Informasjonshefte foreldremøte klasse 9A/B, høsten 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte foreldremøte klasse 9A/B, høsten 2014"

Transkript

1 Informasjonshefte foreldremøte klasse 9A/B, høsten 2014 Til foreldre og foresatte Konfliktrådets arbeid: Magne Ekker informerer om hva dette arbeidet går ut på. Klassebytte I høst ble klassene delt på nytt. Dette har ført til mer ro og større arbeidsinnsats. Elevene jobber svært godt i timene, og knuffing/slossing er borte. Likevel står vi overfor en annen utfordring. Flere elever uttrykker utrygghet i friminuttene, og vil helst at en av oss voksne skal være til stedet der også. Fremdeles mye stygg språkbruk, spesielt blant guttene. It s Learning Dette er skolens læringsplattform. Her driver vi digital kommunikasjon med elevene. Her legger vi ut oppgaver og elevene leverer inn mange av sine arbeider her. Tilbakemeldinger på oppgaver, innleveringer og karakterer blir også gitt her. It s learning skal også fungere som en kommunikasjonskanal inn til heimen. Fravær, vurderinger, oversikt over orden og oppførsel kan du som forelder følge med på her. Lærerne bruker denne hver dag til oppdateringer. Derfor er det viktig at dere følger godt med på It s Learning hver uke. Ha gjerne en fast dag i uken der dere sammen logger inn på It s learning. Alle elever har fått utlevert et passord. Ikke del dette med andre. Elevrollen Elevrollen står fremdeles i hovedfokus. Vi arbeider hele tiden med at alle elevene skal forstå og øve på å være gode elever. Kjennetegn på det å være en elev (dette gjelder selvfølgelig ikke alle elevene, men det er FOR MANGE det gjelder til at vi kan la det ligge) Uthvilt: Eleven må ha fått nok søvn. Eleven har spist frokost og har med seg en god matpakke. Bøker og utstyr: Eleven sjekker timeplanen, pakker skolesekken og har med seg rett utstyr og rett bøker på skolen hver dag. Med utstyr menes: gymtøy/svømmetøy, pennal med skrivesaker, linjal, kalkulator, turutstyr (ved turer og valgfag). Side 1

2 Møter forberedt: Eleven har gjort leksene, øvd til prøve, levert innlevering og har med seg planpermen med tilgang til ukeplaner og brev til heimen. Ved skolestart ble det gjort lite lekser. Det var nesten tøft å ikke ha gjort dem. Tydelig bedring nå Fortsett sånn. God adferd: Eleven har adferd som fremmer trygghet, trivsel, respekt og læring. All annen adferd blir korrigert på stedet og/eller får konsekvenser for ordenog oppførselskarakteren. Kommunikasjonen mellom skole & heim Informasjonsflyten skal være god. Skolen forventer at heimen leser ukeplaner, infoskriv, It s learning og skolens hjemmeside. Det er viktig for ditt barns læring at dere er godt informert og oppdatert. Dersom du har behov for kontakt med faglærer eller kontaktlærer, så ring oss raskest mulig. Det er viktig med god og tilstrekkelig informasjon mellom skole og heim. Ukeplanen er den viktigste og hyppigste kommunikasjonen mellom skole og hjem. Denne planen skal heimen lese hver uke! Huskeliste 1. Postmappe: Her settes ukeplaner og all annen informasjon inn. Den skal være i sekken til enhver tid. Sjekk den flere ganger per uke. 2. Vurderingsmapper: Følg med i denne. Noen kan med fordel rydde opp i disse mappene. 3. Ukeplanen: Den deles ut til elevene hver fredag. Den finnes også på skolens heimeside, under 9.trinn. 4. Valgfagene: Det er lengre skoledag på mandager (til 15.00). Veldig lurt med ekstra mat disse dagene. Dette på grunn av valgfagene som er lagt til slutten på dagen. På grunn av valgfagenes egenart, for eksempel natur og friluftsliv, må vi samle opp tid slik at vi kan dra på tur eller få gjennomført prosjekter. Dette betyr at elevene avspaserer noen ganger. Dette avtales mellom faglærerne og de enkelte valgfaggruppene. 5. Fravær - ved planlagt fravær: Melding må leveres i forkant. 6. Fravær - ved annet fravær: Melding må leveres skriftlig innen en uke. Sjekk elevens fravær på It s Learning. Det er svært viktig å ta vare på dokumentasjon om fravær, da dette kan trekkes fra fraværsprotokollen før vitnemålet utstedes. Det er heimens ansvar å dokumentere og levere inn til kontoret. Dersom en elev Side 2

3 er syk lengre enn 3 dager, skal heimen ta kontakt med skolen og informere om fraværet. Det kan da også være lurt å skaffe en legeerklæring på fraværet. 7. Permisjon: Søknadsskjema om permisjon finnes på skolens heimeside. NB. Søknad må leveres på forhånd. 8. Ugyldig fravær: Frisørtimer og shoppingturer er ikke gyldig fravær. 9. Skolemelkordningen: Ordningen finnes fortsatt. Den bestilles på skolemelk.no. 10.Ferdsel utenfor skolens område: Ikke lenger tillat å ferdes utenfor skolens område. Anledning til å kjøpe seg mat hver tirsdag. Baguetter, boller, fruktsalat 11.Ordnett/ordbok NN 12. Ordensreglementet se skolens heimeside 13.M&H avsluttende fag. 14.Havbruk uke 41. besøk ved Havbrukssenteret på Toft 15.Juleavslutning M&H medbrakt mat, ok?? Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på. Hilsen lærerne på 9. trinn. Side 3

4 Halvårsplan 9.klasse 2014/2015 Uke Skolen Klassen Satsningsområder (gjelder hele skoleåret) Skolejoggen 41 Høstferie (onsd fred) Turdag Nasjonal prøve lesing Naasjonal prøve regning Foreldremøte Havbruk 9A/B 42 Elevsamtaler 43 Elevsamtaler Juleball 52 Juleferie Konf.timer Konf. timer Elevfri 18.nov Kulturkveld J U L E P R Ø V E R 1. Klassemiljø Respekt/toleranse Bevisstgjøring av egen atferd Overholde regler 2. Elevmedvirkning Selvstendighet/større ansvar for egen læring Klasseråd Egenvurdering 3. Læringsmetoder Studieteknikk - vektlegges individuelt arbeid samarbeidslæring i liten grad fagdag 4. Vurdering uformell/formell vurdering egenvurdering(bevisstgjøring) arbeid med kjennetegn for vurdering hva betyr hva? 5. Faglige satsningsområder utvikle følgende kompetanse i hvert fag -metodekompetanse -kunnskapskompetanse (disse målene skisseres stort sett på periodeplanen som legges på klassens side) fokus på lesing 6. Aksjon arbeidsro timestart respekt arbeid i fellesarealer oppførsel fellesarealer overgang arbeidsmetoder Karakteroppgjør 22.januar første termin Side 4

5 Rutiner vedrørende fravær og bekymring for eleven Dato: Behovet for egne rutiner er hjemlet i opplæringsloven 15-3 og 15-4 som omhandler skolens opplysningsplikt om forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten og sosialtjenesten. Det er viktig at vi som arbeider med barna så langt råd har en felles forståelse for hvordan bekymring rundt disse forhold skal handteres. Fravær hos elevene er en viktig indikator, men det må alltid vurderes mot andre forhold rundt eleven. Når læreren tar opp bekymring for fravær hos eleven skal det henvises til disse rutinene. Foresatte skal gjøres kjent med dem og påminnes på høstens foreldremøte. Det er viktig at foresatte får tidlig melding om stort fravær slik at de får mulighet til å rette opp forholdet. I tillegg til at alt fravær skal dokumenteres med melding fra foresatte i meldingsboka, skal det også presiseres at vi forventer å få beskjed om årsaken når eleven er fraværende tredje dag på rad. Når fravær overstiger 10% skal forholdes drøftes med foresatte. Foresatte forventes da å komme med forslag til tiltak til forbedringer, evt. kontakt med lege. Skyldes fraværet kjente forhold som er attestert av lege er slike drøftinger unødvendig. Problemet vedvarer, tiltak hjelper ikke, eller fraværet er overstiger 20% medfører at lærer melder saken til avdelingsleder eller rektor. Heimen orienteres når slik melding gis og hvorfor. Avdelingsleder gjennomgår fakta i saken og vurderinger gitt av kontaktlærer, og gjør vurderinger sammen med rektor om det er grunnlag for bekymringsmelding til barneverns-tjenesten. Melding kan bli gitt til barnevernet direkte, eller foresatte kan få mer tid for å rette opp forholdet. Det bør presiseres at det er viktig med et visst press på elevene for å gå på skolen. Til lenger tid de er fraværende, til vanskeligere er det å komme tilbake. f. Jnr. Det skal alltid gjøres individuelle vurderinger. Forhold som må tas i betraktning er: Graden av kontakt med / oppfølging fra heimen Hyppighet, lengde, regelmessighet eller mønster i fraværet Begrunnelser for fraværet Undersøkelser/årsaker til at eleven eventuelt gruer seg for å gå på skolen. Elevens orden og oppførsel ellers Til slutt er det viktig å minne om forskriften som regulerer føring av fravær i ungdomsskolen på vitnemålet: Side 5

6 3-41. Føring av fråvær i grunnskolen Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet: a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar b) innvilga permisjon etter opplæringslova For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. BBU, Terje Heggheim Rektor Side 6

7 Kalender høst 2014 et levende dokument. MÅ følge med på endringer, gis på ukeplan UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 32 August Planlegging 13 Planlegging 14 Planlegging Skolestart Innlev. Eng September Prøve RLE 4 Innlev. No Nasj.prø. les 17 Turdag 18 Kons. Salhus Prø. Spansk 23 Nasj.prø.regn Prø.eng. A 17 Muntl.samf Prø.Nyno. A Oktober Prø. Nyno. B UV - dag 29 Foreldremøte 2t. mat. AB Prø.eng. B Stålejogg 1 41 Havbruk A Havbruk B 7 Høstferie EN muntl 9A 14 Fagdag no. Prø. RLE AB t.nat.fag A 2.t.nat.fag B Prø. Nyno. 28 Fagdag. Eng. OD-dag November 4 5 Eng. muntl. A Årsprø. NO A/B Prø.Samf. AB Prø. Spansk Planlegging Årspr.Eng AB Desember Prøve Nyno UV 5 50 Fagdag K&H t. nat A 10 2 t. nat B 11 Fagd. M&H Årsprø. Regn Juleferie Uke 44: Internasjonal uke NB! Muntlig oppg vil bli gitt i løpet av høsten, det jobber vi såpass mye med på skolen at det settes ikke inn i kalenderen NB! Hyppige korte tekster innlev i engelsk/norsk Side 7