innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11"

Transkript

1 årsberetning 2012

2 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap 15 balanse 16 noter til regnskapet 17 revisors beretning 22

3 3 Styrets beretning Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Selskapets formål er på vegne av eierkommunene i henhold til Forurensingslovens 29, 30 1.ledd, 31 og 33 å drive behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte Selskapet forestår avfallsbehandling på vegne av eierkommunene for til sammen innbyggere (pr 1/7-12). Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker er ØRAS` avfallsanlegg, hvor det også er etablert en gjenvinningsstasjon og en rekke anlegg for miljøriktig avfallsbehandling. I tillegg driftes 35 returpunkter og det er utvidet åpningstid på Dal Skog torsdager og på tirsdager og lørdager i sommerhalvåret. Gjennomsnittlig renovasjonsgebyr (normal ordning) vektet i ØRAS kommunene var på kr. 2588,- inkl. mva i Dette er en nedgang på 1,4 % fra 2011, og fortsatt langt under landsgjennomsnittet. Visjon Miljøriktig behandling innenfor økonomiske forsvarlige rammer Slagord Avfall på rett veg Våre verdier Økonomisk Raus Ambisiøs Synlig

4 4 Styrets beretning Økonomi Årsregnskapet Regnskapet kan gjøres opp med et regnskapsmessig overskudd på kr Dette er 0,3 % mer enn budsjettert. Totale driftsinntekter for 2012 ble kr , mens driftskostnadene ble kr Selvkostfondet står ved årsskiftet i kr Inntektene økte mer enn forventet, men dette har også ført til økte driftskostnader. Driftskostnadene viser et merforbruk på kr i forhold til budsjettet. Dette tilsvarer 2,4 % av totalen. I henhold til vedtatt revidert budsjett for 2012, er det ikke avsatt midler til etterbruksfond. Likviditeten i selskapet er god. Det har i de siste årene vært en positiv utvikling av fri likviditet i selskapet Driftsinntekter: Driftsinntektene ble ca. 0,71 mill. kroner mer enn budsjettert (1,5 %). Den største inntektsposten kommer som driftstilskudd fra kommunene, hele 76 % av inntektene mot 72 % i Dette er behandlingsgebyr fra husholdningene. Inntektene er stabile og er en medvirkende årsak til at selvkostfondet fortsatt er positivt. I behandlingsgebyret inngår også en liten prosentandel næringsinntekter som kommunene får fra næringskunder som er med i innsamlingsordningen til kommunene. Driftsinntektene fra andre poster, salg av papp/papir, metall osv., ble totalt 0,60 mill. kroner mer enn budsjettert (9,6 %). Næringsinntektene ble ca. 0,11 mill. kroner mer enn budsjettert (2,4 %). Det meste av dette skyldes økte mengder lettere forurensede masser og mer farlig avfall fakturert enn beregnet. De største inntektspostene fra næring er blandet avfall med 2,6 mill. og forurensede masser med 0,43 mill. kroner. Disse postene er 0,86 mill. kr mindre enn året før. Ellers er det inntekter fra mottak av glass, trevirke og asbest. Salg av jord har tatt seg betydelig opp etter at vi nå står for salget selv. Selv om mengden levert metall var større enn året før (pluss 201 tonn), falt prisene så mye at inntektene ble redusert med 0,15 mill. kr sammenlignet med Papirprisen falt også mye i Dette medførte en inntektsnedgang på hele 1,5 mill. kroner i forhold til året før og 0,57 mill. mindre enn budsjettert. Driftskostnader: Sum driftskostnader ble ca. 1,148 mill. mer enn budsjettert (2,4 %). Det største overforbruket var lønnskostnader og miljøkontroll. Vi hadde 8132 (10%) flere besøk på gjenvinningsstasjonen i Dette førte til at vi måtte leie inn flere folk til å betjene gjenvinningsstasjonen. I tillegg måtte vi leie inn ekstra mannskaper til mobil gjenvinningsstasjon i Hurdal, men denne utgiften gav tilsvarende inntekter. Vi hadde også noe langtidsfravær i 2012 og måtte i perioder leie inn ekstra mannskaper. Refunderte sykepenger må sees i sammenheng med denne budsjettposten, men mye av sykepengene vil ikke bli utbetalt før i I 2012 ble vi pålagt å gjennomføre en 5 års prøvetakingsanalyse av sigevann. Dette medførte flere hundre tusen i ekstra kostnader. Vi hadde også større utgifter til vedlikehold av anlegg og maskiner. Noe av dette skyldes forsikringsskader og kommer igjen som inntekter på andre poster. På andre driftsposter har vi klart å redusere utgiftene for på den måten å holde oss innenfor budsjettramma. Pga. bedre rentebetingelser ble også netto finanskostnader redusert med ca. 0,57 mill. i forhold til budsjettet. Investeringer: Investeringene er utført i henhold til vedtatt budsjett og virksomhetsplan. Utskifting av beholder pga. elde, ny hevbar pult og flere hyller på vekta, utskifting av gammel PC og kameraer til overvåking av området, kjøp av brukt lift til forskriftmessig arbeid i høyder, sluttføre taket på rondellen, utskifting av 2 stk. gamle og utslitte konteinere til hjullaster, reasfaltering av gamle og oppsprukne partier samt vei til ren sone på kompostanlegget, skiftet ut gamle avslagere til OptiBag anlegget. I tillegg har vi kjøpt og montert flere reoler for å holde bedre orden til gjenbruksteltet. Årets investeringer utgjorde 6,04 mill. som tilsier en innsparing i forhold til budsjettert innvestering på kr Finansiell risiko Selskapets virksomhet er regulert gjennom særlovgivning (IKS-loven). Gjennom IKS-loven er eierkommunene solidarisk ansvarlig for selskapets forpliktelser. Eierkommunene utgjør også det vesentligste av kundegrunnlaget for selskapet. Driftstilskuddets andel av omsetningen pr utgjorde 76 % og andel næringsomsetning etter fordeling i selvkostregnskapet ble 10,1 %. Kredittrisikoen ansees derfor å være svært lav. Selskapet er til en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Prisene til eierkommunene er imidlertid basert på selvkostprinsippet. Styret vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, men er avhengig av stabilitet i næringsinntekter. Fortsatt drift etter 2019 er nå avklart og selskapet vil kjøpe tomten. Selskapet vil refinansiere alle gamle lån og nedbetaling vil da samsvar bedre med avskrivningstiden.

5 5 Styrets beretning Fortsatt drift Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap med tilhørende balanse, noter, samt denne beretning, fyllestgjørende informasjon om driften gjennom året og stillingen ved årsskiftet. Styret mener at selskapet, slik det drives, er gunstigs for husholdningene både økonomisk og miljømessig. I følge benchmarkingen er også innbyggerne meget godt fornøyd med selskapets aktiviteter. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og virksomheten i ØRAS vil bli videreført. Arbeidsmiljø Selskapet legger vekt på å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Kvalitets og internkontrollsystemet i ØRAS inngår i hele bedriften, og er gjenstand for årlig revisjon. Generelt oppfattes arbeidsmiljø i selskapet som godt, noe også arbeidsmiljøundersøkelsen viste. ØRAS har fokus på HMS arbeidet og er tilknyttet HMS- senteret for Øvre Romerike. Disse deltar på faste vernerunder og gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser. Det ble rapportert 2 mindre arbeidsulykker som ikke medførte sykefravær. Det totale sykefraværet var 10,37 % hvorav 7,8 % var langtidsfravær, mot henholdsvis 8,28 % i 2011 og 12,15 % i 2010 i langtidsfravær. Korttidsfraværet er lavt noe som er en indikasjon på at arbeidsmiljøet er godt. Likestilling Øras bestreber å ha en kjønnsmessig likeverdig representasjon i styrende organer. I styret er det like mange kvinner som menn. Det var 21 ansatte ved årsskiftet hvorav 4 kvinner. Vi oppfordrer kvinner til å søke i mannsdominerte yrker. Vi har en med redusert funksjonsevne som jobber fast hos oss hver torsdag. I tillegg har vi hatt 3 personer på praksisplass/ arbeidstrening gjennom NAV og 2 utplasseringselever fra videregående skole. Vi prøver å legge til rette slik at planlagte og gjennomførte tiltak fremmer likestilling på de tre grunnlagene: kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Ytre miljø ØRAS er en miljøbedrift med ansvar for å ivareta det ytre miljø på lukt, gass, sigevann/grunnvann, forsøpling og støy. Virksomheten er underlagt lovverk og konsesjonsvilkår som selskapet opererer innenfor. ØRAS jobber kontinuerlig med forbedringer i et miljøperspektiv. Det er nå hyggelig å kunne meddele at luktproblemene på det nærmeste er eliminert. Det ble foretatt en analyse av diffuse utslipp gjennom toppdekket på deponiet. Resultatet viser at utslipp av metan er betydelig redusert. Det er i 2012 ikke rapportert om hendelser i driften som har hatt negative konsekvenser for miljøet. Den fikk ØRAS fornyet utslippstillatelse av Fylkesmannen i Oslo og Akershus med tillatelse til fortsatt drift av Miljøstasjon Dal Skog. Tillatelsen har ingen tidsbegrensning. Driften Vi har i løpet av året ikke hatt nevneverdig problemer med driften. OptiBag-, kompost og sigevannsanlegget har gått bra. Gassanlegget med fakling har gått tilfredsstillende på tross av liten metankonsentrasjon i deponigassen. Biobrenselanlegget har fungert bra. Pålegg i henhold til konsesjon er fulgt opp. ØRAS ble ISO og EMAS sertifisert i Revisjoner er fulgt opp i Gledelig er det også å kunne konstatere at materialgjenvinningen er gått opp fra 53,6 % til 54,5 %.Gjennom Avfall Norges benchmarkingsprosjekt konkurrerte i år 23 regionale avfallsselskaper. Prosjektet gir ledelsen i selskapene en realistisk og balansert måling av sterke og svake sider i alle viktige dimensjoner. ØRAS kom meget godt ut i denne konkurransen og gjorde seg bemerket med å være best på miljøstandard samtidig som brukerundersøkelsen viste at folk er meget godt fornøyd og gebyret ligger langt under landsgjennomsnittet. Miljøstasjon Dal Skog, 21. mars 2013 Styret for ØRAS IKS Johan Jørstad Styreleder Trym Denvik Nestleder Raymond W. Wold-Schätzer Varamedlem Steinar Sannerhaugen Styremedlem Toril K. Altenborn Styremedlem

6 6 Daglig leders beretning administrasjon / drift ØRAS per Pål Torneby daglig leder Reidar Hansen ass. daglig leder Arild Snekkerhaugen driftssjef Anita Rendalen personalkonsulent Kirsten E. Lundem informasjonskonsulent Steinar Sannerhaugen fagarbeider Mari Sigvartsen fagarbeider Arve Ødegården fagarbeider Terje Johansen fagarbeider Thomas Paulsen arbeidsleder Gunnar Pedersen fagarbeider Carl Harald Holter fagarbeider Steffen Skjølås fagarbeider Kjell Ivar Lorentsen fagarbeider Mona Østengen fagarb. perm ( ) Per Ola Johansen fagarbeider Bjørn Ola Homble fagarbeider Kim Godtland fagarbeider Knut Ellevold fagarbeider Per Kopperud fagarbeider ny fra Deltid Arild Kilde fagarbeider Faste vikarer Marit S. Flintegård fagarb. vikar ( ) Øyvind Straume fagarbeider Jan Kopperudmoen fagarbeider Øyvind Dahlen fagarbeider Arve Bråthen fagarbeider Willy Kobbhaug fagarbeider Tore Vestli fagarbeider Per Halvdan Walstad fagarbeider Bjarne Ottar Haug fagarbeider Rolf Asbjørn Lundgård fagarbeider Sluttet i løpet av året: Vidar Olsen styret (vara) Eidsvoll Toril K. Altenborn (Torstein Owe) Hurdal Trym Denvik, nestleder (May Britt Rognstad) Nannestad Anne Løvås (Raymond W. Schätzer) Ullensaker Johan Jørstad, leder (Ingfrid O. Tveit) Ansattes representant Steinar Sannerhaugen representantskapet (vara) (Mari Sigvartsen) Eidsvoll Bjørn Baadshaug (Jan Tore Gundersen) Knut Skotvedt (Mette Limbodal) Gunn Klokkerengen (Terje Teslo) Kristian Tønnesen (Hedvig Bjørnstad) Trine Fallet Ruud (John H. Retterås) Det har vært 8 styremøter i saker ble behandlet. Det er 2 kvinner i styret i ØRAS. Representantskapet har hatt 2 møter i av de 18 representantskapsmedlemmene er kvinner. Hurdal Thomas Sørlien (Bente S. Ringen) Olaf Knai (Morten Skåningsrud) Jan Asle Ruud (Arne Solsrud) Nannestad Bjørn Ludvigsen Pers. vara (Arild Hemstad) Jan Haugerud Pers. vara (Grethe Slettemoen) Eline Oserud Pers. vara (Karl Arne Leivstad) Kirsti Mæland Pers. vara (Morten Soma) Ullensaker Ståle Lien Hansen (1. Håvard Nygård) Nina Ellingsen (2. Hans Jørgen Borgen) John Wilhelmsen Svein Larsen Anne-Grethe Borgen 1.(Kristin Stanger) Asbjørn Gundersen 2.(Svein Tore Olsen)

7 7 aktiviteter / tiltak utført i henhold til økonomi og handlingsplan Avfallsplan Alt er gjennomført i henhold til tiltak som er ført opp under ØRAS i Bygg/anlegg Tak over rondell er ferdigstilt. Nytt telt til jordproduksjon. Asfaltering av vei fra kompost til renseanlegget. Skifte ut gamle avslagere til OptiBag. Montere veggplater til kompostsiloen. Forbrenning Restavfallet fra husholdningene og det meste av restavfallet fra gjenvinningsstasjonen ble sendt til forbrenning via Avfallshandel til Göteborg og Stockholm. Til sammen tonn hvorav 1110 tonn fra næring. Plast Innsamling av plastemballasje fra husholdningene ble innført fra Til sammen ble det samlet inn 884 tonn i Dette tilsvarer 13,2 kg pr. innbygger. I 2011 ble det samlet inn 13,6 kg pr. innbygger. Dvs. en nedgang på 2,4 %. Anbud Ny avtale om levering av trevirke. Ny lastebil. Nytt snøskjær. Returpunkter for glass og metall Ullensaker 11 stk Eidsvoll 11 stk Nannestad 9 stk Hurdal 3 stk ØRAS 1 stk Til sammen 35 stk Maskiner og utstyr Brukt lift, ny sikt og ny gressklipper. Utskifting av grønne dunker. ikke utført/ferdigstilt i henhold til økonomi og handlingsplan Informasjonstavle ved mottaksbu Oppsetting av nett for flyveavfall på deponiet utført annet Nytt telt til jordproduksjon Tak over rondell ferdigstilt Nytt anbud på matavfallsposer Nytt anbud på sekker til plastemballasje Ny gressklipper Nytt anbud på innsamling av glass og metallemballasje. Nytt anbud på pressing av plast Nytt anbud på innleie av vikarer Leasing av ny trommelsikt til kompost Utredninger/rapporter og lignende Miljørapport 2012 (med 5 års utvidet prøvetakingsplan.) Benchmarking med brukerundersøkelse. Plukkanalyse Adgangskontroll på gjenvinningsstasjoner Utredning av arbeidsmiljø på komposten

8 8 aktiviteter / tiltak utført annet Gjenvinningsstasjonen har levert inn avfall på gjenvinningsstasjonen. En økning på 10 % fra året før. Totalt ble det samlet inn 1572 tonn restavfall på gjenvinningsstasjonen. Dette er en nedgang på 14,6 % fra året før. Gips og plast har hatt en betydelig oppgang, mens trevirke har hatt en nedgang. Det er til sammen 11,5 % som har betalt for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen mot 15,4 % året før. Mobil gjenvinningsstasjon Mobil gjenvinningsstasjon ble avholdt høsten 2012 i Hurdal. Det kom totalt 327 besøkende. Kommunalbanken på besøk Kontroll av lass fra hytterenovasjon Samtlige lass levert av renovatørene fra Hurdal, Nannestad, Ullensaker og Eidsvoll, som hytterenovasjon, er blitt veid inn, sortert og kontrollert på vår sorteringsplate også i I 2012 ble det registrert 432 avvik på dette avfallet. Dette er en nedgang på 11,7 % fra året før. Det største avviket gjelder EE avfall Kontroll av avfall levert på gjenvinningsstasjonen På bakgrunn av stor avvik i restavfallet (avfall til forbrenning etter sortering) med mye EE-avfall og farlig avfall ble det fra innført krav om at avfallet skulle leveres i gjennomsiktige sekker. Resultatet er at restavfallsleveranse ble redusert med 19 % første året. I 2012 ble restavfallsmengden redusert ytterligere med 14,6 %. Ved registreringer over faste perioder er antall avvik i øvrige avfallstyper noe redusert. Kompost Vi har fra og med 2010 selv hatt hånd om produksjon og levering av kompostjord. Vi valgte å si opp avtalen med Norsk Vekstjord. I 2012 ble det fra anlegget vårt på Dal Skog levert til sammen 1901 tonn hagejord. Dette er 793 tonn mindre enn året før, men inntektene er det samme pga. bedre pris pr. tonn. Kvaliteten er god, og tilbakemeldinger fra brukerne har vært positiv. Vi har stor tro på at omsetningen neste år vil øke ytterligere. Informasjon var det kampanjen «Fra null verdi til full verdi» som fikk mye fokus. Kampanjestart var 12. april 2012, og ble markert med smskonkurranse med sykkel som premie. Vi fikk også tilpasset kampanjens kinoreklame med vår logo. En offensiv markedsføring av ØRAS Hagejord både på kino, lokal-tv og på Radio Metro, samt i form av rubrikkannonser i «Der-du-bor» Romerikes blad og på nett var medvirkende til at vi solgte ut det vi hadde av jord i Vi har også laget hagejord-banner for annonsering på Gardermoen Raceway. Informasjonsfilmene vi lagde i 2011, «Selv de tøffeste leverer» har blitt vist hele året på kino og vi hadde i tillegg èn animasjonsfilm for «Husk matavfall i grønne poser» på TV8 rundt juletider. Vi hadde 10 redaksjonelle oppslag og 8 notiser i lokalpressen. Skoleprosjektet fikk for 2. året på rad besøk av elever ved Northampton High School og Jessheim Vg.skole i tillegg til 2005 elever og lærere fra samtlige barne- og U-skoler. 5. mai deltok vi i den nasjonale dugnaden: Strandryddedagen 2012 sammen med Nannestad kommune og Nannestad 1 speidergruppe hvor vi ryddet sør- og vestlig del av Hurdalssjøen. Fylkesmannen blir oppdatert på selvkostregnskapet Kontroll fra Fylkesmannens Miljøvernavd Det ble ingen deltakelse på markedsdager i år. Foruten den årlige utsendelsen av avfallskalenderen, hadde vi kun èn fulldistribusjon i tillegg. Dette var folderen «Vår-Sommer». Vi hadde 1 vinner i returkartonglotteriet i 3.kv/2012. ØRAS hadde annonser i 9 blader og tidsskrifter og har nettoppføringer på Gule sider, 1881, Der-du-Bor, og Bo, Bygg og Bolig. De to siste som følge av annonse i bladet. Vi fikk også nye nettsider med mobil-web som kom på lufta i august. ØRAS er tilstede på Twitter og Facebook. Antall følgere på Facebook var pr på ca Konferanser Representanter fra styret og ansatte deltok på NRFs avfallskonferanse i Stavanger juni.

9 9 miljø arbeidsmiljø HMS/IA Inkluderende arbeidsliv ØRAS er en IA-bedrift og følger opp dette både forebyggende og ved oppfølging av arbeidstakere når sykefravær inntreffer. Det arbeides etter en årlig handlingsplan med HMSsenteret inkludert vaksineringsprogram for ansatte. HMS Øvre Romerike har gjennomført enesamtaler med ansatte som har hatt langtidsfravær de to siste årene samt de som har hatt flere korttidsfravær. Det er gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse ved kompostanlegget relatert til eksponeringsfare for smitte, sporer og mugg. Som IA-bedrift arbeides det etter en handlingsplan som er oversendt NAV. Det er gjennomført to vernerunder, en intern og en med deltakelse fra HMS-senteret. Opplæring Opplæringsplanen fro 2012 har blitt gjennomført med deltakelse i fagseminar/kurs på en rekke felt, hjertestarterkurs og førstehjelpskurs. Kurs i Norbit. 8 arbeidstakere har tatt fagprøven og fått fagbrev i gjenvinningsfaget. Sykefravær Sykefraværet har samlet vært 10,37 %, det samme nivå som Langtidsfraværet er relatert i hovedsak til slitasjeskader. Korttidsfraværet er på 2,56 % noe som indikerer at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Skader / uhell Det har vært to uhell med personskade av moderat karakter. Ingen av tilfellene har medført sykefravær. Grønt Punkt foretar kvalitetskontroll Personal Det er en meget stabil personalsituasjon. Det er avholdt 4 personalmøter. Det tradisjonelle julebordet er avholdt. Fagarbeider Vidar Olsen gikk av med AFP 1. juli etter 32 års arbeidsinnsats i bedriften. Per Kopperud ble ansatt som fagarbeider 1.september Likestilling pga. kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne ØRAS bestreber seg etter å ha en kjønnsmessig likeverdig representasjon i styrende organer. I styret er det like mange av hvert kjønn. Det var 21 ansatte ved årsskifte, av disse var 4 kvinner. Vi har en med redusert funksjonsevne som jobber fast hver torsdag. I tillegg har vi hatt 3 personer på praksisplass/arbeidstrening, samt praksisplass for to elever fra videregående skole. Samarbeid Det har vært jevnlige møter med renovasjonsansvarlige i kommunene. Tradisjonen tro ble det arrangert julemøte med alle renovatørene. Vi har holdt flere informasjonsmøter bl.a. for HET i Ullensaker kommune, kommunalbanken ved utlånsdirektøren, Fylkesmannen avd. for jus og økonomisaker, renovasjonsselskapet IVAR, Innherred renovasjon og Avfallsrådet Oslo og Akershus. Hjertestarterkurs Julemøte med kommunene og renovatørene

10 10 miljø ytre miljø (Det er utarbeidet egen miljørapport som beskriver status og nødvendige tiltak) Nye avslagere til OptiBag Asfaltering av vei til kompost Lukt Etter igangsetting av trommelkomposteringen har vi ikke registrert verken muntlige eller skiftelige henvendelser gjennom året på grunn av lukt. Vi har holdt kontakt med de nærliggende velforeningene og naboer, der det ble uttrykt positiv velvilje i forhold til de tiltak som er gjort på anlegget for luktbekjempelse. Gass Det er produsert Nm3 gass i 2012 med et gjennomsnittlig metaninnhold på ca. 24 %. En nedgang fra året før både i mengde og metaninnhold. All gassen er blitt faklet. Sigevann / grunnvann Det er i 2012 utført et meget omfattende prøvetakingsprogram av grunnvann og sigevann i henhold til retningslinjer fra fylkesmannen. 5 års program. Prøvene er tatt i samarbeid med Dr.scient Bjørn Berg, og analysert av AnalyCen. Resultatene fra disse målingene blir lagt frem i miljørapporten som B. Berg utarbeider for anlegget. Det har totalt gått m3 sigevann gjennom renseanlegget i Dette er ca m3 mer enn året før som følge av mye regnvann. Etter utbedring av anlegget i 2007 har renseeffekten totalt sett vært tilfredsstillende. Spesielt med hensyn på å fjerne organisk stoff. Den hydrauliske belastningen på anlegget er fortsatt for stor og vi arbeider med tiltak for å øke oppholdstiden i anlegget. Biobrenselanlegget / energiforbruk. Det er produsert megawattimer (MWh) av flis til oppvarming og det er forbrukt kwh, mot kwh året før, i strøm på anlegget. Ny sikt til komposten Flygeavfall / forsøpling Søppel er plukket vår og høst i og rundt Miljøstasjon Dal Skog og langs hovedinnfartsveiene, i tillegg til ukentlig plukking langs veien inn til MDS. Støy Det er ikke registrert klager på støy. Avvik Mindre og alvorlige avvik Det er registrert 42 mer eller mindre alvorlige avvik i Disse er dokumentert og arkivert i avvikspermen i IK systemet. Kritiske avvik Ingen Benchmarking 2011/2012

11 11 avfallsmengder Total avfallsmengde Det er totalt levert 6,4 % mindre avfall/masser til Miljøstasjon Dal Skog i 2012 i forhold til Det har også vært lite næringsavfall i 2012, men 36,6 % mer enn i Vi begrenset også mottaket av forurensede masser i og med at deponiet på det nærmeste er tildekket. Mengde husholdningsavfall har økt med 1,4 %, mens befolkningsveksten har vært på 2,2 %. Det ble levert 2,0 % mer slam og ristegods i Den største økningen er ristgods fra kommunale renseanlegg. 0 Husholdningsavfall Næringsavfall Slam og ristgods Forurensede masse Dekkmasser , , , , , , ,00 Gjenvinning av husholdningsavfall Gjenvinningsprosenten for husholdningsavfall for 2012 er 99,3 %. 0,1 % bedre enn i Dette er i tråd med avfallsplan og meget gledelig. Vesentlig mer av avfallet som er levert inn på gjenvinningsstasjonen er sortert ut for gjenvinning. I tillegg er det kjørt mye til forbrenning. Det er kun 268 tonn med husholdningsavfall som har gått på deponi i Dette er isolasjon, glassruter, keramikk og andre ikke brennbare avfallstyper Totalt gjenv. H.avfall Husholdningsavfall til deponi (50% gj.br.st.) , , , , , , ,00 Henteordning (avfallsbeholdere med grått og grønt lokk) Totalt har avfall fra henteordningen gått opp med 1,1 %. Matavfallsmengden innsamlet i ØRAS viser en økning på 3,0 %.. Restavfallsmengden har som følge av dette økt med 1,5 %. Papirmengden sortert ut viser en nedgang på 0,5 %. Dette er en trend som har vart i over fire år. Vi mener at potensialet for innhenting av papir ligger i å tilby abonnentene større beholdere uten tillegg i pris slik de gjør i Nannestad kommune og i kommunene på Nedre Romerike , , Plast Papir/papp/drikkekartong (grønt lokk) Restavfall/matavfall (grått lokk)

12 12 avfallsmengder Bringeordning returpunkt Det er samlet inn 6,6 % mer glass og metallemballasje pr. innbygger på returpunktene i 2012 enn i Totalt gir dette 13,7 kg (gjenvinningsstasjon på Dal inkludert ) pr. innbygger. I tillegg er det levert 5,0 kg pr innbygger i tekstiler ,00 800,00 600,00 400,00 200, Glass /metallembalasje Brukte tekstiler Gjenvinningsstasjon Det ble registrert leveringer på Miljøstasjon Dal Skog i 2012, dvs. en økning på 10 % fra året før. Restavfallsmengden er redusert med hele 14,6 % og totalmengden er økt med kun 1,4 %. Vi har utsortering av 4 plastfraksjoner: folie, flasker/ kanner/brett, hardplast og plastemballasje. Alle typene går til materialgjenvinning. Totalt er det samlet inn 331,7 tonn med plast på gjenvinningsstasjonen, det samme som året før. Mengde metall ble økt med 16,2 %, Papp og papir økte med 0,5 %. EE-avfall viser en oppgang på 2,7 % fra året før. Farlig avfall er økt med 14,0 %. Det meste av dette skyldes vinduer med klorparafiner, spillolje og impregnerte trevirke , , , , , , Trevirke inkl. fra deponi Store hvitevarer + kuldemøbler Metall inkl. fra deponi Papp/papir Hardplast Dekk Gips TV, monitorer, El retur + Renas avfall Plastfolie Restavfall fra gjenvinningsstasjon avfall i dag = ressurs i morgen

13 13 avfall levert til ØRAS Henteordning fra abonnentene Mengder Mengder Mengder Mengder (tonn) (tonn) (tonn) (tonn) Restavfall pluss matavfall beholder med grått lokk Restavfall fra abonnentene - forbruksavfall Matavfall Optibag Papir Plast Totalt Materialgjenvinning eks forbrenning 44 % 51 % 51,6 % 51,7 % Matavfall fra Nes Matavfall fra andre Avfall til forbrenning Levert til returpunkter Glass-/metallembalasje Brukte tekstiler Totalt Levert til gjenvinningsstasjonen Trevirke inkl. fra deponi Store hvitevarer + kuldemøbler Husholdningsplast Metall inkl. fra deponi Hardplast Dekk Gips TV, monitorer, El-retur + Renas-avfall Plastfolie Restavfall fra gjenvinningsstasjon Totalt Farlig avfall Hageavfall Materialgjenvinning av husholdningsavfall 42,9 % 51,4 % 53,6 % 54,5 % Totalt h.avfall (100% gjenbr.stf.om 2002) AVFALL I KG PR. INNBYGGER I ØRAS-KOMMUNENE I 2012 TOTALT SAMLET 441,1 KG / GJENVINNINGSPROSENT 99,3 % 4,0 42,3 139,0 68,9 13,7 5,0 21,4 50,7 57,1 2,0 0,7 11,7 13,10 11,5 Matavfall Papir/returkartong Glass-/metallemballasje Brukte tekstiler Metall El-avfall + hvitevarer Plast Farlig avfall/batteri/spillolje/impregn. Dekk Gips Hageavfall Trevirke Restavfall til gjenvinning Restavfall til deponi

14 14 avfall levert til ØRAS Levert produksjonsavfall, næringsavfall Blandet avfall fra næringsliv ,93 585,33 Blandet avfall fra private/husholdningene - - 1,64 7,08 Brannrester ,34 Restavfall kommuner - 3,20 161,92 157,68 Bygnings- og rivningsavfall 88,06 108,84 4,56 319,80 Aske 587,18 79,10 - Asbest NS EAL ,35 158,34 119,14 137,42 Glass etter avtale 18,38 0,20 147,06 114,30 91,98 122,38 Totalt 960,92 980, , , Slam og ristgods Slam fra sandfang 909,56 641,46 551,56 593,52 Fettholdig slam 263,56 - Oljeholdig slam 670,70 - Flyteslam fra renseanlegg - Avvannet slam (vannrenseanlegg) Ristgods renseanlegg 259,88 333,22 319,61 319,92 Totalt 2 103,70 974,68 871,17 913, Farlig avfall - Spillolje NS EAL ,36 24,10 14,78 30,26 Bilbatterier NS 7092 EAL ,74 53,20 48,42 60,00 Impregnert trevirke NS EAL , ,75 497,27 PCB vinduer NS EAL ,16 14,42 Vinduer med klorparafiner NS EAL ,07 28,40 Asbest NS EAL ,35 57,24 Vinylbelegg NS EAL ,04 - Maling, lakk og lim etc. NS EAL ,05 164,15 152,46 156,07 EPS - 15,45 Totalt 685,84 666,45 740,03 843,66 Sum avfall levert til ØRAS , , , ,68 Dekkmasser NS EAL ,63 833,55 895, ,98 Forurenset/lite forurenset masse NS EAL , , ,52 163,56 Totalt levert ØRAS , , , ,22 - Til deponi Inert avfall (glass og asbest) 66,35 158,34 387,65 308,96 Restavfall fra gjenvinningsst. 425,95 442,55 488,40 421,51 Ristgods 259,88 333,22 319,61 319,92 Rene masser til veibygging ,94 737,86 Totalt til deponi 752,18 934, , ,25 Husholdningsavfall til deponi (50% gj.br.st.) 212,98 221,28 286,55 268,00 Gjenvinning av avfall Fra henteordningen , , , ,48 Fra returpunktene 773,90 979, , ,19 Fra gjenvinningsstasjonen 9 748, , , ,49 Hageavfall kompost 2 836, , , ,38 Totalt uten hageavfall , , , ,16 Totalt gjenv. H.avfall , , , , Gjenvinning husholdningsavfall : 99,2 % 99,2 % 99,2 % 99,3 %

15 15 RESULTATREGNSKAP NOTER 2012 Budsjett DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønns- og personalkostnader Off. tilskudd/ref. sykepenger Ordinære avskrivninger Adm.-og driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG KOSTNADER Andre finansinntekter Andre renteinntekter Andre finanskostnader Resultat av finansinnt. og kostnader ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORD. INNT. OG KOSTNADER Ekstraordinære inntekter 0 0 Ekstraordinære kostnader 0 0 Resultat av ekstraord. innt. og kostnader 0 0 ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Dekket av annen egenkapital Avsatt til annen egenkapital Avsatt til selvkostfond NETTO OVERFØRINGER vår Controller

16 16 B A L A N S E EIENDELER NOTER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Anlegg Miljøstasjon Dal Skog Anlegg fjernvarme / under arbeid Andre anlegg Maskiner Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Finasielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Investeringer i andre aksjer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Forskudd lønn Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Opptjent egenkapital Selvkostfond Annen egenkapital Bundet etterbruksfond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Lånegjeld Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig mva/skattetr./arb.g.avg/feriep m.v Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Mogreina, 21.mars 2013 Johan Jørstad Trym Denvik Raymond W. Wold-schätzer Styreleder Nestleder varamedlem Toril K. Altenborn Styremedlem Steinar Sannerhaugen Styremedlem

17 17 NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og NRS 7 - God regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Driftsinntekter og periodisering av kostnader Det er foretatt avgrensning av inntekter og kostnader som skal henføres til senere regnskapsperioder. Inntekter og kostnader som er påløpt ved årets utgang er hensyntatt i regnskapet. Varige driftsmidler Varige driftsmiler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for tap. Andre fordringer er ført opp til pålydende. 2 Ansatte, lønnskostnader, ytelser daglig leder og styre Lønninger m.m Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Lønn Pensjon og andre godtgjørelser andre godtgjørelser Daglig leder Styrets leder Styre medlemmer Selskapet har 21 fast ansatte ved årets utgang. Honorar til revisjon er kostnadsført med NOK for revisjon og NOK annen bistand.

18 18 noter 3 Varige driftsmidler 2012 Varige driftsmidler 2012 EDB/ biler Inventar/ utstyr Avfallsbeholdere Maskiner/pumpest. Utstyr Maskiner Gjv.stasjon Anlegg Anlegg Andre anlegg Anlegg u/ utføring Sum Avskrivningstid 4 år 5 år 7 år 8 år 10 år 15 år år 40 år 0 år Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året 0 0 Anskaffelseskost Avskrivninger Tilbakeført ved avgang 0 0 Årets avskrivninger Avskrivninger Bokført verdi Budsjett: Investeringer Utsatt/omprioriterte investering 0 0 Etterslep investeringer 0 0 Forskuttert investeringer Investeringsavvik Årets investeringer er finansiert ved låneopptak i 2012 på totalt NOK som er innen ramme av lånetilsagn 2011/12. NOK udisponerte lånemidler ved årets utgang. For prosjekter som har oppstart året før eller ferdigstilles påfølgende regnskapsår vil det oppstå avvik mellom investeringsbudsjett og virkelig investering. 4 Langsiktig gjeld forfall >5år Kommunalbanken Kommunekreditt Norge Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Total Lånegjelden er sikret med kommunale garantier. Neste års avdrag NOK på langsiktig gjeld er avsatt i balansen som kortsiktig gjeld. Totalt NOK forfaller senere enn 5 år.

19 19 noter 5 Egenkapital Annen egenkapital Selvkostfond Etterbruksfond Egenkapital Tilført fra årets resultat Disponeres mot egenkapital Annen egenkapital Selvkostfond Etterbruksfond Egenkapital Annen egenkapital er relatert til overskudd i perioden I denne perioden ble egenkapital benyttet til investeringer i samsvar med vedtektene for selskapet. 6 Bankinnskudd m.v Håndkasser Bankinnskudd Sum Bundne bankinnskudd skattetrekk utgjør pr i år NOK , i fjor pr NOK Bankinnskudd for etterbruksfond utgjør pr NOK , i fjor NOK Eierkommuner og eierandeler. Som beskrevet i selskapsavtalen hefter de enkelte eierkommunene med hele sin formue for ØRAS samlede forpliktelser i forhold til folketallet pr foregående år i henhold til statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Kommunenes eierandel er fordelt tilsvarende. Kommune Eierandel Transaksjoner Eidsvoll 32,5 % Hurdal 3,9 % Nannestad 16,9 % Ullensaker 46,7 %

20 20 noter Noter fortsetter 8 Pensjonsforpliktelser. SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2012 PENSJONSKOSTNADER Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Resultatført estimatendring/-avvik 0 0 Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad, inkl arb.g.avgift Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PENSJONSFORPLIKTELSE ESTIMAT BESTE ESTIMAT Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Ikke resultatført estimatendring/-avvik, inkl Ikke resultatført estimatendring/-avvik, inkl Ikke resultatført estimatendring/-avvik, inkl aga aga aga Balanseført nto forpl./(midler) etter arb.g.avg AVSTEMMING Balanseført nto forpliktelser/(midler) IB inkl. aga 2012 Netto pensjonskostnad inkl. aga og adm. kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd (inkl.adm) Balanseført nto forpliktelser/(midler) UB inkl. aga ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Årlig lønnsvekst 3,50 % 3,50 % Pensjonsregulering 2,23 % 2,48 % Forventet avkastning 3,60 % 4,10 % MEDLEMSSTATUS Antall aktive Antall oppsatte 15 8 Antall pensjoner 6 64 Gj.snitts pensjonsgrunnlag Gj.snitts alder, aktive 48,38 47,74 Gj.snitts tjenestetid, aktive 9,36 8,97 Sats for arbeidsgiveravgift 14,1% 14,1%

21 21 Noter fortsetter 9. Selvkostregnskap. Selskapet benytter selvkostregnskap til å utarbeide oversikt over husholdningenes andel av virksomheten. Selvkostregnskapet har utgangspunkt i fordelingsnøkler, beregnet etter faktisk innveid avfall ved miljøstasjonen. Selvkostregnskap: Sum inntekter Sum kostnader før kalkulatoriske kostnader Avskrivninger Kalkulatoriske renter Sum kalkulatoriske kostnader Avsatt til etterbruksfond Sum kostnader etter kalkulatoriske kostnader Andel avskrivning/renter næringsavfall Overskudd(-)/underskudd(+) Finansiell dekningsgrad 101 % 107 % Selvkostfond: Rente, 3 årig statsobl. + 1 % 2,44 % 3,24 % IB selvkostfond Overskudd(-)/underskudd(+) Sum før tillagt rente Renter (gjennomsnittlig) UB selvkostfond Kundefordringer. Kundefordringer er NOK hvorav NOK er eldre enn 30 dager. Tap kundefordringer i 2012 på NOK

22 22 Revisjonsberetning

23 23

24 24 Miljøstasjon Dal Skog 2054 Mogreina Telefon: Telefaks: Printet på papir produsert av innsamlet drikkekartong

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 årsberetning 2013 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap

Detaljer

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 årsberetning 2011 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 årsberetning 2014 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SAK 11/2011 REVIDERT BUDSJETT 2011 INNSTILLING:

SAK 11/2011 REVIDERT BUDSJETT 2011 INNSTILLING: SAK 11/2011 REVIDERT BUDSJETT 2011 INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte reviderte drifts- og investeringsbudsjett for 2011. Investeringsbudsjettet er i sin helhet lånefinansiert

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer