilskudd Aktivitets-, avlastning- og samordningstjenester 127 Samordningstjenester, aktivitetsøkning Jobbreiser tilrettelagt arbeid Mer effektiv drift ny avlastningsbolig sum nye tiltak levekår Kultur og byutvikling Byutvikling 130 Byplan, overordnet planlegging /områderegulering Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt, finansieres av gebyrinntekter Kultur, bibliotek og kulturskole Kulturskoletilbud for trinn, jfr statsbudsjett Stemmerettsjubileum 2013 og grunnlovsjubileum Bibliotek, reduksjon inntekter - erstatning tapte bøker og media, for sent innlevering Kulturhuset, reduksjon i tilskudd Omstilling nytt kultur KF Kulturskole, omstilling og redusert tjenestetilbud Kulturskole, reduksjon tjenestetilbud utgår Bymiljø 140 Tilskudd til avløpssanering Nye lekeplasser, vedlikehold Kommunal handlingsplan støytiltak Veivedlikehold Nye gravlunder, begravelser og drift Gravlunder, begravelser og vedlikehold Bogafjell idrettshall, drift og tilrettelegging Sandnes stadion, drift Jæren friluftsråd, økt kontingent inkl indeksjustering Ryfylke friluftsråd, økt kontingent inkl indeksjustering Rogaland Arboret økt kontingent Giskehall 2, drift og tilrettelegging Nye kunstgressbaneanlegg, drift og vedlikehold Nye kunstgressbaneanlegg, drift og vedlikehold, utgår Grøntområder, innsparing Veivedlikehold, reduksjon Kultur og byutvikling, redusert bemanning VAR 157 Kjøp av vann fra IVAR Endring inntekter grunnet vannkjøp VANN, endring indirekte kostnader ihht ny selvkostmodell Endring inntekter grunnet endrede indirekte kostnader Kjøp av avløpshåndtering fra IVAR Endring inntekter grunnet kjøp avløpsbehandling AVLØP, Endring indirekte kostnader ihht ny selvkostmodell Endring inntekter grunnet endrede indirekte kostnader Kjøp avfallshåndtering fra IVAR Endring inntekter grunnet kjøp av avfallshåndtering Kjøp innsamling av avfall, Renovasjonen IKS Endring inntekter grunnet kjøp innsamling av avfall, Renovasjonen IKS RENOVASJON, endring indirekte kostnader ihht ny selvkostmodell Endring inntekter grunnet endrede indirekte kostnader VANN, endring kalkulatoriske avskrivninger VANN, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger

4 Nr TEKST 175 RENOVASJON, endring kalkulatoriske avskrivinger RENOVASJON, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger SLAM, endring indirekte kostnader ihht ny selvkostmodell SLAM, endring inntekter grunnet endring indirekte kostnader Oppheving av dekning av tidligere års underskudd på avløp sum nye tiltak kultur og byutvikling Sandnes bydrift 180 Miljøvaktmester Miljøvaktmester, medfinansiering boligtjenesten Miljøvaktmester, medfinansiering kommune felles branntilsyn Miljøvaktmester, medfinansiering flyktningenheten VA-drift, endring kalkulatoriske renter og avskrivninger maskinpark VA-drift, endring inntekter som følge av endring i kalkulatoriske renter og avskrivninger sum nye tiltak Sandnes bydrift Økonomi 186 Økonomirådgiver 0,5 årsverk Rådgiver anskaffelser Rådgiver anskaffelser Rådgiver finansieres av innkjøpsinnsparinger Rådgiver/konsulent fakturering/innfordring Rådgiver regnskap finansieres av fond ste året Budsjett og analyse, innsparing Regnskap og lønn, innsparing sum nye tiltak økonomi Organisasjon 194 Interkommunalt arkiv, styrkning Tillitsvalgt, 0,3 årsverk Deponering av Arkivbasen Fullelektronisk arkiv Lærlinger, reduksjon 7 stk Ikke reduksjon lærlinger Økning utover dagens antall 13 stk Inntektskrav lærlinger Datasikkerhet, nytt sekundært serverrom og verktøy HMS, redusert inntektskrav atting Personal, reduksjon 1 årsverk Personal, reduksjon 1 årsverk Omstilling og effektivisering, utvidet bruk av GAT Dokumentsenter, 1 årsverk Opptakskontoret (barnehage), 1 årsverk E-læring, innkjøp og drift av e-læringsverktøy Nytt verktøy for avviksregistering (HMS) IT-tjenester til Region Stavanger IT-tjenester til Region Stavanger, inntekt Omstillingmidler for hele kommunen sum nye tiltak organisasjon Rådmannen, samfunnsutvikling og eiendom 214 Rådmannen, samfunnsutvikling Kommuneplan, planstrategi og revisjon ny valgperiode Kommunedelplan Sandnes Øst, - ekstern bistand Greater Stavanger, tilskudd Kommunikasjon, driftsmidler intra/internett web Kommunikasjon, driftsmidler intra/internett web, utgår Omstilling og aktivitetsendringer Overformynderiet overes til fylkesmannen, jfr vergemålsreformen Næringsutvikling, Nordsjøvegen samarbeidet, utgår Sunn By, innsparing Sunn By Sandnes Sentrum, tilskudd utgår Tilskudd Sandnes Sentrum viderees Eiendom 226 DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til nye skoler DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til nye barnehager DKI - renhold/vedlikehold/strøm til Bogafjell idrettshall DKI - renhold/vedlikehold/strøm til ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark med DKI - Vedlikehold til nye bygg innen levekår Vedlikehold, strøm sykehuset, ØP DKI - Vedlikehold og strøm ved Sandnes helsesenter Framtidens byer, engasjement ENØK rådgiver, utgår fra 2015, ØP Eiendom, innsparing, ØP sum nye tiltak rådm, samfunn og eiendom Politisk virksomhet, valg og kommunens fellesområde Kommunens fellesområde 235 Justering av lønnsreserve Lønnsreserven

5 Nr TEKST 237 Pensjon, reguleringspremie, premieavvik, amortisering mv Bruk av pensjonsfond (amortisering av premieavvik) Bybanekontor, tilskudd utgår Bybanekontor, prosjektfase Bybanekontoret utgår Regionale idrettshaller IKS, justert tilskudd Beredskap, økning 0,5 årsverk inkl driftsmidler Nødnett, årlige driftskostnader Brann, økt tilskudd pga Nødnett Brann, økt driftstilskudd inkl ny brannstasjonsstruktur Områdereguleringer egenregi og inngåtte avtaler, tiltak reduseres i 2014 og utgår fra Bybåndet Sør-oppfølging/gjennoming Områderegulering 250 Regional utredning, 1 årsverk Indirekte administrative kostnader VAR, reduksjon av inntekt Ny transportavtale Reisevirksomhet, seminar mv, reduksjon Reiser/seminar og tidsskrifter Kirken og andre trossamfunn, redusert tilskudd Kirken, redusert tilskudd utgår 257 Innkjøpsinnsparinger Omstilling/reduksjon mellomledere/adm etc Driftstilskudd SIH KF Overtar Arbeidsfellesskap område B Vågen Overtar Arbeidsfellesskap Ruten P-anlegg Overtar Arbeidsfellesskap Norestraen Gjør opp Arbeidsfellesskapet Vagle nær.park S Energi ENØK tiltak, innsparing ØP ENØK-effektivisering, jfr investeringer i ENØK-program (DKI) Lavere energikostnader Konsekvens av at Bystyret i Bsak 210/11 forskjøv bevilgningen til en av ENØK Strøm, lavere pris Politisk virksomhet, valg 269 Valg, stortingsvalg 2013 og kommune- og fylkestingsvalg Valg, valgkort Valg, vaktmestertjenester Folkevalgtopplæring Eldrerådet, midler til møtegodtgjørelse Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, driftsmidler Valg, kjøp av IT-tjenester fra IT-avdelingen til valgavviklingen Valg, kjøp av PC-er og annet datateknisk utstyr Valg, administrativt ansatte sekretærer for stemmestyrene Valg, medlemmer for stemmestyrene Valg, kurs og opplæring Skyttertingsmiddag i forbindelse med landsskytterstevnet Avslutning bystyret Økte bevilgninger til bydelsutvalgene Tilskudd til BLINK BLINK, styrker i basis Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger 286 Godtgjørelse folkevalgte (bsak 171/12) sum nye tiltak kommunens fellesutgifter og pol virksomhet Sum nye tiltak tjenestene Budsjettbalanse

6 1.6 Vedtatte tiltak - investering INVESTERINGSBUDSJETT Nr Prosjekt TEKST Oppvekst skole Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole Figgjo skole, rehabilitering og modernisering Iglemyr skole - 1 ny parallell Sørbø skole - utvidelse med 2 nye paralleller Skoler, utendørsanlegg Skarlia - programmering ny barneskole med 392 elevplasser Ganddal skole, ny dobbel gymsal Sum tiltak oppvekst skoler Oppvekst barn og unge Hommersåk barnehage, rehabilitering og utvidelse - prisjustering Asperholen barnehage, rehabilitering og utvidelse - prisjustering Utendørsanlegg, barnehager Figgjo barnehage - påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd Sørbø - ny barnehage med 6 avd Vatne - ny barnehage med 6 avd Kleivane - ny barnehage med 6 avd Kleivane barnehage, red. med 7 mill Hove - ny barnehage med 5 avd Hana barnehage, IT- kabling 225 Sum tiltak oppvekst barn og unge Levekår Nytt avlastningssenter med barnebolig Fremskynding avlastningsbolig 2 år Utskiftning utstyr omsorg Maudlandslia, omsorgsboliger Fremskynding Maudlandslia (bystyrets Maudlandslia, omsorgsboliger - tilskudd fra husbanken Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan -tilskudd fra husbanken

7 Nr Prosjekt TEKST pr år Boligsosial handlingsplan, tiltak ihht handlingsplan. Inkl. kjøp av 10 boenheter Boligsosial handlingsplan, tiltak ihht handlingsplan, inkl. kjøp av 10 boenheter pr år - tilskudd fra husbanken Avsetning til oppgradering / vedlikehold av boligmassen Dreieskjevå - rehabilitering Sandnes helsesenter - 40 nye sykehjemsplasser 32 Sandnes helsesenter - 40 sykehjemsplasser - tilskudd fra husbanken Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser Nytt BOAS (oppstart 2015) (bystyrets Nytt BOAS 30 ekstra plasser (bystyrets Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser tilskudd 37 Nytt BOAS - tilskudd Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede 40 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede, tilskudd 41 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede - salgsinntekter 42 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser Laboratorieutstyr Langgata 94, utbygging og oppgradering Lindeveien 17, utbygging og oppgradering Byhagen, tilskudd ombygging "Foreldreinitiativet II" "Foreldreinitiativet II" - tilskudd (bystyrets "Foreldreinitiativet II" - salg (bystyrets Bofellesskap på Høle 10 plasser (bystyrets Tilskudd Høle (bystyrets endring bsak 172/12) Mva komp. Høle Salg av boenheter Høle Sum tiltak levekår Kultur og byutvikling Biblioteket, oppgradering datasystemer Kulturskolen, datasystem for behandling av inntak 56 Biblioteket - oppgradering av telefoni systemet

8 Nr Prosjekt TEKST Kartlegging og oppgradering av kommunale lekeplasser Digitalisering av reguleringsplaner Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel 60 Trafikksikring eksisterende veinett strakstiltak 61 Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer Omregulering av graver Trær på gravlundene Gravlunder generelt Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn med kommunale broer Idrettsplasser og løkker Friluftsområder Universel utforming ved Sandvedparken lekeplass Avtale Veivesenet Sentrumstiltak generelt Folkvordveien - opparbeidelse av vei Park og grøntanlegg Byutviklingstiltak Reasfaltering veier Reasfaltering (bystyrets endring bsak 172/12) Nyanlegg gatelys Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna Kunstgressbaner Kunstgressbaner med erverv Iglemyr, Ganddal og Bogafjell 80 Kunstgressbaner med erverv Iglemyr, Ganddal og Bogafjell - inntekter/spillemidler Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid Sandnes idrettspark, ny ordinær idrettshall Sandnes idrettspark, ny ordinær idrettshall spillemidler 84 Adkomstveg til Alsvik, ekstraordinær oppgradering Vitenfabrikken trinn II KINOKINO trinn II KINOKINO trinn II (ekstra) (bystyrets Storgata, oppgradering av fortau, vei og gatelys 89 Lysløype Gramstad (bystyrets endring bsak 172/12)

9 Nr Prosjekt TEKST Sum tiltak Kultur og byutvikling Sandnes bydrift Utskifting av maskiner/biler til Idrett- og Landskapsdrift 500 Sum tiltak Sandnes bydrift 500 Vann, avløp og renovasjon (VAR) Hoveveien - opparbeidelse av vann og avløp Folkvordveien - opparbeidelse av vann og avløp Vann, andre prosjekter Generelle tiltak i henhold til hovedplan vann Sanering gamle vannledninger Høle, vannforsyning - Hommersåk, resterende del Avløp/rens andre prosjekter Generelle tiltak i henhold til hovedplan avløp Avløp Høle/Hommersåk - sone 9/ Avløp Lurabekken/ sone Avløp Stangelandsånå/ sone 2, avløp Storåna kloakk sone Tilskudd privat separering Avløp Hana/sone Avløp Sentrum/sone Vann, avløp og renovasjon (VAR) Kloakkering spredt bebyggelse Avfallsbeholdere / teknisk utstyr inkludert Plastinnsamling Etterdrift bossplasser Hytterenovasjon Miljøstasjoner Sum tiltak VAR Kommunens fellesområde ENØK-tiltak kommunale bygg Branntekniske utbedringer kommunale bygg, inkludert verneverdig bygg ENØK-EOS- system - Øvrige bygg ENØK-Prosjekt utfasing oljekjel Rehabilitering av Høle skole og Skeiene ungd.skole, samt øvrige bygg iht tilstandsrapport Høyland ungdomsskole - renovering gymsal/svømmebasseng Høyland ungd.skole - gymsal / svømmebasseng, tippemidler

10 Nr Prosjekt TEKST IKT-strategi IKT midler økning KDP sentrum, sentrumsplan, gjennomingsstrategi KDP sentrum, grunnkjøp/avtaler/ makebytte KDP-S, makebytte/grunnerverv - tas ut ENØK - tiltak kommunale bygg - økning ENØK - energimerking av bygg ENØK - utfasing av oljekjel ENØK - SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) ENØK - SD anlegg barnehager ENØK - fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones ENØK - VAV sonestyring ENØK - solvarmeenergi ENØK - rørsystem Austrått / Høyland Kommunens fellesområde ENØK - rørsystem Sørbø/Lunde ENØK - lokal varmesentral Sørbø/Lunde ENØK - lokal varmesentral Sørbø/Lunde - NOVA tilskudd ENØK - Lundehaugen skole

11 Nr Prosjekt TEKST ID håndtering ITV-anlegg Universell utforming Vatne driftsstasjon tomteområde - analyse av framtidig utnyttelse 139 Innemiljø i 10 utvalgte formålsbygg oppgradering 140 Innemiljø i øvrige kommunale bygg oppgradering Biovarmesentral Giskeområdet Biovarmesentral Giske (bystyrets endring bsak 172/12) Arkivlokaler - utbedring Hypernett SFO tilleggsmodul Endring av samband/infrastruktur Nytt sekundært serverrom Nytt verktøy for datasikkerhet Nødnett Midler til utredninger/analyser Vagleleieren, Senter for Samfunnssikkerhet Offentlige arealer (alle formål) Tilbakekjøp Jærvn Kapitalinnskudd SIAS as Kapitalinnskudd SIAS as, tas ut (bystyrets Lundehaugen ungdomsskole, oppgradering av ventilasjonsanlegget Kapitalinnskudd pensjonskassen Oppgjør brannstasjonstomt Økt vedlikehold (bystyrets endring bsak 172/12) Salg av kommunalt eierskap/eiendommer Opsjonspremie nytt rådhus (bystyrets Skogsbakken opsjonspremie, HUP1 fel.areal Arealutv bol.sos Byggeklare tomter Sum tiltak kommunens fellesområde

12 Nr Prosjekt TEKST Finansiering av investeringene Sum investeringer i planperioden Finansiering av investeringene Startlån Avdragsinntekter startlån Avdragsutgifter startlån Bruk av startlån Avdrag på utlån tomteselskapet Bortfall avdragsinntekter 70 mill AL STKF Avdrag på utlån Lyse MVA investeringer Bruk av lån (til egne inv) Bruk av lån (til egne inv), Overing fra drift Overing fra drift, Sum

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

1.5 Vedtatte tiltak - drift

1.5 Vedtatte tiltak - drift 1.5 Vedtatte tiltak - drift BSAK 210/11 Tusen kroner Nr TEKST Regnskap 2010 Oppr. budsjett 2011 2012 2013 2014 2015 Sentrale inntekter og utgifter 1 Formue- og inntektsskatt -1 742 885-1 617 000-1 778

Detaljer

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 1.6 Vedtatte tiltak BSAK 145/10, 146/10, 147/10 OG 148/10 NR TEKST 2011 2012 2013 2014 1 Sentrale inntekter 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 3 Statlige rammeoverføringer -1 023 000-1

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2014-2017. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2014-2017. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan 2014-2017 Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE Innledning Økonomiplan 2014-2017 består av: 1. Rådmannens forslag 2. Vedlegg 3. Vedtatt budsjett

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016

Detaljer

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN ØKONOMIPLAN 2013-2016 En kortversjon Den økonomiske utviklingen i regionen er god, og gir sterk skattevekst og høy befolkningsvekst. Det skal investeres for

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 Innhold Sandnes i sentrum lokalt, nasjonalt og globalt Kommuneøkonomien er under vedvarende press Økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2012-2015 Investeringsbudsjett

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan 2012-2015 Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE Innhold Innledning 5 1. Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 9 1.2 Bystyrets vedtatte budsjettendringer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

I sentrum for framtiden. En kortversjon

I sentrum for framtiden. En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2014-2017 En kortversjon Økonomiplanen bygger på vedtatt økonomiplan 2013-2016, og driftsnivå og tiltak fra denne planen er med få unntak videreført

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Økonomiplan 2013-2016. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Økonomiplan 2013-2016. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE Innhold Innledning 3 1. Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 7 1.2 Bystyrets vedtatte budsjettendringer

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2011-2014. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2011-2014. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt budsjett Innhold Innledning 5 1. Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 9 1.2 Bystyrets vedtatte budsjettendringer 13 1.3 Bystyrets

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder) Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT:

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009

DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009 DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Kommentar Disposisjonsfond 25701 Disposisjonsfond hk. 1.1 25701005 Bydelsutvalgene -147 565-147 565 25701020 Erstatningsordning barnevern

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE:

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Stanley Wirak, leder Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik Heidi

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vekst og modernisering

Vekst og modernisering Vekst og modernisering Handlingsprogram - 2018 Budsjett Status 2014 2013 Inntektssvikt på 34,5 mill. kroner Overforbruk i driften på 18,2 mill. kroner Regnskapsmessig resultat på minus 6,2 mill. kroner

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: 17.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet:

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

2.1 Driftsrammer 2013

2.1 Driftsrammer 2013 2.1 Driftsrammer 2013 Rådmannens forslag OPPVEKST SKOLE Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 10 Lønn 757 383 11 Forbruk 40 866 12 Drift -5 594 13 Kjøp av tjenester 20 800 14 Overføring 135 Sum

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandler: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR RÅDMANNENS

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

innbyggere per

innbyggere per 75 298 innbyggere per 01.07.2016 1 045 født 4 940 innflyttet 391 døde 4 401 utflyttet Ung befolkning 28 % under 20 år Netto 1 193 endring fra 2015 til 2016 Menn 16% 6,9 % Medarbeider tilfredshet 5 656

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 Offensiv økonomiplan 2016-2019 Få nye tiltak Store investeringer Betydelige reduksjoner Midler til innovasjon videreført Økt satsning på boligsosialt arbeid

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Muligheter i den grønne landsbyen!

Muligheter i den grønne landsbyen! Budsjett 2011. Pressemelding. Muligheter i den grønne landsbyen! Randaberg kommune har en sunn økonomi. Gjennom mange år med nøktern drift og god økonomistyring har kommunen fått et godt utgangspunkt for

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer