Bergen brannvesen Årsmelding 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen brannvesen Årsmelding 2010"

Transkript

1 Bergen brannvesen Årsmelding 2010

2 Innhold 2 Brannsjefens kommentar 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen Ressursoversikt Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland 21 IKT 23 Personal 26 Plan og økonomi med drifts- og investeringsregnskap 28 Oversikt biler og båter 30 Ombudene i Bergen brannvesen 32 Bergen brannhistoriske stiftelse 33 Bergen brannkorps pensjonistgruppe Forsidebilde: Rosegrenden, brannsmitteområde 2 i Bergen, har vært et av fokusområdene i Sikringsprosjektet 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

3 Brannsjefens kommentar Sommeren 2010 ble fasadeprofileringen på hovedbrannstasjonen fullført Brannsjef Helge Eidsnes Bergen brannvesen er kommunens brann- og redningskorps. Tjenestene omfatter forebygging av og beredskap mot branner og ulykker, samt drift av 110-sentralen for 28 kommuner i Hordaland og to kommuner i Sogn og Fjordane. Brannskadeutviklingen 2010 var i likhet med 2007 og 2009 preget av et uvanlig lavt antall bygningsbranner. 49 bygningsbranner er det laveste tallet som noen gang er registrert i Bergen, og er om lag 60 % lavere enn landsgjennomsnittet. Det har også vært få store branner i Den største var 8. juli på isoporfabrikken til Brødrene Sunde AS på Hilleren. Den mest alvorlige brannen i 2010 var i Haukedalsveien den 19. desember hvor to mennesker omkom. Dette er flere omkomne enn det som har vært vanlig i Bergen de siste 15 årene, men fortsatt er det færre enn landsgjennomsnittet. Bergen brannvesen jobber etter en null-visjon for omkomne i brann, og bruker aktivt erfaringer fra store og alvorlige branner for stadig å utvikle det brannforebyggende arbeidet og brann- og redningsberedskapen. Brannvernopplæringen for alle 12-åringene i bergenskolene er gjennomført med god deltakelse. Siden starten i 1991 har mer enn åringer i Bergen nå fått brannvernopplæring i skolen av mannskapene i beredskapsavdelingen. Dette er et av de viktige tiltakene som er med på å bidra til den lave brannstatistikken som Bergen har hatt gjennom mange år. Kampanjen «Hjelp oss frem» har vært videreført med god respons i Erkjennelsen om at det hjelper lite med godt utstyr og flinke folk om vi ikke kommer frem, gjør at vi siden 2009 har hatt et sterkt og målrettet fokus for å sikre frem kommelighet for utrykningskjøretøy. Virkemidlene har vært informasjon, utdeling av gule og røde kort på biler som hindrer eller sperrer veien, skilting, parkeringsbøter og merking av «3-meteren» i veibanen. Dette arbeidet videreføres i Fremtidens utfordringer for brann- og redningstjenesten Til tross for lave brannskadetall over en lang periode, har Bergen kommune fortsatt store branntekniske utfordringer å jobbe med. Marginene er ofte små og skadepotensialet stort når det brenner i blant annet eldre leilighetsbygg, tett trehusbebyggelse, fredete bygninger, sykehus, forsamlingslokaler og tunneler. Vi ser også en klar utvikling med en betydelig økning i transport og bruk av farlig gods, og som utgjør en betydelig brann- og ulykkesrisiko. Bergen brannvesen har også i 2010 jobbet mot sentrale myndigheter for å påvirke fremtidige lover og forskrifter for det brann- og ulykkesforebyggende arbeidet. Dette for å styrke hjemmelsgrunnlaget for bedret personsikkerhet og verdisikring. Lokalt gjennomfører Bergen kommune et større prosjekt med fokus på brannsikring av tett trehusbebyggelse og fredete bygg. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Miljøverndepartementet, Statens bygningstekniske etat, Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren. Prosjektet skal ha overføringsverdi til resten av landet og vil blant annet vurdere behov for endringer i regelverket med sikte på klarere krav til brannsikring, jfr. Stortingsmelding nr. 35 ( ). Prosjektrapport skal fremlegges primo Brannvesenets oppgaver de senere årene er endret fra å ha hovedvekt på bygningsbranner til stadig mer innsats ved andre typer ulykker. Stortingsmelding nr. 22 (2008) «Samfunnssikkerhet» og nr. 35 (2009) «Brannsikkerhet» trekker også frem dette som et av de sentrale fokusområdene for fremtidens brann- og redningstjeneste. Det har i 2010 blant annet vært stort fokus på beredskap og redningsoppgaver for Bybanen med opplæring av mannskaper i hovedbrannstasjonen og Fana brannstasjon. Ny spesialbygget skinnegående brann- og redningsbil og nytt redningsverktøy er anskaffet av Bybanen til formålet. Allerede før Bybanen ble satt i rute fikk brannvesenets sitt første oppdrag med å løfte på plass avsporet bybane etter sammenstøt mellom to vogner i Kaigaten. Regionalt, nasjonalt og internasjonalt brannog redningssamarbeid Senere års utvikling viser at brann- og redningstjenesten må håndtere både større og mer komplekse hendelser i regionen som krever samhandling og tjenesteyting over kommunegrensene. Bergen kommune har i 2010 hatt flere dialogmøter med omegnskommuner og fylkesmannen for å vurdere nye regionale brannvernløsninger. Fjell og Sund kommuner startet i 2010 egen utredning for å vurdere fremtidig brannvern for Sotra, herav også felles brannvesen med Bergen kommune. Ledelsen i Bergen brannvesen følger utrednings arbeidet som skal legges frem for politisk behandling våren Sammen med Sør-Rogaland brannvesen utførte Bergen brannvesen RITS (Redningsinnsats til sjøs) om bord på cruiseskipet MS Deutschland i Eidfjord. Brannen i maskinrommet spredte seg til andre deler på skipet og skadene på skipet ville blitt langt mer omfattende hvis brannvesenets innsats ikke hadde blitt iverksatt i tide. Bergen brannvesen er av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gitt oppgaven med å lede det nordiske redningssamarbeidet RITS for perioden Utviklingssamarbeidet mellom de nordiske landene gjennomføres i henhold til eget program gjennom møter, konferanser og nordiske redningsøvelser. Videre har Bergen brannvesen fått sentrale oppgaver av DSB med planlegging og gjennomføring av den nordiske brann- og redningsøvelsen SkagEx11 som skal gjennomføres i Ytre Oslofjord i september Øvelsen innbefatter blant annet kollisjon mellom to skip, hvor redningsressurser fra fire nordiske land skal øve sammen for å styrke beredskapen og det nordiske samarbeidet i henhold til Nordred-avtalen. DSBs pilotprosjekt i Hordaland for Nasjonalt ressursregister «Narre» skulle etter planen videreføres til landet for øvrig i Grunnet manglende økonomiske midler ble prosjektet dessverre ikke videreført i denne omgang og driftsavtalen med CMR - Christian Michelsen Research AS ble avviklet. Bergen brannvesen valgte derfor selv å overta driftsansvaret for «Narre Hordaland» med bruk av egne IKT-ressurser og 110-sentralen. Vi håper at DSB/Justis departementet vil ta opp igjen «Narre-prosjektet» for innføring på nasjonalt nivå innen to år. HMS, organisatorisk utvikling og omstilling. Bergen brannvesen har sterkt fokus på HMS i organisasjonen, med null-visjon for fraværskader. Sykefraværet har hatt en positiv utvikling med en nedgang fra 7,6 % i 2009 til 5,8 % i Beredskapsavdelingen har i 2010 hatt fokus på å implementere ny organisasjonsstruktur med nye ledere og fagansvarlige i mange posisjoner. Den nye organisasjonsstrukturen i beredskap reflekterer kravene til en moderne brann- og redningsetat med en spissing av kompetanse på prioriterte fagområder. Etter flere års ansettelsesstopp i beredskapsstyrken var ansettelsen av 15 nye brannkonstabler en viktig milepæl. Disse ansettelsene var helt nødvendig for å redusere gjennomsnittsalderen i korpset og legge til rette for en jevnere personellutskiftning som følge av naturlig avgang. Brannvesenets undervisnings- og øvingsvirksomhet har hatt et stort oppsving i 2010 med nye kurs og økt inntjening på ekstern undervisning. Internt har det blitt utviklet nytt kurs i Enhetlig Ledelses System (ELS), som alle brannvesen og sivilforsvarsenheter sammen med Kystverket nå er pålagt å ta i bruk. Videre er øvingsfasilitetene i hovedbrannstasjonen under utbygging og vil bidra til økt evne og sikkerhet for røykdykkerne under krevende branninnsatser. Brannforebyggende avdeling har de senere årene vært preget av generasjonsskifte og nyansettelser av tilsynspersonell. Sammen med nye saksbehandlingsrutiner vil også brannforebyggende av deling komme styrket ut av dette, og være enda bedre skodd for å løse fremtidens brann- ulykkesforebyggende arbeid. Tross mange usikre og variable faktorer har en gjennom tett oppfølging og god kostnadsstyring levert et regnskapsresultat med rett farge på bunnlinjen og i hovedtrekk i henhold til budsjett (+ 0,9 %). Mindreforbruket i 2010 er i henhold til pålagte kostnadsbesparelser i Bergen kommune for å bidra til å bringe kommunens samlede budsjett i balanse. Innenfor de disponible økonomiske rammene er det gjort helhetlige prioriteringer for å sikre en god og riktig ressursutnyttelse i brannvesenet. Oppsummering 2010 vil inngå som et år med stort fokus på omstilling til fremtidens brann- og redningstjeneste i Bergen og omegn. Dette med hensyn til faglig utvikling, implementering av ny organisasjonsstruktur, nyansettelser, nye tjenester, nytt brann- og redningsmateriell og dialog med nabokommuner. Til tross for høyt internt fokus har det som vanlig også vært et høyt aktivitetsnivå for brannvesenets eksterne tjenester og aktiviteter, og våre årsmål er i det vesentligste innfridd. Jeg vil få rette en stor takk til samtlige ansatte i Bergen brannvesen for flott innsats og godt samarbeid i året som har vært under mange krevende situasjoner. Bergen, den 2. januar 2011 Helge Eidsnes 2 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

4 Organisering Brannsjef Fakta Bergen brannvesen er Bergen kommunes brann- og redningskorps, og ledes av brannsjef Helge Eidsnes. Pr. 1. januar 2010 bodde det personer i Bergen. Kommunens totalareal er km². Stabsavdelinger/funksjoner Administrasjon Plan og økonomi Informasjonsteknologi Informasjon Bergen brannvesen har samlet 280 budsjetterte årsverk hvorav 54 stillinger på brannforebyggende avdeling, 195,5 i beredskapsavdelingen, 17,5 i Alarmsentral brann Hordaland og 13 i administrative stillinger innen lønn, økonomi, personal og IKT. Ikke alle stillinger er besatt per Virksomheten er i tillegg til hovedbrannstasjo nen lokalisert på brannstasjonene i Arna, Fana, Laksevåg, Sandviken og Åsane, samt forvaltning av sivilforsvarsmateriell på Kråkenes. Bergen brannvesens seks brannstasjoner Brannforebyggende avdeling Beredskapsavdeling Alarmsentral brann Hordaland/ 110-sentralen Sommeren 2010 ble brannvesenets emblem montert på hovedbrannstasjonens tårn Brannsjefen rapporterer til kommunaldirektør for byrådsleders avdeling. Brannvesenets ledergruppe: Helge Eidsnes (brannsjef), Anders L. Blakseth (leder brannforebyggende avdeling), Karl Otto Nesdal (varabrannsjef/leder beredskapsavdeling), Cato Larsen (leder Alarmsentral brann Hordaland), Tor Svindland (personalleder), Frode Loftaas (rådgiver plan og økonomi), Rune Rosenvinge (IKT-leder), Trine Sivertsen Sommerlade (informasjonsrådgiver). (Jan Ove Brakstad (overbrannmester/informasjon) t.o.m ) 4 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

5 Brannforebyggende avdeling Brannforebyggende avdeling skal bidra til at alle som bor og oppholder seg i Bergen skal oppleve en reell og følt trygghet. Avdelingen ledes av Anders Leonhard Blakseth og består av en prosjekt- og utviklingsstab, seksjon særskilt tilsyn ( 13) og seksjon feiing og tilsyn. Avdelingens oppgaver: Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn i særskilte brannobjekt, som pleieinstitusjoner, over nattingssteder og forsamlingslokaler Brannteknisk saksbehandling med skorsteiner, varmeanlegg og brannfarlige og eksplosive varer. Avdelingen har som i tidligere år fokusert på oppnåelse av målsettingene nedfelt i Balansert målstyring. Målene er i all hovedsak oppnådd. Revisjon Revisjonen ved brannforebyggende avdeling, som ble igangsatt i juni 2009, pågikk i hele 2010 og forsetter i Revisjonen har omfattet en kartlegging av det regelverket som gjelder for tjenesteproduksjonen ved avdelingen, og en påfølgende vurdering av hvorvidt vi tilfredsstiller de enkelte krav. Den påfølgende prosessen med å vurdere, og iverksette korrektive tiltak er igangsatt og er planlagt fullført i løpet av Informasjon Bergen brannvesens informasjonsaktivitet skal være preget av kvalitet, service, tillit og troverdighet. Vi skal være proaktive og gi god informasjon til rett tid. Brannvesenets informasjonsaktivitet styres av vedtatt informasjonsstrategi og årsplan basert på registrering og analyse av det som skjer i Bergen, samt vår oppfatning av innbyggernes informasjonsbehov. Informasjon er et svært viktig virkemiddel i det brannforebyggende arbeidet. Vi vektlegger å formidle de enkle grepene som skal til for å øke brann- og personsikkerheten i betydelig grad. Bergen brannvesen har bidratt med foredrag både internt og eksternt, blant annet for seniorgrupper og skoleklasser i den videre gående skole. Avdelingsleder Anders Leonhard Blakseth På høstparten var informasjonsvirksomheten rettet mot brannsikkerhet i utleieboliger, og særlig overfor studenter. I løpet av 2010 har det blitt utarbeidet informasjonsskriv om feiing og tilsyn på en rekke fremmedspråk. Fra november var vår informasjonsaktivitet rettet mot riktig fyring, blant annet gjennom annonsering, medieoppslag og informasjon på våre nettsider. Vi har også i 2010 hatt fokus på brann sikkerhet for eldre generelt, og hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende spesielt. Her har vi lagt ned et betydelig arbeid i å gi anvendbar informasjon for å bedre brannsikker heten for denne risikogruppen. Vi har faste kampanjer og arrangementer gjennom året: Fremkommelighetskampanjen Holdningskampanjen «Hjelp oss frem» har i 2010 blitt videreført med blant annet tildeling av gule og røde kort og visning av kampanje film på samtlige kinoforestillinger i Bergen i to perioder på seks uker. Temaet fremkommelighet ble også satt på dagsordenen i presse og media gjennom året. Åpen stasjon Åpen stasjon er et publikumsarrangement som avslutter den årlige, landsomfattende brannvernuken. 25. september var nær besøkende innom våre seks brannstasjoner. Kunnskapsløype, tur med brannbil og sprøyting med brannslange er blant aktivitetene denne dagen. Også i år stod interesseorganisasjonen «Burn Camp» for kaffe og kakesalg, og inntektene gikk uavkortet til arbeidet for brannskadde barn. Aksjon boligbrann Røykvarslerens dag 1. desember, markerte første del av årets desemberkampanje. Den landsdekkende kampanjen Aksjon boligbrann ble gjennomført desember, og i Bergen deltok rundt 80 mannskaper fra beredskaps avdelingen og brannforebyggende avdeling for å utføre en enkel sjekk av brannsikkerhet i private bo liger og gi veiledning og informasjon. Målgruppen var eldre over 65 år, som ikke omfattes av det ordinære tilsyn i bolig. Justisminister Knut Storberget deltok torsdag 9. desember sammen med Bergen brannvesen på boligkontroll i forbindelse med Aksjon boligbrann. Fyrverkerikampanjen Informasjonsfilmen vedrørende bestemmelser for bruk av fyrverkeri i Bergen kommune ble i desember måned vist i forkant av alle kinoforestillinger på Bergen kino. Det ble i 2010 besluttet å innlemme brannsmitteområdene i Salhus og på Laksevåg i forbudssonene for bruk av fyrverkeri. Det var ingen branner i 2010 der årsaken kan relateres til fyrverkeri. Seksjon særskilt tilsyn Det er registrert særskilte brannobjekter i Bergen pr I denne bygningsmassen er det i løpet av året utført tilsyn. Tilsynene er gjennomført som ordinære tilsyn, tematilsyn, egenmeldinger, oppfølging av bekymringsmeldinger med mer. Gruppen som fører tilsyn med utesteder, har utført 170 tilsyn i 2010, og er generelt fornøyd med resultatene av disse. En av kontrolldatoene ble gjennomført sammen med andre tilsynsmyndigheter. I førjulstiden ble det gjennomført 25 tilsyn med kjøpesentrene med fokus på fremkommelighet og ryddighet i rømningsveiene. Omsorgsboliger og fredet bebyggelse har blitt fulgt opp i løpet av året. Systemtilsynene med Bergen kommune og Haakonsvern pågår og følges opp i henhold til fremdriftsplanene. Vi har hatt en saksbehandler som har utført tilsyn med samtlige sykehjem i Bergen, noe vi har fått gode tilbakemeldinger på. Vi har i 2010 hatt en tett oppfølging av de største arrangementene i byen, som konserter og messer. Plan- og byggesaker Bergen brannvesen gir uttalelser og merknader til plan- og reguleringssaker, vedrørende adkomst for brannvesenet og slokkevann. Brannvesenet har deltatt på møter og befaringer angående flere nye, store byggeprosjekter i Bergen og på Sotra. Vi har også vært involvert i planleggingen av tilkomst for brannvesenet i forbindelse med de mange anleggsarbeidene som pågår i Bergen. Tunneler Brannvesenet har fulgt opp følgende tunnelprosjekter: Ringveg Vest/Knappetunnelen Ny E-39 Bergen- Os E-39 Eikåstunnelen Sotrasambandet Bybanen Brannvesenet har i tillegg ført tilsyn med vei- og jernbanetunneler, og har deltatt i planlegging og gjennomføring av øvelser i tunneler. Prosjekter Etter brannene i 2008, der flere fredete boder i Skuteviken og Sandviken gikk tapt, har sikring av fredete bygg og tett trehusbebyggelse stått i fokus hos Bergen kommune. I den sammenheng deltar brannvesenet i BraBy-prosjektet og Sikringsprosjektet. Begge er tverrfaglige og bredt sammensatte prosjekter med deltakere fra Hordaland fylkes kommune, Miljøverndepartementet, Statens bygningstek niske etat, Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren. I 2010 er det innhentet anbud for brannsikringsplaner i brannsmitteområde Rosegrenden. Tiltakene som er foreslått vil danne et pilotprosjekt for dette området. Det er videre fokusert på konkrete sikringstiltak i enkeltbygg samt utarbeidelse av sårbarhetskart for brannsmitteområdene. Juridiske og økonomiske virkemidler har blitt belyst gjennom arbeidet, blant annet i forslaget til ny arealdel i kommuneplan for Bergen, der branns mitteområdene er definert som hensynssoner etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. Sikringsprosjektets sluttrapport forventes å foreligge 1. kvartal Saksbehandlingssystem Saksbehandlingssystemet KomTek har vært i full bruk i ca. et år og fungerer tilfredsstillende. Arbeidet med å forbedre og utvikle dette systemet har pågått kontinuerlig gjennom året. Samtlige maler og valgmuligheter i forbindelse med hjemmelsgrunnlag og kommentarer har blitt revidert. Under KomTek-dagene i november meldte Bergen brannvesen seg til å være «pilotkommune» i et prosjekt som tar for seg integrasjon mellom KomTek og BKSAK. Fyrverkeri På grunn av endringer i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff ble samtlige tillatelser til handel med pyroteknisk vare trukket tilbake i brev datert 24. mars nye søknader kom inn, og av disse fikk 79 tillatelse. De aktuelle to salgsdagene var det totalt 77 utsalgssteder hvor det ble gjennomført to uanmeldte kontroller hos hvert av utsalgsstedene. Ved 48 av utsalgene ble det påpekt brudd på forutsetninger i tillatelsen. To utsalg fikk tillatelsen til trukket tilbake med umiddelbar virkning. Farlig stoff Bergen brannvesen har fått inn en stor mengde kvitteringer på innmelding av farlige stoffer. Dette er en følge av den nye forskriften om håndtering av farlig stoff som trådte i kraft 8. juni Den tidligere søknadsplikten om oppbevaring av farlige stoffer gikk da over til meldeplikt av oppbevaring til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Utredning etter spesielle branner Bergen brannvesen iverksetter undersøkelser og utarbeider rapporter etter spesielle branner i Bergen kommune. Hovedhensikten er å lære av hendelsene og ta erfaringene med i videre brannforebyggende arbeid. Det er i 2010 utarbeidet fem sakkyndigrapporter til politiet, og to interne utredninger etter spesielle branner. Rekruttering og bemanning I løpet av året er det foretatt nødvendige ansettelser ved seksjonen. De nyansatte har gjennomgått en intern opplæring i henhold til opplæringsplan, og ytterligere to av våre medarbeidere har gjennomgått den lovpålagte opplæringen ved Norges brannskole. Seksjon feiing og tilsyn Måltallet for 2010 ble for feiing innfridd med 100 % måloppnåelse, og på tilsyn ble 90 % av målene oppnådd. Ved utført tilsyn og feiing er det avdekket avvik, de fleste ved tilsyn. Vi tolker av tallene at flere er bevisste på at røykvarslere til enhver tid er montert og virker som forutsatt. Brannstatistikken viser fortsatt et lavt antall branner i objekter som faller innunder feie- og tilsynstjenesten, og kun to av bygningsbrannene i 2010 kunne relateres til feil og mangler ved pipe eller ildsted. Til tross for en kald vinter i begge ender av 2010 var det også en nedgang i antall skorsteinsbranner fra I forhold til landsgjennomsnittet ligger vi nå 80 % lavere. Bekymringsmeldinger blir fulgt opp som egne saker og kommer inn hele året, men særlig mange på høsten vedrørende studentboliger og hybler. 6 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

6 Brannforebyggende avdeling Bystyret vedtok å redusere feie- og tilsynsgebyret med 7,7 % i 2010, med virkning fra Vrakpant på gamle vedovner Kommunens tiltak med vrakpant for utskiftning av gamle ildsteder ble også i 2010 administrert av seksjon feiing og tilsyn. Det ble utstedt vrakpantbrev på totalt nye utskiftninger av ildsteder pr , og dermed har Bergen kommune totalt gitt kroner i vrakpant til ildsteder. Dette har anslagsvis gitt en reduksjon av svevestøv med om lag 84 tonn. Mer enn 50 % av vedfyrte ildsteder i Bergen kommune er nå rentbrennende. Prosjekt Bergen sentrum Samarbeidsprosjektet med Etat for byggesak og private planer som ble startet opp i 2004, er nå avsluttet da det er utført tilsyn i samtlige planlagte objekter i de tolv definerte områdene. Tilsynet avdekket en del ulovlige bruksendringer, uregistrerte fyringsanlegg og bygg i den tette trehusbebyggelsen med store mangler. Samtlige avvik er fulgt opp og rapport om prosjektet er utarbeidet. Skorsteiner og varmeanlegg Antall ildstedsmeldinger har økt betydelig, men det er utfordringer knyttet til kravet om kvalifisert kontroll på ildstedsmonteringen. Vi arbeider med tiltak for å få til en bedring, og har god dialog med eksterne aktører, fagmiljøet og foretakene i bransjen. Kamerain speksjoner og evaluering etter skorsteinsbranner og branner i fyringsanlegg har ført til klare konklusjoner som er brukt i forbindelse med etterforskning og erfaringsoverføring. Nedgravde oljetanker Det er 2010 sendt ut 500 varsler om tilstandskontroll på nedgravde oljetanker. De påfølgende søknader om dispensasjon som følge av dette, samt dispensasjonssøknader fra å grave opp tanker som er tatt ut av drift, har medført mange befaringer. Befaringer er også foretatt i forbindelse med lekkasjer. Rekruttering og bemanning Vi har gjennom året jobbet systematisk og aktivt for å redusere sykefraværet på seksjonen. En medarbeider sluttet etter oppnådd aldersgrense i Det har blitt gjennomført målrettet rekrutteringsaktivitet, og vi har ansatt en svenn, en feiermester og to nye lærlinger i Feiermester Elisabeth Mikalsen sammen med justisminister Knut Storberget under Aksjon boligbrann 9. desember Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

7 Brannforebyggende avdeling - Tall Feiersvenn 1 Marianne Blomholm i aksjon Tilsyn i særskilte brannobjekt Nattkontroller utesteder Kontroller kjøpesentre 25 Salgssteder fyrverkeri Fyrverkeri kontroller 154 Plan- og reguleringssaker Adkomst for brannvesenet - TEK Slokkevann - uttak for slokkevann Brannteknisk saksbehandling Antall røykløp Antall røykløp Antall tilsynsenheter Antall store anlegg Utførte feiinger Registrerte avvik ved feiing Utførte tilsyn Registrerte avvik på tilsyn Saksbehandling Utsendte dokumenter Purring manglende tilbakemelding Forvarsel om pålegg Pålegg Søknader om nyoppførte skorsteiner Søknad om rehabilitering av skorsteiner Søknader - fyringsanlegg Meldinger- fyringsanlegg Dispensasjon fra utslipp (vedfyrtildsteder) Søknader - brenseltanker Varsel om tilstandskontroll - brenseltanker Dispensasjoner (oljetanker) Fyringsforbud Skorsteinsbranner (pipebranner) Øvrig saksbehandling Vrakpant - Verdibrev sendt Vrakpant - Sendt til utbetaling Prosjekt Bergen sentrum Tilsyn antall bygninger Prosjekt Bergen sentrum - Rapporter sendt Prosjekt Bergen sentrum - Forvarsel om pålegg Prosjekt Bergen sentrum - Vedtak om pålegg Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

8 Beredskapsavdelingen kommelighet for utrykningskjøretøy. Virkemidlene har vært informasjon, utdeling av gule og røde kort på biler som hindrer eller sperrer veien, skilting, parkeringsbøter og merking av «3-meteren» i veibanen. Dette arbeidet videreføres i Brannvernopplæring i skolen Brannvernopplæringen for alle 12-åringene i bergenskolene er gjennomført med god deltakelse. Som følge av svineinfluensa fikk imidlertid ikke alle 6. klassene tilbud om brannvernopplæring som planlagt i Mer enn åringer i Bergen har nå fått brannvernopplæring i skolen siden starten i Opplæringen organiseres av seksjon ressurs og kompetanse og utføres av mannskapene i beredskapsavdelingen. Varabrannsjef Karl Otto Nesdal Avdelingens oppgaver er innen brann- og redningstjeneste, men også en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisnings oppgaver er lagt til avdelingen. Beredskapspersonellet er fordelt på fire brigader, med en minimumsbemanning på 36 mann. Brigadene ledes av hver sin brigadeleder med operativ seksjonsleder som overordnet. Primæroppgaver Ved brann/eksplosjon: livredning brannslokking røyk-, gass- og kjemikaliedykking RITS redningsinnsats til sjøs restverdiredning (RVR) assistanse til Avinor, Håkonsvern, industrivern og nabo kommuner Ulykker/klimabaserte hendelser og nødhjelp: trafikk- og tunnelulykker frigjøring av fastklemte personer redningsdykking overflateredning i elv, vann og sjø klatretjeneste, tau- og høyderedning akuttberedskap ved forurensning på land og sjø ras- og skredulykker/sammenraste bygg bybane- og jernbaneulykker lenseoppdrag på land og i båt restverdiredning (RVR) assistanse til politiet, helse og andre kommuner Andre oppgaver intern og ekstern opplæring øvelser og drift av øvingsanlegg befaringer av bygninger og utrykningsveier linjegang med kontroll av brannhydranter og ventiler brannundervisning i skolene vedlikehold av bygg, anlegg og materiell assistanse ved vannledningsbrudd offentlig flagging vedlikehold av sivilforsvarets materiell. Utviklingen 2010 var i likhet med 2007 og 2009 preget av et uvanlig lavt antall bygningsbranner. 49 bygningsbranner er det laveste tallet som noen gang er registrert i Bergen. First Respondertjenesten med akutt medisinsk assistanse hadde 164 utrykninger i Dette er høyere enn de foregående år til tross for at det ikke foreligger en fornyet avtale med Helse Bergen. Arna distrikt med 87 utrykninger og Åsane med 39 skiller seg ut med et betydelig høyere antall utrykninger enn de andre distriktene. Beredskapsavdelingen har i 2010 hatt fokus på å implementere ny organisasjonsstruktur med nye ledere og fagansvarlige i mange posisjoner. Den nye organisasjonsstrukturen i beredskap reflekterer kravene til en moderne brann- og redningsetat med en spissing av kompetanse på prioriterte fagområder. Innsatsledelse, stabsarbeid og ROS-analyser Bergen brannvesen har også i 2010 deltatt aktivt i implementeringen av Enhetlig Ledelses System (ELS), som alle brannvesen og sivilforsvarsenheter sammen med Kystverket nå er pålagt å ta i bruk. Bergen brannvesen har deltatt på pilotkurs i regi av Norges brannskole/ DSB. Det tek niske utstyret og systemene i 110- sentralen og stabsrommet ved den nye hovedstasjonen gjør det nå mulig å ivareta både lokale og regionale utfordringer for ledelse av og støtte til langvarige og komplekse hendelser. Arbeidet med regionale risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for dimensjonering og prioritering av de ulike tjenestene er videreført i Stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet og ny lov om kom munal beredskapsplikt bekrefter at ROS-analyse som dimensjoneringskriterium blir et krav i fremtiden. Bergen brannvesen har deltatt i flere arbeids grupper knyttet til Fylkes-ROS for Hordaland. Endelig rapport ble ferdigstilt i 2009, og denne har vært lagt til grunn for prioritering av opplæring og øvelser i Høsten 2010 ble det gjennomført en større regional øvelse («øvelse Vestafjell») for 65 deltakere fra fire brann vesen og en rekke andre aktører, der fokus var fire av de prioriterte områdene i Fylkes-ROS «Hjelp oss frem» Fremkommelighetskampanjen «Hjelp oss frem» har vært videreført med god respons i Erkjennelsen om at det hjelper lite med godt utstyr og flinke folk om vi ikke kommer frem gjør at vi siden 2009 har hatt et sterkt og målrettet fokus for å sikre frem- Seksjon for Fagansvar Seksjonen har ti fagansvarlige som representerer strategiske satsingsområder i beredskapsavdelingen: Sikkerhet Kompetanse Samhandling. Røykdykking, brann- og slukketeknikk Området representerer brannvesenets kjernevirksomhet og har hatt høyt fokus i Vi har standardisert infrarøde kamera på alle bilene, og opplæring i bruk av disse har sammen med overtrykksventilering PPV, 4-timers røykdykkerapparater og trening med ulike slukketeknikker vært prioritert. Ras- og tauredning Bergen brannvesens spesialredningsgruppe (BSR) har i 2010 hatt en økende oppdragsmengde, spesielt i nabokommunene. Hendelser de siste årene har ført til økt fokus på ras, skred og utrasing av byggegrunn/infrastruktur. Innhold, kompetanse og utstyr i BSR-gruppen har vært presentert i møter med representanter for Hordaland politidistrikt og Hoved redningssentralen. Det arbeides med kravspesifikasjon for en container med sikringsutstyr, som er tenkt brukt til ulykker som sammenraste bygg, tungbilulykker og Bybane-ulykker. BSR-gruppen og Fjellredningsgruppen til Røde Kors gjennomførte høsten 2010 en god fagsamling med påfølgende felles øvelse. I 2011 vil Bergen brannvesen satse på å tilføre kompetanse på arbeid med frigjøring av personer i sammenraste bygg, og vil i samarbeid med Oslo brann og redningsetat videreutvikle og standardisere nasjonal kompe tanse og utstyr innen urbant søk og redning USAR. Brannsmittestrøk, vannforsyning og fremkommelighet Bergen har flere store utfordringer knyttet til dette fagområdet, og byens utforming er i stor grad preget av tidligere storbranner. Fagområdet og beredskapsarbeidet fordrer stor grad av samhandling med arbeid og prosjekter som brannforebyggende avdeling arbeider med. Fokus har blant annet vært på god tilgang til slukke vann. Det er for tiden omfattende arbeider på teknisk infrastruktur i Bergen. Det bygges nye høykapasitetsvannledninger og bossug som fjerner store deler av brannfarlige bosscontainere fra gatenettet. Dette vil på sikt bedre brannsikkerheten, men det er en utfordring å sikre vannforsyning og fremkommelighet ved ulykker og branner i anleggsperioden. Bered skapsavdelingen har i denne sammenheng hatt løpende dialog med de ulike prosjekt ene og entreprenørene. Det er i 2010 utarbeidet et spesielt undervisnings- og øvingsopplegg for brigadene med fokus på brann i den tette trehusbebyggelsen. Opplegget planlegges gjennomført primo Øvelse Vestafjell ble arrangert av Bergen brannvesen i Vakstad kommune Restverdiredning RVR RVR har videreutviklet kompetansen på bruk av vifter første halvår i Det har vært fagseminar i Arna stasjon med bidrag fra utenlandsk spisskompetanse innen RVR. Den fagansvarlige har ledet en gruppe som har gjennomført testing av nye vifter første halvår, og resultatet ble lagt frem på den årlige RVR-konferansen i Haugesund i mai. Bergen brannvesen disponerer nå vifter som kan drives med egen motor, elektrisk aggregat eller med vanntrykk, og det vurderes å anskaffe høykapasitetsvifter ( m 3 /t) med tanke på bruk i blant annet tunneler og store lagerhaller. Det har vært arbeidet aktivt med å gjøre tjenesten bedre kjent i Hordaland, og responsen har vært god. Den langvarige og kalde vinteren i 2010 førte til betydelig flere oppdrag enn normalt. Samarbeidet nasjonalt fungerer godt og den nasjonale RVR-konferansen er nå tildelt Bergen til våren Redningsinnsats til sjøs RITS Bergen brannvesen har et godt samarbeid med Sjøforsvaret, og har fått mulighet til å øve på brann i skip ved simulatoren i Sjøforsvarets sikkerhetssenter på marinebasen Håkonsvern. Det er kjøpt inn en del nytt utstyr til gruppen, og vi venter på at nye typegodkjente RITS-drakter skal produseres og være klare i løpet av Bergen brannvesen tilstreber å ha tolv utdannede RITS-mannskaper i hver brigade, og det vil derfor være behov for å starte et nytt RITS-kurs i løpet av våren. RITS-gruppen i Bergen brannvesen ble i 2010 sammen med mannskaper fra Stavanger satt i innsats ved brann i cruiseskipet MS Deutschland i Eidfjord. Bergen brannvesen ledet innsatsen og samarbeidet mellom alle involverte fungerte meget bra. Den fagansvarlige har vært delaktig i utarbeidelse av ny læreplan for RITS-mannskaper i Norge, og det er nå opprettet RITS-lag både i Ålesund, Stavanger og Tromsø. Vi deltar aktivt i utviklingen av RITS-tjenesten i Skandinavia, blant annet gjennom deltakelse i Nordisk RITS og Skagex-øvelsen i Tungredning, frigjøring og tunnel 2010 har vært preget av at Bybanen er kommet til Bergen. Bergen brannvesen har hatt et godt samarbeid med Bybanen AS og driftsselskapet Fjord1 Partner. Det har vært flere tekniske utfordringer, men god dialog og høy øvingsaktivitet har gjort at disse har funnet 12 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

9 Beredskapsavdelingen Bergen brannvesen deltar aktivt med å utvikle den skandinaviske RITS-tjenesten Det er kjøpt inn nye gassmålere til fordeling på stasjonene i Laksevåg, Åsane og Hovedstasjonen, og det er anskaffet eksplosjonssikkert lenseutstyr, tetteutstyr, måleutstyr, splashdrakter og verktøy. Det er videre foretatt en oppgradering av opplæringsprosedyrer, beredskapsprosedyrer og undervisningsmaler. sin løsning underveis. Bybanebilen, som også kan kjøre på skinner, er et nytt redskap som vi forventer å få stor nytte av i fremtiden. Det har i 2010 vært arbeidet med spesifisering av utstyr for plassering i en container til bruk ved sammenraste bygg og hendelser der tunge kjøretøy er involvert. Det er et mål at dette utstyret skal være på plass våren «Øvelse Vestafjell» ble arrangert av Bergen brannvesen i Vaksdal kommune høsten Dette var en kompleks IUA-øvelse der farlig gods, frigjøring og akutt forurensning var blant øvingsmålene. Det har vært avholdt tunneløvelser i samtlige brigader, og det arbeides videre med utarbeidelse av objektsyn for jernbanetunneler mellom Voss og Bergen. Nye tunneler på Bybanen og Ringvei Vest har krevd aktiv oppfølging fra Bergen brannvesen. Oljevern og sjøsprøyte Det er i 2010 brukt mye tid på å holde brannbåten BX 2 operativ. Båten er bygget i 1976, er saktegående og krever mye vedlikehold. Det en stor utfordring å få tak i deler, spesielt til de branntekniske komponentene. Mye nødvendig arbeid er utført i 2010 og båten er nå i tilfredsstillende stand. Arbeid med å vurdere fremtidige alternativer er igangsatt. Springeren er et raskt fartøy som blir mye brukt i forbindelse med akutte redningsoppdrag, som støtte for redningsdykkerne og ved brann og redning i fritidsbåter. En rekke nye produkter og ny teknologi for å begrense og stoppe lekkasjer av oljeprodukter og kjemikalier er testet ut i løpet av året. En del av dette utstyret er tatt inn til lager og vil ved utplassering bidra til økt evne til å håndtere akutt forurensning. Farlig gods/kjemikalie- og strålevern I tråd med forutsetningene i det pågående ROS-analysearbeidet konstaterer vi at det i 2010 har vært en økning i transportuhell med farlig gods. Vi har ut i fra arbeidet med analysen fått et godt samarbeid med de største transportørene om en felles plattform for blant annet beredskapsutstyr. Arbeidet med kartlegging og analyse vil danne grunnlag for en målrettet satsing i samarbeid med IUA og berørte aktører. Fagansvarlig for farlig gods har utarbeidet kravspesifikasjon til en container for farlig gods, og var delaktig i å arrangere «Øvelse flyhavari 2010» og farlig gods-seminaret/øvelsen «Øvelse Vestafjell». Redningsdykking og overflateredning Gruppen har i 2010 hatt mange redningsoppdrag i tillegg til en del søksoppdrag for politiet. Det er avholdt et vellykket isdykkerkurs med instruktør fra Oslo brann- og redningsetat. Vi vil i tiden som kommer bruke egne folk til instruktører, og målet er at samtlige redningsdykkere i Bergen brannvesen skal besitte denne kompetansen. Det er avholdt en rekke overflateredningsøvelser med øvrige stasjoner, og vi konstaterer at etaten har fått en betydelig kompetanseheving på dette område. Det har også vært gjennomført et godt elveredningskurs i Vossetraktene denne høsten. Redningsdykkerbåten «Frosken» er en trygg og god båt, men vi har med tiden fått et økende behov for fart og plass til nødvendig utstyr. Det er igangsatt arbeid med spesifisering av en raskere og mer tidsriktig båt. Tidligere gruppeleder for redningsdykkerne har deltatt i en nasjonal arbeidsgruppe som har jobbet med standard for nytt regelverk for redningsdykking i Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT). Samtlige 26 aktive dykkere er nå stasjonert i Sandviken stasjon. Av disse er fire underbrannmestere som fungerer som faste dykkeledere. Akutt beredskap/fremskutt enhet Målet med «Fremskutt enhet» kan beskrives kort med bedre fremkommelighet, kortere responstid og tidligere førsteinnsats. Samtidig vil denne enheten bidra til at resten av styrken «treffer hoppkanten» best mulig. Bergen brannvesen planlegger anskaffelse av en tomannsbetjent brannbil i 2011 en smal bil med kort akselavstand, firehjulsdrift og med stor motor i forhold til vekt. Bilen skal kunne komme raskt frem i trange gater og smau. Det er definert en rekke scenarier der en slik enhet vil kunne ha stor betydning for tidlig innsats. First responder-tjenesten har vært en naturlig del av Bergen brannvesen sitt virke da vi hadde ansvaret for ambulansetjenesten i Bergen. Vi har siden 2008 opprettholdt denne tjenesten i alle seks stasjoner. Nivået er nå blitt lagt på basal livreddende førstehjelp med bruk av defibrillator. Fagansvarlig har bidratt til at alle operative mannskaper årlig blir sjekket ut av interne NRR godkjente instruktører i DHLR. I tillegg er det tett samarbeid med seksjon ressurs og kompetanse for å etablere et hensiktsmessig verktøy til å registrere og vedlikeholde kompetanse for de ulike fagområdene i etaten. Seksjon ressurs og kompetanse Seksjonen består av en seksjonsleder, en ressurskoordinator, en kompetansekoordinator og en kursmedarbeider til booking og koordinering av ekstern undervisning. Hovedoppgavene er å bistå i ledelse av beredskapsavdelingen, gjennom ressursdisponering av de ca 200 ansatte ved avdelingen, sørge for vedlikehold og kompetanse tilføring samt administrere ekstern kursvirksomhet. Seksjonen er også representert i flere samarbeidende prosjekt vedrørende øvelser regionalt og nasjonalt. Bybanens ankomst til Bergen har preget året 2010 også for Bergen brannvesen Intern opplæring Det har vært arrangert en rekke kurs internt og i regi av Norges Brannskole for egne ansatte. Bergen brannvesen har hatt deltakere på følgende kurs: Beredskapsutdanning trinn 1, 2 og 3 Grunnkurs Elveredningskurs Pensjonistkurs Instruktørkurs Kjemikalievernkurs NBSK 110-kurs Forebyggende kurs Alarmsentraloperatørkurs Feie- og tilsynskurs ved NBSK i Tjeldsund Standplasslederkurs BSR-gruppen HMS-kurs Lederutviklingskurs Truck, kran og løft Bilhenger C1 Grunnleggende brannvern og førstehjelp Førerkode 160 kurs Feierlærlingene har blitt opplært og veiledet av feie- og tilsynsavdelingen etter loven om fagopplæring. Ekstern opplæring Følgende eksternundervisning er gjennomført i 2010: Beredskapsutdanning trinn 1 for Norges Brannskole Kurs i skogbrannslokking for frivillige organisasjoner Grunnleggende brannvern og førstehjelp Sikkerhetsopplæring av medlemsbedrifter samarbeidsavtalen med HMS-senter Kompe tansebevis for utrykningskjøring, førerkortkode 160 (forberedelser) Maritime kurs for cruiserederi Offshore-relaterte kurs i henhold til OLF i samarbeid med andre kompetanseleverandører Andre gjennomførte aktiviteter Seksjonen har igangsatt prosjekt med opparbeiding av øvelsessenter ved hovedbrannstasjonen. Prosjektet ventes fullført i løpet av våren Revisjon av øvelseskatalog og integrasjon med lærings system og personellsystem Helikopterutsjekk (RITS, dykkere og BSR-gruppen) Hamlagrø - skredøvelse Jordingskurs Seksjonen har gjennomført planlagte aktiviteter og har en hatt meget positiv utvikling. 14 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

10 Beredskapsavdelingen Ressursoversikt Beredskap - Bemanning og plassering Hovedbrannstasjonen 5 - mannskapsbil 8 - mannsk./farlig GODS bil 30 - brigadeleder 31 - vakth. sjef 32 - varabrannsj brannsjef 83 - røykdykkerbil mannskapsbil (res. 1) mannskapsbil (res. 2) mannskapsbil (res. 3) 53 - redningsbil 75 - lastebil 27 - Vanntankbil - løsplan 62 - Høyderedskap brann og redningsbåt BX2 - brannbåt Arna brannstasjon RVR 7- mannskaps- / redningsb restverdibil 25 - stasjonsbil Fana brannstasjon 3 - mannskaps-/ redningsb vanntankbil 52 - BSR redningsbil Fra «øvelse flyhavari» på Kristianholm vinteren 2010 ATV - brann og redning 26 - Stasjonsbil Skogbr. tilh. Seksjon drift og vedlikehold Seksjonen har hatt et meget høyt aktivitetsnivå i året som har gått med oppgaver som spenner fra lyspærer, flagg, punkterte hjul, teknisk drift av materiell og bygninger, til å lage rammeavtaler. Det har i år også vært mange henvendelser fra eksterne som ønsker å leie brannutstyr med mer I forbindelse med bygging av ny skole og basseng på nabotomten til hovedbrannstasjonen, har det vært løpende kontakt mellom utbygger og Bergen brannvesen med hensyn til tilkomstvei og parkering. Ansvaret for daglig drift av røykdykkerverkstedet er også lagt under seksjon for drift og vedlikehold. Anskaffelser: Bybanebil Krokløftbil med vanntank og One Seven lettskumsystem Container for sammenraste bygg Klimacontainer Tredemøller Laksevåg brannstasjon Sandviken brannstasjon 1 - mannskaps-/ redningsb vanntankbil 66 - høyderedskap 23 - stasjonsbil gummibåt Andre aktiviteter: Salg av høyderedskap bil 69, VW ambulanse og Volvo V70 Skallsikring av Bergen hovedbrannstasjon Etablering av nye prosedyrer ved røykdykkerverksted. Oppgradering av kompetansen til mannskapene på røykdykkerverkstedet. Inngåelse av vinterdriftavtale (brøyting og salting) for alle brannstasjonene. Deltagelse i prosjektgruppe for ny tilkomstvei til Fana brannstasjon. Oppgraderinger og vedlikehold ved flere av bistasjonene. Oppstart av arbeid med miljøsertifisering av alle stasjonene i tråd med føringer fra Bergen kommune. Åsane brannstasjon 16 - mannskapsbil 67 - høyderedskap 24 - terreng pick up 89 - Redningsdykkere 2 - mannskaps-/ redningsb vanntankbil 63 - Høyderedskap FR - Redningsdykkere 80 - stasjonsbil Skogbr. tilh. 16 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

11 Tall og statistikk Fordeling av oppdrag Stor brann Brann i skog/kratt Bilbrann Bygningsbranner i Bergen kommune 2010 Totalt antall oppdrag - brann Brann i skorstein Annen brann Bygningsbranner i Bergen - perioden Brannhindrende tiltak Trafikkulykke Vannskade Annen assistans Akutt forurensning First responder Bergen brannvesen mottok unødige alarmer i 2010 Den nye bybanebilen (forrest) og den nye krokløftbilen, her med vanntankcontainer 18 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

12 Alarmsentral brann Hordaland IKT Avdelingsleder Cato Larsen IKT-leder Rune Rosenvinge Alarmsentral brann Hordaland (110-sentralen) håndterer aksjo ner tilknyttet brann og ulykker. Avdelingen vurderer og formidler behov for redningsdykkere, assistanse ved farlig gods eller restverdiredning, vannsper ring eller redningsbil, samt videreformidler nødmeldinger utenom Hordaland fylke. 110-sentralen dekker 30 kommuner med i alt 58 brannstasjoner, samt en del depoter. Ved begynnelsen av 2010 soknet ca innbyggere til 110-sentralen. Av disse var ca innbyggere i Bergen kommune og de resterende var ca innbyggere fra kommunene i Hordaland samt Solund og Gulen kommuner i Sogn og Fjordane. Året 2010 var et normalt driftsår for 110-sentralen, og både lokaliteter og utstyr har svart til forventningene. Ved utgangen av 2009 leverte IKT-avdelingen et nytt komplett rapporteringsverktøy til bruk for Bergen Brannvesen og 110-sentralen. Dette ble implementert ved 110-sentralen , og vil bli hoved verktøyet for rapportskriving i årene fremover. Dette gjelder for samtlige kommuner tilknyttet 110-sentralen. IKT-verktøy I tillegg til det nye rapporteringsverktøyet har brannvesenets IKTavdeling også i 2010 levert applika sjoner og annet utstyr, som er en nødvendighet for 110-sentralen: Drift av kartverk, statusmeldinger i biler, rapportverktøy, telefoni og serverpark i tillegg til det nye rapporteringsverktøyet. Utfasingen av ISDNPak ble utført med leverandør av ny løsning for utalarmering Hordaland. Transportnettet er dermed lagt om fra analog/isdn bærer til IP med GPRS/SMS som backup. Bemanning Mannskapene ved 110-sentralen arbeider under en helkontinuerlig skiftordning som går over fem uker. Sentralen er bemannet med en vaktkommandør og to opera tører pr. vaktlag, samt avdelingsleder på dagtid. I tillegg kommer personell som har teknisk vakt, basert på 24 x 7 drift året rundt. 110-sentralen har også et års verk på dagtid som arbeider opp mot våre alarmkunder. Nøkkeltall Nye alarmkunder: telefoner: Utalarmering Bergen: Utalarmering Hordaland: Ved utgangen av 2010 var alarmkunder tilknyttet vår sentral. Dette er en økning på 50 nye kunder fra året før. Denne nye kundegruppen er sammensatt av samtlige kommuner som ligger inn under 110-sentralen. Organisering og samarbeid 110-sentralen har et brukerutvalg bestående av brannsjefer fra deltakerkommunene. Det var avholdt seks brukermøter i sentralen har nå reviderte avtaler med samtlige 29 kommuner som sokner til sentralen. I fjor videreførte vi avviksrapporteringssystemet for deltakerkommunene, slik at samtlige avvik blir dokumentert mot 110-sentralen og den enkelte kommune. I 2010 ble tre fellesmøter avholdt med andre nødsentraler , og sentralens operatører var med på en rekke besøk i nabokommunene i forbindelse med implementeringen av det nye rapporteringssystemet. Sentralen deltok også ved en rekke øvelser i de enkelte kommunene. Bergen brannvesen overtok driften av Nasjonalt ressursregister «NARRE» og vil drifte dette videre for Hordaland. Dette ble tidligere utført ved CMR - Christian Michelsen Research AS. 110-sentralen drifter også alarmeringsutstyret for Hordaland kommuner, samt utfører diverse feilrettinger i den enkelte kommune. 110-sentralen formidler en del utrykninger som kommer fra vaktselskaper. Her venter vi på en avklaring vedrørende samarbeidsavtaler for fremtiden. IKT-avdelingen har sine oppgaver innen IT, teknikk og kommu nikasjon. Avdelingen står for forvaltning, sikkerhet, drift og vedlikehold av brannvesenets IKT-systemer. Brannvesenets nettverk omfatter ip-baserte nett for hovedbrannstasjonen på Lungegårdskaien, fem lokale bistasjoner i Bergen og 27 stasjoner i Hordaland tilknyttet Alarmsentral brann Hordaland. Avdelingen har for tiden seks ansatte og et årsvikariat. Utstyr- og systemoversikt Fysiske servere: 12 Virtuelle servere: 23 Databaser: 18 Nettverk noder: 28 Nettverk segmenter: 19 Stasjonære pc-er: 148 Bærbare pc-er: 71 Systemer: 70 Telefonsentraler: 3 Basestasjoner: 5 VHF-radioer: 60 VHF-radioer bilmontert: 50 Røykdykkerradioer: 50 Flåtestyringsterminaler: 29 IKT-strategi Det er utarbeidet en IKT-strategi for perioden Strategien er gjennomgått og vedtatt av brannvesenets toppledelse. Fagforeningene er informert. Arbeidet med operasjonalisering av planen starter i Sentralt i dette arbeidet står fire lokale «emnegrupper» samt opprettelse av lokale IKT-ressurser på de operative avdelingene (IKT-koordinatorer). IKT-sikkerhetsrevisjon 2010 er andre året det blir avholdt en IKT-sikkerhetsrevisjon i etaten. Fokus gjennom året har vært på styrende dokumenter, slik som ISMS (Information Security Management System) og en ny IKT-strategi. Det er også blitt utført en begrenset risiko og sårbarhetsanalyse for kritiske systemer. Korrigerende tiltak på en del mangler, som ble påpekt i fjorårets revisjon, er også utført. Brann vesenet har i løpet av året inngått avtale med revisjonspartner som vil bistå oss ved de neste års revisjoner. Sikkerhetsoppdateringer Sikkerhetsoppdateringer av pc-er og servere ivaretas nå av en intern tjeneste. Dette gir driftspersonell bedre kontroll med status på etatens maskinpark, og gir mulighet for å iverksette tiltak på kortere varsel ved behov. Oppgradering av bistasjonsnett og infrastruktur Bistasjonsnettet har generelt blitt rustet opp i Båndbredden mellom hovedbrannstasjonen er blitt doblet. Dette var en oppgradering en så seg nødt til å gjennomføre i påvente av ny rammeavtale for transportnett. Alt endepunktutstyr er blitt plassert i låsbare skap, og de samme skapene er også utstyrt med overspenningsvern og nødstrøm (UPS). Det har også blitt gjort en større jobb rundt oppgradering av bistasjonskabling, hvor alle nettverkspunkter nå ligger i lukkede kabelgater med veggmonterte nettpunkter. Applikasjonsportal IKT-avdelingen har i løpet av året rullet ut applikasjonsportalen til samtlige ansatte i brannvesenet. Applikasjonsportalen tilbyr sømløs integrasjon mot etatens fagsystemer, e-post og Bergen kommune. Alle passord og pålogginger blir håndtert av portalen. Portalen fremstår som et homogent grensesnitt for bruker, uavhengig av om vedkommende går inn på løsningen lokalt eller eksternt. Portalen fungerer også som motorvei for å kunne tilby alle ansatte i Bergen brannvesen en hjemmekontorløsning. PA-styring (annonsering av alarmer) Som et steg i modernisering av varslingen for Bergen, ble utalarm ering (Call out) flyttet fra proprietær hardware til software (Windows). Dette gir oss muligheten til automatisk logging av utalarm eringer og dermed automatisk import av kildedata til logg. IP-nettverk Hordaland Med bakgrunn i utfasingen av ISDNPak og forprosjektet som ble gjort med leverandør av ny løsning for utalarmering Hordaland, ble transportnettet lagt om fra analog/isdn bærer til IP med GPRS/ SMS som backup. Den nye løsningen ble utformet slik at omleggingen kunne gjøres transparent for brukerne. Som et resultat har vi nå konvertert utalarmeringsløsningen for 27 lokasjoner i tillegg til 110-sentralen. 20 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

13 Personal Modernisering av nødnett (EMOD) For å få en oversikt over sambandsdekning i Bergen og omegn har Bergen brannvesen igangsatt feltstyrkemålinger på nødsambandet. Denne målingen gjøres av beredskapsstyrken, som avleverer resultatene til IKT. Resultatene vil gi oss et bilde over hvor eventuelle tilleggsinvesteringer på basenettet bør gjøres. Rapporten vil også kunne benyttes i forhold til en eventuell utbygging av nytt nasjonalt nødnett, hvor man er lovet tilsvarende eller bedre dekning enn det dagens nødsamband har. På sikt vil påfølgende målinger kunne vise endringer i dekningsgraden, og dermed gi muligheten til å være proaktiv i forhold til utbedringer. Bybane 110-sentralen har fått tilgang til medlytt på Bybanens TETRA-samband, og vil nå selv kunne tilegne seg informasjon om en eventuell hendelse på Bybanen. Det er også opprettet «hotlines» mellom 110-sentralen og Bybanens vaktsentral for å sikre tettest mulig samarbeid, samt kortest mulig responstid mellom de respektive sentralene ved en eventuell hendelse. Flåtestyring I tillegg til de vanlige flåtestyringsterminalene ser man nå en rask utbredelse av TransPos Navigate-terminaler. Dette er en rimeligere variant av den klassiske flåtestyringsterminalen. Løsningen baserer seg på vanlige GPS-terminaler for bil. Løsningen har meget godt tatt i mot de fleste kommuner i Hordaland. Personalavdelingen er en serviceavdeling for hele etaten, og teller seks personer med arbeidsoppgaver innenfor lønn, regnskap, sekretariat og personal. HMS Sykefraværet for Bergen brannvesen lå i 2010 på 5,8 %. For brannvesenet sett under ett er dette tilfredsstillende, men enkelte avdelinger har fortsatt for høyt sykefravær. Bergen brannvesen fortsatte i 2010 de tiltak som var satt i gang for å redusere sykefraværet. Nyansettelser I løpet av 2010 ble det ansatt en rådgiver for anskaffelser og kvalitet på plan- og økonomiavdelingen, og en IUA-rådgiver for Bergen region (Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensning) i beredskapsavdelingen. Det er videre ansatt to ingeniører på seksjon for særskilt tilsyn på brannforebyggende avdeling, en ressurskoordinator og en kompetansekoordinator og en fagarbeider/mekaniker i beredskapsavdelingen. 15 ferdig utdannede brannkonstabler ble ansatt i beredskapsavdelingen våren Disse var klar for tjeneste i brigadene før sommerferien. I tillegg er det rekruttert to nye lærlinger i feierfaget. I tillegg til nyansettelsene har det vært en del ansatte som har fått nye funksjoner og stillinger innad i Bergen brannvesen (en fører på sjøsprøyten, to stabsfunksjoner på brannforebyggende avdeling, to feiermestre, to feiersvenn 1 og en svenn på seksjon feiing og tilsyn, tre stasjonsledere, to alarmoperatører, samt brannmestre og underbrannmestre). Tariff Våren 2010 ble det brudd i det sentrale lønnsoppgjøret i Norge og en rekke arbeidstakere i kommunal sektor ble tatt ut i streik. Seksjon feiing og tilsyn ble særlig hardt rammet da Fagforbundets medlemmer streiket i Bergen brannvesen. For første gang hadde Bergen brannvesen fullmakt til å føre lønnsforhandlinger for ansatte i kapittel 5 selv. Lønnsforhandlingene som var planlagt til juni, ble på grunn av streiken utsatt til september. Det ble inngått protokoll med de fire aktuelle fagforeningene. I oktober gjennomførte Bergen kommune lokale 4A1 forhandlinger og Bergen brannvesen deltok i kommunens forhandlingsutvalg. Det ble oppnådd enighet med Fagforbundet, men det ble brudd med DNMF. I desember ble det oppnådd enighet med også denne fagforeningen. Personalleder Tor Svindland Lønn I året som gikk ble det utbetalt lønn inkl. pensjon og ar beidsgiveravgift med til sammen kr ,- Pensjonerte 2010: Sluttet: Knut Hosøy 16. februar Atle Johan Jakobsen 31. mai Rolf Eide 31. mai Ole Gunnar Haugland 7. juli Per Hamre 31. mai Jan Ove Brakstad 30. juni Svein Drotningsvik 31. oktober Johan Helge Holgersen 30. juli Rune Rød 31. oktober Harald Wisnes 31. desember Ernst Waldemarsen 1. januar 2011 Karl Ove Helle 11. januar Pensjonister som er avgått ved døden i 2010 Steinar Rise, april Rolf Søraa, oktober Paul Heldal, desember 25-årsjubilanter Torgeir Dagestad, Arne Heggertveit, Åge Færestrand, Helge Samuelson, Frank Kristiansen, Truls Holte, Rune Foss Olsen, Sigbjørn Villanger, Ronny Smistad, Ivar Lund, Bjarte Arnesen, Rune Hovlandsdal, Stig- Tore Tetler, Jan Helge Thorsen, Kjetil Tufte, Tom Berentsen, Gudmund Konglevoll, Arne Rikstad og Terje Moldestad. 22 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

14 Personell på de respektive avdelingene Personell i beredskapsavdelingen vakttjeneste Brannsjef Informasjon Informasjonsrådgiver Plan og økonomi Rådgiver Rådgiver C. Reed Larsen H. Eidsnes T. S. Sommerlade F. Loftaas Personal Personalleder T. Svindland 1. konsulent F. Blomdal 1. konsulent A. G. Taranger Saksbehandler 1 B. S. Brattetveit Saksbehandler 1 A. Mehus. Sluttet 22/11 1. sekretær B. Lie Brannforebyggende avdeling Leder Senioringeniør Branningeniør Seksjon særskilt tilsyn 13 Leder - overbrannmester Branningeniør Branningeniør Branningeniør Branningeniør Branningeniør Branningeniør Branningeniør Seksjon feiing og tilsyn Leder - overfeiermester Overfeiermester Feiermester Feiermester Feiermester Distrikter: Årstad: Fana: Sentrum/Sandviken: Laksevåg: Arna: Åsane: A. L. Blakseth B. Næs S. Kjellerød A. Nessen E. Tufte K. M. Steinsbø F. Tufte T. Hille T. Erichsen A. Rødberg A. Vermedal T. Landås Å. Færestrand O. Steffensen M. Løseth E. Markhus R. Ø. Mortensen K. Ervik S. Lahooti M. Husdal J. Å. Davanger S. Marøy T. Grindheim L. Hernebäck T. Valskog H. Grindheim E. Mikalsen C. Johnstad + feiere G. Torgersen + feiere E. Fikse + feiere P. Skarsvåg + feiere L. Midtun + feiere K. Brandsdal + feiere IKT-avdeling IKT-leder: Fagkonsulent Dataingeniør Datakonsulent Dataingeniør Fagarbeider Alarmsentral brann Hordaland Leder/ Vaktkommandører: Brannmester Brannmester Brannmester Brannmester Brannmester Fagarbeider Beredskapsavdeling Varabrannsjef - avdelingsleder: Driftsleder Ingeniør Seksjonsleder fagansvarlige Seksjonsleder drift og vedlikehold Driftskoordinator Teknisk koordinator Bil- og materiellkoordinator Materiellkoordinator Fagarbeider/mekaniker Seksjonsleder ressurs og kompetanse Ressurskoordinator Kompetansekoordinator R. Rosenvinge P. Jacobsen S. O. Haarberg M. Arthur W. Hamre A. Rasmussen C. Larsen Budsjetterte årsverk pr Ansvarsted Administrasjon og IT 13, Sivilforsvaret 1, Brannforebyggende avdeling, seksjon særskilt tilsyn 25, Feiing og tilsyn Beredskap, inkl. intern/ekstern opplæring 196, Tillitsvalgt/vernetjeneste 0, Alarmsentral brann Alarmtjenester 1,00 Sum 282 M. Skodvin + operatører R. Wigum + operatører T. Nerås + operatører T. Jargren + operatører G. Bøe + operatører K. A. Helland Johannessen K. O. Nesdal S. Drotningsvik (sluttet 31. oktober) D. I. Fjeldberg T. Kallekleiv F. Bødtker L. Brakstad B. O. Mårstig T. Skjeldal J. Skår T. Halland L. Linde P. Bårdsen V. Aslaksen I tillegg har Bergen brannvesen syv lærlinger på seksjon feiing og tilsyn. Brigade A Brigadeleder overbrannmester Frode Bruknapp Hovedstasjonen Brannmester K. O. Christophersen Brannmester (BXII - dekk) R. Tveranger Brannmester (BXII - maskin) G. Breivik Arna stasjon Brannmester M. Alvheim Fana stasjon Brannmester/stasjonsleder A. Jacobsen Laksevåg stasjon Brannmester D. Blindheim Sandviken Brannmester R. Olsen Åsane Brannmester J. A. Haugstad Brigade B Brigadeleder - overbrannmester Per Wilhelmsen Hovedbrannstasjonen Brannmester K. Hegdal Brannmester (BXII - dekk) K. Vika Brannmester (BXII - maskin O. J. Hartvigsen(P) vikar: Å. Lie Arna stasjon Brannmester M. Alvheim Fana Brannmester J. H. Alver Laksevåg Brannmester/stasjonsleder K. Slengesol Sandviken Brannmester N. Sekkingstad Åsane Brannmester B. Sebak Brigade C Brigadeleder - overbrannmester Kenneth Baustad Hovedstasjonen Brannmester K. G. Jacobsen Brannmester (BXII - maskin) A. Skaatun Brannmester (BXII - dekk) A. Wickmann Arna stasjon Brannmester: J. I. Wilhelmsen Fana Brannmester G. Thorstensen Laksevåg Brannmester J. Sundberg Sandviken Brannmester B. Størksen Åsane Brannmester O. Haugland Brigade D Brigadeleder - overbrannmester Kristian Nordanger Hovedstasjonen, Brannmester R. Sunde Brannmester (BXII - dekk) K. O. Solheim Brannmester (BXII - maskin) J. H. Thorsen Arna stasjon Brannmester/stasjonsleder E. Waldemarsen Fana Brannmester Ø. Stegen Laksevåg Brannmester I. Milde Sandviken Brannmester/stasjonsleder E. Espelid Åsane Brannmester/stasjonsleder Ø. Konglevoll Alle brigader ved alle stasjoner har stasjonsbemanning i tillegg til brannmestre/stasjonsleder Fagansvarlige Redningsdykking og overflateredning: Ras og tauredning: Røykdykking, brann og slukketeknikk: Brannsmittestrøk, vannforsyning og framkommelighet: Akuttberedskap, framskutt enhet, first responder: Oljevern og sjøsprøyte: Farlig gods/kjemikalie- og strålevern: Redningsinnsats til sjøs RITS: Restverdiredning: Tungredning, frigjøring, tunnel: F. Åstveit K. Bahus O. Solberg K. C. Milde T. Kristoffersen K. Solheim J. H. Thorsen J. Taule M. Selle J. Davidsen 24 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

15 Plan og økonomi Rådgiver Frode Loftaas har hatt fagansvar for økonomi, herunder blant annet budsjett og økonomiplan, regnskap og funksjon som brannvesenets kontaktledd mot byrådsavdelingen i økonomispørsmål. I tillegg til det økonomiske fagansvaret er Loftaas ansvarlig for lederutviklingsprogram for 32 mellomledere og nøkkelpersonell, han er sekretær i brukerutvalget for 110-sentralen, er involvert i flere prosjekter og har diverse administrative oppgaver. I 2010 ble det på plan og økonomi ansatt en rådgiver for anskaffelser og kvalitet, som rapporterer til Frode Loftaas. Rådgiver Frode Loftaas Driftsregnskap 2010 (alle tall i tusen kroner) Beredskap 110-sentralen Forebyggende 13 Feiing og tilsyn Sivilforsvaret Andre poster TOTALT Regnskap Budsjett Differanse Regnskap Budsjett Differanse Regnskap Budsjett Differanse Regnskap Budsjett Differanse Regnskap Budsjett Differanse Regnskap Budsjett Differanse Regnskap Budsjett Differanse Netto lønn (= lønn + avsatt til fremtidige pensjoner + arbeidsgiveravgift - refunderte sykepenger - refunderte utgifter til svangerskapspermisjon) (69) Andre driftsutgifter (2 524) (100) (2 698) (71) (4 958) SUM DRIFTSUTGIFTER (1 473) (225) (71) (341) SUM DRIFTSINNTEKTER (12) (0) SUM DRIFTSREGNSKAP (1 258) (8 306) (8 008) Investeringsregnskap 2010 (alle tall i tusen kroner) Beredskap 110-sentralen Forebyggende 13 Feiing og tilsyn Sivilforsvaret Andre poster TOTALT Regnskap Budsjett Differanse Regnskap Budsjett Differanse Regnskap Budsjett Differanse Regnskap Budsjett Differanse Regnskap Budsjett Differanse Regnskap Budsjett Differanse Regnskap Budsjett Differanse Investeringer Avsetninger til fond SUM INVESTERINGSUTGIFTER Inntekter (9) (8) Bruk av fond Overført fra driftsregnskapet SUM INVESTERINGSINNTEKTER (0) NETTO INVESTERINGSREGNSKAP Tas med til 2011 for investeringer i: Tas med til 2011 for investeringer i: Tas med til 2011 for investeringer i: Tas med til 2011 for investeringer i: Tas med til 2011 for investeringer i: Tas med til 2011 for investeringer i: Biler Biler Biler Biler 685 Biler 0 Biler IKT 510 IKT 609 IKT IKT IKT 0 IKT Annet 90 Annet Annet Annet Annet 0 Annet 90 TOTALT TOTALT 609 TOTALT 1300 TOTALT 685 TOTALT 0 TOTALT Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

16 Oversikt - biler og båter pr NR. REG. NR. MERKE ÅR P MRK DRIFT Mannskapsbiler 1 SU Scania P L Brann/redning 2 500l vann 2 RA Scania P Å Brann/redning 2 500l vann 4x4 3 KF Mercedes Atego 2000 F Brann/redning 2 500l vann 4x4 5 SU Mercedes 1328F 2007 H Brann/redning 2 500l vann 7 SU Renault 2006 A Brann/redning 2 500l vann 4x4 8 RA Scania P H Brann/forurens l vann 400l skum 9 KJ-7063 Mercedes H Brann 1 200l vann reserve 16 RA Mercedes 1328f 2005 S Brann 2 500l vann 200l skum. 17 RA-4264 Mercedes H Brann 800l vann opplæringskontoret/reserve. 19 RA-7819 Mercedes H Brann/redning 2 500l vann 4x4 - reserve Vanntankbiler 20 KF Volvo F Å l vann 22 KF Volvo F L l vann 27 SU82623 MAN TGS 2010 H Krokløftbil 8500 l vann l skum + One Seven 29 RA-8644 Volvo FM F l vann l skum Høyderedskap 61 Ureg. Manitou 2008 H Høyderedskap 20 m 4x4 62 SU Scania P H Bronto høyderedskap 32 m 63 KJ-7150 Scania P H Bronto høyderedskap 32 m 66 ST-6486 Scania P Å Simon høyderedskap 23,6 m 67 SV-7052 Volvo FL S Simon høyderedskap 23,6 m NR. - REG. NR. MERKE ÅR P MRK DRIFT Lastebiler, stasjons- og varebiler 21 TA-3207 Yamaha 2006 F ATV m/tilhenger 4x4 28 SU Citroen Berlingo 2005 F Varebil 51 ST Volvo V H Bilpool/kjøreopplæring 52 RA Mercedes Sprinter 2009 F Spesialredningsgruppe 4x4 53 SU Mercedes Unimog 2010 H Brann/ Redning /Bybanebil 4x4 56 ST Ford Transit 2006 H Ressurs & Kompetanse minibuss 60 ST Toyota Hi-Ace 2004 H Sivilforsvaret 70 ST Toyota Corolla 2003 H Bilpool 71 ST Toyota Corolla 2001 H IKT Teknisk vakt 72 ST Toyota Land Cruiser 2001 H 110-Sentralen 4x4 73 SR Man Siv. Sivilforsvaret lastebil m/kran 75 SU MAN TGL H Lastebil m/kran 76 ST Toyota Corolla 2001 H IKT 77 ST Toyota Corolla 2003 H Bilpool 78 RA Mercedes H RVR (Restverdiredning) 80 ST Toyota Rav 2001 H First responder 4x4 81 ST Toyota Corolla 2003 H Driftskoordinator 83 RA Mercedes H Røykdykkerbil 84 ST Mercedes H Lukket varebil m lift. 86 ST Toyota Hi-Ace 2001 H Ressurs & Kompetanse 87 ST Toyota Corolla 2003 H Bilpool 89 SU Ford E S Redningsdykkere 91 SU Toyota Hi-Ace 2008 H Res.Spesialredning/redningsdykkere. 4x4 98 SR VW Transporter 1997 F Linjegang Små brannbiler 23 ST Toyota Land Cruicer 2002 L Varebil 4x4 24 ST Toyota Hi-L 2003 S Pickup 4x4 25 ST Toyota L-C 2001 A Varebil 4x4 26 SP Toyota L-C 2001 F Varebil 4x4 Kommandobiler 30 ST Toyota Land Cr H Brigadeleder 4x4 31 SU Nissan X-T 2007 H Vakthavende 4x4 32 SU Nissan X-T 2007 H Varabrannsjef 4x4 35 RA Merc. ML H Brannsjef 4x4 Båter BX2 Sjøsprøyte 1975 H/Sukkerhusbryggen FR Dykkerbåt Targa S/Ludebryggen BR Brann/redn. Springer H/Hovedbrannstasjonen Feie- og tilsynsbiler 33 ST Citroen Berlingo 2005 H 34 SU Citroen Berlingo 2005 S 36 ST Citroen Berlingo 2005 A 37 ST Citroen Berlingo 2005 F 38 ST Citroen Berlingo 2005 L 39 SU Citroen Berlingo 2005 Å 90 SU Toyota Corolla 2006 H Tilsyn 92 ST Toyota Hi-Ace 2001 L Kombi 4x4 93 ST Toyota Hi-Ace 2002 H Kombi 4x4 94 SU VW Transporter 2006 F Varev. 4x4 96 ST Toyota Hi-Ace 2004 A Kombi 4x4 99 ST Toyota Hi-Ace 2000 Å Kombi 4x4 100 EL-1524 Buddy 2006 H Tilsyn 101 SU Toyota Hi-Ace 2008 H Varev. 4x4 102 SU Toyota Hi-Ace 2008 H Varev. 4x4 P=Plassering 28 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

17 Ombudene i Bergen brannvesen Hovedverneombudet Mars tiltrådte jeg offisielt vervet som hovedverneombud i etaten, et verv med mange spennende utfordringer og oppdrag. Det har vært en rekke nye oppgaver i Bergen brannvesen i 2010, spesielt knyttet til nytt utstyr som krokløftbil og bybanebil. Det har krevd mye opplæring og arbeid av mannskapene fra både Fana brannstasjon og hovedbrannstasjonen for å komme i mål til bybaneåpningen 22. juni. Krokbilkonseptet har dette året gått med vanntank, one-seven-aggregat og vannpumpe. Containere med annet utstyr skal komme i løpet av 2011, og også her er det viktig å planlegge den nødvendige opplæring i bruk av utstyret. Femten nye brannkonstabler er blitt ansatt i beredskapsavdelingen dette året, og tilbakemeldinger tyder på at de har funnet seg vel til rette i sine respektive brigader. Vi har et høyt fokus på HMS i Bergen brannvesen - det er viktig at alle har en trygg og sikker arbeidsplass, og et godt arbeidsmiljø. HMS-håndboken er for tiden til revidering. For å ivareta det gode arbeidsmiljøet er det viktig med en god informasjonsflyt mellom ledelse og arbeidstakere. Deltakelse i viktige prosesser gjennom tillitsvalgte og hovedvernombud skal sikres i tråd med arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere mange rettigheter, men også plikter. I brannvesenet gjelder først prinsippet «snakk med din nærmeste leder», og deretter informer gjerne verneombudet i ditt verne område. Dette prinsippet ønsker vi å videreføre. Rapportering av avvik og uønskede hendelser Uønskede hendelser rapporteres i systemet «Crescendo» for er faringsoverføring og forebygging av nye hendelser. Vi har økt rapporteringen i 2010, men vi har et forbedringspotensiale på oppfølging av de registrerte hendelsene. Verneutstyr Arbeidsgiver er ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet, og at nødvendig opplæring blir gitt. Arbeidstaker på sin side har plikt til å følge instrukser om bruk av verneutstyret fra arbeidsgiver. Vernerunder Vernerundene har blitt utført i henhold til plan. Det er meldt om ulike behov og utfordringer fra forskjellige avdelinger, seksjoner og stasjoner. Enhetene lager prioriteringslister, og er i løpende dialog med driftsleder som tar stilling til hvorvidt og hvordan behovene kan innfris. Det har vært avholdt to verneombudsmøter i Verneombudene Bergen Brannvesen har hatt følgende verneombud i 2010 Hovedbrannstasjonen: Rolf Standnes (HVO) Hovedbrannstasjonen 3. etasje: Stein Kjellerød (vara HVO) Hovedbrannstasjonen seksjon feiing og tilsyn: Linda Thomassen Sandviken brannstasjon: Leif Gjesdal Åsane brannstasjon: Rune Foss Olsen Arna brannstasjon: Svein Reistad Fana brannstasjon: Tore Vetaas Laksevåg brannstasjon: Dag Rindedal Rolf Standnes Hovedvernombud Sosialombudet Sosialombudet har også i 2010 hatt en del saker å arbeide med. Sosialombudet tilbyr sin bistand til arbeidstakere og arbeidsgiver som hemmes i sitt arbeid på grunn av sykdom, rusmiddelbruk eller sosiale problemer. Sosialombudet har taushetsplikt etter forvaltningsloven 13, men kan løses fra denne i enkeltsaker når den som saken omhandler gir fullmakt til det. I noen tilfeller er dette gjort for å få en fornuftig, og om mulig en riktig, løsning på sakene. Vi har oppnådd gode resultater og løsninger i de saker som vi har arbeidet med i Dette skyldes ikke minst godt samarbeid med Bergen brannvesens administrasjon, AKAN-utvalg, hovedverneombud, foreningene og etaten i sin helhet. Bjørn Ove Mårstig. Sosialombud AKAN-utvalget Aktiviteten i AKAN-utvalget har vært noe lavere enn foregående år. Hovedoppgaven for utvalget er informasjon og opplæring internt for å forebygge rusproblemer i etaten. Utvalgets representanter har bistått ledere og vært rådgivende i den grad dette har vært etterspurt. Årene med jevnlig påfyll av kunnskap i form av kursing og informasjon har gitt lederne trygghet og bedre forutsetninger for å håndtere rusrelaterte saker. Et godt AKAN-arbeid er fremdeles avhengig av en prioritering fra ledelsen på alle avdelinger. Gode holdninger og kunnskap rundt rusmiddelmissbruk er også en viktig del av Bergen brannvesens HMS-arbeid. Erfaringen i 2010 er at tydelige ledere som tar tak på et tidlig stadium har god effekt. Utvalget har bestått av: Hovedkontakt Kjell Jacobsen Sosialombud Bjørn O. Mårstig Jan Sundberg Kjell Tore Olsen Tom Steffensen Lise Midtun Bedriftshelsetjenesten Christin Vorland Personalleder Tor Svindland Ressurskoordinator Per Bårdsen En takk til alle i AKAN-utvalget for godt og profesjonelt utført arbeid. Kjell G. Jacobsen Hovedkontakt 30 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

18 Bergen brannhistoriske stiftelse Bergen brannkorps pensjonistgruppe Styret 2010 har bestått av R. Rosendahl (leder), H. Eidsnes (nest leder.), Ø. Konglevoll, T. Hjelmeland, K. Geelmuyden, R. Riim, A. Jensen. Det har vært avholdt fire styremøter i Nytt museum I Bergens Tidende har det tidligere vært innlegg med følgende overskrift: «En verdensattraksjon». De skriver blant annet at Bergen Brannhistoriske Stiftelse sitter på en unik kulturskatt, og at samlingen av gammelt brannutstyr er enorm og trolig en av Europas fineste. Ulempen er at ingen får se den. Dersom det ikke snart blir en avklaring, er det å frykte at de involverte mister motivasjonen og at stiftelsen går glipp av uerstattelig ekspertise. Diverse aktiviteter i 2010 Den første mandag i hver måned har vi arbeidsdag ved museet i Arna mann møter hver gang. I gamle hovedbrannstasjonen møter 6 9 mann hver tirsdag. I tillegg til omfattende arbeid med museumsmateriellet er det utført arbeider på magasinbygget i Arna, gamle hovedbrannstasjon og Skansen brannstasjon. Det har vært holdt i alt 21 foredrag om Bergens dramatiske brannhistorie. Registrering av gjenstander Det har i første halvår vært registrert en del gjenstander på datasystemet «Primus». En billedsamling på 20 CD-plater fra Bjørk Tvedt er nå elektronisk registrert. To studenter fra Universitetet i Bergen har laget en film som presenterer samlingen av brannmateriell i Bergen. Filmen viser også engasjementet i stiftelsens arbeidsgruppe som arbeider for opprettelsen av et brannmuseum i gamle hovedbrannstasjonen. Brannsentralen i Årstad brannstasjon er satt i brukbar stand. Arrangement med deltagelse av veteranbrannbiler: 9. jan. Presentasjon av «Vennebyen» på Festplassen. 9. mars Borealis Festival i Bergen. 13. mai Vårmønstring i Laguneparken. 17. mai 1. premie for stiligste innslag i prosesjonen aug. Fjordsteam 2010 i Florø. 10. sept. Kulturnatt i gamle Hovedbrannstasjonen med åpen stasjon sept. Brannhistorisk samling i Bergen (BBH/BBS) Stiftelse av Norsk Brannhistorisk Forum. 24. mai Tur til Bjørn West-museet i Matre. 16. des. Brannsjefens julelunsj i Hagerupsstuen. Styret har bestått av Thormod Zakariassen, leder, Karsten Torkildsen, nestleder, og Egil Larsen. Arbeidsutvalgets medlemmer har vært Gerd Knappen, (sekretær), Sølvi Solberg, (kasserer), Einar K. Gjessing, Greta Bøe Ludvigsen og Astrid Akse. Varamedlemmer til arbeidsgruppen har vært Else Marie Torkildsen og Asbjørn Rasmussen. Styret og arbeidsgruppen har hatt syv fellesmøter. Reisekomiteen har bestått av Thormod Zakariassen og Karsten Torkildsen. Gruppen hadde pr betalende medlemmer. Følgende medlemmer er gått bort i perioden: Rolf Torstensen, Svanhild Egges bø, Steinar Rise, Tordis Nordanger og Rolf Søraa. Møter På medlemsmøtene har vi hatt en rekke forskjellige tema og fore dragsholdere. Møtene har vært holdt i den nye hovedbrannstasjonen. Hver andre tirsdag i måneden har vi hatt åpent hus for pensjonistene i Hagerupstuen. Turer : Årets dagstur til den veiløse grenden Finden på sørsiden Sognefjorden : Sommertur til Bornholm : Høsttur til Ryfylke Sandnes, Stavanger og Karmøy. «Unge pensjonister» etterlyses i gruppen Som det har vært påpekt i flere tidligere årsmeldinger har vi også i 2010 strevd med å få de «unge» pensjonistene med i gruppens arbeid. Hvis det forsetter slik, vil det bare være et spørsmål om tid før gruppens dager er talte. Det mener vi vil være ytterst beklagelig. Gruppen har en stor betydning for å ivareta pensjonistenes sosiale interesser. Bergen, Styret Vi ser frem til en avgjørelse angående brannmuseum i For arbeidsgruppen Agnar Jensen 32 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

19 Både små og store koser seg på årlige arrangementet Åpen stasjon 34 Bergen brannvesen - Årsmelding 2010 Bergen brannvesen - Årsmelding

20