3 AKTØRER OG OPPGAVEFORDELING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 AKTØRER OG OPPGAVEFORDELING"

Transkript

1 3 AKTØRER OG OPPGAVEFORDELING 3.1 OPPGAVER PÅ KOMMUNENIVÅ - RÅDMANNEN 1. RÅDMANNEN har et overordnet ansvar for arbeidet med tilrettelegging og kvalitetssikring av spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. 2. RÅDMANNEN skal påse at saksbehandlingen skjer fortløpende. 3. RÅDMANNEN skal påse at barnehager, skoler, Barn- og ungeenheten, Service- og forvaltningsteamet og kommunalsjef for oppvekst har rutiner som beskriver samarbeidet og den interne ansvars- og arbeidsfordelingen. 4. RÅDMANNEN fastsetter gjennom retningslinjer og delegasjon hvem som har ansvar for oppfølging og gjennomføring av arbeidet innen det spesialpedagogiske feltet. 5. RÅDMANNEN tildeler budsjett til barnehager og skoler ut fra rammer og retningslinjer gitt av kommunestyret. 3.2 OPPGAVER PÅ KOMMUNENIVÅ KOMMUNALSJEF OPPVEKST For barnehager 1. FORVALTNINGSTEAMET har ansvaret for forvaltningen av det spesialpedagogiske arbeidet på barnehageområdet. Ansvaret omfatter også barn som ikke går i barnehage, jf. opplæringsloven FORVALTNINGSTEAMET fordeler ekstramidler til barnehagene (spesialpedagogisk hjelp, øremerkede midler og ressurser til minoritetsspråklige) ut fra rammer gitt av kommunestyret og etter søknad/melding om behov fra barnehagene. 3. FORVALTNINGSTEAMET fatter enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp for barn i kommunale og ikkekommunale barnehager og for barn som ikke går i barnehage. 4. FORVALTNINGSTEAMET behandler klager på tildeling av spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder før de eventuelt sendes over til Fylkesmannen. 5. KOMMUNALSJEFEN har ansvaret for å kvalitetssikre barnehagenes arbeid med individuelle opplæringsplaner og årsrapporter gjennom tilsyn. 6. KOMMUNALSJEFEN har i samarbeid med FORVALTNINGSTEAMET ansvaret for å kvalitetssikre kommunenes helhetlige arbeid knyttet til barn med store, omfattende og vedvarende behov. Det er viktig å sikre tverrfagligheten i forvaltningen av disse barnas behov For skoler 1. KOMMUNALSJEFEN har ansvaret for å kvalitetssikre skolenes arbeid med individuelle opplæringsplaner og årsrapporter. 2. KOMMUNALSJEFEN har i samarbeid med FORVALTNINGSTEAMET ansvaret for å kvalitetssikre kommunenes helhetlige arbeid knyttet til elever med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig å sikre tverrfagligheten i forvaltningen av disse elevenes behov. 3. FORVALTNINGSTEAMET fatter enkeltvedtak. Enkeltvedtaket gir rett eller ikke rett til spesialundervisning. Vedtaket skal begrunnes og vedtak med rett til spesialundervisning skal beskrive innhold, omfang, varighet og organisering. Foreldre/foresatte kan klage på vedtaket i hht. bestemmelsene i forvaltningsloven. 4. FORVALTNINGSTEAMET har ansvaret for all saksbehandling på dette feltet når det gjelder private skoler. 5. FORVALTNINGSTEAMET har ansvaret for all saksbehandling på dette feltet når det gjelder fosterbarn fra Kongsvinger bosatt i andre kommuner. 3.3 OPPGAVER PÅ BARNEHAGENIVÅ 1. STYRER har ansvaret for at barnet får tidlig og riktig hjelp. 2. STYRER har ansvaret for å be om sakkyndig vurdering i de sakene hvor styrer etter drøfting med tverrfaglig koordinator vurderer det nødvendig. Dette forutsetter at foreldre/foresatte gir sitt samtykke. Dersom styrer mener at det er nødvendig med ny sakkyndig vurdering, har styrer ansvar for å be om dette. 3. I påvente av sakkyndig vurdering skal STYRER påse at nødvendige tiltak iverksettes. 4. PEDAGOGISK LEDER har hovedansvaret for å oppdage, melde til styrer og følge opp av barn som ikke har tilfredsstillende utvikling med ordinært tilbud. 5. PEDAGOGISK LEDER har ansvaret for at det utarbeides individuell opplæringsplan for barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7. Den individuelle opplæringsplanen skal bygge på 9

2 sakkyndig vurdering og omfatte hele dagtilbudet til barnet. Den individuelle opplæringsplanen skal også omfatte foreldreveiledning. Barnehagen har ansvaret for at foreldre deltar i arbeidet med den individuelle opplæringsplanen og for å ta initiativ til aktiv oppfølging og nødvendig informasjon og tilrettelegging. 6. PEDAGOGISK LEDER har ansvaret for at det utarbeides årsrapport hvor tilbudet til barnet blir evaluert. 7. For barn med tiltak etter ulike lovverk, skal den individuelle opplæringsplanen inngå som en del av den individuelle planen. Barnehagen skal delta aktivt i arbeidet med denne planen, jf pkt OPPGAVER PÅ SKOLENIVÅ 1. REKTOR har ansvaret for at elevene får tilrettelagt opplæring ut fra de behov som elevene har. Dersom eleven ikke nyttiggjør seg den ordinære opplæringen, skal rektor vurdere hvilke tiltak som er nødvendig å sette i verk, herunder eventuelt behov for spesialundervisning. 2. I påvente av sakkyndig vurdering skal REKTOR påse at nødvendige tiltak iverksettes. 3. KONTAKTLÆRER har ansvaret for melding til rektor og oppfølging av elever med spesialpedagogisk behov. 4. Alle skoler skal ha en TPO-VEILEDER (tilpasset-opplæringsveileder). Denne skal bistå rektor med tilrettelegging, koordinering og organisering av tilpasset opplæring og spesialundervisning samt gi veiledning til personalet. 5. REKTOR har ansvaret for å be om sakkyndig vurdering i de sakene hvor rektor etter drøfting i tverrfaglig team vurderer det nødvendig. Dette forutsetter at foreldre/foresatte gir sitt samtykke. Dersom endringer gjør at rektor mener det er nødvendig med ny sakkyndig vurdering, har rektor ansvar for å be om dette. 6. KONTAKTLÆRER har ansvaret for at det utarbeides individuell opplæringsplan og at denne bygger på sakkyndig vurdering. Den individuelle opplæringsplanen skal omfatte hele opplæringstilbudet til eleven. Den individuelle opplæringsplanen skal også omfatte foreldreveiledning. KONTAKTLÆRER har ansvaret for at foreldre deltar i arbeidet med den individuelle opplæringsplanen og for å ta initiativ til aktiv oppfølging og nødvendig informasjon og tilrettelegging. 7. KONTAKTLÆRER har ansvaret for at det utarbeides årsrapport hvor opplæringen blir evaluert. 8. For elever med tiltak etter ulike lovverk, skal den individuelle opplæringsplanen inngå som en del av den individuelle planen. Skolen skal delta aktivt i arbeidet med denne planen, jf pkt FORELDRE/FORESATTES MEDVIRKNING 1. FORELDRENE/FORESATTE har hovedansvaret for sine barns utvikling og læring. 2. FORELDRENE/FORESATTE/BARNET skal ta del i utformingen og vurderingen av opplæringstilbudet. 3. FORELDRE/FORESATTE/BARNET kan på eget initiativ be barnehagen/skolen/barn- og ungeenheten/ppt gjøre de undersøkelser som er nødvendig for å vurdere om barnet/eleven nyttiggjør seg den opplæringen som gis. 4. FORELDRE/FORESATTE/BARNET kan på eget initiativ be om sakkyndig vurdering for å bekrefte eller avkrefte om barnet har rett til spesialundervisning. 5. FORELDRE/FORESATTE skal gi samtykke før barnehagen/skolen ber om ekstern bistand. 8. FORELDRE/FORESATTE søker om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning for sitt barn. 3.6 OPPGAVER FOR SERVICE- OG FORVALTNINGSTEAMET Individrettet saksbehandling etter forvaltningslovens regler om saksbehandling for enkeltvedtak innenfor helselovgivning samt opplæringsloven og barnehageloven med forskrifter Forvaltningsteamet Forvaltningsteamet er en del av rådmannens støttetjenester. Det er organisatorisk adskilt fra og uavhengig av driftsenhetene. Forvaltningsteamet saksutreder og saksbehandler enkeltsaker knyttet til tjenestetilbud i helse og omsorg og oppvekst. Det tildeler også kommunale boliger etter enkeltvedtak. Koordinering av tjenestetilbud innenfor kommunens ressurser og rammer er en viktig del av arbeidet. Forvaltningsteamet skal ha juridisk og tverrfaglig kompetanse knyttet til de oppgavene som skal løses. Det har et generelt ansvar for å ivareta rettssikkerhet og likeverd i tjenestetilbudet til befolkningen. Forvaltningsteamet skal ha rollen som koordinator. Dette innebærer å ha oversikt over alle enkeltvedtak, innsatsteam og ressursbruk knyttet til sammensatte saker. Forvaltningsteamet skal ta hensyn til kommunens helhetlige situasjon - herunder kapasitet i forhold til lokaler, kompetanse og økonomi. 10

3 3.6.2 Oppgaver for forvaltningsteamet Etablere kommunikasjonslinjer ut mot tjenesteproduserende enheter, de ulike avdelinger innen Barn- og ungeenheten og NAV Vurdere henvendelser og søknader knyttet til tjenestebehov Fatte enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven, barnehageloven og kommunale retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Behandle klagesaker Foreta barnehageopptak Fordele styrkingsressurser til barnehagene Koordinere ressursinnsatsen i sammensatte saker og sørge for at det utarbeides individuell plan Gi råd og veiledning internt og til brukere Anbefale fordeling av kostnader, i dialog med økonomisjef, mellom ulike tjenestesteder og enheter i forbindelse med særlig kostnadskrevende saker Oppgaver knyttet til pedagogisk arbeid Saksbehandling og enkeltvedtak knyttet til: Utsatt og framskutt skolestart Fritak for opplæringsplikt Skolegang i annen kommune Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tegnspråkopplæring Permisjon fra pliktig opplæring Voksenopplæring - kap. 4A Spesialundervisning i grunnskolen Spesialundervisning for fosterbarn i andre kommuner Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Skoleskyss - særlig farlig skolevei Skyss for barn under opplæringspliktig alder Skolebytte / midlertidig bytte av skole Barnehageopptak - BHL 12 Dispensasjon fra utdanningskrav i barnehagen - BHL 18 Betalingsmoderasjon på grunn av lav betalingsevne Oppsigelse av barnehageplass på grunn av manglende betaling Saksbehandlingen All saksbehandling baseres på innhenting av relevante grunnlagsdata. I mange av sakene vil utredning fra PPT være et sentralt dokument. I tillegg vil IOP, årsrapporter, opplysninger fra andre kommunale enheter som f eks barnehage, skole, skolehelsetjeneste, barnevern, fastlege eller annet helsepersonell kunne være relevante. Alle vedtak er skriftlige og begrunnede med opplysning om klagerett. Under saksbehandlingen vil det være løpende kontakt med enheter som skal yte tjenestene Om enkeltvedtak Saksbehandling knyttet til enkeltvedtak reguleres av forvaltningsloven og ulovfestede forvaltningsrettslige regler, blant annet om god forvaltningsskikk. Reglene skal blant annet sikre at alle saker er tilstrekkelig opplyst, at alle parter er hørt, at det ikke gjøres usaklig forskjellsbehandling og at alle vedtak er tilstrekkelig begrunnet. Alle ansatte i kommunen har en generell veiledningsplikt i forhold til rettigheter og plikter etter denne loven. Klageretten er en sentral rettighet for alle parter i sak om enkeltvedtak Om klage på enkeltvedtak Alle enkeltvedtak kan påklages til en overordnet instans. Det opplyses om klageadgangen i vedtakene. Den vedtaket er rettet til, har klagerett. Dette vil oftest være foreldre/foresatte. Klageinstans er Fylkesmannen i Hedmark, og klagefristen er 3 uker. Det kan klages på alle sider av vedtaket, både saksbehandling, innhold og omfang av tjenestetilbudet. 11

4 Klagen sendes Service- og forvaltningsteamet, som er den instans som har fattet vedtaket. Saken vil da bli vurdert på nytt. Dersom klager ikke gis medhold, oversendes saken til Fylkesmannen i Hedmark for endelig avgjørelse. I oversendelsen vedlegges: klagen vedtaket det er klaget på med sakkyndig vurdering som vedtaket baseres på forvaltningsteamets redegjørelse og konklusjon i ny vurdering med eventuell ny sakkyndig vurdering årsrapport individuell opplæringsplan annet som bidrar til å opplyse saken Fylkesmannen avgjørelse er endelig med unntak av at opprinnelig vedtak oppheves og saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling. 3.7 OPPGAVER - BARN- OG UNGEENHETEN PP-tjenesten Opplæringsloven beskriver systemperspektiv og individperspektiv for sakkyndig instans: 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta. Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er en rådgivende og sakkyndig instans når det gjelder utvikling, læring og trivsel for barn under skolepliktig alder og elever i grunnskolen og videregående opplæring. PP-tjenesten bistår også voksne med behov for grunnskoleopplæring. PP-tjenesten er en faglig ressurs for barnehager/skoler for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særskilte behov. PP-tjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste som er hjemlet i opplæringslovens 5-6 er den sakkyndige instansen i kommunen når det gjelder å vurdere rettigheter som er nedfelt i opplæringsloven skal bistå skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling kan blant annet gi barnehager og skoler råd og veiledning om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø skal gi råd og veiledning til barnehager, skoler og foreldre om barns ulike vansker skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gi barnehage og skole råd og veiledning om tilrettelegging for barn og elever som har behov for det har taushetsplikt alle opplysninger som samles inn oppbevares i egen journal etter retningslinjer fra Datatilsynet Kommunen innhenter bl.a. råd fra PP-tjenesten i disse sakene: spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder spesialundervisning på skolen og for voksne med behov for grunnskoleopplæring - 4a-2 framskutt skolestart tredje ledd utsatt skolestart tredje ledd fritak fra opplæringsplikten fjerde ledd tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder og i grunnskolen punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen særskilt inntak til videregående skoler sjette ledd Oppgaver PP-tjenesten er organisert som et eget team i Barn- og unge-enheten. PPT arbeider tverrfaglig i samarbeid med barnehager, skoler og andre kommunale tjenester som helsesøster, barnevern, fysioterapi, ergoterapi, pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjeneste. PPT kan være involvert i ansvarsgrupper i forbindelse med arbeid med individuell plan (IP). PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring. Eksempler på utfordringer på individnivå er: språk- og talevansker generelle lærevansker eller fagvansker 12

5 lese- og skrivevansker matematikkvansker non-verbale lærevansker konsentrasjonsvansker sosiale og emosjonelle vansker atferdsvansker syn- og hørselsvansker Slik kommer du i kontakt med PP-tjenesten: E-post: Tlf Tiltakstjeneste for barn og familie Målet er å fremme trivsel og god helse for barn og familier, og styrke barn og unges oppvekstvilkår: være med på å styrke barn og foreldre og deres mulighet til og meste eget liv hjelpe barn og foreldre i strevsomme perioder gi støtte/veiledning før problemene blir for store bidra til styrking av fellesskap/sosialt nettverk gjennom grupper og individuell oppfølging formidle kontakt og samarbeide med andre når behovet er der Tiltakstjenesten: er organisert under Barn- og ungeenheten som eget team er et tilbud til familier, barn og unge, barnehager og skoler tilbyr veiledning/støttesamtaler til foreldre, familier og barn og unge tar utgangspunkt i det familien er opptatt av og prøver å finne løsninger samme med familien samarbeider bredt med ulike faginstanser, som for eksempel PPT, helsesøster, barnevern, barnehager, skoler, fastlege, psykiatri, NAV og spesialisthelsetjenesten. Slik kommer du i kontakt med PP-tjenesten: E-post: Tlf Kommunelogoped Barn i grunnskolen og voksne med særskilt behov for opplæring har rett til et spesialpedagogisk tilbud fra kommunen. Kommunelogopeden i Kongsvinger er organisert i Barn- og ungeenheten, Tiltakstjeneste for barn og familie, som har kontor i Oterveien på Rasta. NAV kan i enkelte tilfeller når det gjelder helse gi støtte til behandling for språk- og talevansker hos privatpraktiserende logoped/audiopedagog dersom kommunen ikke har logoped eller kompetanse på vansken. Logopedvirksomheten er rettet mot barn- og unge i førskole- og grunneskolealder, og tjenesten kan utføres i barnehage- og skoletiden eller på logopedens kontor. Behov for logopedhjelp kan meldes via førskolelærer, lærer, helsesøster og foreldre direkte til logoped. PPT kan også melde behov for hjelp til logoped, men det er ikke alltid nødvendig med en sakkyndig utredning for å begynne med logoped. Hva er en logoped? Logopeden er utdannet til å arbeide med mennesker som har vansker med tale, språk, språklige symboluttrykk, stemme eller svelging. Hvordan kan kommunelogopeden gi hjelp? Veiledning til personalet i barnehage/skole i forhold til barns språk. Veiledning til foreldre til enkeltbarn som har/kan ha språkvansker. Grunnleggende kartlegging og observasjon/samtale som grunnlag for avgjørelse om henvisning til Kongsvinger PPT for sakkyndig vurdering. Direkte trening med barnet i henhold til sakkyndig vurdering og de vedtak som er gjort, enten i en-til-ensituasjon eller i gruppe. Treningen kan skje på skolen/ i barnehagen eller hos logopeden. Logopedens terskel er lav for å drøfte enkeltbarn, grupper eller temaer. Det er viktig å ta en bekymring på alvor og ikke tenke at vi skal vente og se. 13

6 Skole/barnehage kan drøfte enkeltbarn anonymt med logopeden. Dersom man nevner navn eller går mer spesifikt inn på enkelte barn, må foreldres samtykke være innhentet på forhånd. Logopeden kan velge å sette i gang tiltak uavhengig av oppmelding til PPT, sakkyndige vurderinger og vedtak dersom dette er hensiktsmessig. Dersom det er stor pågang kan det bli ventetid. Slik kommer dere i kontakt med logopeden: Astrid Aaserud Hansen: Ida Ohm: Eget skjema ligger på Kongsvinger sin hjemmeside el i pedagogisk håndbok. (link) E-post adresser til logopedene: Helsestasjonstjenesten Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt helsetjeneste til alle barn og unge mellom 0-20(25)år. Tjenesten skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud til barn og unge, og arbeidet skal være forebyggende og helsefremmende. Helsestasjon og skolehelsestjenesten har tre klare formål: - Fremme psykisk og fysisk helse - Fremme gode sosiale og miljømessige forhold - Forebygge sykdom og skade. Tjenesten er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven og skal blant annet tilby helsetjeneste i skoler, for ungdom, helsestasjonstjeneste, svangerskapsomsorg og barselomsorg. Tjenesten skal være bemannet med helsesøstre, jordmødre, fysioterapeuter og leger. De skal samarbeide med andre instanser innefor skole, barnehage, barnevern, PPT, spesialisthelsetjeneste og andre. For mer informasjon se: Fysioterapi for barn Tjenesten legger vekt på å kunne tilby foreldre og barn veiledning, behandling, trening, tilrettelegging og oppfølging så tidlig som mulig. Det er viktig at barn og unge får oppleve forskjellige erfaringer i og med sin egen kropp. En harmonisk utvikling preges av erfaring med variasjon i bevegelser, stillinger og aktiviteter. Fysioterapeutene har et tett samarbeid seg i mellom og med andre faggrupper. Vi jobber på ulike arenaer, som: - Hjem og fritid - Helsestasjon - Barnehage og skole Målgruppe er barn og unge som har problemer med dagliglivets aktiviteter på grunn redusert fysisk funksjon, skade, funksjonshemming eller kronisk sykdom. Hva kan fysioterapeuten gjøre: For barn fra 0 til 6 år tilbyr fysioterapeutene tjenester på helsestasjonen, i hjemmet og i barnehagene: - Undersøkelse, veiledning, behandling, helsefremmende og forebyggende arbeid. - Lav terskel for individuell oppfølging ved behov, etter henvendelse fra foreldre, barnehage, helsesøster eller lege. For skolebarn har fysioterapeutene også et lavterskeltilbud. - Det kan være helsefremmende og forebyggende arbeid i samarbeid med skolen. - Vurdering av motorikk. Veiledning på motorisk stimulering og trening. - Vurdering av feilstillinger eller vondter i muskler og ledd. - Veiledning på arbeidsstilling og skrivegrep. - Veiledning/oppfølging ved behov for tilpasset gymnastikkundervisning/treningsopplegg. 14

7 Henvisningsskjema finner du her. Spesialfysioterapeut Katrin Almé Telefon: / E-post: Spesialfysioterapeut Aina Nybakk Telefon: / E-post: E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer, så ringer vi deg. Ved behov for kurativ behandling som kan skje på et fysikalsk institutt, er det mest hensiktsmessig å få oppfølging hos en av de privatpraktiserende fysioterapeutene Barnevernet Arbeidet i barneverntjenesten er regulert av "Lov om barneverntjenester" samt rundskriv og retningslinjer gitt i medhold av loven. Når barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov, skal det iverksettes tiltak for barnet og familien. Tiltakene skal ha barnets beste som målsetning, som f.eks.: hjelpetiltak tvangstiltak - Fylkesnemnda avgjør alle tvangstiltak atferdstiltak tvangstiltak i hjemmet - barnehage og tilsyn omsorgsovertakelse Alle tiltak skal evalueres jevnlig. Målet er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre uten tiltak fra barneverntjenesten. Barnevernet skal drive forebyggende samarbeid med andre i forvaltningen og frivillige organisasjoner. Barnevernet setter i verk undersøkelse etter bekymringsmelding inngitt fra for eksempel skole, pårørende, politi, uteteam, barnehage mm. Lov om barneverntjenester gir frister for saksbehandlingstid: Avklaring av melding: 1 uke Undersøkelse: 0-3 måneder. I særlige tilfeller inntil 6 måneder. 15

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014 PEDAGOGISK HÅNDBOK Denne håndboka i pedagogisk arbeid er forpliktende for alle som jobber med barn og unges utvikling og læring i Kongsvinger kommune. Hensikten

Detaljer

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014 PEDAGOGISK HÅNDBOK Denne håndboka i pedagogisk arbeid er forpliktende for alle som jobber med barn og unges utvikling og læring i Kongsvinger kommune. Hensikten

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en tjeneste som er hjemlet i opplæringsloven

Detaljer

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 6 TILRETTELEGGING I OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-1 Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Randaberg Interkommunale PPT PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR for kommunene Kvitsøy, Rennesøy og Randaberg. HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Henvisningen gjelder: Telefon Født: Kjønn: Barnehage/skole:

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen Tidlig innsats 1. Forord 2 2 Formål 4 2.1 Oppbygging 4 2.2 Lover og forskrifter 4 3. Retten til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 14.09.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Detaljer

Tilmelding. til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE. Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Dato:

Tilmelding. til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE. Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Dato: Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13 Tilmelding til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Tilmeldingen består av 6 sider. Også elektronisk utfylt

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.:

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.: Barnehagene i Tromsø INFORMASON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven 5a. jfr. Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/2498-3 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.03.2015 Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Tilrettelegging, kartlegging og oppfølging før henvisning Jf. Opplæringsloven 5-4 skal skolen ha gjennomført

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Valdres. -PP-tjenesten

Valdres. -PP-tjenesten VEILEDER BARNEHAGE-GRUNNSKOLE-PPT PP-tjenesten for Valdres Om -PP-tjenesten -Henvisningsrutiner til PPT -Spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp -Systemarbeid -Saksgang og ansvar PPT for Valdres Revidert

Detaljer

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette.

Ved behov for revurdering av innhold i avtalen kan avtalepartene be om at det forhandles om dette. Samarbeidsavtale om videregående opplæring etter opplæringslova for unge bosatt i institusjoner i fylkeskommunen som kommer inn under barnevernlova 5-1 og 5-8, jf opplæringslova 13-2. Avtale mellom Barneverninstitusjon,

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 PPT Levanger Bjørg Holmen, fagleder PPT Levanger, mai 2010 1 Innhold PPT: 1. Hvem er vi 2. Hva gjør vi, hvorfor og for hvem 3. Hvem kontakter oss for

Detaljer

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 ULLENSAKER kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Det ønskes kontakt med Pedagogisk - psykologisk tjeneste vedrørende Sakkyndig vurdering iht opplæringslova

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn:

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn: Ullensaker kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Veiledning Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadresse Torgveien 23, 3 et, 4016 Stavanger Telefon 51507401 E-post oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober

TIDSFRISTER: Frist for halvårsrapporter: 15.jan, 15,juni Frist for videreført IOP 15.juni Frist IOP-nytildelt ressurs: 1.oktober DOKUMENTSAMLING Retningslinjer Skjema for oppmelding til PPT Skjema for søknad om tilleggsressurser Skjema for søknad om assistentressurs utenom skoletid- sosialtjenesteloven. Skjema Vedlegg til søknad

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

RUTINER FOR SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I FØRSKOLEALDER. Opplæringsloven 5-7

RUTINER FOR SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I FØRSKOLEALDER. Opplæringsloven 5-7 RUTINER FOR SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I FØRSKOLEALDER Opplæringsloven 5-7 VADSØ KOMMUNE Gjelder fra september 2015 INNHOLD A.1 Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialpedagogiske tiltak for

Detaljer

Byråd for utdanning. Barnehagene i Tromsø

Byråd for utdanning. Barnehagene i Tromsø Byråd for utdanning Barnehagene i Tromsø STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA PPT

HENVISNINGSSKJEMA PPT Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Balsfjord Storfjord Lyngen Troms kommune kommune kommune Fylkeskommune HENVISNINGSSKJEMA PPT Del 1: Individrettet tiltak (side 1, 2, 3 fylles ut.) Moment- og ressursliste

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler. Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler. Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Nytt regelverk skal sikre dokumentfangst og gi mulighet til kassasjon Målet er å utarbeide

Detaljer

Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring?

Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring? Avdeling for PPT og spesialskoler Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring? Walter Frøyen, Avdelingsdirektør for PPT og spesialskoler i Oslo Oslo Oslo

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

Barnehageloven Opplæringsloven

Barnehageloven Opplæringsloven Barnehageloven Opplæringsloven Kurs om rettigheter for foreldre/pårørende til barn med nedsatt funksjonsevne 25.11.09 seniorrådgiver Maiken Messel Rett til barnehageplass for alle Barnehageloven 12 a Barn

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Sjumilssteget Kommuneanalyse. Saksnr. 13/2576 Journalnr. 653/15 Arkiv F40 Dato: 16.01.2015

Sjumilssteget Kommuneanalyse. Saksnr. 13/2576 Journalnr. 653/15 Arkiv F40 Dato: 16.01.2015 Sjumilssteget Kommuneanalyse Saksnr. 13/2576 Journalnr. 653/15 Arkiv F40 Dato: 16.01.2015 FORORD Sjumilssteget er et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene. Sjumilssteget handler

Detaljer

Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund voksenopplæringssenter Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund 23. - 24. sept 2013 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole Kommunalsjef Jan Einar Bruun Tjenesteområde Barnehager Tjenesteområde Skoler Tjenesteområde Barn og Familie Hanne Bakke Jan Einar Bruun Birgit Eggen ORGANISASJONSKART

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE. Strategisk plan

FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE. Strategisk plan FYLKESKOMMUNAL PP-TJENESTE Strategisk plan FORORD Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har i opplæringsloven fått et todelt mandat som innebærer at de i tillegg til å være sakkyndig instans i forhold

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

BTI Bedre tverrfaglig innsats - Skien kommune

BTI Bedre tverrfaglig innsats - Skien kommune BTI Bedre tverrfaglig innsats - Skien kommune Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET ELEVSAK Samtale, observasjon, utredning, tilrettelegging, etc. ) SYSTEMSAK Veiledning, observasjon, kurs, foredrag/informasjon

Detaljer

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen

Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Lokal forskrift om opptaksområde for skolene i kommunen Saksnr. 12/1691 Journalnr. 7660/13 Arkiv B12 Dato 27.05.2013 UTKAST Lokal forskrift om skolekretsgrenser m.m. i Rakkestad kommune 1 - Opplæringsloven

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik IFWMERRED SAMKOMMUNE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (18 JULI 7201(1 Saksbehandler: Knut Olav Dypvik Tlf. direkte: 74 16 83 79 E-post: kdy@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 06.07.2010 Vår ref.: 201 0/1 962 Arkivnr:

Detaljer

HÅNDBOK. Spesialpedagogisk. arbeid. Songdalen kommune 05. 01. 2009

HÅNDBOK. Spesialpedagogisk. arbeid. Songdalen kommune 05. 01. 2009 HÅNDBOK Spesialpedagogisk arbeid i Songdalen kommune 05. 01. 2009 FORORD På bakgrunn av tilsyn fra Fylkesmannen på spesialundervisning og tilpasset opplæring, så vi at det var nødvendig å revidere våre

Detaljer