Institutt for spesialpedagogikk. Universitetet i Oslo. Skriftlig individuell eksamen høst Dato: Varighet: 7 dager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Institutt for spesialpedagogikk. Universitetet i Oslo. Skriftlig individuell eksamen høst Dato: Varighet: 7 dager"

Transkript

1 Institutt for spesialpedagogikk Skriftlig individuell eksamen høst 2015 Dato: Varighet: 7 dager BOKMÅL Svar på 1 (EN) av 2 (TO) oppgaver. Oppgave 1 Beskriv sosiale vansker som er typiske for barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Drøft deretter hvordan man best kan tilrettelegge opplæringen for barn med autismespekterforstyrrelse som går i barnehage/skole og som har slike vansker. Oppgave 2 Beskriv hva utviklingshemming er samt relevante årsaksforklaringer. Drøft deretter ulike læringsbetingelser for barn/elever med denne diagnosen.

2 Institutt for spesialpedagogikk Skriftleg individuell eksamen hausten 2015 Dato: Varighet : 7 dagar NYNORSK Svar på 1 (EN) av 2(TO) oppgåver. Oppgåve 1 Beskriv sosiale vanskar som er typiske for barn og unge med «autismespekterforstyrrelse». Drøft deretter korleis man best kan legge til rette opplæringa for barn med «autismespekterforstyrrelse» som går i barnehage/skule og som har slike vanskar. Oppgåve 2 Beskriv kva utviklingshemming er samt relevante årsaksforklaringar. Drøft deretter viktige læringsvilkår for barn/elevar med denne diagnosen.

3 Department of Special Needs Education University of Oslo Written exam autumn 2015 Date: Duration : 7 days ENGLISH Answer one (1) of the two (2) assignments. Assignment 1. Describe the social difficulties typical experienced by children and adolescents with autism spectrum disorder. Next discuss how best to adapt teaching in kindergarten/school for children with autism spectrum disorder who have such difficulties. Assignment 2. Explain what characterizes the diagnosis of developmental disabilities. Describe the different causal explanations of this diagnosis and discuss the different learning conditions for children/students with this diagnosis.

4 Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Hjemmeeksamen høst 2014 Bokmål Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1. Duvold og Sponheim (2002, s. 269) sier: På veien til å skape en kognitiv teori om autisme må en ha modeller som utgangspunkt for å komme fram til testbare hypoteser. En av disse modellene omhandler eksekutive funksjonsvansker. Dette er en modell som også kan bidra til å forstå vansker som andre utviklingsforstyrrelser og lærevansker kan medføre. Og, som Urnes (2009, s. 71) påpeker: Dermed blir noe generell kunnskap om og forståelse av hva eksekutive funksjonsvansker kan innebære nyttig som en bakgrunn for forståelse og tiltak. Gjør rede for eksekutive funksjoner og for utfordringer eksekutive funksjonsvansker kan medføre for barn og unge med innen autismespekteret og for barn og unge med nonverbale lærevansker. Drøft hvordan en kan ta hensyn til disse vanskene i den pedagogiske tilretteleggingen. Oppgave 2. Grimsmo og Tetzchner (2007, s. 274) sier at stress først og fremst kan ses som et resultat av sosialt skapte forhold, og påpeker videre: Det er ytre forhold i situasjonen, indre forhold i personen og forhold ved sosiale relasjoner som sammen skaper eller motvirker stress. Spesielt viktig er likevel den grunnleggende forståelsen av hvorfor andre mennesker tenker, føler og handler som de gjør. Gjør rede for forhold som kan bidra til å forstå at barn og unge med Asperger-syndrom er mer sårbare for stress enn de fleste andre. Drøft deretter pedagogiske tiltak som kan motvirke stress.

5 Det utdanningsvitskapelege fakultetet Heimeeksamen haust 2014 Nynorsk Vel ei (1) av to (2) oppgåver. Oppgåve 1. Duvold og Sponheim (2002, s. 269) seier: På veien til å skape en kognitiv teori om autisme må en ha modeller som utgangspunkt for å komme fram til testbare hypoteser. Ein av disse modellane omhandlar eksekutive funksjonsvanskar. Dette er ein modell som også kan bidra til å forstå vanskar som andre utviklingsforstyrringar og lærevanskar kan medføre. Og, som Urnes (2009, s. 71) påpeiker: Dermed blir noe generell kunnskap om og forståelse av hva eksekutive funksjonsvansker kan innebære nyttig som en bakgrunn for forståelse og tiltak. Gjer greie for eksekutive funksjonar og for utfordringar eksekutive funksjonsvanskar kan medføre for barn og unge med innan autismespekteret og for barn og unge med nonverbale lærevanskar. Drøft korleis ein kan ta omsyn til desse vanskane i den pedagogiske tilrettelegginga. Oppgåve 2. Grimsmo og Tetzchner (2007, s. 274) seier at stress først og fremst kan ses som eit resultat av sosialt skapte forhold, og påpeiker vidare: Det er ytre forhold i situasjonen, indre forhold i personen og forhold ved sosiale relasjoner som sammen skaper eller motvirker stress. Spesielt viktig er likevel den grunnleggende forståelsen av hvorfor andre mennesker tenker, føler og handler som de gjør. Gjer greie for forhold som kan bidra til å forstå at barn og unge med Asperger-syndrom er meir sårbare for stress enn dei fleste andre. Drøft deretter pedagogiske tiltak som kan motverke stress.

6 Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Hjemmeeksamen høst 2013 SPED3200 utsatt eksamen Bokmål Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1. Det finnes ikke én kognitiv teori om autisme, og litteraturen er dominert av forskjellige kognitive teorier. Men, som Hulme og Snowling (2009 p. 323) poengterer: It would seem unlikely that a single underlying cognitive cause could ever explain the diversity of symptoms that are observed in autism. Men, de eksisterende teoriene kan forklare noen av de sosiale vanskene ved autismespekterforstyrrelser. Gjør rede for kognitive teorier/modeller som kan forklare sosiale vansker som er typiske for barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Drøft deretter hvordan en kan ta hensyn til disse vanskene i den pedagogiske tilretteleggingen. Oppgave 2. Kommunikasjonsvansker er ett av særtrekkene i den autistiske triaden, og karakteristisk for mennesker med Asperger-syndrom. Men, som Martinsen og von Tetzchner (2007, s. 5) sier i forordet til boka: man kan ikke forstå barn og ungdommer med Asperger-syndrom eller legge til rette fullgode tiltak for dem utelukkende ut fra de trekkene som definerer syndromet. Det må en bredere kunnskap til.. Det er med andre ord nødvendig å ha teoretisk kunnskap. Gjør rede for sentrale kunnskapsområder som kan bidra til å forstå kommunikasjonsvansker og mulige tilleggsvansker hos barn og unge med Asperger-syndrom. Drøft deretter hvordan skolen kan legge til rette med tanke på relevante tiltak.

7 Det utdanningsvitskapelege fakultetet Heimeeksamen haust 2013 SPED3200 utsett Nynorsk Vel ei (1) av to (2) oppgåver. Oppgåve 1. Det finnest ikkje éin kognitiv teori om autisme, og litteraturen er dominert av forskjellige kognitive teoriar. Men, som Hulme og Snowling (2009 p. 323) poengterer: It would seem unlikely that a single underlying cognitive cause could ever explain the diversity of symptoms that are observed in autism. Men, dei eksisterande teoriane kan forklara nokre av dei sosiale vanskane ved autismespekterforstyrringar. Gjer greie for kognitive teoriar/modellar som kan forklara sosiale vanskar som er typiske for barn og unge med autismespekterforstyrringar. Drøft deretter korleis ein kan ta omsyn til desse vanskane i den pedagogiske tilrettelegginga. Oppgåve 2. Kommunikasjonsvanskar er eitt av særtrekka i den autistiske triaden, og karakteristisk for menneske med Asperger-syndrom. Men, som Martinsen og von Tetzchner (2007, s. 5) seier i forordet til boka: man kan ikke forstå barn og ungdommer med Asperger-syndrom eller legge til rette fullgode tiltak for dem utelukkende ut fra de trekkene som definerer syndromet. Det må en bredere kunnskap til.. Det er med andre ord nødvendig å ha teoretisk kunnskap. Gjer greie for sentrale kunnskapsområder som kan bidra til å forstå kommunikasjonsvanskar og moglege tilleggsvanskar hos barn og unge med Asperger-syndrom. Drøft deretter korleis skulen kan leggja til rette med tanke på relevante tiltak.

8 DEPARTMENT OF SPECIAL NEEDS EDUCATION Faculty of Educational Sciences University of Oslo Individual assignment autumn 2013 SPED3200 re-scheduled examination English Answer one (1) of the two (2) assignments. Assignment 1. There is no single theory of autism, and the literature is dominated by different cognitive theories. But as Hulme and Snowling (2009 p. 323) emphasize: It would seem unlikely that a single underlying cognitive cause could ever explain the diversity of symptoms that are observed in autism. However, the existing theories may together explain some of the difficulties in socializing in those with autism spectrum disorders. Explain possible connections between the major cognitive theories/models and the social difficulties in children and youth with Asperger syndrome. Then discuss how to take into account these difficulties in the educational arrangements. Assignment 2. Communication disorders are a key feature of the autistic triad, and characteristic of people with Asperger- syndrome. However, as Martinsen and von Tetzchner (2007, p.5) argue in the preface to the book: man kan ikke forstå barn og ungdommer med Asperger-syndrom eller legge til rette fullgode tiltak for dem utelukkende ut fra de trekkene som definerer syndromet. Det må en bredere kunnskap til..* In other words, theoretical knowledge is necessary. Give an account of key knowledge areas that can contribute to understanding communication disorders and possible additional problems for children and adolescents with Asperger syndrome. Then discuss how the school can facilitate in terms of relevant educational measures. * "... one cannot understand children and adolescents with Asperger syndrome - or facilitate adequate measures for them - solely on the traits that define the syndrome. A broader set of knowledge is necessary... "

9 Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Hjemmeeksamen høst 2013 SPED3200 Bokmål Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1. Hulme og Snowling (2009, s. 323) viser til Hobson og kollegaers teori som hevder at: Social referencing in triadic interaction the relationship between the child, the other and their joint attention plays a vital role in the development of self-awareness, creativity (imagination), and investigation. Hulme og Snowling sier videre: A lack of social referencing affects the development of a sense of self and self-control.. Gjør rede for en mulig sammenheng mellom Hobson og kollegaers teori og sentrale kognitive teorier/modeller som kan forklare vansker på områder som: forståelse av seg selv og andre, språk og kommunikasjon og sosial fungering. Drøft deretter hvordan en gjennom pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med autismespekterforstyrrelser kan fremme fungering på de nevnte vanskeområdene. Oppgave 2. Ett av særtrekkene hos mennesker med Asperger-syndrom er sosiale vansker. Men, som Martinsen og von Tetzchner (2007, s. 5) sier i forordet til boka: man kan ikke forstå barn og ungdommer med Asperger-syndrom eller legge til rette fullgode tiltak for dem utelukkende ut fra de trekkene som definerer syndromet. Det må en bredere kunnskap til.. Det er med andre ord nødvendig å ha teoretisk kunnskap. Gjør rede for sentrale kunnskapsområder som kan bidra til å forstå sosiale vansker og mulige tilleggsvansker hos barn og unge med Asperger-syndrom. Drøft deretter hvordan skolen kan legge til rette med tanke på relevante tiltak.

10 Det utdanningsvitskapelege fakultetet Heimeeksamen haust 2013 SPED3200 Nynorsk Vel ei (1) av to (2) oppgåver. Oppgåve 1. Hulme og Snowling (2009, s. 323) viser til Hobson og kollegaers teori som hevder at: Social referencing in triadic interaction the relationship between the child, the other and their joint attention plays a vital role in the development of self-awareness, creativity (imagination), and investigation. Hulme og Snowling seier vidare: A lack of social referencing affects the development of a sense of self and self-control.. Gjer greie for ein mogleg samanheng mellom Hobson og kollegaers teori og sentrale kognitive teoriar/modellar som kan forklare vanskar på område som: forståing av seg sjølv og andre, språk og kommunikasjon og sosial fungering. Drøft deretter korleis ein gjennom pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med autismespekterforstyrringar kan fremme fungering på de nemnde vanskeområda. Oppgåve 2. Eitt av særtrekka hos menneske med Asperger-syndrom er sosiale vanskar. Men, som Martinsen og von Tetzchner (2007, s. 5) seier i forordet til boka: man kan ikke forstå barn og ungdommer med Asperger-syndrom eller legge til rette fullgode tiltak for dem utelukkende ut fra de trekkene som definerer syndromet. Det må en bredere kunnskap til.. Det er med andre ord nødvendig å ha teoretisk kunnskap. Gjer greie for sentrale kunnskapsområde som kan bidra til å forstå sosiale vanskar og moglege tilleggsvanskar hos barn og unge med Asperger-syndrom. Drøft deretter korleis skulen kan leggje til rette med tanke på relevante tiltak.

11 DEPARTMENT OF SPECIAL NEEDS EDUCATION Faculty of Educational Sciences University of Oslo Individual assignment autumn 2013 SPED3200 English Answer one (1) of the two (2) assignments. Assignment 1. Hulme and Snowling (2009, s. 323) refer to Hobson and colleagues theory which claims that: Social referencing in triadic interaction the relationship between the child, the other and their joint attention plays a vital role in the development of self-awareness, creativity (imagination), and investigation. Hulme and Snowling mention further: A lack of social referencing affects the development of a sense of self and self-control.. Explain possible connections between Hobson and colleagues theory and important cognitive theories/models that can explain difficulties in areas such as understanding of self and others, language and communication, and social functioning. Discuss how we can promote increased functionality in the mentioned areas through educational facilitation for children and youth with autism spectrum disorders. Assignment 2. Having social difficulties is one of the characteristics of persons with Asperger syndrome. However, as Martinsen and von Tetzchner (2007, p.5) argue in the preface to the book: man kan ikke forstå barn og ungdommer med Asperger-syndrom eller legge til rette fullgode tiltak for dem utelukkende ut fra de trekkene som definerer syndromet. Det må en bredere kunnskap til..* In other words, theoretical knowledge is necessary. Give an account of key knowledge areas that can contribute to understanding social difficulties and possible additional problems for children and adolescents with Asperger syndrome. Then discuss how the school can make suitable arrangements with a view to relevant educational measures. * "... one cannot understand children and adolescents with Asperger syndrome - or facilitate adequate measures for them - solely on the traits that define the syndrome. A broader set of knowledge is necessary... "

12 Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Hjemmeeksamen høst 2012 Bokmål Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1. Grimsmo og Tetzchner (2007, s. 257) innleder sitt kapittel med å fokusere på at elever med Asperger-syndrom er en stressutsatt gruppe og sier: på grunn av de for dem nesten uovervinnelige kravene til sosial mestring som livet på skolen stiller, opplever barn og ungdommer med Asperger-syndrom stress i betydelig større grad enn andre barn og ungdommer ofte fra de er helt små. Videre påpeker Helverschou, Martinsen Nærland og Steindal (2007, s.305) skolen sine muligheter gjennom tiltak: å dempe stress og tapsopplevelser slik at skolen i større grad blir et beskyttende miljø som forebygger psykiske vansker. Gjør rede for grunner til at elever med Asperger-syndrom er en stressutsatt gruppe. Drøft relevante tiltak. Oppgave 2 Flere forfattere viser til at det så langt ikke finnes én kognitiv teori om autisme, men derimot flere kognitive forklaringsmodeller. Det er likevel viktig å understreke at selv om den perfekte teori ikke er lansert, treffer de eksisterende forklaringene sentrale forhold for denne gruppen (Tellevik, Martinsen, Nærland & Tetzchner, 2007 s.184). Gjør rede for kognitive modeller som kan forklare vansker som er typiske for barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Drøft deretter hvordan en kan ta hensyn til disse vanskene i den pedagogiske tilretteleggingen.

13 Det utdanningsvitskapelege fakultetet Heimeeksamen haust 2012 Nynorsk Vel ei (1) av to (2) oppgåver. Oppgåve 1. Grimsmo og Tetzchner (2007, s. 257) innleier sitt kapittel med å fokusere på at elevar med Asperger-syndrom er ei stressutsett gruppe og seier: på grunn av de for dem nesten uovervinnelige kravene til sosial mestring som livet på skolen stiller, opplever barn og ungdommer med Asperger-syndrom stress i betydelig større grad enn andre barn og ungdommer ofte fra de er helt små. Vidare påpeiker Helverschou, Martinsen Nærland og Steindal (2007, s.305) skolen sine moglegheiter gjennom tiltak: å dempe stress og tapsopplevelser slik at skolen i større grad blir et beskyttende miljø som forebygger psykiske vansker. Gjer greie for grunnar til at elevar med Asperger-syndrom er ei stressutsett gruppe. Drøft relevante tiltak. Oppgåve 2 Fleire forfattarar viser til at det så langt ikkje finnest éin kognitiv teori om autisme, men derimot fleire kognitive forklaringsmodellar. Det er likevel viktig å understreke at selv om den perfekte teori ikke er lansert, treffer de eksisterende forklaringene sentrale forhold for denne gruppen (Tellevik, Martinsen, Nærland & Tetzchner, 2007 s.184). Gjer greie for kognitive modellar som kan forklare vanskar som er typiske for barn og unge med autismespekterforstyrringar. Drøft deretter korleis ein kan ta omsyn til desse vanskane i den pedagogiske tilrettelegginga.

14 Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Hjemmeeksamen høst 2011 Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1. Helverschou, Martinsen, Nærland og Steindal (2007, s.308) poengterer: I tillegg til å være en funksjonshemning og en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse innebærer Aspergersyndrom utviklingsmessig risiko for skjevutvikling og tilpasningsproblemer senere i livet. Gjør rede for grunner til at Asperger-syndrom innebærer en slik utviklingsmessig risiko. Drøft deretter hvordan en i skolen kan legge til rette med tanke på forebygging. Oppgave 2. Ett av særtrekkene hos mennesker med Asperger-syndrom er språk- og kommunikasjonvansker. Men, som Martinsen og von Tetzchner (2007, s. 5) sier i forordet til boka: man kan ikke forstå barn og ungdommer med Asperger-syndrom eller legge til rette fullgode tiltak for dem utelukkende ut fra de trekkene som definerer syndromet. Det må en bredere kunnskap til.. Gjør rede for sentrale kunnskapsområder for å forstå språk- og kommunikasjonsvansker hos barn og unge med Asperger-syndrom. Drøft deretter hvordan skolen kan legge til rette med tanke på relevante tiltak.

15 Det utdanningsvitskapelege fakultetet Heimeeksamen haust 2011 Vel ei (1) av to (2) oppgåver. Oppgåve 1. Helverschou, Martinsen Nærland og Steindal (2007, s.308) poengterer: I tillegg til å være en funksjonshemning og en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse innebærer Aspergersyndrom utviklingsmessig risiko for skjevutvikling og tilpasningsproblemer senere i livet. Gjer greie for grunnar til at Asperger-syndrom inneberer ein slik utviklingsmessig risiko. Drøft deretter korleis ein i skulen kan leggja til rette med tanke på førebygging. Oppgåve 2. Eitt av særtrekka hos menneske med Asperger-syndrom er språk- og kommunikasjonvanskar. Men, som Martinsen og von Tetzchner (2007, s. 5) seier i forordet til boka: man kan ikke forstå barn og ungdommer med Asperger-syndrom eller legge til rette fullgode tiltak for dem utelukkende ut fra de trekkene som definerer syndromet. Det må en bredere kunnskap til.. Gjer greie for sentrale kunnskapsområde for å forstå språk- og kommunikasjonsvanskar hos barn og unge med Asperger-syndrom. Drøft deretter korleis skulen kan legge til rette med tanke på relevante tiltak.

16 Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Hjemmeeksamen høst 2010 Bokmål Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1. Tellevik, Martinsen, Nærland og Tetzchner (2007, s.163) poengterer: Kjernen i problemene som farger dagliglivet til mennesker med Asperger-syndrom, er deres omfattende forståelsesvansker. I praksis er de spesielle forståelsesproblemene det viktigste kjennetegnet til gruppen Gjør rede for forståelsesvansker hos elever med Asperger-syndrom. Drøft hvordan skolen kan ta hensyn disse vanskene i sin tilrettelegging. Oppgave 2. Narrativer er sentrale for mennesker i det å forstå seg selv og andre. Og, som Mæhle og Martinsen (2007, s. 195) påpeker: Narrativer kan bidra til å gi elever med Asperger-syndrom innsikt i egen og andres sosiale fungering i og utenfor klasserommet. Drøft hvorfor narrativer kan styrke selvforståelse og sosial fungering i og utenfor klasserommet.

17 Det utdanningsvitskapelege fakultetet Heimeeksamen haust 2010 Nynorsk Vel ei (1) av to (2) oppgåver. Oppgåve 1. Tellevik, Martinsen, Nærland og Tetzchner (2007, s.163) poengterer: Kjernen i problemene som farger dagliglivet til mennesker med Asperger-syndrom, er deres omfattende forståelsesvansker. I praksis er de spesielle forståelsesproblemene det viktigste kjennetegnet til gruppen Gjer greie for forståingsvanskar hos elevar med Asperger-syndrom. Drøft korleis skolen kan ta omsyn desse vanskane i si tilrettelegging. Oppgåve 2. Narrativar er sentrale for menneske i det å forstå seg sjølv og andre. Og, som Mæhle og Martinsen (2007, s. 195) påpeikar: Narrativer kan bidra til å gi elever med Aspergersyndrom innsikt i egen og andres sosiale fungering i og utenfor klasserommet. Drøft kvifor narrativar kan styrke sjølvforståing og sosial fungering i og utanfor klasserommet.

Skriftlig individuell eksamen høst 2016 konteeksamen

Skriftlig individuell eksamen høst 2016 konteeksamen Skriftlig individuell eksamen høst 2016 konteeksamen SPED3200 Dato: 09.01 16.01.2017 Kartleggings- og intervensjonsmateriell/metoder som spesialpedagoger benytter, bør være forskningsbaserte. Velg en (1)

Detaljer

Skriftlig individuell eksamen SPED 3000 vår 2016 utsatt/konte BOKMÅL. Dato: Kl Ingen hjelpemidler tillatt.

Skriftlig individuell eksamen SPED 3000 vår 2016 utsatt/konte BOKMÅL. Dato: Kl Ingen hjelpemidler tillatt. Skriftlig individuell eksamen SPED 3000 vår 2016 utsatt/konte BOKMÅL Dato: 05.08.2016 Kl. 09.00-15.00 Ingen hjelpemidler tillatt. Svar på 2 (to) av 4 (fire) oppgaver: 1a eller 1b og 2a eller 2b Redegjør

Detaljer

SPED utsatt eksamen vår 2016

SPED utsatt eksamen vår 2016 - utsatt eksamen vår 2016 BOKMÅL Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1 Gjør rede for teorier om utvikling av atferdsproblemer og drøft aktuelle tiltak for å forebygge alvorlige atferdsproblemer i barnehage/skole.

Detaljer

Oppgave 1a Gjør rede for utvikling av atferdsvansker. Drøft hvordan lærere kan støtte elever med atferdsvansker i barnehagen og skolen.

Oppgave 1a Gjør rede for utvikling av atferdsvansker. Drøft hvordan lærere kan støtte elever med atferdsvansker i barnehagen og skolen. Skriftlig individuell eksamen vår 2017 (utsatt og konte) SPED3000 Dato: 02.08.2017 Tid: 9.00-15.00 Besvar ett (1) av spørsmålene i del 1: Psykososiale vansker og personlighetsutvikling OG ett (1) av spørsmålene

Detaljer

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Skriftlig individuell eksamen vår 2014 Bokmål Dato: Onsdag 14. mai 2014 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på to (2) av fire (4) oppgaver: 1a eller 1b og 2a eller 2b.

Detaljer

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Bokmål Hjemmeeksamen vår 2015 Velg en (1) av to (2) oppgaver. 1 Gjør rede for diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse og for hvordan diagnosen/vanskene utgjør en utviklingsmessig

Detaljer

Gjør rede for hva som forstås med språk- og talevansker.

Gjør rede for hva som forstås med språk- og talevansker. INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Bokmål EKSAMEN SPED1001 Onsdag 6. januar 2016 Ingen hjelpemidler tiltatt Besvar to av tre oppgaver. Oppgi numrene på de to valgte oppgavene. Oppgave 1. Gjør rede for hva

Detaljer

Gjør rede for språkproblemer som elever med lesevansker kan ha, og drøft hvordan disse vanskene må tas hensyn til i undervisningen.

Gjør rede for språkproblemer som elever med lesevansker kan ha, og drøft hvordan disse vanskene må tas hensyn til i undervisningen. Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Skriftlig individuell eksamen høst 2010 SPED 3010 Dato: Tirsdag 23. november 2010 Tid: 09.00 15.00 Eksamensoppgaver bokmål Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave

Detaljer

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Skriftlig individuell eksamen høst 2014 Bokmål Dato: Onsdag 19. november 2014 Ingen hjelpemidler tillatt Eksamensoppgaver bokmål Velg en (1) av to (2) oppgaver.

Detaljer

Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Oslo

Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Oslo Institutt for spesialpedagogikk Skriftlig individuell eksamen vår 2015 utsatt Dato: 03.09.2015 Tid: 09.00-15.00 Ingen hjelpemidler tillatt. BOKMÅL Svar på 2 (to) av 4 (fire) oppgaver: 1a eller 1b og 2a

Detaljer

Institutt for spesialpedagogikk. Universitetet i Oslo. Skriftlig individuell eksamen høst 2015

Institutt for spesialpedagogikk. Universitetet i Oslo. Skriftlig individuell eksamen høst 2015 Institutt for spesialpedagogikk Skriftlig individuell eksamen høst 2015 Dato: 18.11.2015 Tid: 6 timer Ingen hjelpemidler tillatt. BOKMÅL Svar på 1 (en) av 2 (to) oppgaver Oppgave 1 Gjør rede for det teoretiske

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Eksamen SPED 3400 vår 2016 utsatt

Eksamen SPED 3400 vår 2016 utsatt Eksamen vår 2016 utsatt Ingen hjelpemidler tillatt. BOKMÅL Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1 Redegjør for begrepet migrasjonsrelaterte lærevansker og drøft deretter relevante forebyggendetiltak

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Eksamen UVEXFAC - Høst 2012

Eksamen UVEXFAC - Høst 2012 Eksamen UVEXFAC - Høst 2012 Du skal besvare én av de to drøftingsoppgavene nedenfor og de tre kortsvaroppgavene Besvar enten oppgave A eller oppgave B: 1. Gjør rede for John Deweys reformpedagogiske ideer.

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Per Morten Schiefloe Tlf.: 73 59 63 23/901 15 516 Eksamensdato: 03.06.2013 Eksamenstid

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultetet bokmål Skriftlig individuell eksamen høst 2012 - utsatt eksamen Dato: 4. januar 2013 Ingen hjelpemidler tillatt Eksamensoppgaver bokmål Velg en (1) av to (2) oppgaver.

Detaljer

Eksamen SOS1001, vår 2017

Eksamen SOS1001, vår 2017 Eksamen SOS1001, vår 2017 BOKMÅL Oppgave 1, 2 og 3 teller likt (33,3 %) i karaktervurderingen. Hver enkelt oppgave må bestås for å bestå eksamen i sin helhet. Merk at alle oppgavene kan besvares kort (ca.

Detaljer

Skriftlig individuell eksamen høst 2016 utsatt eksamen

Skriftlig individuell eksamen høst 2016 utsatt eksamen Skriftlig individuell eksamen høst 2016 utsatt eksamen SPED3100 Dato: 04.01.2017 Kartleggings- og intervensjonsmateriell/metoder som spesialpedagoger benytter, bør være forskningsbaserte. Velg en (1) av

Detaljer

Hjemmeeksamensoppgaver SPED1002 Eksamensoppgaver SPED desember 2015

Hjemmeeksamensoppgaver SPED1002 Eksamensoppgaver SPED desember 2015 Hjemmeeksamensoppgaver SPED1002 Eksamensoppgaver SPED 1002 1.-3.desember 2015 Utlevering tirsdag 1. desember 09:00 Innlevering i Fronter torsdag 3. desember 14:00 Svar på en av disse oppgavene (enten 1

Detaljer

Eksamensoppgaver 2. juni SPED4600 utviklingshemning. Hjelpemidler: Ingen. Besvar en (1) av to (2) oppgaver

Eksamensoppgaver 2. juni SPED4600 utviklingshemning. Hjelpemidler: Ingen. Besvar en (1) av to (2) oppgaver Eksamensoppgaver 2. juni 2010 SPED4600 utviklingshemning Hjelpemidler: Ingen Besvar en (1) av to (2) oppgaver 1. Gjør greie for sentrale aspekter ved kommunikasjon i møte med mennesker med utviklingshemning.

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG 1007 - Befolkning, miljø og ressurser Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 01.12.2014 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng:

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93211139 Eksamensdato: 26.05.2015 Eksamenstid:

Detaljer

Som spesialpedagog med fordypning i spesifikke lærevansker får du i oppdrag å utarbeide en plan. Planen har som målsetting å:

Som spesialpedagog med fordypning i spesifikke lærevansker får du i oppdrag å utarbeide en plan. Planen har som målsetting å: HJEMMEEKSAMEN SPED4400 Høst 2016 Leveres ut 29.november 2016 kl. 09.00 Innlevering 1.desember 2016 kl. 14.00 Velg en av de to oppgavene, enten oppgave 1 eller oppgave 2: Oppgave 1 Tangen skole er en 1-7.

Detaljer

Oppgave 1. Oppgave 2. Bokmål Hjelpemidler: Ingen Besvar en av to følgende oppgaver (oppgave 1 eller oppgave 2)

Oppgave 1. Oppgave 2. Bokmål Hjelpemidler: Ingen Besvar en av to følgende oppgaver (oppgave 1 eller oppgave 2) SPED4600 fordypning utviklingshemming. Eksamen 03.06.16 Bokmål Hjelpemidler: Ingen Besvar en av to følgende oppgaver (oppgave 1 eller oppgave 2) Oppgave 1 I Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Hanne Seter Tlf.: 95068230 Eksamensdato: 03.06.2013

Detaljer

Innføringskurs om autisme

Innføringskurs om autisme 1 Innføringskurs om autisme Hva er autisme 2 Diagnostiske kriterier for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser En gruppe lidelser karakterisert ved kvalitative forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjonsmønstre

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Ralph Kissen Tlf.: 41344134 (mobil) - Eksamensdato: 11. desember

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Eksamensoppgaver 2. juni SPED4600 utviklingshemning. Hjelpemidler: Ingen. Besvar en (1) av to (2) oppgaver

Eksamensoppgaver 2. juni SPED4600 utviklingshemning. Hjelpemidler: Ingen. Besvar en (1) av to (2) oppgaver Eksamensoppgaver 2. juni 2010 SPED4600 utviklingshemning Hjelpemidler: Ingen Besvar en (1) av to (2) oppgaver 1. Gjør greie for sentrale aspekter ved kommunikasjon i møte med mennesker med utviklingshemning.

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 29.11.2016 Eksamenstid:

Detaljer

Barn med språklige utfordringer

Barn med språklige utfordringer Barn med språklige utfordringer Emnekode: MUT203_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Eksamen PSY1010 / PSYC1100 Forskningsmetode I

Eksamen PSY1010 / PSYC1100 Forskningsmetode I Eksamen PSY1010 / PSYC1100 Forskningsmetode I 25. mai kl. 09:00 (3 timer) Vår / Spring 2016 Skoleeksamen / Skoleeksamen / Written School Exam Det er tillatt å bruke kalkulator uten grafisk display og tekstlagringsfunksjon

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE VÅR 2012 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE VÅR 2012 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE VÅR 2012 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Kristine Vedal

Detaljer

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Skriftlig individuell eksamen vår 2014 SPED3400 Bokmål Dato: Torsdag 15. mai 2014 Ingen hjelpemidler tillatt Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1 Redegjør for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Eksamensoppgave i PED3542 Lese- og skrivevansker

Eksamensoppgave i PED3542 Lese- og skrivevansker Eksamensoppgave i PED3542 Lese- og skrivevansker Faglig kontakt under eksamen: Elin Moen Tlf.: 91947 / 481 52 437 Eksamensdato: 30.5.2013 Eksamenstid (fra-til): 09:00 15:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS01000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs)

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Department of (Biology) Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Academic contact during examination: Thorsten Hamann Phone: 91825937 Examination date: 19.12.2016 Examination

Detaljer

Eksamensoppgave i PED3542 Lese- og skrivevansker

Eksamensoppgave i PED3542 Lese- og skrivevansker Institutt for pedagogikk og livslang læring Eksamensoppgave i PED3542 Lese- og skrivevansker Faglig kontakt under eksamen: Anne Lise Sæteren Tlf.: 95903201 Eksamensdato: 24.05.17 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo

INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Skriftlig individuell eksamen utsatt BOKMÅL Dato: 7. august 2015 Ingen hjelpemidler tillatt Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1 Redegjør for utfordringer i

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English Problem 1 (60%) Consider two polluting firms, 1 and 2, each of which emits Q units of pollution so that a total of 2Q units are released

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Make sure that your copy of this examination paperis complete before answering.

UNIVERSITY OF OSLO. Make sure that your copy of this examination paperis complete before answering. UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4200 Molecular Evolution Day of exam: Wednesday December 17th Exam hours: 14.30 17.30 This examination paper consists of 2 pages.

Detaljer

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 SPEED-prosjektet The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 Peder Haug, Prosjektleiar og professor i pedagogikk Høgskulen i Volda 1 SPEED-prosjektet Eit samarbeid mellom

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

EKSAMEN SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Våren Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2):

EKSAMEN SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Våren Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Det utdanningsvitenskapelige fakultet Bokmål EKSAMEN SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Våren 2016 Oppgaven gis: mandag 18. april 2016 kl. 09.00. Frist for innlevering: fredag 22. april 2016 kl.

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Department of Biology Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems Academic contact during examination: Ole Kristian Berg (91897518) Thor Harald Ringsby (91897032) James D. M. Speed (45770227)

Detaljer

HJEMMEEKSAMEN/Vitenskapsteori og forskningsmetode Svar på begge oppgaver (oppgave 1 a og b og oppgave 2 a, b og c )

HJEMMEEKSAMEN/Vitenskapsteori og forskningsmetode Svar på begge oppgaver (oppgave 1 a og b og oppgave 2 a, b og c ) UiO SPED4010/Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk BOKMÅL HJEMMEEKSAMEN/Vitenskapsteori og forskningsmetode 2013 Svar på begge oppgaver (oppgave 1 a og b og oppgave 2 a, b og c ) a) Gjør rede

Detaljer

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013 ÅRSENHET I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - Årsenhet Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Klar for å lære! 27. september Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi. e-post:

Klar for å lære! 27. september Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi. e-post: Klar for å lære! 27. september 2016 Mari Rege Professor i samfunnsøkonomi e-post: mari.rege@uis.no twitter: @marisrege Elevundersøkelsen 76 prosent rapporterer at de alltid har noen å være sammen med

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Eksamensoppgaver SPED 1002 høsten 2013 Hjemmeeksamen SPED 1002 Utleveres 09.00, 25. november, innlvevering senest

Eksamensoppgaver SPED 1002 høsten 2013 Hjemmeeksamen SPED 1002 Utleveres 09.00, 25. november, innlvevering senest Eksamensoppgaver SPED 1002 høsten 2013 Hjemmeeksamen SPED 1002 Utleveres 09.00, 25. november, innlvevering senest 14.00 27. november 2013 Bokmål 1. Redegjør først kort for begrepet funksjonshemning. Redegjør

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø

Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø Faglig kontakt under eksamen: Ivar Berthling Tlf.: 90 06 65 09 Eksamensdato: 27.05.2013 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng: 15 Sensurdato:

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver.

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Psykologisk institutt Side 1 av 2 Eksamen PSY1010/PSY1010P/PSYC1100 Forskningsmetode I - Høst 2013 Skriftlig skoleeksamen, mandag 9.desember Dato for sensur: 7.januar 2014 Ingen hjelpemidler er tillatt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2004 Tid for eksamen: kl. 09:00-11:00 Vedlegg: Ingen Alle oppgavene teller likt og besvares kort. Oppgave 1. Hva menes med en ideell fri fordeling? Forklar denne ved bruk

Detaljer

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2):

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Tirsdag 3. juni 2014 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Oppgave 1: Drøft språk som en mulig risikofaktor for

Detaljer

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2):

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Det utdanningsvitenskapelige fakultet Bokmål Fredag 27. mai 2016 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Oppgave 1: Evaluering og spesialpedagogisk

Detaljer

«Et liv med dysleksi»

«Et liv med dysleksi» «Et liv med dysleksi» Universell, konferanse 20-21.10.2015 Innlegg av Line Bryntesen Lund, Pedagogisk Psykologisk Rådgiver Hjem er jeg? Tematikk Hva kjennetegner dysleksi? Utdrag teori fra min masteroppgave;

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi

Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT1002 Økonomi, politikk og økologi Faglig kontakt under eksamen: Martin Thomassen Tlf.: 995 01 786 Eksamensdato: 1. juni 2015 Eksamenstid: 5 timer Studiepoeng:

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Karakteren A: Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Karakteren A: Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Overordnede retningslinjer for karakterfastsettelse Karakteren A: Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Karakteren

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT1001 Sosial organisasjon og identitetsdannelse

Eksamensoppgave i SANT1001 Sosial organisasjon og identitetsdannelse Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT1001 Sosial organisasjon og identitetsdannelse Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 408 59 057 Eksamensdato: 4. juni 2015 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2):

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Bokmål INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultet Torsdag 24. november 2016 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Oppgave

Detaljer

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2):

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Bokmål INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Det utdanningsvitenskapelige fakultet Onsdag 4. desember 2013 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Oppgave

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Ungdomsskolekonferansen Gyldendal kompetanse Jarl Inge Wærness 15.09.2014 There is only one 21st century skill We need to produce people who know how to act

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer

EKSAMEN I EXFAC0003 Språk og litteratur, 7,5 sp timer - Del I (språk) og del II (litteratur) teller 50 % hver

EKSAMEN I EXFAC0003 Språk og litteratur, 7,5 sp timer - Del I (språk) og del II (litteratur) teller 50 % hver NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET INSTITUTT FOR SPRÅK OG LITTERATUR Sidetall: 6 Bokmålstekst s. 1 2 Vedlegg: 1 IPA-tabell Nynorsktekst s. 3 4 English text p. 5-6

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014

TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 TDT4117 Information Retrieval - Autumn 2014 Assignment 1 Task 1 : Basic Definitions Explain the main differences between: Information Retrieval vs Data Retrieval En samling av data er en godt strukturert

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu

Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu Hva legger Frambu i å snakke med barn Å finne ut hva de merker Å finne ut hva de tenker Å finne ut hva de føler

Detaljer

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2):

Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Det utdanningsvitenskapelige fakultet Torsdag 26. november 2015 Ingen hjelpemidler tillatt Svar på én av disse to oppgavene (enten oppgave 1 eller oppgave 2): Oppgave 1. Enhetsskolen og likeverdig opplæring

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: BIO1000 Eksamensdag: 4. desember 2014 Tid for eksamen: 09.00-12.00 (3 t) Oppgavesettet er på 2 side(r) Vedlegg: Ingen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15 1 Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Roy Salomonsen 12.10.15 2 Hva menes med utfordrende atferd? Atferdsvansker kjennetegnes ved et gjentagende, og vedvarende mønster av dyssosial,

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer