Kommunal handlingsplan for etisk handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal handlingsplan for etisk handel"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2009 Fredag 26.juni 1. Kommunal handlingsplan for etisk handel 2. Ledelsessvikt gav regelbrudd i helseforetak 3. Nye hjelpeverktøy for tilbudsevaluering 4. Førte ikke protokoll skapte problemer for retten 5. Risiko avgjør valg av type brukervalg-kontrakt 6. Kompetanse, risikoanalyse og IKT 7. Kan setje fleire, men rimelege krav til avvising 8. Kommunane nyttar private meir enn staten Kommunal handlingsplan for etisk handel Stavanger kommune har fått sin handlingsplan for etisk handel. Siktemålet er at etiske krav skal gjelde i alle anskaffelser, men kommunen har valgt en gradvis tilnærming til målet. I første omgang skal kravene gjelde produsentleddet i spesielt prioriterte vare- /produktområder. Samtidig skal det satses på kompetanseoppbygging i kommunen, og kommunikasjon med leverandør. Hvert år skal det gjennomføres minst én anmeldt eller uanmeldt kontroll knyttet til de etiske kravene. Stavanger kommune er ett av ti medlemmer fra offentlig sektor i Initiativ for etisk handel (IEH). Handlingsplan for etisk handel er et ledd i kommunens samlede anskaffelsesstrategi. Den angir hvilke etiske krav som skal stilles, i hvilke anskaffelser det skal stilles krav og hvordan kravene skal følges opp. Handlingsplanen beskriver også behovet for kompetanse og ressurser, i tillegg til betydningen av kommunikasjon, dialog og samarbeid med leverandører, fagmiljøer og andre interessenter. Kravene skal stilles som kontraktsvilkår, heter det i planen. Ved behov vil Stavanger kommune innkalle tilbydere til møte der det gis en orientering om de etiske kravene, og hva dette innebærer for oppdragsgiver og for leverandør. På sikt er det en målsetting for kommunen å stille etiske krav i alle anskaffelser, men et slikt mål er vanskelig å oppnå med en gang. Derfor mener kommunen mener at det er hensiktsmessig å velge ut bestemt varer / produktgrupper til å begynne med. I første omgang skal det derfor stilles etiske krav i følgende anskaffelser: Prioriterte produkter - Tekstiler og klær (for eksempel uniformer og fottøy), steinprodukter, vann- og avløpsutstyr, medisinsk teknisk utstyr, vareleveranser knyttet til bygg- og

2 anleggskontrakter, møbler og inventar, leker, lekeapparater, idrettsutstyr, verktøy, profileringsartikler, elektronikk, datamaskiner- og utstyr. I tillegg skal det vurderes å stille etiske krav i alle andre anskaffelser der det kan foreligge konkret risiko for at tilvirkningen skjer på en måte som bryter med grunnleggende krav til arbeidstakerrettigheter. I utgangspunktet gjelder kommunens etiske krav for alle ledd i produksjonen. Imidlertid vil det å ha full oversikt over og kontroll med hele leverandørkjeden være vanskelig i praksis, fremgår det av handlingsplanen. Som en begynnelse tar kommunen derfor for seg ett eller flere ledd, avhengig av hvordan leverandørkjeden er organisert. I anskaffelser i Stavanger kommune skal de etiske kravene, som et minimum, gjelde for produsentleddet. Kontroll Hvert år skal det gjennomføres minst én anmeldt eller uanmeldt kontroll knyttet til de etiske kravene. Kontrollen skal munne ut i en rapport som gir en beskrivelse av arbeidsforhold og miljøforhold på produksjonssted(ene). Ved brudd på kravene vil Stavanger kommune be om utbedring. Leverandør og dennes underleverandør(er), og eventuelt en uavhengig part, skal da sette opp en forbedringsplan, som skal godkjennes av oppdragsgiveren. Ved gjentatte brudd eller manglende vilje til utbedring kan kontrakten bli hevet. For å sikre nødvendig kompetanse skal det lages en opplæringsplan for kommunens innkjøpere. De som skal stille kravene må vite hva de ulike kravene betyr, konstateres det i planen, og de må kjenne til metoder for oppfølging. Handlingsplanen for etisk handel i Stavanger kommune finner du her Ledelsessvikt gav regelbrudd i helseforetak Ansvaret for de feil og mangler som heftet ved prosessen knyttet til ambulansekontraktene i Helse MidtNorge RHF, plasseres hos Helse- og omsorgsdepartementet og helseforetakets styre. - Styret har ikke fulgt opp sitt ansvar og sett til at ledelsen har implementert kravene til internkontroll, heter det i konklusjonene fra Riksrevisjonen. Etter Riksrevisjonens vurdering har heller ikke departementet i tilstrekkelig grad forvisset seg om at styret har fulgt opp styringskrav om god internkontroll og etterlevelse av regel verket for offentlige anskaffelser. Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester (Dokument 3:12 ( ) er overlevert Stortinget. Anskaffelsen har en samlet verdi på 1,6 milliarder kroner over en femårsperiode. Riksrevisjonens undersøkelse viser omfattende brudd på de grunnleggende kravene til likebehandling, etterprøvbarhet og forutberegnelighet. Dessuten viser undersøkelsen at tildelingen av tilleggskompensasjon til to av leverandørene heller ikke var i tråd med gjeldende regelverk. Helse Midt-Norge RHFs påfølgende håndtering ved å inngå midlertidige avtaler med de samme to leverandørene uten konkurranseutsetting, kan dessuten innebære en ulovlig direkteanskaffelse. Side 2

