NOEN HOVEDTREKK OG ENKELTPUNKTER - Revidert Nasjonalbudsjett for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOEN HOVEDTREKK OG ENKELTPUNKTER - Revidert Nasjonalbudsjett for 2015"

Transkript

1 SAMFUNNSPOLITISK AVDELING 12. mai 2015 NOEN HOVEDTREKK OG ENKELTPUNKTER - Revidert Nasjonalbudsjett for Arbeid 2. Økonomiske hovedtall 3. Svak kommuneøkonomi svekker sysselsettingen 4. Skatt 5. Noen utdanningsposter Vedlegg: Strakskommentar fra LO

2 ********************** Revidert nasjonalbudsjett er en mellomstasjon som oppdaterer regjeringens styring og vurdering av norsk økonomi ut fra behandlingen av statsbudsjettet høsten Selve Nasjonalbudsjettet (Stortingsmelding nr.1 for hver sesjon) er politikkens sentrale dokument og er sammen med Statsbudsjettet de viktigste styringsdokumenter for politiske prioriteringer og styring av økonomi og samfunn I det følgende har vi i løpet av fremleggelsesdagen for dokumentet forsøkt å beskrive noen hovedtrekk og utvalgte viktige enkeltpunkter i det regjeringen presenterer. Her fanger en ikke opp alle enkeltheter, og det kan være temaer som i ettertid vil beskrives på andre måter enn det som her gjøres. Vi har i hovedsak måttet basere oss på regjeringens egen omtale av stoffet. For ytterligere informasjon henviser vi til departementenes egne pressemeldinger i tillegg til pressens brede omtale, som ofte har høyere presisjonsnivå enn andre nyheter. Hovedbildet, er som vanlig, bare varsel om små justeringer og endrede anslag sammenliknet med det nasjonalbudsjett som ble behandlet før årsskiftet. Litt forenklet kan en si at regjeringen justerer litt på "feil" som ble gjort sist, som: At kommuneøkonomien er blitt dårligere som følge av lav skatteinngang At arbeidsmarkedstiltakene fortoner seg enda mer snaue i møtet med den klart økte arbeidsløsheten Det slakkes litt på enkelte avgifter og opplegget skjermer noen flere uføretrygdede mot utilsiktet skatteskjerpelse som følge av systemendringen fra 2015 Det fordelingspolitiske opplegget videreføres og den negative konsekvensen av skattelettelsene er tydeligst for kommuneøkonomien. Svak kommuneøkonomi gir liten sysselsettingsvekst i kommunal tjenesteyting, noe som også får betydning for samlet sysselsetting i økonomien.

3 1. ARBEID Arbeidsmarkedssituasjonen Lavere vekst i norsk økonomi vil bidra til svakere vekst i sysselsettingen i tiden framover. Det anslås at antall sysselsatte økes med 0,6 prosent i 2015, som er klart lavere enn i En venter at befolkningen i yrkesaktiv alder vil øke mer enn sysselsettingen, slik at sysselsettingsraten vil gå noe ned. Den registrerte arbeidsløsheten anslås å øke moderat i 2015, fra 2,8 i 2014 til 2,9 prosent. I AKU-undersøkelsene antas arbeidsløsheten å øke fra 3,6 til 4,= pst Anslagene er sammen med flere andre hovedtall for arbeidsmarkedet presentert i tabellen nedenfor. Hovedtall for utviklingen på arbeidsmarkedet Anslag RNB Helt ledige (NAV), pst. av arbeidsstyrken 1,7 2,7 2,9 2,7 2,5 2,6 2,8 2,9 Sysselsetting, pst. endring fra ett år tidligere (NR) 3,3-0,4-0,5 1,6 2,2 1,2 1,1 0,6 Befolkning år, pst. endring fra ett år tidligere (AKU) 1,7 1,5 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 Langtidsledige 1, pst. av helt ledige 18% 19% 25% 25% 23% 23% 26% Langtidsledige 1, antall personer Helt ledige, antall personer (NAV) Ordinære arbeidsmarkedstiltak Tiltak nedsatt arbeidsevne Permitterte Helt ledige i 26 uker eller mer. Avbrudd som helt ledig lenger enn 14 dager behandles som ny start i ledighetsperioden. Arbeidsmarkedstiltak I saldert budsjett for 2015 er det lagt opp til tiltaksplasser rettet mot arbeidssøkere og plasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Regjeringen viser til at arbeidsløsheten har økt litt i inneværende år og foreslår å øke tiltaksnivået med 1000 plasser til ordinære arbeidssøkere i gjennomsnitt for andre halvår Det utgjør et samlet nivå på plasser på årsbasis. Endringer i permitteringsregelverket Det foreslås å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra 20 til 10 dager og å øke dagpengeperioden under permittering fra 26 til 30 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Det foreslås at endringene trer i kraft fra 1. juli i år. Dagpenger Bevilgningen på posten er 12,4 mrd. kroner. Som følge av økt ledighetsanslag

4 og forventninger om en økt andel ledige med dagpengerettigheter, foreslås bevilgningen økt med 1,4 mrd. kroner i Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs Bevilgningen på posten er 710 mill. kroner. Forventet økning i antall konkurser og antall saker til behandling samlet for 2015 tilsier en moderat økning i utgiftene i Bevilgningen foreslås økt med 10 mill. kroner. Arbeidsavklaringspenger Det anslås nå at gjennomsnittlig antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2015 blir om lag , en økning på mottakere sammenlignet med saldert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at forventet overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd på slutten av 2014 og i begynnelsen av 2015 kommer noe senere enn tidligere lagt til grunn. Denne økningen på arbeidsavklaringspenger motsvares altså av en redusert tilgang til uføretrygd. Bevilgningen til arbeidsavklaringspenger foreslås økt med 172,7 mill. kroner. Uføretrygd Utgiftene reduseres med 800 mill. kroner fordi anslaget for antall mottakere nedjusteres. Det anslås nå gjennomsnittlig mottakere av uføretrygd i 2015, en reduksjon på mottakere sammenlignet med saldert budsjett. Det har vært noe uro rundt overgangen til ny uføretrygd og nye skatteregler, jfr omtale av skatt i pkt 4.

5 2. ØKONOMISKE HOVEDTALL De økonomiske hovedtallene som Regjeringen legger fram i Revidert nasjonalbudsjett 2015 tyder på sterkere avdemping i fastlandsøkonomien enn Regjeringen anslo i fjor høst. Anslaget på BNP-vekst i Fastlands-Norge for 2015 ble nedjustert fra 2 pst. i Nasjonalbudsjett 2015 til 1,3 pst. i Revidert nasjonalbudsjett 2015 som følge av at Regjeringen legger til grunn lavere vekst i privat forbruk og større nedgang i petroleumsinvesteringer. Ifølge Regjeringens anslag i Revidert nasjonalbudsjett 2015 vil avdempingen i fastlandsøkonomien gjenspeiles i arbeidsmarkedet. Sysselsettingsveksten er svakt nedjustert, og arbeidsløshet (AKU) anslås til 4 pst. Nøkkeltall for norsk økonomi i 2015 og 2016 NB RNB RNB Økonomisk vekst: - BNP Fastlands-Norge 2,0 1,3 2,0 Konsum: - Privat konsum 2,7 1,8 - Offentlig konsum 2,2 2,4 Bruttoinvesteringer: - Bedrifter i Fastlands-Norge 1,2 1,1 - Oljeinvesteringer -8,0-13,1 Eksport: - tradisjonelle varer 3,6 3,8 Import: - tradisjonelle varer 3,6 1,4 Arbeidsmarkedet: - Sysselsetting 0,8 0,6 - Arbeidsledighet (AKU) % 3,6 4,0 4,1 Priser og lønninger: - konsumpris 2,1 2,1 - lønnsvekst 3¼ 2,7 Eksporten av tradisjonelle varer har svingt mye siden finanskrisen, og nivået er fremdeles lavere enn forut for krisen. Bedre vekstutsikter blant

6 handelspartnere og en klar bedring av Norges kostnadsmessige konkurranseevne overfor utlandet bl.a. via en svekket krone og lav lønnsvekst, trekker i retning av at eksportvolumet av tradisjonelle varer vil ta seg opp framover. Eksporten anslås ikke særlig forskjellig, men importveksten nedjusteres. I Revidert nasjonalbudsjett for 2015 legges det beregningsteknisk følgende til grunn for anslagene: En gjennomsnittlig råoljepris på 480 kroner pr. fat i 2015 og 529 kroner pr. fat i En gjennomsnittlig pengemarkedsrente på 1,3 pst. i Kronekursen svekkes med 5,6 pst. på årsbasis i 2015 målt i importveid kronekursindeks. En lønnsvekst på 2,7 pst. i 2015.

7 3. SVAK KOMMUNEØKONOMI SVEKKER SYSSELSETTINGEN Sammenliknet med tidligere har det vært en mye svakere utvikling i kommunesektorens inntekter de siste par årene. I tiårsperioden var gjennomsnittlig realvekst i kommunenes samlede inntekter 2,8 prosent per år. Den nye regjeringen har redusert veksten kraftig: Realveksten i 2014 blir i Revidert nasjonalbudsjett 2015 anslått til 1,3 prosent. Realveksten i 2015 blir i Revidert nasjonalbudsjett 2015 anslått til 8,9 mrd. kroner eller 2,1 prosent. Av dette er veksten i frie inntekter 6,0 mrd. kroner eller 1,9 prosent. Kommuneproposisjonen 2016 varsler en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på mellom 6 og 7 mrd. kroner. Dette er i tilfelle en realvekst på mellom 1,3 prosent og 1,6 prosent. 2,1 mrd. kroner av denne realveksten anslås å måtte brukes på kostnader knyttet til den demografiske utviklingen. Svak satsing på kommunene påvirker sysselsetting Kommunesektoren er sysselsettingsintensiv. Penger brukt i sektoren gir direkte sysselsettingseffekt og bidrar også til stimulans av næringslivet. Det er derfor lang mer effektivt å søke å holde ledigheten nede under en lavkonjunktur ved å stimulere kommuneøkonomien enn å gi skattekutt. Regjeringens skattekutt for 2014 og 2015 er på rundt 12 mrd. kroner. Dette tilsvarer 2,7 prosent av kommunenes samlede inntekter. Størrelsen på skattekuttene er dermed i størrelsesorden 80 prosent av inntektsveksten i kommunene i 2014 og Basert på virkningstabeller fra SSBs Kvartsmodell, kunne en omdisponering fra regjeringens skattekutt til sysselsetting i kommunene gitt i størrelsesorden flere arbeidsplasser i økonomien samlet. Nærmere om 2015 og 2016 I Nasjonalbudsjettet 2015 ble det lagt opp til en realvekst i kommuneøkonomien på 7,1 mrd. kroner. Budsjettavtalen i Stortinget økte dette med 1,6 mrd. kroner. Det har skjedd en rekke justeringer i anslag for realveksten i kommuneøkonomien etter Nasjonalbudsjettet Det viktigste er en nedjustering av anslag av skatt på alminnelig inntekt på formue på 1,6 mrd. kroner. Anslag på gebyrer og eiendomsskatt er økt. Gjennom en tilleggsbevilgning på 1,1 mrd. kroner, blir den prosentvise realveksten i kommunenes inntekter 2,1 prosent, tilsvarende som anslaget i saldert budsjett for 2015.

8 Realveksten i frie inntekter i 2016 anslås til mrd. kroner eller 1,3-1,5 prosent. I Kommuneproposisjonen 2016 vises det til at det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2016 på om lag 2,1 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. Dette er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenestene. Utvikling i kommunal sysselsetting Figuren viser at under Bondevik-II regjeringen var det nullvekst eller svak nedgang i sysselsettingen i kommunene. De siste 3 årene før finanskrisen økte sysselsettingen med rundt personer per år. Under finanskrisen økte sysselsettingen i kommunene med i løpet av et år. Årlig vekst i kommunal sysselsetting 1000 personer Finanskrisen Stoltenberg før finanskrisen Bondevik II Ny regjering kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap De siste 4 årene før regjeringsskiftet kom veksttakten ned i per år. Etter regjeringsskiftet minner situasjonen på nytt om Bondevik II med tilnærmet nullvekst i sysselsettingen i kommunene. Sysselsettingen i offentlig sektor og i kommunene har vært relativt stabil over tid som andel av samlet sysselsetting. I kommunesektoren var andelen av samlete timeverk i økonomien 15,6 prosent ved inngangen til 2002, 15,2 prosent i slutten av 2005 og 14,8 prosent ved utgangen av Økt sysselsettingsvekst i kommunene under finanskrisen kombinert med fall i næringslivet økte andelen til 15,8 prosent ved utgangen av Andelen var i 4. kvartal 2014 var 15,6 prosent.

9 4. SKATT Skatt er regjeringens store satsingsområde. En stor del av handlingsrommet for statsbudsjettene i 2014 og 2015 er anvendt på den måten. De viktigste områdene Samlede skatte- og avgiftslettelser 7,3 mrd 5,2 mrd Herav Inntektsskatt for personer 3,6 mrd 2,5 mrd Skatt på formue og arv 3,6 mrd 2,7 mrd Næringsbeskatningen 1,2 mrd Bilavgifter 0,3 mrd 1,8 mrd Miljø- og energiavgifter (øking) -1,8 md -1,8mrd Revidert nasjonalbudsjett er normalt ikke anledningen for store skatteendringer. Særlig som følge av at plastposeavgiften avlyses innebærer skatte- og avgiftsendringene et samlet provenytap på 715 mill. kroner for Det redegjøres for at prosessen med overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten videreføres, men til en fordeling på 33 steder (i stedet for 27). Det foreslås utvidet fradrag for vindkraft; lineær avskrivning over fem år for vindkraft, i stedet for dagens saldometode, med ulik prosentsats på ulike driftsmidler. Dette vil gi raskere avskrivning og likere vilkår med Sverige. Ordningen foreslås å gjelde fra 1. januar i år, og anslås å kunne gi et provenytap på 600 millioner kroner (nåverdi) for perioden Uføres skatt- overgangsordning Uførereformen ble vedtatt i Stortinget i 2011 og iverksatt fra Anslagsvis vil om lag uføre tjene på omleggingen, mens vil tape på omleggingen. De som taper på omleggingen har gjerne store renteutgifter. Overgangsreglene la opp til at de som tapte mer enn kroner etter skatt på omleggingen, skulle bli kompensert. Regjeringa vil redusere denne grensa til et tap etter skatt på kroner. Da vil noen flere bli omfattet av overgangsreglene, og de som allerede er omfattet vil få et større skattefradrag. Samlet provenytap de tre årene overgangsordningen skal gjelde er anslått til 140 mill. kroner. Om noen avgifter Unnlatt innføring av plastposeavgift reduserer skatteinntektene med 1 mrd

10 Avgiften på elektrisk kraft økes med 0,5 øre pr kwh fra 1. juli Forslaget er anslått å gi et merproveny på om lag 150 mill. kroner påløpt.

11 5. NOEN UTDANNINGSPOSTER Lærlingeordning Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov med 6 millioner kroner. Bevilgningen må ses på bakgrunn av økning i søknadsmassen. Videreutdanning Videreutdanning for lærere og skoleledere. Det foreslås å øke tilsagnsfullmakten med 20 mill. kroner for vikarordningen og stipendordningen for videreutdanning av lærere, til kompetanseutvikling av ikke-kvalifisert undervisningspersonell. Dette er altså ansatte i undervisningsstilling som mangler lærerutdanning kan søke om stipend til å gjennomføre lærerutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning. Fagskolene Ingen forslag om flere studieplasser og opptrapping på fagskolene i "fagskolenes år". Kriminalomsorgens utdanningssenter Det foreslås å øke budsjettet med 1 mill kroner til etablering av ett årsverk ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), med ansvar for å øke kunnskapen om hva kriminalomsorgen kan gjøre for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Studieplasser Regjeringen foreslår å bevilge penger til 24 studieplasser i ingeniørfag (undervannsteknologi) i regi av Høgskolen i Bergen (HiB). Studiet er desentralisert og tilbys i Florø. Ingeniørutdanning i Florø. Høgskolen i Bergen (HiB) tilbyr desentralisert ingeniørutdanning i undervannsteknologi i Florø. Lokalt næringsliv har bidratt til etableringen av utdanningen. Kompetansen dette studietilbudet frambringer er viktig for næringer som nå møter tøffere rammebetingelser og økt konkurranse. For å videreføre tilbudet foreslås det å øke bevilgningen med kroner til 24 treårige studieplasser i Fullt utbygd, inkludert utgifter gjennom Lånekassen, strategisk tildeling til HiB og anslått resultatbasert uttelling for studiepoeng, innebærer dette en årlig kostnad på om lag 10 mill. kroner fra SAKS-midler Kunnskapsdepartementet har lagt fram Meld. St. 18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Med reformen ønsker Regjeringen å samle ressursene på færre, men sterkere institusjonene. Regjeringen forslår å bevilge 9 mill for å stimulere sammenslåingsprosesser også blant de private høyskolene, herunder Diakonhjemmet Høgskole,

12 Haraldsplass Diakonale Høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen. Midlene tas fra den ordinære rammen for samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger i universitets- og høyskole sektoren (SAKSmidlene, bevilget 75 mill i 2015). Forskning Oppretter senter for forskning på høyreekstremisme og lignende fagfelt. Bevilgningen vil fra og med 2016 utgjøre 10 millioner kroner årlig. Pengene forvaltes av Norges forskningsråd. EUs utdannings- og ungdomsprogram reduseres med 49,3 mill. kroner i 2015 som følge av oppdaterte prognoser for Norges kontingentforpliktelser i 2015 fra EFTA-sekretariatet. Professorat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Internasjonalt Reindriftssenter. Som følge av omorganiseringen av Norges veterinærhøyskole, som i hovedsak er slått sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), overføres et professorat fra NMBU. 80 pst. av stillingen skal knyttes til Internasjonalt reindriftssenter og 20 pst. av stillingen til Samisk Høgskole. Bygg og senter Center for High North Logistics som skal ligge under Universitetet i Nordland. CHNL ble opprettet i 2008 med midler fra Utenriksdepartementet og næringslivet. Regjeringen setter av 2,5 millioner kroner til dette formålet i år, med en helårseffekt på 5 millioner kroner fra Helårseffekten er 5 mill. kroner fra og med Logistikksenteret har tidligere vært drevet som stiftelse, men vil nå legges under universitetet. Det er tenkt at senteret får et eget styre med representasjon fra både Universitetet i Nord-Norge og Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til planlegging av fremtidig campus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til prosjektering av nybygg for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Nybygget er planlagt på Øya i Trondheim. Regjeringen foreslår å bevilge 5,3 millioner kroner til reparasjon av værradaren Trolltind på Andøya, som ble skadet av uvær og lynnedslag i vinter. Værradaren overvåker nordlige områder av Nordland og Troms, og er svært viktig for værvarslingen i dette området.

13 Sørlandslab skal få 20 millioner kroner for å etablere et nasjonalt laboratorium for industriell innovasjon. Laboratoriet skal høre til ved Universitetet i Agders campus i Grimstad, og er et felles forskningssamarbeid mellom universitetet og næringsliv innen mekanikk, elektronikk og datateknikk (Næringsdep og Miljøverndep)

14 Strakskommentar: For lite og på etterskudd: Kompetansebygging fremfor passivitet - Den raske økingen i arbeidsløshet er urovekkende. Regjeringens vente- og seholdning er farlig, sier LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen. Publisert Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen Han mener arbeidsmarkedstiltak og kommuneøkonomi må prioriteres sterkere for å holde hjulene i gang, både på kort og lang sikt. - Ideologisk drevet skattelette må ikke komme i veien for det som virker på sysselsettingen. Vi må prioritere det som virker, sier Gabrielsen. - Partene i arbeidslivet har levert et godt grunnlag gjennom et vel samordnet og fornuftig mellomoppgjør. Nå venter vi mer av regjeringen, sier Gabrielsen. - Det er positivt at de lytter til partene i arbeidslivet, og letter muligheten til permittering; men permitteringstiden må brukes til noe framtidsrettet. Vi må styrke tiltaksinnsatsen for bedring av kompetanse, blant annet må de offentlige tiltakene økes, og det må gis støtte til opplæringstiltak i bedriftene.

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/15 Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen 1. Omsorg og oppvekst dominerer 2. Pleie og omsorg er viktig vekstområde 3.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2008

Revidert nasjonalbudsjett 2008 Revidert nasjonalbudsjett 8 Finansminister Kristin Halvorsen 1. mai 8 Sterk vekst i fastlandsøkonomien Sterk vekst i fastlandsøkonomien... BNP for Fastlands-Norge. Prosentvis vekst fra året før I fjor

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Revidert nasjonalbudsjett 2015 Revidert nasjonalbudsjett 215 #rnb215 Revidert nasjonalbudsjett 215 #rnb215 Oljeprisen har falt Råoljepris (Brent) USD per fat. Spotpriser¹ og terminpriser 16 14 12 1 8 6 Spot 4 8.mai.15 2 21.mai.14 2

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Arbeid og velferd. Finansminister Sigbjørn Johnsen

Arbeid og velferd. Finansminister Sigbjørn Johnsen Arbeid og velferd Finansminister Sigbjørn Johnsen Norsk økonomi har greid seg bra Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser 1. kv. 25= 1 Arbeidsledighet (AKU), prosent av arbeidsstyrken Kilder:

Detaljer

NOEN HOVEDTREKK OG ENKELTPUNKTER - Revidert Nasjonalbudsjett for 2014

NOEN HOVEDTREKK OG ENKELTPUNKTER - Revidert Nasjonalbudsjett for 2014 SAMFUNNSPOLITISK AVDELING 14. mai 2014 NOEN HOVEDTREKK OG ENKELTPUNKTER - Revidert Nasjonalbudsjett for 2014 1. Arbeid 1.1 Arbeidsmarked 1.2 Økonomiske hovedtall 2. Økonomisk styring 2.1 Statsbudsjett

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

Norsk økonomi fram til 2019

Norsk økonomi fram til 2019 CME-SSB 15. juni 2016 Torbjørn Eika Norsk økonomi fram til 2019 og asyltilstrømmingen SSBs juni-prognose 1 Konjunkturtendensene juni 2016 Referansebanen i Trym Riksens beregninger er SSBs prognoser publisert

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Europeisk konjunkturnedgang hvordan rammes Norge? Moderat tilbakeslag som først og fremst rammer eksportindustrien

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for..

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Budsjettet for 7 Finansminister Kristin Halvorsen. oktober Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Fellesskap og velferd Rettferdig fordeling Økt verdiskaping i hele landet Mer kunnskap og forskning

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

FORAN REVIDERT -litt om bakgrunn og perspektiver fra LO-økonomene

FORAN REVIDERT -litt om bakgrunn og perspektiver fra LO-økonomene LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 6/15 FORAN REVIDERT -litt om bakgrunn og perspektiver fra LO-økonomene 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i norge 3. Unge

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 NORGES BANK MEMO Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 Norges Bank Memo Nr. 3 2014 Norges Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 09/13 SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd 1 Høy andel sysselsatte sammenliknet med andre land 2 Halvparten av sysselsettingsveksten

Detaljer

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika Økonomisk utsyn over 2011 134 sider med tall, analyser prognoser og vurderinger Utsynet: http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201201/oa2012-1.pdf Pressemelding siste konjunkturrapport:

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

Økonomisk utvikling aktuell politikk. Dag Aarnes, NHO

Økonomisk utvikling aktuell politikk. Dag Aarnes, NHO Økonomisk utvikling aktuell politikk Dag Aarnes, NHO NHOs markedsindeks svakere forventinger Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket og utsiktene fremover. 35 Markedssituasjonen Markedsutsikter

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Hvordan gi drahjelp til næringslivet?

Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Frokostmøte Asker og Bærum næringsråd 25. november 2003 Et godt utgangspunkt, men.. Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig Norsk økonomi inn i et nytt år Sjeføkonom Tor Steig Internasjonalt BNP vekst anslag 2006-2008 2006 2007 2008 2009 6 5 4 3 2 1 0 US Euro zone Asia Pacific Source: Consensus Forecasts janura -2008 Konjunkturtoppen

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Revidert budsjett for 2004. Finansminister Per-Kristian Foss

Revidert budsjett for 2004. Finansminister Per-Kristian Foss Revidert budsjett for 2004 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Hva har skjedd siden Nasjonalbudsjettet 2004? Veksten internasjonalt har tatt seg opp Rekordlavt norsk rentenivå Økt optimisme blant bedriftene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2009. Finansminister Kristin Halvorsen 15. mai 2009

Revidert nasjonalbudsjett 2009. Finansminister Kristin Halvorsen 15. mai 2009 Revidert nasjonalbudsjett 9 Finansminister Kristin Halvorsen 15. mai 9 Etter store problemer i finansmarkedene i fjor høst er det nå tegn til noe mer stabile forhold Risikopåslag i pengemarkedet målt ved

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 1 Statsbudsjettet 211 Norge har en spesiell næringsstruktur BNP fordelt etter næring 8 % USA (27) Norge (28) 1 % 14 % 42 % 69 % 13 % 8 % Industri Andre vareproduserende næringer Offetlig administrasjon

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken YS inntektspolitiske konferanse 27. februar 28 Statssekretær Roger Schjerva, Finansdepartementet Disposisjon: Den økonomiske utviklingen

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005. Finansminister Per-Kristian Foss

Revidert nasjonalbudsjett 2005. Finansminister Per-Kristian Foss Revidert nasjonalbudsjett 25 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Fortsatt sterk vekst i norsk økonomi Veksten klart over trendveksten i både 24 og 25 Økt optimisme i næringslivet BNP for Fastlands-Norge

Detaljer

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 7. februar 2003, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi

Utsikter for norsk økonomi Utsikter for norsk økonomi Partnernettverk Økonomistyring 20.oktober 2010 Statssekretær Ole Morten Geving 1 Den økonomiske politikken virker Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser 1. kv.2007

Detaljer

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009 Nasjonalbudsjettet 1 Ekspedisjonssjef Knut Moum. oktober 9 Bedring i penge- og kredittmarkedene etter et svært turbulent år Risikopåslag på tremåneders pengemarkedsrenter. Prosentpoeng Norge Euroområdet

Detaljer

Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge

Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars 2010 Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge Lønnsoppgjørene i bransjen 9 8 7 6 5 4 3 2 NITO Tekna Delta/Negotia EL&IT 1 0 2006 2007 2008

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Statsbudsjettet for 2004

Statsbudsjettet for 2004 Statsbudsjettet for 24 Finansminister Per-Kristian Foss 8. oktober 23 Den økonomiske politikken gir resultater Rentene har gått ned Kronekursen har svekket seg 115 11 15 Rente og kronekurs Styringsrente

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen?

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finansforbundet. august Statssekretær Henriette Westhrin 1 Disposisjon Den internasjonale finanskrisen Kort om utvikling og tiltak Hva gjør Regjeringen for å dempe utslagene

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Jobb i Norden. 1. Sterk befolknings- og jobbvekst. 3. Synkende andel i jobb; fall i sysselsettingsrater. 4. Bedre for seniorer enn for de unge

Jobb i Norden. 1. Sterk befolknings- og jobbvekst. 3. Synkende andel i jobb; fall i sysselsettingsrater. 4. Bedre for seniorer enn for de unge LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 4/16 Jobb i Norden 1. Sterk befolknings- og jobbvekst. Målt arbeidsløshet 3. Synkende andel i jobb; fall i sysselsettingsrater 4.

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjettet 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling

Revidert nasjonalbudsjettet 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling Revidert nasjonalbudsjettet 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling Finansminister Siv Jensen 11. mai 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling Kortsiktige tiltak for økt sysselsetting: Ekspansiv budsjettpolitikk

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2006

Revidert nasjonalbudsjett 2006 Revidert nasjonalbudsjett 26 Finansminister Kristin Halvorsen 12. mai 26 1 2 Finansdepartementet Vi er privilegerte! 6 5 4 3 2 1 Luxembourg USA Norge Irland Sveits Danmark Canada Nederland Australia Storbritannia

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Aktuelle pengepolitiske spørsmål

Aktuelle pengepolitiske spørsmål Aktuelle pengepolitiske spørsmål Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø. september SG Tromsø.9. Hva er pengepolitikk Pengepolitikken utøves av Norges Bank etter retningslinjer (forskrift) fastsatt av Regjeringen.

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2010

Økonomisk overblikk 1/2010 Foto: Jo Michael I redaksjonen: Tor Steig Dag Aarnes Einar Jakobsen Aslak Larsen Molvær Alf Åge Lønne Kristoffer Eide Hoen Økonomisk overblikk 1/2010 NHOs økonomibarometer 1. kvartal 2010 NHO-bedriftenes

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Regionale økonomiseminarer oktober 2016 Universiteter og høyskoler 2,6 pst. realvekst Mill. kr 5-årig lærerutdanning 150 Fagskolene

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid ARBEID Generelt på innsats for å gi flere med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer mulighet til å prøve seg i arbeidslivet Kommentar: Regjeringen satser generelt på arbeid, aktivitet og omstilling.

Detaljer

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Liv Sannes Rådgiver/utreder, Samfunnspolitisk avdeling, LO 22.3.21 side 1 8 7 6 5 4 3 2 1 78 78 Sysselsettingsandel

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen

Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen Etter en svært høy vekst i sysselsettingen høsten 2007 avtok veksten i 2008. I april i fjor stoppet den opp og holdt seg deretter stabil. Så kom finanskrisen

Detaljer

Kapittel 4 Arbeidsmarkedet

Kapittel 4 Arbeidsmarkedet Kapittel 4 Arbeidsmarkedet 5 4.1 Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Antall i tusen. Sesongjustert 1) 5 1 Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak AKU-ledighet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Endringer i pensjonsskattereglene

Endringer i pensjonsskattereglene 1 Endringer i pensjonsskattereglene Bakgrunn for forslag til skatteendringer Pensjonsreformen trer i kraft fra 211 Dette krever endringer i pensjonsskattereglene 2 Store utfordringer knyttet til en aldrende

Detaljer

Statsbudsjettseminar 2011

Statsbudsjettseminar 2011 Statsbudsjettseminar 2011 HILDE C. BJØRNLAND HANDELSHØYSKOLEN BI 6. oktober 2011 Plan Handlingsregelen Norge i verden Handlingsrommet fremover Handlingsregelen gir fleksibilitet i budsjettpolitikken Under

Detaljer

Kommentarer til forslaget til statsbudsjett for 2015.

Kommentarer til forslaget til statsbudsjett for 2015. Stortingets finanskomité Vår dato 20. oktober 2014 Stortinget Deres dato - 0026 OSLO Vår referanse 273-28780 Deres referanse - Kommentarer til forslaget til statsbudsjett for 2015. Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen

Revidert nasjonalbudsjett 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen Revidert nasjonalbudsjett 21 Finansminister Sigbjørn Johnsen Internasjonal økonomi tar seg opp BNP-vekst fra samme kvartal året før. Prosent 12 1 8 6 4 2-2 -4 Industriland -6 Framvoksende økonomier -8

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 2 (2006 2007) Revidert nasjonalbudsjett 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 2 (2006 2007) Revidert nasjonalbudsjett 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (26 27) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi.... 5 2 De økonomiske utsiktene...... 12 2.1 Norsk økonomi.................

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Demografikostnader Sigdal kommune ( )

Demografikostnader Sigdal kommune ( ) Demografikostnader Sigdal kommune (2016-2020) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Finansdepartementet, stabiliseringspolitikk og budsjetter. Alexander Vik Økonomiavdelingen 7. februar 2008

Finansdepartementet, stabiliseringspolitikk og budsjetter. Alexander Vik Økonomiavdelingen 7. februar 2008 , stabiliseringspolitikk og budsjetter Alexander Vik Økonomiavdelingen 7. februar 2008 Disposisjon Litt om Finansdepartement Hvorfor har vi en stabiliseringspolitikk? Noen begrensninger Retningslinjene

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Per-Willy Amundsen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer