Lønnsomhetsvurderinger ved investering i skogplanteforedling! Harald Kvaalen, Skog og landskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsomhetsvurderinger ved investering i skogplanteforedling! Harald Kvaalen, Skog og landskap"

Transkript

1 Lønnsomhetsvurderinger ved investering i skogplanteforedling! Harald Kvaalen, Skog og landskap

2 Lønsamt for kven? Skogeigar Skogbasert industri Samfunn Herunder CO2 binding

3 Føresettnader for analyser Auka vekst kan sjåast som bonitetsheving Produksjonsmodellane er gyldige for dette materialet Modellar for virkeskvaltitet kan overførast Biomasse modellar kan brukast til å modellere verknad på CO2 binding og lagring

4 Døme G17 10% auke i H40 10 prosentpoeng auke i overleving frå 85 til 90 % Utgangstettleik 19 Planting 2 meter forband 2500 per hektar

5 Stor effekt på optimalt plantetal Noverdi (NOK ha -1 ) Bestandsfrø Foredla Max NPV: 2370 Max NPV: Plantetal Pris 2007, 2,5% rente, utan skogfond

6 Større volum på kortare tid V3 (m 3 ha -1 ) Bestandsfrø Foredla ,35 1, Årleg hogstvolum (m 3 ) 0 Volum per hektar Netto hogstkvantum 0

7 Større netto og mykje større noverdi % 58% Netto hogstinntekt Noverdi Netto hogstinntekt (1000 NOK) NPV (1000 NOK Ha-1)

8 Dersom prod.modellane held: Redusert avgang og auka vekst gjev 15-20% større volum og ca 5 år kortare omløpstid Tilsvarande auke i løpande hogstinntekter Noverdien aukar mykje meir fordi omløpstida vert redusert Skogareala får større verdi

9 Skogbasert industri Problem: Manglar generelle modellar for å koble kvalitetsdøming i av trea i avkomforsøka til kvaliteten av trelasta Lite skilnad i verdi på ulike kvalitetar no, men det kan endre seg når den gamle skogen tek slutt Meir råstoff av god kvalitet er grunnlag for vekst

10 Foredling gjev større høgde automatisk vinst i andel C30? Andel C30 (%) Foredla Bestandsfrø Oppland G17 Hkl V Planter per ha Modell Øvrum (2008: Modelling the effect of timber length, stand and tree properties on grade yield of Norway spruce..)

11 Tilgangen på kvalitetsvirke påvirka både av avl og skjøtsel Volum C30 relativt til G17 hkl V i Oppland (%) Foredla Bestandsfrø Planter per ha

12 Dersom modellen kan overførast: Auka høgde (H40) gjev litt auke i kvaliteten ca 1% poeng Redusert avgang betyr ca 1-2 % poeng Låg utgangstettleik kan eta opp vinsten Låg utgangstettleik vil krevje intens avl på kvalitet for å kompensere for låge tretal Kombinasjonen av tettare planting og foredling vil gjeva større volum av C24 og C30

13 Kvalitet - bestandsstabilitet Rette og sterke stammer er meir stabile mot snøbrekk og vindfelling Slengete, svake stammer aukar sjansen for snøbrekk, rotvelt og kalamitetar Kan vera ein genetisk vinst i å avle for kvalitet som ikkje kjem fram i pristabellane Stabile bestand har potensiale for lengre omløpstid auka opsjonsverdi

14 Kvalitet - bestandsstabilitet Om ovanfor nemnde tilhøve mellom stabilitet og kvalitet er rette kan kvalitet vera eit nesten tidlaust avlsmål på linje med vekst

15 CO 2 binding Skogen bindar >50% av utsleppa i Noreg Har dette verdi bør det få konsekvensar for skogskjøtselen Plantemateriale Plantetal Tynning Omløpstid Planteforedling vert langt meir lønsamt

16 Foredling gjev stor auke i noverdien av CO 2 bindinga NPV av CO 2 binding (NOK ha -1 ) Foredla Bestandsfrø Planter per ha Kvotepris 160 NOK, rente 4%, omløpstid år

17 Foredling: Meir lønsam CO 2 fangst på middels bonitet - G NPV av CO 2 binding (NOK ha -1 ) Foredla Bestandsfrø Planter per ha

18 Foredling rimeleg CO 2 fangst på middels bonitet G14 Kostnad av CO 2 binding (NOK per tonn) Foredla Bestandsfrø Planter per ha

19 Monaleg auke i potensiell binding på midlare bonitet G14 CO 2 binding landsbasis (mill tonn) Foredla Bestandsfrø Planter per ha CO 2 binding i gjennomsnitt over heile omløpet når omløpstida er ca 140 år All grandominert G14 totalt 7,3 mill dekar

20 Potensielt stor auke i bunde CO 2 på lang sikt CO 2 bunde i granskog (mill tonn) CO 2 bunde i biomasse på landsbasis. All grandomiert skog G11-G23. 3 og 4 prosent rente. Tal over søyler er plantetal. Omløpstid år 57 63

21 Dersom CO2 binding har verdi Med foredla materiale og 3% rente lønsamt å plante >= G11 Plantetal G11 = 1100 G14 > 2500 G17 > 4000 Samfunnsmessig lønsamt å plante så tett at kvaliteten neppe blir eit problem

22 Dersom CO2 binding har verdi Noverdi av auka CO 2 binding (millionar NOK) % rente 4% rente 3% rente % 10% 15% 168 Foredlings vinst

23 Same korleis me vrir og vender Planteforedling gjer skogproduksjonen monaleg meir lønsam for skogeigaren Industrien får større ressursbase frå same tømmerfangstområde Rimeleg CO2 fangst og lagring for samfunnet

24 Treng meir kunnskap Samband mellom registrering i unge forsøk og verdi av ferdig produkt Finst det universelle kvalitetseigeinskapar? Kor mykje betyr rote for verditap og CO2 tap? Svar krev samarbeide mellom fleire

25 Hugse på: FoU innan planteforedling og skogproduksjon er næringsretta Heile verdikjeda må takast med i vurderingane