Program for Harstad KrF perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Harstad KrF perioden 2016-2019."

Transkript

1 Program for Harstad KrF perioden VERDISYN Harstad KrF vil bygge sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er fra bibelen, den kristne kulturarven, grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærlighet og forvalteransvar. Det kristne menneskesynet innebærer en forståelse av mennesket som skapt i Guds bilde. Det gir alle mennesker en unik verdi som ingen har rett til å krenke. Derfor vil vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død, alltid stå sentralt i vår politikk. Mennesket er skapt til å leve i fellesskap. Men vi er skapt forskjellige og er gitt både stor frihet og stort ansvar. Den kristne nestekjærligheten innebærer en radikal grunnholdning for hvordan vi skal møte våre medmennesker. Nestekjærligheten gjelder alle mennesker, uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Den inkluderer alle mennesker og den krever aktiv handling. Mennesket har fått et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket. Det gjelder både naturressurser samt økonomiske og menneskelige ressurser. Naturen gir oss store muligheter og stiller oss samtidig overfor et stort ansvar. Godene skal fordeles rettferdig, samtidig som kloden skal overlates til våre etterkommere i minst like god stand som da vi fikk ansvar for den. Heimen, skolen, barnehagen, menighetene og de frivillige organisasjonene er sammen med kommunen sentrale i arbeidet med å vise omsorg og ta vare på hverandre. KrF vil spesielt være opptatt av sårbare grupper som barn, eldre og funksjonshemmede. Partiet vil arbeide for at ytterdistriktene skal utvikles og få del i de samme godene som vi har i de sentrale deler av kommunen. OPPVEKST OG FAMILIE Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. Det er i familien de første og nære relasjoner utvikler seg, og det er familien som har hovedansvaret for barna og deres oppdragelse. Det er derfor viktig at samfunnet legger til rette for at familien har frihet til å fylle og utvikle sin rolle. Barna er vår framtid. Et samfunn som er bra for barna, er bra for alle. - Arbeide aktivt for å redusere fattigdom i alle lag av befolkningen. Ingen skal behøve å havne under fattigdomsgrensen. Ha spesiell oppmerksomhet mot barn og unge. - Utarbeide kommunal handlingsplan mot fattigdom. - Ansatte i skole og barnehage skal ha kompetanse når det gjelder å avdekke omsorgssvikt som følge av rus, vold og overgrep. - Utarbeide plan for å bedre oppfølging og hjelp til barn av foreldre med psykisk sykdom og rusmiddelproblematikk. - Skoler og barnehager må ha lav terskel for å sende bekymringsmelding til barnevernet når en har en bekymring om omsorgssvikt. - Saksbehandlingstid hos PPD, barnevern og må kortes ned for at ikke barn skal bli skadelidende. - Styrke barnevernet i Harstad ut fra at behovet ser ut til å være økende - Bruke familieråd aktivt og forebyggende. 1

2 - Sikre at det utdannes nok PMTO-veiledere (foreldreveiledere) og terapeuter slik at ventetida blir kort. - styrke helsesøsterordningen som førstelinjetjeneste med hjelp, støtte og veiledning. Prioritere flere stillinger. BARNEHAGE Kunnskap må følges opp med tiltak og KrF vil arbeide for at barn i Harstads barnehager skal ha trygge og gode oppvekstsvilkår med nulltoleranse for mobbing: - Jobbe for en grunnbemanning i barnehagene på én voksen per tre småbarnsplasser og én voksen per seks storbarnsplasser. - Styrke personalets kompetanse spesielt i fht de minste barna i barnehagen. - Gi private barnehager samme økonomiske rammebetingelser som kommunale barnehager. - Full barnehagedekning ved hjelp av både offentlige og private barnehager Arbeide for å få muligheten til to opptak i barnehageåret. - At alle barnehager skal ha god standard på bygninger, utstyr og uteareal. - Følge opp «Handlingsplan mot mobbing» i private og kommunale barnehager i Harstad kommune slik at den forblir et levende dokument. SKOLE Harstadskolen er vår viktigste arena for felles læring og utvikling. Harstad KrF vil videreutvikle skolen, som en god arena for barn og unge i samarbeid og forståelse med heimen. Vi vil utruste barn til å møte livet. God læring er avhengig av både faglig innhold og rom for menneskelig dannelse og utvikling. Gjennom formidling av kunnskap og verdier skal skolen gi elevene best mulige forutsetninger for personlig utvikling og et videre utdanningsløp. Skolen skal også bidra til å gi barn og unge god selvrespekt og selvtillit, samt respekt for andre, deres verdier og særegenheter. Harstad KrF har derfor nulltoleranse for mobbing - At alle elevene skal oppleve trygghet og respekt i skolen. - Arbeide for at alle elevene skal oppnå grunnleggende lese- og skriveferdigheter i løpet av de to første skoleårene. - Styrke lærertettheten, særlig i småskolen, klasse. - Opprettholde et sommeråpent SFO-tilbud. - Prioritere å igangsette bygging av Harstad barneskole. - At det skal satses på IKT i skole og barnehage. - Ha flere yrkesgrupper som f.eks. barnevernspedagog, vernepleiere eller sosiallærere inn i skolen for å styrke tverrfagligheten. - At antimobbeprogram samt program for utvikling av godt læringsmiljø videreutvikles og styrkes. - At skolen skal bidra til styrking av barns psykiske helse. - Styrke den forebyggende skolehelsetjenesten. - Styrke videreutdanning av lærere samt utviklingsarbeidet i skolen. - Arbeide for bedre tilrettelagt og mer praktiskrettet undervisning. - Tilby sommerskole i basalferdigheter til ungdomsskoleelever med fokus på en praktisk tilnærming. 2

3 - Styrke og videreutvikle de pedagogisk-psykologiske tjenestene (PP-tjenestene), ALA- (alternativ læringsarena) samt Stangnes 8-13 bl.a. for å redusere frafallet i skolen. - Arbeide for at skolene skal kunne tilby leksehjelp. - Arbeide for å opprettholde en robust skolestruktur. - Styrke foreldrenes rolle i grunnskolen og samarbeidet heim - skole. - Vektlegge satsing på trygg skoleveg med gang og sykkelsti, slik at elevene har mulighet til å gå/ sykle til skolen. HELSE- OG SOSIALOMSORG Helsetjenesten i Harstad kommune skal omfatte et bredt spekter av tilbud innen helsefremmende og forbyggende helsearbeid. Samarbeidet med Universitetssykehuset Nord-Norge skal videreutvikles. Harstad KrF vil satse mer på forebygging og behandling av psykiske problem. Spesielt barn og unge skal prioriteres i dette arbeidet. Kompetanse på dette området som besittes av kommunepsykolog, PPT mfl. må ut til de som jobber i barnehage og skole. For Harstad KrF er det viktig å arbeide for en verdig eldreomsorg med enkeltmennesket i sentrum. En god alderdom handler om å kunne være en aktiv samfunnsborger, ha ansvar for seg selv og egen helse så lenge kreftene strekker til. Når behovene melder seg, må alle få tilbud om nødvendige helsetjenester, egnet boform og annen hjelp. - Jobbe for sentrumsnær tomt til nytt sykehjem. Nye omsorgsboliger med heldøgns bemanning må avklares, gjerne i dialog med utbyggere i sentrum. - At «Bo- og institusjonsplan» og «Boligsosial handlingsplan» må klargjøre satsningene i perioden for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. - Utarbeide behovsplan for sykehjemsplass også for årene etter At hjemmetjenesten styrkes slik at eldre kan bo hjemme så lenge det er en mulighet for det. - Jobbe for at adekvat velferdsteknologi innføres i hjemmetjenesten, sykehjem og i omsorgsboliger. Teknologi vil likevel aldri kunne erstatte menneskelig omsorg, fysisk nærhet og de varme hender. - Legge til rette for reell omsorgslønn for de som gir omsorg til pleietrengende som bor heime. - Være pådriver for aktivitet for eldre, motvirke ensomhet og skape trivsel. Videreutvikle aktivitetssentrene og Frivillighetssentralen. - Styrke Helsestasjonen for eldre. - Styrke skolehelsetjenesten. - Legge til rette for at funksjonshemmede og kronisk syke får rett til behandling til rett tid. - At hvert barn med nedsatt funksjonsevne får en koordinator som kan sikre dem tilgang til eksisterende og nye tilbud i fht barnets og familiens behov. - Familier med funksjonshemmede barn må oppleve at kommunen har gode dags- og avlastningstilbud som kan lette hverdagen. Følge opp den lovpålagte BPA ordningen (Brukerstyrt personlig assistanse). - Arbeide for å styrke lokalsykehuset slik at det kan opprettholde fødeavdeling samt medisinsk og kirurgisk akuttberedskap. - Arbeide for stedlig ledelse og kreftspesialist/onkolog ved UNN Harstad. 3

4 - Være pådriver for at boligsosial handlingsplan er og blir en levende plan som sikrer at utsatte grupper får tilgang til adekvat bolig. - Legge Eldrepolitisk Handlingsplan for Troms til grunn for eldrepolitikken i Harstad. - Være med på å videreutvikle den kulturelle spaserstokken. INTEGRERING AV INNVANDRERE Mangfoldet innvandring bringer med seg er en berikelse for Harstad. KrF mener et overordnet mål for integreringspolitikken må være at innvandrere som kommer hit for å bli, opplever seg respektert og som en del av fellesskapet med de plikter og rettigheter som andre innbyggere i Harstad har. Også de som venter på en avgjørelse på sin asylsøknad eller på å bli sendt ut av landet, må oppleve Harstad som en inkluderende by. - Være åpen for at kommunen kan ta imot og bosette flere flyktninger som har fått opphold. - Kommunen har hovedansvar for å tilrettelegge for en god integrering i Harstad samfunnet. Her må det arbeides for et godt samspill mellom kommunen, kirkene og de frivillige organisasjonene slik at ikke noen grupper faller utenfor. - Sikre god helsehjelp og oppfølging. - Tilrettelegge arbeidsplasser som kan gi arbeidserfaring og språktrening for å komme videre inn på arbeidsmarkedet. - Ta boligbehovet for flyktninger med i boligsosial handlingsplan. - Videreføre Harstad-modellen i forhold til språkopplæring. RUSMIDDELPOLITIKK Harstad kristelig folkeparti mener det er viktig å bevare troen på at den enkelte rusmisbruker kan ha nytte av behandling og bli rusfri. Vi erkjenner at mye av den vold, ulykker og fysisk-/psykiske skade som registreres av politi, helsevesen og barnevern skjer i ruspåvirket tilstand. Derfor må det satses på en helhetlig ruspolitikk, fra forebygging til behandling og oppfølging. - At alkoholforbruket må ned. Det kan blant annet skje ved at skjenketiden og salgstider i butikkene avkortes. - Videreføre en streng kontroll av alkoholsalg over disk og med overholdelse av aldersgrenser. - Fortsatt være restriktiv i forhold til ambulerende bevilling. - Legge til rette for at Natteravnene kommer tilbake i bybildet. - Støtte alkoholfrie tilbud og arrangement for barn og unge. - Sikre at det er alkoholfritt rundt alle idrettsarrangement. - Støtte bruk av behandlingsplasser i privat sektor. (Blå Kors, Evangeliesentrene m.fl.) - Sikre at alle med et rusproblem får utarbeidet en individuell plan som også omhandler behov for bolig og ettervern for personer som kjem fra behandlingsinstitusjoner og/eller fengsel. 4

5 KIRKE, TROS- OG LIVSSYNSAMFUNN For Harstad kristelig folkeparti er det viktig at mennesker kan finne verdimessig forankring i hverdagen. Religionsutøvelse har en naturlig plass i det offentlige rom, og det må legges til rette for at mennesker skal få utøve sin tro i ulike trossamfunn, forsamlinger og trosfellesskap, og tilsvarende for andre livssyn. Kirkesamfunnene med sin store kontaktflate, har en svært viktig funksjon i alle livets faser. Kommunen må medvirke til en sunn økonomi som gjør at spesielt arbeidet blant barn, unge og innvandrere kan fortsette. - Beholde kirkene ute i distriktene. - Sikre penger til vedlikehold av kommunens kirkebygg. - At Harstads skoler og barnehager fortsatt skal ha tilbud om Gudstjenester og kirkevandring. - Sikre videre planlegging av gravplasser i kommunen og spesielt på sørsida av byen. KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGIGHET Mennesket har også kulturelle behov som dekkes gjennom ulike fellesskap. Et aktivt kulturliv legger grunnlaget for et samfunn preget av trygghet, identitet og livskvalitet. Idretten gir bedre folkehelse, bedre levekår, utvikler talenter og sikrer gode opplevelser for alle. Vi vil ha fokus på bredden og mangfoldet innenfor idretten. Kommunen skal derfor være en viktig bidragsyter. Mennesker søker også fellesskap gjennom frivillige organisasjoner, lag, foreninger, arbeidsfellesskap, bedrifter og forsamlinger. Fellesskapene bidrar til engasjement og utfører en uvurderlig samfunnsinnsats, som ikke uten videre kan eller bør ivaretas av staten. Kultur, idrett og frivillighet bidrar til å bygge et velferdssamfunn, ikke bare en velferdsstat - At Kulturskolen må videreutvikles og være et tilbud også for familier med svak økonomi og for barn og ungdom i distriktet. - Festspillene i Nord Norge er viktig for byen og må gis støtte etter dagens foreliggende avtale. - Arbeide for at driften av Harstad kulturhus blir selvfinansiert. - Satse på det frivillige arbeidet som drives i Harstad. Kommunen må fortsatt gi støtte til frivillige organisasjoner og ungdomsklubber for å opprettholde det tilbudet vi har i dag, samtidig som det oppmuntres til enda større ansvar for vårt felles kulturarbeid. - Videreføre «Stien langs sjøen» SYSSELSETTING OG NÆRINGSPOLITIKK Harstad KrF vil medvirke til at kommunen tilrettelegger hensiktsmessige arealer både på land og sjø, stimulerer næringslivet og særlig legger forholdene til rette for små- og mellomstore bedrifter. Harstad må sikres store nok næringsarealer slik at den positive utviklingen av byen ikke stagnerer. Eksisterende næringsliv må bevares og videreutvikles samtidig som nye etableringer får nødvendig støtte og hjelp. Næringspolitikken må ha som mål å skape mest mulig trygge og varierte arbeidsplasser. Det må være lett å komme igjennom med søknader om nyetableringer, slik at ikke kommunens saksbehandling forsinker en etableringsprosess. 5

6 - Være spesielt oppmerksom i forhold til rekruttering til primærnæringene. - Styrke landbrukets utviklingsmulighet ved å verne dyrkbar matjord mot nedbygging og fortsatt gi støtte til kjøp av melkekvoter. - Støtte reiselivssatsinga i Harstads skjærgård og videreutvikle Trondeneshalvøya samt vikingesatsinga på Bjarkøy. - Støtte fiskerinæringen ved tilrettelegging av gode havneforhold som gir mulighet for salg av fersk fisk fra båt. - Forholde oss aktivt til utvikling av lukkede oppdrettsanlegg på land og sjø. - Gi støtte til nyetablering av unge fiskere. - Arbeide spesielt for at arbeidsledig ungdom skal komme raskest mulig i arbeid og stimulere til utdanning/voksenopplæring. - Arbeide for at alle offentlige bygg og parkanlegg skal være universelt utformet. Alle mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha en mulighet og rett til å delta i samfunn og arbeidsliv på linje med andre. - Jobbe opp mot våre sentrale politikere for å få fjernet arbeidsgiveravgiften for lærlinger samt øke lærlingtilskuddet. - Arbeide for å få flere lærlingeplasser både i offentlig og privat sektor. - Vekst-bedriftene som gir varig tilrettelagt tilbud VTA arbeidsplasser, må gis utviklingsmuligheter og ryddige rammebetingelser for fortsatt å kunne tilby flere personer tilrettelagt arbeid. - At Harstad kommune må som medeier i INKO AS i større grad utnytte muligheten for tilrettelagt arbeid. - Arbeide for at Harstad kommune skal være en god arbeidsgiver blant annet ved å unngå deltidsstillinger og sosial dumping. SAMFERDSEL Harstad er inne i ei spennende tid med utbygging av Bjarkøyforbindelsen, sentrumsutvikling og Harstadpakken. Samtidig er planene klare for bygging av E10 innbefattet rv.83 Tjeldsund bru Harstad. Dette vil gi økt trafikksikkerhet, et tiltrengt bedre kollektivtilbud, tryggere skolevei samt styrke transportmulighetene for næringsliv og reiseliv. - Styrke vedlikeholdet av kommunale veger. Her trenges det et krafttak. - At kommunen skal være aktiv premissleverandør for prosjektet «Hålogalandsveien» for å sikre innbyggernes behov fra fylkesgrensa sør om Sandtorg og frem til der prosjektet møter «Veipakke Harstad». - I samarbeid med statens veivesen og grunneiere få til en utbedring av adkomsten til Kilkams idrettsanlegg og barnehagen/sfo som er lokalisert der. - Arbeide for å bedre kollektivtransporten i distrikts-harstad samt fra distriktet og inn til Harstad sentrum. - Ha et særlig fokus på at buss hurtigbåt ferge må korrespondere, samt bussforbindelsene over fylkesgrensen, Harstad Narvik, Harstad Svolvær Sortland og Harstad Lødingen - Fauske. - Jobbe for sammenhengende nettverk av fortau/gang/sykkelstier i hele kommunen. - Sikre framdrifta med Bjarkøyforbindelsen. - Intensivere arbeidet mot fylket for å få en tunnel-løsning som rassikring for Aun-veien. 6

7 - Starte utredning av fastforbindelse over Toppsundet mellom Grytøya og Hinnøya i et langsiktig perspektiv. NATUR og MILJØ Forvalteransvaret er grunntanken i kristendemokratisk miljøpolitikk. Målet med all politikk skal være å løse dagens utfordringer uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter til å oppfylle sine behov. Derfor skal vi forvalte jorden på en best mulig måte og sørge for en bærekraftig utvikling. Dette omfatter å ta ansvar for det biologiske mangfoldet, klimaet og luften vi alle puster i. Harstad er en kommune med mange kvaliteter i forhold til beliggenhet, miljø, natur og trygge oppvekstmiljøer. - Løfte frem flere friluftsområder i tillegg til Folkeparken. - At kommunen i samarbeid med lag og foreninger skal ta initiativ til rydding og merking av gamle og nye turstier samt tilrettelegging av bålplasser og gapahuker i også i distriktene. - Ha fokus på oppsamling av organisk avfall i tilknytning til sjøbaserte anlegg samt tiltak mot rømming og lakselusproblematikk. - Sørge for god fremkommelighet ved å bruke Universell utforming i Harstad sentrum, spesielt med tanke på torgområdet. - Legge til rette for en bilisme/motorisert ferdsel som bruker miljøvennlige energiformer. HARSTAD INN I FRAMTIDA Det er viktig at Harstad er bevisst rollen som drivkraft i Sør-Troms/Hålogalandsregionen og gjennom samarbeid bidrar til å styrke utdanningstilbudet, tjenesteproduksjon og kommunikasjon. Slik vil vi også få en styrket felles arbeidsregion. Harstad KrF går inn for å følge opp dialogen og prosessen med våre nabokommuner for å avklare om grunnlaget for eventuelle kommunesammenslåinger er tilstede. En slik sammenslåing med nabokommuner må bygge på frivillighet og respekt for hverandres ståsted. Det er viktig at sammenslåinga med Bjarkøy blir godt implementert før eventuelle nye kommuner kommer til. - at Harstad kommune skal være i en positiv dialog med nabokommunene med tanke på et eventuelt behov og ønske om sammenslåing. - Videreføre bygdeutvalget på Bjarkøy og se om det er behov for tilsvarende arbeidsgrupper flere steder i kommunens ytterpunkt. - I tråd med Kommuneplanen for Harstad , satse på utvikling av Sørvik, Kanebogen, Bergseng, Lundenes som bydeler. - Markedsføre boligfelt med ledige tomter også utenfor sentrum samt oppfordre private utbyggere til å regulere boligfelt og stå for utbygging. - Arbeide for et politisk miljø basert på åpenhet, ærlighet og vilje til samarbeid mellom administrasjon, politikere, ansatte og brukere av kommunenes tjenester. - Arbeide for en stabil ledelse og en ansvarlig økonomistyring av kommunen. 7