Kommunal handlingsplan for etisk handel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal handlingsplan for etisk handel"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2009 Fredag 26.juni 1. Kommunal handlingsplan for etisk handel 2. Ledelsessvikt gav regelbrudd i helseforetak 3. Nye hjelpeverktøy for tilbudsevaluering 4. Førte ikke protokoll skapte problemer for retten 5. Risiko avgjør valg av type brukervalg-kontrakt 6. Kompetanse, risikoanalyse og IKT 7. Kan setje fleire, men rimelege krav til avvising 8. Kommunane nyttar private meir enn staten Kommunal handlingsplan for etisk handel Stavanger kommune har fått sin handlingsplan for etisk handel. Siktemålet er at etiske krav skal gjelde i alle anskaffelser, men kommunen har valgt en gradvis tilnærming til målet. I første omgang skal kravene gjelde produsentleddet i spesielt prioriterte vare- /produktområder. Samtidig skal det satses på kompetanseoppbygging i kommunen, og kommunikasjon med leverandør. Hvert år skal det gjennomføres minst én anmeldt eller uanmeldt kontroll knyttet til de etiske kravene. Stavanger kommune er ett av ti medlemmer fra offentlig sektor i Initiativ for etisk handel (IEH). Handlingsplan for etisk handel er et ledd i kommunens samlede anskaffelsesstrategi. Den angir hvilke etiske krav som skal stilles, i hvilke anskaffelser det skal stilles krav og hvordan kravene skal følges opp. Handlingsplanen beskriver også behovet for kompetanse og ressurser, i tillegg til betydningen av kommunikasjon, dialog og samarbeid med leverandører, fagmiljøer og andre interessenter. Kravene skal stilles som kontraktsvilkår, heter det i planen. Ved behov vil Stavanger kommune innkalle tilbydere til møte der det gis en orientering om de etiske kravene, og hva dette innebærer for oppdragsgiver og for leverandør. På sikt er det en målsetting for kommunen å stille etiske krav i alle anskaffelser, men et slikt mål er vanskelig å oppnå med en gang. Derfor mener kommunen mener at det er hensiktsmessig å velge ut bestemt varer / produktgrupper til å begynne med. I første omgang skal det derfor stilles etiske krav i følgende anskaffelser: Prioriterte produkter - Tekstiler og klær (for eksempel uniformer og fottøy), steinprodukter, vann- og avløpsutstyr, medisinsk teknisk utstyr, vareleveranser knyttet til bygg- og

2 anleggskontrakter, møbler og inventar, leker, lekeapparater, idrettsutstyr, verktøy, profileringsartikler, elektronikk, datamaskiner- og utstyr. I tillegg skal det vurderes å stille etiske krav i alle andre anskaffelser der det kan foreligge konkret risiko for at tilvirkningen skjer på en måte som bryter med grunnleggende krav til arbeidstakerrettigheter. I utgangspunktet gjelder kommunens etiske krav for alle ledd i produksjonen. Imidlertid vil det å ha full oversikt over og kontroll med hele leverandørkjeden være vanskelig i praksis, fremgår det av handlingsplanen. Som en begynnelse tar kommunen derfor for seg ett eller flere ledd, avhengig av hvordan leverandørkjeden er organisert. I anskaffelser i Stavanger kommune skal de etiske kravene, som et minimum, gjelde for produsentleddet. Kontroll Hvert år skal det gjennomføres minst én anmeldt eller uanmeldt kontroll knyttet til de etiske kravene. Kontrollen skal munne ut i en rapport som gir en beskrivelse av arbeidsforhold og miljøforhold på produksjonssted(ene). Ved brudd på kravene vil Stavanger kommune be om utbedring. Leverandør og dennes underleverandør(er), og eventuelt en uavhengig part, skal da sette opp en forbedringsplan, som skal godkjennes av oppdragsgiveren. Ved gjentatte brudd eller manglende vilje til utbedring kan kontrakten bli hevet. For å sikre nødvendig kompetanse skal det lages en