STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING"

Transkript

1 STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING Påbyggingsmodul 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011

2 1. Innledning Avhør er en av politiets viktigste etterforskingsmetoder, og det har i senere år vært satset på å styrke politiets kompetanse innen dette fagfeltet. For å sikre høy kvalitet, kortere saksbehandlingstid og bedre utnyttelse av politiets ressurser, er det viktig at politiets etterforsking er målrettet og har fokus på de rettslig relevante bevistema. Som et ledd i kompetansehevingen har Politihøgskolen siden 2003 utdannet instruktører i avhørsteknikk. Fra 2005 har utdanningen gitt 15 studiepoeng. Det er nå utviklet en instruktørutdanning for etterforskere der det politifaglige innholdet omfatter mer enn avhørsteknikk. Den nye instruktørutdanningen skal kvalifisere for instruksjon i et bredere etterforskingsperspektiv. For å videreutvikle kompetansen hos de som er utdannet avhørsinstruktører, vil Politihøgskolen derfor tilby en påbyggingsmodul på 5 studiepoeng i etterforsking. 2. Målgruppe og opptakskrav 2.1 Målgruppe Målgruppen er instruktører i avhørsteknikk som ønsker å utvide sin kompetanse til å omfatte instruksjon i etterforsking lokalt og sentralt. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner. 2.2 Opptakskrav Søkere må ha bestått politihøgskolens instruktørutdanning i avhørsteknikk 1 være fast ansatt i politi- og lensmannsetaten ha hatt ansvar for kurs i avhørsteknikk, trinn I, i de to siste årene 1 Etter Studieplanen fra 2005, som ga 15 studiepoeng Studieplan påbyggingsmodul instruktørutdanning etterforsking 2011 Side 1

3 Det kan gjøres unntak fra opptakskravene. Når det gjelder punkt en, må søkere dokumentere alternativ formell kompetanse eller realkompetanse som kan erstatte den kompetansen som er oppnådd gjennom instruktørutdanningen i avhørsteknikk. Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse. 3. Mål Etter endt utdanning skal studentene være i stand til å planlegge, begrunne, tilrettelegge og vurdere utdanning og opplæring i etterforsking. Utdanningen og opplæringen skal være i tråd med godkjente planer og gjeldende regelverk. Det innebærer at studentene skal kunne utøve instruktørrollen i tråd med uttalte krav og forventninger samarbeide med andre instruktører og kolleger om undervisning, trening og faglig utvikling redegjøre for etterforskingens formål, regulering og kvalitet instruere og veilede i bruk av ulike etterforskingsmetoder forklare og begrunne hvordan kognitiv psykologi anvendes i avhørssammenheng veilede etterforskere slik at de kan tilpasse sin kommunikasjon til mennesker med ulik bakgrunn og rolle redegjøre for etterforskerens rolle og yrkesetiske utfordringer forklare etterforskingens arbeidsorganisering 4. Innhold 4.1 Pedagogikk Planlegging av læring og undervisning Vurdering og veiledning av deltakere Observasjon Kollegaveiledning Studieplan påbyggingsmodul instruktørutdanning etterforsking 2011 Side 2

4 Instruktørsamarbeid Nye læringsmedier 4.2 Etterforsking med fagdidaktikk Etterforskingens formål, regulering og kvalitet Etterforskingsmetoder og metodeforståelse Organisering og praktisk gjennomføring av etterforskning o Faser i etterforskningen o Organiseringsmodeller og samarbeid nasjonalt o Sakkyndighet o Ulike aktuelle medier Rettspsykologi Fagdidaktiske problemstillinger 4.3 Praksis Praksis skal være veiledet. Det skal legges vekt på: Organisering av læring og gjennomføring av undervisning i kortere og lengre perioder i klasserom og felt Planleggingsdokumenter Vurdering av deltakernes læring Samarbeid 5. Organisering og arbeidsmåter Studiet er organisert som en kombinasjon av samlinger og hjemmearbeid. Modulen er estimert til ca. 140 arbeidstimer. I dette ligger deltakelse i undervisning, individuelt arbeid, gruppearbeid og litteraturstudier. Tiden i fellessamling utgjør ca.40 timer og anbefales organisert som dager. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. Studieplan påbyggingsmodul instruktørutdanning etterforsking 2011 Side 3

5 Arbeidsmåtene vil veksle mellom forelesninger, plenumsdiskusjoner, erfaringsutveksling, praktisk trening, individuelle refleksjoner og gruppearbeid. Studentene forventes å ta ansvar for egen læring. Det er en forutsetning at de er aktive og tar et medansvar for medstudentenes læring. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen: En opplæringsplan for en lengre periode Planlegge, gjennomføre og evaluere tre ganger undervisning/opplæring på eget tjenestested. Rammen for hver undervisning/opplæring skal være 1-3 timer. Det skal gis før- og etterveiledning til en av undervisningene/ opplæringene. Refleksjonsnotat etter gjennomført utdanning. 6. Vurdering Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen over 24 timer der studentene skal skrive en plan for undervisning i en autentisk læringssituasjon på eget tjenestested. De valgene som er tatt i planleggingen skal begrunnes med pedagogisk og faglig teori. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått. 7. Litteratur 7.1 Pensum Pedagogikk (143 sider) Bjørke, G. (2006). Aktive læringsformer: Handbok for studentar og lærarar i høgre utdanning. Oslo: Universitetsforlaget. Del II og III (s ).(96 sider) Bjørndal, C. R. P. (2002). Det vurderende øye: Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk. (129 sider) Etterforskning (155 sider) Studieplan påbyggingsmodul instruktørutdanning etterforsking 2011 Side 4

6 Ashraf, A.F. (2011). Da Faiza forsvant. Samtiden, (1). (20 sider) Filstad, C., Dean, G., Fahsing, I.A. and Gottschalk, P. (2008). Newcomers use of colleagues as role models: Research propositions for investigative thinking styles of law enforcement detectives. Knowledge and Process Management, 14(2), s I alt 9 sider. Fraser, J & Williams, R. (2009). Handbook of forensic science. Forensic reasoning and the evaluation of evidence. Devon: Willan Publishing. Pensum: kap 3 I alt 30 sider. Gabbert, F, Hope, L. & Fischer, R. (2009): Protecting eye witness evidence: Examining the efficiency of a self administered interview tool. Law and Human behavior. 33(4) s I alt 9 sider. Granhag, P.A. (2010). Forensic Psychology in context: Nordic and international approaches. Devon: Willan Publishing. Kap 1-4, 11. I alt 65 sider Stelfox, P. (2007) Professionalizing criminal investigation. In Handbook of Criminal Investigation T. Newburn, T. Williamson, & A. Wright, Devon: Willan Publishing. Pensum: s I alt 22 sider. 7.2 Følgende litteratur forutsettes kjent fra videreutdanning for avhørsinstruktører - 15 studiepoeng Pedagogikk (372 sider) Handal, G. & Lauvås, P. (1999). På egne vilkår. Oslo: Cappelen. (159 sider) Hiim, H. & Hippe, E. (2009). Undervisningsplanlegging for yrkeslærere (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (163 sider) Lyngsnes, K. & Risnes, M. (2007). Didaktisk arbeid (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2, 4 og 6 (40 sider). Etterforsking (612 sider) Bjerknes, O. T. & Williksen, E. (2003). Politirapport. Nesbru: Vett & Viten. Kap 7 og 8. (91 sider) Christianson, S. Å. & Granhag, P. A. (Red.). (2004). Polispsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. Kapittel 12 (18 sider) Studieplan påbyggingsmodul instruktørutdanning etterforsking 2011 Side 5

7 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2002). 12th General Report on the CPT's activities: Covering the period 1 January to 31 December Strasbourg: CPT. Paragraph 34 (6 sider) Gudjonsson, G.H. (2003). The psychology of interrogations and confession: A handbook. Chichester: Wiley. Kap. 23. (29 sider) Høyesterett. (2003). Kjennelse, HR Rt (5 sider) Høyesterett. (2003). Kjennelse HR a - Rt (6 sider) Høyesterett. (2003). Kjennelse - HR a - Rt (19 sider) Justis- og politidepartementet. (1999). Rundskriv 45/99: Menneskerettsloven: Lov 21. mai 1999 nr 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Oslo. (12 sider) Lydopptaksprosjekt : Styringsgruppens anbefalinger: Evalueringsrapport. (2003). Oslo: Justis- og politidepartementet. (75 sider) Magnussen, S. (2004). Vitnepsykologi. Oslo: Abstrakt. (264 sider) NOU 1984:27. (1984). Ny påtaleinstruks. Oslo: Universitetsforlaget. S. 23, 24, 116, 117,119, 125 og 127. (7 sider) Påtaleinstruksen. (1985). Forskrift av 28. juni 1985 nr 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) med endringer. Oslo: Cappelen Akademisk. Kap. 8. (6 sider) Rachlew, A. (2003). Norske politiavhør i et internasjonalt perspektiv. Tidsskrift for Strafferett, 3(4), (38 sider) Riksadvokaten. (1999). Riksadvokatens rundskriv nr. 3/1999: Etterforskning. Oslo: Riksadvokaten. (12 sider) Straffeprosesslovkommisjonen. (1969). Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker. [Oslo]: Justis- og politidepartementet. S. 123, 124, 127, 189 og 273. (5 sider) 7.3 Anbefalt litteratur Studieplan påbyggingsmodul instruktørutdanning etterforsking 2011 Side 6

8 Hald, C. (2010). Web without a weaver. On the becoming of knowledge. Upublisert doktoravhandling, Universitetet i Århus. Kommentarutgavene straffeloven og straffeprosessloven Studieplan påbyggingsmodul instruktørutdanning etterforsking 2011 Side 7