3 AKTØRER OG OPPGAVEFORDELING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 AKTØRER OG OPPGAVEFORDELING"

Transkript

1 3 AKTØRER OG OPPGAVEFORDELING 3.1 OPPGAVER PÅ KOMMUNENIVÅ - RÅDMANNEN 1. RÅDMANNEN har et overordnet ansvar for arbeidet med tilrettelegging og kvalitetssikring av spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. 2. RÅDMANNEN skal påse at saksbehandlingen skjer fortløpende. 3. RÅDMANNEN skal påse at barnehager, skoler, Barn- og ungeenheten, Service- og forvaltningsteamet og kommunalsjef for oppvekst har rutiner som beskriver samarbeidet og den interne ansvars- og arbeidsfordelingen. 4. RÅDMANNEN fastsetter gjennom retningslinjer og delegasjon hvem som har ansvar for oppfølging og gjennomføring av arbeidet innen det spesialpedagogiske feltet. 5. RÅDMANNEN tildeler budsjett til barnehager og skoler ut fra rammer og retningslinjer gitt av kommunestyret. 3.2 OPPGAVER PÅ KOMMUNENIVÅ KOMMUNALSJEF OPPVEKST For barnehager 1. FORVALTNINGSTEAMET har ansvaret for forvaltningen av det spesialpedagogiske arbeidet på barnehageområdet. Ansvaret omfatter også barn som ikke går i barnehage, jf. opplæringsloven FORVALTNINGSTEAMET fordeler ekstramidler til barnehagene (spesialpedagogisk hjelp, øremerkede midler og ressurser til minoritetsspråklige) ut fra rammer gitt av kommunestyret og etter søknad/melding om behov fra barnehagene. 3. FORVALTNINGSTEAMET fatter enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp for barn i kommunale og ikkekommunale barnehager og for barn som ikke går i barnehage. 4. FORVALTNINGSTEAMET behandler klager på tildeling av spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder før de eventuelt sendes over til Fylkesmannen. 5. KOMMUNALSJEFEN har ansvaret for å kvalitetssikre barnehagenes arbeid med individuelle opplæringsplaner og årsrapporter gjennom tilsyn. 6. KOMMUNALSJEFEN har i samarbeid med FORVALTNINGSTEAMET ansvaret for å kvalitetssikre kommunenes helhetlige arbeid knyttet til barn med store, omfattende og vedvarende behov. Det er viktig å sikre tverrfagligheten i forvaltningen av disse barnas behov For skoler 1. KOMMUNALSJEFEN har ansvaret for å kvalitetssikre skolenes arbeid med individuelle opplæringsplaner og årsrapporter. 2. KOMMUNALSJEFEN har i samarbeid med FORVALTNINGSTEAMET ansvaret for å kvalitetssikre kommunenes helhetlige arbeid knyttet til elever med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig å sikre tverrfagligheten i forvaltningen av disse elevenes behov. 3. FORVALTNINGSTEAMET fatter enkeltvedtak. Enkeltvedtaket gir rett eller ikke rett til spesialundervisning. Vedtaket skal begrunnes og vedtak med rett til spesialundervisning skal beskrive innhold, omfang, varighet og organisering. Foreldre/foresatte kan klage på vedtaket i hht. bestemmelsene i forvaltningsloven. 4. FORVALTNINGSTEAMET har ansvaret for all saksbehandling på dette feltet når det gjelder private skoler. 5. FORVALTNINGSTEAMET har ansvaret for all saksbehandling på dette feltet når det gjelder fosterbarn fra Kongsvinger bosatt i andre kommuner. 3.3 OPPGAVER PÅ BARNEHAGENIVÅ 1. STYRER har ansvaret for at barnet får tidlig og riktig hjelp. 2. STYRER har ansvaret for å be om sakkyndig vurdering i de sakene hvor styrer etter drøfting med tverrfaglig koordinator vurderer det nødvendig. Dette forutsetter at foreldre/foresatte gir sitt samtykke. Dersom styrer mener at det er nødvendig med ny sakkyndig vurdering, har styrer ansvar for å be om dette. 3. I påvente av sakkyndig vurdering skal STYRER påse at nødvendige tiltak iverksettes. 4. PEDAGOGISK LEDER har hovedansvaret for å oppdage, melde til styrer og følge opp av barn som ikke har tilfredsstillende utvikling med ordinært tilbud. 5. PEDAGOGISK LEDER har ansvaret for at det utarbeides individuell opplæringsplan for barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7. Den individuelle opplæringsplanen skal bygge på 9

2 sakkyndig vurdering og omfatte hele dagtilbudet til barnet. Den individuelle opplæringsplanen skal også omfatte foreldreveiledning. Barnehagen har ansvaret for at foreldre deltar i arbeidet med den individuelle opplæringsplanen og for å ta initiativ til aktiv oppfølging og nødvendig informasjon og tilrettelegging. 6. PEDAGOGISK LEDER har ansvaret for at det utarbeides årsrapport hvor tilbudet til barnet blir evaluert. 7. For barn med tiltak etter ulike lovverk, skal den individuelle opplæringsplanen inngå som en del av den individuelle planen. Barnehagen skal delta aktivt i arbeidet med denne planen, jf pkt OPPGAVER PÅ SKOLENIVÅ 1. REKTOR har ansvaret for at elevene får tilrettelagt opplæring ut fra de behov som elevene har. Dersom eleven ikke nyttiggjør seg den ordinære opplæringen, skal rektor vurdere hvilke tiltak som er nødvendig å sette i verk, herunder eventuelt behov for spesialundervisning. 2. I påvente av sakkyndig vurdering skal REKTOR påse at nødvendige tiltak iverksettes. 3. KONTAKTLÆRER har ansvaret for melding til rektor og oppfølging av elever med spesialpedagogisk behov. 4. Alle skoler skal ha en TPO-VEILEDER (tilpasset-opplæringsveileder). Denne skal bistå rektor med tilrettelegging, koordinering og organisering av tilpasset opplæring og spesialundervisning samt gi veiledning til personalet. 5. REKTOR har ansvaret for å be om sakkyndig vurdering i de sakene hvor rektor etter drøfting i tverrfaglig team vurderer det nødvendig. Dette forutsetter at foreldre/foresatte gir sitt samtykke. Dersom endringer gjør at rektor mener det er nødvendig med ny sakkyndig vurdering, har rektor ansvar for å be om dette. 6. KONTAKTLÆRER har ansvaret for at det utarbeides individuell opplæringsplan og at denne bygger på sakkyndig vurdering. Den individuelle opplæringsplanen skal omfatte hele opplæringstilbudet til eleven. Den individuelle opplæringsplanen skal også omfatte foreldreveiledning. KONTAKTLÆRER har ansvaret for at foreldre deltar i arbeidet med den individuelle opplæringsplanen og for å ta initiativ til aktiv oppfølging og nødvendig informasjon og tilrettelegging. 7. KONTAKTLÆRER har ansvaret for at det utarbeides årsrapport hvor opplæringen blir evaluert. 8. For elever med tiltak etter ulike lovverk, skal den individuelle opplæringsplanen inngå som en del av den individuelle planen. Skolen skal delta aktivt i arbeidet med denne planen, jf pkt FORELDRE/FORESATTES MEDVIRKNING 1. FORELDRENE/FORESATTE har hovedansvaret for sine barns utvikling og læring. 2. FORELDRENE/FORESATTE/BARNET skal ta del i utformingen og vurderingen av opplæringstilbudet. 3. FORELDRE/FORESATTE/BARNET kan på eget initiativ be barnehagen/skolen/barn- og ungeenheten/ppt gjøre de undersøkelser som er nødvendig for å vurdere om barnet/eleven nyttiggjør seg den opplæringen som gis. 4. FORELDRE/FORESATTE/BARNET kan på eget initiativ be om sakkyndig vurdering for å bekrefte eller avkrefte om barnet har rett til spesialundervisning. 5. FORELDRE/FORESATTE skal gi samtykke før barnehagen/skolen ber om ekstern bistand. 8. FORELDRE/FORESATTE søker om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning for sitt barn. 3.6 OPPGAVER FOR SERVICE- OG FORVALTNINGSTEAMET Individrettet saksbehandling etter forvaltningslovens regler om saksbehandling for enkeltvedtak innenfor helselovgivning samt opplæringsloven og barnehageloven med forskrifter Forvaltningsteamet Forvaltningsteamet er en del av rådmannens støttetjenester. Det er organisatorisk adskilt fra og uavhengig av driftsenhetene. Forvaltningsteamet saksutreder og saksbehandler enkeltsaker knyttet til tjenestetilbud i helse og omsorg og oppvekst. Det tildeler også kommunale boliger etter enkeltvedtak. Koordinering av tjenestetilbud innenfor kommunens ressurser og rammer er en viktig del av arbeidet. Forvaltningsteamet skal ha juridisk og tverrfaglig kompetanse knyttet til de oppgavene som skal løses. Det har et generelt ansvar for å ivareta rettssikkerhet og likeverd i tjenestetilbudet til befolkningen. Forvaltningsteamet skal ha rollen som koordinator. Dette innebærer å ha oversikt over alle enkeltvedtak, innsatsteam og ressursbruk knyttet til sammensatte saker. Forvaltningsteamet skal ta hensyn til kommunens helhetlige situasjon - herunder kapasitet i forhold til lokaler, kompetanse og økonomi. 10

3 3.6.2 Oppgaver for forvaltningsteamet Etablere kommunikasjonslinjer ut mot tjenesteproduserende enheter, de ulike avdelinger innen Barn- og ungeenheten og NAV Vurdere henvendelser og søknader knyttet til tjenestebehov Fatte enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven, barnehageloven og kommunale retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Behandle klagesaker Foreta barnehageopptak Fordele styrkingsressurser til barnehagene Koordinere ressursinnsatsen i sammensatte saker og sørge for at det utarbeides individuell plan Gi råd og veiledning internt og til brukere Anbefale fordeling av kostnader, i dialog med økonomisjef, mellom ulike tjenestesteder og enheter i forbindelse med særlig kostnadskrevende saker Oppgaver knyttet til pedagogisk arbeid Saksbehandling og enkeltvedtak knyttet til: Utsatt og framskutt skolestart Fritak for opplæringsplikt Skolegang i annen kommune Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tegnspråkopplæring Permisjon fra pliktig opplæring Voksenopplæring - kap. 4A Spesialundervisning i grunnskolen Spesialundervisning for fosterbarn i andre kommuner Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Skoleskyss - særlig farlig skolevei Skyss for barn under opplæringspliktig alder Skolebytte / midlertidig bytte av skole Barnehageopptak - BHL 12 Dispensasjon fra utdanningskrav i barnehagen - BHL 18 Betalingsmoderasjon på grunn av lav betalingsevne Oppsigelse av barnehageplass på grunn av manglende betaling Saksbehandlingen All saksbehandling baseres på innhenting av relevante grunnlagsdata. I mange av sakene vil utredning fra PPT være et sentralt dokument. I tillegg vil IOP, årsrapporter, opplysninger fra andre kommunale enheter som f eks barnehage, skole, skolehelsetjeneste, barnevern, fastlege eller annet helsepersonell kunne være relevante. Alle vedtak er skriftlige og begrunnede med opplysning om klagerett. Under saksbehandlingen vil det være løpende kontakt med enheter som skal yte tjenestene Om enkeltvedtak Saksbehandling knyttet til enkeltvedtak reguleres av forvaltningsloven og ulovfestede forvaltningsrettslige regler, blant annet om god forvaltningsskikk. Reglene skal blant annet sikre at alle saker er tilstrekkelig opplyst, at alle parter er hørt, at det ikke gjøres usaklig forskjellsbehandling og at alle vedtak er tilstrekkelig begrunnet. Alle ansatte i kommunen har en generell veiledningsplikt i forhold til rettigheter og plikter etter denne loven. Klageretten er en sentral rettighet for alle parter i sak om enkeltvedtak Om klage på enkeltvedtak Alle enkeltvedtak kan påklages til en overordnet instans. Det opplyses om klageadgangen i vedtakene. Den vedtaket er rettet til, har klagerett. Dette vil oftest være foreldre/foresatte. Klageinstans er Fylkesmannen i Hedmark, og klagefristen er 3 uker. Det kan klages på alle sider av vedtaket, både saksbehandling, innhold og omfang av tjenestetilbudet. 11

4 Klagen sendes Service- og forvaltningsteamet, som er den instans som har fattet vedtaket. Saken vil da bli vurdert på nytt. Dersom klager ikke gis medhold, oversendes saken til Fylkesmannen i Hedmark for endelig avgjørelse. I oversendelsen vedlegges: klagen vedtaket det er klaget på med sakkyndig vurdering som vedtaket baseres på forvaltningsteamets redegjørelse og konklusjon i ny vurdering med eventuell ny sakkyndig vurdering årsrapport individuell opplæringsplan annet som bidrar til å opplyse saken Fylkesmannen avgjørelse er endelig med unntak av at opprinnelig vedtak oppheves og saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling. 3.7 OPPGAVER - BARN- OG UNGEENHETEN PP-tjenesten Opplæringsloven beskriver systemperspektiv og individperspektiv for sakkyndig instans: 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta. Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er en rådgivende og sakkyndig instans når det gjelder utvikling, læring og trivsel for barn under skolepliktig alder og elever i grunnskolen og videregående opplæring. PP-tjenesten bistår også voksne med behov for grunnskoleopplæring. PP-tjenesten er en faglig ressurs for barnehager/skoler for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særskilte behov. PP-tjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste som er hjemlet i opplæringslovens 5-6 er den sakkyndige instansen i kommunen når det gjelder å vurdere rettigheter som er nedfelt i opplæringsloven skal bistå skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling kan blant annet gi barnehager og skoler råd og veiledning om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø skal gi råd og veiledning til barnehager, skoler og foreldre om barns ulike vansker skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gi barnehage og skole råd og veiledning om tilrettelegging for barn og elever som har behov for det har taushetsplikt alle opplysninger som samles inn oppbevares i egen journal etter retningslinjer fra Datatilsynet Kommunen innhenter bl.a. råd fra PP-tjenesten i disse sakene: spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder spesialundervisning på skolen og for voksne med behov for grunnskoleopplæring - 4a-2 framskutt skolestart tredje ledd utsatt skolestart tredje ledd fritak fra opplæringsplikten fjerde ledd tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder og i grunnskolen punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen særskilt inntak til videregående skoler sjette ledd Oppgaver PP-tjenesten er organisert som et eget team i Barn- og unge-enheten. PPT arbeider tverrfaglig i samarbeid med barnehager, skoler og andre kommunale tjenester som helsesøster, barnevern, fysioterapi, ergoterapi, pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjeneste. PPT kan være involvert i ansvarsgrupper i forbindelse med arbeid med individuell plan (IP). PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring. Eksempler på utfordringer på individnivå er: språk- og talevansker generelle lærevansker eller fagvansker 12

5 lese- og skrivevansker matematikkvansker non-verbale lærevansker konsentrasjonsvansker sosiale og emosjonelle vansker atferdsvansker syn- og hørselsvansker Slik kommer du i kontakt med PP-tjenesten: E-post: Tlf Tiltakstjeneste for barn og familie Målet er å fremme trivsel og god helse for barn og familier, og styrke barn og unges oppvekstvilkår: være med på å styrke barn og foreldre og deres mulighet til og meste eget liv hjelpe barn og foreldre i strevsomme perioder gi støtte/veiledning før problemene blir for store bidra til styrking av fellesskap/sosialt nettverk gjennom grupper og individuell oppfølging formidle kontakt og samarbeide med andre når behovet er der Tiltakstjenesten: er organisert under Barn- og ungeenheten som eget team er et tilbud til familier, barn og unge, barnehager og skoler tilbyr veiledning/støttesamtaler til foreldre, familier og barn og unge tar utgangspunkt i det familien er opptatt av og prøver å finne løsninger samme med familien samarbeider bredt med ulike faginstanser, som for eksempel PPT, helsesøster, barnevern, barnehager, skoler, fastlege, psykiatri, NAV og spesialisthelsetjenesten. Slik kommer du i kontakt med PP-tjenesten: E-post: Tlf Kommunelogoped Barn i grunnskolen og voksne med særskilt behov for opplæring har rett til et spesialpedagogisk tilbud fra kommunen. Kommunelogopeden i Kongsvinger er organisert i Barn- og ungeenheten, Tiltakstjeneste for barn og familie, som har kontor i Oterveien på Rasta. NAV kan i enkelte tilfeller når det gjelder helse gi støtte til behandling for språk- og talevansker hos privatpraktiserende logoped/audiopedagog dersom kommunen ikke har logoped eller kompetanse på vansken. Logopedvirksomheten er rettet mot barn- og unge i førskole- og grunneskolealder, og tjenesten kan utføres i barnehage- og skoletiden eller på logopedens kontor. Behov for logopedhjelp kan meldes via førskolelærer, lærer, helsesøster og foreldre direkte til logoped. PPT kan også melde behov for hjelp til logoped, men det er ikke alltid nødvendig med en sakkyndig utredning for å begynne med logoped. Hva er en logoped? Logopeden er utdannet til å arbeide med mennesker som har vansker med tale, språk, språklige symboluttrykk, stemme eller svelging. Hvordan kan kommunelogopeden gi hjelp? Veiledning til personalet i barnehage/skole i forhold til barns språk. Veiledning til foreldre til enkeltbarn som har/kan ha språkvansker. Grunnleggende kartlegging og observasjon/samtale som grunnlag for avgjørelse om henvisning til Kongsvinger PPT for sakkyndig vurdering. Direkte trening med barnet i henhold til sakkyndig vurdering og de vedtak som er gjort, enten i en-til-ensituasjon eller i gruppe. Treningen kan skje på skolen/ i barnehagen eller hos logopeden. Logopedens terskel er lav for å drøfte enkeltbarn, grupper eller temaer. Det er viktig å ta en bekymring på alvor og ikke tenke at vi skal vente og se. 13

6 Skole/barnehage kan drøfte enkeltbarn anonymt med logopeden. Dersom man nevner navn eller går mer spesifikt inn på enkelte barn, må foreldres samtykke være innhentet på forhånd. Logopeden kan velge å sette i gang tiltak uavhengig av oppmelding til PPT, sakkyndige vurderinger og vedtak dersom dette er hensiktsmessig. Dersom det er stor pågang kan det bli ventetid. Slik kommer dere i kontakt med logopeden: Astrid Aaserud Hansen: Ida Ohm: Eget skjema ligger på Kongsvinger sin hjemmeside el i pedagogisk håndbok. (link) E-post adresser til logopedene: Helsestasjonstjenesten Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt helsetjeneste til alle barn og unge mellom 0-20(25)år. Tjenesten skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud til barn og unge, og arbeidet skal være forebyggende og helsefremmende. Helsestasjon og skolehelsestjenesten har tre klare formål: - Fremme psykisk og fysisk helse - Fremme gode sosiale og miljømessige forhold - Forebygge sykdom og skade. Tjenesten er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven og skal blant annet tilby helsetjeneste i skoler, for ungdom, helsestasjonstjeneste, svangerskapsomsorg og barselomsorg. Tjenesten skal være bemannet med helsesøstre, jordmødre, fysioterapeuter og leger. De skal samarbeide med andre instanser innefor skole, barnehage, barnevern, PPT, spesialisthelsetjeneste og andre. For mer informasjon se: Fysioterapi for barn Tjenesten legger vekt på å kunne tilby foreldre og barn veiledning, behandling, trening, tilrettelegging og oppfølging så tidlig som mulig. Det er viktig at barn og unge får oppleve forskjellige erfaringer i og med sin egen kropp. En harmonisk utvikling preges av erfaring med variasjon i bevegelser, stillinger og aktiviteter. Fysioterapeutene har et tett samarbeid seg i mellom og med andre faggrupper. Vi jobber på ulike arenaer, som: - Hjem og fritid - Helsestasjon - Barnehage og skole Målgruppe er barn og unge som har problemer med dagliglivets aktiviteter på grunn redusert fysisk funksjon, skade, funksjonshemming eller kronisk sykdom. Hva kan fysioterapeuten gjøre: For barn fra 0 til 6 år tilbyr fysioterapeutene tjenester på helsestasjonen, i hjemmet og i barnehagene: - Undersøkelse, veiledning, behandling, helsefremmende og forebyggende arbeid. - Lav terskel for individuell oppfølging ved behov, etter henvendelse fra foreldre, barnehage, helsesøster eller lege. For skolebarn har fysioterapeutene også et lavterskeltilbud. - Det kan være helsefremmende og forebyggende arbeid i samarbeid med skolen. - Vurdering av motorikk. Veiledning på motorisk stimulering og trening. - Vurdering av feilstillinger eller vondter i muskler og ledd. - Veiledning på arbeidsstilling og skrivegrep. - Veiledning/oppfølging ved behov for tilpasset gymnastikkundervisning/treningsopplegg. 14

7 Henvisningsskjema finner du her. Spesialfysioterapeut Katrin Almé Telefon: / E-post: Spesialfysioterapeut Aina Nybakk Telefon: / E-post: E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer, så ringer vi deg. Ved behov for kurativ behandling som kan skje på et fysikalsk institutt, er det mest hensiktsmessig å få oppfølging hos en av de privatpraktiserende fysioterapeutene Barnevernet Arbeidet i barneverntjenesten er regulert av "Lov om barneverntjenester" samt rundskriv og retningslinjer gitt i medhold av loven. Når barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov, skal det iverksettes tiltak for barnet og familien. Tiltakene skal ha barnets beste som målsetning, som f.eks.: hjelpetiltak tvangstiltak - Fylkesnemnda avgjør alle tvangstiltak atferdstiltak tvangstiltak i hjemmet - barnehage og tilsyn omsorgsovertakelse Alle tiltak skal evalueres jevnlig. Målet er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre uten tiltak fra barneverntjenesten. Barnevernet skal drive forebyggende samarbeid med andre i forvaltningen og frivillige organisasjoner. Barnevernet setter i verk undersøkelse etter bekymringsmelding inngitt fra for eksempel skole, pårørende, politi, uteteam, barnehage mm. Lov om barneverntjenester gir frister for saksbehandlingstid: Avklaring av melding: 1 uke Undersøkelse: 0-3 måneder. I særlige tilfeller inntil 6 måneder. 15