VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE Nettadresse Nes kommune nes-ak.kommune.no/ostgardskole dato:

2 Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Kommuneplan Visjon Verdier Satsingsområder og organisasjonsutvikling Satsningsområder for oppvekst og utdanning Handlingsdel med økonomiplan Virksomhetsplan Kort om virksomheten Beskrivelse hvem og hva Medarbeidere Hovedformål og fokusområder, utfordringer og muligheter i Rammebetingelser Økonomi Vedtatt budsjett Eksterne og interne føringer for driften Statlige styringsdokumenter: Lokale styringsdokumenter: Skolens egne planer: Satsingsområder / resultatmål / tiltak Gjennomgående målkort for Nes kommune Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 2

3 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Nes kommunes helhetlige plan- og styringssystem er bygd opp etter følgende modell: Kommuneplan Langsiktige mål Minst 12 år Handlingsdel med Økonomiplan Mellomlangsiktige mål 4-årige Årsbudsjett/ virksomhetsplan Kortsiktige mål 1-årige Rapportering Administrativ/politisk Politisk vedtatte langsiktige og overordnede mål (minst 12 års perspektiv) Konkretisering av langsiktige mål til 4-årige strategiske mål (innenfor vedtatte satsingsområder) De 4-årige målene brytes ned til 1-årige mål med måleindikatorer og konkretiseres i virksomhetsplanene Rapportering på mål- og resultatoppnåelse iht. fastsatte intervall i styringssystemet 1.1 Kommuneplan Kommuneplanen er Nes kommunes overordnede styringsdokument, og som legger føringer for all planlegging i kommunen. Formålet med kommuneplanen er å vise langsiktige mål og strategier for utviklingen av Nes både som samfunn og organisasjon. Kommunens visjon, verdier og satsingsområder fram mot 2030 er beskrevet i kommuneplanen Visjon Det gode liv der elvene møtes Nes kommunes visjon uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon Verdier I kommuneplanens samfunnsdel er Nes kommunes verdier vedtatt: Nærhet Engasjement Synlighet Verdiene (N-E-S) skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling Satsingsområder og organisasjonsutvikling Kommuneplanen inneholder tre satsingsområder og strategier for organisasjonsutvikling. De tre satsingsområdene er: Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning I tillegg ønsker Nes kommune å være en effektiv og velfungerende organisasjon i utvikling som møter både dagens og fremtidens krav med gode tjenestetilbud. Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 3

4 1.2 Satsningsområder for oppvekst og utdanning LEVE Slik vil vi ha det: Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Slik gjør vi det: Legge til rette for at arealer og anlegg som brukes av barn og unge har universell utforming og er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare Planlegge barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet i bygg som har stor fleksibilitet og som kan benyttes til andre aktiviteter i nærmiljøet Sørge for at barn og unges interesser ivaretas i alle typer kommunal planlegging og at barn og unge selv får delta Sørge for en helhetlig barne- og ungdomspolitikk som bygger på fellesskap og deltakelse for alle Prioritet Tiltak Foreslå bevilgninger i økonomiplanen til å leie inn ressurser til kontroll av lekeapparater og gymsal-utstyr. Benytte profesjonelle ressurser i planlegging og utforming av barnehage- og skolebygg. Bidra i arbeidet med en oppvekstplan i kommunen. Befolkning har god helse og mestrer egen hverdag 1 Sørge for fysisk aktivitet og godt kosthold hos eleven. Tenke folkehelse i alt vi gjør. LÆRE Slik vil vi ha det: Nes-skolen gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle elever Prioritet Tiltak Slik gjør vi det: Skolens kunnskapsmål settes i sentrum Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nes-skolen Medvirke til å ha gode lærere i alle klasserom Se plan for konkretisering av 1 tiltak i Et løft i Nes-skolen Bidra til å skape gode læringsmiljø gjennom gode, fleksible og hensiktsmessige skolebygg og uteområder Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nes-skolen Styrke samarbeidet mellom hjem og skole/barnehage Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nes-skolen Bidra til at flest mulig fullfører videregående skole gjennom å se sammenhenger i hele oppvekstfasen Se plan for konkretisering av tiltak i Et løft i Nes-skolen. Sikre et godt psykososialt miljø ved skolene. Tett samarbeid med Nes- og Hvam vgs. gjennom lokalt Kvalitetsforum Nes Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 4

5 SKAPE Slik vil vi ha det: Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Slik gjør vi det: Samarbeid med frivilligheten Samarbeide med kultur- og næringslivet Samarbeide med andre kommuner og statlige aktører Prioritet 1 Tiltak Skolene benytter frivilligheten som ressurs inn i skolen. Hver enkelt virksomhet inngår lokale partnerskapsavtaler (nærmiljøet) EN ORGANISASJON I UTVIKLING Slik vil vi ha det: Prioritet Tiltak Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som har gode tjenestetilbud i takt med tiden Slik gjør vi det: Være en tydelig aktør i samfunnsutviklingen Øke samhandlingen internt i kommunen og med eksterne partnere for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester Delta aktivt i lederforum. Knytte kontakter med ressurser som kan benyttes inn mot egen enhet. Ta i bruk og utnytte digital teknologi i tjenesteutviklingen Lage og følge en egen IKT plan i Nes basert på IKT planen for ØRU. Tilby tjenester og løsninger tilpasset brukerbehovene Forankre visjon, verdier og satsingsområder i hele kommuneorganisasjonen Tema på personalmøter, medarbeidersamtaler, ledermøter. Ha robuste fagmiljøer og effektiv drift Kartlegge kompetanse og iverksette kompetanseutvikling ut i fra behov. Legge forholdene til rette for videre intern utvikling av fagmiljøene i virksomheten (lærende organisasjon) Ha kompetente og myndiggjorte medarbeidere 1 Rekruttere og videreutdanne ansatte. Satse på lederutvikling. Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 5

6 1.2 Handlingsdel med økonomiplan Handlingsdelen er det viktige bindeleddet mellom langsiktig perspektiv i kommuneplanen og kortsiktig perspektiv i virksomhetsplaner og årsbudsjett. Målene som settes skal vise hvordan kommuneplanens satsingsområder følges opp i kommende 4-års periode. 1.3 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen er et 1-årig administrativt styringsdokument som brukes i operativ drift i virksomheten for å iverksette handlingsdelens vedtatte målsettinger. I tillegg gir planen informasjon til innbyggere og andre som ønsker å få kunnskap om den enkelte virksomhet. Hensikten med virksomhetsplanen er å: gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret sikre sammenheng med kommunens overordnede planer sikre sammenheng mellom øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter Plansystemet årshjulene: Planstrategi Årsbudsjett og virksomhetsplan 1-års hjul Handlingsdel med økonomiplan 4-års hjul Planprogram Årsmelding Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel 2 Kort om virksomheten 2.1 Beskrivelse hvem og hva Østgård skole er en barneskole med kunnskapsformidling som hovedoppgave. Vi vil skape gode forutsetninger for læring for alle elevene, uansett ståsted. De ressurssterke elevene må også få sine utfordringer. Høy trivsel og trygghet må ligge til grunn for all læring. Vi er opptatt av å se hele mennesket, og satser på fysisk aktivitet hver dag. Skolens visjon: «Glade barn i læring og lek som ser naturen og verden med hjertet» Vi har 101 elever med klassestørrelse fra 10 til 24 elever. Enkelte timer er de minste klassene slått sammen. SFO har 43 elever, hvorav 28 har hel plass. Østgård skoles ledelse består av rektor i 100 % + ekstra bevilgede timer til ledelse i forbindelse med «Et løft i Nes-skolen» = 32 %. Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 6

7 Medarbeidere År Ansatte Årsverk Hovedformål og fokusområder, utfordringer og muligheter i Hovedutfordringen og muligheten for Østgård skole er fortsatt innføringen av «Et løft i Nesskolen». Planen legger føringer for arbeidet med kvalitetsutvikling i Nes-skolen. Vi får en enhetlig Nes-skole, samtidig som det gis rom for den enkelte skoles særpreg. Østgård skole har planene på plass, så utfordringen nå er å få planene ut i praksis. Elevtallet er stabilt, og vi har flere elever fra andre skolekretser, først og fremst Årnes. Vi har et godt kvalifisert og stabilt personale. Det blir imidlertid endringer denne våren. En lærer går av med AFP, og en går ut i morspermisjon. Vi håper å få inn 2 nye dyktige pedagoger som erstatter disse. I tillegg får skolen ny rektor etter påske. Når det gjelder elevresultater, skårer vi bra, bl.a. på nasjonale prøver. Vi må holde læringstrykket oppe, samtidig som vi må se «hele mennesket». Vi er fornøyd med at ressursene til tidlig innsats og ledelse er blitt styrket. Slik får ledelsen bedre tid til pedagogisk utviklingsarbeid, som igjen bør føre til gode resultater, jfr en lærende organisasjon. Vi har startet med skolevandring og kollegaveiledning, og ser på det som et redskap til å forbedre praksis. Vi jobber videre med læringsmiljøet, og felles praksis når det gjelder klasseledelse og vurdering. Skolebasert vurdering viser at vi må jobbe mer med elevmedvirkning/ egenvurdering. Skolens arbeid med opplæringen i fag, jfr «Nes-skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen», er også et område vi må ta tak i. Det innebærer bl.a. felles mal for fagplaner/ årsplaner. Gjensidige forventninger mellom skole og hjem er avklart. «Østgårdstandarden» gir uttrykk for forventningene til skolen, lærerne og leder, og foresatte og elever. Dette dokumentet må sees i sammenheng med skolens øvrige planer, spesielt skjema for elev- og utviklingssamtaler, og brukes aktivt. Vi ønsker at elevene ved Østgård skole skal møte de samme forventningene faglig og sosialt, uansett hvilken klasse de går i. Vi ønsker og framstå som en «Vi-skole». Vi må ha høye forventninger til elevene fordi elevene yter utfra det vi voksne forventer av dem. Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 7

8 3. Rammebetingelser 3.1 Økonomi vedtatt budsjett Østgård skole Beskrivelse Vedtatt budsjett 2015 Revidert budsjett 2015 Revidert budsjett Lønn inkl sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter SAG1 Sum Driftsutgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter med krav til motytelse SAG2 Sum Driftsinntekter Finansutgifter Finansieringsinntekter og -transaksjoner SAG3 Sum Finansielle poster Total Østgård skole Eksterne og interne føringer for driften Statlige styringsdokumenter: Kommuneloven Opplæringsloven med forskrift og rundskriv. Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern Forvaltningsloven Offentlighetsloven Skadeerstatningsloven Barnelova Arbeidsmiljøloven Lokale styringsdokumenter: Kommuneplanens samfunnsdel Økonomiplan med handlingsdel Årsbudsjett Handlingsplan for Et løft i Nes-skolen. Kommunale fagplaner, SLL, plan for grunnleggende ferdigheter, TRL,plan for undervisning i tall, regning og læring. iktplan.no, lokale lærerplaner i norsk, engelsk, matematikk. Plan for overganger barnehage skole, barneskole-ungdomsskole Kommunalsjefens årshjul. Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 8

9 Kommunal vedtekter SFO Partnerskapsavtale med frivilligheten Samarbeidsrutiner mellom barnehager, grunnskole, PPT og familiens hus. Plan for arbeid med bekymringsfullt fravær Antimobbeplan for skolene i Nes Rutiner for oppfølging brudd på 9a-2 og 3 Rutiner ved samarbeidsutvalg og skole-miljøutvalgene ved den enkelte skole Nulltoleranse- en beredskapsplan for håndtering av vold, trakassering og trusselhandlinger i Nes-skolen. Nes kommunes ordensreglement Rutine vedrørende nasjonale prøver og kartleggingsprøver Rutine for innføringstilbud Skolens egne planer: Virksomhetsplan Samarbeidsplan for skole-hjem, et årshjul Krise- og beredskapsplaner for egen skole HMS-handlingsplan Ekskursjonsplan Tiltaksplan mot mobbing Lokale fagplaner Planer utarbeidet i forbindelse med «Et løft i Nes-skolen»: «Østgårdstandarden» (forventninger skole/ hjem) Felles klasseromspraksis for Østgård skole Felles vurderingspraksis for Østgård skole. Plan for kollegaveiledning Plan for skolevandring Plan for resultatoppfølging Instruks for skolens ressurspersoner i lesing, regning og IKT Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 9

10 4 Satsingsområder / resultatmål / tiltak SATSINGSOMRÅDER KNYTTET TIL: LEVE LÆRE SKAPE Mål 1: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å bedre læringsresultatene innenfor grunnleggende ferdigheter. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Resultatoppfølging Plan og årshjul for Fortløpende resultatoppfølging følges, utvikles og revideres etter evaluering. Involvere faglærere i resultatoppfølgingen. Økt fokus på og bruk av læringsstrategier. Utnytte ressursgruppa i resultatoppfølgingen. Alle Vurderingspraksis Skolens felles vurderingspraksis følges. Sjekkliste for god vurderingspraksis utfylles. Skjema for opplæringsdokumentasjon følger hver elev gjennom skoleåret. Elevmedvirkning og Lærerne Lærerne Lærerne Fortløpende Høst -15 Tidlig innsats egenvurdering bedres. Oppfølging av enkeltelever. Lesekurs Utvikle bruken av ressursgruppa, jfr instruks. Mål 2: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å bedre læringsmiljøet. og lærer og lærer ress.gr Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Skolevandring En gang i halvåret hos alle lærerne ut fra egen plan. Vår og høst Fokus på klasseledelse Tema på planleggingsdager og fellestid gj. året. Kriterier for god klasseromsledelse ved Østgård er utviklet, og følges. Sette i system erfaringsutveksling mellom lærerne. Plan for felles refleksjon. Lærerne Høst-15 Høst-15 Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 10

11 ORGANISASJONSUTVIKLING Mål 1: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å skape et godt omdømme gjennom blant annet bedring av samarbeid mellom hjem og skole Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Dialog og medvirkning Revidering av skole/ hjemplanen årshjulet. Fokus på foreldre som ressurs i barns læring. Legge til rette for foreldremedvirkning på alle nivå. Aktiv bruk av «Østgårdstandarden» FAU-leder FAU FAU-leder Høst-15 Høst-15 Informasjon til foresatte Infobrosjyren videreutvikles. Aktiv bruk av «Østgårdstandarden». Info på ITL. Skolens hjemmeside oppdateres min. 2 ganger i måneden. FAU-leder lærerne FAU Lærerne IKT ansvarlig og sekretær Mål 2: I tråd med et Løft i Nes-skolen: Å øke kompetansen i personalet. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Kollegaveiledning ut fra plan Fast møtetid siste mandagen i måneden. Observasjon hos hverandre. Lærerne Er i gang Høst -15 Etterutdanning/videreutdanning Skolens arbeid med opplæring i fag. Utarbeide felles mal for årsplaner. Ansatte oppfordres til å søke videreutdanning. Deltakelse på nettverk ut fra kommunal plan for kompetanseutvikling. Jfr. «Nes-skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen». Lærerne Gj.året Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 11

12 Ressursgrupper i personalet Arbeider ut fra definert mandat og instruks. Implementering av TRLplanen. Ressursgruppa ressursgruppa Vår-15 Veiledning av nyutdannede Veiledning gis internt på skolen og i regi av PT. Jfr bl.a. «Introduksjonsprogram for nye lærere i Nes kommune» Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 12

13 BRUKERE SAMFUNNSUTVIKLING I ET I FOLKEHELSEPERSPEKTIV 4.1 Gjennomgående målkort for Nes kommune 2015 Fokusområder, mål og måleindikatorer er forsøkt tilpasset mål og strategier vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsutvikling i et folkehelseperspektiv er foreslått tatt inn som et eget fokusområde. Fokus område Mål F.1. Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag F.2. Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver S.1. Nes er en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet samt identitet og tilhørighet til egen nærmiljø S.2. Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer S.3. Nes kommune er preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning S.4. Nes er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetableringer og næringsutvikling B.1. God tjenestekvalitet B.2. God brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B.5. God planlegging av tjenesteutvikling Måleindikator F.1.1. Utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for målrettet arbeid F.1.2 Antall målrettede folkehelsetiltak med utgangspunkt i oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer F 1.3. Folkehelseperspektivet er vurdert i alle planer F.1.4 Folkehelsekonsekvenser er vurdert i alle saker som legges frem til politisk behandling F.2.1. Antall inngåtte partnerskapsavtale mellom Nes kom. og friv. lag og foreninger/ressurspersoner S.1.1 Innbyggerundersøkelse (temaskår «kommunen som bosted») S.2.1 Innbyggerundersøkelsen (temaskår «bomiljø og sentrumsfunksjoner») S.3.1 Innbyggerundersøkelse (temaskår «tillit») S 4.1 Andel av næringsfondet som går til nyetableringer S. 4.2 Nes kommunes plassering i Nærings NM (nyetablering, lønnsomhet og vekst) S. 4.3 Innbyggerundersøkelse (temaskår «utbygging og utvikling») B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet B.2.1. Opplevd god brukermedvirkning B.3.1. Opplevd presis og tilrettelagt informasjon B.4.1. Opplevd god tilgjengelighet B.5.1. Hver virksomhet har oppdatert virksomhetsplan med handlingsdel Status 2013/14 Under utarbeidelse Planlegges Planlegges Planlegges Ønsket resultat 2015 Forankring og informasjon om folkehelseutfordringene i Nes. Grunnlag for planstrategi Planlegges /Implementeres Planlegges /Implementeres Planlegges /Implementeres Ønsket res Forankring og informasjon om folkehelseutfordringene i Nes. Grunnlag for planstrategi Gjennom-ført Gjennomført Ønsket resultat Oversikten revideres Gjennomført Gjennomført , ,0 4, ,5 3, ,0-50 % 50 % 50 % 306.plass 300.plass 290.plass 280.plass 3, ,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,2 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4 4,5 4,6 Ikke data 4,5 4,5 4,5 Under utvikling Gjennom-ført av alle virksomheter Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 13

14 ØKONOMI MEDARBEIDERE Fokus område Mål Måleindikator Status Mål Mål 2015 Mål / /18 M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1. Medarbeidertilfredshet 4,5 4,5 4,5 4,5 M.1.2. Nærværsprosent 92,9 % 93,0 % 93,0 % 93,2 % M.1.4. Hver virksomhet har gjennomført tiltakene i HMShandlingsplan 100 % 100 % 100 % M.2. God ledelse M.2.1. Opplevd tydelig ledelse 4,6 4,6 4,6 4,6 M.3. Kultur for læring og M.3.1. Fornøydhet med fornying muligheten for læring og 4,2 4,3 4,4 4,5 utvikling M.4. God organisering av M.4.1. Fornøydhet med arbeidet tilrettelegging av egen jobb 4,3 4,4 4,5 4,6 M.5. Godt samarbeid M.5.1. Fornøydhet med samarbeidet med kolleger 5,0 5,0 5,0 5,0 Ø.1. God økonomistyring Ø.1.1. Overskridelse i forhold til budsjettramme Ø.1.2. Merforbruk i forhold til 2,1 % 0 % 0 % 0 % vedtatt investeringsramme Ø.2 Økonomisk handlingsrom Ø.2.1. Tilstrekkelig disposisjonsfond (i % av brutto driftsinntekter) Ø.2.2. Grad av gjeldsbelastning (i % av brutto driftsinntekter) 9,3 % 10 % 10 % 10 % 56,6 % 70 % 70 % 70 % Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 14

15 BRUKERE 4.2 Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune 2015 KOMMUNALOMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Fokusmål B.1. God tjenestekvalitet Måleindikator B-OU.1.1. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 5. trinn til 8. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.2. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 8. trinn til 9. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.3. Gjennomsnittskarakter på skriftlig avgangseksamen i norsk hovedmål (10. trinn) B-OU.1.4. Opplevelse av barnets sosiale utvikling i barnehagen B-OU.1.5. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling B-OU.1.6. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat 5 % 0 % < 0 % 5 % 0 % < 0 % 3,5 3,2 < 3,2 Minst 4,5 4,0 < 4,0 Minst 4,5 4,0 < 4,0 Minst 80 % 60 % < 60 % Resultat 2014 B-OU.1.7. Andel flyktninger som går direkte ut i arbeid / utdanning etter endt introduksjonsprogram for flyktninger B-OU.1.8. Andel saker i barneverntjenesten med avvikende saksbehandlingstid (barnevernloven) B-OU.1.9 Andel elever med behov for spesialundervisning B-OU Utredningstiden i saker som er tilmeldt PPT er i tråd med veileder (3 mnd) Minst 70 % 50 % < 50 % Inntil 5 % Inntil 25 % > 25 % Inntil 6 % Inntil 6,8 % > 7,0 % 100 % 90 % < 90 % B.2. God brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B-OU.2.1. Andel foresatte som er svært fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole B-OU.2.2. Gjennomført 2 barnesamtaler i løpet av undersøkelsesfasen (bekymringsmeldinger) B-OU.3.1. Andel foresatte som er helt enig i at de er sikre på hvilke forventninger skolen har til dem når det gjelder samarbeid med skolen B-OU.3.2. Informasjon om rettigheter og prosedyrer i undersøkelsesfasen gis av barneverntjenesten (1. samtale) B-OU.4.1. Andel foresatte som er helt enig i at de får veiledning fra skolen om hvordan de kan hjelpe barnet sitt med skolegang 90 % 70 % < 70 % Minst 80 % 50 % < 50 % Minst 70 % 50 % < 50 % Minst 90 % 60 % < 60 % Minst 80 % 50 % < 50 % Virksomhetsplan 2015 Østgård skole Side 15

VIRKSOMHETSPLAN 2014 FJELLFOTEN SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2014 FJELLFOTEN SKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2014 FJELLFOTEN SKOLE O Eventuelt nettadresse Nes kommune www.nes-ak.kommune.no/fjellfoten.skole Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 3 1.1 Kommuneplan...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 FRAMTUN SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2014 FRAMTUN SKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2014 FRAMTUN SKOLE O Eventuelt nettadresse Nes kommune Fotograf forsidebilde: Anne Sverdrup Nes kommune. Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 3 1.1 Kommuneplan...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VORMSUND UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VORMSUND UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2015 VORMSUND UNGDOMSSKOLE O vormsund.ungdomsskole@nes-ak.kommune.no Nes kommune Fotograf forsidebilde: Trond Marius Hordnes dato:23.02.15 byttes ut med eget bilde 1 Innhold 1 Nes kommunes

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 ÅRNES SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2014 ÅRNES SKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2014 ÅRNES SKOLE O https://www.nes-ak.kommune.no/virksomhet/skoler/arnes-skole/ Nes kommune Forsidebilde: Astrid Barstad Lesteemaker Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 FENSTAD SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2014 FENSTAD SKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2014 FENSTAD SKOLE O Eventuelt nettadresse Nes kommune Fotograf forsidebilde: Astrid Kjensli Nes-kommune. Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 3 1.1 Kommuneplan...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015 Pedagogisk tjeneste

VIRKSOMHETSPLAN 2015 Pedagogisk tjeneste VIRKSOMHETSPLAN 2015 Pedagogisk tjeneste www.nes-ak.kommune.no Nes kommune Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 3 1.1 Kommuneplan... 3 1.1.1 Visjon... 3 1.1.2 Verdier...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 VIRKSOMHET BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2014 VIRKSOMHET BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2014 VIRKSOMHET BARNEHAGE Auli barnehage: Skogbygda barnehage: Svarverud barnehage: Svarverud barnehage: «Skogro - huset» «Hagaskogen huset» Fotograf forsidebilde: Birger Areklett/ privat

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 PSYKIATRI OG RUS

VIRKSOMHETSPLAN 2014 PSYKIATRI OG RUS VIRKSOMHETSPLAN 2014 PSYKIATRI OG RUS nes.psykiatri@nesak.kommune.no Nes kommune Fotograf forsidebilde: Kari Mette Engebretsen Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 2

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016 FRAMTUN SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2016 FRAMTUN SKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2016 FRAMTUN SKOLE www.nes-ak..no/virksomhet/skoler/framtun-skole/ Fotograf forsidebilde: Anne Sverdrup Nes Innhold 1 Nes s plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 2 1.1 Kommuneplan...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016 FJELLFOTEN SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2016 FJELLFOTEN SKOLE VIRKSOMHETSPLAN FJELLFOTEN SKOLE www.nes-k..no/fjellfoten.skole Fotograf forsidebilde: Stian Hartweg Nes Innhold 1 Nes s plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1.1 Visjon...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 HJEMMETJENESTEN

VIRKSOMHETSPLAN 2014 HJEMMETJENESTEN VIRKSOMHETSPLAN 2014 HJEMMETJENESTEN https//:www.nes-ak.kommune.no Nes kommune Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 3 1.1 Kommuneplan... 3 1.1.1 Visjon... 3 1.1.2 Verdier...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 28.08.2015 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE

UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE OM PLANEN Utviklingsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett med utviklingsplan og årsmelding. Utviklingsplanen for Rasta

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 TILDELINGSENHETEN

VIRKSOMHETSPLAN 2014 TILDELINGSENHETEN VIRKSOMHETSPLAN 2014 TILDELINGSENHETEN Nes.Tildelingsenhet@nesak.kommune.no Nes kommune Fotograf forsidebilde: Navn Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 2 1.1 Kommuneplan...

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr SFO Thomas

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune Oppvekst i Levanger kommune Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sakshaug barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sakshaug barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Sakshaug barnehage Inderøy kommune Virksomhetsplan 2012-2015 1. Om resultatenheten Sakshaug barnehage ansvar 211 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre

Detaljer

Sammen for kvalitet. Strategisk plan for Kringlebotn skole

Sammen for kvalitet. Strategisk plan for Kringlebotn skole Sammen for kvalitet Strategisk plan for Kringlebotn skole 2012-2016 Kringlebotn skoles visjon: Trygge barn i et godt læringsmiljø Skolens læringssyn: Den kompetente elev er aktiv og utvikler sin kunnskap

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG Virksomhetsplan for Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede Satsningsområder - 2017: REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG HJEM- SKOLESAMARBEID KLASSELEDELSE 1 Eltonåsen skoles plattform Ved Eltonåsen

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 1. Styringsdokumenter 1.1 Sentrale styringsdokumenter Opplæringsloven med forskrift og andre lover og forskrifter(forvaltningsloven, Offentlighetsloven,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011/12

HANDLINGSPLAN 2011/12 HANDLINGSPLAN 2011/12 VISJON: MESTRING OG GLEDE Verdier: På Austrheim skole skal vi være: engasjerte rause lærende modige SATSINGSOMRÅDER A. TIDLIG INNSATS B. LESING OG REGNING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016 VORMSUND UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2016 VORMSUND UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2016 VORMSUND UNGDOMSSKOLE Fotograf forsidebilde: Trond Marius Hordnes vormsund.ungdomsskole@nes-ak..no Nes Innhold 1 Nes s plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 3 1.1 Kommuneplan...

Detaljer

Strategisk plan. Kalvatræet skole

Strategisk plan. Kalvatræet skole Strategisk plan for Kalvatræet skole 2012-2016 1 INNHOLD: 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole Kalvatræet skoles læringssyn Mål for skolens læringsmiljø 2. Skolens arbeid med elevenes faglige

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår:

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår: Lesing splan for Eidsvåg skole Skoleår: 2013-14 Tema Mål fra Skolens strategisk plan God lesekompetanse i samsvar med egne evner. Med god lesekompetanse mener vi at elevene skal kunne: Sette konkrete mål

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø handlingsplandel

Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø handlingsplandel Kommunedelplan skole: Kvalitet og kompetanse: Lokale mål for grunnskolen i Vadsø 2007-2010 - handlingsplandel 2008-2009 Innledning: Hovedmålene ligger fast i perioden. De er gruppert ut fra et utviklingsperspektiv

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Årvoll skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer