Årsmelding. Et KRAFTSENTER for mennesker. Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Et KRAFTSENTER for mennesker. Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet"

Transkript

1 Årsmelding Et KRAFTSENTER for mennesker Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet

2 Denne årsmeldingen er trykket digitalt hos Menova grafisk Papir: 130g MUNKEN LYNX Design: Menova grafisk

3 Årsmelding Et KRAFTSENTER for mennesker

4 Styrets beretning 2010 Virksomhetens eiere, formål og omfang Selskapet er lokalisert i Ringerike kommune. Det er ikke skjedd endringer i Menovas eierstruktur og aksjene er fortsatt eid av Ringerike og Hole kommune med henholdsvis 93,33% og 6,67%. Selskapets aksjekapital er på ,- fordelt på 300 aksjer a kr ,-. Det er ikke gjennomført vedtektsendringer i selskapet siste år og selskapets formål er som tidligere å tilby arbeids- og velferdstjenester med: Tilrettelagte arbeidsplasser i egne avdelinger. Avklaring og utvikling av den enkelte deltakers muligheter for arbeid eller aktivitet. Formidling til arbeid. Vår viktigste samarbeidspartner og kunde i det attføringsfaglige området er Nav. Vi har i 2010 hatt samarbeidsavtale med Navkontorene i Ringerike, Hole og Jevnaker. Avtalene går over 12 måneder med 6 måneders varsel for endringer. Attføringsavdelingen tilbyr også tjenester innen funksjonsvurdering, karriereveiledning og rådgivning til andre offentlige virksomheter og næringslivet i Ringeriksregion. Våre produksjonsavdelinger har i 2010 bestått av Industrivaskeriet, Trevareproduksjon, Jobbfrukt/varedistribusjon, Montering /Pakking og Grafisk avdeling/trykkeri. Disse avdelingene i tillegg til eksterne avtaler med næringslivet i regionen har sikret gode arbeidsarenaer og arbeidstrening for våre deltakere. Vi ser av siste års forskningsresultater at eksterne arenaer (Place and Train) ofte gir bedre og raskere resultater enn vi tidligere har vært klar over. Dette har Menova tatt til etterretning og har derfor hatt en økning i antall deltakere på eksterne arenaer i Samarbeidet med Navkontorene på tvers av kommunegrensene har tidvis ført til økt aktivitet i enkelte tiltak, her har Menova vært på tilbudssiden og utvist stor grad av fleksibilitet og handlekraft. Dette har ført til at vi går inn i 2011 med tilsvarende antall tiltaksplasser som i utgangen av 2010, på tross av store reduksjoner på landsbasis. I 2010 har vi hatt følgende antall tiltakspalasser: APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 44 plasser. Avklaring 8 plasser. VRI- Psykiatrisatsing 15 plasser. AB- Arbeid med bistand 40 plasser. VTA- Varig tilrettelagte arbeidsplasser 37 plasser. TIA- Tilrettelagt arbeid i attføringsbedrift 6 plasser. Aktiv Dag- Tilbud i Kvalifiseringsprogrammet 14 plasser.

5 Amu og 4 møter i Akanutvalget. Det er foretatt støymåling på Hensmoen nr.19 og helsekontroller på både Hensmoen og Kilemoen. Leder i Akanutvalget og hovedverneombudet har deltatt i kurs om rus og arbeidsliv. Det er ikke registrert noen alvorlige ulykker og kun ett lite uhell i 2010, sistnevnte ble meldt inn til Nav. Det er gjennomført 1 vernerunde samt en ergonomisk arbeidsplasskartlegging. Resultatet av sistnevnte ble 5 heve/senkepulter med tilretteleggingstilskudd fra Arbeidslivsenteret. I tillegg er det gjort spesialtilpasninger med enkle hjelpemidler der det har vært påkrevende. Sykefravær har vært høyt i 2010, og endte på 10,2% hvorav 8,8% er langtidsfravær. Korttidsfraværet er, som det har vært de siste årene, lavt. Tendensen siste kvartal viser en positiv utvikling, fravær 9,1%. Arbeidsgruppa i nærværsarbeid jobber planmessig i tett samarbeid med Arbeidslivssenteret i forebyggende og helsefremmende tiltak. Det vil bli inngått ny IA avtale gjeldene fra 2011 til Ytre miljø Selskapet har etter ferdigstillingen av kontorbygget forbedret I løpet av 2010 er 20 personer formidlet til fast ordinært arbeid og 105 til andre aktive tiltak. I alt har 341 personer vært knyttet til et eller flere tiltak i Menova for kortere eller lengre periode. Kvalitetssikringssystemet Equass har vært et godt verktøy i det daglige arbeidet for å opprettholde gode prosedyrer og kvalitet i alle attføringsledd. Det er i tillegg gjennomført informasjonsmøter med nyansatte for å opprettholde en breddeforankring i bruken av systemet. Resertifisering av Equass gjennomføres høsten Likestilling Menova hadde pr.31.desember fast ansatte som fordelte seg på 34 årsverk, i tillegg hadde selskapet innleid 3 vikarer i til sammen 2,4 årsverk. Kjønnsfordelingen er nøyaktig 50% kvinner og 50% menn. Ledergruppen består av 1 kvinne og 4 menn, når ledergruppen utvides til styringsgruppe blir forholdet 3 kvinner og 4 menn. Styret består av 5 personer hvorav 2 er kvinner. Styret har en observatør fra de ansatte som er kvinne. Alle stillingsutlyselser er åpne for både kvinner og menn. Arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet Menova har samarbeidsavtale med HMS-senteret på Ringerike og egen HMS- koordinator som ivaretar oppgavene i den årlige handlingsplanen sammen med arbeidsmiljøutvalget i Menova. Årsrapporten for 2010 viser at vi har hatt 3 møter i rutinene i kildesortering ytterligere. Den nyoppførte bygningsmassen har sentralfyringsanlegg som går på gass- og elkjele som er mer miljøvennlig enn olje. Jordvarme og flisfyringsanlegg ble vurdert men funnet uforholdsmessig dyrt i forhold til omfanget av vårt behov. Vi har ikke hatt lekkasjer av noen art som har forurenset miljøet og det er foretatt støyskjerming av flisavsuget for å skåne naboene. Det foreligger ingen pålegg fra offentlig myndighet. Resultater og fremtidsutsikter I forbindelse med daglig leders fravær i 8 måneder ble selskapet nødt til å foreta en omfordeling av ressurser, ansvar og prioriteringer. En del planer ble av den grunn noe forskjøvet og nedprioritert. Grunnet en endring i avtalen med Ringerike kommune ble inntektene på vaskeriet redusert med 1,2 mill. Det operative driftsresultatet endte med et overskudd på kr ,-. Grunnet avsetting for gammel AFP-ordning på kr ,-, viser årets resultat et underskudd på kr ,-. Selskapets egenkapitalandel er på 89,4% og likviditeten pr. 31.desember 2010 er meget god. Menova vil fortsatt legge vekt på utvikling av dagens forretningsområder, og planene for 2011 er klare. Attføringsavdelings aktiviteter og omfang er for første halvår 2011 identiske med 2010, men vi har fått signaler på at Aktiv dag blir avviklet 30.juni Øvrige tiltaksplasser forblir stabilt ut året.

6 Det er levert gode attføringsresultater i 2010,men formid- Aktiviteten i montasje/pakkeavdelingen er forholdsvis stabil, lingsresultatene kunne vært bedre ( ref. årsrapport attføring). men tidvis noe lav. Det blir i 2011 satt større fokus på formidling fra alle tiltak. Jobbfrukt- og distribusjonsavdelingen har hatt en flott vekst, Det vil kreve en endring i hvordan vi jobber mot det lokale og det forventes at denne avdelingen skal vokse vesentlig i næringsliv og hvordan vi skal bruke ressursene internt. I tillegg vil vi sammen med Nav øke oppmerksomheten i forholdet rett person i rett tiltak, det vil medføre bedre attføring og Det er investert i ny digital kopiprintmaskin i Grafisk avdeling. raskere avklaringer. Denne maskinen øker kapasiteten i avdelingen vesentlig På lengre sikt er vi bekymret for den negative utviklingen i samtidig som den er flerfunksjonell i forhold til tidligere antall tiltaksplasser på landsbasis, det gjenstår å se om det er generasjoner. Vi tror dagens kunder ønsker mindre volum og trend. Hvis det viser seg å være tilfelle må vi regne med at raskere leveringstid, og da er dette maskinen som gjør Menova også vil merke en redusering i antall tiltaksplasser fra jobben. Det er etablert samarbeid med leverandøren om I årsplanarbeidet for 2012 må vi foreta en analyse salgssupport for nettopp denne typen oppdrag, og vi har på hvilke andre tjenesteområder vi kan benytte avdelingens store forventninger til at dette skal gi avdelingen det ressurser. volumløftet vi er ute etter. Holdningene fra Nav og eierkommunene tilsier at vi ikke kan forvente flere VTA plasser. Årsregnskapet Den samlede omsetningen i selskapet endte på Når det gjelder produksjonsavdelingen på Kilemoen så har kr ,-. Av dette utgjorde kjøp av tiltaksplasser fra det vaskeriet fornyet maskinparken med ny 60 kgs vaskemaskin offentlige kr ,-. Omsetningsresultatet er 5,7% lavere og tilsvarende stor tørkemaskin i Markedets krav til enn 2009, og ligger i sin helhet i våre produksjonsavdelinger. effektivitet og kvalitet innebærer at vi også i 2011 vil fornye Selskapets likviditet og soliditet er fortsatt god ved utgangen deler av vår maskinpark. av 2010 og grunnlaget for fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Trevareproduksjonen på Hensmoen er inne i en positiv Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet rettvisende oversikt utvikling og maskinparken fungerer tilfredsstillende. over utviklingen og resultatet av selskapets utvikling og dets Oppdragsmengden øker i snekkeriet, spesielt fra privatmarke- finansielle stilling pr det. Etterspørselen etter skreddersøm er voksende, og det Egenkapitalen i Menova as er på kr ,-, som gir en er vår spesialitet. Utfordringen vil hele tiden være å ha en egenkapitalgrad på 89,4%. stabil aktivitet som passer deltakerne i de forskjellige tiltakene. Årets resultat, et underskudd på kr ,-, er ført mot tidligere opptjent egenkapital. Hønefoss 14.april 2011

7 Resultatregnskapet Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 Salgsinntekter Annen driftsinntekt 1, 9 1, Varekostnader End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer Lønnskostnader m.m. 3, 12 Avskrivning på driftsmidler 4 Annen driftskostnad Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader og andre finanskostnader Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital 2009

8 Entusiasme Kvalitet Stolthet Tillit Raushet Ansvarlighet

9 Balanse pr EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Note 1, , Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4 Driftsløsøre, inventar og utstyr 4 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer

10 Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (300 aksjer à kr ) Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Note Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser

11 Noter til årsregnskapet 2010 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har en del deltakere i ulike tiltak, som ikke er å anse som ansatte i forhold til regnskapslovens definisjon. Ut fra antall årsverk er årsregnskapet er av denne grunn avlagt i henhold til reglene for små foretak. Inntektsføring Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Kundefordringer Kundefordringer er nedskrevet for påregnelig tap. Ingen av fordringene forfaller senere enn om ett år. Varebeholdningen Varebeholdningen vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelses- eller tilvirkningskost, og salgsverdi med fradrag av salgskostnader. Anleggsmidler Selskapets anleggsmidler, herunder goodwill, er oppført til anskaffelseskost og avskrives over beregnet levetid. Skatt Selskapet er en Arbeidsmarkedsbedrift, og er følgelig ikke skattepliktig for sin inntekt. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Note 2 - Annen driftsinntekt Annen driftsinntekt består av: Tilskudd til sysselsetting fra NAV Driftstilskudd fra Ringerike kommune Driftstilskudd fra Hole kommune Andre inntekter Sum

12 Note 3 - Ansatte, godtgjørelse m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønn Arbeidsgiveravgift Refunderte sykepenger Pensjonskostnader AFP Godtgjørelse til styret Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Det er ikke gitt lån til, eller sikkerhetsstillelse til fordel for, daglig leder, medlemmer av styret eller til noen av selskapets aksjonærer. Til daglig leder er utbetalt en lønn på kr og andre godtgjørelser på kr I tillegg er det innbetalt pensjonspremie på lik linje som for øvrige ansatte. Til styret er utbetalt en samlet godtgjørelse på kr Menova har 39, (42 i 2009), faste ansatte i hel- og deltidsstillinger som har utført 35 årsverk, (36,7 i 2009). I tillegg har de 4 årsverk med personer i TIA, det samme som Selskapet har også 37 plasser for personer i VTA (varig tilrettelagte arbeidsplasser), som til sammen utfører rundt 9 årsverk. Disse personene er ikke å anse som ansatte ifølge regnskapsloven, men blir ansett som ansatte ift. Arbeidsmiljøloven. Selskapet har inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon. Denne oppfyller kravene som fremgår av lov om obligatorisk tjenestepensjon. Honorar til revisor ble utbetalt med kr , hvorav honorar for revisjon utgjorde kr og andre tjenester kr 0.

13 Note 4 - Varige driftsmidler Eiendommer Kostpris 1.1. Årets tilgang Årets avgang Kostpris Akk. Avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssatser Maskiner Transportmidler Inventar og utsyr Totalt % 10-33% 20-30% 20-33% Goodwill er ervervet i 2009 med en kostpris på kr og gjelder kjøp/overtakelse av et snekkerverksted. Beløpet blir avskrevet etter en lineær avskrivingsplan på 5 år. Årets avskrivning er kr , og restverdien pr er kr Selskapet tar ut, som avgang, fullt avskrevne driftsmidler fra denne noten. Note 5 - Bankinnskudd Av selskapets bankinnskudd er kr bundet som skattetrekk fra de ansatte. Note 6 - Aksjeeiere Selskapet har utstedt 300 aksjer à kr Ringerike kommune eier 280 aksjer tilsvarende 93,33% og Hole kommune eier 20 aksjer tilsvarende 6,67%. Note 7 - Investeringstilskudd Selskapet har i 2005 og 2006 mottatt tilskudd til investeringer i varige driftsmidler. Disse inntektsføres i takt med avskrivningene på de foretatt investeringene. Dette er i samsvar med Norsk Regnskapsstandard 4 -Offentlig tilskudd. Tilskuddet er fullt oppbrukt i Note 8- Forpliktelser Selskapet kjøpte i 2009 sitt vaskeriutstyr som tidligere var leaset. Samlet leasingkostnad har i 2010 vært kr Månedlige fremtidige leasingkostnader vil være kr fordelt på kontrakter som løper ut i 2011 og i mars 2013.

14 Note 9 - Spesifikasjon av salgsinntekter Salg vaskeri Salg jobbfrukt Salg grafisk Salg snekkeriet Andre salgsinntekter Totale salgsinntekter Note 10 - Varer Spesifikasjon av varebeholdningen: Råvarer Ferdigvarer Sum varer Note 11 - Annen egenkapital Aksjekapital Egenkapital pr Årets underskudd Egenkapital pr Overkurs. fond Annen opptj. egenkapital Sum egenkapital Note 12 - Pensjonskostnader Spesifikasjon av årets pensjonskostnad Innbetalt premie avtalefestet pensjon Innbetalte egenandeler avtalefestet pensjon Avsetning AFP-forpliktelse Pensjonspremier øvrig pensjonsordning Avtalefestet pensjon Av årets pensjonskostnad på kr gjelder kr premieinnbetaling til pensjonsordning avtalefestet pensjon LO/NHO, hvor de ansatte som er omfattet av ordningen frivillig kan gå av med avtalefestet pensjon ved 62 år. Selskapets andel av pensjonsforpliktelse utgjør 25 % for ansatte som går ut. i AFP før For ny ordning etter betales ikke egenandel ut over ordinær premie for ansatte som går ut i AFP.

15 49 personer omfattes av ordningen, hvor aldersfordelingen er som følger: Under 30 år år år år Over 60 år 0 personer 9 personer 15 personer 19 personer 6 personer Det er ikke foretatt avsetning til pensjonsforpliktelse, da ordningens administrator ikke er i stand til å fremskaffe tilstrekkelige nøkkeltall til å beregne netto forpliktelse. Det er imidlertid i henhold til god regnskapsskikk foretatt avsetning for resterende egenandelsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift for 3 ansatte som har tatt ut AFP etter gammel ordning før Avsetningen skal dekke fremtidig egenandelsforpliktelse for ansatte som har gått ut i AFP eller har informert om at de vil benytte ordningen. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er omfattet av plikten til å etablere slik ordning, og etablert ordning er i henhold til lovens krav. Ytelsesbasert pensjonsordning 2010 Beregnet pensjonsforpliktelse Innestående pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) Estimatavvik arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse inkl. arb.g.avg Pensjonsforpliktelsen er ikke avsatt i regnskapet, jf. god regnskapsskikk for små foretak. 39 yrkesaktive personer er omfattet av ordningen, og gjennomsnittsalderen for disse er 48 år. Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen: 2010 Diskonteringsrente Forventet avkastning pensjonsmidler Årlig forventet lønnsvekst Årlig forventet reg. av pensjoner Årlig forventet G-regulering Forventet gjenstående tjenestetid Ønsket størrelse på korridor i % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg.faktor 4,60 % 5,40 % 4,00 % 1,30 % 3,75 % 15 0,00 % 14,10 % ,40 % 5,70 % 4,50 % 1,40 % 4,25 % 15 0,00 % 14,10 % Note 13 - Gjeld og pantstillelser Selskapets bankforbindelse har registrert en pant på kr mot selskapet. Pantstillelsen er knyttet til ikke benyttet kassekreditt som har en limit på kr

16 Kontantstrømoppstilling Likvider tilført/brukt på virksomheten: Årsresultat +/- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler + Ordinære avskrivninger Tilført fra årets virksomhet /- Endr. i lager, debitorer og kreditorer +/- Endr. i andre tidsavgrensningsposter A= Netto likviditetsendr. fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: - Investeringer i varige driftsmidler +/- Endring i andre investeringer B= Netto likviditetsendr. fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: + Opptak av ny gjeld (korts. og langs.) - Nedbetaling av gammel gjeld C= Netto likviditetsendr. fra finansiering + Likviditetsbeholdning 1.1. A+B+C Netto endr. i likvider gjennom året = Likviditetsbeholdning Av likviditetsbeholdningen pr er kr bundet skattetrekksmidler. Samme beløp pr var kr

17

18

19

20

21

22 NOTATER

23

24 Menova AS Postboks Hønefoss Besøksadresse: Hensmoveien 19, 3516 Hønefoss Telefon: telefaks: E-post: Organisasjonsnummer: NO MVA

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING MENOVA AS. Vi får folk i jobb! JOBBHJELPEREN

ÅRSBERETNING MENOVA AS. Vi får folk i jobb! JOBBHJELPEREN 2016 ÅRSBERETNING MENOVA AS Vi får folk i jobb! Styrebehandlet 25.04.2017 JOBBHJELPEREN Menova AS Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer