Tidlig innsats felles ansvar, samarbeid barnevern, barnehage og skole. Meldeplikt, tiltak og samarbeid Notodden og Hjartdal barneverntjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidlig innsats felles ansvar, samarbeid barnevern, barnehage og skole. Meldeplikt, tiltak og samarbeid Notodden og Hjartdal barneverntjeneste"

Transkript

1 Tidlig innsats felles ansvar, samarbeid barnevern, barnehage og skole Meldeplikt, tiltak og samarbeid Notodden og Hjartdal barneverntjeneste 1

2 Barnevernets målgruppe - Svært god omsorg. - Alminnelig god omsorg - Omsorg noe over lovens minimum - Omsorg klart under lovens minimum 2

3 Målet for informasjonen Når bør vi melde? Meldeplikt Hvordan melde på en måte som fremmer motivasjon for endring, og samtidig sørger for at barn som er i alvorlig fare sikres beskyttelse? Hva kan vi forvente fra barnevernet etter melding? Hva skjer etter melding Hva slags tiltak yter barneverntjenesten Hvordan kan vi sammen yte effektiv hjelp Samarbeid i kritiske situasjoner 3

4 Faser i en barneversak Gjennomgang nye bekymringsmeldinger Frist 7 dager etter mottatt melding Konklusjon: Henlegge melding / iverksette undersøkelse. Undersøkelse Kartlegging av om det er behov for tiltak utfra meldingen og familiens behov. Frist 3. mnd Kan utvides til 6. mnd i særlige tilfeller. Tiltak (i og utenfor hjemmet) Igangsette, evaluere, endre tiltak utfra kartlegging i undersøkelsen. Avslutte sak når mål er nådd, eller samtykket trekkes- 4

5 Meldere til barneverntjenesten 5

6 Meldinger til barneverntjenesten i Notodden 2012 Meldingsinstans Ant % Meldingsinstans Ant % Barnet selv 1 0,4 Skole 33 12,7 Mor/far 27 10,4 PP-tjenesten - 0 Familie for øvrig 8 3,1 Politi 66 25,4 Nabo 7 2,7 BUP/voksenpsykiatri 18 6,9 Sosialtjenesten 4 1,5 Andre offentlige instanser 3 1,2 Barneverntjenesten Asylmottak, UDI/IMDI - 0 Barnevernvakt 16 6,2 Krisesenter - 0 Barnehage 3 1,2 Frivillige, idrettslag - 0 Helsestasjon 14 5,4 Ungdomskont., fritidsklubb 3 1,2 Lege/sykehus 10 3,8 Andre 21 8,1 Sum 260 Nye henvendelser til FHT (33 barn/25 familier) kommer i tillegg Andre : 12 anonyme, 6 private, 3 rettsoppnevnt psykolog 6

7 Antall meldinger (antall barn), Notodden /Hjartdal År Antall meld. Antall us barn med hjelpe-tiltak i året Totalt tiltak % Endring Tiltak Barn med omsorgstiltak Bemannin g % endring , , ,5 7

8 Konsekvens av økende meldingstall? Økte ressurser til barnevernet? Sparekniv på alt som ikke er lovpålagt? Økt fokus på kjernebarnevern? Avvisning av flere meldinger? Helsestasjon, barnehage og skole må være førstelinje, og håndtere mer selv Kun evidensbaserte tiltak? Et barnevern i krise? 8

9 Faktum: Alt for mange undersøkelser henlegges, ikke fordi meldingen var grunnløs, men fordi en ikke lykkes med å få til en allianse med foreldrene om behov for endring Frivillige hjelpetiltak / tvangstiltak De vanskeligste sakene løser ingen instanser alene, men sammen kan vi få til mer!!!! 9

10 Hva er omsorgssvikt? Fysisk omsorgssvikt/forsømmelse (manglende hygiene, påkledning, mat, manglende sikring av barnet ) Fysisk mishandling og vold Utviklingsmessig omsorgssvikt: manglende utviklingsmessig støtte Følelsesmessig forsømmelse Følelsesmessig mishandling Mangelfullt tilsyn (kvantitativt eller kvalitativt) Seksuell utnyttelse Medisinsk omsorgssvikt Uetisk veiledning av barnet (lede barnet inn i kriminelle handlinger) Utdanningsmessig omsorgssvikt (holder barnet unna grunnskoleopplæring, eller godtar at barnet ikke går på skole) Massive foreldrekonflikter som barna trekkes inn i 10

11 Kort-versjon konsekvenser av omsorgssvikt Barn som forsømmes, utvikler ikke evnen til å få kontakt med andre mennesker på en god måte. Noen barn blir rampete, umulige, og ev. asosiale, især hvis de selv har vært gjenstand for vold. Andre blir overlydige eller passivt avventende, og lærer dermed ikke å ta vare på seg selv. De bruker kreftene på å unngå problemer. Noen barn kan ha det svært vondt uten at omgivelsene legger merke til det. 11

12 Hvem har meldeplikt Offentlige myndigheter Helsepersonell Krisesenter - Av eget tiltak, ved: Mishandling Alvorlig omsorgssvikt Alvorlige atferdsvansker (rus/kriminalitet) 12

13 Informasjon og samtykke ved melding Melding om mulig behov for hjelpetiltak, med samtykke Meldes uavhengig av samtykke ved alvorlig omsorgssvikt, men gjerne i samarbeid med foreldre Informer om mulig om at melding sendes Unntak: Mulig politietterforskning ved mishandling, vold, seksuelle overgrep, ev. andre straffbare forhold 13

14 Bvl 6-4 Innhenting av opplysninger Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med den saken gjelder. Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf 4-10, 4-11 og 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf Like med offentlig myndigheter regnes organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av loven plikter offentlige myndigheter å gi slike opplysninger. Også yrkesutøvere i medhold av lov om leger..(..).. plikter å gi opplysninger etter andre ledd. 14

15 Drøfting før melding? Internt jf linje Med overordnet I eget fagteam, etter ordinær drøftingsmodell (lp, grow, reflekterende team, ) som sikrer ansvarlig håndtering Anonymt med barneverntjenesten Anonymt i overgrepsteam Ev. i tverrfaglig oppvekstteam el.l, med samtykke eller hjemmel i lov 15

16 Melding til barnevern/anmeldelse politi Straffelovens 139 Det påligger enhver gjennom anmeldelse eller på annen måte, å søke å avverge visse straffbare handlinger som Brannstiftelse og andre ødeleggelser som lett kan føre til tap av menneskeliv Falsk anklage med mer som har ført til helt eller delvis sonet frihetsstraff Voldtekt Utuktig omgang med mindreårige under 14 år Utuktig omgang med slekting i nedstigende linje Frihetsberøvelse (over en mnd, eller påført ualminnelig lidelse eller betydelig skade) Undra et barn under 16 år fra foreldrenes omsorg i utuktig øyemed Legemsbeskadigelse Drap Med bøter eller fengsel inntil ett år straffes den som unnlater gjennom betimelig anmeldelse for vedkommende myndighet eller på annen måte å søke avverget visse forbrytelser, skjønt han til en tid da forbrytelsen eller dens følger ennå kunne forebygges, har fått pålitelig kunnskap om at den er i gjære eller er forøvd. 16

17 Medisinsk undersøkelse og behandling (Bvl 4-10) Livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade Foreldrene sørger ikke for undersøkelse eller behandling Vedtaksmyndighet: Fylkesnemnda (ingen hasteparagraf i akuttsituasjoner; må løses ved nødrett/helse) 17

18 Bvl 4-10 Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling Dersom det er grunn til å tro at et barn lider av en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade, og dersom foreldrene ikke sørger for at barnet kommer til undersøkelse eller behandling, kan fylkesnemnda vedta at barnet med bistand fra barneverntjenesten skal undersøkes av lege, eller bringes til sykehus for å bli undersøkt. Fylkesnemnda kan også vedta at en slik sykdom skal behandles på sykehus eller i hjemmet i samsvar med anvisning fra lege. 18

19 Barn med særlige behandlings-og opplæringsbehov (Bvl 4-11) Funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn: Foreldrene sørger ikke for at barnet får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring Vedtaksmyndighet: Fylkesnemnda 19

20 Bvl 4-11: Vedtak om behandling av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov: Dersom foreldrene ikke sørger for at et funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket særlige behov for behandling eller opplæring, kan fylkesnemnda vedta at barnet skal behandles eller få opplæring med bistand fra barneverntjenesten. 20

21 Alvorlig omsorgssvikt, omsorgsovertakelse (bvl 4-12) Alvorlige mangler ved daglig omsorg eller personlig kontakt og trygghet (her-og-nå-vurdering) Svikt i forhold til oppfølging av et barns særlige behandlings- eller opplæringsbehov Mishandling eller andre alvorlige overgrep Overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd, fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet (inkl framtidsvurdering) 21

22 Plassering pga barnets egen atferd (bvl 4-24) Alvorlig eller gjentatt kriminalitet Vedvarende misbruk av rusmidler Eller på annen måte (eks vagabondering, prostitusjon) uker måneder 22

23 Ansvaret for å melde Hvem skal melde innen en enhet/instans? Hvilken instans skal melde, når flere er involvert i saken, og flere har bekymring? Ved frykt for tap av tillit -hvem har minst å tape? - hvem har best kreditt? Generelt: Fokuser på belastningen for barnet, ikke foreldrenes atferd 23

24 Problematiske meldinger Skjulte bekymringer /skjult agenda Søknad om enkle hjelpetiltak, uten å opplyse om alvorlig, kjent omsorgssvikt Dobbeltkommunikasjon (sier én ting i drøftinger, noe annet med klient til stede og skriftlig) så dere kan ha det i bakhodet Språket er vårt redskap, vi kan ikke bruke det usagte 24

25 Hva skjer etter melding? Melder informeres om at melding er mottatt og navn på saksbehandler Foreldrene innkalles til samtale på kontoret: Meldingen presenteres (ev. med melder til stede) Foreldrene får presentere sin versjon Undersøkelsen planlegges Hvem skal det innhentes opplysninger fra Samtykke til å innhente informasjon fra andre, om nødvendig Hvem skal vi samarbeide med, ha møter med Avtaler om nye samtaler og hjemmebesøk Orientering om partsrettigheter 25

26 Barnevernundersøkelse Informasjonsinnhenting fra andre Samtaler med foreldre og barn Sammen Hver for seg Ev. avdekkingssamtale ved Barnehuset Hjemmebesøk Observasjoner Samarbeidsmøter Sakkyndig utredning i spesielle saker Tilbakemelding til off. melder Hvis dere savner informasjon: Spør! Tidsfrist: 3 måneder, ev. 6 mnd i særlig tilfelle 26

27 Om informasjonsinnhenting Formkrav Ingen formkrav, følg forvaltningsskikk Uttalelsen skal brukes internt og ev. eksternt (fylkesnemnd/rett) Hvem uttaler seg ved instansen? Informasjon fra større eller sammensatte enheter Privatpraksis? Uoversiktlige informasjonskilder Hvordan håndtere motstridende opplysninger og vurderinger 27

28 Barneverntjenestens/leders myndighet Rett og plikt til å foreta undersøkelser Innhente opplysninger fra andre Foreta hjemmebesøk Samtale med barn i enerom Pålegg om undersøkelse ved sykehus el.l. (feks barnehuset) Sette inn hjelpetiltak med samtykke Fremme sak til fylkesnemnda: Pålegge hjelpetiltak Omsorgsovertakelse og atferdsplassering OBS: Vitneplikt etter stevning Midlertidige vedtak i akuttsituasjon 28

29 Partenes innsynsrett Innsynsrett Innsynsretten gjelder også navn på melder Vedtak om å unnta fra innsynsretten, kan påklages Fvl 19 om begrensninger i parters rett til innsyn gjelder ikke i fylkesnemndsak Anonyme meldinger må unngås! 29

30 Barns rettigheter under saksbehandlingen Skal informeres og gis anledning til å uttale seg fra 7 år Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet Partsrettigheter fra fylte 15 år Talsperson i fylkesnemndsaker, anslagsvis fra 7 år 30

31 Tradisjonelle tiltak i barnevernet Råd/veiledning Miljøterapeut hjemme Besøkshjem/avlastning Økonomisk hjelp Barnehageplass/SFO Aktivitetsgrupper Samarbeid Marte Meo Fritidskontakt Tilsyn Hjelp til å bo utenfor hjemmet Mødrehjem/foreldre-... Fosterhjem Barneverninstitusjon PMTO/MST/FFT 31

32 Innhold i bekymringsmelding Bruk brevhode som synliggjør melders navn, adresse Navn og fødselsdato på barn og gjerne foresatte, Adresse og evt. telefonnummer til familien Bekymringsområder (foreldre, hjemmesituasjon, helse, påkledning, kosthold, skolefaglighet, sosial kompetanse, fravær, personlige styrker og utfordringer) Foreldrenes syn på situasjonen Evt. forsøkte tiltak i skole, barnehage, helsestasjon, fht, mm) Hvor lenge har bekymringen vedvart Alvorlighetsgrad Kjenner foreldrene til meldingen? HUSK AT FORELDRE IKKE SKAL INFORMERES PÅ FORHÅND OM DET MELDES OM MISTANKE OM VOLD ELLER OVERGREP!!! 32

33 Risiko og sårbarhetsanalyse Samarbeider vi godt nok? Hva vil være viktige tiltak for å sikre godt samarbeid mellom skoler, barnevern, og andre som arbeider med utsatte barn? 33

34 Meldeplikt jf barnehageloven 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester 4-10, 4-11, 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer. 34