Sosiosponsing - Skattemessig behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosiosponsing - Skattemessig behandling"

Transkript

1 Sosiosponsing - Skattemessig behandling - vilkår for at giver får fradrag Stiftelsen Soria Moria Sponsor- og Eventforeningen Oslo 28. oktober 2010 Foredrag ved partner & advokat (H) Finn Eide Deloitte Advokatfirma AS mob:

2 Sosiosponsing - status pr De sponsede organisasjoner har innrettet seg dårlig Lite bevisst sin verdi/lite profesjonell tilnæring Skattemyndighetene har et for strengt og gammelmodig syn Anvender høyeste skatts metode Nekter fradrag for sosiosponsing, helt eller delvis Sponsorene er for lite flinke til konsekvent å kreve fradrag Unnlater å aktivisere sponsoratet 2 SKAGEN AS anla søksmål for Stavanger tingrett Vant frem med krav om fradragsrett Staten har anket til Gulating lagmannsrett Hevder verdien av sponsoratet ikke er mer enn ca 10-20% av ytt beløp Staten måler REKLAMEVERDIEN Staten mener det overskytende beløp er gave/representasjon

3 Skattemessig fradrag - rettslig utgangspunkt 6-1. Hovedregel om fradrag (1) Det gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Bestemmelser som presiserer, utvider eller innskrenker fradragsretten for kostnader som nevnt i forrige punktum er gitt i 6-10 til SAGT LITT MER ELEGANT (1911 versjonen): FRADRAG FOR UTGIFTER TIL INNTEKTS ERVERVELSE Gir stort spillerom for fradrag Må ha relevans 3

4 Unntak fra utgangspunktet fradrag forts DET GIS IKKE FRADRAG FOR GAVER REPRESENTASJON Dog gis det begrenset fradrag for bidrag til allmennyttige organisasjoner og vitenskapelig forskning 4

5 Den videre gjennomgang Fradrag for sponsing: 1. Hva er sponsing 2. Hvordan partene må innrette seg 3. Skattemyndighetenes syn 4. Dommer og uttalelser gjennom tidene den egentlig jus 5. Litt nærmere om SKAGEN saken 6. Veien videre Vil ikke gå nærmere gjennom særregelen for gaver Vil ikke gå inn på representasjon 5

6 Hva er sponsing? Sponsing: eller A cash and/or in-kind fee paid to a property in return for access to the exploitable commercial potential associated with that property (IEG) Sponsing er assosiasjonsmarkedsføring, en forretningsmessig metode for kommunikasjon, salg og annen markedsføring. Sponsing bygger på en kommersiell avtale mellom (normalt) to parter der en virksomhet betaler for kommersielle rettigheter til å utnytte assosiasjoner til et sponsorobjekt (ofte en person, lag, organisasjon, event, institusjon, prosjekt eller lignende) (Synovate) 6

7 Det sentrale ved sponsing En gjensidig avtale mellom to eller flere parter - Gjensidige rettigheter og forpliktelser - En leveranse fra hver av partene - En pris Kan med fordel spe på med varighet, misligholdsbestemmelser, tvisteløsning m.v. I motsetning til gave som er en ensidig ytelse uten vilkår. 7

8 Vel så viktig som det sentrale ved sponsing Etterlevelse/forståelse i praksis Fakturering Leveranse Utnyttelse Forståelse hos partene = Sannsynliggjøre at utgiften er til inntekts ervervelse Synlighet internt & eksternt effekter av dette Omdømmebygging / goodwill 8

9 Ad etterlevelse og forståelse (organisasjonene) DN mandag artikkel Byks i givergleden Generalsekretær i SOS Barnebyer, Svein Grønnern, mener skattefradrag ville skapt større interesse hos næringslivet. I dag gis det skattefradrag for gaver til idrett, de samme reglene gjelder ikke for humanitære gaver. Jeg tror Grønnern her er feilsitert så ikke kjeft på ham MEN, viktig at frivillige organisasjoner er bevisste på hva en begir seg inn på er konsekvente og presise i sin kommunikasjon. Det gis ikke fradrag for gaver, enten de ytes til det ene eller andre formål.. 9

10 Ad etterlevelse og forståelse (sponsorene) Skagenfondene gir vekk 10 millioner Tre bistandsorganisasjoner kan vente seg en ekstra julegave i år. Publisert :29 - Oppdatert :45 Svein Grønnern i SOS Barnebyer, Harald Espedal i Skagenfondene, Sigve Fjeldtvedt (stående) og Einar Kongsbakk i CARF. (Foto: Kristian Jacobsen) 10

11 .Skagenfondene gir vekk 10 millioner De tre bistandsorgansisasjonene som kan vente seg en ekstra julegave i år er SOS-barnebyer som får 4 millioner kroner, Leger Uten Grenser som får 3 millioner kroner og Children at Risk Foundation som støttes med 3 millioner kroner. Stavanger Fondsforvaltning bidrar med totalt 10 millioner kroner til tre konkrete bistandsprosjekter i Øst-Europa, Afrika og Brasil. Og ifølge en pressemelding fra fondsforvalterne er det de ansatte selv som har foreslått hvilke organisasjoner de syns selskapet burde støtte. Stavanger Aftenblad 21/

12 Skattemyndighetenes syn Skattemyndighetene gir (ofte) ikke fradrag/fulle fradrag for bidrag til sosiosponsing Begrunnelse; - De kan ikke se at motytelsen står i forhold til bidraget - Sponsor og sponsorobjekt agerer som om det er gaver Dels organisasjonenes egen feil - Ikke formalisert godt nok dårlig beskrivelse av ytelser og motytelser - Liker/vant med å være passiv mottager - Ikke profesjonell og konsistent - Når pengene er mottatt følger ikke opp Dels sponsorene aktiviserer ikke sponsoratene 12

13 Skattemyndighetenes ekstreme syn Måler motytelse i reklameverdi - i meget snever og gammelmodig forstand - objektiv måling - sammenlignet priser (reklameverdi) med rubrikk-/nettannonser i BT/Aftenbladet Ser IKKE assosiasjonsverdien - Næringslivet får positivt omdømme og goodwill ved sosiosponsing - Skjønner ikke konseptet - Verdien et godt allmennyttig navn kan gi en kommersiell virksomhet som ellers kan oppleves som grådig - Samfunnsansvar alle gjør det, - må ha det, bare må ha det. 13

14 Sigbjørn Johnsen Svar på skriftlig spørsmål nr fra Gunnar Gundersen om sponsing og fradragsrett til allmennyttige formål (09/2010) Generelt vil jeg imidlertid bemerke at det er et grunnprinsipp at det gis fradrag for kostnader til inntekts ervervelse. 14 Reklamekostnader som er pådratt for å skape salg mv. er derfor normalt fradragsberettiget. For bedrifter vil sponsorkostnader kunne medføre fradragsrett om det foreligger en motytelse i form av reklame. Fradragets størrelse er imidlertid avhengig av reklameverdien. Reklameverdien av sponsing forutsetter bl.a. en viss synlighet for publikum og må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Hvis sponsorbeløpet overstiger reklameverdien, gis det ikke fradrag for dette overskytende beløpet. Dette prinsipielle utgangspunktet er det samme for all form for sponsing, men resultatet kan falle ulikt ut for ulike typer sponsing av frivillige organisasjoner på grunn av faktiske forskjeller knyttet til reklameverdien. Også slike mulige forskjeller må vurderes konkret i hvert tilfelle.

15 Dilemma Sosiosponsing det ligger i denne sponsings natur at bidrag skal fremstå som bl.a.: Veldedighet Samfunnsansvar Omsorg Ved skattleggingen er det de reelle forhold som skal legges til grunn (ligningslovens 8-1) Skattyter har en bevisbyrde for hva som er det reelle forhold Gjensidig bebyrdende avtale som er etterlevd - tilstrekkelig 15

16 Tidligere dommer, uttalelser m.v. Skattemyndighetenes syn om reklameverdi strider mot tidligere dommer og uttalelser, bl.a.: Rt s Anth. B. Nilsen, politisk agitasjon Utgifter til tekstannonser som i fremtredende og overveiende grad inneholdt kritikk av den rådende økonomiske politikk kunne fratrekkes firmaets inntekt som utgifter pådratt til inntektens ervervelse, sikrelse eller vedlikeholdelse. Rt s Kosmos (Finansierte Hvalfangstens Hus) Kosmos tok opp regningen på overskridelser ved bygget. HR: Ved å medvirke til bygget hadde selskapet styrket sin posisjon og øket sin konkurranseevne, og dette måtte være tilstrekkelig for fradrag Rt s Korsvold (renvasket sitt omdømme) Fikk fradrag for utgifter til advokater og medierådgivere MÅ KUNNE ANFØRES OGSÅ FOR Å BYGGE OPP SITT OMDØMME For eksempel SOSIOSPONSING 16

17 SKAGEN saken Stavanger tingrett ga SKAGEN AS fullt medhold: Assosiasjonsverdi for sponsor må hensyntas Omdømmebygging er et virkemiddel for å oppnå inntekter Formålet til SKAGEN var å oppnå en bedre markedsposisjon via bedre goodwill i markedet SKAGEN brukte sponsoratene internt Kompetanseheving Bevisstgjøring av sine ansatte ydmykhet Tingretten slo fast at sponsoratene kombinert med implementeringen av disse i organisasjonen (intern og ekstern bruk) var egnet til å nå de kommersielle mål SKAGEN satt seg = UTGIFT TIL INNTEKTS ERVERVELSE 17

18 Veien videre Staten har anket til Gulating lagmannsrett - saken er ikke berammet enda - vil antagelig bli behandlet i lagmannsretten høsten ikke påregnelig at saken vil bli rettskraftig før Høyesterett har talt Rettssituasjonen er m.a.o. uavklart VIKTIG: Frivillige organisasjoner må profesjonalisere sine sponsorprogram - gjensidig bebyrdende (skriftlige) avtaler, med f.eks. - klar og detaljert beskrivelse av ytelse og motytelse - varighet/omfang/partenes roller - misligholdsbeføyelser 18

19