opplæringsplan for kommunens innkjøpere. De som skal stille kravene må vite hva de ulike kravene betyr, konstateres det i planen, og de må kjenne til metoder for oppfølging. Handlingsplanen for etisk handel i Stavanger kommune finner du her Ledelsessvikt gav regelbrudd i helseforetak Ansvaret for de feil og mangler som heftet ved prosessen knyttet til ambulansekontraktene i Helse MidtNorge RHF, plasseres hos Helse- og omsorgsdepartementet og helseforetakets styre. - Styret har ikke fulgt opp sitt ansvar og sett til at ledelsen har implementert kravene til internkontroll, heter det i konklusjonene fra Riksrevisjonen. Etter Riksrevisjonens vurdering har heller ikke departementet i tilstrekkelig grad forvisset seg om at styret har fulgt opp styringskrav om god internkontroll og etterlevelse av regel verket for offentlige anskaffelser. Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester (Dokument 3:12 ( ) er overlevert Stortinget. Anskaffelsen har en samlet verdi på 1,6 milliarder kroner over en femårsperiode. Riksrevisjonens undersøkelse viser omfattende brudd på de grunnleggende kravene til likebehandling, etterprøvbarhet og forutberegnelighet. Dessuten viser undersøkelsen at tildelingen av tilleggskompensasjon til to av leverandørene heller ikke var i tråd med gjeldende regelverk. Helse Midt-Norge RHFs påfølgende håndtering ved å inngå midlertidige avtaler med de samme to leverandørene uten konkurranseutsetting, kan dessuten innebære en ulovlig direkteanskaffelse. Side 2

3 Mangelfull håndtering Helse og omsorgsdepartementet er, skriver Riksrevisjonen, enig i at Helse MidtNorge RHFs håndtering av prosessen i forbindelse med anskaffelse av ambulansetjenester og prosessen som gjaldt tilleggskompensasjon til to av tilbyderne, var mangelfull. Etter Riksrevisjonens vurdering skyldes de omfattende bruddene på regelverket for offentlige anskaffelser og behovet for å tildele tilleggskompensasjon at sentrale deler av virksomheten i Helse MidtNorge RHF var utilstrekkelig organisert gjennom sviktende planlegging, manglende rutiner, skriftlighet og kvalitetssikring, i tillegg til utilstrekkelig kompetanse i viktige ledelsesfunksjoner. Undersøkelsen viser at tilbyderne ble behandlet ulikt når det gjelder informasjon de mottok, vilkårene for å bli innkalt til forhandlinger og kriteriene for å oppnå kontrakt. Helse Midt-Norge RHF har heller ikke dokumentert vurderingene i prosessen fram til valg av leverandører, noe som hindrer god etterprøvbarhet. Det er dessuten lagt til grunn kriterier for tildeling av kontrakt som ikke var gjort kjent for tilbyderne. Dårlig organisering Ellers viser undersøkelsen at Helse Midt-Norge RHF til tross for at det var klar over risikoen for at to leverandører ikke kunne oppfylle kontrakten, valgte å inngå kontrakt med dem. Undersøkelsen har for øvrig avdekket at det i Helse MidtNorge RHF har vært en dårlig organisering av anskaffelsesprosessene med liten grad av dokumentasjon. Dette har konkret kommet til syne gjennom fravær av beskrivelser av fullmaktsstruktur og ansvarsforhold innenfor anskaffelsesområdet og manglende rutiner og prosedyrer for innkjøpsprosessen. Innkjøpsprosessene i Helse Midt-Norge RHF ble i all hovedsak gjennomført av en person alene, uavhengig av de enkelte anskaffelsenes omfang. Den konkrete anskaffelsen av ambulansetjenester synes å ha vært dårlig planlagt og bemanningen synes å ha vært utilstrekkelig, særlig sett i forhold til den korte tiden anskaffelsen skulle gjennomføres på. Helse Midt-Norge RHF har foretatt flere organisasjonsmessige endringer, og har iverksatt flere tiltak for å styrke innkjøpsfunksjonen i løpet av 2008 og Ettersom prosessen ble startet høsten 2008 og fremdeles pågår, er det for tidlig å si noe om effekten av de iverksatte tiltakene. Riksrevisjonens rapport finner du her Nye hjelpeverktøy for tilbudsevaluering Synes du det er utfordrende og komplisert å formulere egnede tildelingskriterier når du skal i gang med en konkurranse enn si å få til en skikkelig og rettferdig evaluering? Nå er hjelpen nær! På oppdrag av NHO er det nå utviklet en plukkliste til hjelp for valg og formulering av slike kriterier, og et eksempel på en evalueringsmodell følger med. Dette praktiske verktøyet representerer også en standard, og den forenkling som bruken av en standard fører med seg, har også samfunnsmessig betydning. Kanskje blir verktøyet etter hvert også å finne i verktøykassen som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arbeider med. Side 3

4 Firmaet Albaran, som tilbyr strategisk rådgivning innenfor bl.a. juss og økonomi, fikk oppdraget med å utvikle sluttproduktet i NHOs tildelingskriterie-prosjekt. Det består av en plukkliste og en veiledning, som også inneholder råd og vink når det gjelder evaluering av tilbud. Til støtte og hjelp underveis hadde Albaran en bredt sammensatt referansegruppe med innkjøpere og leverandører fra ulike sektorer. Partner Tor Wilhelm Seim i Albaran tillegger denne gruppen stor betydning: - Selv med nærmere 20 års erfaring med offentlige innkjøp var det en formidabel utfordring å forsøke å lage en form for standard knyttet til bruk av tildelingskriterier. Det er en rekke sektorer og bransjer, ulike typer og omfang av kjøp og virksomheter osv. Da var dialogen med praktikerne i referansegruppen viktig for å konkretisere og snevre inn det vi etter hvert samlet oss om å levere. Praktisk verktøy Materialet fra prosjektet sikter seg ikke inn mot de mer kompliserte anskaffelsene, heller ikke mot virksomheter der det er godt med kompetanse. Vi mener å ha levert et praktisk verktøy som kan tas fram og benyttes av virksomheter som ikke kjøper inn altfor ofte, men som likevel har litt kompetanse, sier Seim. Samtidig er verktøyet i utgangspunkt slik at det kan tilpasses ulike sektorer, bransjer etc., noe for eksempel NHO Service allerede har gjort for sin del av tjenestesektoren. Seim peker også på den samfunnsmessige nytten av å benytte standarder eller tillempninger av slike. Virksomheter i det offentlige kan på den måten effektivisere evalueringsarbeidet, samtidig som de er tydeligere overfor leverandørmarkedet med hensyn til hva slags evalueringsprosess de gjennomfører, hva de legger vekt på etc. Det skaper forutsigbarhet, åpenhet og like vilkår. - Men uansett hva slags verktøy den enkelte benytter, kommer man ikke utenom at det aller viktigste i et innkjøp er å vite og være klar og tydelig på hva man vil anskaffe. Er man ikke det, er evalueringsprosesser og - modeller alene ikke nok, poengterer Seim. Modningstid Det å utvikle plukklisten og materialet for øvrig tok fem måneder, hvorav den første måneden gikk med til å avgrense oppdraget. Vi kan i høyeste grad snakke om en modningsprosess, konstaterer Tor Wilhelm Seim i Albaran. Materialet er tilpasset anskaffelser der hovedtildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelaktige som benyttes. Plukklisten inneholder en oversikt over ulike tildelingskriterier rubrisert under økonomi og kvalitative egenskaper. Underkriterier er også listet opp, sammen med forslag til formuleringer i konkurransegrunnlaget. I tillegg gis det eksempler på hvorledes en tilbyder kan dokumentere sine svar på kravene i tildelingskriteriene. Der det er behov, ifølge Albaran, gis det dessuten kommentarer i margen. En veiledning i bruk av plukklisten følger også med. I veiledningen er det dessuten lansert et eksempel på en evalueringsmodell. Gode råd følger med, talleksempler likeså. Førte ikke protokoll skapte problemer for retten Det at en oppdragsgiver ikke hadde ført anbudsprotokoll og således skaffet seg dokumentasjon, skapte alvorlige vanskeligheter for Hålogaland lagmannsrett i Side 4

5 en erstatningssak. Retten selv påpeker dette. I den konkrete saken var partene enige om at saksbehandlingsfeilene var alvorlige, og retten var ikke i tvil om de kunne gi grunnlag for erstatning. Kampen om kontrakten var i tillegg svært jevn, slik at feilene og mangelen på dokumentasjon kunne bety nokså mye både for kontrakttildeling og erstatningsstørrelse. Til slutt ble det erstatning til den som ikke fikk kontrakten. Sakens bakgrunn var en kontraktinngåelse for mottak av avfall. Oppdragsgiver var Tromsø Avfallsbehandling KF (Avfallsbehandling), og avtalen skulle avløse en avtale som Tromsø kommune hadde med det interkommunalt eide selskapet Avfallsservice AS. Sistnevnte var en av tre tilbydere i konkurransen om den nye avtalen. De to andre var privateide Perpetuum AS og et annet interkommunalt eiet selskap, Reno-Vest IKS. Avtalen skulle vært inngått i 2004, men styregodkjenning forelå først et stykke ut i Reno-Vest fikk kontrakten. En av grunnene til forsinkelsen var forbehold som Reno-Vest hadde tatt og verdivurderingen av disse. Reno-Vest og Avfallsservice lå svært nær hverandre i pris. Avfallsservice bragte etter dette spørsmålet om erstatning inn for retten. Vesentlige feil Partene for lagmannsretten var enige om at oppdragsgiver hadde begått vesentlige saksbehandlingsfeil. Ikke var det ført protokoll, det manglet skriftlig prissetting av forbehold i tilbudet fra Reno-Vest og tildelingsbrevet inneholdt ikke begrunnelse og opplysning om klageadgang. Det er her tale om brudd på helt sentrale og grunnleggende regler i anskaffelsesregelverket som Avfallsbehandling burde vært vel kjent med, og det er grunn til å klandre Avfallsbehandling for feilene. Det er ikke tvilsomt at feilene ved saksbehandlingen har en slik karakter og omfang at de kan gi grunnlag for erstatningsansvar, skriver retten i sine premisser. Avgjørende for om Avfallsservice ville ha krav på erstatning for den positive kontraktinteressen er om det foreligger årsakssammenheng mellom saksbehandlingsfeilene og det at Avfallsservice ikke ble valgt som leverandør. Hadde retten kunnet påvise en slik sammenheng, ville erstatningen vært bygget på det tapet Avfallsservice hadde hatt ved at kontrakten ikke ble deres. I stedet ble det erstatning for den negative kontraktinteressen, dvs. erstatning for kostnader pådratt ved deltakelse i konkurransen. Således må Tromsø kommune ut med nærmere kroner i erstatning dersom dommen blir stående. Svært krevende for domstolen Imidlertid påpeker Hålogaland lagmannsrett at: - En saksbehandling med så vidt vesentlige mangler ved den skriftlige dokumentasjonen som i denne saken, gjør det svært krevende både for deltakerne i anbudskonkurransen og domstolen å etterprøve hvilke forutsetninger og premisser Avfallsbehandlings skjønnsutøvelse ved valg av tilbyder ble basert på, og om saksbehandlingsfeilene har hatt avgjørende betydning for utfallet av konkurransen. Side 5

6 Risiko avgjør valg av type brukervalg-kontrakt Et kommunalt brukervalgsystem vil trolig være en tjenestekonsesjon dersom leverandørene fullt ut har etterspørselsrisikoen for tjenestene. Dersom de ikke har denne risikoen fullt ut, er det sannsynligvis i stedet en kontrakt etter regelverket for offentlige anskaffelser. Dette fremgår av en utredning som Kluge advokatfirma har gjort på oppdrag fra KS. I utredningen peker de dessuten på at det er et uavklart spørsmål om det er lovlig å fordele oppdrag under en rammeavtale gjennom brukernes eget, frie valg. Det gjelder dersom kontrakten er gjort etter innkjøpsregelverket. Det er Kluge advokatfirma som har gjort utredningen for KS, og bakgrunnen var spørsmålet om det er mulig å etablere en offentligrettslig autorisasjonsordning for brukervalg for ulike helse- og sosialtjenester. I sin utredning slår advokatfirmaet fast at det ikke er rettslig adgang til å innføre en slik autorisasjonsordning, men at kommunale ordninger med fritt brukervalg derfor må etableres enten som en tjenestekonsesjon eller gjennom en ordinær anskaffelsesprosess. Et brukervalgsystem på områder som hjemmehjelp, hjemmesykepleie og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil, heter det, være en tjenestekonsesjon dersom leverandørene fullt ut har etterspørselsrisikoen for tjenestene. For at leverandørene skal bli ansett for å ha etterspørselsrisikoen, skriver Kluge advokatfirma, er det trolig en forutsetning at de ikke garanteres noe minstevolum av tjenestene. De kan trolig heller ikke motta noe fast beløp fra kommunen som betales uavhengig av om de klarer å skaffe seg brukere, heter det. Tjenestekonsesjon Tildeling av en tjenestekonsesjon forutsetter en forutgående offentliggjøring om at kommunen har tenkt å tildele slike avtaler. Kluge advokatfirma anbefaler i så tilfelle at kommunene benytter Doffin og TED. Slike konsesjoner kan tildeles løpende, men må foregå på grunnlag av grunnleggende prinsipper som ikke-diskriminering, der det for eksempel ikke er anledning til å ta hensyn til nasjonalitet eller lokal tilhørighet. Dersom kommunen garanterer leverandørene et visst minstevolum av tjenestene eller betaler leverandørene et fast beløp uavhengig av antallet brukere den enkelte leverandør oppnår, er det trolig en ordinær anskaffelse etter anskaffelsesregelverket for uprioriterte tjenester, skriver Kluge advokatfirma, som fortsetter: - Et brukervalgsystem for hjemmehjelp, hjemmesykepleie og BPA, innenfor anskaffelsesregelverket, forutsetter bruk av parallelle rammeavtaler med leverandørene, samt at brukeren selv kan velge hvilken leverandør han vil benytte. Det er et uavklart spørsmål om det er lovlig å fordele oppdrag under en rammeavtale gjennom brukernes eget, frie valg. Vi antar at dette er lovlig, men konklusjonen er ikke opplagt. Som følge av den usikkerhet som er til stede, anbefaler vi at systemer for fritt brukervalg for disse tjenestene utformes slik at de utgjør en tjenestekonsesjon, dvs. slik at leverandøren(e) har etterspørselsrisikoen. Sykehjemsplass Avtaler med en privat leverandør som skal drifte et kommunalt sykehjem, kombinert med fritt brukervalg for sykehjemsplass, er ikke en tjenestekonsesjon, og må, ifølge utredningen inngås i samsvar med det ordinære anskaffelsesregelverket. Dette forutsetter imidlertid ikke parallelle rammeavtaler. Side 6

7 Kommunens behov for å kontrollere leverandørens ytelser og sikre at brukeren får tjenester av en kvalitet og med et omfang som han har krav på etter loven, er uavhengig av om kravene til leverandørene stilles i en autorisasjon uten at det inngås en formell avtale mellom kommunen og leverandørene, eller om det utformes en formell avtale mellom kommunen og leverandørene. Ifølge utredningen fra Kluge advokatfirma oppstår det heller ingen særproblemer når det gjelder sosial dumping ved innføring av slike brukervalgsordninger ut over de problemstillinger som oppstår ved kommunenes alminnelige kontrakter med eksterne leverandører. Dersom autorisasjonen imidlertid utformes som en tjenestekonsesjonskontrakt, plikter kommunen ikke å sørge for at leverandørene følger forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Du finner utredningen fra Kluge advokatfirma her Kompetanse, risikoanalyse og IKT Nasjonal kompetanseenhet for offentlige anskaffelser for de regionale helseforetakene, risikoanalyse av rasfarlig riksvei og innledende dialog med europeisk IKT-industri. Dette er noen av nyhetene på det offentlige innkjøpsmarkedet for tiden. Ellers skal nye ferjestrekninger konkurranseutsettes, konferanse om miljø- og samfunnsansvar arrangeres i København og svenske byggherrer vil ha forenklede regler for offentlige innkjøp. Dertil er det sjelden at en anbudskonkurranse fører med seg over 950 kontrakter. Kompetanseenhet for innkjøp I 2009 har Helse- og omsorgsdepartementet pålagt de regionale helseforetakene å gjennomføre ytterligere tiltak for å bedre kvaliteten i anskaffelsesprosesser. De regionale helseforetakene ble i foretaksmøtene i januar 2009 bedt om å utrede og vurdere en eventuell etablering av en ny nasjonal kompetanseenhet for offentlige anskaffelser. De ble samtidig bedt om å vurdere hvorvidt andre løsninger, for eksempel etablering av et nettverk, kunne være mer hensiktsmessig for å sikre bedre kvalitet i anskaffelsesprosesser. Denne utredningen med vurderinger og anbefalinger vil bli oversendt departementet mot slutten av sommeren i år. Dette opplyser helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant André N. Skjerstad (v). Ikke NVE, men konkurranse Arbeidet med en uavhengig risikovurdering av forholdene ved rv. 70 Oppdølsstranda blir nå sendt ut på anbud. - Det har vist seg at Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) likevel ikke har muligheter til å ta på seg vurderingen. Nå har vi invitert bransjen til å gjøre dette viktige arbeidet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Statens vegvesen har sendt ut invitasjon til flere firma som har kompetanse på dette området, med svarfrist fredag 26. juni. Det forutsettes at arbeidet blir gjennomført innen 20. juli i år. For kort tid siden sendte Statens vegvesen ut en melding om at NVE ville stå for at det utarbeides en risikoanalyse, men så skjer altså likevel ikke. Tidligere i juni gikk det ras på riksveg 70 i Oppdølsstranda. Side 7

8 Dialog med IKT-industrien Ett av resultatene av arbeidet som det såkalte PEPPOL-prosjektet i regi av EUkommisjonen driver med, kan bli nye forretningsmuligheter for IKT-industrien. I den forbindelse legger prosjektet opp til en bredere dialog med industrien på europeisk nivå til høsten. Det er Østerrike som starter denne dialogen med en rundebordskonferanse der landets IKT-industri inviteres til å bidra med synspunkter på hvorledes dialogen bør legges opp, hvilke behov som er osv. PEPPOL-prosjektet skal bidra med løsninger som legger til rette for grenseløs e-handel i Europa, på tvers av nasjonale grenser, programog maskinvare osv. Prosjektet ledes fra Norge med prosjektdirektør André Hoddevik i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) i spissen. Konkurranseutsetting av ferjedrift I disse dager kunngjør Statens vegvesen konkurranse om drift av to nye ferjesamband: Svensby Breivikeidet og Lyngseidet - Olderdalen i Nord-Troms. Det er Statens vegvesen Region nord som gjennomfører konkurransen, og dette er et ledd i oppfølgingen av Stortingets vedtak om full konkurranseutsetting av riksvegferjedriften. Det legges opp til en kontraktlengde på åtte år med start 1.januar 2012 for begge sambandene. Tilbudsåpningen er fastsatt til 7. september i år. Deretter har Statens vegvesen 3 måneder på seg til å avgjøre hvem som vinner konkurransen. 951 fikk kontrakt Det kom inn 1151 tilbud da svenske Arbetsförmedlingen skulle gjøre avtale om såkalt jobbcoaching for arbeidsledige. Av disse tilbudene fikk 951 kontrakt. Disse skal tilby personlige coacher til nyarbeidsledige og korttidsarbeidsledige. Blant dem som fikk kontrakt er enmannsforetak, coacher i nettverk, utdanningsbedrifter, bemanningsforetak og konsulentbyråer. Det var et krav til tilbyderne at de måtte ha minst ett års dokumentert erfaring fra jobbcoaching. Oppgaven er å være til støtte og hjelp for arbeidsledige. Byggherrer vil ha forenkling Svenske byggherrer ber om at det nasjonale regelverket for offentlige anskaffelser endres. Ved oppdrag til en verdi under kroner for varer og tjenester og under fem millioner kroner for byggentrepriser, heter det, bør bestillere få større frihet til å utforme egne retningslinjer for hvorledes deres anskaffelser skal foregå og dokumenteres. Enklere regler for offentlige anskaffelser er et bidrag til å redusere kostnader og gi mer rettferdig konkurranse og mindre problemer, skriver organisasjonen Byggherrarna i en pressemelding. Miljø og samfunnsansvar i København Miljøministeriet i Danmark sammen med Panelet for professionelle miljøbevidste indkøb trommer sammen til konferanse i København 1. september. Temaet er grønne innkjøp og samfunnsansvar. Praktisk håndtering av grønne innkjøp, virksomhetens omdømme effekt på bunnlinjen og tendenser og nye prinsipper i design av grønne produkter er stikkord for konferansen innhold. Program og påmeldingsinfo finner du her Side 8

9 Kan setje fleire, men rimelege krav til avvising Eit land kan godt setje fleire krav til avvising av tilbydarar enn det som EU-reglane gjev høve til, men då må det vere klart at krava har som føremål å slå ring om grunnleggjande prinsipp. Dessutan må tiltaka ikkje vere urimelege samanlikna med det ein kan nå med dei. Dette er prinsipp som EF-domstolen har greidd ut om i ein fersk dom. I saka var tiltaka som var sette i verk, meir omseggripande enn domstolen meinte var naudsynt. Saka i EF-domstolen (C-538/07) gjaldt ei italiensk lov om kjøp av byggentreprisar, der det var sett forbod mot deltaking i tilbodstevlingar for ymse føretak. Dersom desse føretaka var kopla saman på ein måte som gjorde at det var kontrollmekanismar mellom dei som følgje av eigarinteresser, skulle dei avvisast etter lova. Så var det ein av deltakarane i ei tevling som gjekk til sak då oppdragsgjevaren ikkje avviste, men gav kontrakten til eit selskap med band til ein annan deltakar i tevlinga. Klagaren meinte at begge selskapa skule ha vore avviste. Heile aksjekapitalen i selskapet som vann tevlinga, kom frå eit føretak som var eigd heilt ut av eit dotterselskap til ein av dei andre i tevlinga. Ikkje rotfeste i reglane I grunngjevinga si for å gje kontrakten til selskapet som vann, skriv oppdragsgjevaren at kravet i den nasjonale lovgjevinga ikkje har rot i reglane for kjøp av tenester. Domstolen kopla inn EF-domstolen for å finne ut om lova i denne saka held mål etter EUretten. EF-domstolen slo fast at det ikkje er noko i vegen for at eit land kan setje fleire krav til avvising enn det som står lista opp i direktiva. Føremålet må då vere å tryggje like vilkår og innsyn i samband med tevlinga. Men dei nasjonale tiltaka må ikkje, heiter det, gå utover dette målet. Domstolen såg på den italienske lova som eit tiltak for slå ring om like vilkår og innsyn. For mykje av det gode EF-domstolen vurderte òg korleis lova var samanlikna med det såkalla proporsjonalitetsprinsippet. Det vil seie at det skal vere tiltak som er rimeleg i høve til føremål osb. Her kom domstolen til at den italienske lova gjekk for langt. Når eit land har ei slik lov, er det ikkje mogeleg for dei selskapa som er med i tevlingane, å syne at det ikkje er nokon risiko for brot på kravet om like vilkår og innsyn og såleis gje tevlinga ei ulukkeleg utvikling. I saka stod to grunnleggjande prinsipp mot einannan. Omsyn til eit grunnleggjande prinsipp må ikkje gjerast slik at det går ut over eit anna prinsipp. Dessutan kan ei slik nasjonal lovgjeving føre til ei avgrensing av tevlinga i marknaden utan at det er grunn til det, og på den måten stelle seg i vegen for eit ønskje om effektive tevlingstilhøve. Side 9

10 Kommunane nyttar private meir enn staten For første gong tek dei private ein større del av dei kommunale budsjetta enn av dei statlege. Det er dansk NHO, Dansk Industri (DI), som har gjort reknestykka. Med andre ord er det ein større del av tenesteoppgåvene i kommunane som vert tekne hand om av private enn tilsvarande i staten. Skilnaden er rett nok ikkje stor, berre 0,2 prosentpoeng. Det uroar ettersom staten masar stendig på kommunane for å nytte tevlingsutsetjing, kommenterer DI. Når ei oppgåve vert tevlingsutsett, vinn anten private eller den kommunale eigenregien kontrakten. Tala i reknestykka til DI fortel om dei oppgåvene som dei private har teke hand om. Der eigenregien vinn, glir kontraktverdien inn i dei allmenne budsjett- og rekneskapstala. Dansk Industri legg fram tala sine i magasinet DI Business, der dei òg har med opplysningar om korleis utviklinga har vore dei siste ti åra. I 1998 var det mykje meir bruk av private i dei statlege verksemdene. Over 20 prosent av budsjetta gjekk med til betalingar for tenester som private utførde for statelege verksemder, medan berre noko over 15 prosent av dei kommunale budsjetta gjekk til det same føremålet. I 2008 synte tala at det var ein større del av dei kommuanle pengane som gjekk til private tenesteytarar enn det som avr tilfelle med staten. Kommunal leiing Reknestykka frå Dansk Industri syner at 24,5 prosent av dei statlege oppgåvene var tevlingsutsett førre året. Året før var talet 24,8 prosent. Samstundes auka den kommunale delen av pengar til private med 1,1 prosentpoeng til 24,7 prosent ikkje mykje meir enn staten, men for første gong føre. Den statlege nedgangen uroar Dansk Industri. Rett nok er tilbakegangen ikkje stor, heiter det, men han uroar fordi utviklinga for første gong gjer ein knekk etter mange år med framgang, slik arbeidsgjevarorganisasjonen ser det. Staten og kommunane nyttar private i sine tenester på ganske ulike område. Når det gjeld vegvedlikehald, nyttar staten private på om lag 55 prosent av oppgåvene, medan kommunane nyttar private i nære 93 prosent. Tilsvarande gjeld for parkar og grøne område: Staten 30 prosent kommunane nærare 90 prosent, men på bibliotekområdet er det ikkje så stor skilnad: Staten om lag 15 prosent og kommunane nær 20 prosent. Dansk Industri samanliknar her dei statlege verksemdene med eit snitt av dei ti kommunane som er best på tevlingsutsetjing. Skilnad mellom departementa Det er òg stor skilnad i kor mykje dei ulike departementa nyttar private. I Integrationsministeriet er 51 prosent av oppgåvene tekne hand om av private leverandørar. Ikkje i noko anna departement er ein så stor del av tenesteytinga gjort av dei private. Transportministeriet ligg som nummer to med sine nær 47 prosent. På botnen, slik Dansk Industri ser det, finn vi Fødevareministeriet og Justitsministeriet med nær 17 prosent kvar. Den danske staten og Kommunernes Landsforening har i fleire år sett mål for utviklinga av tevlingsutsetjinga i kommunane. Det er på bakgrunn av dette at Dansk Industri kjem med denne kommentaren: - Staten burde kunne måle seg med dei beste kommunane. Det er ikkje noko anna å slå graset i ein kommune og i ein statleg park. Når ein meiner at kommunane kan vere langt Side 10

11 betre til å nytte private, burde staten òg gå føre og tene som eit godt føredøme særleg for dei kommunane som haltar etter. Side 11