Områdeløft-eksempler frå Slettebakkenprosjektet i Bergen. Plankonferansen i Hordaland Direktør Audun Øiestad Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeløft-eksempler frå Slettebakkenprosjektet i Bergen. Plankonferansen i Hordaland 02.11.2010 Direktør Audun Øiestad Bergen Bolig og Byfornyelse KF"

Transkript

1 Områdeløft-eksempler frå Slettebakkenprosjektet i Bergen Plankonferansen i Hordaland Direktør Audun Øiestad Bergen Bolig og Byfornyelse KF

2 Regjeringens mål: et inkluderende samfunn Regjeringens mål er et inkluderende samfunn uten sosial utstøting, marginalisering og ulikhet i muligheter. Systematiske skjevheter i levekår skal motvikes. Gjennom inkluderingsprosessen skal enkeltmennesket innlemmes i samfunnsfellesskapet. Dette er noe av bakgrunnen for omfattende områdeløftet i Groruddalen. Et områdeløft er kjennetegnet ved en geografisk avgrensning, ved siktemålet om å bedre levekår og omfatter både fysisk opprustning og målrettede tiltak for å bedre den sosiale kapitalen i området. Et områdeløft har et flerårig perspektiv.

3 Hvorfor områdeutviklingstiltak? I områder som scorer dårlig på levekår, registreres ofte negative utviklingstrekk. Dette framkommer bl.a. i form av bekymringsmeldinger fra skoler i området og fra politiet om negative utviklingstrekk blant barn og unge. Det er gjerne høyt innslag av arbeidsledige og lavt gjennomsnittlig inntektsnivå. Kartlegginger viser manglende trygghet og trivsel i området, bl.a. p.g.a. kriminalitet, hærverk og vold. I etnisk sammensatte områder viser kartlegginger svak integrering i bomiljø, skole og på andre viktige samfunnsområder.

4 BBB nyttiggjør seg i sitt arbeid av ulike analyser av bydeler og boområder Bergen kommune gjennomfører jevnlige levekårsundersøkelser i Bergen kommune. Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) gjennomfører årlige beboertilfredshetsundersøkelser. BBB gjennomfører jevnlige tilstandsanalyser av sin boligportefølje. BBB gjennomfører noen ganger særlige kartlegginger i utsatte boområder. Noen skoler gjennomfører barnetråkkundersøkelser. Rapporter fra andre instanser.

5 Hvorfor områdeløft på Slettebakken? Slettebakken kommer på plass 46 (av 51) i levekårsundersøkelsen for Bergen med score på 7,6. Beste score i Bergen er 1,7. Slettebakken har Mange sosialhjelps-trengende: 7,8%. Høy andel ikke-vestlige innvandrere:ca.15% Høyt antall barnevernssaker Lavt gjennomsnittlig inntektsnivå Høy arbeidsledighet

6 Hvorfor områdeløft på Slettebakken På tross av en rekke positive tiltak på Slettebakken, har BBB registrert negative utviklingstrekk i bydelen. Det er kommet bekymringsmeldinger både fra skoler i området og fra politiet om negative utviklingstrekk blant barn og unge. Internasjonal forskning viser at økt etnisk mangfold i et område vil medføre at den sosiale tilliten mellom befolkningen svekkes. Det nødvendiggjør tiltak som kan bidra til å styrke de sosiale tilliten i området. (Robert Putnam)

7 Hvorfor har BBB tatt initiativ til områdeutviklingstiltak på Slettebakken? BBB har 473 kommunale utleieboliger i området noe som bidrar til de store levekårsutfordringene. BBB gjennomførte kartlegging som viste at det var behov for å styrke trygghet og trivsel og tilhørighet blant bydelens beboere. Kartleggingen viste at barn og unge etterlyste tiltak for et bedre oppvekstmiljø. Tilstandsanalyser viste at det var behov for oppgradering av BBB sin boligmasse og uteområder. Bergen kommune har et klart medansvar for utviklingen i området gjennom at vi tildeler leiligheter til sosial vanskeligstilte familier.

8 BBB tar initiativ til Slettebakken-prosjektet Høsten 2009 inviterte BBB til oppstartskonferanse for Slettebakkenprosj. Prosjektet blir organisert som et tverretatlig prosjekt med bredt sammensatt styringsgruppe. BBB får tilskudd fra Husbanken og starter opp prosjektkontor på Slettebakken høsten Det utarbeides en tiltaksplan og det søkes om midler til gjennomføringen av planen.

9 Mål for områdeløft på Slettebakken Mål: Å fremme tillit, trygghet og trivsel i området Å fremme sosial og kulturell inkludering Å fremme tilhørighet til egen bydel Å få til medvirkning fra organisasjoner og beboere i området Å få til en samordnet områdeløft Samarbeidspartnere Byrådsavdeling for helse og inkludering, Byrådsavdeling for barnehage og skole, Byrådsavdeling for kultur og idrett, skolene i området, kirken, idrettslag, politi og frivillige organisasjoner og beboere i området. Dra på erfaringsgrunnlag fra bl.a. Løvstakken-prosjekt m.m.

10 Siktemål med Slettebakken-prosjektet: Å skape trygghet, trivsel og tilhørighet Sosial tillit mellom beboere i området er avgjørende for å fremme fellesskap og engasjement i nærmiljøet. Fellesskap og engasjement er i neste omgang avgjørende for å fremme den sosial kapitalen som består i stabile samhandlingsmønstre og nettverk som bidrar til samarbeid til felles nytte for den enkelte og tillitsbygging. (Prof. R.Audunson, HiO) Sosial tillit og tilhørighet bidrar til at den enkelte opplever trivsel og trygghet i nærmiljøet.

11 Bygging av tillit og sosial kapital Sosial kapital kan oppstå på to måter: Bottom up modellen: Her skapes sosial kapital ved at folk møtes i sosiale aktiviteter, gjerne i frivillige organisasjoner og nærmiljøtiltak. Institusjonsmodellen: Her skapes tillit og sosial kapital gjennom de institusjonelle velferdsordninger, som for eksempel skoler, tilrettelagte botilbud, m.m. (Professor Ragnar Audunson, HiO)

12 Brobygging gjennom institusjoner og frivillige organisasjoner Den enkelte føler først og fremst tilhørighet til de som har samme bakgrunn som en selv kulturelt, religiøst og etnisk. Dette er en sosial kapital som skaper bånd og bygges i mindre og tette grupper. Men i etnisk og sosialt sammensatte områder er det behov for brobygging hvor en søker å bringe folk sammen på tvers av sosial og etnisk bakgrunn på lavintensive møteplasser som er åpne og lavt strukturerte. Institusjoner og frivillige organisasjoner er sentrale i å fremme brobygging. Brobygging gir den enkelte en bredere tilhørighet og fremmer den sosiale tilliten og trivsel og trygghet på tvers i et område.

13 Indre og ytre integrering En vellykket integrering av BBBs beboere er avgjørende for beboertilfredshet. Ytre integrering: Å ivareta en tjenlig utforming av boligene og en god ivaretakelse av bolig og uteareal. Indre integrering: Søke å ta hensyn til den enkelte beboers behov ved tjenlig beboersammensetning i ulike boligkategorier og gjennom bomiljøvirksomhet/tverr -etatlig oppfølging. BBB deltar i boligtildelingsgruppe hos Boligetaten.

14 Positive møteplasser i lokalmiljøet Institusjoner og frivillige organisasjoner bidrar til å forme et lokalområde på en positiv måte. De har i gang en rekke positive aktiviteter på ulike arenaer i området. Idrettslag har ofte en omfattende virksomhet, med hovedvekt på barn og unge. Menighetene i området og frivillige organisasjoner har gode tilbud, bl.a. overfor barn og unge Det er ofte andre arenaer for aktiviteter for uorganisert ungdom også i regi av kommunen Skolene er også viktige møteplasser og er den mest sentrale institusjonelle arena for inkludering.

15 Regjeringen om behov for områdeløft I Soria Moria 2 vises det til Groruddalssatsingen og det sies at Regjeringen vil følge dette opp og det åpnes for støtte til andre byområder i Norge med tilsvarende utfordringer. Det er svært gledelig at regjeringen i statsbudsjettet åpner for områdeløftmidler til Årstad bydel. Vi opplever at Husbanken har vært svært positive til våre planer for Slettebakken-området, utfra de særlige utfordringer der i oppvekstmiljøet og økende etnisk mangfold.

16 ERFARINGER FRA BRUK AV OMRÅDELØFT- PROGRAM Erfaringene varierer enormt mye: avhengig av tid, sted, omfang, variasjon mv. Men: 1. Tverrsektoriell organisering har vist seg å være et viktig grep 2. Visse problemer kan reduseres eller holdes i sjakk 3. Stigmatiseringen er noen steder blitt redusert 4. Beboerne har ofte fått en sterkere stedsidentitet (Prof. Terje Wessel, UiO)

17 Erfaringer fra tverrsektorielt områdeutviklingsprosjekt på Løvstakken Utfordringer ved starten: Konsentrasjon av 430 kommunale utleieleiligheter Boligområder preget av forfall og sosiale problem Høy andel kriminalitet, rus/stoff-misbruk og stor utrygghet og lav trivsel 35 % av husholdene ikke-vestlige Samarbeidspartnere Kommunalavdeling for helse og sosial, Kommunalavdeling for fritid, kultur og kirke, skolene I området, kirken, idrettslag, politi, frivillige organisasjoner og Nærmiljøutvalg.

18 Målsetting Mål Oppgradering av boligene innvendig og utvendig Forbedring av bomiljø og opparbeidelse av uteareal Etablering av sambrukshus Forbedring av tjeneste- og aktivitetstilbud i området Å fremme sosial og kulturell inkludering Medvirkning fra beboerne i området Fremme trivsel og tilhørighet til bydelen

19 Tiltak Etablering av informasjons og prosjektkontor i området som informerte om prosjektet Etablering av sambrukshus og bedre uteareal Tilsynsordning i boligområdene og oppfølging av Nærmiljøpolitiet for å fremme trygghet Medvirkning fra beboerne og organisasjoner i området og tverrsektorielt samarbeidsorgan, noe evalueringene mente hadde vært særlig vellykket. Bedre oppfølging av området fra deltagende avdelinger og flere aktivitetstilbud Omfattende oppgradering av BBBs boligportefølje lje

20 Prosjektevaluering Det ble foretatt kartlegging i forkant og etterundersøkelse av eksternt firma gjennom intervju med beboerne i området. Detblegjortbrukavdata fra Nærmiljøpoliti og de øvrige samarbeidende avdelinger. Klageomfang fra beboerne før og etter prosjektet ble trukket inn.

21 Resultater av områdeutviklingsprosjektet Beboernes trivsel var fordoblet Beboernes utrygghetsfølelse var blitt halvert. Kriminalitet var blitt redusert med ca. 25% Rusproblem ble redusert med ca.25% Betydelig reduksjon i drikking på offentlig sted, vold og tyveri. Mer tilhørighet og stolthet over egen bydel. Høyere toleranse overfor naboer med annen etnisk bakgrunn.

22 Erfaringsoverføring til nytt prosjekt BBB har trukket erfaringene fra Løvstakken inn fordi resultatene fra Løvstakken viser at dette tverrsektorielle prosjektet fikk til positive endringsprosesser. Da BBB startet opp Slettebakken-prosjektet høsten 2009 med støtte fra Husbanken, opplevet vi stor interesse blant våre samarbeidspartnere for å gjøre en felles innsats for å snu den negative utviklingen. Vi ser at gjennom heving av standarden på våre boliger og uteområder, kan vi bidra til å redusere stigmatisering og utjevne levekårsforskjeller.

23 Tiltak i Slettebakkenprosjektet Det er behov for å iverksette en rekke tiltak: Etablering av informasjons og prosjektkontor i området som informerer om prosjektet og følger opp prosjekt Etablering av sambrukshus og oppgradering av BBBs boligportefølje lje og uteområder der. Få til et godt tverrsektoriet samarbeid og bistand fra nærmiljøpoliti for å fremme trygghet Trekke beboerne og organisasjoner i området aktivt med for å iverksatte samordnede tiltak. Bedre oppfølging av området fra deltagende avdelinger og iverksette flere aktivitetstilbud.

24 Tiltak 1 i regi av BBB: Etablering av prosjektorganisasjon og prosjektkontor BBB har etablert et prosjektkontor i Hagerupsvei 2 hvor det er flere kontorer og et felleslokale for møter og samlinger. Prosjektkontoret er aktuelt som et felles møtested for Slettebakken-prosjektet. Det er nå på plass to medarbeidere på nyopprettet prosjektkontoret som vil følge opp informasjons- og bomiljøsiden av prosjektet. Muliggjort ved kompetansemidler fra Husbanken. Prosjektledere også på plass. Det er etablert styringsgruppe og samordningsorgan for å få til e t vellykket tverrsektorielt prosjekt.

25 Tiltak 2 i regi av BBB: Etablering av sambrukshus i området Vi ønsker å etablere et sambrukshus sentralt i området som kan brukes av lag og organisasjoner i bydelen og av våre beboere. Vi har gode erfaringer fra Sambrukshuset på Løvstakken som er blitt et aktivum i bydelen der. Vi ønsker tidlig i 2011 å starte opp byggingen av sambrukshuset. Lokalet vil ha en sentral beliggenhet i boligområdene på Slettebakken.

26 Tiltak 3 i regi av BBB: Oppgradering av BBBs boligportefølje Vi har planer om en vesentlig oppgradering av vår boligportefølje på Slettebakken. Vi har allerede startet en totalrenovering av de ca. 40 leilighetene våre i Adolph Bergsvei som er muliggjort ved støtte fra Husbanken. Et betydelig antall av våre 470 boliger trenger ulike typer av oppgradering: innvendig, fasader, trapper, etterisolering av yttervegger, isolering av etasjeskiller mot kjeller m.m.

27 Tiltak 4 i regi av BBB: Trygge og gode fellesareal, uteområder og lekeareal Vi vil gå inn med midler for å oppgradere fellesareal og uteområdene i våre boligområder. Her inngår også lekeplassene, utvendige trapper og gjerder og behov for funksjonelle løsninger for bosshåndtering og oppbevaring. BBB gir Slettebakken-området en sterk prioritering og setter inn betydelige ressurser for å snu den negative utviklingen i bydelen.

28 Oppvekstmiljø, inkludering, oppfølging Alle involverte er opptatt av å bedre oppvekstvilkårene, særlig settes det fokus på å bedre ungdommenes vilkår Økt trygghet, tettere tilsyn, bedre aktivitetstilbud i nærområdet Økt dialog og samhandling med mangfoldet av etniske grupper Språkopplæring og for innvandrerforeldre Veiledning i hva som forventes av foreldre og av naboer Flere lokale og tilrettelagte aktivitetstilbud Ønske om flere møteplasser og oppholdsplasser inne og utendørs. Ønske om bedre oppfølging av orden og sikkerhet i området

29 Helhetlig tiltakspakke Gode boliger og fellesareal Tilrettelegge møtesteder inne og ute Trygge og funksjonelle oppganger, loft og kjellere Trivelige og tilrettelagte utomhusanlegg Bredspektret samarbeid om bomiljøtiltak Formidle informasjon om tilgjengelige ressurser Fremme samspill mellom ulike beboergrupper Legge til rette for varierte og tilgjengelige aktivitetsmuligheter Videreutvikle BBBs husvertrolle Svare på beboernes behov og bekymringer Samarbeide med et godt nettverk av beboerkontakter God oppfølging av husorden og fellesplikter

30 Samarbeid om bomiljøtiltak Informasjonskontor som bindeledd for bomiljøaktiviteter Info om aktiviteter, organisasjoner, ressurser, kontaktpersoner Diskusjon, ideutveksling, ressurskobling, nettverksbygging Fange opp og utvikle aktiviteter, tilstelninger, væresteder Sambrukshus Storstue for samvær, tilstelninger og feiringer Base for brukergruper og frivillige lag Rom for nærmiljøkafe og nærmiljøaktiviteter Gode erfaringer fra våre andre felleslokaler Samspill mellom beboerne, frivillige og offentlige aktører Brukergruppe som sentral samarbeidspart Tverretatlige arbeidsgrupper for felles fokus og ressursbruk Prosjektseminar og erfaringsutveksling for de ulike aktørene

31 Samarbeid om bomiljøtiltak Tiltak for trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge Samarbeid med utekontakt, politi, natteravner, bomiljøvakt om voksen tilstedeværelse i nærområdet Samarbeid med skolene, kultur, idrett, frivillige organisasjoner om varierte lokale aktivitetstilbud Tilrettelegge arenaer for fritidsaktiviteter i nærområdet Tiltak for inkluderende mangfold og godt naboskap Interkulturell kvinnegruppe for kontakt og språkutvikling Interkulturell turgruppe med fellesarrangement og veiledning Flere innvandrere som kontaktpersoner og aktivitetsledere Utjevne levekår og motvirke sosialt stigma Utstyrsbase for utlån av sports- og fritidsutstyr Tilrettelegge sykkelverksted, systue, bibliotektilbud Prøve ut byttering, bruktsentral, frivillighetssentral

32 BBBs husvertrolle Konfliktdempende organisering av orden og fellesplikter Utvikle gode og omforente løsninger for husordensreglene Tilrettelegge fellesareal for klesvask, klestørk og oppbevaring Bedre løsninger for søppelhåndtering og kildesortering Vektlegge oppfølging og veiledning av beboerne Utvikle nettverk og metode som formidler toveis informasjon Styrke rutiner for å håndheve spillereglene i boområdet Videreutvikle hjemmebasert veiledning om bolig og naboskap Bygge opp bomiljøkompetanse hos alle involverte Opplæringsprogram for beboerkontaktene i bomiljøarbeid Arbeidsgrupper og prosjektavis for utveksling av kunnskap, ideer og erfaringer Systematisere og publisere prosjektets erfaringer via bomiljønett.no og jevnlige prosjektrapporter

33 Reduksjon i antallet kommunale utleieboliger? Det hadde trolig vært ønskelig med en reduksjon av antallet kommunale boliger i området. Trolig kunne dette vært et positivt bidrag. Noe reduksjon har funnet sted, bl.a. i Adolph Bergsvei. Men situasjonen i dag er at det står ca. 350 hushold på venteliste til kommunal bolig i Bergen. Politikerne har som siktemål å redusere antallet kommunale boliger i Årstad bydel, men behovene gjør det vanskelig. Men alle nye kommunale boliger bygges i andre bydeler. Andelen av fremmedkulturelle hushold på Slettebakken bør vurderes nøye for å forebygge mot gettopreg i boligområder.

34 Legge til rette for interkulturelle møteplasser I Norge har vi i for stor grad vektlagt å gi støtte til etnisk-spesifikke program for de enkelte innvandrergrupper. Utfordringen vil framover være å legge til rette for interkulturelle program og arenaer for å fremme tverrkulturell inkludering. Vi bør ta sikte på å få innvandrerne til å delta i lag og organisasjoner, i arbeidsliv og politikk. Alle har behov for tilhørighet både praktisk og følelsesmessig til sitt lokalsamfunn.

35 Den Europeiske Nabodagen Den Europeiske Nabo dagen har blitt markert i BBBs boligområder siden 2006 med god deltagelse fra mange etniske grupper. Dette er et typisk interkulturelt arrangement som sikter mot å fremme godt naboskap.

36 Utfordringen er å mobilisere potensialet Slettebakken er et byområde hvor vi sammen har gode muligheter til å snu de negative utviklingstrekk. Det er et attraktivt boligområde med høye boligpriser og attraktivt bydelssenter, Det er en rimelig god infrastruktur, Det er et etablert byområde med mye sosial kapital knyttet til organisasjoner og nettverk Det er gode offentlige tjenester i området Utfordringen vår er å mobilisere og bruke dette.

37 Å gjøre felles sak for bydelen Vi håper at våre samarbeidspartnere i Slettebakken-prosjektet vil få tilført nødvendige midler fra byråd og statlige instanser når Årstad bydel er blitt utpekt for områdeløftmidler. Gjennom slik støtte vil det kunne settes inn særlige tiltak innenfor de ulike ansvarsområder som kan bidra til å fremme tillit, trygghet og trivsel. Det er svært gledelig at Årstad bydel har fått en status på linje med Groruddalen, og det kan åpne seg muligheter for tilskudd til tiltak på flere felt.

38 Positive endringsprosesser BBB ser for seg et prosjekt over 3-4 års varighet for å få gjennomført våre planer. Vårt siktemål er å få snudd en negativ utvikling i oppvekstmiljøet gjennom en konsentrert innsats i området fra offentlige instansers side og gjennom å få til en mobilisering av lokale ressurser i området: altså en kombinasjon av bottom up -modellen og institusjonsmodellen. Slik prof. Terje Wessel har pekt på vil et områdeløft kunne bidra til reduksjon av problem i området, redusert stigmatisering og sterkere stedsidentitet.

Område- og bomiljøutvikling i Bergen: Hvorfor, hvordan og hva kan oppnås? Boligkonferanse i Oslo 15.02.2012

Område- og bomiljøutvikling i Bergen: Hvorfor, hvordan og hva kan oppnås? Boligkonferanse i Oslo 15.02.2012 Område- og bomiljøutvikling i Bergen: Hvorfor, hvordan og hva kan oppnås? Boligkonferanse i Oslo 15.02.2012 Direktør Audun Øiestad Bergen Bolig og Byfornyelse KF Case: Slettebakken-området Drabantby i

Detaljer

Anne Line Grimen Etat for boligforvaltning

Anne Line Grimen Etat for boligforvaltning Anne Line Grimen Etat for boligforvaltning Bakgrunn for områdesatsningen Boområde på Slettebakken med opphoping av lave levekår og bomiljøproblematikk. 470 kommunale utleieboliger relativt konsentrert

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Groruddalssatsingen. Hvordan områdeløft kan være med på å bedre lokalområdet. Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Groruddalssatsingen. Hvordan områdeløft kan være med på å bedre lokalområdet. Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling Groruddalssatsingen Hvordan områdeløft kan være med på å bedre lokalområdet Tromsø Synnøve Riise Bøgeberg 12 november 2015 Groruddalen i Oslo: 137 000 innbyggere,

Detaljer

Bomiljøarbeid kommunal boligforvalter i samarbeid med andre aktører

Bomiljøarbeid kommunal boligforvalter i samarbeid med andre aktører Bomiljøarbeid kommunal boligforvalter i samarbeid med andre aktører 2 bomiljøprosjekter i Bergen planlegging og gjennomføring Dikterkvartalet Dikterkvartalet 85 leiligheter 1, 2 og 3 roms Mange enslige

Detaljer

Områdeløft nærmiljøutvikling med fokus på innbyggernes behov. Hanna Welde Tranås, Byrådsavdeling for byutvikling Kristiansand

Områdeløft nærmiljøutvikling med fokus på innbyggernes behov. Hanna Welde Tranås, Byrådsavdeling for byutvikling Kristiansand Områdeløft nærmiljøutvikling med fokus på innbyggernes behov Hanna Welde Tranås, Byrådsavdeling for byutvikling Kristiansand 17.10.2017 Groruddalssatsingen 2007-2016 Spleiselag stat kommune om bærekraftig

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Områdesatsing i Bergen. Hvordan samarbeider de ulike byrådsavdelingene for å få redusert levekårsutfordringene i bydelene?

Områdesatsing i Bergen. Hvordan samarbeider de ulike byrådsavdelingene for å få redusert levekårsutfordringene i bydelene? Områdesatsing i Bergen. Hvordan samarbeider de ulike byrådsavdelingene for å få redusert levekårsutfordringene i bydelene? 06.Mai 2014 Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing. Programleder Mary

Detaljer

Dato: 08.oktober 2012 BBB /12. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Områdeløft på Slettebakken. Statusrapport oktober 2012 BBB

Dato: 08.oktober 2012 BBB /12. Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Områdeløft på Slettebakken. Statusrapport oktober 2012 BBB Dato: 08.oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Områdeløft på Slettebakken. Statusrapport oktober 2012 ALG BBB-16-201114574-28 Hva saken gjelder: Styret gav i februar 2010 sin tilslutning

Detaljer

Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug. v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver

Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug. v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver Påvirkningsperspektivet «Helse skapes ikke først og fremst på sykehus og legekontorer, men på alle de arenaer

Detaljer

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll Presentasjon programsamling for områdeløft 19.06.2013 Katrine M. Woll Programbeskrivelse for områdeløft Programbeskrivelsen er Styringsdokument i Husbanken Styringsdokument mellom Husbanken og kommunene

Detaljer

Groruddalssatsingen - politisk møte 24. august 2012 Tema 2: Områdeløft. Karin Lindgård ass.reg.dir.husbanken, Region øst

Groruddalssatsingen - politisk møte 24. august 2012 Tema 2: Områdeløft. Karin Lindgård ass.reg.dir.husbanken, Region øst Groruddalssatsingen - politisk møte 24. august 2012 Tema 2: Områdeløft Karin Lindgård ass.reg.dir.husbanken, Region øst Områdeløft - ekstraordinær innsats i avgrensede boområder Områdeløft i boområder

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Erfaringer og viktige kriterier for å lykkes i områderettet arbeid Groruddalssatsingen

Erfaringer og viktige kriterier for å lykkes i områderettet arbeid Groruddalssatsingen Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling Erfaringer og viktige kriterier for å lykkes i områderettet arbeid Groruddalssatsingen Folkehelsekonferanse Hedmark Synnøve Riise Bøgeberg 09. juni 2017 Erfaringene

Detaljer

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune Dato: 14. desember 2009 Byrådssak 1014/09 Byrådet Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune RUTJ SARK-45-200917042-19 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet forvalter

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Handlingsprogram Solheim Nord, Årstad 2013

Handlingsprogram Solheim Nord, Årstad 2013 Handlingsprogram Solheim Nord, Årstad 2013 Kort om befolkningen i Årstad bydel og Levekårsutfordringer: Vinteren 2011 gjennomførte Bergen kommune en levekårsundersøkelse i Bergen, Levekår og helse i Bergen,

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom?

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Levekårsarbeid i Drammen Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Katrine Christiansen 21.02.2017 Status i Drammen i dag Drammen har pr. okt 2016, 68.300 innbyggere; forventer i overkant av 75.000 innbyggere

Detaljer

Boligsosialt arbeid og områdesatsinger motsetning eller to sider av samme sak? Katrine Mauseth Woll

Boligsosialt arbeid og områdesatsinger motsetning eller to sider av samme sak? Katrine Mauseth Woll Boligsosialt arbeid og områdesatsinger motsetning eller to sider av samme sak? Katrine Mauseth Woll 26.03.2015 2 Mål: Alle skal ha en god bolig. En god bolig skal dekke beboerens grunnleggende behov for

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Informasjon fra bydelsdirektøren Bydelens kommentarer til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om konsekvenser av byrådets budsjettforslag

Informasjon fra bydelsdirektøren Bydelens kommentarer til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om konsekvenser av byrådets budsjettforslag Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et. Møtetid: Torsdag 30. oktober 2014 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Områderettet arbeid i levekårsutsatte områder i Bergen kommune. v/pål Hafstad Thorsen (Ap) Byråd for barnehage, skole og idrett

Områderettet arbeid i levekårsutsatte områder i Bergen kommune. v/pål Hafstad Thorsen (Ap) Byråd for barnehage, skole og idrett Områderettet arbeid i levekårsutsatte områder i Bergen kommune v/pål Hafstad Thorsen (Ap) Byråd for barnehage, skole og idrett Schjelderup-byrådet Politisk ambisjon: Utjevne sosiale forskjeller. Skape

Detaljer

Samarbeid og medvirkning i byutvikling

Samarbeid og medvirkning i byutvikling Oslo Kommune Byrådsavdeling for byutvikling Groruddalssatsingen Samarbeid og medvirkning i byutvikling Hamar Synnøve Riise Bøgeberg 25-26 september 2012 Hva er Groruddalssatsingen? Et samarbeid mellom

Detaljer

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 19.04. 2011 Byrådssak 1181/11 Byrådet Oppfølging av kommunedelplan for Ytre -Arna MAOK SARK-5120-200815611-26 Hva saken gjelder: Saken omhandler forslag til tiltak knyttet til oppfølging av Kommunedelplan

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015 Bolig og folkehelse Kunnskapingsmøte desember 2015 Statlig strategi - Bolig for velferd Kommunal - og moderniseringsdepartementet Arbeids - og sosial departementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis

Detaljer

BARN OG UNGES BOFORHOLD HVEM ER DE VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIENE OG HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE?

BARN OG UNGES BOFORHOLD HVEM ER DE VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIENE OG HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE? BARN OG UNGES BOFORHOLD HVEM ER DE VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIENE OG HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE? INGRID LINDEBØ KNUTSEN Bolig for velferd 2014-2020: En særlig innsats ovenfor barnefamilier og unge

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT

SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT 2015-2016 Integrering gjennom idrett Forebygge helseproblemer kriminalitet blant barn med innvandrerbakgrunn Norsk Folkehjelp Bergen I samarbeid med Way Forward Innhold

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud»

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud» Kravspesifikasjon 1 10Bakgrunn Områdeløft Ammerud er en del av Groruddalssatsingen i Bydel Grorud og arbeider for å gjøre Ammerud kjent som et lokalsamfunn hvor det er godt å bo og være for alle, med en

Detaljer

Endringer i revidert programplan PG3A-møte 10. oktober 2012

Endringer i revidert programplan PG3A-møte 10. oktober 2012 Endringer i revidert programplan PG3A-møte 10. oktober 2012 Bildet viser planavgrensningen av Ammerud er markert med rødt (den midterste avgrensingen), særlig innsatsområde er markert med blått (den innerste

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv

Fagdag Arendal 23. november Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Fagdag Arendal 23. november 2016 - Integrering og bosetting av flyktninger i et folkehelseperspektiv Folkehelserådgiver i Lillesand kommune; Maj-Kristin Nygård og Regiondirektør Margot Telnes, Husbanken

Detaljer

Presentasjon for bystyret 14. september 2016

Presentasjon for bystyret 14. september 2016 Presentasjon for bystyret 14. september 2016 Ny energi rundt Damsgårdssundet/områdesatsing i Solheim Nord (BSBI) BSBI 1 Disposisjon: Kort gjennomgang av arbeidet med programmet «Ny energi rundt Damsgårdssundet»

Detaljer

TILLEGGSKART. Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. september 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata).

TILLEGGSKART. Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. september 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. september 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). Innmeldte spørsmål fra SV: Anbud - flytting til Marstrandgata

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Groruddalssatsingens målsetninger for Programområde 3 Bolig-, by- og stedsutvikling - Områdeløft og stedsutvikling (PG3A)

Groruddalssatsingens målsetninger for Programområde 3 Bolig-, by- og stedsutvikling - Områdeløft og stedsutvikling (PG3A) Groruddalssatsingens målsetninger for Programområde Bolig-, by- og stedsutvikling - Områdeløft og stedsutvikling (PGA) GDS sitt hovedmål En bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Groruddalssatsingen : Viktige innsikter i håndbok-format v/ Elisabeth Sem Christensen, Byrådsavd. for byutvikling, Oslo kommune NIBR - Oslo

Groruddalssatsingen : Viktige innsikter i håndbok-format v/ Elisabeth Sem Christensen, Byrådsavd. for byutvikling, Oslo kommune NIBR - Oslo Groruddalssatsingen 2007-2016: Viktige innsikter i håndbok-format v/ Elisabeth Sem Christensen, Byrådsavd. for byutvikling, Oslo kommune NIBR - Oslo 29.mars 2017 LYNKURS: Groruddalssatsingen 2007 2016

Detaljer

Romslig Modig Sunn. Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsatsen i Sandnes kommune

Romslig Modig Sunn. Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsatsen i Sandnes kommune Romslig Modig Sunn Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsatsen i Sandnes kommune Kristina Ehrenberg-Rasmussen, Rådgiver, Samfunnsplan Plankonferansen i Hordaland, Bergen 18.oktober

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det?

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det? BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL DRIFTSPLAN 014 INNHOLD SAMMEN SKAPER VI ET TRYGT, AKTIVT OG ATTRAKTIVT NÆRMILJØ. Hvem er vi? Bakgrunn Vår visjon Hvordan arbeider vi? Samarbeidsplattform Våre verdier Våre fokusområder

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Boligens plass i arealplanleggingen boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Husbanken skal blant annet jobbe for At kommunene har eierskap til sine boligpolitiske utfordringer Helhetlig boligpolitisk planlegging

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner 1. Om kommunen og det lokale integreringsarbeidet Hva er din stilling og ansvarsområder i kommunen? - Rådgiver

Detaljer

Husbanken mars V/ Mary A. Økland Bergen kommune. Kunnskapsreisen

Husbanken mars V/ Mary A. Økland Bergen kommune. Kunnskapsreisen Husbanken 25-27 mars 2015 V/ Mary A. Økland Bergen kommune Kunnskapsreisen 1 Bestilling: Kommentere Gunvors rapport i lys av egne erfaringer. (Hva som virker hos oss) Rapporten heter «Indsatser i udsatte

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Helse Bergen, Kriminalomsorgen region vest og Bergen kommune

Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Helse Bergen, Kriminalomsorgen region vest og Bergen kommune Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Helse Bergen, Kriminalomsorgen region vest og Bergen kommune Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Helse Bergen HF Er i dialog med Kriminalomsorgen region

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2. SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.2017 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Rådmannens forslag til

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013

Totalt for Kanvas-barnehagene Antall innkomne svar: 2407 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 78 20 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 76 22 98 97 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt har det i barnehagen

Detaljer

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013

Totalt for Rudshøgda Antall innkomne svar: 64 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 67 23 8 91 93 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 61 33 5 94 100 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER 1. Formål Formålet med samarbeidsavtalen (SA) er å sørge for at utleieeiendommen utvikler seg til et stabilt, godt og trygt bomiljø for alle parter,

Detaljer

Underveisevaluering av Fjell 2020

Underveisevaluering av Fjell 2020 Underveisevaluering av Fjell 2020 Rammene for underveisevalueringen Underveisevaluering av Fjell 2020, med utgangspunkt i 20 iverksatte tiltak Tre overordnede spørsmål: Er tiltakene egnet for å nå målsetningene

Detaljer

Totalt for Den Blå Appelsin Antall innkomne svar: 49 TNS Gallup 2013

Totalt for Den Blå Appelsin Antall innkomne svar: 49 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 86 14 100 97 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 94 6 100 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Frivillige organisasjoner

Valgfaget Innsats for andre Frivillige organisasjoner Valgfaget Innsats for andre Norges Røde Kors Trinn/nivå: 8.-10. trinn Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 63 35 98 97 98 97 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 65 33 98 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram Boligsosialt velferdsprogram Søkekonferanse 15.05. 2013 Sverre Høynes Programkoordinator St. meld. nr. 17 (2012-2013) Byggje bu leve En bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233 j_) Barne-, ungdomsog famihedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Sosial ulikhet i by. Segregasjon. Segregasjon - hovedformer. Place poverty and people poverty (Smith 1978)

Sosial ulikhet i by. Segregasjon. Segregasjon - hovedformer. Place poverty and people poverty (Smith 1978) Sosiale ulikheter, hvordan forbygge og utjevne disse - med utgangspunkt i et byfokus? Folkehelsekonferansen Hedmark, Trysil, 21.jan 2013 Ingar Brattbakk, forsker Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,

Detaljer

Pilar 3 Trivsel og integrasjon Damsgårdssundet

Pilar 3 Trivsel og integrasjon Damsgårdssundet Pilar 3 Trivsel og integrasjon Damsgårdssundet planlegging for sosial omstilling Byråd Lisbeth Iversen, Bergen kommune Plan og bygningsloven; Formål 1 1. Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 80 18 98 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 80 20 100 98 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2013

Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Brukerundersøkelse Kanvas 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 79 17 97 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 83 14 97 96 98 98 Kommunikasjon 20132012 Kanv Reg. Personalet

Detaljer

Mangfold er hverdagen. IMDis strategi

Mangfold er hverdagen. IMDis strategi Mangfold er hverdagen IMDis strategi "Norge er et mangfoldig samfunn og har vel alltid vært det" Mangfold er hverdagen! Navnet på IMDis nye strategi sier det meste: Norge er et mangfoldig samfunn - og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE CAMEMBERT N KANVAS- BARNEHAGE

BRUKERUNDERSØKELSE CAMEMBERT N KANVAS- BARNEHAGE BRUKERUNDERSØKELSE CAMEMBERT N KANVAS- BARNEHAGE 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 79 21 100 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 78 22 100 98 98 98 Kommunikasjon

Detaljer

Tilfeldig rehabilitering eller planmessig oppgradering?

Tilfeldig rehabilitering eller planmessig oppgradering? Tilfeldig rehabilitering eller planmessig oppgradering? Hvilke løsninger vil være optimale mht å sikre en bærekraftig fornyelse av boligblokker? Kari Hovin Kjølle, SINTEF Byggforsk Bærekraft (sustainability)

Detaljer

Bydelsutvikling i Bergen: Levekårsundersøking og konkrete plangrep Bergen kommune v/ Byrådsavdeling for Sosial, Bolig og Inkludering.

Bydelsutvikling i Bergen: Levekårsundersøking og konkrete plangrep Bergen kommune v/ Byrådsavdeling for Sosial, Bolig og Inkludering. Bydelsutvikling i Bergen: Levekårsundersøking og konkrete plangrep Bergen kommune v/ Byrådsavdeling for Sosial, Bolig og Inkludering. 25.10.16. Plankonferansen i Hordaland 1 Disposisjon: Levekår, helse

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre

Rapport: Levekår og helse i Bergen, 2008 - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet 150609 sak 51-09 og fattet følgende uttalelse: Generell kommentar: Bergenhus

Detaljer

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Landskonferanse Ungdom og fritid 2017 Christian Hellevang Mobil: 930 81 650 E-post: Christian.Hellevang@ks.no Ann Evy Duun Mobil: 990 46 710

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Barn og unge i kommuneplanarbeidet

Barn og unge i kommuneplanarbeidet Barn og unge i kommuneplanarbeidet Plan og bygningsloven 3-1 e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet f)fremme befolkningens

Detaljer