Lillestrøm sportsklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lillestrøm sportsklubb"

Transkript

1 SPORTSPLAN Lillestrøm sportsklubb 2. utkast 1. mars 2012

2 FORORD Dette dokumentet legger grunnlaget for den sportslige aktiviteten i Ungdomsavdelingen i Lillestrøm sportsklubb (LSK). Sportsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i situasjonen per xx.xx.2011 Sportsplanen er utarbeidet av sportslig utvalg. For å kvalitetssikre sportsplanen har den i tillegg vært ute på høring hos LSK UA, LSK Hovedstyret, Unified-laget og yngre lag samt en representant fra Akershus fotballkrets. Sportsplanen skal være et levende dokument som skal være gjenstand for årlig revisjon. Sportslig utvalg er ansvarlige for at revisjonen gjennomføres. VISJON: Klubben for alle Klubbens verdier: Generøs Uredd Lojal Leken LSK skal være en åpen og inkluderende klubb. Vi skal være rause, tolerante og utvise en stor grad av ydmykhet Vi skal være offensive og utradisjonelle. Vi skal tørre å utfordre i situasjoner som krever det Hengivenhet og oppriktighet er viktige verdier. Vi skal være tro mot avtaler, våre omgivelser, hverandre og vår egen historie Vi skal være kreative og nyskapende, ha humør og ikke være redde for å prøve ut nye ideer. «Disse fire karakteristikkene må alltid ses i sammenheng med hverandre og aldri isolert, fordi de får mening, balanse og retning av hverandre. Det er helheten av karaktertrekkene som utgjør personligheten til LSK» Toppmål: 1 snitt en spiller til LSK A-stall OG LSK Kvinner i året Lillestrøm xx.xx 20xx 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. INNLEDNING Trivsel og tilhørighet Ansvar og selvstendighet Åpenhet og gjestfrihet Ærlighet og redelighet Ansvarlighet og ambisjoner En minnebok for livet 6 2. HOLDNINGER OG SANKSJONER Generelt Foreldrevettregler7 2.3 Holdningskontrakter Sanksjoner 7 3. REKRUTTERING OG SAMARBEID Generelt Rekruttering til barne- og ungdomsfotball Samarbeid innen barne- og ungdomsfotballen 9 4. ROLLER OG FUNKSJONER Styret UA Sportslig Utvalg Sportslig leder Trenerutvikler 6-12 år Spillerutvikler Hovedtrener år Dommerkoordinator Jentekoordinator Minikoordinator Ungdomskoordinator Spillere Dommere Trenere (og lagledere) Årgangsansvarlig Foresatte UNIFIED Generelt Holdninger Organisering Støtteapparat Aktiviteter Kamper Turneringer Treninger Sosiale aktiviteter Annet BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Fotball for alle Trygghet + mestring = trivsel Fair Play Differensiering og jevnbyrdighet Hvordan lykkes med barnefotballen i vår klubb Generelt om 5 er fotball Teknikk 19 3

4 6.6.2 Taktikk Fysikk Kamper/Trening/Treningsmengde Generelt om 7 er fotball Teknikk Taktikk Fysikk Kamper/treningsmengde Felles om 5`er og 7 er fotball Ivrig prosjekt Keeperrollen Differensiering i UA Hospitering Holdninger Organisering Trener Lagleder Foreldrerepresentant Sosiale aktiviteter UNGDOMSFOTBALL (13-16 ÅR) Generelt Sportslige mål Treningsforhold Organisering Trener Lagleder Spillerutvalg/foreldrerepresentant Aktiviteter Trening Kamp Keeperrollen Hospitering Sosiale aktiviteter JUNIORFOTBALL Generelt Målsetting/Tilbud Organisering Trener Lagleder Spillerutvalg Sosiale aktiviteter 30 4

5 1. INNLEDNING Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for den aktiviteten vi har i LSK og dermed utvikle både klubb og spillere i en positiv retning. Klubbkulturen til LSK skal bygge på positive verdier og holdninger, og medlemmene skal spille en positiv rolle i nærmiljøet. Dette innebærer bl.a. at klubbens medlemmer skal legge vekt på å framstå som et godt eksempel i framferd og oppførsel. Grunnverdier: Foreldre: Vi trenger engasjerte foreldre som en av de viktigste ressursene i klubben. Ansvar: Vi skal ta ansvar for hverandre herunder toleranse - og nærmiljøet vårt. Integrere: Vi skal gi et fotballtilbud til alle og vi skal integrere på tvers av skoler og trinn. Respektere: Vi skal respektere trenere, lagledere, motspillere, medspillere og dommere. Positiv: Vi skal være positiv på og utenfor banen Lagfølelse: Vi skal være stolt av å spille i LSK og vi skal ha sterk lagfølelse. Allsidighet: Vi skal tenke allsidighet og ha naturlig rom for andre idretter enn fotball. Yte: Vi skal yte maksimalt på banen, for klubben og i nærmiljøet Huskeregel for våre grunnverdier er F A I R P L A Y: Vi skal spesielt arbeide for: 1.1 Trivsel og tilhørighet Klubbtilhørighet skal utvikles gjennom lagspill og lagdisiplin i et trivelig felleskap både på og utenfor banen. Det er et mål at den enkelte spiller skal føle stolthet for klubbens moralske verdier, for klubbens anlegg og utstyr og for klubbens organisasjon og farger. 1.2 Ansvar og selvstendighet Klubben skal organisere sin aktivitet på en slik måte at alle spillere trenes opp til selvstendige personer som tar ansvar for egen trening og personlig utvikling. Spillere eller andre personer i klubben som ønsker andre og nye utfordringer utenfor klubben, skal møtes med respekt for slike selvstendige valg. 1.3 Åpenhet og gjestfrihet Spillere, foreldre, trenere og andre i støtteapparatet rundt klubben og det enkelte lag, skal opptre med åpenhet overfor tilsvarende personer fra andre lag. Vi ønsker at klubben vår skal bli oppfattet som en interessant motspiller og medspiller både på og utenfor banen. Det skal alltid være hyggelig for andre lag å komme til våre hjemmekamper og det skal være hyggelig for våre motstandere å få besøk av LSK på våre bortekamper.

6 1.4 Ærlighet og redelighet LSK skal være klubben som alle tilskuere, motstandere, dommere og andre i fotball- og nærmiljøet legger merke til og husker for ærlig oppførsel i konkurranse og i organisatorisk aktivitet. 1.5 Ansvarlighet og ambisjoner LSK skal preges av økonomisk ansvarlighet og realistiske mål med hensyn til klubben og det enkelte lags ambisjoner. 1.6 En minnebok for livet Spillere fra LSK skal ha positive minner fra den aktive tiden i klubben og på den måten være gode ambassadører for nye spillere, foreldre og tillitsvalgte. Det er et mål at opplevelsene fra klubben skal vare livet ut og følge med som en viktig og utviklingsskapende ballast 6

7 2. HOLDNINGER OG SANKSJONER 2.1 Generelt Som nevnt under pkt. 1.1 i innledningen ønsker vi at medlemmene skal fremstå som gode eksempler i framferd og oppførsel, og på den måten være gode representanter for klubben. For aktive utøvere og foreldre er det viktig å fremstå som gode rollemodeller for de yngre. 2.2 Foreldrevettregler 1. Møt opp på trening og kamp barna ønsker det 2. Gi oppmuntring til alle spillerne ikke bare ditt eget barn 3. Gi oppmuntring i medgang og motgang 4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere seriøse innspill kan du gi etter kampen 5. Se på dommeren som en veileder respekter avgjørelsene 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press 7. Spør om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr men ikke overdriv 9. Vis respekt for klubbens arbeid delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du 11. Vis respekt for andre ikke røyk på sidelinja 12. Husk at barna gjør som du gjør ikke som du sier Foreldrevettreglene kan også lastes ned fra Norges Fotballforbunds hjemmeside. 2.3 Holdningskontrakter For alle årsklasser utarbeides det fra sportslig utvalg, en holdningskontrakt som alle spillere og foreldre må signere. Aldersgruppe 6-10 år > foresatt(e) signerer, > spiller og forelder signerer. Se pkt Sanksjoner Ved brudd på ovennevnte punkter for Fair Play, trivsel og kampreglement kan klubben iverksette sanksjoner mot spillere, ledere eller foresatte/tilskuer. Umiddelbare sanksjoner skal fortrinnsvis gjennomføres av lagledelse, men det er alles plikt til å bidra til et godt miljø. 7

8 Alle iverksatte sanksjoner eller hendelser som kan kvalifiserer til sanksjoner SKAL meldes til fotballstyret så snart som mulig! Spillere: Umiddelbare sanksjoner mot spillere (tilsnakk, tas av banen etc.) utføres av trener/lagleder. Ved alvorlige overtredelser i barne- og ungdomsfotballen kobles utøverens foreldre og/eller -foreldrerepresentanten inn for å vurdere passende tiltak. Tiltakene tilpasses utøverens alder. Mer alvorlige sanksjoner skal idømmes av Ungdomsavedlingens styre. Følgende tiltak/sanksjoner kan vurderes: - Tilsnakk - Tas av banen. - Karantene fra trening og kamp, i tillegg til kretsens sanksjoner (praktiseres ikke ovenfor barn og ungdom). - Bortvisning fra arena (praktiseres ikke ovenfor barn og ungdom) - Uønsket i klubb (praktiseres ikke ovenfor barn og ungdom). Foreldre/foresatte/tilskuere: Ved behov skal fortrinnsvis lagledelse ta aksjon ovenfor vedkommende. Følgende tiltak/sanksjoner kan vurderes: - Tilsnakk - Bortvisning fra gjeldende arrangement. - Erklæres uønsket på klubbens arrangement for en gitt periode. Lagledere / Trenere: Ved brudd på retningslinjer fra noen i lagledelsen skal de andre oppmøtte i lagledelse, evt. spillere i eldre aldersklasser, ta dette opp med vedkommende umiddelbart! Følgende tiltak/sanksjoner kan vurderes: - Tilsnakk - Fratas myndighet i gjeldende arrangement (sett deg på tribunen). - Bortvisning fra arena. - Fratas verv - Uønsket i klubb Det er alles ansvar å sørge for et godt og trivelig miljø i Lillestrøm! 8

9 3. REKRUTTERING OG SAMARBEID 3.1 Generelt LSKs rekruttering har tradisjonelt vært rettet mot, og vil i fremtiden også rettes mot, Romerike. Rekrutteringens mål og virkemidler varierer imidlertid i takt med alder og ambisjonsnivå. 3.2 Rekruttering til barne- og ungdomsfotball Ved rekruttering av utøvere til barnefotball er barneskolene Vigernes, Kjeller og Volla. Barn som rekrutteres i ung alder vil kunne bidra for klubben i mange år fremover. LSK legger til rette for et fotballtilbud for interesserte barn siste året i barnehage. Tilbudet har oppstart fra september / oktober hvert år. Det kalles inn til foreldremøte med informasjon og organisering rundt spillergruppa. Nye spillere fra ulike klassetrinn på barneskole settes i kontakt med årgangsansvarlig, eller ansvarlig person i sportslig utvalg for barnefotballen. Rekruttering av barn og unge skal kun baseres på frivillighet og utøverens egne ønsker. Systematisk rekruttering med hensyn til sportslige resultater skal ikke finne sted på dette aldersnivået, yngre enn 13 år. Det er IKKE tillatt for trenere og lagledere aktivt å rekruttere spillere fra andre klubber. ALLE forespørsler fra foreldre om barn som ønsker å spille i LSK, men som ikke tilhører skolekretsen må kontakte administrativ koordinator i LSK UA. Når det gjelder rekruttering inn mot våre satsningslag styres dette av spillerutvikler i samråd med sportslig leder UA, og evt spillerutvikler og talentspeider for juniorfotballen. 3.3 Samarbeid innen barne- og ungdomsfotballen Samarbeid for yngre lag skal primært baseres på målet om å gi et sportslig tilbud til flest mulig. For alderstrinn der det er få utøvere i forhold til ønske om antall lag bør samarbeid søkes med naboklubber. I alle tilfeller der samarbeidslag er aktuelt skal fotballstyret lede prosessen. All kommunikasjon skal være reglementert og dokumentert. 9

10 4. ROLLER OG FUNKSJONER Innenfor det sportslige området er det p.t. definert følgende formelle roller i Ungdomsavdelingen (UA): Styret UA Sportslig Utvalg UA: Herunder: Sportslig leder Trenerutvikler 6-12 år og Hovedtrener (13-16 år) Dommerkoordinator, Jentekoordinator, Minikoordinator, Ungdomskoordinator, Trenere (Lagledere) Spillere og dommere Årgangsansvarlig Foresatte Deres roller og funksjoner er forsøkt beskrevet i det følgende: 4.1 Styret UA Styret i UA velges av årsmøtet i klubben og er UAs øverste beslutningsmyndighet. Styret UA er underlagt Hovedstyret i klubben og Årsmøtet. Medlemmene i Styret UA velges normalt for to år av gangen. Sportslig leder UA vil normalt være et av medlemmene i Styret UA, da dette anses som hensiktsmessig og formålstjenlig. 4.2 Sportslig Utvalg Sportslig Utvalg (SU) velges av og rapporterer til Styret UA. SUs ansvar er å beslutte i saker av sportslig karakter som er av prinsipiell karakter og/eller som av en annen grunn har høy viktighet. Videre skal SU tilrettelegge for at UAs verdier, målsetninger og retningslinjer kan etterleves av alle involverte på en best mulig måte innenfor de gitte rammer. Sportslig Utvalg er i de fleste tilfeller øverste beslutningsnivå for saker av sportslig karakter i UA. Sportslig Utvalg er likevel underlagt styret i UA, og enkelte saker vil kunne bli brakt inn for styret når det er hensiktsmessig og/eller påkrevet. 4.3 Sportslig leder Sportslig leder velges av årsmøtet og er leder av Sportslig Utvalg. Sportslig leder rapporterer til Sportslig Utvalg og Styret UA, og har beslutningsmyndighet i enklere saker av sportslig karakter og som ikke vurderes å være av vesentlig prinsipiell betydning. Hovedtrener, trenerutvikler og Spillerutvikler rapporterer til Sportslig leder. 4.4 Trenerutvikler 6-12 år UA ønsker og søker å ha en trenerutvikler hvis hovedoppgaver vil være å fungere som et bindeledd mellom SU og UAs trenere, drive oppfølging av klubbens trenere og sørge for at forholdene er lagt til rette for UAs trenere. Trenerutvikler er ansvarlig for UAs Ivrig-opplegg, Trenerforum og kursing av trenere, samt for å utarbeide treningsopplegg for lagene. Det er ønskelig at trenerutvikler ikke samtidig er trener for ett av lagene i UA. 10

11 Trenerutvikler skal kunne bidra til en kontinuerlig utvikling av klubbens trenere og det sportslige opplegget, og skal samarbeide tett med Styret UA og SU. Trenerutvikler 6-12 år rapporterer til Sportslig Leder og SU. 4.5 Spillerutvikler Spillerutvikler er ansvarlig for spillerutviklingen i UA med særlig fokus på spillere på satsningslagene. 4.6 Hovedtrener år Hovedtrener år er bindeleddet mellom SU og Satsningslagene (trenere og spillere), og har ansvar for å legge forholdene best mulig måte til rette for satsningslagene, sportslig, faglig og administrativt. 4.7 Dommerkoordinator UA skal ha en dommerkoordinator som representerer dommerne og være medlem av sportslig utvalg (SU). Dommerkoordinatoren skal kunne bidra til en kontinuerlig utvikling av klubbens dommere. Dommerkoordinatoren skal i samarbeid med klubben forsøke å oppfylle de krav som kretsen har pålagt klubben mht utvikling av rekrutteringsdommere. Dommerkoordinator skal, så langt det lar seg gjøre, utarbeide liste med faste dommere til de yngre lagenes hjemmekamper før sesongstart. 4.8 Jentekoordinator UA skal ha en jentekoordinator som representerer jentelagene i UA. Jentekoordinator er medlem av sportslig utvalg (SU) og er kontaktleddet mellom SU og jentelagene. Jentekoordinator skal jobbe for at forholdene legges til rette for jentelagene, og har ansvaret for rekruttering av lag/spillere herunder er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Jentedagen (slik at man etter hvert kan nærme seg målsettingen om å ha minst ett jentelag pr årstrinn i UA). 4.9 Minikoordinator UA skal ha en minikoordinator som representerer lagene i aldersgruppen 6-13 år (her kalt 5er-lagene ) i UA. Minikoordinator er medlem av sportslig utvalg (SU) og er kontaktleddet mellom SU og 5er-lagene. Minikoordinator skal jobbe for at forholdene legges til rette best mulig for 5er-lagene 4.10 Ungdomskoordinator UA skal ha en ungdomskoordinator som representerer lagene i aldersgruppen år. Ungdomskoordinator er medlem av sportslig utvalg (SU) og er kontaktleddet mellom SU og breddelagene/ungdomslagene. Ungdomskoordinator skal jobbe for at forholdene legges til rette best mulig for bredde-/ungdomslagene Spillere Alle spillere (og foresatte) skal signere en holdningskontrakt med LSK UA, hvor man forplikter seg til å følge og etterleve UAs verdier, målsetninger og retningslinjer. Eksempel på en slik holdningskontrakt følger vedlagt som vedlegg til denne Sportsplanen 11

12 4.12 Dommere For dommere gjelder de samme retningslinjer som for våre spillere. Dommerne i UA skal tilbys gode rammebetingelser for utøvelsen av dommergjerningen. Fra 13-årsalderen kan man begynne som klubbdommer, og våre spillere skal tilbys dommerkurs Trenere (og lagledere) Trenere og lagledere for de yngste lagene rekrutteres normalt fra foreldregruppa til spillerne. Det er en klar målsetning at disse skal oppleve støtte fra UA i form av utdanning/motivasjon/stimulanse for å skape ordnede og trygge forhold for ungene. Trenere og lagleder skal: - etterleve UAs verdier og målsettinger, og rette seg etter UAs gjeldende retningslinjer - være gode forbilder for spillerne gjennom positiv fremferd og god oppførsel, og jobbe for godt og inkluderende samhold i laget - gi alle spillerne et godt sportslig og sosialt tilbud uavhengig av ferdighetsnivå. - sørge for fornuftig aktivitet ut fra spillernes alder og ferdighetsnivå. - vektlegge god oppførsel, både på trening og kamper, og kreve at spillerne respekterer med- og motspillere, dommere og ledere. - være positive, oppmuntrende - tenke langsiktig og prioritere spillerutvikling fremfor resultater - ta vare på klubbens utstyr og materiell. - delta på trenerforum, lagledermøter og andre møter i UA regi - organisere i fht trening, kamper og turneringer Trenere (og lagledere) rapporterer etter behov eller etter anmodning til sin koordinator, hovedtrener, spillerutvikler eller sportslig leder avhengig av hva som er mest hensiktsmessig i den enkelte situasjon. LSK har startet med en kompetanseheving i form av c-lisens kurs i samarbeid med AFK Årgangsansvarlig 4.15 Foresatte Foresatte skal sammen med spillerne samtykke til holdningskontrakten nevnt i pkt 4.11 over og forplikter seg til å etterleve de retningslinjer som gjelder for UA. Alle lag skal gjennomføre minst ett foreldremøte hvert år innen utgangen av februar. Det kan være mange aktuelle temaer på agendaen til dette møtet, men følgende skal minimum gjennomgås: - Påse at UAs verdier, målsettinger og retningslinjer er gjennomgått og forstått - Fastsette en aktivitetsplan for året - Sportslig opplegg for laget - Fordeling av dugnader - Foreldrerepresentant 12

13 5. UNIFIED 5.1 Generelt Norges fotballforbund har følgende overordnede målsetning for Unifiedfotball: Det skal finnes tilbud til lag for funksjonshemmede over hele landet - i alle fotballkretsene! Målet er med andre ord å gi et tilbud til funksjonshemmede i lokalområdet som har ønske om å spille fotball. Aktiviteten skal skape trivsel og glede. Fysisk aktivitet vil i mange tilfeller også være en viktig del av rehabilitering for utøverne. Graden av funksjonshemming hos utøverne kan være svært forskjellig. Dette kan variere fra at utøveren har jobb og familie til at utøveren mangler forståelse for tid og sted. Utøverne har dermed ulike forutsetninger for å spille fotball etter graden av funksjonshemming. Unifiedfotball i LSK bygger på prinsipper om å være inkluderende og å gi alle utøvere muligheter. Unifiedlaget i LSK deltar i seriespill, turneringen og har regelmessige treninger. 5.2 Holdninger Aktiviteter skal være lystbetont samt å fremme trivsel og glede. Fokus skal bygge på ønske om å få gruppen til å fungere ved at utøverne blir kjent og utvikler samhold. 5.3 Organisering Støtteapparat Trener/lagleder skal rekrutteres av fotballstyret. Treneren må ha gode mellommenneskelige egenskaper og ha gode kunnskaper om fotball. Spillere kan også inngå i støtteapparatet avhengig av funksjonshemming. Styret bør gi trener/lagleder tilbud om å gjennomføre Norges Fotballforbunds kurs Fotball for alle. Støtteapparatet skal utarbeide årsplan i henhold til retningslinjer gitt i sportslig plan. Treneren skal gjennomføre aktiviteten i henhold til denne. Trener har ansvar for at alle utøvere får spilletid i kamper, uavhengig av funksjonshemming eller ferdighet. Årsrapport Innholdet i en årsrapport skal være: Spillerliste En kortfattet oppsummering av sesongen Trener/lagleder skal utarbeide årsrapport ved sesongens slutt. Årsrapporten skal sendes fotballstyret innen 1.november. 13

14 5.4 Aktiviteter Kamper Unifiedlaget meldes på i seriespill. Alle spillere skal få spilletid i kamper uavhengig av ferdighet og funksjonshemming Turneringer Unifiedlaget skal delta på Landsturneringen (NM). Laget bør også delta på Norway Cup Treninger Unifiedlaget skal ha trening hver uke hele året. Treningen foregår utendørs i sommerhalvåret og innendørs i vinterhalvåret. Fotballen skal oppleves positivt for utøverne. Hoveddelen av treninger vil foregå ved spill mot mål der alle utøverne får delta. Øvelsene skal fokusere på lek og resultatet skal være underordnet. I den grad det er mulig skal treningen gi utøverne følelse av mestring. Avhengig av utøvernes grad av funksjonshemming og ferdighetsnivå kan det i forbindelse med trening gjennomføres ulike øvelser. Innen teknikktrening nevnes øvelser innen områdene: Pasninger og headinger Dribling/finter/føring av ball Mottak og vendinger. Innen taktikktrening nevnes øvelser innen områdene: Spilleforståelse og spilleregler Bevegelse med og uten ball Formasjon Det legges ikke opp til spesielle øvelser rettet direkte mot utholdenhets- eller styrketrening. 5.5 Sosiale aktiviteter Støtteapparatet skal legge til rette for sosiale arrangementer for utøverne. Sosiale arrangementer skaper trivsel og samhold i spillergruppen. 5.6 Annet Retningslinjer for Unifiedfotball finnes på Norges Fotballforbunds hjemmeside: Fotball for funksjonshemmede 14

15 6. BARNEFOTBALL (6-12 år) All organisert fotball for gutter og jenter til og med det året spilleren fyller 12 år. Breddeavdelingen i NFF har utarbeidet en ny barnefotballbrosjyre (juli-11), som inneholder det meste man trenger å vite for å jobbe med barn i alderen 6-12 år i fotballmiljøet. Her får du en grundig innføring i NFFs grunnverdier for barnefotball, og hva slags virkemidler som kan brukes for å gi barna en best mulig fotballopplevelse under trening og kamp. Brosjyren kan lastes ned her. (http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/) Punktene er hentet fra ovennevnte brosjyre. 6.1 Fotball for alle Barnefotballen bygger på Norges Fotballforbunds visjon om fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det betyr at alle barn skal få et godt fotballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter. Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen. For å si det på en annen måte: alle spillere er like mye verdt! 6.2 Trygghet + mestring = trivsel Dette er NFFs formel for breddefotball, som oppsummerer hvordan man ønsker at barnefotballen skal gjennomføres. Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barnet må føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitetene, sine lagkamerater og ikke minst til de voksne i idrettsmiljøet. Mestring handler om å få til noe. Klare en oppgave, ta en utfordring, og videre beherske den og oppnå et mål alene eller i samspill med andre. I arbeid med barn er det avgjørende å tilpasse aktivitetene slik at spillerne opplever mestring. 6.3 Fair Play Er du tilhenger av god fotball, bør du også være tilhenger av Fair Play. Fotballen blir bedre når alle som deltar viser respekt for hverandre. Enten du er spiller, leder, trener eller dommer, så trives du best i et miljø som er positivt og basert på gjensidig respekt. Det er på trening, under kamper og i turneringer vi kan drive holdningsskapende arbeid og påvirke alle aktører til positiv adferd. Det er dette som er vår arena, det er her vi som driver med fotball at kontrollen, setter grenser og bestemmer hvordan vi skal ha det sammen. Fair Play handler selvsagt om alt som skjer på fotballbanen både på trening og under kamper. Men det handler også om hvordan vi oppfører oss utenfor selve fotballbanen. Med Fair Play ønsker vi å sette fokus på verdier som respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd. Dette er verdier som er viktigere enn resultatet i en kamp. Som Norges største særidrettsforbund vil vi bruke vår lærings- og utviklingsarena for barn til å gi dem den gode oppveksten. 15

16 6.4 Differensiering og jevnbyrdighet Differensiering Innenfor verdirammen som er satt ønsker NFF å tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Dette kaller vi med et samlebegrep for differensiering. Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Hospitering er et eksempel på differensiering der spilleren i perioder får trene og spille på lag i høyere aldersklasser, i tillegg til sitt opprinnelige lag. Differensiering skal styres av klubben. Jevnbyrdighet I barnefotballen skal alle få delta med like muligheter. Topping av lag innebærer at noen får spille vesentlig mer enn andre, og dette skal ikke forekomme i barnefotballen. Jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening. Dette bidrar til å skape spenning, glede og engasjement. Jevnbyrdighet er en forutsetning for at spillerne skal oppleve trygghet og mestring. I klubb Klubben må være sjef over barnefotballen den skal ikke være styrt av den enkelte trener eller lagleder. Samarbeid på og mellom årskull gir muligheter for å viske ut kunstige skiller mellom lagenheter, og setter klubben og spilleren i sentrum. Dette gir gode forutsetninger for differensiering og et til passet trenings- og kamptilbud. o Klubben skal melde på nok lag i alle aldersklasser i serie- og turneringspill. o Det ideelle er å være syv spillere tilgjengelig pr. lag i 5`er-fotball og ti spillere tilgjengelig i 7`er-fotball o Klubben skal melde på lag en aldersklasse opp i serie- og turneringsspill. Bytt på hvilke spillere som er med. Spillernes modning, motivasjon og holdninger (Fair Play) er kriteriene for å delta her. Dog, spillerne må aldri forlate sine alderslag! På trening Gi ulike utfordringer til spillerne ut i fra ferdighetsnivå, ikke la alle aktivitetene ha lik vanskelighetsgrad. Dette vil bedre forutsetningene for mestring. Differensier også gjennom frivillig trening, slik at de som har lyst får mulighet til å trene enda mer. Tilby åpne ekstratreninger på tvers av lagsgrenser, for eksempel lørdagstrening, trening etter skolen, åpen for alle-trening etc. Varier gruppesammensetning slik at dine spillere møter ulik motstand på trening. Det ideelle i løpet av ett år er å spille og trene: o 1/3 av tida med og mot spillere som har kommet lengre enn en selv o 1/3 av tida med og mot de som er på samme nivå som en selv o 1/3 av tida med og mot spillere som ennå ikke har kommet så langt i sin spillerutvikling Dette gir bedre læringseffekt, ikke minst knyttet il mesterlære og dermed også økt trivsel. 16

17 I kamp Gjennom sesongen skal alle spillerne på laget ha tilnærmet lik spilletid ingen fotballspillere liker å sitte på benken! Lagsammensetningen skal som hovedregel ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet. Hvis klubben har flere lag pr. aldersklasse skal man forsøke å lage jevne lag slik at alle har like forutsetninger for gode lagprestasjoner på banen. I tillegg unngår man da topping innad i lagene. Hvem som skal spille mest i en enkelt kamp vurderes også ut i fra jevnbyrdighetsprinsippet. Ingen er tjent må å vinne eller tape o Er laget ditt langt bedre enn motstanderlaget, bruk spillere som ikke har kommet så langt i sin ferdighetsutvikling mer. o Er motstanderlaget langt bedre enn dere, bruk de som har kommet lengst hos deg noe mer. 6.5 Hvordan lykkes med barnefotballen i vår klubb Ti virkemidler Vi deler barnefotballen i konkurranseform inn i: - 5`er fotball fra 6-10 år - 7`er fotball fra år Å dele inn barnefotballen i alder gir noen klare fordeler. Spillerne deltar på trening og i kamp med sine klassekamerater. Konkurranseformen er også tilpasset spillernes modning- og ferdighetsnivå. 5`er-fotball er mindre komplekst enn 7`erfotball. Dette bedrer forutsetningene for at alle er mye involvert i spillet. Virkemidlene som følger gjelder både nybegynneren og spilleren som har ett år igjen før han eller hun går over i ungdomsfotballen. Men virkemidlene må vektes ulikt ut ifra spillernes ståsted. 1. Trygghet og mestring hånd i hånd Barnefotballen er barns første møte med organisert fotball. De blir en del av et lag, får egen trener og lagleder, møter til trening, får på seg klubbdrakta, spiller seriekamper og deltar i turneringer. Ungene møter fotballen med ulike forutsetninger. Alle barn er like verdifulle, og med dette utgangspunktet skal vi differensiere innholdet i fotballaktiviteten. Gjennom systematisk differensiering øker også mulighetene for å gi alle barna like mye oppmerksomhet. 2. Det viktigste for unge spillere er å være sammen med venner Barna søker først og fremst til fotballen for å være sammen med venner. Dette samholdet skaper lagånd, og det oppmuntrer vi til. La derfor venner og skolekamerater trene og spille på samme lag. 3. Alle skal spille like mye Alle som spiller fotball synes det er gøy å spille, og ingen blir bedre av å sitte på benken. Dessuten er det umulig å vite hvilke spillere som blir best som voksen. Gjennom en sesong skal alle spille like mye, og det er viktig å sette sammen lagene slik at de er jevnbyrdige. Da ligger alt til rette for mange og gode fotballopplevelser for alle. Bytt på hvem som starter kampene og hvor de spiller på laget. De ulike posisjonene gir ulike utfordringer for spillerne. 4. Fokuser på prestasjon, framgang og Fair Play ikke på seier eller tap En kamp der laget taper 2-3 kan inneholde langt flere og bedre prestasjoner enn når laget vinner 3-2. Legg vekt på situasjoner der spillerne og laget 17

18 lykkes, og pass på å gi positive tilbakemeldinger når spillerne individuelt eller sammen gjør gode valg. Like fullt: Skryt uhemmet når du ser den gode driblingen, den susende taklingen eller den flotte avslutningen. Og ha fokus på framgang! Selvtillit og trygghet kommer ikke av seg selv det kommer gjennom gode tilbakemeldinger fra kameratene, foreldre og trenere. Felles kjøreregler innad i laget og god oppførsel mot motstanderlag og dommer er like viktig som en god innsidepasning. Det handler rett og slett om FAIR PLAY! 5. Mer aktivitet hele tiden Det organiserte trenings- og kamptilbudet skal stimulere til egenaktivitet. Meningsfylte fellestreninger for alle gir grobunn for mer egenaktivitet. Gode opplevelser på trening og i kamp fører til at ungene vil tilbake på banen fortest mulig, og dermed trener og spiller oftere på løkka i tillegg til den organiserte fotballen. Klubben må også tilrettelegge for ekstratreninger basert på motivasjon og frivillighet på tvers av lags- og aldersgrenser. 6. Smålagsspill Tilpasset smålagsspill skal dominere treningene. Over halvparten av økta skal inneholde ulike former for smålagsspill, for eksempel to mot to eller tre mot tre. Jo lengre spillerne har kommet i sin utvikling, desto mer ligner smålagsspillet den formen de møter i kamp. Tilpasset smålagsspill gir gode forutsetninger for ferdighetsutvikling. Selve spillsituasjonen gir mer effektiv læring enn kun en isolert teknikktrening. 7. Stor og tilpasset aktivitet i økta Ikke lag øktene for kompliserte, fokuser heller på stor aktivitet og gjenkjenning. Tilpass aktiviteten til den enkelte spillers nivå. Trener vi på «Sjef over ballen», «Spille sammen-«eller «Avslutningsøvelser» organiserer vi dette på tre ulike ferdighetsnivå. 8. En allsidig aktivitet Et godt fotballag består av spillere med ulike egenskaper og ferdigheter. Noen er utholdende, mens andre er raske. Noen er store og noen er små. Pasningsleggeren er like viktig som hun som er god foran motstanders mål. Noen spillere er gode i forsvar mens andre er bedre i angrep. Et fotballag skal ha et mangfold av ulike typer egenskaper og ferdigheter. Barna skal/bør selvsagt ha mulighet til å delta på flere idretter. Her der det flott om de ulike idrettene i klubben samarbeider, slik at ungene rent praktisk kan være med der de ønsker. 9. Mange og gode anlegg gir mer aktivitet Nærhet til mange gode fotballbaner og løkker er forutsetningen for stor aktivitet. 10. La klubben være sjef Klubben skal styre barnefotballen, og en god klubb er nøkkelen til rekruttering, aktivitets- og kompetanseutvikling på leder- og trenersiden. Mer og målgrupperettet utdanning gir bedre kvalitet i barnefotballen 18

19 6.6 Generelt om 5 er fotball Aldersgruppen 6 10 år Et sentralt begrep ved innføringen av 5 er fotball fra 2004 er fleksibilitet.. Regelverket for 5 er fotball vil man finne i Akershus fotballkrets Håndboka som distribueres til samtlige involverte lag. Spillerbanen bør være minimum 30x15m. maksimum 40x20m. Lengden skal være større enn bredden. Anbefalt størrelse er 33x18m. Målene størrelse bør være 3x2m eller 5x2m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte. Det benyttes 5 spillere på banen samtidig, inkludert målvakt. Det anbefales to til fire innbyttere som kan byttes inn når som helst. Hele hovedhensikten med 5 er fotball er å gi ungene mer ballkontakt, ha høyere intensitet på banen, ha det mer moro, få mye mer spilletid samt at man får en mer effektiv læring enn ved 7 er fotball. Ved 5 er fotball vil man bli bedre på valg av løsninger, være mye i kontakt/dueller, komme til flere avslutninger samt at det stilles større krav til den enkelte spiller. Alle lag til og med 12 år får tildelt dommer til sine hjemmekamper fra klubben Teknikk Barna skal lære: Bevegelse med og uten ball. Å slå pasning med alle varianter. Å føre en ball. Mottak og medtak av ball. Å heade en ball. Å vende med ball. Å drible med ball. Å føre ball, finte og drible. Å bruke øvelser som skal benyttes til minimerket. Keeperregler. Viktig at tekniske ferdigheter utføres i stor grad i spillsituasjoner. Da vil de oppleve- å forstå at tekniske og taktiske ferdigheter henger sammen. Mye spill i smågrupper (2 mot 2 maks 4 mot 4) Denne fasen bør inneholde mange repetisjoner, og kravene til utførelsen økes Taktikk Barna skal lære: Bruk av banens bredde, veggspill Bevegelse uten ball (å være spillbar) Å spille sammen med 2 og 2/ 3 og 3/ 4 og 4 Pasninger ( Pasningsstolthet ) Innkast til medspiller 19

20 6.6.3 Fysikk Det skal ikke utføres spesifikk styrke og kondisjonstrening for denne gruppen. Dette ivaretas ved fornuftig valg av spilleaktiviteter og intensitet i spillet Kamper/Trening/Treningsmengde Kamper Lagene meldes på i seriesystemet. Alle spillere skal delta på lik linje i kamper uavhengig av ferdighet. Turneringer 5-lagene bør maks delta i 4 turneringer. 2 på vår og 2 på høsten. 5-lag skal ikke delta i turneringer utenlands, med mindre det er søkt SU om å få reise. Treningsmengde/periode 6-7 år: Organisert trening anbefales 1 gang pr uke med oppstart i primo januar. Treningen varer ut september år: Lagene anbefales å ha minimum 2 aktivitetsdager pr. uke inkludert seriekamp. Oppstart for treningen bør være senest januar og varer til medio oktober. Trening er frivillig, men med bevisstgjøring for viktigheten av trening. LSK ser positivt på at spillerne i vinterhalvåret driver andre aktiviteter i tillegg For tips vedrørende trening, se S2S. Det er også lagt ut en ØVELSESBANK på LSKs nettside under ressurser. 20

21 6.7 Generelt om 7 er fotball Aldersgruppen år Regelverket for 7 er fotball vil man finne i Akershus fotballkrets Håndboka som distribueres til samtlige involverte lag. Spillerbanen bør være minimum 40x20m. maksimum 60x40m. Lengden skal være større enn bredden. Målene størrelse bør være 3x2m eller 5x2m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte. Det benyttes 7 spillere på banen samtidig, inkludert målvakt. I turneringer innendørs anbefales 5 spillere på hvert lag inkludert målvakter. Ubegrenset antall innbyttere kan byttes inn når som helst. Dersom et lag i aldersgruppen år består av mange spillere, for eksempel ved store årskull, vil det bli påmeldt flere lag til seriespill. I forståelse med foreldre i de respektive lagene bør man forsøke å sette sammen lag som står godt til hverandre. Formålet med dette er å skape en god basis for et godt miljø, en god lagfølelse og et godt læringsmiljø i forhold til de enkeltes ferdigheter. Alle lag til og med 12 år får tildelt dommer til sine hjemmekamper fra klubben Teknikk Barna skal lære: Å videreutvikle det man jobbet med i 5er-lagene Bevegelse med og uten ball. Å slå pasning med alle varianter. Å føre en ball. Mottak, medtak av ball. Å heade en ball. Å vende med ball. Å drible med ball. Å finte med ball. Å føre ball, finte og drible. Viktig at tekniske ferdigheter utføres i enda større grad i form av spill. Da vil de få tekniske ferdigheter i sammenheng med de taktiske ferdigheter. Mye spill i smågrupper(2 mot 2 maks 4 mot 4) Det må trenes i større grad på helheten teknisk/taktiske utførelser, handlingsvalg og handlinger Denne fasen bør inneholde mange repetisjoner, og kravene til utførelsen økes Taktikk Barna skal lære Pasning/bevegelse i forhold til med- og motspillere Når vi har ballen er alle angripere, og når motstander har ballen er alle forsvarsspillere. Helheten i fotballspillet 21

22 6.7.3 Fysikk Det skal ikke utføres spesifikk styrke og kondisjonstrening for denne gruppen. Dette ivaretas ved fornuftig valg av spilleaktiviteter og intensitet i spillet Kamper/treningsmengde Kamper Lagene meldes på i seriesystemet. Alle spillere skal delta på lik linje i kamper uavhengig av ferdighet. Turneringer 7-lagene bør maks delta i 4 turneringer. 2 på vår og 2 på høsten. 7er-lag skal ikke delta i turneringer utenlands, med mindre det er søkt SU om å få reise. Treningsmengde/periode Lagene bør ha minimum 2, men helst 3 aktivitetsdager pr. uke inkludert seriekamp. Dette er anbefalt mengde, men ikke et absolutt krav. Oppstart for treningen er januar med varighet til cirka 15. oktober. Trening er frivillig, men med bevisstgjøring av viktigheten for trening. LSK ser positivt på at spillerne i vinterhalvåret driver andre aktiviteter i tillegg. Treningene skal baseres på NFFs fire funksjonskategorier: 1. Individuell ballbehandling (ca. 15 min.) 2. Spille sammen med (ca. 10 min.) 3. Spille mot (ca. 40 min.) 4. Diverse spill og lekformer (ca. 15 min.) Antall minutter pr. funksjonskategori er et eksempel intet krav. Andre aktiviteter etter eget ønske. På treninger deles laget opp i treningsgrupper/lag med ca spillere. Hver treningsgruppe bør trenes av en trener pluss kombinert lagleder/hjelpetrener. For tips vedrørende trening, se s2s. Det er også lagt ut en ØVELSESBANK på LSKs nettside under ressurser. 22

23 6.8 Felles om 5`er og 7 er fotball Ivrig prosjekt På disse treningene vil det bli lagt vekt på mer ferdighetstreninger og sportslig utvalg vil legge føringer for disse. Dette vil være et tilbud for ALLE spillere som ønsker å trene mer. Treningene vil bli lagt til søndag (kl 17:00) - og tirs- el onsdag (kl 15:00) for alle lag i årsgruppen Treningene vil foregå i periodene okt-des (om det ikke er Courver) og jan-april inne i LSK-hallen. Pga ekstra leieutgifter, vil det være påmelding med en liten betalingsandel for å delta Keeperrollen Keepere må som alle andre spillere trene grunnteknikker fra de er små. Trenere i de yngste lagene må motivere flere av spillene til å stå noe i mål. Alle trenere må vise interesse for keeperens rolle i laget, og kunne instruere i noen enkle grunnteknikker. Treningen kan bakes inn som en naturlig del av fellestreningene. Mål for aktiviteten: - Utvikle gode keepere. - Bygge forståelse for keeperrollen og samspillet mellom keepere/utespillere. - Motivere for keeperrollen og sikre tilgang til keepere i alle årsklasser Differensiering i UA Følgende anbefalinger gjelder vedrørende differensiering i LSK UA. Evt. avvik fra dette skal diskuteres og avklares med Trenerkoordinator 6-12 år eller fotballstyret. - I aldersgruppen 5-8 år så differensieres det ikke i kampsituasjon, og bare i begrenset grad i treningssituasjon. Trenere skal gi alle differensierte grupper like god oppfølging av oppmerksomhet - I aldersgruppen 9-12 år kan det differensieres i kampsituasjon. I først rekke innad i de enkelte trenings-/spillergruppene, og ikke på tvers av spillergruppene/hele alderstrinnet. Laginndelingen(e) bør ikke være statiske, men det bør være en viss rotasjon i deler av spillermassen. I denne aldersgruppen aksepteres en større grad av differensiering i treningssituasjon, men fortsatt bør en stor del av treningstiden vies øvelser/opplegg som ikke krever differensiering. Trenere skal gi alle differensierte grupper like god oppfølging av oppmerksomhet Hospitering Det legges til rette for hospitering på eldre lag for spillere som ønsker det og holder et nivå som tillater dette. Styrende faktorer er spillerens ferdighet og mulighet for utvikling i kombinasjon med begge lags interesser. Trenerkoordinator 6-12 år og/eller Sportslig leder avgjør alle saker vedrørende hospitering, i samarbeid med aktuelle trenere. Spillere og trenere har et felles ansvar for å ta imot hospitanter slik at disse føler seg velkomne i spillergruppen. 23

24 Hospitering kan foregå både kun i treningssituasjon og i kampsituasjon, avhengig av hva som vurderes som mest hensiktsmessig for spillerens utvikling Holdninger Se kapittel 2 som omhandler holdninger og sanksjoner Organisering Årsplan Innholdet i en årsplan bør være: Navnliste støtteapparat med adresse/telefon/e-postadresser. Spillerlister med adresse/telefon/e-postadresser. Treningstider og steder. Aktiviteter i sesongen. Noe om innholdet på treninger. Noe om holdninger på og utenfor banen for spillere, støtteapparat og foreldre. Annet Årsplanen skal utarbeides av alle i støtteapparatet, gjerne med innspill fra foreldre. Årsplanen sendes fotballstyret senest 1.mars. Årsrapport Innholdet i en årsrapport skal være: Spillerliste En kortfattet oppsummering av sesongen Gjennomføring av sesongen i forhold til årsplan Trener/lagleder skal utarbeide årsrapport ved sesongens slutt. Årsrapporten skal sendes fotballstyret innen 1.november Trener Trener bør gjennomføre barnelederkurs 1. år, dette arrangeres av LSK og i LSKs lokaler. 2.år ønsker vi at de gjennomfører trener 1 kurs. Klubben dekker dette. Trener rekrutteres i hovedsak blant foreldre. Trener skal sammen med lagleder utarbeide årsplan i henhold til ovennevnte retningslinjer. Trener skal gjennomføre den praktiske treningen i henhold til årsplanen. Trener har ansvar for å skape riktige holdninger og drive holdningsskapende arbeid innen sitt lag. Trener har ansvar for at alle spillere har tilnærmet lik spilletid i kamper, uavhengig av ferdighet. I tillegg bør spillerne rullere på forskjellige plasser. Se før øvrig pkt 4.13 som omhandler trenerrollen Lagleder Lagleder skal delta på laglederkurs som dekkes av LSK Se for øvrig pkt 4.13 som omhandler laglederrollen. 24

25 6.8.9 Foreldrerepresentant For alle lag i denne gruppen bør det blant de foresatte velges en person som kan ta opp problemer eller misnøye som oppstår med lagledere og trenere. Dersom et lag har minst to foresatte som lagledere kan en av disse også inneha rollen som foreldrerepresentant. Foreldrerepresentanten skal fungere som et bindeledd mellom lagledelse og spillergruppe Sosiale aktiviteter Det skal for alle lag legges til rette for gjennomføring av sosiale arrangementer som fremmer samhold og vennskap i idrettslaget. Det bør legges opp til en sosial tilstelning i løpet av sommeren samt en avslutningsfest når sesongen er vel overstått. Turneringer og cuper virker også som gode sosiale arrangementer. For lag i disse aldersklassene anbefales innenlands turneringer med overnatting. Det er viktig å engasjere foreldrene til å delta i størst mulig grad på disse arrangementene. 25

26 7. UNGDOMSFOTBALL (13-16 ÅR) 7.1 Generelt LSK skal være en klubb med plass til alle. Hovedmålet skal derfor være at alle skal få delta i et trivelig og sosialt idrettsmiljø. Det er for denne aldersgruppen spesielt viktig med oppfølging da andre interesser og gjøremål fører til at mange faller fra. Det skal i tillegg tas hensyn til forskjellene som er både i fysikk og ambisjoner. Den største sportslige utfordringen for denne aldersgruppen vil i de første årene være overgangen fra 7'er til 11'er fotball. Etter hvert som spillerne kommer mer inn i 11'er fotball, skal fokuset gå mer og mer i retning av roller og spillesystemer. Da det i tillegg tas i bruk tabeller i seriesammenheng vil det være naturlig at det blir større fokus på sportslige prestasjoner, økt konkurranse og resultat. Likevel er det veldig viktig at ingen skal føle seg forbigått og at alle skal få et godt sportslig og sosialt tilbud. Med bakgrunn i satsingen på jente/damefotball i Lillestrøm bør de eldste jentene (J16) i større grad tilordne sine opplegg mot Junior og Senior lagene (ref. Kap.8) 7.2 Sportslige mål Toppmålet for UA er 1 spiller fra aldersbestemt opp til A-stallen. Bredde målet for UA er å beholde spillere lengst mulig. Fokuset er fortsatt først og fremst spillerutvikling Det må for denne aldersgruppen legges til rette for at alle spillere skal bli kjent med forskjellige formasjoner i 11'er fotball. Spillerne skal være fortrolig med de forskjellige rollene som kreves i disse systemene. For å lykkes med satsingen på damefotballen bør det være et jentelag (J16) på et høyt nivå. 7.3 Treningsforhold Klubben skal legge til rette for at det tilbys gode treningsforhold uavhengig av vær og årstid. Gode treningsfasiliteter fremmer kvaliteten på treningene og dermed lagets sportslige utvikling. 7.4 Organisering Årsplan Innholdet i en årsplan bør være: Oversikt over støtteapparat med adresse/telefon/e-postadresser. Oversikt over spillere med adresser/tlf/e-postadresser. Treningstider og steder. Aktiviteter kommende sesong. Holdningsskapende tiltak Sosiale arrangementer Annet Årsplanen skal utarbeides av støtteapparatet og sendes fotballstyret senest 1.mars. 26

27 Årsrapport Innholdet i en årsrapport skal være: Spillerliste En kortfattet oppsummering av sesongen Gjennomføring av sesongen i forhold til årsplan Trener/lagleder skal utarbeide årsrapport ved sesongens slutt. Årsrapporten skal sendes fotballstyret innen 1.november Trener Det skal fra klubbens side, så fremt det lar seg gjøre å finne kvalifiserte personer, tilbys trenere som innehar nødvendig kompetanse (erfaring / Trener 1 kurs) til å lede et lag på gjeldende nivå. Trenernes kompetanse skal være så høy at de kan hjelpe utøverne til å utvikle sine ferdigheter på en utfordrende og motiverende måte. Spesielt for G16 og J16 skal samarbeide med trenere for Junior og seniorlag, både med tanke på opplegg og evt. hospitering. For de yngste lagene skal foreldre oppfordres til å gjennomføre trenerkurs og delta aktivt rundt lagene. Det bør bestrebes å få minst to trenere pr. 11'er lag for å kunne gi god og individuell oppfølging til alle spillerne. Se forøvrig trenerens oppgaver under pkt Lagleder Alle lag skal i tillegg til trenere ha lagleder. Pr. lag skal det minimum være en lagleder men det skal bestrebes å ha minst to, slik at det er dimensjonert for å følge opp lagene tilfredsstillende på kamper, treninger, turneringer og øvrig. Lagledere skal rekrutteres blant foresatte så lang det lar seg gjøre. Se forøvrig lagleders oppgaver under pkt Spillerutvalg/foreldrerepresentant For alle lag i denne gruppen bør det blant de foresatte og spillere (gjerne en kombinasjon for de eldste lagene) velges en person/gruppe som kan ta opp problemer eller misnøye som oppstår med lagledere og trenere. Dersom et lag har minst to foresatte som lagledere kan disse også inneha rollen som foreldrerepresentant. Foreldre / spillerutvalg skal fungere som et bindeledd mellom lagledelse og spillergruppe. 7.5 Aktiviteter Bestemmes av hvert enkelt lag og sendes inn til fotballstyret i form av Årsplan. Alle 11er breddelag blir oppfordret til å delta på Gothia Cup hvert år, men det er opp til hvert enkelt lag. Når det gjelder satsningslagene bestemmes dette av ansvarlig spillerutvikler og lagenes trenere. 27

28 7.5.1 Trening Treningsmengde vurderes individuelt for hvert lag ut fra ambisjonsnivå og ønsker, men bør på dette nivået være minimum 3 økter pr uke i sommerhalvåret inkl. kamp. Det skal forlanges kvalitet og konsentrasjon i større grad enn på yngre alderstrinn. Treningen skal fortsatt tilrettelegges for at den enkelte skal få utviklet sine basisferdigheter i forhold til evner. Treningsarbeidet skal preges av individuell ferdighetsutvikling. Trener står fritt til å vurdere hvilke aktiviteter som bør vektlegges for å utvikle spillerne, laget og oppnå sportslig mål. Det skal imidlertid fortsatt fokuseres på ballkontroll og teknikk. I forbindelse med trening bør det også settes av tid til skadeforebyggende aktiviteter som restitusjonsøkter og bevegelighetstrening. Spillere bør oppfordres til å bedrive egentrening utover fellesøkter i samråd med trener (egentreningsopplegg). Det kan også samarbeides på tvers av de ulike lagene slik at de som ønsker å trene mer får anledning til å trene med andre lag. Det skal under trening forlanges gode holdninger ovenfor både spillere og ledere Kamp Som beskrevet under pkt sportslige mål, skal utøverne i denne aldersgruppa gjøres kjent med, og på de yngste langene få prøve seg i alle posisjoner i de mest vanlige formasjonene. På de eldste lagene er det naturlig at spillerne mer og mer spesialiseres i roller fastsatt ut fra utøverens kvaliteter og ønsker. Det skal også etter hvert legges mer vekt på sportslige prestasjoner og resultater uten at dette skal gå ut over trivsel og samhold hos utøverne. Spesielt på jentesiden er det naturlig at det fokuseres mer på resultater som følge av klubbens ønske om å være den ledende klubben innen jente/damefotball på Romerike. Utover ovennevnte føring, står trener fritt til å velge formasjon ut fra den spillergruppa vedkommende har tilgjengelig og vurdering av motstander. Så lagt det lar seg gjøre ut fra regler og kampforløp bør alle oppmøtte spillere få spilletid. Det skal under kamp forlanges gode holdninger både ovenfor spillere, ledere og dommere. 7.6 Keeperrollen Alle trenere må vise interesse for keeperens rolle i laget, og kunne instruere i noen enkle grunnteknikker. Treningen kan bakes inn som en naturlig del av fellestreningene. Keepere må få tilbud om et tilpasset treningsopplegg som sikrer utvikling av rene keeperferdigheter, inkludert tekniske og taktiske momenter. I aldersgruppen år anbefales at en av hjelpetrenerne tar Fotballforbundets keepertrenerkurs, slik at alle de ulike lagene har knyttet til seg en ressurs på dette området. Alternativt kan lagene avtale å samkjøre spesialtrening for keepere. 28

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Rev. mars 2010 Sportsplan for Mathopen Fotball 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Mathopen IL 3. Økonomi 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 4.1.

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine cirka 1300 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid blir lagt ned hver

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets MÅL FOR KVELDEN 1. Å SKAPE FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER 2. Å VITE HVILKE VIRKEMIDLER SOM KAN BENYTTES FOR Å

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle!

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! ASK FOTBALL SPORTSPLAN et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy I Ask Fotball! 1 Dette er visjonen vi etterstreber, og den kan brytes ned i følgende målsetninger Rekruttere så mange Askbarn

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR FA OSLO FOTBALL

SPORTSLIG PLAN FOR FA OSLO FOTBALL SPORTSLIG PLAN FOR FA OSLO FOTBALL I mål- og handlingsplan står det at vi skal tilby idrett, skape trivsel og fortelle om det vi tror på. Under idrett står det at vi ønsker å tilby idrett med kvalitet,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13

Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13 Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13 Innhold 1. Intro... 2 2. Sportslig filosofi... 3 2.1. Differensiert tilbud... 3 2.2. Laguttak, topping og spesialisering... 3 2.3. Jente- og guttefotball... 3 2.4. Seniorfotball...

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Klubben er sjef. Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening.

Klubben er sjef. Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening. Klubben er sjef Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening. Norsk fotball og BMIL har større problemer med frafallet enn rekrutteringen. Det å rekruttere

Detaljer

SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK. Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1

SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK. Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1 SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1 Innholdsliste: 1.0 Innledning... 3 2.0 Barnefotball ( 6 12 år ) Generelt...

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

Fair play program. Fair play program

Fair play program. Fair play program Fair play program Fair play program 1 Med Fair Play skal vi styrke fotballens rolle som formidler av positive verdier til barn og unge INNHOLD Inkluderende fotball s. 4 Fair Play for fotballen skyld s.

Detaljer

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan Våg FK SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan for Våg FK styrevedtatt 24.09.2012 Innhold Innledning... 3 Visjon og målsetting... 4 Visjon:... 4 Resultatmål:... 4 Utviklingsmål:...

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål.

I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål. 5 Sportsplan fotball 1.1 Sportslige målsettinger I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål. 1.1.1 Hovedmål Spillere på alle nivå

Detaljer

Sportsplan for Strindheim håndball

Sportsplan for Strindheim håndball Sportsplan for Strindheim håndball Målsetninger 1. Teknisk, offensiv og tempofylt håndball 2. Individuelle utfordringer utfra ferdighets- og ambisjonsnivå 3. Hospitering organiseres fra 12 år og oppover

Detaljer

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014 Drammens Ballklubb Fotball - Junioravdelingen www.dbk.no Sportsplan Våre visjoner: Den du er er bra nok for oss! Det er lov å være god! 2 Dette dokumentet innholder målsettinger som junioravdelingen ønsker

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan fotball. Rev 0 11-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan fotball. Rev 0 11-05-2015 VISJON: Sportsplan fotball Rev 0 11-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Innhold ØHIL Fotball - Sportslige ledelse Obligatoriske møter gjennom året ØHIL Fotball Sportslige mål Organisering av ØHIL Barnefotball

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G. Sportsplan

T E R T N E S I D R E T T S L A G. Sportsplan Sportsplan 1. Generelt (TFH) er en bredde- og satsingsklubb, med nedslagsfelt i nordre bydel og hovedfokus på Tertnes-området. TFH sin sportslige hovedmålsetning er å rekruttere egne spillere til eget

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play Sportsplan Rygge IL Fotball Fellesskap Engasjement Fair Play Innhold: DEL 1 GENERELT VISJON VERDIER MÅLSETTINGER BREDDEKLUBB TRENINGSKULTUR OG TALENT DIFFERENSIERING HOSPITERING TURNERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplanen skal gi bestemmelser om hvordan tillitsvalgte og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder i klubben. Det er klubben som legger premissene

Detaljer