Rapport og planer ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport og planer (2011 2012)"

Transkript

1 Rapport og planer ( )

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING RESULTATRAPPORTERING FOR Rapportering på mål Sektormål 1- utdanning Sektormål 2 - forskning Sektormål 3 formidling, innovasjon, klinikker og laboratorier Sektormål 4 organisasjon, personal- og økonomiforvaltning, smittehygiene og infrastruktur Annen rapportering Felles føringer i statsforvaltningen PLAN FOR VIRSOMHETEN I Handlingsplanens struktur Sektormål for 2012 fastsatt av Kunnskapsdepartementet Strategisk plan for NVH Handlingsplan PLAN FOR TILDELT BEVILGNING FOR Vedlegg 1: Rapportering på studentkapasitet... Vedlegg 2: Handlingsplan 2012 (eget dokument vedlagt) (Brutt ned på det enkelte virksomhetsmål, med kvantifisering av risiki og tilhørende tiltak.) Vedlegg 3: Generelle etiske retningslinjer for NVH. 2

3 Forkortelser brukt i dokumentet: ACOVENE - The development of a European accreditation system for veterinary nurse training colleges. BasAm - Institutt for basalfag og akvamedisin. EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education. IU - Internasjonalt utvalg ved NVH. LMU - Læringsmiljøutvalget ved NVH. MatInf - Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi. NVH - Norges Veterinærhøgskole. PEPAS - Pan European Assessment System ProdMed - Institutt for produksjonsdyrmedisin. SEVU - Senter for etter- og videreutdanning (NVH). SportFaMed - Institutt for sports- og familiedyrmedisin. SU - Studieutvalget ved NVH. TTO - Technology transfer office. UFE - Utvalg for forskning og etikk ved NVH. VETNNET - Veterinary European Transnational Network for Nursing Education and Training Vilje con valg - Et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo. Bakgrunnen for prosjektet er den lave rekrutteringen av ungdom generelt og jenter spesielt til en del realfaglige utdanninger og yrker, særlig matematikk, fysikk og teknologi, og det relativt høye antallet studenter som ikke gjennomfører studiet. VSU - Veterinærmedisinsk studieutvalg. 3

4 1. Innledning Kort vurdering av resultatutviklingen og nåsituasjonen. o Det overordnende bildet gjennomførte vi som planlagt? o Områder vi lyktes (spesielt) godt? o Områder der vi ikke kom i mål. Med utgangspunkt i punktet over: styrets strategiske vurderinger for planperioden. o Dette er våre fokusområder i Rapportering på saker der KD ikke stiller krav om rapportering: o Økonomisk situasjon og utsikter o Flyttesaken o NVHs regionale virksomhet Styrets vurdering av eget arbeid i o Innledning Nok et utfordrende år, men god stemning. Antall møter og saker til behandling. Godt samarbeid med administrasjonen. o Omtales spesielt: Flyttesaken fra Adamstuen til Ås Økonomi NVHs regionale virksomhet Ny målstruktur, dvs. nye sektormål fra KD, nye virksomhetsmål for NVH. Biofagevalueringen Annet? 4

5 2. Resultatrapportering for Rapportering på mål KDs sektormål 1 - utdanning Norges veterinærhøgskole skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Mål i NVHs strategiske plan : NVH skal utdanne kandidater med kompetanse på høyt internasjonalt nivå med relevans for nasjonale og internasjonale oppgaver innen veterinær- og biomedisin og dyrepleie. NVH skal tilby forskningsbaserte utdanningsprogrammer som tilfredsstiller norske og europeiske akkrediteringskrav og kvalifikasjonsrammeverk. Studentene ved NVH skal ha et godt fysisk og psykisk læringsmiljø. NVH skal i forbindelse med etableringen av det nye universitetet på Ås, planlegge for at bygg og fasiliteter gir mulighet for at veterinærutdannelsen kan oppnå amerikansk akkreditering. Utdanne diplomater på internasjonalt nivå. Det skal særlig satses på: 1. Arbeide frem gode læringsutbyttebeskrivelser for det enkelte emne og samlet for veterinær- og dyrepleierstudiet i tråd med nasjonale og internasjonale profesjonskrav (Day one skills). 2. Justere innholdet i studieplanene, samt tilhørende undervisningsmetoder og evalueringsformer, slik at dette legger til rette for, og sikrer kandidatene en god kompetanse for samfunnet (Day one skills). 3. Ha løpende dialog med myndigheter, næring og dyreeier- og forbrukerorganisasjoner for å sikre relevans i utdanningsprogrammene. 4. Etablere forskerlinje i biomedisin som en integrert del av veterinærstudiet 5. Fortsette arbeidet med planer for å utvide dyrepleierstudiet til et bachelorstudium 6. Utnytte muligheter for å etablere tverrfaglige og framtidsrettede studietilbud innen akvakultur i samarbeid med UMB. 7. Arbeide for at studentene rekrutteres fra et bredt interessegrunnlag, fra hele landet og fra begge kjønn. 8. Utdanne internasjonale diplomater innen prioriterte områder og lage en opptrappingsplan for rekruttering. Det skal arbeides videre med: 9. Internasjonal mobilitet blant studentene basert på bilaterale samarbeidsavtaler med velrenommerte utdanningsinstitusjoner. 10. Etter- og videreutdanningstilbud innenfor NVHs virkeområde som gir deltakere mulighet til å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap slik at de blir i stand til påta seg de arbeidsoppgaver som samfunnet har behov for. 11. Læringsmiljøet og foreta løpende evalueringer. 5

6 Virksomhetsmål 1.1: Norges veterinærhøgskole skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Styringsparametere/suksessindikatorer 1 : Antall kvalifiserte førstevalgsøkere pr studieplass (KD). Studiepoengproduksjon per år og gjennomføringsgraden i veterinær- og dyrepleierstudiet. Nasjonal og internasjonal akkreditering (NOKUT, EAEVE, ACOVENE). Fordeling av studenter per år på differensieringsretninger. Kritiske suksessfaktorer: Studieplanene skal være relevante og gode i forhold til samfunnets behov for arbeidskraft, og i forhold til den studietid og ressurser NVH har til rådighet. NVH skal ta opp de riktige studentene Tiltak 2011 Status pr Styret vedtok endringer i differensieringsåret i juni Dette skal implementeres i Su skal arbeide videre med studieplanrevisjon på bakgrunn av forslag i årets studiekvalitetsrapport. Planlegge sammen med UMB en felles mastergrad innen fiskehelse- og kultur. Studieutvalget (SU) foretok detaljplanlegging av opplegg for differensieringsretningene høsten 2010 og implementerte endringene i vårsemesteret Studieutvalget har foretatt mindre endringer og justeringer av studieplanen (veterinær) i Disse endringene er implementert. I samråd med UMB har NVH sendt ut spørreskjema til relevante virksomheter innen akvaområdet, dette med tanke på å kartlegge interesse i næringen for denne felles mastergraden innen fiskehelse- og kultur. Pr i dag foreligger ikke resultat av undersøkelsen. Arbeide videre med et fremtidig forskningsår på veterinærstudiet og foreslå dette for KD. NVH har nå (januar 2012) blitt kjent med at UMB har etablert et nytt masterstudium innen akvaområdet sammen med fire andre nordiske universiteter. Dette river bort grunnlaget for etablering av et felles masterstudium i fiskehelse- og kultur, og NVH finner det derfor ikke aktuelt å legge ned mer ressurser og arbeid i denne saken. NVH utarbeidet og oversendte grunnlagsmateriale om opplegget for en forskerlingje (forskningsår) til departementet våren I november mottok høgskolen brev fra departementet med melding om at departementet ønsker å bidra til at det opprettes en forskerlinje med 1 KD bruker begrepet styringsparameter, mens NVH benytter suksessindikator i strategisk plan. 6

7 Planlegge et fremtidig bachelorstudium i dyrepleie og beslutte om dette skal realiseres. Veterinærstudiet får nye overordnede mål. Alle fagområder på veterinærstudiet skal beskrive læringsutbytte i I forbindelse med å planlegge nytt bachelorstudium i dyrepleie og mastergrad i fiskehelse- og kultur beskrives også læringsutbytte. 7 plasser på NVH. Med bakgrunn i dette brevet arbeider nå høgskolen for oppretting av forskerlinja fra og med studieåret Studieutvalget har ferdigstilt planarbeidet. Selve plandokumentet og spørsmålet om studiet skal opprettes er nå til behandling i høgskolens styringsorganer. Alle fagområder innen veterinærstudiet har fullført arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser. Arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser på dyrepleierutdanninga er igangsatt men pr medio januar ikke endelig ferdigstilt. 7

8 Styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Veterinærstudiet Dyrepleierstudiet /70 620/30 >550/70 >620/30 Egne styringsparametre: Arbeidsmarkedssituasjonen for nyutdannede veterinærer og dyrepleiere.* Antall kvalifiserte søkere til masterstudiene, hvorav antall norske søkere** /10 90/6 - - Antall fordypningsstudenter på veterinærstudiet innenfor mattrygghet og akvamedisin Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte fagområder (V=veterinær, D= dyrepleier, M= master, T= tilleggsutdannelse veterinærer fra utland) Antall studenter som slutter pr. studieår uten oppnådd kandidattittel M:0 A:8 V:47 T:2 D:13 M:13 M:1 A:2 V:45 T:1 D:23 M:20 7 (vet) 11 (dpl) 14 (vet) M: 2 A: 8 V:61 T:0 D:20 M:6 0 (dpl) 17 (vet) MP:19 A:6 P:6 V: 60 D: 28 5 (dpl) 3 (vet) *I henhold til arbeidsmarkedsundersøkelser gjennomført disse årene. Neste arbeidsmarkedsundersøkelse planlegges i **NVH gjennomførte ikke opptak i 2010 og 2011 Skriftlig vurdering av måloppnåelse: Som det framgår av tabellen over Tiltak 2011 / Status pr , har NVH nesten uten unntak nådd de mål som der er nedfelt. Studiekvalitet I tildelingsbrevet for 2011 understreker departementet at institusjonene må ha stor oppmerksomhet rettet mot kvaliteten i den faglige virksomheten. Når det gjelder utdanningsdelen, gir NVHs Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet (2010/2011) en grundig redegjørelse for høgskolens arbeid med studiekvalitet. I årsrapporten konstateres det at det foregår et omfattende kvalitetsarbeid på NVH, og at studentenes resultater stadig blir bedre. Videre pekes det på at det arbeides med å sikre læring og kompetanse for samfunnet på mange plan. 8

9 Kvalitetssikringssystem / akkreditering NOKUT har, etter forespørsel, valgt å utsette ny evaluering av høgskolens kvalitetssikringssystem til etter årsskiftet 2013/2014 dvs til etter planlagt sammenslåing med UMB er gjennomført. Både dyrepleierstudiet og veterinærstudiet er akkrediterte i tråd med krav som er nedfelt av hhv ACOVENE (the Accreditation Committee for Veterinary Nurse Education) og EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education). ACOVENE gjennomfører en årlig revisjon av dyrepleierstudiet. EAEVE vil foreta reakkreditering av veterinærstudiet i 2014 både stage 1 og stage 2 og interne forberedelser til dette ble igangsatt i Veterinærstudiet På veterinærstudiet er det utarbeidd læringsutbyttebeskrivelser for det enkelte emne og samlet i tråd med nasjonale og internasjonale profesjonskrav (Day one skills). I denne sammenheng er også innholdet i studieplanen noe justert. NVH har fått aksept for oppretting av forskerår (forskerlinje) på veterinærstudiet, og arbeider med sikte på oppstart av denne linje fra studiestart Styret vedtok i juni 2010 å gjøre endringer i differensieringsåret dvs siste år på veterinærstudiet. I regi av Studieutvalget (SU) har opplegg og innhold i differensieringsåret blitt revidert i 2011 dette i tråd med styrets vedtak. Differensieringsåret er nå inndelt i 5 retninger med en reell faglig fordypning innen hver retning. Omfanget av obligatoriske kurs innen hver retning er økt. Endringene i differensieringsåret er bl.a. begrunnet med målet om å utdanne kandidater med relevans for samfunnet. Dyrepleierstudiet Det er også utarbeidd læringsutbyttebeskrivelser for dyrepleierstudiet, men disse vil kvalitetssikres i inneværende år. Plan-notat for utvidelse av studiet til 3 år foreligger, og er nå til behandling i høgskolens styringsorganer. Studentrekruttering NVH har stabilt god studentrekruttering med ca. 8 primærsøkere pr studieplass på veterinærstudiet og i overkant av 20 primærsøkere pr studieplass på dyrepleierstudiet. Dette er i overkant av det ambisjonsnivå som høgskolen la til grunn. Høgskolen har foretatt en viss økning av innsatsen når det gjelder aktivt rekrutteringsarbeid, dette primært med tanke på å få en bedre geografisk og bedre kjønnsmessig fordeling av søkerne. NVH har deltatt på utdanningsmesser i Tromsø og Oslo. Fordeling av studenter på differensieringsretningene Det har gjennom flere år vært relativ liten interesse for differensieringsretningene innen akva og mattrygghet. Med de endringer som nå er foretatt, er antallet studenter som fordyper seg innen disse retningene økt merkbart. 9

10 Virksomhetsmål 1.2: Norges veterinærhøgskole skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Styringsparametere/suksessindikatorer: Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per år. (KD) Antall studenter per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling. (KD) Gjennomføring i henhold til avtalte utdanningsplaner. (KD) Måling av studentenes trivsel gjennom lærings- og miljøundersøkelser. Gjennomsnittlig strykprosent pr. kalenderår for de ulike studieretningene. Antall studenter sluttet per studieår for de ulike studieretningene. Gjennomsnittlig studiepoengproduksjon per student per år. Antall klager på eksamen og sensur og resultat av klagebehandlingen. Kritiske suksessfaktorer: Undervisning og vurdering skal fremme og dokumentere læringsutbytte. Studentene skal bli motivert for studiet og de ulike differensieringsretningene. Den eksisterende bygningsmasse og andre rammefaktorer skal tilrettelegge for trivsel og faglig utbytte. Tiltak: Tiltak 2011 Status pr Legge til rette for at studentene kan få Førstehjelpskurs er gjennomført. memokurs, førstehjelpskurs og generelt styrke studentvelferden i tråd med innspill Memokurs i klassisk forstand er ikke fra VSU og LMU. gjennomført, men det har vært arrangert foredrag om memoreringsteknikker med ekstern ekspert på området som foredragsholder. SU vil i samarbeid med SEVU avholde to seminarer innen pedagogiske temaer. Oppgradering av IT/AV-utstyr i ett av auditoriene. Delta i et internasjonalt prosjekt med sikte på å kvalitetssikre ekstern klinikk bedre i regi av acovene. Høgskolens ledelse har god dialog med VSU og LMU og innspill innen eksisterende ressurs- og budsjettrammer drøftes og følges opp. Det ble gjennomført en læringsmiljøundersøkelse i 2011 og denne følges opp videre av LMU. To godt besøkte og godt gjennomførte seminarer med foredragsholder fra The Royal Veterinary College i London er avholdt. Høgskolens IT-avdeling fant det mulig å omdisponere noen midler, så til sammen 5 auditorier er oppgradert med IT/AV-utstyr. Oppstart av prosjektet var i oktober i Prosjektet er planlagt ferdigstilt i

11 Styringsparameter Resultat Ambisjons nivå Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per år 396,6 401,8 385,4 Ikke klart Antall studenter per undervisnings- forskningsog formidlingsstilling 2,3 2,4 2,3 2,3 Gjennomføring i henhold til avtalte utdanningsplaner Egne styringsparametere: Andel studenter som har strøket (en eller flere ganger) på de ulike kullene hvert studieår.* Gjennomsnittlig strykprosent pr. studieår for de ulike studieretningene. Veterinær: Dyrepleier ** ** 93,5% K07 40% K08 31 % K06 8% K07 27 % K05 36% K06 8 % K04 4% K05 20% K03 16% K04 2% Antall blokker pr studieår med strykprosent > 15 % i veterinærstudiet og 30 % i master- og dyrepleierstudiet. 6 % 9,6 % 4,8 % 4,3 % 3,5 % 4,5 % Antall klager på karakter og formell feil Vet: Dpl: Mast:0 Karakter: Karakter: Karakter: Karakter: 19 hvorav 9 endret 14 hvorav 4 endret 18 hvorav 4 endret 11 hvorav 3 endret Formell: 4 hvorav 2 endret 0 0 Formell: 1 avvist av klage-nemda *Ikke talt opp fra 2010 pga at nytt studieadministrativt system FS gjør det til en arbeidskrevende prosess. Samtidig ansees ikke behovet for disse data like aktuell lengre, da NVH har tilstrekkelig oversikt over hvilke eksamener/deler av studiet som er krevende og har arbeidet og fortsetter å arbeide aktivt i forhold til dette. Samtidig er strykprosenten totalt fallende. Disse data ansees derfor ikke å gi merverdi av informasjon. **Problematisk å få ut data. 11

12 Skriftlig vurdering av måloppnåelse: I høgskolens Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet er enkelttiltak for studieåret 2011/2012 listet opp. En rekke av disse tiltakene er gjennomført i 2011, mens andre er under arbeid og vil bli gjennomført vårsemesteret En rekke av disse tiltakene har relevans for virksomhetsmål 1.2, og blant tiltak som her er gjennomført kan nevnes: Implementere Quest Back som studentevalueringsverktøy på begge studier. Arbeide videre med å profilere studiene riktig. Implementere differensieringsåret i praksis. Vurdere og følge opp utredningen om et 3-årig bachelorstudium i dyrepleie. Starte prosjektet med å kvalitetssikre intern og ekstern klinikk på dyrepleierstudiet. Innføre fuglemedisin som del av studieplan i 9. semester veterinærstudiet. Forberede ACOVENE og EAEVE akkrediteringer. Gjøre treningsklinikk mer tilgjengelig. Starte arbeidet med å gå over fra Hippocampus til fronter som læringsplattform og innføre timeplansverktøyet "Time edit". Dette er både en modernisering og en samordning med UMB. Høgskolen har også oppmerksomhet rettet mot de andre tiltakene som er listet opp i Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet og har kontroll med framdriften. Antallet klager på karakterer har gått ned og i forhold til antall eksamener må antallet kunne karakteriseres som lite. Med bakgrunn i trivselsmålinger må en kunne fastslå at studentenes trivsel gjennomgående er bra. På en skala fra 1 til 6 ligger målingene for trivsel i de ulike blokkene innen veterinærutdanningene mellom 4.9 og 5.4. Resultatene fra læringsmiljøundersøkelsen peker i samme retning og må alt i alt sies å være oppløftende. NVHs studenter trives i all hovedsak godt på studiestedet. Imidlertid vurderer studentene de fysiske omgivelsene dårligere enn tidligere, noe som kan tyde på at en av de kritiske suksessfaktorene ( bygningsmasse og andre rammefaktorer skal tilrettelegge for trivsel og faglig utbytte) er under press. Tallene som kommer fram i undersøkelsen om opplevd arbeidspress og stress er det god grunn til å følge med på videre og LMU vil fortsatt ha fokus på dette området. 12

13 Virksomhetsmål 1.3: NVH skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Styringsparametere/suksessindikatorer: Antall fremmedspråklige utdanningstilbud. (KD) Antall studietilbud i samarbeid med utenlandske institusjoner (Joint Degree). (KD) Antall utvekslingsstudenter (ut-/innreisende). (KD) NVH skal sende ut og motta 20 studenter hvert år. Antall ansatte på internasjonal utveksling (inn og ut) målt i DHB-tall. Antall avtaler som resulterer i utveksling. Antall nye samarbeidsavtaler i Antall internasjonale programmer og prosjekter NVH deltar i. Kritiske suksessfaktorer: NVH må ha en oppdatert strategi for den videre internasjonalisering av skolen. NVH må øke den andelen av mobilitet som er organisert gjennom samarbeidsavtaler med anerkjente veterinærhøgskoler i utlandet. NVH må være synlig og anerkjent internasjonalt og ha gode samarbeidspartnere i utlandet. Tiltak 2011 Status pr Internasjonal utvalg henvender seg til andre Det er inngått avtaler med Charles Sturt institusjoner i utlandet, skriftlig eller via University, Australia og besøk. Inngå 1 til 5 relevante bilaterale Universitat Autónoma de Barcelona, utvekslingsavtaler med gode skoler som Spania. tilbyr undervisning på engelsk. Utforme en ny internasjonal strategi for NVH i samarbeid med IU & instituttene når NVHs overordnet strategisk plan er ferdigstilt. Publisere mer info om resultater av arbeid med utdanningsprogrammer, prosjekter og nettverk internt på NVH f.eks. på intranettet. Fortsatt utvikling av veterinær- og dyrepleierstudiene gjennom arbeidet med NETVET, PEPAS, ACOVENE, NOVA, EAEVE og lignende nettverk. I 2011 skal NVH arrangere NETVET-konferansen i Oslo. Ny internasjonal strategi ble vedtatt av høgskolestyret i november Ikke gjennomført pga. tidspress. Blir fulgt opp i NETVET-konferanse i Oslo i regi av NVH var en suksess. 56 personer fra mange land i Europa deltok. 13

14 Styringsparameter Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) Resultat Ambisjonsnivå /4 13/11 11/5 13/7 20/20 Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Antall studietilbud i samarbeid med utenlandske institusjoner (fellesgrader) Egne styringsparametere Antall avtaler som resulterer i utveksling Antall nye avtaler i Antall internasjonale programmer og prosjekter NVH deltar i Skriftlig vurdering av måloppnåelse: NVH har oppnådd en betydelig økning i studentutveksling når avtaler med opphold under 3 måneder tas med. For eksempel, i tillegg til de 13 utreisende studenter som kommer med i DBH-basen, har flere studenter dratt på godkjent studieopphold til diverse universiteter i USA og Canada, og på kortere besøk gjennom NORDPLUS-programmet. Dette betyr at det totale tallet på utreisende studenter er 24. Dette tilsvarer 30 % av et årskull på NVH. To nye avtaler ble inngått i 2011 med Charles Sturt University(CSU), Australia og Universitat Autónoma de Barcelona. Gjennom den nye avtalen med CSU venter vi en økning i antall innreisende studenter i 2012, fordi CSU som har en aktiv holdning til internasjonalisering og tildeler stipend til sine utvekslingsstudenter. En ny internasjonal strategi ble ferdig behandlet og vedtatt av NVHs styre i november

15 Virksomhetsmål 1.4 (egendefinert): NVH skal ha et bredt etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet innenfor sine fagområder. Styringsparametere/suksessindikatorer: Økte inntekter fra kurs arrangert av Senter for etter- og videreutdanning. Antall uteksaminerte diplomater per år. Antall etter- og videreutdanningskurs. Antall deltakere på etter- og videreutdanningskurs. Omsetning på etter- og videreutdanningskurs. Antall studiepoeng på SEVU-kurs. Kritiske suksessfaktorer: At arbeidet med etter- og videreutdanning blir akseptert som en sentral og interessant oppgave for fagmiljøene. Et godt forhold til ansatte ved SEVU-virksomheten på UMB. Rasjonell bruk av IT-verktøy. Tiltak 2011 Status pr Arrangere SEVU seminar om kurspakke for SEVU-seminar ble gjennomført og godt Mattilsynet. mottatt. I etterkant av seminaret har man arbeidet med planleggingen av en erfaringsbasert mastergrad for ansatte i Mattilsynet. Dette er et samarbeid med SEVU-UMB og planene er godt mottatt av Mattilsynet og DNV. Dette arbeidet må videreføres og prioriteres av institusjonen. Markedsføre kursene godt. Kursene er godt markedsført, men det er behov for at NVH får et sentralt og felles kunderegister/kundehåndteringssystem. Dette kan gjøres i Questbackplattformen, men må være et samarbeid mellom flere enheter slik som infoavd., sentrallab. og klinikkene. Sikre godt samarbeid med ledelsen og ansatte i Mattilsynet. Invitere SEVU-UMB på SEVU- Seminar. Avklare eventuell bruk av It s learning ved NVH. I 2011 ble det første kurset med godkjenning av det svenske jordbruksverket til spesialistutdanningen gjennomført og enheten bør satse på at flere kurs blir godkjent i Sverige. Samarbeid med mattilsynet fungerer godt, men krever kontinuerlig fokus. SEVU-UMB har blitt invitert på to SEVUseminarer i 2011, og deltok på det ene. Bruk av læringsplattform er ikke godt integrert i NVHs undervisning og arbeidsprosesser, men det har blitt avklart at en liten del av høgskolen skal bruke It s Learning. SEVU-NVH bruker både It s Learning og fronter (kun i samarbeid med UMB). 15

16 Styringsparameter Resultat Ambisjons-nivå Egne styringsparametere Antall etter- og videreutdanningskurs (og en gratis temakveld) Antall deltakere på etterog videreutdanningskurs Omsetning av etter- og videreutdanningskurs (millioner kroner) 1,1 1,6 1,2 2,2 1,2 Antall studiepoeng Andel kursdeltakere med utenlandsk adresse Skriftlig vurdering av måloppnåelse: Målene er stort sett oppnådd. Enheten har god økonomi og produksjon. NVH kan på sikt hente mer inntekter fra etterutdanningsvirksomhet, da behovet for kurs innen våre fagfelt er stort. NVH og SEVU bør aktivt motivere de vitenskapelig ansatte til å bidra innen etterog videreutdanning. På grunn av to omfattende kurser som gitt 30 resp. 15 studiepoeng per person, vil antall studiepoeng øke i Denne økningen kan ikke garanteres, da det ikke er sikkert at alle deltakere består kurset, men denne faktor er det tatt hensyn til i prognosen. Avdelingsleder SEVU har gått ut i permisjon og i løpet av 2012 vil det bli ansatt en vikar. Dette vil gi et redusert antall kurser i 2012 sammenlignet med Antall avviklede kurs økte fra 2010 til Dette vil variere fra år til år. Etterspørselen etter et vel gjennomført kurs kommer ikke før etter 1-2 år. Dette skyldes at Norge er et lite land med et begrenset antall fagfolk, og på grund av dette vil det gå en stund før et nytt kull med interessenter fins på markedet. Det bør la seg gjøre å øke antall kurs for ansatte i Mattilsynet, ikke minst fordi endringer i nasjonalt og internasjonalt regel- og lovverk stiller krav til faglig oppdatering. 16

17 2.1.2 Sektormål 2 - forskning Norges veterinærhøgskole skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og faglig utviklingsarbeid. Mål fra NVHs strategiske plan : NVH skal drive veterinær- og biomedisinsk forskning av høy kvalitet og høy etisk standard. NVH skal utdanne PhD- kandidater på høyt internasjonalt nivå. Forskningsvirksomheten ved Norges veterinærhøgskole skal være: Internasjonalt ledende innenfor akvamedisin. På høyt internasjonalt nivå innenfor øvrige fagområder: o Mattrygghet i produksjonskjeden/veterinær samfunnsmedisin. o Dyrehelse og dyrevelferd. o Sykdomsårsaker og sykdomsmekanismer som er relevant for veterinærmedisin og komparativ medisin. o Forebyggende medisin. Den kliniske virksomheten skal drives slik at den i størst mulig grad kan utnyttes i forskningsmessig øyemed Virkemidler Det skal spesielt satses på: 1. Arbeide for et nytt Senter for fremragende forskning (SFF) innen akvamedisin. 2. Utvikle Life Science og Én verden én helse som felles satsingsfelt for NVH, UMB og Universitetet i Oslo (UiO). 3. Utvikle kvaliteten i forskerutdanningen og veilederkompetansen. Det skal arbeides videre med: 4. Robuste forskningsgrupper med inspirerende og tydelig forskningsledelse. 5. Økt portefølje av ekstern forskningsfinansiering fra næringslivet og nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Det skal være spesielt fokus på at finansieringen flyttes fra nasjonale til internasjonale, spesielt europeiske, arenaer. 6. Forskningsmiljøene ved NVH skal delta i nasjonale og internasjonale fora der det gjøres faglige prioriteringer for framtida. 7. Forskningsmiljøene ved NVH må være lyttende til og samarbeidende med næringslivet for framtidsrettet og relevant forskningssamarbeid og kunnskapsutvikling. 8. Utvikle dyreforsøksvirksomheten ved NVH med større fokus på forskning, og i samsvar med de tre R ene (Reduction, Refinement, Replacement). 17

18 Virksomhetsmål 2.1: NVH skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. KDs kvantitative styringsparametere: Antall uteksaminerte doktorgradskandidater, per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling. Andel disputerte doktorgradskandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere. Egne styringsparametere/suksessindikatorer: NVH skal øke utdanningen av ph.d.-kandidater til 25 kandidater pr. år i Antall disputaser per år. Gjennomføringstiden for PhD-kandidater. Kritiske suksessfaktorer: Tilstrekkelig finansiering til å ansette nye stipendiater, både finansiert av KDmidler og eksterne prosjekter. Bedre basisfinansiering av KD-stipendiatene. Kvalitet i forskerutdanningen. Gjennomføringstid. Gode kandidater med potensiale til å drive forskning. Tiltak 2011 Status pr NVH skal vurdere å behovsprøve tildeling Arbeidet har blitt utført, og fra 2012 må alle av det fjerde stipendiatåret finansiert av som har behov for et fjerde år søke ph.dutvalget om dette. NVH. NVH skal tilsette i alle ledige Gjøres kontinuerlig. stipendiatstillinger. NVH skal arbeide for å etablere et forskningsår i biomedisin som en del av studietilbudet til veterinærstudentene. NVH skal i størst mulig grad organisere forskningen i forskergrupper og forskernettverk. Forskningskvalitet skal være viktigste kriteriet for tildeling av strategiske midler som stipendiat- og postdocstillinger. Et eget phd-utvalg er opprettet som skal jobbe med kvalitet i forskerutdanningen, og ha fokus på tiltak som skissert i forskningsstrategien. Dette vil blant annet dreie seg om veilederkompetanse, innføring av midtveisevaluering, tilpasning til kvalifikasjonsrammeverket. PhD-utvalget vil arbeide med å innføre midtveisevaluering og å utvikle veilederkompetansen. NVH fikk gjennomslag for sitt forslag og KD har tildelt 7 nye studieplasser fra vårsemesteret UFEs strategiske midler, stipendiat- og postdoktorstillinger tildeles forskergrupper etter søknad. Ph.d-utvalget har hatt 7 møter. Utvalget har arbeidet med å revidere ph.d-forskriften. Den reviderte forskriften ble vedtatt på styremøtet i desember. Utvalget har også utarbeidet retningslinjer for midtveisevaluering. Dette arbeidet har kommet i gang og skal følges opp i

19 Styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Antall uteksaminerte doktorgradskandidater 0,126 0,138 0, ,2 per vitenskapelig årsverk Antall uteksaminerte doktorgradskandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere Egen styringsparameter 8 av de som disputerte i 2009 startet opp i av de som disputerte i 2010 startet opp i av de som disputerte i 2011 startet opp i 2006 Gjennomføringstid 5, ,6 4,0 4,0 NVH har som strategisk mål å redusere gjennomføringstiden til 4 år. 0 Skriftlig vurdering av måloppnåelse: Det har blitt jobbet mye med å heve kvaliteten i forskerutdanningen. En ordning med å innføre midtveisevaluering har blitt vedtatt av styret, og det jobbes videre med implementeringen av den. Andre tiltak som det har blitt jobbet med er: Formulering av krav til veilederkompetanse. Det vil jobbes videre med å utvikle krav og opplæring av veiledere. Gjennomgang og forbedring av de obligatoriske doktorgradskursene. Ph.d-utvalget har hatt en gjennomgang av de obligatoriske doktorgradskursene, og har innført midtveisevaluering som et obligatorisk kurs. Reduksjon av tiden for bedømmelseskomiteen fra tre måneder til seks uker, ble vedtatt av Styret i desember og det vil arbeides for å minske tiden som bedømmelseskomiteen bruker. Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø og forskermiljø blant ph.d.-studentene. Det fokuseres hele tiden på dette. Ledelsen har hatt møte med DION, den lokale stipendiatorganisasjonen. DIOV arrangerer jevnlige møter hvor alle stipendiatene blir invitert til å delta. Hensikten med møtene er bl.a. å skape et godt stipendiatmiljø. Gjennomgang av omfanget av ph.d.-utdanningen slik at den er i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for ph.d.-utdanningen ved sammenlignbare norske universiteter og høgskoler. Revidert ph.d.-forskrift ble vedtatt på styremøte i desember. Det ble uteksaminert til sammen 21 doktorgradskandidater, noe vi er godt fornøyd med. Gjennomstrømningen ligger på 4,0 netto. NVH har med dette oppnådd sitt strategiske mål om å redusere gjennomføringstiden til 4 år. NVH har vært tydelige på at ph.d-utdanningen er normert til 3 år og innfører fra 2012 en ordning hvor det fjerde året er behovsprøvet. Vi står også foran en justering av omfanget på avhandlingen. Vi ser at det konstante arbeidet med å heve kvaliteten på forskerutdanningen gir gode resultater. Veterinærinstituttet er fortsatt den viktigste samarbeidspartneren vår, og en representant derfra sitter i NVHs ph.d-utvalg. 19

20 Virksomhetsmål 2.3: NVH har et særskilt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning på sine fagområder, og skal konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. KDs kvantitative styringsparametere: Publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling (årsverk). NFR-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling (årsverk). EU-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling (årsverk). Egne styringsparametere/suksessindikatorer: NVH skal øke antallet publiserte artikler i internasjonale tidsskrifter med granskingsordning, målt som publikasjonspoeng pr. fagårsverk, med 20 % i 2012 i forhold til 2009 (fra ). Sampubliseringer med internasjonale samarbeidspartnere. Innvilget SFF-søknad. Prosjektporteføljen i NFR, EU og industri. Antall deltagere i internasjonale nettverk og fora. Kritiske suksessfaktorer: Forskning av høy kvalitet og relevans som er konkurransedyktig på den nasjonale og internasjonale arena. Robuste forskningsgrupper med kritisk masse av forskere. Tid til forskning. Fokus på resultatbaserte indikatorer uttrykt gjennom kvantitative mål i forskningsstrategien. Tiltak 2011 Status pr NVH skal søke å delta i fora der nasjonale NVH gir høringsinnspill til nasjonale og internasjonale forskningsstrategier strategier. Det ble gitt skriftlig innspill til utformes. bl.a. BIOTEK21, sammen med UMB, VI og Campus Ås institusjonene. Prorektor sitter i en referansegruppe for innspill til EUs tema 2 til utlysningen i De vitenskapelig ansatte oppfordres til å delta aktivt på de arenaene hvor NVH skal stimulere til at våre forskere deltar i konsortier som utarbeider EUsøknader gjennom informasjon om utlysninger, tildeling av prosjektetableringsstøtte og administrativ støtte. NVH skal i størst mulig grad organisere forskningen i forskergrupper og forskernettverk. Forskningskvalitet skal være viktigste kriteriet for tildeling av strategiske midler som stipendiat- og postdocstillinger, prioriterte driftsmilder og strategiske midler. forskningspolitikken utformes. Det har vært god aktivitet når det gjelder å søke EU-prosjekter. Det bl. a. ble det sendt inn en søknad om ERC starting grant og ITN-training network. I tillegg til at forskerne har deltatt i konsortsier som har sendt inn søknader. UFE jobber systematisk med å tildele de interne forskningsstrategiske midlene til forskergrupper, og legger stor vekt på forskningskvalitet i sine vurderinger. 20

21 NVH skal i størst mulig grad organisere forskningen i forskergrupper og forskernettverk. Det skal settes av årlige midler til strategisk utvikling av forskergruppene, og det skal arbeides med lederutvikling. Utvikling av forskningsledelseskompetanse vil være en nødvendig del av arbeidet med å etablere tydeligere forskergrupper. Instituttene må i sitt forskningsstrategiske arbeid vise vilje til å prioritere forskningsvirksomhet. Det er en lederoppgave å differensiere arbeidsoppgaver, og prioritere tid til forskning. Instituttene må prioritere slik at publiseringsraten ved NVH øker. Det arbeides kontinuerlig med å organisere forskningen ved NVH i forskergrupper. SportFaMed avholdt et seminar i desember hvor tema var «Forskergrupper». Det ble ikke avholdt kurs i forskningsledelse. Dette er planlagt til UFE har fått tildelt midler til å avholde kurs i forskningsledelse i Søren Barlebo Rasmussen ble kontaktet i 2011 og har sagt seg villig til å lede kurset. Instituttlederne styrer etter forskningsmål som inngår i avtalene deres. Ledelsen stiller krav og forventninger til instituttene som måles etter oppnådde insentiver. Diskuteres kontinuerlig. Diskuteres kontinuerlig. Antall publikasjoner er ikke klart i skrivende stund, men det ligger an til en økning i Styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Publikasjonspoeng per 2 undervisnings-, ,46 0,65 0,65 forsknings og formidlingsstilling NFR-tildeling per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling EU-tildeling per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling Egne styringsparametere Andel publikasjoner med internasjonale medforfattere. Antall gjesteforskere og gjesteforelesere 47,0 % 50,2 % 49,5 % 12 gjesteforskere, 5 gjesteforelesere 6 gjesteforsk ere og 6 gjesteforel esere 4 gjesteforsk ere og 8 gjesteforel esere 5 gjesteforske re og 10 gjesteforeles ere Antall utenlandsopphold Utveksling av ansatte via programområder 14 inn 15 ut 17 inn 12 ut 1 inn 19 ut 5 inn 20 ut 2 Tallet er ikke klart før mars

22 Skriftlig vurdering av måloppnåelse: Det er sendt inn en søknad om status som SFF 3 innen akvamedisin. Søknaden fikk toppkarakter og vil i løpet av våren 2012 få vite om den går videre til runde nummer to. Arbeidet med å utarbeide felles prosjekter innen «Life Science» med UMB og UiO har kommet i gang. Det har vært avholdt flere møter på rektornivå og prosjektet fikk tildelt NOK 2 mill. i SAK-midler fra KD for å styrke samarbeidet om livsvitenskap i Osloregionen. Arbeidet er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, og vil videreføres i I arbeidet med å utvikle «En verden én helse» som felles satsningsområde for UMB, NVH og VI ble konferansen «EN helse, ETT miljø og ETT matfat» avholdt i mars Dette var den tredje konferansen i det vi har kalt «Soria-Moria samarbeidet.» Prosjektene fikk tildelt midler innenfor tematikken for konferansen. Utvalg for forsknings og etikk (UFE) deler ut midler i henhold til forskningsstrategien, hvor kvalitet er det gjennomgående kriteriet. UFE arbeider for å styrke forskergruppene og har omarbeidet utlysningsteksten for de strategiske midlene for 2012 slik at det nå er kun forskergrupper som kan søke om midler fra UFE. Det legges også vekt på at forskergruppene må ha en tydelig struktur med en forskerleder. Det vil i 2012 bli arrangert et kurs i Forskningsledelse. Det arbeides kontinuerlig med å oppfordre forskerne til å søke om eksterne midler. Både nasjonale og internasjonale. Det har blitt gjort forsøk på å nærme seg næringslivet, og da spesielt oppdrettsnæringen uten at det foreløpig har lykkes for NVH å skaffe seg ekstra midler herfra. Dette arbeidet fortsetter. En enhet for Eksperimentell biomedisin ble opprettet, og vil ha et større fokus på forskning i samsvar med «de tre R ene». NVH deltok i Forskningsrådets evaluering av Biofagene. Enhetene som ble evaluert fikk alle karakteren «Good», noe som er en forbedring fra forrige evaluering da NVH fikk karakterene «Fair» og «Not acceptable». Biofagevalueringen peker på at det er mye positivt som skjer på forskningsfronten, og at vi er på riktig vei. Panelet skriver bl.a. at: «NVH has responded well to the recommendations of the last evaluation. They ve invested in appropriate leader positions and developed their own Strategic Plans. They are investing increasing percentages of resources to encourage multidisciplinary research areas. Det har blitt sendt inn EU-søknader, men antall midler vi får fra EU-går ned. NVH og VI arbeider for å få på plass en EU-rådgiverstilling som vi har blitt lovet av Forskningsrådet. Personen som ansettes vil arbeide tett sammen med EU-kontoret på Ås. 3 Senter for fremragende forskning. 22

23 2.1.3 Sektormål 3 formidling, innovasjon og klinikkvirksomhet NVH skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig uviklingsarbeid, og bidra til innovasjon og verdiskaping basert på disse resultatene. NVH skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. Mål fra NVHs strategiske plan : NVH skal være en synlig og respektert formidler av forskningsbasert kunnskap som er til nytte og som skaper nysgjerrighet og forståelse for veterinær- og biomedisin. NVH skal også skape interesse og forståelse for dyr hos folk flest. NVH skal utnytte innovasjonspotensialet i forskningsresultater til å videreutvikle anvendbar kunnskap som kan brukes i næringsutvikling og verdiskapning til beste for samfunnet. NVH skal for å kunne tilby god utdannelse tilby diagnostiske tjenester og klinikktjenester på et høyt faglig nivå og i et omfang som er tilpasset internasjonale akkrediteringskrav innenfor undervisning og forskning. Virkemidler: Formidling: Det skal spesielt satses på: 1. Utarbeide en kommunikasjonsstrategi. 2. Heve kompetansen om formidling. 3. Profilere skolen på en slik måte at vi får studenter rekruttert fra et bredt interessegrunnlag, fra hele landet og fra begge kjønn. Det skal arbeides videre med: 4. Formidlingsaktiviteter som Forskningsdagene, Researchers' Night, Åpen Dag osv. 5. Bruke kanaler som møter unge mennesker, som TV, film og sosiale medier. 6. En aktiv rolle i samfunnsdebatten ut fra faglig perspektiv. Innovasjon: 1. Styrke kultur og motivasjon for innovasjon. 2. Utvikle samarbeid med aktuelle næringslivspartnere. 3. Samarbeide med det beste teknologioverføringskontoret (TTO-miljøet) i regionen. Klinikkvirksomhet: Det skal spesielt satses på: 1. Utrede og beslutte en effektiv klinikkorganisering. 2. Utvikle en klinikktjeneste og planlegge klinikkfasiliteter som styrker konkurransekraften når virksomheten flyttes til Ås. Denne virksomheten må i større grad utvikle seg som et henvisningshospital, men må gi et undervisningstilbud som består av: a. Primærkasus b. Akuttkasus c. Henvisningspasienter 3. Utarbeide en langsiktig plan for anskaffelse av tidsmessig riktig diagnostisk utstyr. 4. Utvikle en serviceinnstilt kultur overfor dyreeiere og henvisende veterinærer. Det skal arbeides videre med: 5. Klinikkundervisningen skal være en tett integrert del av undervisnings- og forskningsvirksomheten. 6. Et diagnostisk tjenestetilbud som øker klinikktjenestenes kvalitet og kompetanse. 23

24 Virksomhetsmål 3.1: NVH skal gjennom formidling og deltakelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra forskning og utviklingsarbeid. Egne styringsparametere/suksessindikatorer: Mediedekning. Nyheter på og andre populærvitenskapelige kanaler. Aktiv og relasjonell kommunikasjon i de nye kanalene. Fortsatt høy score på omdømmeevalueringer. Kritiske suksessfaktorer: At forskerne prioriterer formidling. At forskerne har kompetanse om formidling. At informasjonsavdelingen har ressurser til å bistå forskere, stipendiater og fellesstyret med å formidle saker og drive utadrettet virksomhet. Tiltak 2011 Status pr NVH skal delta under forskningsdagene NVH deltok på Forskningsdagene med stand på Forskningstorget og arrangere september. NVH valgte å arrangere en Reseacher' Night/Kulturnatten. «Pecha Kucha Afternoon» på NVH som Reseacher Night. 11 forskere og stipendiater holdt foredrag. Fellesauditoriet ble fylt til randen av ansatte, studenter og noen eksterne deltakere. NVH deltok for første gang under Kulturnatten 16. september. Programmet ble lagt opp som under en Åpen Dag; en tur med fem poster. Turen ble avsluttet med en konsert av Wolfgang Plagge i Festsalen. NVH fikk cirka 100 eksterne besøkende. Lage brosjyre om forskningen på NVH. Ikke realisert. Arrangere Pecha Kucha 4 vår og høst. Vi arrangerte en Pecha Kucha den 23. september. Foredragene: - Sebrafisk kontroll over potensen. - Laks med betent hjerte søker hjelp. - Onset of puberty in fisk avoiding the pimples and cracking voices. - I begynnelsen var genet. - - om tykktarmkreft hos mann og mus. - Development, fertility and chemicals. - Er miljøgifter en trussel for folk og fe i Tanzania? - Livet i det fri styrker immunforsvaret. - Something in the water. - Bacillus cereus diare toksin. - Melk Dyrehelse i hver dråpe. - Menneskets beste venn i kreftforskningen. 4 Pecha Kucha, som egentlig betyr snikksnakk på japansk, er et patentert foredragssystem. Hver enkelt aktør, enten man er etablert formgiver, akademiker eller student, får 6 minutter og 40 sekunder til å vise hva man er god for før neste taler står for tur. 24

25 Skrive fire forskningsartikler på NVH skal publisere alle sine doktorgrader på og AlphaGalileo NVH skal avholde Åpen Dag Lage brosjyre om studiene ved NVH. NVH skal ha høy aktivitet mht. informasjon om flytteprosessen, både eksternt og internt. NVH skal delta på Utdanningsmessen i Oslo februar. To artikler ble publisert på «Laksedød kan reduseres med viruskunnskap» (kronikk) ved Espen Rimestad og Øystein Evensen. «Hvordan finne ut om en bakterie er farlig» (forskeren forteller) av Lotte Arnesen. I tillegg fikk NVH formidlet to av sine forskningsartikler i VG der NVH fikk en hel side. «- Laks kan få hjerteinfarkt» ved Bodil Sundbye. «Ville museforsøk» ved Bodil Sundbye. NVH har publisert 16 pressemeldinger av 21 på NVH har publisert alle sine doktorgrader (21) på Alpha Galileo. Vi avholdt Åpen Dag i forbindelse med Kulturnatten 16. september. Gjennomført. Det ble laget syv nyhetsbrev om fusjonsprosessen som gikk til ansatte og studenter ved NVH og UMB, styret, politiske aktører og andre interessenter. I tillegg engasjerte NVH journalisten Lars Elton til å skrive artikkelen «På vei mot Ås» om byggeprosjektet ny veterinærhøgskole på Ås. Den ble trykket i det siste nyhetsbrevet og lagt ut på NVHs nettsider, Facebook og Twitter. I tillegg skrev NVH en artikkel om byggeprosjektet i årsmeldingen. Gjennomført. Resultatindikator Resultat Ambisjonsnivå Egne styringsparametere Antall saker på forskning.no. Trafikk på veths.no. (antall besøk) Omtale av alle doktorgrader

26 Skriftlig vurdering av måloppnåelse: NVH nådde ikke målet om fire forskningsartikler på eller det å lage en forskningsbrosjyre. I tillegg arrangerte NVH kun en i stedet for to Pecha Kuchaer. Likevel har NVH oppnådd bedre resultater enn planlagt. NVH fikk to store presseoppslag i VG med temaene mattrygghet og akvamedisin. NVH laget en omfattende årsrapport med fire forskningsartikler: 1) «Sunnere og tryggere oppdrettslaks: To laksevirus identifisert på NVH», 2) «Satser på kreftforskning hos hund», 3) «Er denne sauen glad?» og 4) «Undervisning ved NVH akvamedisin en vinner». I tillegg skrev NVH om 75- årsjubileet, om planleggingen av ny Veterinærhøgskole på Ås og om Norsk veterinærmedisinsk museum. Vi hadde også en stand på AquaNor messen i Trondheim i august sammen med UMB. Her frontet NVH sin akvamedisinske forskning, samt AquaLife som er et forskningsprosjekt i samarbeid med Veterinærinstituttet og UMB. I tillegg fikk NVH ferdig sin kommunikasjonsstrategi NVH har 484 venner på Norges veterinærhøgskoles Facebookside og 24 som følger organisasjonen på Twitter. Vi publiserer alle doktorgradene og pressemeldingene på Facebook og Twitter, samt andre nyheter. Veterinærstudentene hadde sin egen TV-serie på kanal FEM, TV-Norge, høsten Gjennom 11 programmer kunne seerne følge fem studenter på vei mot å bli uteksaminerte som veterinærer. Programmet hadde cirka seere i uken som var fordelt på tre visninger (to repriser). Det beste resultatet for NVH var at høgskolen kom på fjerde plass i omdømmeundersøkelsen fra Synovate under universitetets- og høgskolesektoren i Norge høsten Vi ble kun slått av NTNU, Idrettshøgskolen og Handelshøyskolen i Bergen. NVH hadde ikke mulighet til å måle resultatene i media på en korrekt måte, fordi vi benyttet klipptjenesten Meltwaters som kun dekket internett. I 2012 har vi derimot gått over til Retriever som dekker både internett og aviser. NVH har fanget opp cirka 1000 presseklipp i

27 Virksomhetsmål 3.2: NVH skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskapning. Styringsparametere/suksessindikatorer: Andelen oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet i forhold til samlede driftsinntekter. (KD) Antall nyopprettede selskaper. (KD) Antall mottatte forretningsideer. (KD) Antall patenter per år. Antall verifiseringsprosjekt/år. Kritiske suksessfaktorer: Intern bevissthet rundt NVHs rolle og muligheter i deres bidrag til innovasjon, for å få større andeler av potensialet i forskningsresultatene ut til samfunnet. At NVH evner å identifisere, og sikre verdiene i strategisk viktige forskningsresultater, for å berede grunnen for økt verdiskaping. Tiltak 2011 Status pr Utarbeide og forankre interne retningslinjer Det er utarbeidet ny innovasjonsstrategi og for bidrag til innovasjon og formidling. handlingsplan for innovasjons- og kommersialiseringsaktiviteten. Handlingsplan og strategi skal vedtas av Sette av og tildele incentiver for innovasjonsaktivitet. Innmelding og håndtering av forskningsresultater med kommersielt potensial innarbeides i prosjektleders ansvarsområder. Campus Kjeller (NVHs TTO) gjennomfører oppsøkende virksomhet ved NVH. Styret i februar Det ble utbetalt midler til patentering og det har blitt satt av kr ,- til patentering/innovasjon på budsjettet for Campus kjeller vurderer alle potensielle forskningsresultater som meldes inn for å se på muligheten for kommersialisering. Gjøres kontinuerlig. Styringsparameter Resultat Ambisjonsnivå Omfang av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet mill. kr. % av omsetning 76,0 20,8 83,9 22,8 75,2 18,9 85,7 21,7 Antall nyopprettede selskaper Antall mottatte forretningsideer

28 Skriftlig vurdering av måloppnåelse: Forslag til innovasjonsstrategi er utarbeidet og skal vedtas av Styret i februar Handlingsplan for innovasjon/kommersialisering er utarbeidet. Det ble inngått avtale om sameierskap mellom NVH og Marine Harvest om 2 patenter. Lisensiering forventes å skje i løpet av Innvilget verifiseringsprosjekt om «Vintersår». MRSA prosjektet strukturanalyse av stoff pågår prosjektet forlenges To prosjekter ble avsluttet etter at det ikke var interesse i markedet for å ta disse videre: «Rånelukt» og «Tuberkulose diagnostikk hos kalver». Tildeling av incentiver til innovasjonsaktiviteter har ikke gitt økt innovasjonsaktivitet. Det ble derfor besluttet å sette av midler til å dekke patenteringskostnader. Det ble ikke etablert noen nye selskaper i Vi er godt fornøyd med samarbeidet med Campus Kjeller av oppfølging av de konkrete prosjektene. NVH har flere spennende prosjekter på gang, og om vi lykkes vil de har store muligheter for nyskaping og innovasjon. 28