Årsmelding. Et KRAFTSENTER for mennesker. Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Et KRAFTSENTER for mennesker. Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet"

Transkript

1 Årsmelding Et KRAFTSENTER for mennesker Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet

2 Denne årsmeldingen er trykket digitalt hos Menova grafisk Papir: 130g MUNKEN LYNX Design: Menova grafisk

3 Årsmelding Et KRAFTSENTER for mennesker

4 Styrets beretning 2010 Virksomhetens eiere, formål og omfang Selskapet er lokalisert i Ringerike kommune. Det er ikke skjedd endringer i Menovas eierstruktur og aksjene er fortsatt eid av Ringerike og Hole kommune med henholdsvis 93,33% og 6,67%. Selskapets aksjekapital er på ,- fordelt på 300 aksjer a kr ,-. Det er ikke gjennomført vedtektsendringer i selskapet siste år og selskapets formål er som tidligere å tilby arbeids- og velferdstjenester med: Tilrettelagte arbeidsplasser i egne avdelinger. Avklaring og utvikling av den enkelte deltakers muligheter for arbeid eller aktivitet. Formidling til arbeid. Vår viktigste samarbeidspartner og kunde i det attføringsfaglige området er Nav. Vi har i 2010 hatt samarbeidsavtale med Navkontorene i Ringerike, Hole og Jevnaker. Avtalene går over 12 måneder med 6 måneders varsel for endringer. Attføringsavdelingen tilbyr også tjenester innen funksjonsvurdering, karriereveiledning og rådgivning til andre offentlige virksomheter og næringslivet i Ringeriksregion. Våre produksjonsavdelinger har i 2010 bestått av Industrivaskeriet, Trevareproduksjon, Jobbfrukt/varedistribusjon, Montering /Pakking og Grafisk avdeling/trykkeri. Disse avdelingene i tillegg til eksterne avtaler med næringslivet i regionen har sikret gode arbeidsarenaer og arbeidstrening for våre deltakere. Vi ser av siste års forskningsresultater at eksterne arenaer (Place and Train) ofte gir bedre og raskere resultater enn vi tidligere har vært klar over. Dette har Menova tatt til etterretning og har derfor hatt en økning i antall deltakere på eksterne arenaer i Samarbeidet med Navkontorene på tvers av kommunegrensene har tidvis ført til økt aktivitet i enkelte tiltak, her har Menova vært på tilbudssiden og utvist stor grad av fleksibilitet og handlekraft. Dette har ført til at vi går inn i 2011 med tilsvarende antall tiltaksplasser som i utgangen av 2010, på tross av store reduksjoner på landsbasis. I 2010 har vi hatt følgende antall tiltakspalasser: APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 44 plasser. Avklaring 8 plasser. VRI- Psykiatrisatsing 15 plasser. AB- Arbeid med bistand 40 plasser. VTA- Varig tilrettelagte arbeidsplasser 37 plasser. TIA- Tilrettelagt arbeid i attføringsbedrift 6 plasser. Aktiv Dag- Tilbud i Kvalifiseringsprogrammet 14 plasser.

5 Amu og 4 møter i Akanutvalget. Det er foretatt støymåling på Hensmoen nr.19 og helsekontroller på både Hensmoen og Kilemoen. Leder i Akanutvalget og hovedverneombudet har deltatt i kurs om rus og arbeidsliv. Det er ikke registrert noen alvorlige ulykker og kun ett lite uhell i 2010, sistnevnte ble meldt inn til Nav. Det er gjennomført 1 vernerunde samt en ergonomisk arbeidsplasskartlegging. Resultatet av sistnevnte ble 5 heve/senkepulter med tilretteleggingstilskudd fra Arbeidslivsenteret. I tillegg er det gjort spesialtilpasninger med enkle hjelpemidler der det har vært påkrevende. Sykefravær har vært høyt i 2010, og endte på 10,2% hvorav 8,8% er langtidsfravær. Korttidsfraværet er, som det har vært de siste årene, lavt. Tendensen siste kvartal viser en positiv utvikling, fravær 9,1%. Arbeidsgruppa i nærværsarbeid jobber planmessig i tett samarbeid med Arbeidslivssenteret i forebyggende og helsefremmende tiltak. Det vil bli inngått ny IA avtale gjeldene fra 2011 til Ytre miljø Selskapet har etter ferdigstillingen av kontorbygget forbedret I løpet av 2010 er 20 personer formidlet til fast ordinært arbeid og 105 til andre aktive tiltak. I alt har 341 personer vært knyttet til et eller flere tiltak i Menova for kortere eller lengre periode. Kvalitetssikringssystemet Equass har vært et godt verktøy i det daglige arbeidet for å opprettholde gode prosedyrer og kvalitet i alle attføringsledd. Det er i tillegg gjennomført informasjonsmøter med nyansatte for å opprettholde en breddeforankring i bruken av systemet. Resertifisering av Equass gjennomføres høsten Likestilling Menova hadde pr.31.desember fast ansatte som fordelte seg på 34 årsverk, i tillegg hadde selskapet innleid 3 vikarer i til sammen 2,4 årsverk. Kjønnsfordelingen er nøyaktig 50% kvinner og 50% menn. Ledergruppen består av 1 kvinne og 4 menn, når ledergruppen utvides til styringsgruppe blir forholdet 3 kvinner og 4 menn. Styret består av 5 personer hvorav 2 er kvinner. Styret har en observatør fra de ansatte som er kvinne. Alle stillingsutlyselser er åpne for både kvinner og menn. Arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet Menova har samarbeidsavtale med HMS-senteret på Ringerike og egen HMS- koordinator som ivaretar oppgavene i den årlige handlingsplanen sammen med arbeidsmiljøutvalget i Menova. Årsrapporten for 2010 viser at vi har hatt 3 møter i rutinene i kildesortering ytterligere. Den nyoppførte bygningsmassen har sentralfyringsanlegg som går på gass- og elkjele som er mer miljøvennlig enn olje. Jordvarme og flisfyringsanlegg ble vurdert men funnet uforholdsmessig dyrt i forhold til omfanget av vårt behov. Vi har ikke hatt lekkasjer av noen art som har forurenset miljøet og det er foretatt støyskjerming av flisavsuget for å skåne naboene. Det foreligger ingen pålegg fra offentlig myndighet. Resultater og fremtidsutsikter I forbindelse med daglig leders fravær i 8 måneder ble selskapet nødt til å foreta en omfordeling av ressurser, ansvar og prioriteringer. En del planer ble av den grunn noe forskjøvet og nedprioritert. Grunnet en endring i avtalen med Ringerike kommune ble inntektene på vaskeriet redusert med 1,2 mill. Det operative driftsresultatet endte med et overskudd på kr ,-. Grunnet avsetting for gammel AFP-ordning på kr ,-, viser årets resultat et underskudd på kr ,-. Selskapets egenkapitalandel er på 89,4% og likviditeten pr. 31.desember 2010 er meget god. Menova vil fortsatt legge vekt på utvikling av dagens forretningsområder, og planene for 2011 er klare. Attføringsavdelings aktiviteter og omfang er for første halvår 2011 identiske med 2010, men vi har fått signaler på at Aktiv dag blir avviklet 30.juni Øvrige tiltaksplasser forblir stabilt ut året.

6 Det er levert gode attføringsresultater i 2010,men formid- Aktiviteten i montasje/pakkeavdelingen er forholdsvis stabil, lingsresultatene kunne vært bedre ( ref. årsrapport attføring). men tidvis noe lav. Det blir i 2011 satt større fokus på formidling fra alle tiltak. Jobbfrukt- og distribusjonsavdelingen har hatt en flott vekst, Det vil kreve en endring i hvordan vi jobber mot det lokale og det forventes at denne avdelingen skal vokse vesentlig i næringsliv og hvordan vi skal bruke ressursene internt. I tillegg vil vi sammen med Nav øke oppmerksomheten i forholdet rett person i rett tiltak, det vil medføre bedre attføring og Det er investert i ny digital kopiprintmaskin i Grafisk avdeling. raskere avklaringer. Denne maskinen øker kapasiteten i avdelingen vesentlig På lengre sikt er vi bekymret for den negative utviklingen i samtidig som den er flerfunksjonell i forhold til tidligere antall tiltaksplasser på landsbasis, det gjenstår å se om det er generasjoner. Vi tror dagens kunder ønsker mindre volum og trend. Hvis det viser seg å være tilfelle må vi regne med at raskere leveringstid, og da er dette maskinen som gjør Menova også vil merke en redusering i antall tiltaksplasser fra jobben. Det er etablert samarbeid med leverandøren om I årsplanarbeidet for 2012 må vi foreta en analyse salgssupport for nettopp denne typen oppdrag, og vi har på hvilke andre tjenesteområder vi kan benytte avdelingens store forventninger til at dette skal gi avdelingen det ressurser. volumløftet vi er ute etter. Holdningene fra Nav og eierkommunene tilsier at vi ikke kan forvente flere VTA plasser. Årsregnskapet Den samlede omsetningen i selskapet endte på Når det gjelder produksjonsavdelingen på Kilemoen så har kr ,-. Av dette utgjorde kjøp av tiltaksplasser fra det vaskeriet fornyet maskinparken med ny 60 kgs vaskemaskin offentlige kr ,-. Omsetningsresultatet er 5,7% lavere og tilsvarende stor tørkemaskin i Markedets krav til enn 2009, og ligger i sin helhet i våre produksjonsavdelinger. effektivitet og kvalitet innebærer at vi også i 2011 vil fornye Selskapets likviditet og soliditet er fortsatt god ved utgangen deler av vår maskinpark. av 2010 og grunnlaget for fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Trevareproduksjonen på Hensmoen er inne i en positiv Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet rettvisende oversikt utvikling og maskinparken fungerer tilfredsstillende. over utviklingen og resultatet av selskapets utvikling og dets Oppdragsmengden øker i snekkeriet, spesielt fra privatmarke- finansielle stilling pr det. Etterspørselen etter skreddersøm er voksende, og det Egenkapitalen i Menova as er på kr ,-, som gir en er vår spesialitet. Utfordringen vil hele tiden være å ha en egenkapitalgrad på 89,4%. stabil aktivitet som passer deltakerne i de forskjellige tiltakene. Årets resultat, et underskudd på kr ,-, er ført mot tidligere opptjent egenkapital. Hønefoss 14.april 2011

7 Resultatregnskapet Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 Salgsinntekter Annen driftsinntekt 1, 9 1, Varekostnader End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer Lønnskostnader m.m. 3, 12 Avskrivning på driftsmidler 4 Annen driftskostnad Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader og andre finanskostnader Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital 2009

8 Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet

9 Balanse pr EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Note 1, , Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4 Driftsløsøre, inventar og utstyr 4 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer

10 Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (300 aksjer à kr ) Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Note Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser

11 Noter til årsregnskapet 2010 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har en del deltakere i ulike tiltak, som ikke er å anse som ansatte i forhold til regnskapslovens definisjon. Ut fra antall årsverk er årsregnskapet er av denne grunn avlagt i henhold til reglene for små foretak. Inntektsføring Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Kundefordringer Kundefordringer er nedskrevet for påregnelig tap. Ingen av fordringene forfaller senere enn om ett år. Varebeholdningen Varebeholdningen vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelses- eller tilvirkningskost, og salgsverdi med fradrag av salgskostnader. Anleggsmidler Selskapets anleggsmidler, herunder goodwill, er oppført til anskaffelseskost og avskrives over beregnet levetid. Skatt Selskapet er en Arbeidsmarkedsbedrift, og er følgelig ikke skattepliktig for sin inntekt. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Note 2 - Annen driftsinntekt Annen driftsinntekt består av: Tilskudd til sysselsetting fra NAV Driftstilskudd fra Ringerike kommune Driftstilskudd fra Hole kommune Andre inntekter Sum

12 Note 3 - Ansatte, godtgjørelse m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn Arbeidsgiveravgift Refunderte sykepenger Pensjonskostnader AFP Godtgjørelse til styret Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Det er ikke gitt lån til, eller sikkerhetsstillelse til fordel for, daglig leder, medlemmer av styret eller til noen av selskapets aksjonærer. Til daglig leder er utbetalt en lønn på kr og andre godtgjørelser på kr I tillegg er det innbetalt pensjonspremie på lik linje som for øvrige ansatte. Til styret er utbetalt en samlet godtgjørelse på kr Menova har 39, (42 i 2009), faste ansatte i hel- og deltidsstillinger som har utført 35 årsverk, (36,7 i 2009). I tillegg har de 4 årsverk med personer i TIA, det samme som Selskapet har også 37 plasser for personer i VTA (varig tilrettelagte arbeidsplasser), som til sammen utfører rundt 9 årsverk. Disse personene er ikke å anse som ansatte ifølge regnskapsloven, men blir ansett som ansatte ift. Arbeidsmiljøloven. Selskapet har inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon. Denne oppfyller kravene som fremgår av lov om obligatorisk tjenestepensjon. Honorar til revisor ble utbetalt med kr , hvorav honorar for revisjon utgjorde kr og andre tjenester kr 0.

13 Note 4 - Varige driftsmidler Eiendommer Kostpris 1.1. Årets tilgang Årets avgang Kostpris Akk. Avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssatser Maskiner Transportmidler Inventar og utsyr Totalt % 10-33% 20-30% 20-33% Goodwill er ervervet i 2009 med en kostpris på kr og gjelder kjøp/overtakelse av et snekkerverksted. Beløpet blir avskrevet etter en lineær avskrivingsplan på 5 år. Årets avskrivning er kr , og restverdien pr er kr Selskapet tar ut, som avgang, fullt avskrevne driftsmidler fra denne noten. Note 5 - Bankinnskudd Av selskapets bankinnskudd er kr bundet som skattetrekk fra de ansatte. Note 6 - Aksjeeiere Selskapet har utstedt 300 aksjer à kr Ringerike kommune eier 280 aksjer tilsvarende 93,33% og Hole kommune eier 20 aksjer tilsvarende 6,67%. Note 7 - Investeringstilskudd Selskapet har i 2005 og 2006 mottatt tilskudd til investeringer i varige driftsmidler. Disse inntektsføres i takt med avskrivningene på de foretatt investeringene. Dette er i samsvar med Norsk Regnskapsstandard 4 -Offentlig tilskudd. Tilskuddet er fullt oppbrukt i Note 8- Forpliktelser Selskapet kjøpte i 2009 sitt vaskeriutstyr som tidligere var leaset. Samlet leasingkostnad har i 2010 vært kr Månedlige fremtidige leasingkostnader vil være kr fordelt på kontrakter som løper ut i 2011 og i mars 2013.

14 Note 9 - Spesifikasjon av salgsinntekter Salg vaskeri Salg jobbfrukt Salg grafisk Salg snekkeriet Andre salgsinntekter Totale salgsinntekter Note 10 - Varer Spesifikasjon av varebeholdningen: Råvarer Ferdigvarer Sum varer Note 11 - Annen egenkapital Aksjekapital Egenkapital pr Årets underskudd Egenkapital pr Overkurs. fond Annen opptj. egenkapital Sum egenkapital Note 12 - Pensjonskostnader Spesifikasjon av årets pensjonskostnad Innbetalt premie avtalefestet pensjon Innbetalte egenandeler avtalefestet pensjon Avsetning AFP-forpliktelse Pensjonspremier øvrig pensjonsordning Avtalefestet pensjon Av årets pensjonskostnad på kr gjelder kr premieinnbetaling til pensjonsordning avtalefestet pensjon LO/NHO, hvor de ansatte som er omfattet av ordningen frivillig kan gå av med avtalefestet pensjon ved 62 år. Selskapets andel av pensjonsforpliktelse utgjør 25 % for ansatte som går ut. i AFP før For ny ordning etter betales ikke egenandel ut over ordinær premie for ansatte som går ut i AFP.

15 49 personer omfattes av ordningen, hvor aldersfordelingen er som følger: Under 30 år år år år Over 60 år 0 personer 9 personer 15 personer 19 personer 6 personer Det er ikke foretatt avsetning til pensjonsforpliktelse, da ordningens administrator ikke er i stand til å fremskaffe tilstrekkelige nøkkeltall til å beregne netto forpliktelse. Det er imidlertid i henhold til god regnskapsskikk foretatt avsetning for resterende egenandelsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift for 3 ansatte som har tatt ut AFP etter gammel ordning før Avsetningen skal dekke fremtidig egenandelsforpliktelse for ansatte som har gått ut i AFP eller har informert om at de vil benytte ordningen. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er omfattet av plikten til å etablere slik ordning, og etablert ordning er i henhold til lovens krav. Ytelsesbasert pensjonsordning 2010 Beregnet pensjonsforpliktelse Innestående pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) Estimatavvik arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse inkl. arb.g.avg Pensjonsforpliktelsen er ikke avsatt i regnskapet, jf. god regnskapsskikk for små foretak. 39 yrkesaktive personer er omfattet av ordningen, og gjennomsnittsalderen for disse er 48 år. Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen: 2010 Diskonteringsrente Forventet avkastning pensjonsmidler Årlig forventet lønnsvekst Årlig forventet reg. av pensjoner Årlig forventet G-regulering Forventet gjenstående tjenestetid Ønsket størrelse på korridor i % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg.faktor 4,60 % 5,40 % 4,00 % 1,30 % 3,75 % 15 0,00 % 14,10 % ,40 % 5,70 % 4,50 % 1,40 % 4,25 % 15 0,00 % 14,10 % Note 13 - Gjeld og pantstillelser Selskapets bankforbindelse har registrert en pant på kr mot selskapet. Pantstillelsen er knyttet til ikke benyttet kassekreditt som har en limit på kr

16 Kontantstrømoppstilling Likvider tilført/brukt på virksomheten: Årsresultat +/- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler + Ordinære avskrivninger Tilført fra årets virksomhet /- Endr. i lager, debitorer og kreditorer +/- Endr. i andre tidsavgrensningsposter A= Netto likviditetsendr. fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: - Investeringer i varige driftsmidler +/- Endring i andre investeringer B= Netto likviditetsendr. fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: + Opptak av ny gjeld (korts. og langs.) - Nedbetaling av gammel gjeld C= Netto likviditetsendr. fra finansiering + Likviditetsbeholdning 1.1. A+B+C Netto endr. i likvider gjennom året = Likviditetsbeholdning Av likviditetsbeholdningen pr er kr bundet skattetrekksmidler. Samme beløp pr var kr

17

18

19

20

21

22 NOTATER

23

24 Menova AS Postboks Hønefoss Besøksadresse: Hensmoveien 19, 3516 Hønefoss Telefon: telefaks: E-post: Organisasjonsnummer: NO MVA