3 Mangelfull håndtering Helse og omsorgsdepartementet er, skriver Riksrevisjonen, enig i at Helse MidtNorge RHFs håndtering av prosessen i forbindelse med anskaffelse av ambulansetjenester og prosessen som gjaldt tilleggskompensasjon til to av tilbyderne, var mangelfull. Etter Riksrevisjonens vurdering skyldes de omfattende bruddene på regelverket for offentlige anskaffelser og behovet for å tildele tilleggskompensasjon at sentrale deler av virksomheten i Helse MidtNorge RHF var utilstrekkelig organisert gjennom sviktende planlegging, manglende rutiner, skriftlighet og kvalitetssikring, i tillegg til utilstrekkelig kompetanse i viktige ledelsesfunksjoner. Undersøkelsen viser at tilbyderne ble behandlet ulikt når det gjelder informasjon de mottok, vilkårene for å bli innkalt til forhandlinger og kriteriene for å oppnå kontrakt. Helse Midt-Norge RHF har heller ikke dokumentert vurderingene i prosessen fram til valg av leverandører, noe som hindrer god etterprøvbarhet. Det er dessuten lagt til grunn kriterier for tildeling av kontrakt som ikke var gjort kjent for tilbyderne. Dårlig organisering Ellers viser undersøkelsen at Helse Midt-Norge RHF til tross for at det var klar over risikoen for at to leverandører ikke kunne oppfylle kontrakten, valgte å inngå kontrakt med dem. Undersøkelsen har for øvrig avdekket at det i Helse MidtNorge RHF har vært en dårlig organisering av anskaffelsesprosessene med liten grad av dokumentasjon. Dette har konkret kommet til syne gjennom fravær av beskrivelser av fullmaktsstruktur og ansvarsforhold innenfor anskaffelsesområdet og manglende rutiner og prosedyrer for innkjøpsprosessen. Innkjøpsprosessene i Helse Midt-Norge RHF ble i all hovedsak gjennomført av en person alene, uavhengig av de enkelte anskaffelsenes omfang. Den konkrete anskaffelsen av ambulansetjenester synes å ha vært dårlig planlagt og bemanningen synes å ha vært utilstrekkelig, særlig sett i forhold til den korte tiden anskaffelsen skulle gjennomføres på. Helse Midt-Norge RHF har foretatt flere organisasjonsmessige endringer, og har iverksatt flere tiltak for å styrke innkjøpsfunksjonen i løpet av 2008 og Ettersom prosessen ble startet høsten 2008 og fremdeles pågår, er det for tidlig å si noe om effekten av de iverksatte tiltakene. Riksrevisjonens rapport finner du her Nye hjelpeverktøy for tilbudsevaluering Synes du det er utfordrende og komplisert å formulere egnede tildelingskriterier når du skal i gang med en konkurranse enn si å få til en skikkelig og rettferdig evaluering? Nå er hjelpen nær! På oppdrag av NHO er det nå utviklet en plukkliste til hjelp for valg og formulering av slike kriterier, og et eksempel på en evalueringsmodell følger med. Dette praktiske verktøyet representerer også en standard, og den forenkling som bruken av en standard fører med seg, har også samfunnsmessig betydning. Kanskje blir verktøyet etter hvert også å finne i verktøykassen som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arbeider med. Side 3

4 Firmaet Albaran, som tilbyr strategisk rådgivning innenfor bl.a. juss og økonomi, fikk oppdraget med å utvikle sluttproduktet i NHOs tildelingskriterie-prosjekt. Det består av en plukkliste og en veiledning, som også inneholder råd og vink når det gjelder evaluering av tilbud. Til støtte og hjelp underveis hadde Albaran en bredt sammensatt referansegruppe med innkjøpere og leverandører fra ulike sektorer. Partner Tor Wilhelm Seim i Albaran tillegger denne gruppen stor betydning: - Selv med nærmere 20 års erfaring med offentlige innkjøp var det en formidabel utfordring å forsøke å lage en form for standard knyttet til bruk av tildelingskriterier. Det er en rekke sektorer og bransjer, ulike typer og omfang av kjøp og virksomheter osv. Da var dialogen med praktikerne i referansegruppen viktig for å konkretisere og snevre inn det vi etter hvert samlet oss om å levere. Praktisk verktøy Materialet fra prosjektet sikter seg ikke inn mot de mer kompliserte anskaffelsene, heller ikke mot virksomheter der det er godt med kompetanse. Vi mener å ha levert et praktisk verktøy som kan tas fram og benyttes av virksomheter som ikke kjøper inn altfor ofte, men som likevel har litt kompetanse, sier Seim. Samtidig er verktøyet i utgangspunkt slik at det kan tilpasses ulike sektorer, bransjer etc., noe for eksempel NHO Service allerede har gjort for sin del av tjenestesektoren. Seim peker også på den samfunnsmessige nytten av å benytte standarder eller tillempninger av slike. Virksomheter i det offentlige kan på den måten effektivisere evalueringsarbeidet, samtidig som de er tydeligere overfor leverandørmarkedet med hensyn til hva slags evalueringsprosess de gjennomfører, hva de legger vekt på etc. Det skaper forutsigbarhet, åpenhet og like vilkår. - Men uansett hva slags verktøy den enkelte benytter, kommer man ikke utenom at det aller viktigste i et innkjøp er å vite og være klar og tydelig på hva man vil anskaffe. Er man ikke det, er evalueringsprosesser og - modeller alene ikke nok, poengterer Seim. Modningstid Det å utvikle plukklisten og materialet for øvrig tok fem måneder, hvorav den første måneden gikk med til å avgrense oppdraget. Vi kan i høyeste grad snakke om en modningsprosess, konstaterer Tor Wilhelm Seim i Albaran. Materialet er tilpasset anskaffelser der hovedtildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelaktige som benyttes. Plukklisten inneholder en oversikt over ulike tildelingskriterier rubrisert under økonomi og kvalitative egenskaper. Underkriterier er også listet opp, sammen med forslag til formuleringer i konkurransegrunnlaget. I tillegg gis det eksempler på hvorledes en tilbyder kan dokumentere sine svar på kravene i tildelingskriteriene. Der det er behov, ifølge Albaran, gis det dessuten kommentarer i margen. En veiledning i bruk av plukklisten følger også med. I veiledningen er det dessuten lansert et eksempel på en evalueringsmodell. Gode råd følger med, talleksempler likeså. Førte ikke protokoll skapte problemer for retten Det at en oppdragsgiver ikke hadde ført anbudsprotokoll og således skaffet seg dokumentasjon, skapte alvorlige vanskeligheter for Hålogaland lagmannsrett i Side 4

5 en erstatningssak. Retten selv påpeker dette. I den konkrete saken var partene enige om at saksbehandlingsfeilene var alvorlige, og retten var ikke i tvil om de kunne gi grunnlag for erstatning. Kampen om kontrakten var i tillegg svært jevn, slik at feilene og mangelen på dokumentasjon kunne bety nokså mye både for kontrakttildeling og erstatningsstørrelse. Til slutt ble det erstatning til den som ikke fikk kontrakten. Sakens bakgrunn var en kontraktinngåelse for mottak av avfall. Oppdragsgiver var Tromsø Avfallsbehandling KF (Avfallsbehandling), og avtalen skulle avløse en avtale som Tromsø kommune hadde med det interkommunalt eide selskapet Avfallsservice AS. Sistnevnte var en av tre tilbydere i konkurransen om den nye avtalen. De to andre var privateide Perpetuum AS og et annet interkommunalt eiet selskap, Reno-Vest IKS. Avtalen skulle vært inngått i 2004, men styregodkjenning forelå først et stykke ut i Reno-Vest fikk kontrakten. En av grunnene til forsinkelsen var forbehold som Reno-Vest hadde tatt og verdivurderingen av disse. Reno-Vest og Avfallsservice lå svært nær hverandre i pris. Avfallsservice bragte etter dette spørsmålet om erstatning inn for retten. Vesentlige feil Partene for lagmannsretten var enige om at oppdragsgiver hadde begått vesentlige saksbehandlingsfeil. Ikke var det ført protokoll, det manglet skriftlig prissetting av forbehold i tilbudet fra Reno-Vest og tildelingsbrevet inneholdt ikke begrunnelse og opplysning om klageadgang. Det er her tale om brudd på helt sentrale og grunnleggende regler i anskaffelsesregelverket som Avfallsbehandling burde vært vel kjent med, og det er grunn til å klandre Avfallsbehandling for feilene. Det er ikke tvilsomt at feilene ved saksbehandlingen har en slik karakter og omfang at de kan gi grunnlag for erstatningsansvar, skriver retten i sine premisser. Avgjørende for om Avfallsservice ville ha krav på erstatning for den positive kontraktinteressen er om det foreligger årsakssammenheng mellom saksbehandlingsfeilene og det at Avfallsservice ikke ble valgt som leverandør. Hadde retten kunnet påvise en slik sammenheng, ville erstatningen vært bygget på det tapet Avfallsservice hadde hatt ved at kontrakten ikke ble deres. I stedet ble det erstatning for den negative kontraktinteressen, dvs. erstatning for kostnader pådratt ved deltakelse i konkurransen. Således må Tromsø kommune ut med nærmere kroner i erstatning dersom dommen blir stående. Svært krevende for domstolen Imidlertid påpeker Hålogaland lagmannsrett at: - En saksbehandling med så vidt vesentlige mangler ved den skriftlige dokumentasjonen som i denne saken, gjør det svært krevende både for deltakerne i anbudskonkurransen og domstolen å etterprøve hvilke forutsetninger og premisser Avfallsbehandlings skjønnsutøvelse ved valg av tilbyder ble basert på, og om saksbehandlingsfeilene har hatt avgjørende betydning for utfallet av konkurransen. Side 5

6 Risiko avgjør valg av type brukervalg-kontrakt Et kommunalt brukervalgsystem vil trolig være en tjenestekonsesjon dersom leverandørene fullt ut har etterspørselsrisikoen for tjenestene. Dersom de ikke har denne risikoen fullt ut, er det sannsynligvis i stedet en kontrakt etter regelverket for offentlige anskaffelser. Dette fremgår av en utredning som Kluge advokatfirma har gjort på oppdrag fra KS. I utredningen peker de dessuten på at det er et uavklart spørsmål om det er lovlig å fordele oppdrag under en rammeavtale gjennom brukernes eget, frie valg. Det gjelder dersom kontrakten er gjort etter innkjøpsregelverket. Det er Kluge advokatfirma som har gjort utredningen for KS, og bakgrunnen var spørsmålet om det er mulig å etablere en offentligrettslig autorisasjonsordning for brukervalg for ulike helse- og sosialtjenester. I sin utredning slår advokatfirmaet fast at det ikke er rettslig adgang til å innføre en slik autorisasjonsordning, men at kommunale ordninger med fritt brukervalg derfor må etableres enten som en tjenestekonsesjon eller gjennom en ordinær anskaffelsesprosess. Et brukervalgsystem på områder som hjemmehjelp, hjemmesykepleie og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil, heter det, være en tjenestekonsesjon dersom leverandørene fullt ut har etterspørselsrisikoen for tjenestene. For at leverandørene skal bli ansett for å ha etterspørselsrisikoen, skriver Kluge advokatfirma, er det trolig en forutsetning at de ikke garanteres noe minstevolum av tjenestene. De kan trolig heller ikke motta noe fast beløp fra kommunen som betales uavhengig av om de klarer å skaffe seg brukere, heter det. Tjenestekonsesjon Tildeling av en tjenestekonsesjon forutsetter en forutgående offentliggjøring om at kommunen har tenkt å tildele slike avtaler. Kluge advokatfirma anbefaler i så tilfelle at kommunene benytter Doffin og TED. Slike konsesjoner kan tildeles løpende, men må foregå på grunnlag av grunnleggende prinsipper som ikke-diskriminering, der det for eksempel ikke er anledning til å ta hensyn til nasjonalitet eller lokal tilhørighet. Dersom kommunen garanterer leverandørene et visst minstevolum av tjenestene eller betaler leverandørene et fast beløp uavhengig av antallet brukere den enkelte leverandør oppnår, er det trolig en ordinær anskaffelse etter anskaffelsesregelverket for uprioriterte tjenester, skriver Kluge advokatfirma, som fortsetter: - Et brukervalgsystem for hjemmehjelp, hjemmesykepleie og BPA, innenfor anskaffelsesregelverket, forutsetter bruk av parallelle rammeavtaler med leverandørene, samt at brukeren selv kan velge hvilken leverandør han vil benytte. Det er et uavklart spørsmål om det er lovlig å fordele oppdrag under en rammeavtale gjennom brukernes eget, frie valg. Vi antar at dette er lovlig, men konklusjonen er ikke opplagt. Som følge av den usikkerhet som er til stede, anbefaler vi at systemer for fritt brukervalg for disse tjenestene utformes slik at de utgjør en tjenestekonsesjon, dvs. slik at leverandøren(e) har etterspørselsrisikoen. Sykehjemsplass Avtaler med en privat leverandør som skal drifte et kommunalt sykehjem, kombinert med fritt brukervalg for sykehjemsplass, er ikke en tjenestekonsesjon, og må, ifølge utredningen inngås i samsvar med det ordinære anskaffelsesregelverket. Dette forutsetter imidlertid ikke parallelle rammeavtaler. Side 6

7 Kommunens behov for å kontrollere leverandørens ytelser og sikre at brukeren får tjenester av en kvalitet og med et omfang som han har krav på etter loven, er uavhengig av om kravene til leverandørene stilles i en autorisasjon uten at det inngås en formell avtale mellom kommunen og leverandørene, eller om det utformes en formell avtale mellom kommunen og leverandørene. Ifølge utredningen fra Kluge advokatfirma oppstår det heller ingen særproblemer når det gjelder sosial dumping ved innføring av slike brukervalgsordninger ut over de problemstillinger som oppstår ved kommunenes alminnelige kontrakter med eksterne leverandører. Dersom autorisasjonen imidlertid utformes som en tjenestekonsesjonskontrakt, plikter kommunen ikke å sørge for at leverandørene følger forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Du finner utredningen fra Kluge advokatfirma her Kompetanse, risikoanalyse og IKT Nasjonal kompetanseenhet for offentlige anskaffelser for de regionale helseforetakene, risikoanalyse av rasfarlig riksvei og innledende dialog med europeisk IKT-industri. Dette er noen av nyhetene på det offentlige innkjøpsmarkedet for tiden. Ellers skal nye ferjestrekninger konkurranseutsettes, konferanse om miljø- og samfunnsansvar arrangeres i København og svenske byggherrer vil ha forenklede regler for offentlige innkjøp. Dertil er det sjelden at en anbudskonkurranse fører med seg over 950 kontrakter. Kompetanseenhet for innkjøp I 2009 har Helse- og omsorgsdepartementet pålagt de regionale helseforetakene å gjennomføre ytterligere tiltak for å bedre kvaliteten i anskaffelsesprosesser. De regionale helseforetakene ble i foretaksmøtene i januar 2009 bedt om å utrede og vurdere en eventuell etablering av en ny nasjonal kompetanseenhet for offentlige anskaffelser. De ble samtidig bedt om å vurdere hvorvidt andre løsninger, for eksempel etablering av et nettverk, kunne være mer hensiktsmessig for å sikre bedre kvalitet i anskaffelsesprosesser. Denne utredningen med vurderinger og anbefalinger vil bli oversendt departementet mot slutten av sommeren i år. Dette opplyser helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant André N. Skjerstad (v). Ikke NVE, men konkurranse Arbeidet med en uavhengig risikovurdering av forholdene ved rv. 70 Oppdølsstranda blir nå sendt ut på anbud. - Det har vist seg at Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) likevel ikke har muligheter til å ta på seg vurderingen. Nå har vi invitert bransjen til å gjøre dette viktige arbeidet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Statens vegvesen har sendt ut invitasjon til flere firma som har kompetanse på dette området, med svarfrist fredag 26. juni. Det forutsettes at arbeidet blir gjennomført innen 20. juli i år. For kort tid siden sendte Statens vegvesen ut en melding om at NVE ville stå for at det utarbeides en risikoanalyse, men så skjer altså likevel ikke. Tidligere i juni gikk det ras på riksveg 70 i Oppdølsstranda. Side 7

8 Dialog med IKT-industrien Ett av resultatene av arbeidet som det såkalte PEPPOL-prosjektet i regi av EUkommisjonen driver med, kan bli nye forretningsmuligheter for IKT-industrien. I den forbindelse legger prosjektet opp til en bredere dialog med industrien på europeisk nivå til høsten. Det er Østerrike som starter denne dialogen med en rundebordskonferanse der landets IKT-industri inviteres til å bidra med synspunkter på hvorledes dialogen bør legges opp, hvilke behov som er osv. PEPPOL-prosjektet skal bidra med løsninger som legger til rette for grenseløs e-handel i Europa, på tvers av nasjonale grenser, programog maskinvare osv. Prosjektet ledes fra Norge med prosjektdirektør André Hoddevik i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) i spissen. Konkurranseutsetting av ferjedrift I disse dager kunngjør Statens vegvesen konkurranse om drift av to nye ferjesamband: Svensby Breivikeidet og Lyngseidet - Olderdalen i Nord-Troms. Det er Statens vegvesen Region nord som gjennomfører konkurransen, og dette er et ledd i oppfølgingen av Stortingets vedtak om full konkurranseutsetting av riksvegferjedriften. Det legges opp til en kontraktlengde på åtte år med start 1.januar 2012 for begge sambandene. Tilbudsåpningen er fastsatt til 7. september i år. Deretter har Statens vegvesen 3 måneder på seg til å avgjøre hvem som vinner konkurransen. 951 fikk kontrakt Det kom inn 1151 tilbud da svenske Arbetsförmedlingen skulle gjøre avtale om såkalt jobbcoaching for arbeidsledige. Av disse tilbudene fikk 951 kontrakt. Disse skal tilby personlige coacher til nyarbeidsledige og korttidsarbeidsledige. Blant dem som fikk kontrakt er enmannsforetak, coacher i nettverk, utdanningsbedrifter, bemanningsforetak og konsulentbyråer. Det var et krav til tilbyderne at de måtte ha minst ett års dokumentert erfaring fra jobbcoaching. Oppgaven er å være til støtte og hjelp for arbeidsledige. Byggherrer vil ha forenkling Svenske byggherrer ber om at det nasjonale regelverket for offentlige anskaffelser endres. Ved oppdrag til en verdi under kroner for varer og tjenester og under fem millioner kroner for byggentrepriser, heter det, bør bestillere få større frihet til å utforme egne retningslinjer for hvorledes deres anskaffelser skal foregå og dokumenteres. Enklere regler for offentlige anskaffelser er et bidrag til å redusere kostnader og gi mer rettferdig konkurranse og mindre problemer, skriver organisasjonen Byggherrarna i en pressemelding. Miljø og samfunnsansvar i København Miljøministeriet i Danmark sammen med Panelet for professionelle miljøbevidste indkøb trommer sammen til konferanse i København 1. september. Temaet er grønne innkjøp og samfunnsansvar. Praktisk håndtering av grønne innkjøp, virksomhetens omdømme effekt på bunnlinjen og tendenser og nye prinsipper i design av grønne produkter er stikkord for konferansen innhold. Program og påmeldingsinfo finner du her Side 8

9 Kan setje fleire, men rimelege krav til avvising Eit land kan godt setje fleire krav til avvising av tilbydarar enn det som EU-reglane gjev høve til, men då må det vere klart at krava har som føremål å slå ring om grunnleggjande prinsipp. Dessutan må tiltaka ikkje vere urimelege samanlikna med det ein kan nå med dei. Dette er prinsipp som EF-domstolen har greidd ut om i ein fersk dom. I saka var tiltaka som var sette i verk, meir omseggripande enn domstolen meinte var naudsynt. Saka i EF-domstolen (C-538/07) gjaldt ei italiensk lov om kjøp av byggentreprisar, der det var sett forbod mot deltaking i tilbodstevlingar for ymse føretak. Dersom desse føretaka var kopla saman på ein måte som gjorde at det var kontrollmekanismar mellom dei som følgje av eigarinteresser, skulle dei avvisast etter lova. Så var det ein av deltakarane i ei tevling som gjekk til sak då oppdragsgjevaren ikkje avviste, men gav kontrakten til eit selskap med band til ein annan deltakar i tevlinga. Klagaren meinte at begge selskapa skule ha vore avviste. Heile aksjekapitalen i selskapet som vann tevlinga, kom frå eit føretak som var eigd heilt ut av eit dotterselskap til ein av dei andre i tevlinga. Ikkje rotfeste i reglane I grunngjevinga si for å gje kontrakten til selskapet som vann, skriv oppdragsgjevaren at kravet i den nasjonale lovgjevinga ikkje har rot i reglane for kjøp av tenester. Domstolen kopla inn EF-domstolen for å finne ut om lova i denne saka held mål etter EUretten. EF-domstolen slo fast at det ikkje er noko i vegen for at eit land kan setje fleire krav til avvising enn det som står lista opp i direktiva. Føremålet må då vere å tryggje like vilkår og innsyn i samband med tevlinga. Men dei nasjonale tiltaka må ikkje, heiter det, gå utover dette målet. Domstolen såg på den italienske lova som eit tiltak for slå ring om like vilkår og innsyn. For mykje av det gode EF-domstolen vurderte òg korleis lova var samanlikna med det såkalla proporsjonalitetsprinsippet. Det vil seie at det skal vere tiltak som er rimeleg i høve til føremål osb. Her kom domstolen til at den italienske lova gjekk for langt. Når eit land har ei slik lov, er det ikkje mogeleg for dei selskapa som er med i tevlingane, å syne at det ikkje er nokon risiko for brot på kravet om like vilkår og innsyn og såleis gje tevlinga ei ulukkeleg utvikling. I saka stod to grunnleggjande prinsipp mot einannan. Omsyn til eit grunnleggjande prinsipp må ikkje gjerast slik at det går ut over eit anna prinsipp. Dessutan kan ei slik nasjonal lovgjeving føre til ei avgrensing av tevlinga i marknaden utan at det er grunn til det, og på den måten stelle seg i vegen for eit ønskje om effektive tevlingstilhøve. Side 9

10 Kommunane nyttar private meir enn staten For første gong tek dei private ein større del av dei kommunale budsjetta enn av dei statlege. Det er dansk NHO, Dansk Industri (DI), som har gjort reknestykka. Med andre ord er det ein større del av tenesteoppgåvene i kommunane som vert tekne hand om av private enn tilsvarande i staten. Skilnaden er rett nok ikkje stor, berre 0,2 prosentpoeng. Det uroar ettersom staten masar stendig på kommunane for å nytte tevlingsutsetjing, kommenterer DI. Når ei oppgåve vert tevlingsutsett, vinn anten private eller den kommunale eigenregien kontrakten. Tala i reknestykka til DI fortel om dei oppgåvene som dei private har teke hand om. Der eigenregien vinn, glir kontraktverdien inn i dei allmenne budsjett- og rekneskapstala. Dansk Industri legg fram tala sine i magasinet DI Business, der dei òg har med opplysningar om korleis utviklinga har vore dei siste ti åra. I 1998 var det mykje meir bruk av private i dei statlege verksemdene. Over 20 prosent av budsjetta gjekk med til betalingar for tenester som private utførde for statelege verksemder, medan berre noko over 15 prosent av dei kommunale budsjetta gjekk til det same føremålet. I 2008 synte tala at det var ein større del av dei kommuanle pengane som gjekk til private tenesteytarar enn det som avr tilfelle med staten. Kommunal leiing Reknestykka frå Dansk Industri syner at 24,5 prosent av dei statlege oppgåvene var tevlingsutsett førre året. Året før var talet 24,8 prosent. Samstundes auka den kommunale delen av pengar til private med 1,1 prosentpoeng til 24,7 prosent ikkje mykje meir enn staten, men for første gong føre. Den statlege nedgangen uroar Dansk Industri. Rett nok er tilbakegangen ikkje stor, heiter det, men han uroar fordi utviklinga for første gong gjer ein knekk etter mange år med framgang, slik arbeidsgjevarorganisasjonen ser det. Staten og kommunane nyttar private i sine tenester på ganske ulike område. Når det gjeld vegvedlikehald, nyttar staten private på om lag 55 prosent av oppgåvene, medan kommunane nyttar private i nære 93 prosent. Tilsvarande gjeld for parkar og grøne område: Staten 30 prosent kommunane nærare 90 prosent, men på bibliotekområdet er det ikkje så stor skilnad: Staten om lag 15 prosent og kommunane nær 20 prosent. Dansk Industri samanliknar her dei statlege verksemdene med eit snitt av dei ti kommunane som er best på tevlingsutsetjing. Skilnad mellom departementa Det er òg stor skilnad i kor mykje dei ulike departementa nyttar private. I Integrationsministeriet er 51 prosent av oppgåvene tekne hand om av private leverandørar. Ikkje i noko anna departement er ein så stor del av tenesteytinga gjort av dei private. Transportministeriet ligg som nummer to med sine nær 47 prosent. På botnen, slik Dansk Industri ser det, finn vi Fødevareministeriet og Justitsministeriet med nær 17 prosent kvar. Den danske staten og Kommunernes Landsforening har i fleire år sett mål for utviklinga av tevlingsutsetjinga i kommunane. Det er på bakgrunn av dette at Dansk Industri kjem med denne kommentaren: - Staten burde kunne måle seg med dei beste kommunane. Det er ikkje noko anna å slå graset i ein kommune og i ein statleg park. Når ein meiner at kommunane kan vere langt Side 10

11 betre til å nytte private, burde staten òg gå føre og tene som eit godt føredøme særleg for dei kommunane som haltar etter. Side 11

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL STAVANGER KOMMUNE 2016-2019 Del 1 Bakgrunn, målsettinger og ansvar Bakgrunn Etisk handel er handel som ivaretar og fremmer arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2013 01.01.2017 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2010-01.01.2013 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STAVANGER KOMMUNE 2012-2015 Del 1 Bakgrunn, ansvar og målsettinger Innledning Stavanger kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Innst. 73 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument nr.

Innst. 73 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument nr. Innst. 73 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:12 (2008 2009) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYRESAK: 62/15 A STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Viel Sørensen Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Hvilke lover og forskrifter endres? Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Muligheter for dialog i nytt regelverk

Muligheter for dialog i nytt regelverk Muligheter for dialog i nytt regelverk Bente Hagelien Seksjonssjef Avdeling for offentlige anskaffelser Frokostseminar 21. November 2014 Nye EU-direktiver Gjennomføres i Norge innen 1. april 2016 Særlig

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Merk at for noen av kravene skal det legges ved dokumentasjon, som f eks punkt 6.4.

Merk at for noen av kravene skal det legges ved dokumentasjon, som f eks punkt 6.4. Spørsmål og svar: Spørsmål 1: I vedlegg 2, Kravspesifikasjonen, bes det om bekreftelse på at kravene er oppfylt. Det er i tillegg en henvisning til vedlegg. Er det slik at hvert krav skal bekreftes i et

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Helse Sør-Øst Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Desember 2011 Nye retningslinjer i 2010 Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn Saksbeh Dato Anskaffelse Saks.nr Tilbudsevaluering for konkurranse med forhandling ett-trinn Side 2 av 9 A. ORIENTERING OM KONKURRANSEGRUNNLAGET A.1 Navn på leverandørene som har ønsket å delta i konkurransen/levert

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Innledning dagens tema Tre ting man bør tenke på ved utforming av tilbud: Ikke

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier:

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Gevinstrealisering ved kontraktoppfølging..hva er god og nødvendig oppfølging?

Gevinstrealisering ved kontraktoppfølging..hva er god og nødvendig oppfølging? Gevinstrealisering ved kontraktoppfølging.hva er god og nødvendig oppfølging? Rammeavtaler og kontrakter En rammeavtale er ikke en selvstendig kontrakt, men et sett med forhåndsavtalte vilkår som skal

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser Anskaffelser i Sandnes kommune Ronny Pettersen, leder anskaffelser Tema Anskaffelsesenheten Utfordringer Hvordan vi jobber Fremtiden Tips til leverandørene Anskaffelsesenheten 10 ansatte, 7 plassert i

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier:

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av behandlingstilbud for rusmiddelavhengige. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde gjennomført reelle forhandlinger fordi klager

Detaljer

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Ny 5 i lov om offentlige anskaffelser 5. Miljø, menneskerettigheter og andre

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Tema 1. Lov-/forskriftsregulering av praksis 2. Fokus på små og mellomstore virksomheter 3. Kort om elektroniske innkjøpsprosesser

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller Forord Boken gir en overordnet, men fortettet og presis fremstilling av regelverket for offentlige anskaffelser. Målgruppen er både dem som vil skaffe seg en oversikt over regelverket, og dem som søker

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere Asker, april 2015 Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere 1. Bakgrunn 13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune etablerte i 2008 et samarbeid

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer