Styrets beretning 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2014"

Transkript

1 årsrapport 2014 STYRETS BERETNING Styrets beretning 2014 Stangeskovene AS ble stiftet som aksjeselskap i Virksomheten omfatter skog- og eiendomsforvaltning, sagbruks- og høvlerivirksomhet samt salg av trelast og byggevarer i Akershus, Østfold og søndre del av Hedmark. Selskapets hovedkontor ligger i Aurskog- Høland kommune ble et meget godt år for Stangeskovene, med høy aktivitet og gode resultater innenfor alle forretningsområder. Ved våre byggevareutsalg var omsetningen høy fra starten av året, og holdt seg på et bra nivå gjennom hele Produksjonen ved sagbrukene har gått bra, og er noe øket i volum de siste par årene. Høvleriene har hatt en normal produksjon, men har fortsatt et uutnyttet potensiale. Aktiviteten innenfor skog og utmark har vært normalt god. Byggeaktiviteten i våre kjerneområder er fortsatt høy, og prognosene tilsier fortsatt vekst om enn i noe ujevn takt - i en god periode framover. Bakgrunnen for dette er bl.a. at det fortsatt bygges for få boliger i det sentrale Østlandsområdet i forhold til etterspørselen. Arbeidet med videreutvikling av virksomheten fortsetter, med konsolidering og samordning av produksjonen i konsernet som grunnlag for styrking av leveransene mot industriog prosjektmarkedet. Vi styrker ytterligere satsingen på Romerike gjennom kjøpet av Byggmakker Lillestrøm, med overtakelse av driften i mars Avtalen med Byggmakker innebærer bl.a. varekjøp til alle våre byggevareutsalg fra Byggmakker, og leveranser av egen produksjon inn i Byggmakker-systemet. Stangeskovene AS er involvert i to rettstvister som har bakgrunn i den tidligere aksjeformidlingsordningen og uenighet om habilitet ved avstemming rundt dette spørsmålet. Resultat før skatt for Stangeskovene AS ble 17,2 mill. kr, og konsernresultat ble 22,4 mill. kr før skatt. Tariff-forhold Årets lønnsoppgjør førte til en kostnadsøkning på ca 4,0 %. De ansatte og arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøutvalget består av 5 valgte representanter fra de ansatte og 5 fra arbeidsgiversiden. Lederen i Romerike HMS-senter deltar fast på disse møtene. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten er det etablert AKAN-utvalg. Sykefraværet var 5,22 % som fordeler seg med 3,92 % langtids- og 1,3 % korttidssykemeldinger. Det har vært 3 mindre arbeidsuhell i løpet av året. Arbeidsmiljøet i bedriften anses som godt. Antall ansatte pr Skogavdelingen Stangeskovene Tistedal Stangeskovene Årnes Stangeskovene Fetsund Hovedkontoret Totalt Likestilling Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak og øker bevisst kvinneandelen ved nyrekruttering. Av totalt 72 ansatte er det 9 kvinner og 63 menn. 6 kvinner og 3 menn arbeider deltid. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet arbeider aktivt for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Det ytre miljø Den virksomhet som drives i de ulike avdelinger i selskapet er svært lite miljøbelastende. Skogbruket drives etter Norsk PEFC Skogstandard og miljøstyringssystemet ISO 14001:2004 med revisjon av Det Norske Veritas. I tillegg er vi tilsluttet Norsk Skogsertifisering AS. Dette sikrer at målsetningene etterleves. Gjennom detaljrike planleggings- og styringssystemer gis det utførlige beskrivelse av alle aktiviteter fra planlegging av hogstfelter, planting, ungskogpleie og tynning, til bygging av skogsbilveier. Skur- og høvellastproduksjonen er basert på trevirke som hentes fra den fornybare ressursen barskog. På Hovedkontoret og i trelast- og byggevareforretningene er det innført avfalls- og gjenvinningsordninger for emballasje og papir m.v. Ukurans av malingsprodukter i våre byggevareutsalg blir returnert for destruksjon. Valg Ved generalforsamlingen 14. juni 2014 var Niels Thomas Burchardt på valg. Valgkomiteens innstilling var gjenvalg av Niels Thomas Burchardt. Generalforsamlingen gjenvalgte Niels Thomas Burchardt til styret. Ved etterfølgende konstituering i styret ble Niels Thomas Burchardt valgt til styreleder, mens Kenneth Bull ble valgt til nestleder i styret. Aksjespredning Antall aksjonærer pr : 125. Godtgjørelser Styret fikk i 2014 utbetalt kr Godtgjørelsen til disponenten var i 2014 kr hertil fri bil og forsikringsordning. Godtgjørelsen til revisor er kostnadsført med kr for revisjonshonorar, samt kr for andre tjenester. Finansiell risiko Valutarisiko: Selskapet er ikke eksponert for endringer i valutakurser da omsetningen i all hovedsak skjer i Norge. Noe varekjøp skjer i svenske kroner, men valutarisikoen er minimal da det ikke er inngått langsiktige kjøpekontrakter. Kredittrisiko Risikoen for tap på fordringer anses som lik sammenlignet med tidligere år. Våre rutiner for oppfølging av utestående fordringer blir gjennomgått årlig. For inneværende år er avsetning til tap på fordringer 1,4 mill. kr. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende. 1

2 årsrapport 2014 STYRETS BERETNING Regnskap Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for virksomhetens resultat for 2014 og økonomiske stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Selskapets frie egenkapital pr utgjør kr Regnskapsloven. Alle beløp vises i hele kr. Revisjonsberetningen er avgitt av selskapets revisor, Deloitte AS ved revisor Jens Bjørner Ugland. Årets regnskap viser et overskudd på kr Beløpet foreslås disponert slik: Utbytte kr (kr pr. aksje) Overført til egenkapital kr Sum kr Vi viser til årsregnskapet og notene som er utarbeidet i henhold til Aksjeloven og OSLO 23. april 2015 I STYRET FOR STANGESKOVENE AS 2

3 årsrapport 2014 RESULTAT Resultatregnskap (for perioden ) KONSERN MORSELSKAP NOTER Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Vareforbruk Lønn og lønnsavhengige kostnader 2, Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad ÅRETS RESULTAT Minoritetens resultatandel Majoritetens resultatandel 0 0 OVERFØRINGER Til utbytte Overført til/fra annen egenkapital Sum disponering

4 årsrapport 2014 BALANSE Balanse KONSERN MORSELSKAP NOTER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill SUM IMMATERIELLE EIENDELER 0 0 VARIGE DRIFTSMIDLER Skog- og jordeiendommer Bygninger Maskiner, inventar, transportmidler SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 0 0 Investering i datterselskaper Investering i tilknyttede selskaper Aksjer i andre selskaper Andre langsiktige fordringer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varebeholdning FORDRINGER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer SUM FORDRINGER Kontanter og bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

5 årsrapport 2014 BALANSE Balanse KONSERN MORSELSKAP EGENKAPITAL OG GJELD NOTER EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital (4050 aksjer pål. Kr ) 11, OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Minoritetsinteresse SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt SUM AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD OSLO 23. april 2015 I STYRET FOR STANGESKOVENE AS 5

6 årsrapport 2014 KONTANTSTRØM Kontantstrømanalyse KONSERN MORSELSKAP KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Periodens betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Avskrivninger Endring pensjonsforpliktelse Resultatandel fra tilknyttet selskap Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved investering i varige driftsmidler Netto effekt opptak Hemnes Tre AS Innbetalinger ved salg av anleggsmidler og aksjer Endringer langsiktige fordringer Netto kontanstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Økning / reduksjon langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Økning / reduksjon kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum endring likvide midler Likvide midler Likvide midler

7 Noter Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven og god regnskapsskikk. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med Regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene. Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Investeringer med % eie av stemmeberettiget kapital og betydelig innflytelse, defineres som tilknyttede selskaper. Følgende selskaper inngår i konsernet : Mor- og datterselskaper Eierandel Stangeskovene AS (morselskap) Stangeskovene Kværner AS 100 % Hemnes Tre AS 51 % Stangeskovene Bjerke AS 51 % Stangeskovene Volden AS 50,2 % Tilknyttede selskaper Eidskog Stangeskovene AS 50 % Regnskapsprinsipper for aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden fører til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for eventuelle gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster. Resultatandelen i resultatregnskapet baseres på andelen av resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet, og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte gevinster. I resultatregnskapet vises resultatandelen under finansposter. Konsolideringsprinsipper Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet). I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Salgsinntekter Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av leveringen. Levering er ikke foretatt før produktene er sendt til avtalt sted og risiko for tap og ukurans er overført til kunden. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Anskaffelseskost Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og eventuelle andre direkte kjøpsutgifter). Ved kjøp i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet. Immaterielle eiendeler og goodwill Goodwill har oppstått i forbindelse med kjøp av datterselskap. Goodwill avskrives over forventet levetid. Varige driftsmidler Tomter og skogeiendommer avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på anskaffelsestidspunktet. 7

8 Andre langsiktige aksjeinvesteringer Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre aksjer m.v. Utdelinger regnskapsføres i utgangspunktet som finansinntekt, når utdelingen er vedtatt. Nedskrivning av anleggsmidler Ved indikasjon om at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/ eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Varelager Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egenproduserte ferdigvarer vurderes til laveste verdi av tilvirkningskost og påregnelig salgspris med fradrag for salgskostnader. Virkelig verdi er estimert salgspris fratrukket nødvendige utgifter til ferdigstillelse og salg. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering, og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt på mottatt konsernbidrag som føres som reduksjon av balanseført beløp på investering i datterselskap, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på betalbar skatt, og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning på utsatt skatt). Utsatt skatt både i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet regnskapsføres til nominelt beløp. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende notene til de enkelte regnskapspostene. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer. Utenlandsk valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap knyttet til varesalg og varekjøp i utenlandsk valuta føres som salgsinntekter og varekostnad. Gjeld Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp. Pensjoner Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med unntak av AFP-ordningen. Det foretas avsetning i regnskapet til dekning av egenandel for AFP-pensjonister i gammel ordning, samt for underdekning i forbindelse med gammel AFP-ordning for perioden Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 8

9 Note 1 l Salgsinntekter Morselskap Konsern Salgstall (beløp i kroner) Tømmer fratrukket skogavgift Jakt Skurlast Høvellast Impregnering Takstoler Byggevarer Industriflis, spon og bark Fraktinntekter Leieinntekter Diverse Sum Internomsetning Sum eks internomsetning Det er benyttet markedspriser på leveranser avdelingene imellom. Selskapet driver virksomhet kun i Norge. Note 2 l Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. (beløp i kr) Morselskap Konsern Lønnskostnader: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk Ytelser til ledende personer: (beløp i kr) Daglig leder Styret Lønn / honorarer Pensjonspremie Andre ytelser Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til aksjonærer eller ansatte, hverken i morselskapet eller i konsernselskaper. Selskapene er pliktige til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er etablert ordninger som tilfredstiller loven. Godtgjørelse til revisor: (beløp i kr) Morselskap Konsern Kostnadsført revisjonshonorar Kostnadsført for andre tjenester

10 Note 3 l Pensjonsforpliktelse Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med unntak av AFP-ordningen. Det er foretatt avsetning i regnskapet til dekning av egenandel for AFP-pensjonister i gammel ordning Avsetning pr utgjør: (beløp i kr) Morselskap Konsern Note 4 l Varige driftsmidler/immatrielle eiendeler (beløp i kr) MORSELSKAPET Transport- midler/ Bygg/anlegg Skog- og jordeiend. Totalt maskiner etc. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tidligere oppskrevet Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-10 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. KONSERN Transport- midler/ Bygg/anlegg Skog- og jordeiend. Totalt maskiner etc. Anskaffelseskost Tilganger Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tidligere oppskrevet Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-10 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær 10

11 Goodwill Anskaffelseskost Tilganger Oppkjøp Hemnes Tre AS Avgang - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 5 år Lineær Hemnes Tre AS Nøkkeltall 2013 Resultat Balanse Driftsinntekter Anleggsmidler Driftskostnader Omløpsmidler Driftsresultat -138 Egenkapital Finansposter -414 Langsiktig gjeld Resultat før skatt -552 Kortsiktig gjeld Skatt 142 Årsunderskudd -410 Note 5 l Vurdering av fordringer (beløp i kr) Morselskap Konsern Kortsiktige fordringers pålydende Avsatt tap på fordringer Bokført verdi Kostnadsført tap på fordringer i Endring avsetning tap på fordringer Inngang på tidligere års avskrevne fordringer Nettotap i

12 Note 6 l Aksjer i datterselskaper og andre selskaper (beløp i kr) Datterselskaper Forr.kontor Eierandel Stemme-andel Kostpris Stangeskovene Kværner AS Kløfta 100 % 100 % Stangeskovene Bjerke AS Maura 51,0 % 51,0 % Stangeskovene Volden AS Tobøl 50,2 % 50,2 % 251 SUM Tilknyttet selskap Forr. kontor Eierandel Stemme-andel Kostpris Eidskog - Stangeskovene AS Skotterud 50,0 % 50,0 % SUM Inntekter fra datterselskaper og tilknyttede selskaper Datterselskaper Utbytte 2014 Resultatandel Bokført verdi Stangeskovene Kværner AS Stangeskovene Bjerke AS 255 Stangeskovene Volden AS Tilknyttet selskap Eidskog Stangeskovene AS Selskapets navn Egenkapital Resultat 2014 Foreslått utbytte Eidskog - Stangeskovene AS (100%) Note 7 l Varer (beløp i kr) Morselskap Konsern Råvarer Egenproduserte varer Innkjøpte varer for videresalg Sum

13 Note 8 l Skatt (beløp i kr) Morselskap Konsern Skattemessig resultat (grunnlag for betalbar skatt) Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endringer midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt, 27% av resultat ovenfor Tilbakebetalt skatt tidligere år Endring utsatt skatt Sum skattekostnad i resultatregnskapet Spesifikasjon for grunnlag for utsatt skatt Endring Endring Forskjeller som utlignes: Varige driftsmidler Varelager Kundefordringer Gevinst og taps konto Gjennomsnittsligning skogbruket Pensjonsforpliktelse Netto endring grunnlag utsatt skatt tidligere år SUM Inntektsført avsatt utbytte døtre 3% SUM Utsatt skatt Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Til gode skatt tidligere år etter endring ligning

14 Note 9 l Bankinnskudd (beløp i kr) I posten bankinnskudd inngår bundne midler med i morselskapet, samt i konsernselskapet. Morselskapet har en ubenyttet kassekreditt ved utgangen av regnskapsåret på Note 10 l Langsiktig gjeld / Pantstillelser (beløp i kr) Morselskap Konsern Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjelden er : Bygninger, bygningsmessige anlegg og driftstilbehør Skogeiendommer Kundefordringer Varelager Sum Note 11 l Aksjekapital og aksjonærinformasjon Selskapets aksjekapital består av 4050 aksjer à kr og eies av i alt 125 aksjonærer, hovedsakelig privatpersoner. 15 aksjonærer eier hver mer enn 1% av selskapets aksjer. Navn Adresse Eierandel Christen Sveaas Oslo 28,02 % Niels Thomas Burchardt Koppang 13,93 % Per Burchardt USA 13,06 % Ingeborg Astrup Oslo 5,85 % Niels Selmer Schweigaard Oslo 4,67 % Elisabeth Ruge Holte Larvik 2,47 % Margrethe Astrup Bull Haslum 2,30 % Ellen Marie Closs Oslo 2,20 % Ingeborg Ruge Stavern 2,20 % Mary Hauge Bekkestua 2,17 % Asbjørn Grundt Oslo 1,53 % Thomas Sigurd Burchardt Koppang 1,28 % Ingeborg J. Selmer Schweigaard Tranby 1,21 % Marit Grundt Koppang 1,19 % Betty C. Selmer Schweigaard Tranby 1,16 % Følgende av selskapets ledelse og tillitsmenn eier aksjer: Niels Th. Burchard, Styreleder Edward Kenneth Bull, nestleder Erik Toverud, disponent 564 aksjer 11 aksjer 1 aksje 14

15 Note 12 l Egenkapital (beløp i kr) Morselskap Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital 1. januar Årets endringer i egenkapital Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital 31. desember Konsern Aksjekapital Annen EK Minoritets Sum interesse Egenkapital 1. januar Årets endringer i egenkapital Oppkjøp Hemnes Tre AS Årets resultat Avsatt utbytte Korrigering feil tidligere år Egenkapital 31. desember

16 16 årsrapport 2014