MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/37 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/37 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK"

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/41 Referatsaker 2/13 13/37 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK 3/13 12/142 MIDLER TIL RUS- OG KRIMINALFOREBYGGENDE SAMARBEID - SLT MODELLEN 4/13 13/40 SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM - REVIDERING Lensvik, EVENTUELT Line Raustein e.f.

2 Sak 1/13 Referatsaker Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 13/41 Arkiv: 1/13 Hovedutvalg oppvekst og levekår Side 2 av 6

3 Sak 2/13 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 13/37 2/13 Hovedutvalg oppvekst og levekår Låneregler (januar 2013) og satser for erstatning ved tap/skade vedtas som fremlagt. Vedlegg: Service-erklæring Låneregler (gamle fra 1999) Låneregler (januar 2013) Saksopplysninger: Agdenes bibliotek har ikke vært på det politiske sakskartet siden I løpet av perioden fra 2001 til 2013, kanskje spesielt de 2-3 siste årene, har det skjedd vesentlige endringer på bibliotektilbudet for våre innbyggere. I 2010 inngikk Agdenes bibliotek et samarbeid med Fylkesbiblioteket om felles transportordning ved utlån/fjernlån av bøker. Fjernlånet på vårt bibliotek ble dobla i 2011 sammenlignet med tidligere år. Transportordningen ble et viktig skritt i retning mot et «sømløst» bibliotektilbud der brukere får tilgang til alle bøker/filmer fra hele landet. Agdenes bibliotek ble deretter tilknyttet webkatalog og bibliotekkatalogen på sentralserver i Oslo. Det innebærer at Bibliotekenes IT-senter har alt ansvar for drift av katalogen (maskinvare, oppgraderinger og andre endringer). Med tilgang til nasjonal webkatalog kan søk og bestilling skje hjemmefra. Som en naturlig oppfølging av ovennevnte avtaler ble det i 2012 tilrettelagt for at brukere av Agdenes bibliotek har tilbud om anskaffelse av nasjonale lånekort. Det er et lånekort som kan brukes i stort sett alle bibliotek og brukere kan selv bestille bøker på nett fra hvilket som helst bibliotek og få boken utlevert på biblioteket i Agdenes. Vurdering: Bibliotekets låneregler har vært uendret siden Med et utvidet tilbud og økt låneaktivitet er det naturlig å revidere lånereglene og satser for erstatning ved tap/skade. I vedlagte forslag til endring av låneregler og satser for erstatning er det satt et beløp for å hente inn påløpte kostnader. Biblioteket vil ikke gå med overskudd med foreslåtte erstatningsbeløp. Det har tidligere ikke vært service-erklæringen for Agdenes bibliotek. Side 3 av 6

4 Sak 3/13 MIDLER TIL RUS- OG KRIMINALFOREBYGGENDE SAMARBEID - SLT MODELLEN Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/142 3/13 Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune vedtar å søke Helsedirektoratet om tilskudd på kr ,- til etablering av 50 % stilling som koordinator for arbeid med samordning av tjenester rettet mot forebygging av rus og kriminalitet. Tilskuddet skal brukes til lønn det første driftsåret, med mulighet til videreføring i inntil 3 år med maksimalt tilskuddsbeløp på til sammen inntil 1million kroner for de tre årene. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Det har gjennom bekymringsmeldinger og kartlegging blitt avdekket at det er i ferd med å etablere seg et rusmiljø blant unge i kommunen. Rusmiljø generelt preges ofte av kriminalitet, og miljøet i Agdenes kommune er i så måte ikke noe unntak. Grunnskolen har til en viss grad jobbet med forebyggende arbeid på gruppenivå, mens andre fagmiljø, særlig helsesektor og barnevern har jobbet på individnivå, ikke spesifikt med rusproblematikk, men i større grad med sammensatt problematikk. Politi og skole har hatt et visst samarbeid. Ellers er det mye som tyder på at det jobbes en del parallelt med enkelte i den aktuelle brukergruppen i de ulike fagmiljøene der fokus ikke nødvendigvis er rusog kriminalitetsproblematikk. Erfaringer har vist at det ligger et stort potensial i tverrfaglig samarbeid og samhandling når fokus i samarbeidet blir rus- og kriminalitet. Det kriminalitetsforebyggende råd, KRÅD, er regjeringens spesialorgan i spørsmål som har med kriminalitetsforebygging å gjøre, særlig blant barn og unge. Erfaringer viser at politiet alene verken har kapasitet eller tilstrekkelig kompetanse for å drive dette arbeidet tilfredsstillende. For å gi den aktuelle gruppen et mest mulig tilfredsstillende tilbud, krever det samarbeid på tvers av profesjoner og etater. Samordning av lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak, SLT, er etablert for å hjelpe kommunene med dette koordineringsarbeidet. KRÅD ønsker en utvikling der foreldre, politi, barnevern, skole og helsesektor skal samarbeide godt om viktige oppgaver som berører hverdagen for mange. Side 4 av 6

5 Sak 3/13 SLT-modellen SLT-modellen er utviklet for å etablere effektive rutiner for koordinering av samarbeidet mellom bl.a. politi, skole, barnevern og helsesektoren. Nesten 200 kommuner arbeider i dag etter denne modellen. Det kan søkes om tilskudd som stimulans til oppstart og drift av koordineringsarbeidet de tre første årene. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til helhetlig og samordnet rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunene. Videre skal tilskuddsordningen bidra til at kommunene tar i bruk kunnskapsbaserte forebyggende tiltak rettet mot aktuelle risikoutsatte grupper og personer. Vurdering: Det er ønskelig å etablere en kommunal stilling som koordinator for tverrfaglig og tverretatlig koordinering av arbeid rettet mot rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid, hovedsakelig rettet mot ungdom. Arbeidet skal forankres på ordførernivå politisk og rådmannsnivå administrativt. Politietaten skal være representert i en eventuell styringsgruppe ved lensmannen i Orkdal og Agdenes. Koordinators rolle er ikke å finne opp, men å koordinere de tjenester internt i kommunen og eksternt som allerede er involvert i rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Etter hvert som samarbeidet blir etablert og SLT-organisasjonen fungerer, fases koordinatorstillingen gradvis ut i løpet av en treårsperiode. Koordinatorfunksjonen opprettes som en 50 % stilling og finansieres med bruk av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Det arbeides i dag aktivt opp mot rusmiljøet i kommunen, og følgende er fagmiljøets oppfatning av situasjonen i dag: - Mye tyder på at det stadig rekrutteres nye brukere til rusmiljøet, helt ned i ungdomsskolealder. - Kjøp og salg av illegale rusmidler foregår i kommunen, men ikke i veldig stor grad foreløpig. - Forebyggende tiltak er mangelfulle. Etablerte tiltak rettes i stor grad mot det aktive miljøet. - Manglende samordning av tiltak og fagpersoner i kommunen og mellom kommunen og eksterne etater. - Behov for videre kartlegging. Side 5 av 6

6 Sak 4/13 SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM - REVIDERING Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: A00 Arkivsaksnr.: 13/40 4/13 Hovedutvalg oppvekst og levekår Fremlagte Skoleeiers Forsvarlige system tas til orientering. Vedlegg: Revidert Skoleeiers Forsvarlige System Saksopplysninger: Skoleeiers forsvarlige system ble vedtatt i sak 17/09 den Det er i perioden gjort endringer uten prinsipiell betydning. Gjennom prosjektet Veilederkorps, et kvalitetsutviklingsprogram for grunnskolen, har det blitt gjort større endringer og skoleeiers forsvarlige system legges derfor fram til orientering. Vurdering: Hovedutvalg for oppvekst og levekår orienteres årlig om planen skoleeiers forsvarlige system. Side 6 av 6