Folketellingen i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketellingen i Norge"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIK VII.. Folketellngen Norge desember 0. Femte hefte. Blnde, døvstumme, åndssvake, snnssyke og vanføre. (Recensement du er décembre 0: V. Aveugles, sourdsmuets, dots, alénés et estropés.) Utgtt av Det Statstske Centralbyrå. KRISTIANIA I kommsjon hos H. Aschehoug & Co..

2 Fra den almnnelge Folketellng desember 0 forelgger følgende verker : Hefte. Folkemengde de admnstratve nndelnger m. v. (Norges Offselle Statstkk V 0.). Fnner og lapper. Hjemsendte norsk^amerkanere. Dssentere. Blnde, døve og snnssyke. V.. Bebodde hus og husholdnnger. V.. Folkemengde fordelt efter lvsstllng. V.. Folkemengde efter kjønn, alder og ekteskapelg stllng samt fødested. Fremmede staters undersåtter. VI.. Folkemengde efter lvsstllng med angvelse av alder og ekteskapelg stllng. VI 0. Hovedoversgt VI. Fra Folketellngen 0 forelgger trykt: Hefte. Folkemengde og areal Rkets forskjellge deler. Hussanlnger på landet. VII.. Trossamfund. VII 0.. Folkemengden efter kjønn, alder og ekteskapelg stllng. VII.. Folkemengden fordelt efter fødested. Fnner og kvener. Andre lands statsborgere. NorskAmerkanere. VII.. Bolgstatstkk. Byer. VII. Aas & Wahls boktrykker A/S, Krstana.

3 Innhold. Innlednng,. Materalet *. Blnde *. Døvstumme V. Åndssvake og snnssyke 0*. Vanføre og arbedsudyktlge *. Personer med vesentlg nedsatt arbedsevne *. Personer med flere lyter' *. Den geografske fordelng av blnde, døvstumme, åndssvake, snnssyke og vanføre * Tabeller. Tabell. Antallet av blnde, døvsbumme, åndssvake, snnssyke, vanføre og helt eller delvs arbedsudyktge (andre). Rket. Fylker. Fogderer. Herreder. Byer. Hjemjsfeavnskonmune og bosted. De blnde, døvstumme, åndssvake, snnssyke og legemlg vanføre fordelt efter fødesteder med oplysmng om når vedkommende lyte er fremtrådt U A. Blnde fordelt efter alder og efter folndherbens fremtreden B. Døvstumme fordelt efter aldter og efter døvhetens fremtreden... C. Åndssvake fordelt efter alder og efter åndssvakhetene fremtreden... 0 D. Snnssyke fordelt efter alder og efter sy'kdonmens fremtreden E. Vanføre under år fordelt efter alder og efter vanførhetens fremtreden SF. Helt arbedsudyktge (landlre) fordelt efter aldear og efter uførheten» fremtredlen A. De blnde fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelg «stllng B. De døvstumme fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelg stllng... C. De åndssvake fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelg stllng... D. De sånnsjsyke fordelt eftør kjønn, alder og ekteskapelg stllng E. De vanføre fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelg stllng F. De (belt arbedsudyktge (andre) fordelt efter kjønn, alder og lefeteslkapelg stllng A. De blnde fordtelt efter foraørgelsesmåten B. De døvstumme fordelt efter fbraøngelsesmåtea, C. De åndssvake fordelt efter forsørgelsesmåten D. De snnssyke fordelt efter forsørgelsesmåten E. De vanføre under år fordelt efter forsøngelsesmåten 0 F. De helt arbedsudyktg under år fordelt efter for&ørgelæ&måten 0 G. Personer med «vesentlg nedsatt arbedsevne» under år fordelt efter forrsørgelsesmåten 0 Overøettelse tl fransk av tabell (AG) 0 A. Blnde over år fordelt efter erhverv 0 B. Døvstumme over år fordelt efter erhverv 0 C. Vanføre alderen år fordelt efter erhveorv Sde

4 Table des matères. Introducton. Pages. Les matéraux *. Aveuglas ". Sourdsmuets *. Idote et alénés 0*. Estropés et personnes ncapables de travaller *. Personnes partellement neapables de travaller *. Peraommes avec pluseurs nfrmtés *. Réparttoa géographque des aveugles, sourdsmuets, dots, alénés et estropés * Tableaux. Tableau no.. Aveugles, sourdsmuets, dots, alénés, estropés et personnes complètement ou partellement ncapables de travaller. Royaume. Préfectures. Soûlspréfectures. Commune» rurales. Vlles. Commune de drot et domcle. Aveugles, sourdamuets, dots, alénés et estropés suvant les leux de nassance avec ndcaton à quelle époque l'nfrmté est survenue. A. Répartton des aveugles paa* âge avec ndcaton de l'âge où la cécté est survenue B. Répartton des sourdsmuets par âge avec ndmton de l'âge où la surdté est survenue C. Répartton des dots par âge avec ndcaton.de l'âge où l'dotsme est survenu. 0 D. Répartton des alénés par âge avec, l'ndcaton de l'âge où la malade est survenue. E. Répartton des estropés audessous de ans par âge avec l'ndcaton de l'âge où l'mpotence est survenue F. Personnes complètement ncapables de travaller (autres) pax âge avec ndcaton de l'âge où l'nvaldté est survenue A. Aveugles suvant le sexe, l'âge et l'état cvl B. Sourdsmuets suvant le sexe, l'âge et l'état cvl C. Idots.suvant le sexe, l'âge et l'état cvl.d. Alénés suvaat le sexe, l'âge et l'état cvl E. Estropés suvant le sexe, l'âge et l'état cvl F. Personnes complètement ncapables de travaller (autres) suvant le sexe, l'âge et l'état cvl A. Aveugles suvant les moyens d'exstence B. Sourdsmuets suvant les moyens d'exstence C. Idots suvant les moyens d'exstence D. Alénés suvant les moyens d'exstence E. Estropés audessous de ans suvant les moyens d'exstence.. 0 F. Personnes audessous dte ans complètement ncapables de travaller suvant les moyens d'exstence 0 G. Personnes audessous de ans partellement ncapables de travaller suvant les moyens d'exstence 0 Taductàon en franças du tableau (AG) 0 A. Aveugles audessus de ans réparts par professon 0 B. Sourdsmuets audessus de ans réparts par professon 0 C. Estropés de ans réparts par prlofesson

5 Innlednng.. Materalet. Les matéraux. Den statstkk over blnde, døvstumme, åndssvake, snnssyke og vanføre som optas ved folketellngene vl alltd være beheftet med større eller mndre mangler. For det først er det vanskelg for kke å s umulg å få skarpe defnsjoner på de forskjellge lyter. M,en selv om defnsjonen fra medsnsk synspunkt er klar nok, er den kke alltd overensstemmende m ed den almene opfatnng og vl av den grunn kke opfattes av dem som skal g opgavene ved en folketellng (jfr. Folketællngen 0. Hovedoversgt. N.O.S. VI.. s. ). Nedenfor kommer man nærmere, tlbake hertl. Tl grunn for bearbedelsen 0 er lagt den hjemmehørende folkemengde. For å få en. korrektere Opgave over den geografske fordelng av de blnde, døvstumme etc. har man fordelt dem både efter hjemstavnskommune.? bosted og fødested. Nye ved denne folketellng er opgavene over når blndheten, døvstumheten ete. er fremtrådt. Dsse opgaver er tabell kombnert med alderen ]O.. Blnde. Aveugles. Ved blnde har man tellngen 0 som ved tdlgere tellnger forstått alle som kke hadde gangsyn. Av dslse blev der 0 ta.lt. Antallet av blnde har sden vært: Blnde. Aveugles. Tellngstd. Date de recensement. Menn. Ffommes. Kvnner. Femmes. Tlsammcn. Total. Forholdstall pr. 000 nnb Pour 000 hahtdntft. desbr.»»» januar» desbr. 00» 0» Der var absolutt flest blnde, nemlg. Pr. 000 nnbyggere var antallet størst (.0). Senere bar der vært en nedgang tl 00. Fra 00 tl 0 har antallet av blnde steget, særlg de sste år. I 0 var antallet bare 0 lavere em. Blndheten stger sterkt mod alklere og er alle aldersklasser mer utbredt blandt mennene enn blandt kvnnene. a.

6 * Blnde pr. 000 nnbyggere, forskjellge Aveugles pour 000 habtants. aldersklasser. Alder. Age.! Menn. 00 Hommes. 0 0 J Kvnner. 00 Femmes år. Ans..»».. 0»»..»».. 0»»..»».. 0»»..»».. 0»»..»». 0»»..»».. 0»».. Gô»» 0»»..»».. 0»»..»».. 0»»..»».. 00 år og over. 00 ans et plus \ \ I alt. Total Den stgnng (blndheten såtete tår som før er omtalt synes å være begrenset tl aldersklassene 0 år og over. I de yngre aldersklasser synes der å ha vært en del tlbakegang; men da tallene her er så små, vl tlfeldghetene splle en stor rolle. I tabell A er de bltnde frøclelt efter alder desbr. 0 og det aldersår de er bltt blnde. Et sammendrag av denne tabell gr følgende: Absolutte tall. Chffres absolus. Chffres Pro cent. relatfs. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. I alt. Total. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes, alt. Total. Blnde fra føåselen. Cécté natu \ rele ; Blnde fra barnealderen. Cécté de I l'enfance I Blnde fra voksen alder. Cécté de \ l'âge adulte j 0 Blnde fra uopgtt alder. Non déclaré! j I alt. Total

7 " " " " De fleste er altså bltt blndte etterat de er bltt voksne, og herav gjen en stor del efter års alder (0 av 00). De blnde over år fordelte sg slk efter ekteskapelg stllng: Absolutte tall. Chffres absolus. Procent. Chffres relatfs. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. I alt. Total. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. I alt. Total Ugfte. Non marés Gfte. Marés. Før gfte. Dvorcés ou veufs T alt. Total Sammenholdt med hele befolknngen vser det sg at der er relatvt få ugfte blandt blnde menn og relatvt flere ugfte blnde kvnner enn blandt befolknngen ellers. (Folketellngen 0, hefte, p. *.) Danne forskjell mellem menn og kvnner skyldes for en vesentlg del den ulke aldersfordelng, således som det vl fremgå av nedenstående tabell: Antall gfte og før gfte pr. 000 menn eller kvnner. Marés, amorcés ou veufs pour 000 hommes ou femmes. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. Ader. Age. Den hele befolknng*. Po] ml a t on totale. Blnde. Aveugles. Den hele befolknng. Populaton totale. Blnde. Aveugles år. Ans»» 0»»»» 0»» 0»» fïo»» 0 år og over. 0 ans et plus Som ventelg er antallet av gfte og før gfte langt mndre blandt de blnde enn blandt hele befolknngen.

8 Av tnl.oll A er dannet, nedenstående pct.tall : Blnde fordelt efter f orsørgelsesmåten. Aveugles suvant les moyens d'exstence. Menu, Hommes. > * s s += o! It S; + $ s "S S s bb S» Q S S ffetlg fo Entretenu "tstunca pu g.& o tb sî H ^. s tnder år. Au dessous ds ans år. Ans 0»» fo»» f år og over. ans et plus < > , , I at Total Kvnner. Femme*. r ^ : S S à, ^ s g.. >. & IJ! ^.r, ^ * l Tnder år. An dessous de ans år. Ans 0»» 0»» år og over. ans et plus I at. Total ,0! Det er her vanskelg å sammenlgne for,s,c*rgel&småten for menn og kvnner da vel 0 pct. av kvnnene som er beskjeftget med arbede stt hjem er regnet som prvatforsørgede. Det synes d«g som om kvmnene langt større utstreknng enn mennene må søke offentlg understøttelse.

9 Fordelngen efter lvsstllng fremgår av tabell ( A, som omfatter blnde personer over ar og all arbedsfortjeneste, selv om det uttrykkelg er berhverv. Et sammendrag for hovedgruppene gr følgende: Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. I. Jordbruk, skogbruk, fsker. Agrculture, sylvculture, pêche II. Industr. Industre... / 0 III. Forretnngsvrksomhet. Commerce... 0 IV. Immaterelt arbede. Professons lberales et admnstraton publque! 0 V. Husarbede og dagarbede. Traval domestque et traval à la journée VI. Uten arbedsefhverv, føderåd, pensjon, j Sans professon, renters, pensonnés, etc. ; j I at. Total I I! Tallene for 0 er kke helt konforme med tdlgere år. Den sterke nedgang antall personer gruppe V skyldes for en stor del at husmødre, og hjemmeværende voksne Lkeledes er antallet av dagarbedere 0 på grunn av en omhyggelg revsjon sterkt mnsket. I gruppe I er de fleste gårdbrukere og småbrukere ( 0: 0 menn). Mens de beskjeftges med kurvmaker, smekker og trehusmannlge blnde ndustren vesentlg fldsarbede (), er kvnnene vesemtl g strkkersker, veversker og spnnersker ().. Døvstumme. yourdsmuets. «Ved Døvstumhed menes Stumhed paa G rund af Døvhed, eller, overført, en ved Døvhed foraarsaget uforsftaaelg eller mangelfuld Tale.» (Uchermann: Døvstumme Norge I Kra. p..) Denne defnsjon av døvstumme turde være den almndelge, men selvfølgelg er også her grensen noget flytende, dels overfor tunghørthet, dels overfor åndasløvhet, (Uchermann. c. p..) Dette gjør naturlgvs folketellngems tall mndre skre. Ved. tellngen 0 bl( v gtt følgende rege>l : «Som døvstumme anføres alle døve som kke har fuldstemdg normal taleevne.

10 * Efter de forskjellge folketellnger har antallet av døvstumme (sourdsmuets) (døve) vært: Tellngstd. JJate de recensement. Monn. Hommes. Kvnner. Femmes. Tls. Total. Forholdstall pr. 000 nnb. Sourd.smuets pour 000 habl desbr. S jan. desbr. 00 o Opgavene for 0 omfatter mange tunghørte og kan derfor kke sammenlgnes med opg&vene før eller senere (jfr. Folketællngen 0. Hovedoversgt p. ). Relatvt sett er antallet av døvstumme gått tlbake sden 0. Innen de enkelte aldenaklasser var forholdet følgende : Døvstumme pr. 000 hver aldersklasse. Sourdsmuets suvant Våge; chffres relatfs. Alder. Age. Monn. 00 Hommes. 0 kvnner. 00 Fe urnes ô , år. Ans I alt, Total Mens antallet av døvstumme de to yngste aldersklasser både for menn og for kvnner relatvt sett CT steget, synes det som om dfet har gått ned for aldersgruppene 0 nntl år. Når antallet av døvstumme kvnner er relatvt langt mndre enn antallet

11 * av døvstumme menn, kan dette dels skj ldes en relatvt større dødelghet blandt døvstumme kvnner (Uehermann. c. p. ), deh en større tlgang på erhvervet døvstumhet blandt menn enn blamdt kvnner. Herpå tydbr også at det relatve antall av døvstumme kvnn yngste ner er større enn blandt nemnene d aldersklasse. De døvstumme 0 fordel efter alder ved døvhet en s fremtreden Sourdsmuets en 0 réparts d' après l'époque du commencement de la sufdté. Absolutte tall. (^hffres absolu*. IVt.tall. (lll/fres relatfs. Menn. j Kvnner.j I alt. Menn. Kvnner. Hommes. \ Femmes. \ To n. Hommes. Femmes. I alt. Total. Medfødt. Surdté naturelle Før års alder. Avant an års alder. an» ans»»»»»»»» års alder. ans Uopgtt alder. Age non déclaré I alt, Total 000 G (l , Denne tabejll bekrefter dr. Uehermanns antagelser om at der er relatvt flere kvnner enn menn med medfødt døvstum!.pf Omtrent 0 pet. av døvsturahet e medfødt, Deranrøt optrer døvstumheten hyppgst. leveår, noget som er påvst av 'ere statstkere. (TTehermaun. e, p..) Om årsaken tl døvstumheten gr folketell: lgen kke nogen oplysnng^ men ett forhold fmner v d'og å burde påpeke. Der er et rea. vt stort antall døvstumme personer født og 0. Særlg utpreget?r dette for personer alderen år (f. ), en aldersgruppe som forhc Id tl 000 levende denne alder vser et større tall enn de omkrnglggende aldersår. Det er mulg at dette henger sammen med n sterk utbredelse av bl. a. skarlagensfel>er årene, tl dels også 0. Det vl de skkerlg en være verdt en nærmere undersøkelse, for forholdet er kke begrunner et større antall fødte vedkommende år. De døvstumme fordelte sg slk efter ekteskapelg stllng: Ekteskapelg stllng, Etat cvl. I enn. H Absolutte tall. Chffres absolus. Kvnner, alt. Femmes. Total. Pct. tall. Chffres relatfs. Menn. j Kvnner. I alt. Hommes, Femmes.! Total. Ugfte. Célbatares Gfte. Marés Før gfte. Veufs ou dvorcés I alt, Total !..0.0!

12 forhold tl hele befolknngen er der et relatvt langt mndre antl av både gfte o;. før gfte, blandt menn og kvhmer. Efter alder har v følgende antall av gfte UL før gfte: Antall gfte og før gfte pr. 000 menn eller kvnner (døvstumme). Nombre de marés, veufs ou dvorcés pour 000 hommes ou femmes (sourdsmuets), AJder. Age. Ment. Kvnner. Femmes år plus år. Ans»»»»»»...»»,»»»» og ovea*. 0 ans et 0 00 ÆQ 0 0 Tallene er noget ujevne, men vser for alle aldere relatvt mndre antall gfte og før gfte blandt de døvstumme enn nnen hele befolknngen. De døvstumme fordelt efter forsørgelsesmåte. Les sourd,smuets réparts d'après les moyens d'exstence. Menn. Hommes. Eget lønnet erhv. Exerçant une professon. Prvat forsørge Entretenu put secours prvé.,"" «^ s ^ C "g l PH Pensjon. Penson. t ^ Tnder år. Au dessous de ans.. år. Ans 00»». år og over. ans et plus I.alt. Total

13 Kv l nor. Femmes. lt t III tc fe t) Hl I s ' al.fc. Total. Under år. Au dessous de ans. år. ^ÎIS... 0»»... 0»»... ( år og over. ans et plus ! I at. Total Antall døvstumme som : forsefrce sg ved eget lønnet enhverv er sttønst al der en 0 år og åer lang* større for menn enn for kvnner. I de fleste aldersgrupper er det tl. gjengjeld langt flere kvnner enn menn som er offentlg eller prvat forsørget, et forhold som svarer tl det v har påvst for de blnde. Av nteresse er det ganske store antall døvstumme forsørget ved eget lønnet erhverv, og at dette er mer almndelg enn blandt de blnde^ de samme aldersklasser. De døvstumme fordelt efter lvsstllng. Les stmrdsmmeks réparts d'après professon H. H. F. H. F, H. F. I. Jordbruk, skogbruk, fsker. Agrculture, sylvculture, pêche.. ] I. Industr. Industre fl. Forratnngsvrksomh. Commerce IV. Immaterell vrks. Fro fessons lbérales et admnstraton publque V. Husarbede og dagarbede. 'Traval domesuque et traval à la journée Vf. Uten arbedserhverv, føderåd, pensjon ete. SOMS professon, renters, pensonnés, etc ! 0 I 0 0 E at. Total 0!

14 Tallene fra tellng tl tellng er kke helt konforrne; særlg vl merkes det store brudd 0. Heller kke for tdlgere år er nndelngen grupper ensartet med den 0, men så meget synes dog å fremgå at et stadg stgende antall døvstumme personer har fått sysselsettelse ndustrell vrksomhet, d. v. a de fleste er beskjeftget som håndverkere. Følgende spesfkasjon av gruppe II (ndustr) gr en bedre overskt over dette: Menn. Hommes. Kvnner. Femmes Håndverkere Artsans. Småndustrdrvende. Petts ndustrels Håndverksarb. og arb. ved småndustr. Ouvrers de méters et ouvrers de pette ndustre. Annen ndustr. Autres ndustres 0 l'j' ' } Medreg. bl. H. v. G q 0 Medreg. W. H. v. Q I alt. Total 0 0 V ser at de fleste er enten håndverkere, hådverksarbedere eller beskjeftget med småndustr. De fleste kvnnelge småndustrdrvende var 0 syersker (), mens mennene fortrnsvs var sysselsatt med skomakerarbede ( skomakere, skomakerarb. og S'ko.fabrkkarbedere). Antallet av døvstumme skreddervrksomhet var alt ( skreddere og skredderarb.).. Åndssvake og snnssyke. Idots et alénés. Det er ennu vanskelgere å få nøaktge opgaver over åndssvake enn over blnde og døvstumme. Grensene mot tungnemme og «snker» er uskre, og ofte vl en lægmann forveksle de åndlssvake og dem som er åndssløve på grunn av alderdom. Man har derfor gtt den regel at «normale mennesker med små åndsevner (snker) regnes kke som åndssvake, heller kke de alderdommen gnadvs åndssløvede». I 0 var ved åndssvake tdlføet : «fra fødselen eller den tdlgste barndom», mens man også der bemerknngen onn utfyllngen av skjemaet gjorde opmærksom på at «snker og lgnende åndssløve må kke medregnes som åndssvafee» (FolketæBngen 0, Hovedoveredgt p. p. ). Den samme form 'hadde spørsmålet også 00. Den tlsvarende 'bestemmelse har man også den danske og svenske folketellng. Â fastslå de snssykes antall har vært vanskelg, og opgavene er derfor kke fullt ut sammenlgnbare fra tellng tl tellng. Noget annet er heller kke å vente når man

15 tar betraktnng den store forandrng som er foregått også lægenes syn på sjclsforstyrrelsene de sste 00 år. (Paul Wnge: Den norske sndssygeret hstorsk fremstllet. Bnd I, II og III. Kra. VcLselskaps skrfter. Matematsk naturv. klasse. No. 0', no. og no..) I blev der foretatt en nornfcnatv tellng av de snnssyke (snnssvake) som blev karaktersert slk:. «Manae, eller saadanne der lde af en almndelg langvarg Forstyrrelse alle Forstandens Handlnger, forbunden med em mene eller mndre Heftghed, Vrede eller perodsk Rasere».. «Melanchole. eller saadanne der plages af fæe Ideer, eller lde af en partel Sndsforvrrng udelakkende henvendt paa en eneste Gjenstand ellet paa en særdeles Række af Gj enst an de, udenfor lvlk. «Démentes, eller saadanne, dt af de ntellektuelle Evner og altsaa Maa de udvklede».. «Idotc: Saadanne der lde vklng af de ntellektuelle Ermer. (Holst: Beretnng, Betænknkg og Indsltllng fra en tl at undersøge de Sndssvages Kaar Norge nedsat Kongelg Konnmsson. Chra. ). (Holst: Om Antallet af Sndssvage, Blnde og Døvstumme Norge. Norsk f. Lægev. R I B. 0 p..) Tellngen nneholdt dte aammé spørsmål og dem «samme gruppe nndelng som, mens man gkk over tl nye norske (dlanske) betegnelser, det man hadde grupper: «a) Fjante r, eller saadanne de Udvklng af Fo<rstandsevnerne.. (Gale) eller saadanne der lde af en HeMghed, Vrede og Raser.» Derved var der vrkelgheten >n Fornuften synes mere eller mndre sund». r lde af en almndelg Svækkelse eller Ophævelse oprndelg have besddet dsse, endog paa sædvanlg af en medfødt større eller mndre Mangel paa Ud. B. Døvstumme régnas kke nødvendg lerblandt>\ lde af en almndelg Svækkelse eller Mangel paa Medflødtt.. Opstaaet efter Fødselen, b) Rasemde langvarg Forstyrrelse Forstanden, forbundet med gjort et ganstke betydelg brudd tellngene som dr. Wnge karakterserer så: «Tæll gsschemaet gav desværre de gamle grupper nye navn og frembragte yderlgere konfuson ved at tlføe no gle høst uheldge, eller endog lgefrem urgtge forklarnger^ Skjemaet nmeholder kke nogen rubrkk for melaakolske. Det er mulg at dsse er tatt med, av nogen under «Fjanter efter Fødselen»,, av andre under «Rasende» (Holst Sndssyge, Blnde, Døvstumme og Spedalske Norge. N. Mag. f. Lægev.), men det er jo også mulg at de er helt utelatt. Også anvendte datte skjema, mens man og hadde følgende; spørsmål : «Sndlssvag, Døvstum eller Blnd. Er nogen sndssvag, åa skrv om hå (hun) har været dette fra de førs Baracaar eller kke». Herved blev den tdlgere tredelng opgtt^, og man nøet sg med å få rede på de samme to grupper som ennu er grunnlaget for tellngens opfatn g. I hadde man endret regeler tl det mere fullstendge : «Om Sndsstvage (herunder Vanvttge, Tungsndge, Ido er, Tullnger, Snker o. dsl.). I Tlfælde Sndssvaghed og Dø 'stumhed anføres denne RubrJk, hvorvdt samme er ndtraadt efter det fyldte de A Når der spørres om hvlken grad tellngene kan anses som fullstendge, får v dels ta hensyn tl spørsmålenes endrede form, dels tl opfatnngen blandt dem som skal besvare dsse. Professor Holst nevner den anførte beretnng om det sste punkt at «enkelte Præsber toa ve bemærket, at deres Almue ha: e ugjerne opgvet deres Sndssvagc, af Frygt for, at dsse skulde ndsættes «Dollhus e»» (p. ). Denne frygt veer vel nu svært lte, men kke desto mndre tyder en revsjon av opgavene på at tellngene kke har fått

16 * med alle åndssvake og snnssyke. (Holmboe: De aandssvakc og sndssyke Norge ved folketællngen den Iste desember 0 N. f. Lægev..) Der vl alltd være mange «am.synes det er mndre pent å karaktersere sg selv eller sne nærmeste sam snnssyk, og dessuten får v huske at grensen mot snnssykdom er meget flytende. Hvor én ser utslag av et nervøst temperament, ser andre den snnssykes vrangforestllnger. Dessuten vl mulgens en del som har vært snnssyke bl opført som sånnssyke, selv om de på det tdspunkt kan ha vært normale. Det er derfor vanskelg å bedømme utvklngen helt korrekt på grunnlag av folketellngens tall. (Folketellngen 0. Hovedoversgt p. p. 0.) Antall av snnssyke. Nombre d'alénés. Tellngstd. Date de recensement. Åndssvake (snnssyke) fra fødselen. Idotsme naturel. H. I alt. Total. H. Snnssyke. Alénés. I alt. Total. Forholdstall pr. 000 nnbyggere. Pour 000 habtants. Åndssvake. Idot a. Snnssyke. Alénés. I alt. Total. S! 00! desbr. ; ! nl 0! 0!. jan 0 j,!! desbr ; 0 0 ' 0! V ser av denne at antallet av både åndssvake og 'smssyke. har steget og det sste tdsrum endfogså ganske sterkt. De to første tellnger har vært ufullstendge, og tellngen var mslykket. (Bdrag tl en norsk befblkngsstatstk. N. O. S. C. no., p..) Der er her utvlsomt kommet for mangle med blandt de åndssvake. Tl gjengjeld er antallet vsstnok angtt for lte. 00., på grunn av den nye om spørsmålene da fkk. (BJolnboe : De.aandssvake og sndssyke 0. N. for Lægev..) De tellnger mm her skulde g helt emsartede tall er og, og, og, 00, 0 og 0, og' dsse vser at antall personer som er åndssvake fra fødselen eller den tdlgste barndom alltd hjar vært stgende. Det samme har også vært tlfellet Sverge. (Folkraknugen 0. IV. Sv. O. S. p. *.) Antall snnssyke er kke så sterkt påvrket av de skftende oppfatnnger. Det ser ut som om også dsse sykdommer alt alt har tltatt sterkt. I sste tår er dog stgnngen relatvt «ett lten. Medeualdrektør Holnboe uttaler ( den tdlgere nevnte avhandlng) om stgnngen fra 00 tl 0: «Antagelg spller de stedse økede krav, som lvet staller på de fleslte områder, og den stedte sterkere lanspændelste af alle evner, som betnges dlenav, en roll'e. Men alt forklares neppe herved aleme. Som et moment av betydnng for sndssygdommens t lt agen har jeg... fremholdt emlgratonen.»

17 " Fra SÔ tl var der en stor utvandrng, lkeså fra 00 tl 0, de tdsmm da antallet av snnssyke steg sterkest. Fra 0 tl 00 var der gode tder, og tl tross for den fel som kleber ved folketellngens angvelser av de snnssyke 00 har der nok vært forholdsvs lten stgnng. I det sste tår har der omtrent kke vært nogen utvandrng, men tl gjengjeld har verdenskrgen med sne abnormale forhold bragt sådanne tlstander, at de mulgens, om kke drekte, så hvert fall ndrekte, har øvet voldsomme psykske forstyrrelser. Den sammenlgnng med utvandrngen som man tdlgere har ment å kunne påvse vl derfor vesentlg grad forstyrres ved denne tellng. Sammenhengen nellem utvandrngen og snnssyk dommenes vekst, krgstdens nnflydelse på de snnssykes antall er dog kke bevst. De er hypoteser hvs holdbarhet trenger nærmere undersøkelse. Man kan vel gå ut fra at det stadg stgende kjennskap tl snnssykdommene vrker tl å, gjøre tellmgsresultatene skrere. Antallet av snnssyke f orpleetmed statsbdrag (lov av jun ). Nombre d'alénés sogné aux dépenses de l'etat. I alt. Antall. Nombre total. På asyl. Aux asles d'alénés. Antall. Pet. Nombre. I Pourcent Opgavene over de a.sylbehandlede er naturlgvs de skreste. Også antallet av asyler og de forpleede vser en sterk stgnng Smnssykeasyler. Asles d'alénés Antall. Nombre. Belegg ved utgangen av året Alénés à la fn de l'année. 0 Stgnngen snnssykeasylenes antall gjør det vanskelg å bedømme utvklngen på grunnlag av dsses beretnnger, men det må vel antas at der vrkelg har funnet sted en stgnng også antallet av snnssyke. I løpet av året. Innbefatter nogen åndssvake.

18 Åndssvakes og snnssykes aldersfordelng. Idots et a'énés réparts d'après l'âge. Åndssvake. Idots. Snnssyke. Alénés. Alder. Age. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes år. Ans 0»» lô»» 0»»»» 0»»»» 0»»»» 0»»»» 0»»»» 0»» år og over. ans et pk G ' , Dot fremgår av denne tabell at antallet av åndssvake er relatvt større de eldre aldersklasser 0 enn 0. Da det er lte trolg at forbedrng de åndssvakes dlødelglet er så meget større enn befolknngens for øvrg, lgger det nær å «rta at omgavene fra 0 er ufullstendge. Følgende beregnng vl vse dette: Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. I at. Total. Antall åndssvake efter tellngen 0. Idots suvant le recensement en 0.. Åndssvake født efter 0. Idots nés après 0 Mulgens bltt åndssvake efter 0, født før 0. Personnes probablement devenues dots après 0, nées avant 0 Det høeste antall åndssvake som kunde h,a levet y 0. Le plus grand nombre d'dots qu pouvat avor vécu V l$%0 Efter folketellngen 0 levet. Idots suvant le recensement en

19 I ;f: V har altså enten fått med for mange åndssvake 0 eller for få 0. Her har v enda gått ut fra at ngen dødsfall har funnet sted blandt de åndssvake som levet 0. På dette som på mange andre områder er der meget som tyder på at tellmgsmåten personsedler, kfr. lster har gtt nøaktgere resultater. Den største fel ved tellngen forekommer yngste alderøår, hvor åndssvakheten lettest blr uopdaget. Men heller kke eldre aldersår er felen lten. Såvdt v kan tyde op gavene har antallet av åndssvake 0 vært angtt altfor lavt. Der er meget som taler for at veksten de åndssvakes antall 0 tl 0 kke er vrkelg, men bare resultatet av en bedre tellng. Tallene tyder dessuten på en stor overdødelghet blandt de åndssvake 0 tl 0årene, og det tl tross for at den norske befolknngsdødelghet de samme klasser er meget hø. De snnssyke fordelt efter alder 0 og 0 fremgår av en tdlgere tabell (s. *). Sam man eer er ved sste tellng alle under år utelatt og betraktet som åndssvake. Tlfeldgheten kan også her splle.en rolle, nwn det synes å fremgå av tallene at tl og med aldersgruppen 0 for menn og for kvnner er det relatve antall snnssyke mndre 0 enn 0. For de høere aldere dermot lgger tallene både for menn og kvnner høere 0 enn 0. Av nteresse er den karakterstske stgnng antallet av snnssyke menn fra aldersklassen ^ år (. 0,. 0) tl 0 (. 0,.0 0) og den ganske sterke nedgang den følgende aldersklasse år (. 0 og. 0). Det kan vel betraktes som et resultat av den store tlgang på grunn av paralyss generals alderen 0 år og den stenke overdødelgheft på grunn av samme sykdom de følgende år. Snnssyk do mm er synes å forekomme oftere blandt menn enn ^blandt kvnner tl års alderen. Dette henger natkrlg sammen med at paralyss generals : som vesentlg angrper menn da (kulmnerer, samtdg som dementa fra den alder fremtrer overalt blandt kvnner. (Snnssykeasylenes vrksomhet N.O.S.) Alderen for åndssvakhetens fremtreden fremgår av tabell c. tall gr et sammendrag: Nedenstående Ad or for åndssvakheten» fremtreden. IJ époque du commencement de V dotsme. Åndssvake. Idots. Menn. Kvnner. Hommes. Femmes. Pet. Pourcent. I alt. Total Medf. Idotsme naturel TJopgtt. Non déclaré Før år. Avant an år. ans» S» 0» 0» I alt. Total V kan gå ut fra at omtrent pot. av ånds svakhet en er medfødt, og der er kke her stor forskjell på menn og kvnner. I de senere aldere vser der sg en avtagende tendens og det er svært få personer hos hvem åndssvakheten fremtrer efter det te år. Tallene er avhengge av aldersfordelngen blandt de åndssvake.

20 * For aldersklassen 0 år var forholdet følgende: Åndssvake 0 år. Idots 0 ans. Alder ved åndssvekkelses fremtreden. JS époque du commencement de l'dotsme. Antall. Nombre. Menn Kvnner. Fl o mm es. Fem m es. I alt. Total, Pet, Menn. Hommes. Pourcent. Kvnner.! alt. Femmes. I Total. Medf. Idotsme naturel Ant, medfødt. Probablement dotsme naturel For års alderen. Avant an.... år. ans»» 0» 0» G G!.*"> oa I alt. Total Det vser.stg at henmot 0 pct. av de åndssvake har vært dette fra fødselen. For de snnssyke har v regnet at sykdommen må være fremtrådt efter det de år. Da materalet nneholder så mange opgtte, er dette lte å bygge på. Nedenfor meddeles dog en tabell over de snnssyke efter alder ved sykdommens fremtreden. Snnssyke. Alénés. Alder. Age. Menn. Hommes. Antall. Nombre. Pct. Pourcent. Kvnner. Femmes. I alt. Total. Menn. Homme». Kvnner. Femmes. I alt. Total. år. Ans 0»»»» 0»»»» 0»»»» 0»» år og over. ans et plus Uopgtt. Non déclaré I alt. Total

21 * Såvdt v kan bedømme tallene er de fleste kvnner bltt snnssyke noget senere enn menn. Da mdlertd snnssykes antall er avhengg av tlgang og avgang blandt snns Sfyke gjennem en rekke av år, har v for å få en bedømmelse av de snssyfces aldersfordelng på den td da sykdommen første gang fremtrådte stlst antallet av for første gang nnkomne snnssyke asyler 0 forhold tl folkemengden desbr. 0. V har da funnet følgende tall : Gjennemsnttlg årlg antall snnssyke nnkommet for første gang asyl 0, fordelt efter alder ved snnssykdommens utbrudd. Le nombre moyen d'alénés pat an arrvés pour la premère fos en asle dans les années 0, répart d'après l'âge où la malade est survenue. Ader. Age. Menn. Hommes. Antall. Nombre. Kvnner. Femmes. Pr. 000 av folkemengden 0. Pour 000 habtants en 0. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. Under år. Au dessous de.m ans år. Ans 0»».0 G. 0.. G SO»» »»»» 0»» 00»» G Tallene er selvfølgelg for små, men v kan vel anta at forholdet mellem aldersklassene kke vlde bltt meget; forrykket om v hadde hatt Opgave over alle som blev snnssyke fordelt efter alder. Promlletallene (kulmnerer for menn alderen, efter å ha steget ganske raskt fra års alderen. Derefter avtar sannsynlgheten ganske langsomt tl alderen 0. For kvnner synes ogjså stgnngen å være avsluttet ved «års alderen, men derefter holde* tallene.sg!.nøe lketl 0 års alderen. Nu er der relatvt flere menn enn kvnner på snnssykeasylene,, og det er derfor vanskelg å avgjøre størrelsesforholdet mellem tallrekkene før menn og kvnner; men det synes som om kvnnene fra års alderen hyppgere enn menn blr snnssyke, et forhold som også fremgår av dlen foregående tabell. Tabell C gr os de åndssvake fordelt efter alder og ekteskapelg stllng. Bet fremgår herav at av gfte og før gfte fnnes åndssvake menn og åndssvake kvnner, altså alt. Det er kke mange (,%); men strengt tatt skulde der kke være nogen. Krkertualet av jul (hvlket på dette område først blev avløst av lov av ma ) bestemmer at «galnngen kke må tllates å komme ekteskap». Lkeledes bestemmer Chrstan tes Norske Lov at en trolovelse skal anses som ugyldg dersom vedkommende kke er «rød sn rette fornuft og forstand». Det lgger her at også åndssvake skulde utelukkes fra ekteskap, da bestemmelsen kke bare kan ramme snnssyke. (P. Wnge. c. Bd. I. p..) b.

22 * For åe snnssykes ekte ska psforlwld har v: Snnssyke. A Menés. Ekteskapelg stllng. Etat cvl. Ugfte. Célbatares Gfte. Marés.. Før gfte. Veufs ou dvorcés... Antall. Nombre. I Menn. Kvnner. Hommes. I Femmes I alt. Total. 0 Pct.tall. Menn. Hommes... Chffres relatfs. Kvnn o\ Femmes I alt. Total I alt. Total \ I)e fleste snnssyke var ugfte. gfte snnssyke : Fordelt efter alder var proeenttallet gfte og før Gfte og før gfte pr. 000 hver aldersklasse. Marés, veufs et dvorcés pour 000 suvant l'âge. Ader. Age, Menn. Hommes. Kvmne Femmes. år. Ans 0»»»» 0»»,.»» 0»» 0»» 0 (»» 0 år og over. 0 ans et plus For begge kjønn lgger dsse tall lavere enn nnen befolknngen, og motsetnng tl befolknngen for øvrg vser det.sg at antallet av gfte og før gfte snnssyke kvnner den hele td er relatvt større enn det tlsvarende laatall menn. De snssyke har selvfølgelg meglet lten utstreknng eget lønnet enhverv. De fleste er offentlg og prvat forsørget (kfr. tabell C og D). Det har derfor mndre nteresse å fordele dem efter lvsstllng ved folketellnger.

23 . Vanføre og arbedsudyktge. Estropés et personnes ncapables de travaller. For første gang er der ved norske folketellnger optatt spørsmål om vanførhet og arb edsu dyktghet. Der er gtt følgende nærmere bestemmelser: «Legemlg vanfør» og «>syk» understrekes bare for d/em som er helt arbedsudyktge eller har vesentlg nedsatt arbedsevne (se.spørsmål ) og for alvorlg vanføre og stadg syke barn. Spørsmål : «Arb e ds dyktg vesentlg nedsatt arbedsevne helt arbedsudyktg» og med følgende tlleggsregel : «Besvares for alle personer alderen år. De som kun er mdlertdg arbedsudyktge løst ett år angr sg som arbeddsdyktge.» Hvs årsaken kke tdlgere 'hadde vært anført, skulde deu anføres under spønsnål. Tabellen over vanføre og arbedsudyktge nneholder kke de blnde, døvstumme, åndssvake og snnssyke. Ifølge sakens natur må opgaven over vanføre og arbeddsudyktge bl uskre. Det er kke fagmenn som har fastsatt arbedsudyktghetsgrøden, og opfatnngen kan her være så rent forskjellg at denne tellng bare nogen grad vl kunne tjene tl velednng for en eventuell nnførelse av nvaldtetsforskrng. Ved folketellngen blev der alt talt vanføre, helt arbedsudyktge alderen år og med vesentlg nedsatt arbedsevne alderen år. Det vl være av ntéressée å sammenlgn folketellngens resultater med den representatve tellng som blev holdt anlednng av nvaldtets og alderdoms forskrng. Denne tellng blev gjort tl gjenstand for en sterk krtkk (se ltteratur utkast tl lov om uførhets og alderstrygd for det norske folk. Flertallets nnstllng s. ). Materalet blev forsvaret av drektør Kser, bl. a. «Bemærknnger om det statstske Materalle vedkommende InvalMtetSforholdene» Krstana 0. Men (krtkken fortsatte dog, således Folkeforskrngskomteents mndretalls nnstllng s.. I 0 blev der optatt en ttlleggstellng ang. nvalder over 0 år (se Mndretallets nnstllng s. 0 ff.). Lgnende nvaldetellng har r ært holdt de fleste land hvor spørsmålet om nnførelse av tvungen nvaldtetstrygd har vært utredet. Danmark danner dog (her en Undtagelse, det den nedsatte komté der fant at materalet vlde bl uskkert. Tl gjen optatt statstkk over arbedsftnvalder. (Dan gjeld blev der ved folketellngen marks Statstk. Statstske Medk.elelser.E..B..H.) En sådan lnvaldet ellng vl som nevnt kke kunne anvendes full utstreknng ved en fremtdg n valdtetsfor skrng bl. a. av den grunn at forskrngen vl fremkalle en rekke nye tlfelle. (Mndretallets nnstllng. Færden og N. Solberg : Overslag over folkepensjonertngens utgfte Utkast tl lov om uførhets og alderstrygd med motver. Blag,p.l.) For å få en. sammenlgnng n Hem den representatve tellng av og dem konplefcte av 0 har v beregnet antallet av nvalder som «kulde vært 0 densom proeenttallet ennu hadde væ^t ået samme som. (V har da benyttet de koeffden nyss nevnte avhandlng p..) senter som drektør Kær aagr Som nvald har v 0 rejg.net alle som var blnde, snnssyke og vanføre og var bltt dette voksen alder. De heljt arbedsudyktge er dessuten tatt med. Blandt de lelt a^bedsodyktge er tatt med letnn og kvnner, hvs udyktghet skyldes fel og mangler fremtrådt barneårene. Dsse burde for sammenlgnngens skyld vært.utsklt, mon materalet har kke vært bearbedet så^, at det har kunnet la sg gjøre. Omstående tabell gr resultatet av beregnngene:

24 Antall «nvalder» 0. Nombre d'nvaldes en 0. Uder. Age.. Beregnet. Menn. Hommes. Nombre calculé. Kvnner. Femmes. Observert. Menn. Hommes. Nombre observé. Kvnner. Femmes. J år. Ans 0»»»», 0»»»» 0»»»» 0»»»» (0»» ! 0 f alt. Total 0 Do observerte tall lgger de første aldere be/traktelg over de tall nvalmetellngen av vkle gtt, for de senere aldere dermot betraktelg under. Dea representatve tellng av gr fra og mod 0års alderen et altfor stort antall nvaldekvnner ; men man får ta betraktnng at en folketellng nettop fra denne alder, da nvaldenes antall blr ganske stort, vl g for små verder, forhold tl dem en nøaktgere tellng vkle g, og 'd'es's'uten tok tellngen med også de delvs arbedsuføre, og deres antall er sannsynlgvs stgende med allderen. Vanføre og helt [arbedsudyktge pr. 000 hver aldersklasse 0, Estropés et personnes tout à fat ncapables de travaller pour 000, réparts par âge, en Ader. Age. Menn. Hommes. Vanføre. Estropés. Kvnner. Femmes. Helt arbedsudyktge. {Incapables de travaller. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. Menn. Hommes. I at. Total Kvnner. Femmes. 0 år. Ans»» 0»»»» 0»»»» 0»»»» 0»»»» 0»»»» 0»»

25 I ovenstående tabell har v beregnet antallet av vanføre og helt arbedsudyktge pr. 000 levende hver aldersklasse. Pro mlle tallene er for de vanføne stgende tl og med alderen lo år, lgger noget lavere fra 0 0 år og stger så for senere aldersgrupper. Antallet av vanføre er alle aldersgrupper relatvt.større flor menn enn for kvnner. Tallene for de helt arbedsudyktge vser en stgnng tl 0 års alderen, dernæst en synknng som for mennene fortsetter ut 0års alderen, for kvnner dermot bare tl ut 0årene. Senere er der en ganske sterk stgnng. Allerede fra 0å.rs alderen lgger talene for kvnner høere onn for menn, dog døn første td kke mere enn at den samlede sum av vanføre og (helt arbeddsudyktge kvnvt st/ørre enn den tlsvarende sum for menn. ner først fra 0årene blr re lat Angående fordelngen efter alder ved vanførbetens fremtreden gr nedenstående tabell op ly anng : V anføre. Estropés. Alder ved vanførhetens fremtrede U époque du commencement de l'mpotence. Medfødt. Impotence naturelle. I barneårene. Be l'enfance... år. Ans 0»» 0»» 0»» 0 år Og mere. 0 ans et plus, TJopgtt, ant. voksen alder. N< déclaré, probablement de l'a adulte Helt uopgtt. Non déclaré I Monn. Hommes.! 0 = [ 0 I 0 Antall. Nombre. Pet.tall. Chffres relatfs. Kvnner. Femmes at. Total Menn. Hommes Kvnner. Femmes I at. Total I at. Total ! Ser man bort fra gruppen «helt uopgtt», synes det som om de fleste menn er bltt vanføre efter voksen alder. Relatvt langt flere kvnner enn menn led under medfødt vanførhet. Dette trer tydelger frem når v bare betrakter de vanføre, hos hvem lytet var opstått barneårene: anføre. Estropés. Antall. Nombre. Pct. tall. Chffres relatfs. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. Medfødt. Impotence naturelle.. I barneårene for øvrg. Estropés de l'enfance r alt. Total

26 * De helt arbedsdyktge er følgende tabell fondelt efter alder ved udyktghetens fremtreden : Arbedsudyktge. Personnes complètement ncapables de travaller. Alder ved arbedsudyktghetens fremtreden. L'époque du commencement de l'nvaldté. Antall. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. Nombre. I at. Total Pot.tall. Menn. Hommes. Chffres relatfs Kvnner. Femmes. I at. Total. Medfødt. Invaldté naturelle... Fra barneårene. De l'enfance... lo år. Ans ()»» 0»» 0»» 0»» (0»» "Topgtt, ant. voksen alder. Non déclaré, probablement de l'âge adulte Uopgtt. Non déclaré I at. Total De flestes arbedsudyktghet stanumer som ventelg fra lyter fremtrådt voksen alder. På grunn av det store antall personer med uopgtt alder for sykdommmens fremtreden er det umulg å bedømme om der her er nogen forskjell på de to kjønn. Den ekteskapelge stllng var (état cvl) : Vanføre. Estropés. Ekteskapelg stllng. Etat cvl. Antall. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. Non bre. I alt. Total. Pot.tall. Menn. Total. Chffres relatfs. Kvnner. Femmes. I alt. Total. TTgdftø. Célbatares Gfte. Marés Før gfte. Veufs et dvorcés I alt. Total

27 * Der er også her langt flerel ugfte enn for øvrg nnen befolknngen. helt arbedsudyktge (personnes ncapables de travaller) var: Blandt de Ekteskapelg stllng. Etat cvl. Antall. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. Nombre. alt. Total. Pct.tall. Menn. Hommes. Chffres relatfs. Kvnner Femmes. I alt. Total. Ugfte. Célbatares Gfte. Marés Før gfte. Veufs ou dvorcés I alt. Total Her fnnes der forholdsvs færre ugfte enn blandt vanføre, men dog flere eam nnen befolknngen for øvrg, Promlle ballet av gfte og før gfte de enkelte aldersklasser vser at også for dsse abnorme er der relatvt færre ubfte og før gfte. Gfte og før Marés, veufs fte pr. 000 hver aldersklasse. dvorcés pour 000 réparts par âge. Alder. Age. Vanføre*. Estropés. Arbedsudyktge. Invaldes. Monn. Hommes. Kvnner. Femmes. Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. ] år. 0»» 0»» JO» 0» 0» Ans»»»»» Der er relatvt færre gfte blandt kvnnene enn blandt mennene, og tallene lgger naturlg lamgt lavere for de v mf øre enn for de arbedsudyktge, et forhold som henger sammen med at vanførheten gjennemgående nntrer en tdlgere alder enn arbedsudyktgheten. De sstnevnte har således klke hatt samme ohanse tl å bl gft som. de vanføre. Som resultat av undersøkelsene på dette område kan ses at de abnorme kke har samme clanse for å bl gft tom den øvrge befolknng, dels ford deres abnormtet drekte stller sg hndrende veden, dels ford abnormteten mnsker deres erhvervsevne. Av do vanføre menn hadd 0 (,%) eget lønnet erhverv, (,%) blev forsørget pnvat, mens 0 (,%) fkk offentlg understøttelse. (,%) av vanføre kvnner hadde eget lønnet erhverv, 00 (,%) forsørgedes prvat og 0 (,%) offentlg, 0 (,%J var gfte husmødre, og 0 (,%) arbedet hjemme.

28 : Av de 'helt arbedsudyktge menn var (, %) prvat forsørget, (, %) forsørgedes for det offentlges regnng, (/ %) var enten fhv. gårdbrukere eller levet av egne mdler, (,%) hadde pensjon, og (,%) var fhv. arbedere o.. Av kvnnene hadde ( %) prvat understøttelse, (, %) offentlg understøttelse, 0 (, %) var gfte husmødre. En statstkk over de vanføre med eget arbeddserhverv (tab. C) vser følgende tall: Lvsstllnger. Professons. Jordbruk, skogbruk, fsker. Agrculture, sylvculture, pêche Industr. Industre Forretnngsvrksomhet og samferdsel. Commerce et transport. Immaterell vrksomhet. Professons lbérales, admnstraton publque Husarbede for fremmede og dverse dagarbede. Traval domestque chez autres et traval à la journée dvers... I alt med eget arbed'serhverv. Estropés avec une professon propre, total Menn. Hommes. 0 0 Kvnner. Femmes. De fleste men har arbede ved jordbruket, var gårdbrukere og hjemmeværende gårdbrukereønmer, var tjenere eller arbedere ved jordbruk og gartner, mens var ffekere. Av ndustrarbedene var skomakere, skomakerarbeldere, ansatt ved sagbruk o.., ved mekansk verksted eller annen metallndustr, vanføre menn var handlende og kontorfunksjonærer, var lærere og opsynsmenn eller vaktmestere. vanføre kvnner tjente tl lvets ophold ved søm, mens var huslge tjenere og husbestyrernner.. Personer med vesentlg nedsatt arbedsevne. Personnes partellement Incapables de travaller. Opgavene over dsse <er de uskreste det hele materale. nedsatt arbedsevne blev 0 opgtt tl under år. og kvnner. Aldersfordelngen var: Répartton par âge: Antallet av personer med Av dsse var mena Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. I alt. Total. Under år. Au dessous de ans år ans 0» 0» I alt. Total

29 Av dsse hadde 0 (, (,%), av kvnnene bare mødre og atndre kvnner sqm * ) eget lønnet erhverv, av mennene endogså (,%). Tl gjengjeld var der gfte lusutførte husarbede for slektnnger, altså alt 0 (, %) kvnner som vel utførte noget arbede for sne nærmeste. Det samlede antall Personnes avec. Personer med flere lyter. Personnes avec pluseurs nfrmtés. eheftet med en eller flere lyter 0. une ou pluseurs nfrmtés en Menn. Hommes. Kvnner. Femmes. I alt. Total. Blnde. Aveugles Døvstumme. Sourdsmuéts.., Åndssvake. Idots Snnssyke. Alénés Beheftet med flere lyter. Persor nes avec seurs nfrmtés I alt. Total Dertl kommer vanføre under år samt helt arbedsudyktg alderen år og de samme aldere med vesentlg nedsatt arbedsevne. Antallet av personer med flore lyter fnnes kke spesfsert tabellverket, hvorfor v Mtsetter en tabell for rket, bygder og byer. Antall personer med flere lyter. Nombre de personnes avec pluseurs nfrmtés. Bygder. Dstrcts ruraux. Byer. Vlles. Kket. Le royaume. Blnde og døvstumme. Aveugles et sourdsmuets Blnde, snnssyke og døvstumm î. Aveugles, alénés et sourdsmuet s Blnde, åndssvake og døvstum sourdsmuets.... Blnde, vanføre og døvstumme. sourdsmuets Døvstumme og snnssyke. Sourds Døvstumme, åndssvake og snn et alénés Døvstumme, vanføre og snnssyke pes et alénés ne. Aveugles, dots et Aveugles, estropés et muets et alénés. Sourdsmuets, dots. Sourdsmuets, estro 0 0

30 * Antall personer med flere lyter (forts.). Bygder. Dstrcts ruraux. Byer. Vlles. Kket. Le roy Åndssvake og vanføre. Idots et estropes Snnssyke og vanføre. Alénés et estropes Blnde, døvstumme og åndssvake. Aveugles, sourdsmuets et dots Blnde, døvstumme og snnssyke. Aveugles, sourdsmuets et alénés Blnde, døvstumme og vanføre. Aveugles, sourdsmuets et estropés Blnde, åndssvake og vanføre. Aveugles, dots et estropés Blnde, døvstumme^ åndssvake og vanføre. Aveugles, sourdsmuets, dots et estropes Derav følger d e t s a m l e d e a n t a l l (le nombre total): Bare med ett lyte. Avec une nfrmté. Med flere lyter. Avec pluseurs nfrmtés. I alt. Total. Blnde. Aveugles Døvstumme. Sourdsmuets Åndssvake. Idots Snnssyke. Alénés Vanføre (u. år). Estropés (au dessous de ans) I alt. Total 0 0 Der kan spørres om hvlke kombnasjoner av lyter der forekommer relatvt oftest. V har da benyttet følgende resonnement: Forekommer et lyte,, f. eks. åndssvakhet, lke hyppg blandt befolknngen som blandt vanføre, vål altså: åndssvake hele befolknngen åndssvake og vanføre åndssvake og lkeledes: vanfør re befolknngen u. åndssvake og vanføre vanføre

31 På tlsvarende måte kan de øvrge abnormteter sammenstlles. V skal her bare feste oss ved de lyter hvs kombnasjon optrer større antall. V har: D ø v s t u m m e. Sourdsmuets : Hele befolknngen. Populaton totale = 0,000 Åndssvak e. Idots : Hele befolknngen. Populaton totale = 0,00 V a m f ø r e. Estropés : Befolkn u. år. Populaton au dessous de ans = 0,00 D ø v s t u n n e og å n d s s v ke. Sourdsmuets et dots: Døvstumme. Sourdsmuets = 0,0 Døvstumme og å n d s s vake. Sourdsmuets et dots: Åndssvake. Idots Åndssvake og vanføre. Åndssvake og vanføre. Idots et estropés: Åndssvake. Idots Idots et estropés: Vanføre. Estropés = 0,0 = 0,0 = 0,0 Ovenstående tall vser at de undersøkte abnormteter har en mjeget sterk affntet. Tallene katn leses således: Mens v på mennesk blandt den hele befolknng fnner gjennemsnttlg djøvstumme, fnner v blandt 0 00 døvstumme som tllke er åndssvake, og på lgnende vs for alle de øvrge abnormteter. Den geografske fordelng av blnde, døvstumme, åndssvake, snnssyke og vanføre. Répartton géographque des aveugles, sourdsmuets, dots, alénés et estropés. Å bestemme hyppgheten av de forskjellge legemsfel de enkelte landsdeler har alltd støtt på store vanskelgheter. Ved folketellngene har enten den hjemmehørende (før S) eller den tlstedeværende befolknng ( 0) vært lagt tl grunn for fordelngen. Ved begge befolknnger er mdlertd personer anstalter, skoler o.. bltt regnet med det dstrkt hvor mndre skkket som grunnlag anstalten eller skolea lgger, og dette gjør opgavene for en undersøkelse av legemsfelenes geografske utre bygget undersøkelsene på fødestedsbefolknngen. bredelse. Man har derfor tdlg Det er også meget som tale tl fordel for en undersøkelse efter fødesteder. Antar man at et lyte skyldes arvelàg'e ; nlegg, får man derved et begrep om de enkelte dstrkden ters forhold overfor lytet. På annen sde nnebærer en sådan undersøkelse store vasmskelghetor. Som den vesentlgste av dsse vd v nevne at således som opgavene over fødestedsbefolknngen er bearbedet hos oss blr det umulg å ta hensyn tl lytene avhengghet av alder. Som rmelg kan være er opgavene over fødestedsbefolknngen nnskrenket tl nogen få tabeller angående opholdssted og fødested (Folketellngen 0, hefte ). V er klar over at en fullstendg statstsk bearbedelse av befolknngen fordelt efter fødesteder også vlde ha stor betydnng, men omkostnngene ved en så fullstendg bearbedelse vlde bl for store. Opgavene over fødestedsbefokknnge] kan for de sste år bare g oss den summarske tabell over antall persone med ett lyte født et fylke pr. 000 personer født samme fylke og bosatt nnen Morges grenser. De nærmest følgende tabeller refererer sg tl en slk beregnng. Blnde. Tallene a omstå^nde byene er svngnngene størst da I landdstrktene er der også AgdJer, som 00 var under tabell vser lten konstans fra år tl år. For de absolutte tall er små. ganske store.svngnnger, det f. eks. Aust og Vestgj'ennemSnttet for bygdene, nu er blandt de <høeste.

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

SUNDHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE 1930.

SUNDHETSTILSTANDEN OG MEDISINALFORHOLDENE 1930. NORGES OFFISIEE STATISTIK IX.. SUNDHETSTISTANDEN OG MEDISINAFORHODENE 0. DE ÅRGANG. (Rapport sur l' état santare et médcal pour Vannée 0.) IÈME ANNEE. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRAYRÅ. (UN RÉSUMÉ EN

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

SUNNHETSTILSTANDEN MEDISINALFORHOLDENE OG SAMMENDRAGSTABELLER 1945-1950 98. ÅRGANG

SUNNHETSTILSTANDEN MEDISINALFORHOLDENE OG SAMMENDRAGSTABELLER 1945-1950 98. ÅRGANG N O R G E S O F F I S I E E S T A T I S T I XI.. SUNNHETSTISTANDEN OG MEDISINAFORHODENE 0 OG SAMMENDRAGSTAEER 0. ÅRGANG Rapport sur l'état santare et médcal pour l'année 0 avec un résumé des résultats

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

BYENS HÅNDVERK OG INDUSTRI I 1800-ÅRENE

BYENS HÅNDVERK OG INDUSTRI I 1800-ÅRENE BYENS HÅNDVERK OG NDUSTR 1800-ÅRENE August Schou: Håndverk og ndustr Oslo 1838 1938. Utgtt av Oslo Hånd verk- og ndustrforenng. Detkjempestoff er sannelgången behandle ltenogopgave så å fåforfatteren det

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

Folketællingen i Norge

Folketællingen i Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 77. Folketællngen Norge 1 december 1910. Hovedoversgt. (Recensement du 1 decembre 1910: Apercu general.) Utgt av Det statstske Centralbyraa. Krstana. I kommsson hos H.

Detaljer

Oppgaven består av 9 delspørsmål som anbefales å veie like mye, Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom <<, >>, Oppgave 1

Oppgaven består av 9 delspørsmål som anbefales å veie like mye, Kommentarer og tallsvar er skrevet inn mellom <<, >>, Oppgave 1 ECON 213 EKSAMEN 26 VÅR SENSORVEILEDNING Oppgaven består av 9 delspørsmål som anbefales å vee lke mye, Kommentarer og tallsvar er skrevet nn mellom , Oppgave 1 I en by med 1 stemmeberettgete nnbyggere

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Folketellingen i Norge 1 desember 1930.

Folketellingen i Norge 1 desember 1930. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX.. Folketellingen i Norge desember 90. Fjerde hefte. Samer og Kvener. Andre lands statsborgere. Blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke. (Lapons et Quaines. Sujets étrangers.

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statstkk og økonom, våren 7 Oblgatorsk oppgave Løsnngsforslag Oppgave Anta at forbruket av ntrogen norsk landbruk årene 987 99 var følgende målt tonn: 987: 9 87 988: 8 989: 8 99: 8 99: 79 99: 87 99: 9

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 3 MET359 Økonometr ved Davd Kreberg Vår 0 Oppgaver Alle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Multple regresjon Oppgave.* Ta utgangspunkt

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Sentralisering, byvekst og avfolking av distrikjørgen Carling tene

Sentralisering, byvekst og avfolking av distrikjørgen Carling tene nnenlandsk flyttemønster 1977-1998: Grå og grønne bølger Sentralserng, byvekst og avfolkng av dstrkjørgen Carlng tene er spørsmål som har stått sentralt samfunnsdebatten en årrekke. De sste tårene "grå"

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse)

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse) Fyskk / ermodynamkk Våren 2001 5. ermokjem 5.1. ermokjem I termokjemen ser v på de energendrnger som fnner sted kjemske reaksjoner. Hver reaktant og hvert produkt som nngår en kjemsk reaksjon kan beskrves

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

Løsningskisse for oppgaver til uke 15 ( april)

Løsningskisse for oppgaver til uke 15 ( april) HG Aprl 01 Løsnngsksse for oppgaver tl uke 15 (10.-13. aprl) Innledende merknad. Flere oppgaver denne uka er øvelser bruk av den vktge regel 5.0, som er sentral dette kurset, og som det forventes at studentene

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/ Forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skfte eendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter Og Kjøper: kalt selger Rssa kommune Rådhusveen

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 55 SUNNHETSTILSTANDEN M EDISI NALFORHOLDENE 88. ÅRGANG. Rapport sur ïétat sanitaire et médical pour l'année 1940

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK X. 55 SUNNHETSTILSTANDEN M EDISI NALFORHOLDENE 88. ÅRGANG. Rapport sur ïétat sanitaire et médical pour l'année 1940 NORGES OFFISIEE STATISTI X. SUNNHETSTISTANDEN OG M EDISI NAFORHODENE 0. ÅRGANG Rapport sur ïétat santare et médcal pour l'année 0!!!?? ANNÉE UTGITT AV STATISTIS SENTRAYRÅ OSO I OMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag 8.. EKSAMEN n og utsatt løsnngsorslag Emnekode: ITD Dato:. jun Hjelpemdler: - To A-ark med valgrtt nnhold på begge sder. Emnenavn: Matematkk ørste deleksamen Eksamenstd: 9.. Faglærer: Chrstan F Hede -

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2 Repetsjon 4 (16.09.06) Regler for oksdasjonstall 1. Oksdasjonstall for alle fre element er 0 (O, N, C 60 ). Oksdasjonstall for enkle monoatomske on er lk ladnngen tl onet (Na + : +1, Cl - : -1, Mg + :

Detaljer

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch.

NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIDGE Av Hans-Wilhelm Mørch. NOEN SANNSYNLIGHETER I BRIGE A Hans-Wlhelm Mørch. SANNSYNLIGHETER FOR HVORAN TRUMFEN(ELLER ANRE SORTER) ER FORELT Anta at du mangler n kort trumffargen. Ha er sannsynlgheten for at est har a a dem? La

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i << >>. ECON13: EKSAMEN 14V TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt >. Oppgave 1 Innlednng. Rulett splles på en rekke kasnoer

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe.

De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Median og kvartiler for hver gruppe. STK H-26 Løsnngsforslag Alle deloppgaver teller lkt vurderngen av besvarelsen. Oppgave I et tlfeldg utvalg på normalvektge personer, og overvektge personer, måles konsentrasjonen av 2 ulke protener blodet.

Detaljer

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder

2007/30. Notater. Nina Hagesæther. Notater. Bruk av applikasjonen Struktur. Stabsavdeling/Seksjon for statistiske metoder og standarder 007/30 Notater Nna Hagesæter Notater Bruk av applkasjonen Struktur Stabsavdelng/Seksjon for statstske metoder og standarder Innold 1. Innlednng... 1.1 Hva er Struktur, og va kan applkasjonen brukes tl?...

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535 NORGE [B] () UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 3535 (5) Int. Cl. B Ol D 53/0 STYRET () Patentsøknad nr. 6/73 FOR DET INDUSTRIELLE () nngtt. RETTSVERN (3) Løpedag 5.06.73 (4) Søknaden ålment tlgjengelg fra 30..74 (44)

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

Forelesning 17 torsdag den 16. oktober

Forelesning 17 torsdag den 16. oktober Forelesnng 17 torsdag den 16. oktober 4.12 Orden modulo et prmtall Defnsjon 4.12.1. La p være et prmtall. La x være et heltall slk at det kke er sant at x 0 Et naturlg tall t er ordenen tl a modulo p dersom

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato:

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato: EIGERSUND KOMMUNE Særsklt klagenemnd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Særsklt klagenemnd Formannskapssalen 27.04.2011 Tdspunkt: Etter avsluttet formannskapsmøte Sakslste: Sak nr. Sakstttel L Avgjøres

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HVALER 0111 STATISTISK SENTRALBYRÅ -

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HVALER 0111 STATISTISK SENTRALBYRÅ - FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall Prognoser HVALER 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KAKE OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående r.^ - Prognoser"

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1 NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GRIP 1555 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1 NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GRIP 1555 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLNGEN NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GRP STATSTSK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser' legger

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

-Aniänfáíiffiåííifi5fä1i. Antailayr éktététauet 29 DES {is. Norméltapsfirosent. kjell vidar Seljevoll. Isrw *f~';. xmljne.

-Aniänfáíiffiåííifi5fä1i. Antailayr éktététauet 29 DES {is. Norméltapsfirosent. kjell vidar Seljevoll. Isrw *f~';. xmljne. l I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Teleaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler kjell vdar Seljevoll M Q3;-.19"9,2 :sr. Vår re. (bes

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991 "k Overvåkng hjortevlt - ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta 1991 Terje Skogland Olav Strand Morten Hem '. NORSK NSTTUTT FOR NATURFORSKN1NG Overvåkng hjortevlt- ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer