NOEN HOVEDTREKK OG ENKELTPUNKTER - Revidert Nasjonalbudsjett for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOEN HOVEDTREKK OG ENKELTPUNKTER - Revidert Nasjonalbudsjett for 2015"

Transkript

1 SAMFUNNSPOLITISK AVDELING 12. mai 2015 NOEN HOVEDTREKK OG ENKELTPUNKTER - Revidert Nasjonalbudsjett for Arbeid 2. Økonomiske hovedtall 3. Svak kommuneøkonomi svekker sysselsettingen 4. Skatt 5. Noen utdanningsposter Vedlegg: Strakskommentar fra LO

2 ********************** Revidert nasjonalbudsjett er en mellomstasjon som oppdaterer regjeringens styring og vurdering av norsk økonomi ut fra behandlingen av statsbudsjettet høsten Selve Nasjonalbudsjettet (Stortingsmelding nr.1 for hver sesjon) er politikkens sentrale dokument og er sammen med Statsbudsjettet de viktigste styringsdokumenter for politiske prioriteringer og styring av økonomi og samfunn I det følgende har vi i løpet av fremleggelsesdagen for dokumentet forsøkt å beskrive noen hovedtrekk og utvalgte viktige enkeltpunkter i det regjeringen presenterer. Her fanger en ikke opp alle enkeltheter, og det kan være temaer som i ettertid vil beskrives på andre måter enn det som her gjøres. Vi har i hovedsak måttet basere oss på regjeringens egen omtale av stoffet. For ytterligere informasjon henviser vi til departementenes egne pressemeldinger i tillegg til pressens brede omtale, som ofte har høyere presisjonsnivå enn andre nyheter. Hovedbildet, er som vanlig, bare varsel om små justeringer og endrede anslag sammenliknet med det nasjonalbudsjett som ble behandlet før årsskiftet. Litt forenklet kan en si at regjeringen justerer litt på "feil" som ble gjort sist, som: At kommuneøkonomien er blitt dårligere som følge av lav skatteinngang At arbeidsmarkedstiltakene fortoner seg enda mer snaue i møtet med den klart økte arbeidsløsheten Det slakkes litt på enkelte avgifter og opplegget skjermer noen flere uføretrygdede mot utilsiktet skatteskjerpelse som følge av systemendringen fra 2015 Det fordelingspolitiske opplegget videreføres og den negative konsekvensen av skattelettelsene er tydeligst for kommuneøkonomien. Svak kommuneøkonomi gir liten sysselsettingsvekst i kommunal tjenesteyting, noe som også får betydning for samlet sysselsetting i økonomien.

3 1. ARBEID Arbeidsmarkedssituasjonen Lavere vekst i norsk økonomi vil bidra til svakere vekst i sysselsettingen i tiden framover. Det anslås at antall sysselsatte økes med 0,6 prosent i 2015, som er klart lavere enn i En venter at befolkningen i yrkesaktiv alder vil øke mer enn sysselsettingen, slik at sysselsettingsraten vil gå noe ned. Den registrerte arbeidsløsheten anslås å øke moderat i 2015, fra 2,8 i 2014 til 2,9 prosent. I AKU-undersøkelsene antas arbeidsløsheten å øke fra 3,6 til 4,= pst Anslagene er sammen med flere andre hovedtall for arbeidsmarkedet presentert i tabellen nedenfor. Hovedtall for utviklingen på arbeidsmarkedet Anslag RNB Helt ledige (NAV), pst. av arbeidsstyrken 1,7 2,7 2,9 2,7 2,5 2,6 2,8 2,9 Sysselsetting, pst. endring fra ett år tidligere (NR) 3,3-0,4-0,5 1,6 2,2 1,2 1,1 0,6 Befolkning år, pst. endring fra ett år tidligere (AKU) 1,7 1,5 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 Langtidsledige 1, pst. av helt ledige 18% 19% 25% 25% 23% 23% 26% Langtidsledige 1, antall personer Helt ledige, antall personer (NAV) Ordinære arbeidsmarkedstiltak Tiltak nedsatt arbeidsevne Permitterte Helt ledige i 26 uker eller mer. Avbrudd som helt ledig lenger enn 14 dager behandles som ny start i ledighetsperioden. Arbeidsmarkedstiltak I saldert budsjett for 2015 er det lagt opp til tiltaksplasser rettet mot arbeidssøkere og plasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Regjeringen viser til at arbeidsløsheten har økt litt i inneværende år og foreslår å øke tiltaksnivået med 1000 plasser til ordinære arbeidssøkere i gjennomsnitt for andre halvår Det utgjør et samlet nivå på plasser på årsbasis. Endringer i permitteringsregelverket Det foreslås å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra 20 til 10 dager og å øke dagpengeperioden under permittering fra 26 til 30 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Det foreslås at endringene trer i kraft fra 1. juli i år. Dagpenger Bevilgningen på posten er 12,4 mrd. kroner. Som følge av økt ledighetsanslag

4 og forventninger om en økt andel ledige med dagpengerettigheter, foreslås bevilgningen økt med 1,4 mrd. kroner i Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs Bevilgningen på posten er 710 mill. kroner. Forventet økning i antall konkurser og antall saker til behandling samlet for 2015 tilsier en moderat økning i utgiftene i Bevilgningen foreslås økt med 10 mill. kroner. Arbeidsavklaringspenger Det anslås nå at gjennomsnittlig antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2015 blir om lag , en økning på mottakere sammenlignet med saldert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig at forventet overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd på slutten av 2014 og i begynnelsen av 2015 kommer noe senere enn tidligere lagt til grunn. Denne økningen på arbeidsavklaringspenger motsvares altså av en redusert tilgang til uføretrygd. Bevilgningen til arbeidsavklaringspenger foreslås økt med 172,7 mill. kroner. Uføretrygd Utgiftene reduseres med 800 mill. kroner fordi anslaget for antall mottakere nedjusteres. Det anslås nå gjennomsnittlig mottakere av uføretrygd i 2015, en reduksjon på mottakere sammenlignet med saldert budsjett. Det har vært noe uro rundt overgangen til ny uføretrygd og nye skatteregler, jfr omtale av skatt i pkt 4.

5 2. ØKONOMISKE HOVEDTALL De økonomiske hovedtallene som Regjeringen legger fram i Revidert nasjonalbudsjett 2015 tyder på sterkere avdemping i fastlandsøkonomien enn Regjeringen anslo i fjor høst. Anslaget på BNP-vekst i Fastlands-Norge for 2015 ble nedjustert fra 2 pst. i Nasjonalbudsjett 2015 til 1,3 pst. i Revidert nasjonalbudsjett 2015 som følge av at Regjeringen legger til grunn lavere vekst i privat forbruk og større nedgang i petroleumsinvesteringer. Ifølge Regjeringens anslag i Revidert nasjonalbudsjett 2015 vil avdempingen i fastlandsøkonomien gjenspeiles i arbeidsmarkedet. Sysselsettingsveksten er svakt nedjustert, og arbeidsløshet (AKU) anslås til 4 pst. Nøkkeltall for norsk økonomi i 2015 og 2016 NB RNB RNB Økonomisk vekst: - BNP Fastlands-Norge 2,0 1,3 2,0 Konsum: - Privat konsum 2,7 1,8 - Offentlig konsum 2,2 2,4 Bruttoinvesteringer: - Bedrifter i Fastlands-Norge 1,2 1,1 - Oljeinvesteringer -8,0-13,1 Eksport: - tradisjonelle varer 3,6 3,8 Import: - tradisjonelle varer 3,6 1,4 Arbeidsmarkedet: - Sysselsetting 0,8 0,6 - Arbeidsledighet (AKU) % 3,6 4,0 4,1 Priser og lønninger: - konsumpris 2,1 2,1 - lønnsvekst 3¼ 2,7 Eksporten av tradisjonelle varer har svingt mye siden finanskrisen, og nivået er fremdeles lavere enn forut for krisen. Bedre vekstutsikter blant

6 handelspartnere og en klar bedring av Norges kostnadsmessige konkurranseevne overfor utlandet bl.a. via en svekket krone og lav lønnsvekst, trekker i retning av at eksportvolumet av tradisjonelle varer vil ta seg opp framover. Eksporten anslås ikke særlig forskjellig, men importveksten nedjusteres. I Revidert nasjonalbudsjett for 2015 legges det beregningsteknisk følgende til grunn for anslagene: En gjennomsnittlig råoljepris på 480 kroner pr. fat i 2015 og 529 kroner pr. fat i En gjennomsnittlig pengemarkedsrente på 1,3 pst. i Kronekursen svekkes med 5,6 pst. på årsbasis i 2015 målt i importveid kronekursindeks. En lønnsvekst på 2,7 pst. i 2015.

7 3. SVAK KOMMUNEØKONOMI SVEKKER SYSSELSETTINGEN Sammenliknet med tidligere har det vært en mye svakere utvikling i kommunesektorens inntekter de siste par årene. I tiårsperioden var gjennomsnittlig realvekst i kommunenes samlede inntekter 2,8 prosent per år. Den nye regjeringen har redusert veksten kraftig: Realveksten i 2014 blir i Revidert nasjonalbudsjett 2015 anslått til 1,3 prosent. Realveksten i 2015 blir i Revidert nasjonalbudsjett 2015 anslått til 8,9 mrd. kroner eller 2,1 prosent. Av dette er veksten i frie inntekter 6,0 mrd. kroner eller 1,9 prosent. Kommuneproposisjonen 2016 varsler en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på mellom 6 og 7 mrd. kroner. Dette er i tilfelle en realvekst på mellom 1,3 prosent og 1,6 prosent. 2,1 mrd. kroner av denne realveksten anslås å måtte brukes på kostnader knyttet til den demografiske utviklingen. Svak satsing på kommunene påvirker sysselsetting Kommunesektoren er sysselsettingsintensiv. Penger brukt i sektoren gir direkte sysselsettingseffekt og bidrar også til stimulans av næringslivet. Det er derfor lang mer effektivt å søke å holde ledigheten nede under en lavkonjunktur ved å stimulere kommuneøkonomien enn å gi skattekutt. Regjeringens skattekutt for 2014 og 2015 er på rundt 12 mrd. kroner. Dette tilsvarer 2,7 prosent av kommunenes samlede inntekter. Størrelsen på skattekuttene er dermed i størrelsesorden 80 prosent av inntektsveksten i kommunene i 2014 og Basert på virkningstabeller fra SSBs Kvartsmodell, kunne en omdisponering fra regjeringens skattekutt til sysselsetting i kommunene gitt i størrelsesorden flere arbeidsplasser i økonomien samlet. Nærmere om 2015 og 2016 I Nasjonalbudsjettet 2015 ble det lagt opp til en realvekst i kommuneøkonomien på 7,1 mrd. kroner. Budsjettavtalen i Stortinget økte dette med 1,6 mrd. kroner. Det har skjedd en rekke justeringer i anslag for realveksten i kommuneøkonomien etter Nasjonalbudsjettet Det viktigste er en nedjustering av anslag av skatt på alminnelig inntekt på formue på 1,6 mrd. kroner. Anslag på gebyrer og eiendomsskatt er økt. Gjennom en tilleggsbevilgning på 1,1 mrd. kroner, blir den prosentvise realveksten i kommunenes inntekter 2,1 prosent, tilsvarende som anslaget i saldert budsjett for 2015.

8 Realveksten i frie inntekter i 2016 anslås til mrd. kroner eller 1,3-1,5 prosent. I Kommuneproposisjonen 2016 vises det til at det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2016 på om lag 2,1 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen. Dette er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenestene. Utvikling i kommunal sysselsetting Figuren viser at under Bondevik-II regjeringen var det nullvekst eller svak nedgang i sysselsettingen i kommunene. De siste 3 årene før finanskrisen økte sysselsettingen med rundt personer per år. Under finanskrisen økte sysselsettingen i kommunene med i løpet av et år. Årlig vekst i kommunal sysselsetting 1000 personer Finanskrisen Stoltenberg før finanskrisen Bondevik II Ny regjering kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap De siste 4 årene før regjeringsskiftet kom veksttakten ned i per år. Etter regjeringsskiftet minner situasjonen på nytt om Bondevik II med tilnærmet nullvekst i sysselsettingen i kommunene. Sysselsettingen i offentlig sektor og i kommunene har vært relativt stabil over tid som andel av samlet sysselsetting. I kommunesektoren var andelen av samlete timeverk i økonomien 15,6 prosent ved inngangen til 2002, 15,2 prosent i slutten av 2005 og 14,8 prosent ved utgangen av Økt sysselsettingsvekst i kommunene under finanskrisen kombinert med fall i næringslivet økte andelen til 15,8 prosent ved utgangen av Andelen var i 4. kvartal 2014 var 15,6 prosent.

9 4. SKATT Skatt er regjeringens store satsingsområde. En stor del av handlingsrommet for statsbudsjettene i 2014 og 2015 er anvendt på den måten. De viktigste områdene Samlede skatte- og avgiftslettelser 7,3 mrd 5,2 mrd Herav Inntektsskatt for personer 3,6 mrd 2,5 mrd Skatt på formue og arv 3,6 mrd 2,7 mrd Næringsbeskatningen 1,2 mrd Bilavgifter 0,3 mrd 1,8 mrd Miljø- og energiavgifter (øking) -1,8 md -1,8mrd Revidert nasjonalbudsjett er normalt ikke anledningen for store skatteendringer. Særlig som følge av at plastposeavgiften avlyses innebærer skatte- og avgiftsendringene et samlet provenytap på 715 mill. kroner for Det redegjøres for at prosessen med overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten videreføres, men til en fordeling på 33 steder (i stedet for 27). Det foreslås utvidet fradrag for vindkraft; lineær avskrivning over fem år for vindkraft, i stedet for dagens saldometode, med ulik prosentsats på ulike driftsmidler. Dette vil gi raskere avskrivning og likere vilkår med Sverige. Ordningen foreslås å gjelde fra 1. januar i år, og anslås å kunne gi et provenytap på 600 millioner kroner (nåverdi) for perioden Uføres skatt- overgangsordning Uførereformen ble vedtatt i Stortinget i 2011 og iverksatt fra Anslagsvis vil om lag uføre tjene på omleggingen, mens vil tape på omleggingen. De som taper på omleggingen har gjerne store renteutgifter. Overgangsreglene la opp til at de som tapte mer enn kroner etter skatt på omleggingen, skulle bli kompensert. Regjeringa vil redusere denne grensa til et tap etter skatt på kroner. Da vil noen flere bli omfattet av overgangsreglene, og de som allerede er omfattet vil få et større skattefradrag. Samlet provenytap de tre årene overgangsordningen skal gjelde er anslått til 140 mill. kroner. Om noen avgifter Unnlatt innføring av plastposeavgift reduserer skatteinntektene med 1 mrd

10 Avgiften på elektrisk kraft økes med 0,5 øre pr kwh fra 1. juli Forslaget er anslått å gi et merproveny på om lag 150 mill. kroner påløpt.

11 5. NOEN UTDANNINGSPOSTER Lærlingeordning Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov med 6 millioner kroner. Bevilgningen må ses på bakgrunn av økning i søknadsmassen. Videreutdanning Videreutdanning for lærere og skoleledere. Det foreslås å øke tilsagnsfullmakten med 20 mill. kroner for vikarordningen og stipendordningen for videreutdanning av lærere, til kompetanseutvikling av ikke-kvalifisert undervisningspersonell. Dette er altså ansatte i undervisningsstilling som mangler lærerutdanning kan søke om stipend til å gjennomføre lærerutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning. Fagskolene Ingen forslag om flere studieplasser og opptrapping på fagskolene i "fagskolenes år". Kriminalomsorgens utdanningssenter Det foreslås å øke budsjettet med 1 mill kroner til etablering av ett årsverk ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), med ansvar for å øke kunnskapen om hva kriminalomsorgen kan gjøre for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Studieplasser Regjeringen foreslår å bevilge penger til 24 studieplasser i ingeniørfag (undervannsteknologi) i regi av Høgskolen i Bergen (HiB). Studiet er desentralisert og tilbys i Florø. Ingeniørutdanning i Florø. Høgskolen i Bergen (HiB) tilbyr desentralisert ingeniørutdanning i undervannsteknologi i Florø. Lokalt næringsliv har bidratt til etableringen av utdanningen. Kompetansen dette studietilbudet frambringer er viktig for næringer som nå møter tøffere rammebetingelser og økt konkurranse. For å videreføre tilbudet foreslås det å øke bevilgningen med kroner til 24 treårige studieplasser i Fullt utbygd, inkludert utgifter gjennom Lånekassen, strategisk tildeling til HiB og anslått resultatbasert uttelling for studiepoeng, innebærer dette en årlig kostnad på om lag 10 mill. kroner fra SAKS-midler Kunnskapsdepartementet har lagt fram Meld. St. 18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Med reformen ønsker Regjeringen å samle ressursene på færre, men sterkere institusjonene. Regjeringen forslår å bevilge 9 mill for å stimulere sammenslåingsprosesser også blant de private høyskolene, herunder Diakonhjemmet Høgskole,

12 Haraldsplass Diakonale Høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen. Midlene tas fra den ordinære rammen for samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger i universitets- og høyskole sektoren (SAKSmidlene, bevilget 75 mill i 2015). Forskning Oppretter senter for forskning på høyreekstremisme og lignende fagfelt. Bevilgningen vil fra og med 2016 utgjøre 10 millioner kroner årlig. Pengene forvaltes av Norges forskningsråd. EUs utdannings- og ungdomsprogram reduseres med 49,3 mill. kroner i 2015 som følge av oppdaterte prognoser for Norges kontingentforpliktelser i 2015 fra EFTA-sekretariatet. Professorat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Internasjonalt Reindriftssenter. Som følge av omorganiseringen av Norges veterinærhøyskole, som i hovedsak er slått sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), overføres et professorat fra NMBU. 80 pst. av stillingen skal knyttes til Internasjonalt reindriftssenter og 20 pst. av stillingen til Samisk Høgskole. Bygg og senter Center for High North Logistics som skal ligge under Universitetet i Nordland. CHNL ble opprettet i 2008 med midler fra Utenriksdepartementet og næringslivet. Regjeringen setter av 2,5 millioner kroner til dette formålet i år, med en helårseffekt på 5 millioner kroner fra Helårseffekten er 5 mill. kroner fra og med Logistikksenteret har tidligere vært drevet som stiftelse, men vil nå legges under universitetet. Det er tenkt at senteret får et eget styre med representasjon fra både Universitetet i Nord-Norge og Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til planlegging av fremtidig campus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til prosjektering av nybygg for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Nybygget er planlagt på Øya i Trondheim. Regjeringen foreslår å bevilge 5,3 millioner kroner til reparasjon av værradaren Trolltind på Andøya, som ble skadet av uvær og lynnedslag i vinter. Værradaren overvåker nordlige områder av Nordland og Troms, og er svært viktig for værvarslingen i dette området.

13 Sørlandslab skal få 20 millioner kroner for å etablere et nasjonalt laboratorium for industriell innovasjon. Laboratoriet skal høre til ved Universitetet i Agders campus i Grimstad, og er et felles forskningssamarbeid mellom universitetet og næringsliv innen mekanikk, elektronikk og datateknikk (Næringsdep og Miljøverndep)

14 Strakskommentar: For lite og på etterskudd: Kompetansebygging fremfor passivitet - Den raske økingen i arbeidsløshet er urovekkende. Regjeringens vente- og seholdning er farlig, sier LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen. Publisert Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen Han mener arbeidsmarkedstiltak og kommuneøkonomi må prioriteres sterkere for å holde hjulene i gang, både på kort og lang sikt. - Ideologisk drevet skattelette må ikke komme i veien for det som virker på sysselsettingen. Vi må prioritere det som virker, sier Gabrielsen. - Partene i arbeidslivet har levert et godt grunnlag gjennom et vel samordnet og fornuftig mellomoppgjør. Nå venter vi mer av regjeringen, sier Gabrielsen. - Det er positivt at de lytter til partene i arbeidslivet, og letter muligheten til permittering; men permitteringstiden må brukes til noe framtidsrettet. Vi må styrke tiltaksinnsatsen for bedring av kompetanse, blant annet må de offentlige tiltakene økes, og det må gis støtte til opplæringstiltak i bedriftene.

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 ARBEIDSNOTAT 37/2005 Statsbudsjettet 2006 Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 - Sterk vekst i bevilgningene til grunnforskning og næringsrettet forskning. - Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015

Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Unio kommunes krav I Mellomoppgjøret 2015 Krav I 23. april 2015 kl. 10.00 Innledning Det vises til Hovedtariffavtalen kapittel 4, punkt 4.A.5 - Regulering av 2. avtaleår. Det vises også til protokoll fra

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 av Asbjørn Johannessen Center for Komparative Velfærdsstatsstudier (CCWS) Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

ninger for ressursbruken i skjermede næringer. Skal en komme videre med punkt 3, kreves det imidlertid betydelige endringer i lonnsomhetsforholdene

ninger for ressursbruken i skjermede næringer. Skal en komme videre med punkt 3, kreves det imidlertid betydelige endringer i lonnsomhetsforholdene Kommunenesøkonomi Det synes å være hoy ettersporse etterkommunale Dagligonsker og krav om bedre grunnskole, flere barnehager, styrking av helseinstitu. utv4dete dreomsurg.hmyenaooaisdeotmnoder,bredenaveierogotmnatnanoportd

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer