VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE Nettadresse Nes kommune nes-ak.kommune.no/ostgardskole dato:

2 Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Kommuneplan Visjon Verdier Satsingsområder og organisasjonsutvikling Satsningsområder for oppvekst og utdanning Handlingsdel med økonomiplan Virksomhetsplan Kort om virksomheten Beskrivelse hvem og hva Medarbeidere Hovedformål og fokusområder, utfordringer og muligheter i Rammebetingelser Økonomi Vedtatt budsjett Eksterne og interne føringer for driften Statlige styringsdokumenter: Lokale styringsdokumenter: Skolens egne planer: Satsingsområder / resultatmål / tiltak Gjennomgående målkort for Nes kommune Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 2

3 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Nes kommunes helhetlige plan- og styringssystem er bygd opp etter følgende modell: Kommuneplan Langsiktige mål Minst 12 år Handlingsdel med Økonomiplan Mellomlangsiktige mål 4-årige Årsbudsjett/ virksomhetsplan Kortsiktige mål 1-årige Rapportering Administrativ/politisk Politisk vedtatte langsiktige og overordnede mål (minst 12 års perspektiv) Konkretisering av langsiktige mål til 4-årige strategiske mål (innenfor vedtatte satsingsområder) De 4-årige målene brytes ned til 1-årige mål med måleindikatorer og konkretiseres i virksomhetsplanene Rapportering på mål- og resultatoppnåelse iht. fastsatte intervall i styringssystemet 1.1 Kommuneplan Kommuneplanen er Nes kommunes overordnede styringsdokument, og som legger føringer for all planlegging i kommunen. Formålet med kommuneplanen er å vise langsiktige mål og strategier for utviklingen av Nes både som samfunn og organisasjon. Kommunens visjon, verdier og satsingsområder fram mot 2030 er beskrevet i kommuneplanen Visjon Det gode liv der elvene møtes Nes kommunes visjon uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon Verdier I kommuneplanens samfunnsdel er Nes kommunes verdier vedtatt: Nærhet Engasjement Synlighet Verdiene (N-E-S) skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling Satsingsområder og organisasjonsutvikling Kommuneplanen inneholder tre satsingsområder og strategier for organisasjonsutvikling. De tre satsingsområdene er: Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning I tillegg ønsker Nes kommune å være en effektiv og velfungerende organisasjon i utvikling som møter både dagens og fremtidens krav med gode tjenestetilbud. Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 3

4 1.2 Satsningsområder for oppvekst og utdanning LEVE Slik vil vi ha det: Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Slik gjør vi det: Legge til rette for at arealer og anlegg som brukes av barn og unge har universell utforming og er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare Planlegge barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet i bygg som har stor fleksibilitet og som kan benyttes til andre aktiviteter i nærmiljøet Sørge for at barn og unges interesser ivaretas i alle typer kommunal planlegging og at barn og unge selv får delta Sørge for en helhetlig barne- og ungdomspolitikk som bygger på fellesskap og deltakelse for alle Prioritet Tiltak Foreslå bevilgninger i økonomiplanen til å leie inn ressurser til kontroll av lekeapparater og gymsal-utstyr. Benytte profesjonelle ressurser i planlegging og utforming av barnehage- og skolebygg. Bidra i arbeidet med en oppvekstplan i kommunen. Befolkning har god helse og mestrer egen hverdag 1 Sørge for fysisk aktivitet og godt kosthold hos eleven. Tenke folkehelse i alt vi gjør. LÆRE Slik vil vi ha det: Nes-skolen gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle elever Prioritet Tiltak Slik gjør vi det: Skolens kunnskapsmål settes i sentrum Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nes-skolen Medvirke til å ha gode lærere i alle klasserom Se plan for konkretisering av 1 tiltak i Et løft i Nes-skolen Bidra til å skape gode læringsmiljø gjennom gode, fleksible og hensiktsmessige skolebygg og uteområder Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nes-skolen Styrke samarbeidet mellom hjem og skole/barnehage Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nes-skolen Bidra til at flest mulig fullfører videregående skole gjennom å se sammenhenger i hele oppvekstfasen Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nes-skolen. Sikre et godt psykososialt miljø ved skolene. Tett samarbeid med Nes- og Hvam vgs. gjennom lokalt Kvalitetsforum Nes Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 4

5 SKAPE Slik vil vi ha det: Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Slik gjør vi det: Samarbeid med frivilligheten Samarbeide med kultur- og næringslivet Samarbeide med andre kommuner og statlige aktører Prioritet 1 Tiltak Skolene benytter frivilligheten som ressurs inn i skolen. Hver enkelt virksomhet inngår lokale partnerskapsavtaler (nærmiljøet) EN ORGANISASJON I UTVIKLING Slik vil vi ha det: Prioritet Tiltak Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som har gode tjenestetilbud i takt med tiden Slik gjør vi det: Være en tydelig aktør i samfunnsutviklingen Øke samhandlingen internt i kommunen og med eksterne partnere for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester Delta aktivt i lederforum. Knytte kontakter med ressurser som kan benyttes inn mot egen enhet. Ta i bruk og utnytte digital teknologi i tjenesteutviklingen Lage og følge en egen IKT plan i Nes basert på IKT planen for ØRU. Tilby tjenester og løsninger tilpasset brukerbehovene Forankre visjon, verdier og satsingsområder i hele kommuneorganisasjonen Tema på personalmøter, medarbeidersamtaler, ledermøter. Ha robuste fagmiljøer og effektiv drift Kartlegge kompetanse og iverksette kompetanseutvikling ut i fra behov. Legge forholdene til rette for videre intern utvikling av fagmiljøene i virksomheten (lærende organisasjon) Ha kompetente og myndiggjorte medarbeidere 1 Rekruttere og videreutdanne ansatte. Satse på lederutvikling. Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 5

6 1.2 Handlingsdel med økonomiplan Handlingsdelen er det viktige bindeleddet mellom langsiktig perspektiv i kommuneplanen og kortsiktig perspektiv i virksomhetsplaner og årsbudsjett. Målene som settes skal vise hvordan kommuneplanens satsingsområder følges opp i kommende 4-års periode. 1.3 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen er et 1-årig administrativt styringsdokument som brukes i operativ drift i virksomheten for å iverksette handlingsdelens vedtatte målsettinger. I tillegg gir planen informasjon til innbyggere og andre som ønsker å få kunnskap om den enkelte virksomhet. Hensikten med virksomhetsplanen er å: gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret sikre sammenheng med kommunens overordnede planer sikre sammenheng mellom øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter Plansystemet årshjulene: Planstrategi Årsbudsjett og virksomhetsplan 1-års hjul Handlingsdel med økonomiplan 4-års hjul Planprogram Årsmelding Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel 2 Kort om virksomheten 2.1 Beskrivelse hvem og hva Østgård skole er en barneskole med kunnskapsformidling som hovedoppgave. Vi vil skape gode forutsetninger for læring for alle elevene, uansett ståsted. De ressurssterke elevene må også få sine utfordringer. Høy trivsel og trygghet må ligge til grunn for all læring. Vi er opptatt av å se hele mennesket, og satser på fysisk aktivitet hver dag. Skolens visjon: «Glade barn i læring og lek som ser naturen og verden med hjertet» Vi har 101 elever med klassestørrelse fra 10 til 24 elever. Enkelte timer er de minste klassene slått sammen. SFO har 43 elever, hvorav 28 har hel plass. Østgård skoles ledelse består av rektor i 100 % + ekstra bevilgede timer til ledelse i forbindelse med «Et løft i Nes-skolen» = 32 %. Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 6

7 Medarbeidere År Ansatte Årsverk Hovedformål og fokusområder, utfordringer og muligheter i Hovedutfordringen og muligheten for Østgård skole er fortsatt innføringen av «Et løft i Nesskolen». Planen legger føringer for arbeidet med kvalitetsutvikling i Nes-skolen. Vi får en enhetlig Nes-skole, samtidig som det gis rom for den enkelte skoles særpreg. Østgård skole har planene på plass, så utfordringen nå er å få planene ut i praksis. Elevtallet er stabilt, og vi har flere elever fra andre skolekretser, først og fremst Årnes. Vi har et godt kvalifisert og stabilt personale. Det blir imidlertid endringer denne våren. En lærer går av med AFP, og en går ut i morspermisjon. Vi håper å få inn 2 nye dyktige pedagoger som erstatter disse. I tillegg får skolen ny rektor etter påske. Når det gjelder elevresultater, skårer vi bra, bl.a. på nasjonale prøver. Vi må holde læringstrykket oppe, samtidig som vi må se «hele mennesket». Vi er fornøyd med at ressursene til tidlig innsats og ledelse er blitt styrket. Slik får ledelsen bedre tid til pedagogisk utviklingsarbeid, som igjen bør føre til gode resultater, jfr en lærende organisasjon. Vi har startet med skolevandring og kollegaveiledning, og ser på det som et redskap til å forbedre praksis. Vi jobber videre med læringsmiljøet, og felles praksis når det gjelder klasseledelse og vurdering. Skolebasert vurdering viser at vi må jobbe mer med elevmedvirkning/ egenvurdering. Skolens arbeid med opplæringen i fag, jfr «Nes-skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen», er også et område vi må ta tak i. Det innebærer bl.a. felles mal for fagplaner/ årsplaner. Gjensidige forventninger mellom skole og hjem er avklart. «Østgårdstandarden» gir uttrykk for forventningene til skolen, lærerne og leder, og foresatte og elever. Dette dokumentet må sees i sammenheng med skolens øvrige planer, spesielt skjema for elev- og utviklingssamtaler, og brukes aktivt. Vi ønsker at elevene ved Østgård skole skal møte de samme forventningene faglig og sosialt, uansett hvilken klasse de går i. Vi ønsker og framstå som en «Vi-skole». Vi må ha høye forventninger til elevene fordi elevene yter utfra det vi voksne forventer av dem. Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 7

8 3. Rammebetingelser 3.1 Økonomi vedtatt budsjett Østgård skole Beskrivelse Vedtatt budsjett 2015 Revidert budsjett 2015 Revidert budsjett Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter SAG1 Sum Driftsutgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse SAG2 Sum Driftsinntekter Finansutgifter Finansieringsinntekter og -transaksjoner SAG3 Sum Finansielle poster Total Østgård skole Eksterne og interne føringer for driften Statlige styringsdokumenter: Kommuneloven Opplæringsloven med forskrift og rundskriv. Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern Forvaltningsloven Offentlighetsloven Skadeerstatningsloven Barnelova Arbeidsmiljøloven Lokale styringsdokumenter: Kommuneplanens samfunnsdel Økonomiplan med handlingsdel Årsbudsjett Handlingsplan for Et løft i Nes-skolen. Kommunale fagplaner, SLL, plan for grunnleggende ferdigheter, TRL,plan for undervisning i tall, regning og læring. iktplan.no, lokale lærerplaner i norsk, engelsk, matematikk. Plan for overganger barnehage skole, barneskole-ungdomsskole Kommunalsjefens årshjul. Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 8

9 Kommunal vedtekter SFO Partnerskapsavtale med frivilligheten Samarbeidsrutiner mellom barnehager, grunnskole, PPT og familiens hus. Plan for arbeid med bekymringsfullt fravær Antimobbeplan for skolene i Nes Rutiner for oppfølging brudd på 9a-2 og 3 Rutiner ved samarbeidsutvalg og skole-miljøutvalgene ved den enkelte skole Nulltoleranse- en beredskapsplan for håndtering av vold, trakassering og trusselhandlinger i Nes-skolen. Nes kommunes ordensreglement Rutine vedrørende nasjonale prøver og kartleggingsprøver Rutine for innføringstilbud Skolens egne planer: Virksomhetsplan Samarbeidsplan for skole-hjem, et årshjul Krise- og beredskapsplaner for egen skole HMS-handlingsplan Ekskursjonsplan Tiltaksplan mot mobbing Lokale fagplaner Planer utarbeidet i forbindelse med «Et løft i Nes-skolen»: «Østgårdstandarden» (forventninger skole/ hjem) Felles klasseromspraksis for Østgård skole Felles vurderingspraksis for Østgård skole. Plan for kollegaveiledning Plan for skolevandring Plan for resultatoppfølging Instruks for skolens ressurspersoner i lesing, regning og IKT Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 9

10 4 Satsingsområder / resultatmål / tiltak SATSINGSOMRÅDER KNYTTET TIL: LEVE LÆRE SKAPE Mål 1: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å bedre læringsresultatene innenfor grunnleggende ferdigheter. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Resultatoppfølging Plan og årshjul for Fortløpende resultatoppfølging følges, utvikles og revideres etter evaluering. Involvere faglærere i resultatoppfølgingen. Økt fokus på og bruk av læringsstrategier. Utnytte ressursgruppa i resultatoppfølgingen. Alle Vurderingspraksis Skolens felles vurderingspraksis følges. Sjekkliste for god vurderingspraksis utfylles. Skjema for opplæringsdokumentasjon følger hver elev gjennom skoleåret. Elevmedvirkning og Lærerne Lærerne Lærerne Fortløpende Høst -15 Tidlig innsats egenvurdering bedres. Oppfølging av enkeltelever. Lesekurs Utvikle bruken av ressursgruppa, jfr instruks. Mål 2: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å bedre læringsmiljøet. og lærer og lærer ress.gr Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Skolevandring En gang i halvåret hos alle lærerne ut fra egen plan. Vår og høst Fokus på klasseledelse Tema på planleggingsdager og fellestid gj. året. Kriterier for god klasseromsledelse ved Østgård er utviklet, og følges. Sette i system erfaringsutveksling mellom lærerne. Plan for felles refleksjon. Lærerne Høst-15 Høst-15 Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 10

11 ORGANISASJONSUTVIKLING Mål 1: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å skape et godt omdømme gjennom blant annet bedring av samarbeid mellom hjem og skole Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Dialog og medvirkning Revidering av skole/ hjemplanen årshjulet. Fokus på foreldre som ressurs i barns læring. Legge til rette for foreldremedvirkning på alle nivå. Aktiv bruk av «Østgårdstandarden» FAU-leder FAU FAU-leder Høst-15 Høst-15 Informasjon til foresatte Infobrosjyren videreutvikles. Aktiv bruk av «Østgårdstandarden». Info på ITL. Skolens hjemmeside oppdateres min. 2 ganger i måneden. FAU-leder lærerne FAU Lærerne IKT ansvarlig og sekretær Mål 2: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å øke kompetansen i personalet. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Kollegaveiledning ut fra plan Fast møtetid siste mandagen i måneden. Observasjon hos hverandre. Lærerne Er i gang Høst -15 Etterutdanning/videreutdanning Skolens arbeid med opplæring i fag. Utarbeide felles mal for årsplaner. Ansatte oppfordres til å søke videreutdanning. Deltakelse på nettverk ut fra kommunal plan for kompetanseutvikling. Jfr. «Nes-skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen». Lærerne Gj.året Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 11

12 Ressursgrupper i personalet Arbeider ut fra definert mandat og instruks. Implementering av TRLplanen. Ressursgruppa ressursgruppa Vår-15 Veiledning av nyutdannede Veiledning gis internt på skolen og i regi av PT. Jfr bl.a. «Introduksjonsprogram for nye lærere i Nes kommune» Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 12

13 BRUKERE SAMFUNNSUTVIKLING I ET I FOLKEHELSEPERSPEKTIV 4.1 Gjennomgående målkort for Nes kommune 2015 Fokusområder, mål og måleindikatorer er forsøkt tilpasset mål og strategier vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsutvikling i et folkehelseperspektiv er foreslått tatt inn som et eget fokusområde. Fokus område Mål F.1. Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag F.2. Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver S.1. Nes er en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet samt identitet og tilhørighet til egen nærmiljø S.2. Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer S.3. Nes kommune er preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning S.4. Nes er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetableringer og næringsutvikling B.1. God tjenestekvalitet B.2. God brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B.5. God planlegging av tjenesteutvikling Måleindikator F.1.1. Utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for målrettet arbeid F.1.2 Antall målrettede folkehelsetiltak med utgangspunkt i oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer F 1.3. Folkehelseperspektivet er vurdert i alle planer F.1.4 Folkehelsekonsekvenser er vurdert i alle saker som legges frem til politisk behandling F.2.1. Antall inngåtte partnerskapsavtale mellom Nes kom. og friv. lag og foreninger/ressurspersoner S.1.1 Innbyggerundersøkelse (temaskår «kommunen som bosted») S.2.1 Innbyggerundersøkelsen (temaskår «bomiljø og sentrumsfunksjoner») S.3.1 Innbyggerundersøkelse (temaskår «tillit») S 4.1 Andel av næringsfondet som går til nyetableringer S. 4.2 Nes kommunes plassering i Nærings NM (nyetablering, lønnsomhet og vekst) S. 4.3 Innbyggerundersøkelse (temaskår «utbygging og utvikling») B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet B.2.1. Opplevd god brukermedvirkning B.3.1. Opplevd presis og tilrettelagt informasjon B.4.1. Opplevd god tilgjengelighet B.5.1. Hver virksomhet har oppdatert virksomhetsplan med handlingsdel Status 2013/14 Under utarbeidelse Planlegges Planlegges Planlegges Ønsket resultat 2015 Forankring og informasjon om folkehelseutfordringene i Nes. Grunnlag for planstrategi Planlegges /Implementeres Planlegges /Implementeres Planlegges /Implementeres Ønsket res Forankring og informasjon om folkehelseutfordringene i Nes. Grunnlag for planstrategi Gjennom-ført Gjennomført Ønsket resultat Oversikten revideres Gjennomført Gjennomført , ,0 4, ,5 3, ,0-50 % 50 % 50 % 306.plass 300.plass 290.plass 280.plass 3, ,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,2 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4 4,5 4,6 Ikke data 4,5 4,5 4,5 Under utvikling Gjennom-ført av alle virksomheter Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 13

14 ØKONOMI MEDARBEIDERE Fokus område Mål Måleindikator Status Mål Mål 2015 Mål / /18 M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1. Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 4,5 4,5 M.1.2. Nærværsprosent 92,9 % 93,0 % 93,0 % 93,2 % M.1.4. Hver virksomhet har gjennomført tiltakene i HMShandlingsplan 100 % 100 % 100 % M.2. God ledelse M.2.1. Opplevd tydelig ledelse 4,6 4,6 4,6 4,6 M.3. Kultur for læring og M.3.1. Fornøydhet med fornying muligheten for læring og 4,2 4,3 4,4 4,5 utvikling M.4. God organisering av M.4.1. Fornøydhet med arbeidet tilrettelegging av egen jobb 4,3 4,4 4,5 4,6 M.5. Godt samarbeid M.5.1. Fornøydhet med samarbeidet med kolleger 5,0 5,0 5,0 5,0 Ø.1. God økonomistyring Ø.1.1. Overskridelse i forhold til budsjettramme Ø.1.2. Merforbruk i forhold til 2,1 % 0 % 0 % 0 % vedtatt investeringsramme Ø.2 Økonomisk handlingsrom Ø.2.1. Tilstrekkelig disposisjonsfond (i % av brutto driftsinntekter) Ø.2.2. Grad av gjeldsbelastning (i % av brutto driftsinntekter) 9,3 % 10 % 10 % 10 % 56,6 % 70 % 70 % 70 % Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 14

15 BRUKERE 4.2 Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune 2015 KOMMUNALOMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Fokusmål B.1. God tjenestekvalitet Måleindikator B-OU.1.1. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 5. trinn til 8. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.2. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 8. trinn til 9. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.3. Gjennomsnittskarakter på skriftlig avgangseksamen i norsk hovedmål (10. trinn) B-OU.1.4. Opplevelse av barnets sosiale utvikling i barnehagen B-OU.1.5. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling B-OU.1.6. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat 5 % 0 % < 0 % 5 % 0 % < 0 % 3,5 3,2 < 3,2 Minst 4,5 4,0 < 4,0 Minst 4,5 4,0 < 4,0 Minst 80 % 60 % < 60 % Resultat 2014 B-OU.1.7. Andel flyktninger som går direkte ut i arbeid / utdanning etter endt introduksjonsprogram for flyktninger B-OU.1.8. Andel saker i barneverntjenesten med avvikende saksbehandlingstid (barnevernloven) B-OU.1.9 Andel elever med behov for spesialundervisning B-OU Utredningstiden i saker som er tilmeldt PPT er i tråd med veileder (3 mnd) Minst 70 % 50 % < 50 % Inntil 5 % Inntil 25 % > 25 % Inntil 6 % Inntil 6,8 % > 7,0 % 100 % 90 % < 90 % B.2. God brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B-OU.2.1. Andel foresatte som er svært fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole B-OU.2.2. Gjennomført 2 barnesamtaler i løpet av undersøkelsesfasen (bekymringsmeldinger) B-OU.3.1. Andel foresatte som er helt enig i at de er sikre på hvilke forventninger skolen har til dem når det gjelder samarbeid med skolen B-OU.3.2. Informasjon om rettigheter og prosedyrer i undersøkelsesfasen gis av barneverntjenesten (1. samtale) B-OU.4.1. Andel foresatte som er helt enig i at de får veiledning fra skolen om hvordan de kan hjelpe barnet sitt med skolegang 90 % 70 % < 70 % Minst 80 % 50 % < 50 % Minst 70 % 50 % < 50 % Minst 90 % 60 % < 60 % Minst 80 % 50 % < 50 % Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 15