Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2013 og Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2013 og Økonomiplan 2014-2016 1"

Transkript

1 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2013 og Økonomiplan

2 2

3 Innhald Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan Reglement for økonomiplan og årsbudsjett Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Anskaffelse og anvendelse av midler Budsjettskjema 1A - drift Budsjettskjema 2A - investering Budsjettskjema 1 B Fordeling drift Budsjettskjema 2B - investering Oversikt nye driftstiltak Oversikt fond pr Noter til driftsrekneskapet: Rammeområde 1 Sentraladministrasjonen Rammeområde 2 - Seksjon kultur, skule og barnehage Rammeområde 3 Seksjon helse, sosial og barnevern Rammeområde 6 Seksjon teknisk

4 Rådmannen sine generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan VANSKELEG BUDSJETTSITUASJON FOR BOKN KOMMUNE Både i 2011 og 2012 er det statlege rammetilskotet til Bokn kommune redusert som følgje av justeringar i inntektssystemet og demografiske endringar. Konsekvensane av desse endringane blir i endå større grad enn tidlegare, gjort synleg gjennom Statsbudsjettet for 2013, der veksten i det statlege rammetilskotet for Bokn kommune bare utgjer 1,3 % mens deflator (løn- og prisstigning) er berekna til heile 3,3. Dette gjer at budsjettet for Bokn kommune ikkje har realvekst - som Regjeringa legg til grunn i Statsbudsjettet for 2013, men ein realnedgang på ca. 2 %. For 2013 fører dette i fyrste omgang til at det er vanskeleg å få balanse mellom inntekter og utgifter. Med auke i utgifter grunna lønsvekst, auka pensjonskostnader, demografiske endringar og auka kostnader relatert til nye tiltak som Regjeringa har vedtatt, er budsjettet gjort opp med eit netto driftsresultat på bare 0,5 % av driftsinntektene. Dette er ei sterk forverring av økonomien i Bokn kommune. Eit netto driftsresultat på 3 % vert brukt som hovudindikator på økonomisk balanse i kommunesektoren. Det ville kravd innstrammingar på ca. 2 mill. kroner å nå dette målet i Rådmannen har i budsjettforslaget for 2013 vald å ikkje gjere kutt i drifta for å nå dette målet. Årsaka til den låge veksten i rammetilskotet er «ugunstig» utvikling i alderssamansetjinga, dvs. lågare andel i dei tunge aldersgruppene i 2013 i høve til Særleg ser ein at talet på born i alderen 0 6 år har gått tilbake. Lågt rammetilskot i 2013 har også samanheng med redusert skjønstilskot på kr ,- som kommunen i inneverande og tidlegare år har fått ut frå høge utgifter til ressurskrevjande brukarar. Hadde Bokn fått desse midlane i 2013 ville berekna vekst har vore 2,6 %. ØKONOMISKE RAMMER Kommunen sitt mål er å gi innbyggarane velferd, basert på ei berekraftig økonomisk utvikling der inntektene i stor grad vert fastsett etter vedtak i Stortinget (skattar og rammetilskot utgjer ca. 80 prosent). Bokn har også inntekter frå eigedomsskatt og inntekter frå Haugland kraft. Resterande inntekter vert fastsett lokalt i form av brukarbetaling, salsinntekter og leigeinntekter. Tenestetilbodet vil måtta tilpassast etter inntekter og kommunen sine driftsutgifter og investeringar. Kvalitet og omfang på tenestetilbodet er i all hovudsak styrt av lover, forskrifter og økonomiske insentiver frå staten. Bokn kommune leverer stort sett gode tenester, jfr. Kommunebarometeret for 2012 (68. plass). På enkelte områder har kommunen lågare utgifter og på andre områder høgare utgifter enn kommunegruppa. Dette er nærare omtalt under tenesteområda. Bokn kommune sine inntekter er gjennom statsbudsjettet for 2013 redusert i forhold til forventa løn- og prisstigning. Samtidig er det forventningar og krav om eit auka tenestetilbod på mange områder. Det betyr at kommunen må prioritera mellom ulike tenester i tillegg til at det må skapast rom for å kunne setta av midlar til investering. Bokn kommune står framfor store investeringsprosjekt som vil stilla krav til ei stram økonomistyring dei kommande åra. Bokn kommune kan sjølv bare i liten grad påverka inntektssida i budsjettet. Rammetilskot og skatt vil auke med eit veksande folketal, og det difor er viktig for kommunen å få unge 4

5 barnefamiliar til å etablera seg i kommune. Kommunen sin viktigaste inntekt lokalt er eigedomsskatt og eigaruttaket frå Haugaland kraft. Eigaruttak Haugaland Kraft Rådmannen foreslår å auke eigaruttaket (utbytte/renter) frå Haugaland Kraft frå 120 til 150 millionar kroner. For Bokn kommune med en eigardel på 1,08 prosent, vil det innebera ei auke på om lag ,- kroner i Summen av utbytte og renter på ansvarlege lån (eigaruttak) frå Haugaland Kraft låg fast i perioden For å møta eigarane sitt krav om auka eigaruttak la leiinga i selskapet fram et forslag på eigarmøtet i 2001 om nedsetting av aksjekapitalen og overkursfond på til samen 400 millionar kroner som blei omgjort til ansvarleg lån. I tillegg blei det arbeidd ut eit tillegg til aksjonæravtalen (Tilleggsavtale 1 og 2) der det gjekk fram at det er aksjeeigarane sin intensjon at det i perioden skulle delast ut årleg 120 millionar kroner i utbytte og renter på ansvarleg lån. I avtalen forplikta også eigarane seg til ikkje å selja eller overdra aksjane i selskapet før tidligast Intensjonsavtalen om utbytte og renter på ansvarleg lån løp ut Det ligg ikkje føre ny tilsvarande avtale slik at utbytte må bli vedtatt av generalforsamlinga frå år til år. Prisvekst og selskapets høge soliditet (eigenkapitandel) taler for at utbytte bør aukast i åra framover. Den generelle prisveksten frå 2001 (da vedtaket vart gjort) og fram til i dag er på om lag 20 prosent. Det vil si at dagens realverdi av 120 millionar 2001-kroner er i underkant av 145 millionar kroner. I same periode har selskapet vakse betydeleg slik at summen på 120 millionar kroner i 2002 utgjorde ein langt større andel av selskapet si eigenkapital (14,5 prosent) enn det gjør i dag (7,6 prosent). Eit eigaruttak (renter/utbytte) som i 2002 på 14,5 prosent av bokført eigenkapital tilsvarar i dag i overkant av 200 millionar kroner. Utbyttegraden til Haugaland Kraft har også vore lågare enn bransjesnittet siste 9 år (bortsett frå i 2009). I denne perioden har Haugaland Kraft betalt ut eit utbytte (eksl. renter på ansvarlege lån) på 62 prosent, mens gjennomsnittet i bransjen i same periode var på 70 prosent. Figuren viser utbytte og renter på ansvarleg lån / eigenkapital (bokført) Soliditeten til norske kraftselskap er god og mange av selskapa framstår som høgt kapitalisert med ein eigenkapitalgrad som i fleire tilfelle overstig 60 prosent. Haugaland kraft 5

6 har ein bokført eigenkapitalandel på 58 % og ein reell eigenkapitalandel (justert for verdiane på kraftproduksjonen) på over 70 %. Haugaland Kraft er med det blant dei best kapitaliserte kraftselskapa og godt over bransjesnittet. Tar man omsyn til Haugaland Kraft sin andel av dei reelle verdiane i SKL og det ansvarlege lånet (står tilbake for ordinær gjeld, og betraktast ofte som en blanding av eigenkapital og gjeld) er den reelle eigenkapitalandelen enda høgare. Aksjeloven 8-1 sett ramme for uttak av utbytte til selskapet sin frie eigenkapital. Den frie eigenkapitalen i Haugaland Kraft auka frå 575 millionar kroner i 2008 til 756 millionar kroner i Det er rådmannen si vurdering at det difor er grunnlag for å ta større utbytte frå Haugaland Kraft. Regjeringa sitt økonomiske opplegg for 2013 Av den totale inntektsveksten vert det lagt opp til realvekst i dei frie inntektene (skatt og rammetilskot) på 5 milliardar kroner; av dette får fylkeskommunane 0,8 milliardar kroner. Resterande 4,2 milliardar kroner fordeles til kommunane. Dette gir ei vekst i rammetilskot for kommunane på 4,1 %. Regjeringa har presisert at inntektsveksten i 2013 må sjås i samanheng med konsekvensar av den demografiske utviklinga. Berekningar tilseier at kommunesektoren kan få meirutgifter i 2013 på om lag 3 milliardar kroner knytt til den demografiske utviklinga. Regjeringa meiner at den føreslåtte inntektsauken legg til rette for styrking av det kommunale tenestetilbodet utover det som vert kravd for å halda tritt med folketalsutviklinga. I tillegg vil kommunane behalda eventuelle effektiviseringsgevinstar som vil kunna bidra til ei ytterlegare styrking av tenestetilbodet. Delar av inntektsveksten må kommunane òg bruke til å dekka neste års vekst i dei rekneskapsmessige pensjonskostnadane. Regjeringa har ikkje berekna meirkostnadane for kommunane som skuldast den generelle auken i premiane på % som følgje av at pensjonsleverandørane si garanterte rente er redusert frå 3 % til 2,5 %, og det faktum av den finansielle uroa i 2011 gav svakare resultat i pensjonskassane. Veksten i frie inntekter må sjås i samanheng med auka utgifter for kommunesektoren knytt til folketalsutviklinga. Det er berekna at om lag 3 milliardar kroner av kommunane sin andel av dei frie inntektene må brukast til å dekka auka utgifter som følgje av folketalsutviklinga. I tillegg vil kommunesektoren få auka pensjonskostnader i 2013 på anslagsvis 1,4 milliard kroner. Dette må også dekkast av veksten i dei frie inntektene i Etter KS sine vurderingar svarar veksten i rammetilskotet i 2013 til dei auka kostnadane kommunesektoren får som fylgje av demografiske endringar, auka pensjonskostnader og auka kostnader relatert til nye tiltak Regjeringa har vedtatt. Løns- og prisvekst Stipulert samla pris- og lønsvekst (deflator) i statsbudsjettet for 2013 er 3,3 prosent. I desse berekningane ligg det inne ei kalkulert lønsvekst på 4 prosent. Kommunesektoren er kompensert for pris- og lønsvekst innanfor det forslag til inntektsrammer for Skatteøyre 2013 Regjeringa har forslag om å oppretthalda skatten sin andel på 40 prosent av kommunane sine samla inntekter. Skattøyre vert difor foreslått derfor uendra på 11,6 prosent, som varer til det skatteøyre rådmannen har lagt til grunn i forslag til budsjett og økonomiplan. Betalingssatsar Maksimalpris for foreldrebetaling i barnehagen blir vidareført på same nominelle nivå som i 2012 (2330 kroner pr. månad for ein heltidsplass). Vass- og kloakkavgiftene for 2013 er foreslått auka med 5 %. Renovasjonsavgiftene er foreslått auka til same nivå som Tysvær. Det same gjeld byggesaksgebyr og oppmålingstenestene sidan Bokn kjøper oppmålingstenestene frå Tysvær. 6

7 Det vises elles til fullstendig forslag i vedlegget Forslag til avgifts- og betalingsregulativ Ressurskrevjande tenester Kommunen mottar tilskot for personer under 67 år som mottar omfattande tenester innan helse, sosial og pleie og omsorg frå kommunen. Dette kan blant anna gjelda psykisk utviklingshemma, fysisk funksjonshemma, rusmiddelmisbrukarar, personar med psykiske lidingar, og personar med omfattande pleiebehov. Kompensasjonsgraden vert vidareført på 80 prosent. Innslagspunktet vert prisjustert til kroner. Fysioterapi Finansiering av avtalefysioterapitenesta: Midlar låg i rammetilskotet med ei særskilt fordeling per kommune i Frå og med 2013 er midlane fordelt etter objektive kriterier i rammeoverføringane. Kvalifiseringsprogrammet Tilskot til kvalifiseringsprogrammet (retter seg mot langtidsmottakarar av sosialhjelp og andre som står langt frå arbeidsmarknaden). Midlar ligg i rammetilskotet med ein særskilt fordeling pr. kommune. Frå og med 2013 vil midlane bli fordelt etter sosialhjelpsnøkkelen. Verjemålslova 1. juli 2013 trer ny verjemålslov i kraft. Loven dannar grunnlag for ein reform som for kommunane betyr at overformynderia vert avvikla. Både ansvar, oppgåver og finansiering av den lokale verjemålsmynda blir overført til fylkesmennene. Regjeringa har anslått at kommunane bruker om lag 103 millionar kroner årlig på verjemål, og det vil derfor bli gjort et tilsvarande uttrekk frå rammetilskotet som følgje av ansvarsoverføringa. Skule Det blei innført 2 timer valfag i veka i 8. klasse frå hausten Tilbodet blir utvida til 9. klasse frå hausten 2013 og 10. klasse frå Finansieringa er innlemma i rammetilskotet i 2013 med 5/12. Kulturskuletilbodet i SFO vert innført i Investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheim Det vert tilrådd ei tilskotsramme som gir rom for 1750 nye heildøgns omsorgsplassar. Det vert gitt 30 % i tilskot til omsorgsbustadar og 40 % i tilskot for sjukeheimsplassar. Maksimal investeringsramme for kvar enhet er 2,8 millionar kroner. Dei maksimale tilskotssatsane vert auka til kroner for omsorgsbustar og til kroner for sjukeheimsplassar. Rentekompensasjonsordningar Rentekompensasjonsordninga til investeringar og rehabilitering av skule- og svemjeanlegg blir vidareført. Det kan bli gitt tilsegn om rentekompensasjon tilsvarande ei investeringsramme på 15 milliardar kroner fordelt over åtte år frå Ordninga blir forvalta av Husbanken. Renteutvikling og renterisiko Som følgje av uroa knytt til gjeldssituasjonen i eurosonen og svake vekstutsikter internasjonalt forventar marknaden og Norges Bank fortsatt låge renter i økonomiplanperioden. Bokn kommune er godt posisjonert for ei eventuell renteauke og rådmannen legg til grunn at renterisikoen er akseptabel. 7

8 Utvikling i lånegjeld Rådmannen har i budsjettforslaget og økonomiplanperioden lagt til grunn ei vidareføring av dagens nivå når det gjeld årlege avdrag. Dette gjer at lånegjelda vert redusert med ca. 2 mill. kroner pr. år. Nye investeringar vil auke kommunen sin avdrag og renteutgiftene. Dette er lån som må betjenast av kommunen sine frie inntekter. Med frie inntekter meiner ein inntekter som kommunane kan disponera utan andre bindingar enn gjeldande lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskot frå staten definerast som frie inntekter. Bokn kommune har i 2012 tatt opp eit stort ekstra lån til vidareutlån på kr. 5 mill. Det er ikkje lagt opp til vidareføring av denne type lån i økonomiplanperioden. Dette er startlån frå Husbanken som blir vidareformidla til private og blir i sin heilhet dekka av mottakar. Lånet vil kunna variere frå år til år etter behov. Investeringsbudsjettet Ein har tidlegare vedtatt å sette av midlar til utviding av Fylkesveg, utviding av barnehagen og ny fleirbrukshall. Dette er investeringar som skal gjennomførast i planperioden og som i stor grad vil krevje låneopptak. I tillegg har ein hausten 2012 lagt ut på anbod utbygging av breiband på Bokn. Ein kjem tilbake til kommunestyre for godkjenning av investerings- og finansieringsplan før prosjekta blir starta opp. Gjennomføring av prosjekta vil auke Bokn kommune si lånegjeld vesentleg i forhold til dagens gjeld. Refusjon av meirverdiavgift Momskompensasjonsordninga blei endra frå og med 2010, med en overgangsperiode fram til Ordninga inneberer at momskompensasjon frå investeringar ikkje skal nyttast som driftsmidlar. Omlegginga vil bli gradvis innført over 5 år, 20 % i 2010, 40 % i 2011,60 % i 2012 osv. Frå og med 2014 skal all momskompensasjon frå investeringar inntektsføres i investeringsregnskapet. På sikt vil det bidra til lågare rente- og avdragsutgifter for kommunane. Endringa vil ikkje ha store konsekvensar for Bokn. Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser kva som er igjen av driftsinntektene når ordinære driftsutgifter, netto renter og avdrag er trekt frå. Netto driftsresultat gir uttrykk for økonomisk handlefridom og er rekna for å vera den viktigaste indikatoren for balanse i kommuneøkonomien. Den bør vere minst 3 % for at kommunen skal kunna konkludera med ei sunn økonomisk utvikling. Eit positivt netto driftsresultat kan brukast til eigenkapital ved investeringar og til avsetningar for seinare bruk. Rådmannen sitt budsjettforslag legg opp til eit svakt netto driftsresultat i økonomiplanperioden der ein ikkje oppnår kommunen si målsetning om et positivt netto driftsresultat på 3 %. Kommunen må difor i økonomiplanperioden ta grep slik at netto driftsresultat blir styrka ut over i perioden. Bokn kommune har bygd opp fondsmidlar som kan bli nytta som ein del av eigenfinansieringa av investeringar. Skatt Skatteinngangen for kommunane i 2012 fram til og med september månad er ca. 6,5 % høgare enn for same tidsrom i For Bokn er veksten på heile 16 %. Bokn kommune har fram til september 2012 hatt ein skatteinngang som utgjer 91,3 % av landsgjennomsnittet mot 84 % i Bokn er fortsatt ein av dei kommunane i Rogaland med lågast skatteinngang, men har likevel ei vesentleg betring i forhold til Bokn kommune har eigedomsskatt på verk og bruk. Eigedomsskatten er på 7 promille og er ein føresetnad for inntekter frå gassbasert industri på Kårstø og av Europipe II gassrøyrledninga som går over Bokn. 8

9 Budsjetterte driftsutgifter, skatteinntekter og rammetilskot er i samsvar med føresetnadene i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett og byggjer på KS sin prognosemodell. FRAMTIDSUTSIKTER Den sterke uroa som i fleire år har prega internasjonal økonomi har fortsatt ikkje ramma Norge i særleg grad. Det er liten arbeidsledighet og signala frå Norges Bank er at den låga renta vil halda fram. Samhandlingsreformen trådde i kraft 1. januar Det er fortsatt for tidleg å seie kva konsekvensar reforma vil få, men ein vil tru kommunane vil bli utfordra både når det gjeld økonomi, kompetanse og samarbeid. Både små og større kommunar vil i stor grad vil vere avhengig av samarbeid med andre for å kunna gi innbyggarane dei tilbod som kommunane no skal kunne tilby. Det er etablert gode samarbeidsrelasjonar mellom Helse Fonna og kommunane. Arbeidet med Samhandlingsreforma vil stå sentral i arbeidet for kommuneadministrasjonen dei neste åra. Folketalsutvikling i Bokn har i 2012 flata ut og stabilisert seg rundt 850 innbyggjarar. Det er negativt at talet på barn i alderen 0 6 år er gått tilbake. Vidare vekst krev tilgang på fleire bustadtomter. Den viktigaste utfordringa for kommunen vil difor vera å få lagt ut for sal dei tomtene som er regulert og vidare få godkjent kommuneplanen med nye bustadfelt. Mangel på bustad- og næringsareal på sørsida av Boknafjorden vil også kunne legge eit stort press på areala på Bokn. Godkjenning av ein ny kommuneplan med areal for bustadbygging og næringsutvikling er difor viktig for utvikling av Bokn. T-forbindelsen opnar i mai Dette vil føre til endringar i trafikkmønstre og vil kunna få konsekvensar for busetting og næringsutvikling i Bokn. Ser ein fram i tid vil også Rogfast og Hordfast opna nye mogligheiter for næringslivet. Det er lagt opp til at reguleringsplanane for Rogfast skal godkjennast i løpet av 2013, og under føresetnad av at prosjektet kjem med i NTP for , er planen at prosjektet skal starte opp allereie i Sysselsettingssituasjonen på Bokn er god. Det same gjeld sysselsettinga i fylket. I Bokn har ein i 2012 hatt utfordringar når det gjeld arbeid for ungdom. Det vart difor sett i verk eit eige sysselsettingsprosjekt gjennom NAV for å gi eit tilbod til desse ungdomane. Bokn kommune ligg sentralt til mellom arbeidsregionane på begge sider av Boknafjorden. Boknarane har difor gleda av eit stramt arbeidsmarknaden i regionen. Kommuneplanen vart i oktober lagt ut til offentleg ettersyn. Det er ei målsetting at planen skal vera endeleg godkjent før sommaren Når kommuneplanen er godkjent er det viktig at arbeidet med erverv av grunn både til bustad- og industriføremål vert starta opp. I tillegg held Rogaland Fylkeskommune fram med arbeidet med utarbeiding av ein regional areal- og transportplan for Haugalandet. Planarbeidet har tatt lang tid og ein legg til grunn at planen skal vera godkjent innan sommaren Utviklinga regionalt har stor betyding for Bokn. Ikkje minst vil kommunen vera avhengig av eit godt samarbeid med nabokommunane for å kunna tilby innbyggarane gode tenester. I tillegg er det viktig at ein i regionen kan tilby interessante og spennande arbeidstilbod, gode helsetilbod og eit variert tilbod innan utdanning, kultur og idrett. 9

10 For Boknarane vil næringsetableringar i Haugaland Næringspark på Gismarvik og Hydro sin næringspark på Håvik vere viktige. Målet er at det innan 2020 skal vera investert 20 milliardar i dette området. Haugaland Næringspark ligg bare ca. 15 minuttars kjøring frå Bokn og Hydro sin næringspark bare 8 minuttar frå Haugaland Næringspark. ORGANISASJONSMESSIGE FOHOLD Bokn kommune har ein organisasjon som i utgangspunktet har vore godt tilpassa kommunen sin aktivitet og kommunen sine økonomiske rammer. Men den administrative staben er liten, noko som gjer ein sårbar ved vakanse i stillingar ved oppseiingar, sjukefråvær eller permisjonar. Redusert rammetilskot med påfølgjande redusert netto driftsresultat gjer at ein ser det som nødvendig å gå gjennom organisasjonen og drifta i løpet av Samarbeidet med SR-Bank som vart starta hausten 2007 er vidareført i Det er naturlig å evaluera samarbeidsmodellen i løpet av våren 2013 samtidig som ein går gjennom drifta elles. INTERKOMMUNALT SAMARBEID KJØP AV TENESTER Kommunane på Haugalandet har eit bredt og godt samarbeid. Næringssamarbeid gjennom Haugaland Vekst IKS og Haugaland Kraft as, samarbeid når det gjeld søppelhandtering gjennom HIM, politisk samarbeid gjennom ORK ordførar og rådmannskollegiet, Idrettsutval og Friluftsråd, Hamnesamarbeid gjennom Karmsund Havn, Flyplassutval, Hauklivegen as, Haugalandmuseene, samarbeid når det gjeld Legevakt, Barnevern, PPT, IKT og Innkjøp, Haugalandpakken, Krisesentertenesta, Haugalandløftet og Samhandlingsreformen med kommunane og Helse Fonna. I tillegg kjøper Bokn tenester frå Landbrukstenester, Oppmålingstenester mv., Barnevern, PPT og Brannverntenester frå Tysvær kommune. Det er no invitert til eit bredt brannvernssamarbeid på Haugalandet i tillegg til at det også blir vurdert å etablera ein interkommunal legevaktssentral for fleire av kommunane. Fram til no har Tysvær vore den mest naturlege samarbeidskommunen for Bokn. Opning av T-forbindelsen i 2013 vil redusera reisetida til Kopervik til 20 minutt og Haugesund til 25 minutt. Begge desse kommunane vil då vere interessante samarbeidskommunar for Bokn. Tenester frå Tysvær held eit høgt faglig nivå, men er også dyre for Bokn kommune. Ut frå den økonomiske situasjon kommunen er i no, ser Rådmannen det som nødvendig å vurdera/reforhandla avtalane om kjøp av tenester frå Tysvær. I den samanhengen er det også naturleg å senda førespurnad både til Karmøy og Haugesund om dei kan selja oss desse tenestene. Då avtalane med Tysvær har 1 års oppseiing må Bokn seie opp avtalane med Tysvær før dersom ein skal kunna inngå nye avtalar frå 1. januar Ut frå kommunen sin økonomi er det òg naturlig at ein i løpet av 2013 evaluerer samarbeidsavtalen mellom SR-Bank og Bokn kommune. HOVUDTREKKA I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAGET Utgangspunktet for budsjett og økonomiplan for er dei rammene som blei gitt gjennom kommunestyret sitt budsjettvedtak for 2012, økonomiplan for 2013 til 2015, vedtekne målsettingar og kommunestyrevedtak i Budsjettframlegget for 2013 har eit utgangspunkt der løn- og prisstigning aukar meir enn inntektene. Samtidig har kommunen aukande utfordringar når det gjeld utgifter til interkommunale samarbeidsprosjekt og spesialpedagogiske tiltak innan skule og barnehage. 10

11 Handlingsrommet Bokn kommune tidlegare har hatt er difor sterkt redusert gjennom statsbudsjettet for Tiltross for at det er gjort ein viss innstramming i økonomien for seksjonane, er det eit mål i budsjettet for 2012 i hovudsak å oppretthalda dei kommunale tenestene på 2011/ nivå. Budsjettet for 2013 er i stor grad ei vidareføring av drifta i Ein har bare i liten grad funne midlar til nye tiltak. Det er som tidlegare år sett av kr. 1 mill. til tilleggsløyvingar. Gjennomføring av andre tiltak som ligg i forslaget frå seksjonane krev at seksjonane gjer omprioriteringar innan eige budsjett. Nye driftstiltak Rådmannen viser til oversikt over tiltak og kommentarar for det enkelte rammeområde. Investeringar Bokn kommune står framfor store investeringar. I 2013 gjer ein rekning med ferdigstilling av: Bustadfeltet i Alvestadkroken Utviding av barnehagen til ein 3 avdelings barnehagen Brannsikring Boknatun Kloakkleidning Alvestad og Føresvik I tillegg står ein framfor eit stort arbeid med utviding av fylkesvegen eit samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylke, Haugalandspakken og Bokn kommune, planlegging av ny fleirbrukshall og planlegging av utbetring og utbygging av Bokn vassverk. Før arbeidet med investeringsprosjekta kan settast i verk skal det enkelte prosjekt med endeleg kostnadsramme og finansiering leggast fram for kommunestyret til godkjenning. Nye stillingar Det er i budsjettet for 2013 ikkje foreslått nye stillingar. Dagens arbeidsmarknad og høg etterspørsel etter kvalifiserte personar, gjer rekrutteringsprosessen i kommunen til ei stor utfordring. Alle kommunane på Haugalandet slit med rekruttering til administrative stillingar innanfor teknisk særleg har det vore vanskeleg å rekruttera byggesaksbehandlarar. KONKLUSJON Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013 er basert på regjeringa sine signal om statlege overføringar til kommunesektoren. Budsjettet er meint å gi eit realistisk bilde av drifta, både når det gjeld inntekter og utgifter, samtidig som det skal visa kva utfordringar kommunen står framfor. Bokn kommune har i perioden frå 2005 til 2012 hatt ein god økonomisk utvikling. Store overskot, betydeleg nedbetaling av gjeld og oppbygging av fond. Dei siste åra har ein samtidig sett at kostnaden justere raskare oppover enn inntektene. I særleg grad gjer dette seg gjeldane i budsjettet for 2013 der det er stort gap mellom auken i inntekter og auken i kostnader. Auken i kostnader er det også vanskeleg å gjere noko med, då dette for ein stor del gjeld lønsvekst og auka pensjonskostnader. Kommunen si gjeld ligg på eit komfortabelt nivå. Med dagens låge renter gir dette kommunen små finanskostnader noko som gjer at budsjettet likevel går i ballanse. 11

12 Samla sett har ein lagt fram eit stramt budsjett, som i stor grad er ei vidareføring av budsjettet for Gjennomføring av større investeringar og iverksetting av nye tiltak føresett at kommunen greier å få ei betre ballanse mellom driftsutgifter og inntekter enn det som ligg føre i budsjettframlegget for I tillegg har den kommunale tenesteytinga utvikla seg mot å ha ei større grad av uforutsigbarhet og kompleksitet. Dette blir ein stor utfordring i åra som kjem ikkje minst ved utabeiding av budsjett for Rådmannen, oktober 2012 Jan Erik Nygaard 12

13 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett (Utdrag av reglement for Bokn kommune) Rådmannen sender i juni/juli ut eit budsjettrundskriv for utarbeiding av økonomiplanen og årsbudsjettet med vedtak i desember, jfr. Økonomisystemet sin årssyklus. Arbeidsprosessar i utarbeidinga av budsjett og økonomiplan : Alle datoar som ikkje har fastsett frist er rådgjevande og vil fastsetjast kvart år i rådmannen sitt budsjettrundskriv. Rapportering til SSB om ressursbruk og Frist 15.februar tenestedata Rekneskap og årsmelding for forrige år skal Frist 1.juli godkjennast Rundskriv frå rådmannen Ca.1.juli Inkl. konsekvensjustert budsjett Budsjettseminar kommunestyre/administrasjon Administrativ behandling i seksjonane, inkl. Juli - september opplæringsplan Informasjon / samarbeidsmøter Oktober/november Frist seksjon Ca 1.oktober Rådmannen sitt forslag vert presentert 1) Ca 8.november Arbeidsmiljøutvalet får saka til uttale medio november Info til organisasjonane Formannskapet 2) November/desember Kommunestyret Frist 15.desember 1) Rådmannen sitt forslag vert offentleg ihht. lov om meiroffentlighet 2) Formannskapet sitt forslag er kommunen sitt ordinære framlegg til budsjett. Økonomiplanen skal - gjelde for fire år - angi kva retning kommunen tenkjer å gå i framtida - danna grunnlaget for årsbudsjetta - fylgje opp og føre vidare satsingsområder som er lagt inn i kommuneplanen sin langsiktige del og sentrale vedtak som er gjort. Årsbudsjettet skal - utgjere år 1 i økonomiplanen og gjelde for eit år - bygge på prioriteringar i økonomiplanen - være bevillingsdokument, dvs. at vedtatt budsjett angir kva netto rammer kommunestyret har løyvd til kommunen sin verksemd det kommande året. Rammene er bindande for rammeområda. Seksjonane utarbeider sine forslag til årsbudsjett på artsnivå innafor sine respektive rammeområder etter gjeldande budsjettforskrifter. Fordi budsjettet skal bli vedtatt på rammeområde må seksjonane formulere forslag til mål og premisser på dei tenestene kor det er nødvendig for å forklare kva ein vil oppnå med løyvinga. Oppstilling og fordeling Økonomiplanen og årsbudsjettet skal setjast opp i Økoplan etter vedtatt ansvarsstruktur. Dei skal byggje på seksjonane sine rekneskap frå året før men som skal korrigerast for: Forventa endringar i perioden (ny verksemd o.l.) Målsetjingar for seksjonane si verksemd Resultater som forventast nådd i planperioden Endringar i stillingar (nye/endringar/reduksjonar) Kommunestyret skal vedta driftsbudsjettet på rammeområder og og investeringsbudsjettet på prosjekt nivå iht obligatorisk oppstilling, jfr budsjettforskrift. 13

14 Etter kommunelova sin 44 skal økonomiplanen omfatte heile kommunen si verksemd, være realistisk og setjast opp på ein oversiktleg måte, (ansvar, teneste og art). Økonomiplan og årsbudsjett skal kommunestyret vedta på netto rammeområde; Kommunen har etter omorganiseringa i 2005 desse rammeområdene: sentraladministrasjonen kultur/skule/barnehage helse/sosial/barnevern teknisk Innafor kvart rammeområde sorterer fleire ansvar som er fastsett i den interne kontoplanen. Kvart rammeområde har fleire tenestar. Dersom kommunestyret vedtar ei innsparing for eit rammeområde, skal denne så langt mogleg vera spesifisert. Behandling Behandling av økonomiplan og årsbudsjett skal skje i samsvar med kommunelova sine 44,45 og 46, og budsjettforskrift 3, 4 og 15. Mynde / vedtak i budsjettsaker Kommunestyret skal vedta budsjettet som nettoramme pr. rammeområde. Kommunestyret skal i tillegg gi mål og premisser for tildelinga. Kommunestyret må sjølv føreta budsjettjusteringar dersom nettoramma for det gitte ansvarsområde er overskredet. Når kommunestyret fattar vedtak på nettoramme pr rammeområde (seksjon), medfører dette at seksjonssjefane må vurdere tertialrapportane for å finne ut om kostnader og inntekter i perioden står i forhold til budsjettet for heile året. Har ein seksjon brukt ein forholdsmessig stor del av budsjettet må seksjonssjef og rådmann vurdere om meirforbruket er av ein slik art at det er fare for at kommunestyret si bevilling på årsbasis ikkje er tilstrekkeleg. Kan ikkje meirforbruket, etter rådmannen si vurdering, dekkjast inn i løpet av året, legg rådmannen fram sak om tilleggsbevilling til kommunestyret. 14

15 Økonomisk oversikt drift Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,00 Rammetilskudd , , , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , , , ,00 Andre overføringer ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Eiendomsskatt , , , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , , , ,00 Sosiale utgifter , , , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , , , ,00 Overføringer , , , , , ,00 Avskrivninger , , , , , ,00 Fordelte utgifter 0, , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , , , ,00 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 0, , , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , , , ,00 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Utlån , , , , , ,00 15

16 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Sum eksterne finansutgifter , , , , , ,00 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , , , ,00 Netto driftsresultat , , , , , ,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne fond ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,49 0, , , , ,00 16

17 Økonomisk oversikt investering Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,00 0,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,00 0,00 0,00 Finanstransaksjoner Avdrag på lån ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansieringsbehov , , , ,00 0,00 0,00 Dekket slik: Bruk av lån ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført fra driftsbudsjettet ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,00 0,00 0,00 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

19 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , , , ,00 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjone , , , , , ,00 Sum anskaffelse av midler , , , , , ,00 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , , , ,00 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,00 0,00 0,00 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Sum anvendelse av midler , , , , , ,00 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , , , ,00 Endring i ubrukte lånemidler ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , , , ,00 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , , , , ,00 Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , , , ,00 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , , , ,00 Interne utgifter mv , , , , , ,00 Netto interne overføringer 0, , , , , ,00 19

20 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , , , , ,00 Skatt på eiendom , , , , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , , , ,00 Renteinntekter og utbytte , , , , , ,00 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , , , ,00 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , , , ,00 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Til bundne avsetninger ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger , , , , , ,00 Bruk av bundne avsetninger ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsbudsjettet ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Til fordeling drift , , , , , ,00 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , , , ,00 Mer/mindreforbruk , , , , , ,00 20

21 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,00 0,00 0,00 Utlån og forskutteringer ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov , , , ,00 0,00 0,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført fra driftsbudsjettet ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , , ,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,00 0,00 0,00 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21

22 Budsjettskjema 1 B Fordeling drift Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett SENTRALADMINISTRASJONEN SEKSJON KULTUR, SKULE OG BARNEHAGE SEKSJON HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN SEKSJON TEKNISK Sum overført til drift: Budsjettskjema 2B - investering Forslag til nye investeringar i budsjettet og økonomiplan Vassverk eiga sak Renseanlegg Føresvik eiga sak Molo Hålandsjøen eiga sak Overrisling sjukeheim/oms.bustad Renseanlegg Føresvik Kloakk Alvestadkroken Totalt Finansiert vha disp fond

23 Oversikt nye driftstiltak DRIFTSTILTAK I BUDSJETTET I budsjettet Tiltak Forslag avlastning barn Jordmor - opplæring i cytologisk prøvetaking Nettverksarbeid samhandlingsref Ergoterapeut stilling 20 %; Etablering av skjermingseining for demente eige prosjekt Etablering av dagaktivitetstilbod for demente Ombygging sjukestova - skjernminingsenhet Takheis sjukeheimen Sysselsettingsprosjektet Sosiale ytelser oppgradering IKT Kompetanseplan Acos sosial Kostnadsauke PPT Skolevurdering Auke skulebibliotek Bord gymsal Sertifikat buss/ barnehage Bygdesoga Mikrofoner/ utstyr musikkskolen Piano til scene gymsal Skifte to pumper på fyrkjele avklaring eiendomsforhold Klipping av trær på kirkegård Overføring til kyrkja (auke) Fornying plenklippere Avfuktar Vaulen bruk av fond (minibuss) (30 000)

24 Oversikt fond pr UB BD. BUSTADTILSK. TIL ETABLERIN ,00 BD. NÆRING ( KOMP.ARB) ,70 BD. BUSTADTILSK. TIL TILPASNIN ,99 BD BOKN BYGDAMUSEUM ,00 BD TAP PÅ ETABLERING ,00 BD STARTLÅN ,16 BD VILTFOND ,00 BD.KAIA LARSEN KRO LEGAT ,45 BD Tåganes kai ,00 BD Båtforeninga ,50 BD RETTSHJELP ,80 UK KAPITALFOND ,32 MIDL.LÅN AV KAPITAL FOND ,50 UK SMÅBÅTHAVN HÅLANDSJØEN ,96 UK KYRKJEBYGD ,76 UK-UV-ANLEGG ,00 UK UTEOMR. FØRESVIK (ANSV 200) ,64 UK VEGKRYSS JØSANG ,51 UK PCB ,73 UK KJEKT PÅ BOKN ,33 UK UTVIDA BARNEHAGEKAP ,77 UK UTEOMR. FØRESVIK (ANSV ,52 UK FØRESVIK INDRE HAVN ,70 DISPOSISJONSFOND ,43 DF EDRUSKAP ,00 DF SJUKE/KOMPETANSEUTVIKLING ,00 DF NÆRINGSUTVIKLING ,87 DF NYDYRKING ,00 DF KULTURPRIS ,00 DF BYGDABOKFOND ,40 DF EDB (1905) ,75 DF - MUSEUM ,00 DF - AKUB ,00 DF PROFIL ,90 DF STARTLÅN ,42 DF KJEKT PÅ BOKN ,66 DF-PRIV.VANNVERK ,00 DF-VEDL.H.BYGG/vei (6031) ,82 DF Seniorpol.tiltak ,00 DF - tilskot skytebane ,00 DF LEIKEPLASSER ,00 DF STAT.TILTAKSPK TEKN ,82 DF STAT TILTAKSPK HELSE ,19 DF-Økonomi/Unique ,00 DF innbu Boknatun ,00 DF TEKN.TILTAK REST ,00 DF FOLKEHELSE ,00 DF MINIBUSS ,00 DF FRISK I FRILUFT , ,60 24

25 Noter til driftsrekneskapet: Note 1. - skatteinntekter, Det er her lagt til grunn at skatteinntektene for Bokn kommune vil liggja på ca 83,9 % av landsgjennomsnittet ihht prognose. Note 2.- rammetilskot I tillegg til ordinært rammetilskot får kommunen eit småkommunetilskot som utgjer ca. 4,9 mill pr. i Dette er same beløp som i fjor. Ordinært skjønnstilskot er redusert med kr til kr. 0,- i Rammetilskotet er utrekna vha. prognosemodellen, og er i samsvar med dei føresetningane som er gitt frå sentralt hald. Note 3 - Utbytte Utbytte gjeld renter av bankinnskot og aksjeutbytte frå Haugaland Kraft. Note 4. - Bundne avsetningar og bruk av desse Der er ikkje avsett til bundne fond i perioden og heller ikkje bruk av desse. I løpet av budsjettåret kan det vera aktuelt å bruke bunde fond til utlån av husbankmidler/etableringslån og ein vil då foreta nødvendige budsjettendringar. 25

26 Rammeområde 1 Sentraladministrasjonen Rammeområdet omfattar utgifter til politisk styring og kontroll, administrasjon og næring. I tillegg har sentraladministrasjonen innkjøp og koordinering av ein del varer og tenestar som vert fordelt på dei ulike tenestane etter forbruk. Teneste Politisk styring og kontrollorganer Kostnadene som er knytta til denne tenesta er godtgjering til folkevalde, utgifter til val, partistøtte, medlemsskap i politiske foreningar, annonsering, saksdokument og revisjon. Kontollutvalget har utarbeidd eit eige forslag til budsjett som ligg som vedlegg. I tillegg er her også lagt inn kr ,- i reserverte løyvingar som kan nyttast til ekstraordinære utgifter som kan koma i budsjettåret. Teneste Administrasjon Tenesta skal omfatta alle administrasjonsutgifter som ikkje direkte kan relaterast til andre tenestar og som er felles for heile kommunen, dvs. rådmann samt alle fellesfunksjonane slik som økonomi, personal, It og servicetorg. Dei faste årsverka i administrasjonen vart i 2012 auka med 0,3% og er 6,62 årsverk inkl. kommuneplanlegger, folkehelsekoordinator og ca 50% stilling /tenestekjøp frå SR bank. Til sentraladministrasjonen ligg fylgjande oppgåver: Politisk sekretariat for kommunestyre, formannskap og forvaltningsstyre Leiing av kommunen, samordning av kommunale tenestar, intern og ekstern informasjon, overordna arbeid med lover/rutiner/reglementer og planar etc. Budsjett, lønsarbeid, rekneskap, fakturering og skatteinnkrevjing Sentralbord, postbehandling, arkivering, kundemottak Utvikling og drift av datanettet, sikring av data etc. Innkjøpsavtalar Interkommunalt samarbeid Næringsarbeid Kommuneplan Folkehelsearbeid Overformynderiet Servicetorget Samarbeidsavtalen mellom SR-bank og Bokn kommune vart revidert i Den nye avtalen synleggjer i større grad banken sine oppgåver i forhold til kommunen, og det er i tillegg i større grad sett av tid til reine kommunale oppgåver og til reine bankoppgåver. Så lang er signalet at denne ordninga har fungert betre for kommunen enn tidlegare ordningar. I intensjonen for avtalen ligg det også en føresetnad om at det skal vere minimal utskifting av personalet. Dette ser ein frå kommuen som ein føresetnad for at ordninga skal fungera. Ein legg opp til at avtalen vert evaluert i

27 Kundemottak, sentralbord, diverse forefallande kontorarbeid og generell informasjon skal i stor grad utførast av tilsette i SR-bank. Målet er at dei tilsette i servicetorget skal ha større fokus på interne tenester slik som postbehandling, arkiv, arbeid med tilrettelegging av politiske møter og møtepapirer etc. Servicetorget har elles ansvaret for felles innkjøp av kontormateriell o.l. Servicetorget skal i tillegg utføre oppgåver for seksjonane, og vert ved behov involvert i enkeltsaker f.eks gjeldsrådgivning. Bustøtte er også ein oppgåve som vert utført av servicetorget og som legg beslag på ca. 1 dagsverk pr. månad. Fordi oppgåvene og forventningane til Servicetorgt var større en kapasiteten, vart stillingsramma for servicetorget auka med 0,3% stilling i 2012 og overgangen til sakspapir på ipad til politikerne har også effektivisert arbeidet. Ansvar, oppgåver og finansiering av den lokale vergemålsmynda vert i 2013 overført til Fylkesmannen. For kommunen betyr dette at overformynderiet vert avvikla i løpet av Førstelinjetenester for Haugaland likningskontor retta mot innbyggerar i Bokn vert etter avtale utført av servicetorget. Aktiviteten er størst på dette området i den perioden kor sjølvmeldinga skal leverast inn, når skatteoppgjeret vert utsendt og når nye skattekort vert utsendt. IT ; Den kommunale verksemda i dag er heilt avhengig av eit godt fungerande ikt-system, med nettverksforbindelse både internt og eksternt. IKT handlingsplan for perioden omfatta nye tiltak både på investering og drift for alle seksjonane, og økonomisjefen har koordinert arbeidet saman med ei prosjektgruppe med representasjon frå alle seksjonane. Men IKT verda seg raskare enn noko anna, og våren 2012 vart behovet for oppgradering av hovudserver prekær. Samtidig med utskifting av serverar vart det også ihht IKT planen gjennomført oppgradering av alle Microsoftprodukter og lisensar, og kommunen har nå dei nye versjonane samt vedlikehaldsavtale på oppgradering. Den nye løysinga omfattar også større datasikkerhet, med ein reserve server og backup i låsbart skap på skulen. Denne store oppgraderinga førte til at vi måtte stoppe alle andre planar om oppgraderingar og integrering av fagprogram. Også innføringa av E-handel vart forsinka men kommunen har fått på plass alle tekniske løysingar, og det er berre organiseringa av innkjøp og opplæring av brukarar som ein ikkje har fått gjennomført. I skrivande stund ser det ut som om vi er nær ved å ha ein stabil driftssituasjon, og ein vil snarast laga ein ny og prioritert handlingsplan for dei kommande åra. I budsjettet for 2013 ligg det inne kr ,- til dette. I tillegg har ein eit fond frå 2011 som skal finansiere utgiftene i 2012, men ein vonar at det vert noko igjen som kan overførast til budsjettet for Rådmannen og leiargruppa har i 2012 gjennomført eit utviklingsprogram i KS regi for "Orden i eige hus". I 2013 vil det difor bli lagt stort fokus på å få på plass alle reglementer, rutiner, kontrollfunksjoner og avviksregistrering/-behandling. Kommunen har også tidlegare hatt eit elektronisk kvalitetssystem for dette, men programmet vart ikkje utvikla og oppdatert så avtalen er sagt opp og skifta ut med Kommuneforlaget sitt KF-kvalitetsstyring. I 2013 skal vi også gjennomføre opplæring av tilsette slik at vi får dokumentert og behandlet alle avvik etter gjeldende regler og rutiner. 27

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Fedje kommune Rådmannen sitt framlegg Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Om budsjettdokumentet... 2 1.2 Føresetnader... 2 1.3 Budsjettprosessen i kommunen... 2 2 Mål og satsingsområde...

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012 Skatt og rammetilskot 2012 Anslag nasjonal skattevekst i RNB: 4,5 % Reell nasjonal skattevekst januar-august: 5,4 % Anslag nasjonal skattevekst 2012 ved framlegging av statsbudsjett 2013: 6,5 % (auke på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 02.11.2015 85/15 Saksbehandler: Stein Kittelsen Arkiv: 145

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer