BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 2013 Rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 2013 Rapport"

Transkript

1 BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 213 Rapport

2

3 Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar 3 Samfunnsansvar i Borregaard Borregaard ASA er forpliktet til rapporteringskravene om samfunnsansvar i Regnskapsloven 3-3c. Her stilles det krav om at Borregaard skal gjøre rede for «hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift, og i forholdet til sine interessenter.» Dette kapittelet redegjør for hvordan Borregaard jobber med samfunnsansvar. Borregaard skal utvikle og levere bærekraftige løsninger basert på naturlige råvarer og unik kompetanse. I dette formålet ligger både ambisjoner og utfordringer knyttet til samfunnsansvar, samt en bærekraftig utvikling for selskapet. Borregaard utøver samfunnsansvar ved å utvikle og drive virksomheten lønnsomt på en måte som er i tråd med fundamentale etiske verdier, respekt for enkeltmennesker, samfunnet og miljøet. I denne tilnærmingen ligger også dialog med konsernets viktige interessenter og at hensynet til disse teller med når virksomheten drives og beslutninger fattes. Hovedområder Samfunnsansvar er et omfattende begrep som dekker mange områder. For å konkretisereog prioritere konsernets arbeid innen samfunnsansvar, har Borregaard definert følgende hovedområder: A Bærekraftig forretningsmodell B Helse, miljø og sikkerhet C Kompetanse og medarbeiderutvikling Interessentdialog God kontakt med konsernets ulike interessenter er viktig for å skape tillit og forståelse for Borregaard i lokalmiljøet og samfunnet, og er en sentral del av konsernets samfunnsansvar. Alle enhetene i Borregaard skal kartlegge relevante problemstillinger i forholdet mellom virksomheten og samfunnet, legge til rette for en god dialog og effektiv håndtering av klager og andre henvendelser fra eksterne interessenter. På områder med spesielle utfordringer, skal Borregaard vurdere behovet for å iverksette forbedringsprosjekter. Organisering og ansvar Samfunnsansvar er et linjeansvar i Borregaard. Det innebærer at samfunnsansvar skal integreres i ledelsen og de ulike enheter og avdelinger i konsernet. Det er et lederansvar å følge opp Borregaards ambisjoner, tiltak og resultater også på dette området. Borregaard har en rekke styrende dokumenter og rapporteringsrutiner innen samfunnsansvar. Avdeling for Organisasjon og samfunnskontakt har ansvar for disse dokumentene og rapporteringen av samfunnsansvarsområdet. Dokumentene godkjennes også av styret i Borregaard. Referanser Retningslinjer for samfunnsansvar Etiske retningslinjer Konkurranserettsmanual Retningslinjer for ansvarlige innkjøp Retningslinjer for menneskerettigheter Retningslinjer for varsling Retningslinjer for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Antikorrupsjonsmanual D Leverandører og forretningspartnere E Involvering i lokalsamfunnet

4 4 Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar A Bærekraftig forretningsmodell Kjernen i vår forståelse av bærekraft og samfunnsansvar ligger i at selve forretningsmodellen og virksomhetens produkter er bærekraftige og i stor grad møter globale behov. Verden står overfor mange ulike utfordringer knyttet til befolkningsvekst og urbanisering i årene som kommer. Borregaards biobaserte produkter er alternativer til petrokjemisk baserte produkter og møter i så måte mange langsiktige globale utfordringer knyttet til ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger. Borregaard har engasjert en uavhengig tredjepart, Østfoldforskning, til å gjennomføre en livsløpsanalyse (LCA) etter standarden ISO 1444/48. Her er alle miljø- og ressurspåvirkninger gjennom hele livsløpet til produktene analysert. Analysen bekrefter at Borregaards biobaserte produkter kommer godt ut sammenlignet med petrokjemiske alternativer i et klimaperspektiv. Borregaard har i tillegg arbeidet mye med å redusere klimagassutslippene i egne prosesser, blant annet gjennom å eliminere bruk av tungolje og øke energiforsyningen fra mer miljøvennlige energikilder. Viktige tiltak og resultater i 213 I 213 ferdigstilte Borregaard et energianlegg som erstatter all bruk av tungolje med naturgass ved anlegget i. Dette innebærer blant annet store miljøforbedringer når det gjelder utslipp til luft og lavere klimagass-utslipp. Igangkjøring av et nytt anlegg for rensing av avløpsvann og biogassproduksjon bidro også til et bedre miljø- og klimaregnskap som styrker bioraffinerikonseptet. I 213 fikk Borregaard patent på BALI-teknologien (Borregaard Advanced LIgnin), en egenutviklet bioraffineriprosess for produksjon av grønne kjemikalier og sukker basert på biomasse fra trevirke, landbruks- og skogsavfall. Patentet er et viktig element i arbeidet med å beskytte konsernets teknologi. Innovasjon er viktig for å opprettholde bærekraften i et selskap. I 213 besto 13 % av Borregaards omsetning av produkter som ble lansert i løpet av de fem foregående årene, noe som er en liten økning fra året før. Viktige mål for området i 214 Videreutvikle teknologi og forretningsmodell for BALIteknologien fram mot beslutning om fullskalaproduksjon Ytterligere reduksjon i utslipp fra virksomheten Økt innovasjonsgrad målt som salg av nye produkter Borregaards forretningsmodell: Fornybare råvarer Høy råvareutnyttelse Miljøvennlige alternativer til petrokjemiske produkter

5 Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar 5 B Helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet er integrert i Borregaards forretningsplan. Konsernet skal aktivt arbeide med tiltak som kan bidra til en forsvarlig miljø- og ressursforvaltning. Borregaard har som ambisjon å bidra positivt til de ansattes helse og har en null-visjon når det gjelder skader på ansatte eller andre mennesker som følge av sin virksomhet. Borregaards ambisjoner og retningslinjer innen HMS er nedfelt i eget styringsdokument (se oversikt side 3). Borregaard har etablert et system for risikovurdering og -styring som er integrert i konsernets virksomhetsledelse. Systemet er gjenstand for regelmessig (minimum årlig) gjennomgang i ledergrupper og styret. Risikostyringen omfatter alle forhold ved Borregaard, men det utføres egne vurderinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet. HMS-forhold er et ledelsesansvar. Borregaard har imidlertid egne, dedikerte støttefunksjoner innen helse, miljø, sikkerhet og risikostyring. Helse og arbeidsmiljø Borregaard er opptatt av at arbeidsforholdene skal bidra til god helse for de ansatte. Det er derfor etablert både forebyggende aktiviteter og tiltak som skal redusere belastninger i arbeidsforholdet. De ansattes helse overvåkes gjennom regelmessige helse- og arbeidsmiljøundersøkelser. Arbeidsmiljøet anses generelt å være godt og det arbeides kontinuerlig med å styrke dette gjennom ulike tiltak. Det blir lagt vekt på tett oppfølging av sykemeldte samt tilrettelegging av arbeidsoppgaver for den enkelte medarbeider. For virksomheten i ble en rekke forebyggende tiltak knyttet til mosjon, kosthold og røyking er videreført i 213. Resultater i 213 Sykefraværet i Borregaard-konsernet var i 213 på 3,8 %, en reduksjon på over 2 prosent fra 212 da sykefraværet var på 4,8 %. Sykefraværet ved Borregaard i ble redusert med over 19 prosent fra 212 til 213 (fra 5,7 % til 4,6 %). Ved Borregaards anlegg utenfor Norge har sykefraværet historisk sett vært lavt og det gikk ytterligere ned i 213. Ved virksomheten i Tyskland innførte man i 213 et helseprogram som bidro til en reduksjon i sykefraværet fra 8,1 % i 212 til 5,7 % i 213. Programmet består i hovedsak av mosjonstiltak og regelmessig oppfølging rundt helserelaterte temaer. Sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhet er integrert i alle ledd i Borregaards virksomhet. Borregaard har blant annet et verdensomspennende sikkerhetsprogram kalt Zero Harm. Viktige tiltak for å oppnå færre skader er grunnleggende HMS-opplæring, fokus på personlig ansvar for egen sikkerhet, tydelig sikkerhetsledelse, gjennomgang av regler og praktisk bruk av verneutstyr samt krav om orden og ryddighet på arbeidsplassen. Alle skader granskes for å avdekke årsak, tiltak og læringspunkter. Sikkerhet er også et fast punkt på oppstartsmøtet for alle skiftansatte i som skal inn i en ny skiftperiode. Resultater i 213 Borregaard har gjennom de senere årene redusert antall skader og omfanget av disse. I 213 økte imidlertid antall skader noe ved virksomheten i. Borregaards enheter utenfor Norge hadde imidlertid ingen fraværsskader i 213. Fabrikkenhetene i Storbritannia og Tyskland går foran som gode eksempler og kunne i 213 markere henholdsvis ti og seks år uten fraværsskader. Konsernets skader med fravær, målt som H1-verdi (antall skader med fravær pr million arbeidstimer), gikk opp fra 2, i 212 til 2,2 i 213. Totalt antall skader, målt som H2-verdi (antall skader pr million arbeidstimer), gikk opp fra 11,4 i 212 til 15,1 i 213. Anlegget i stod for økningen i skadetallet som imidlertid i hovedsak besto av mindre alvorlige skader. H1-verdien endte på 3,2 mot,8 i 212 og H2-verdien endte på 21,3 mot 9,7 i 212. Arbeidet med rapportering, årsaksanalyser og tiltak i tilknytning til skadetilløp og farlige forhold samt hyppige inspeksjoner i anleggene fortsetter. I 213 arrangerte Borregaard LignoTech i Sør-Afrika Safety Day der de ansatte gjennomførte rollespill og andre øvelser for å skape bevisstgjøring rundt ulike sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen. Tiltak i 214 I 214 vil Borregaard følge opp med et treningsopplegg for alle LignoTechs ansatte for å sikre at sikkerhetskunnskapen holdes ved like. En god sikkerhetskultur forutsetter kontinuerlig oppfølging. 214 vil være preget av HMS-opplæring både i og utenfor driftsorganisasjonen. En ny HMS-håndbok vil lanseres i andre kvartal og HMS-avdelingen vil samarbeide tettere med avdelingsledere når det gjelder lokale HMS-mål. Borregaard vil også fortsette tiltak i forhold til reduksjon av gasseksponeringer initiert i 212, heriblant diverse tekniske tiltak samt informasjonskampanjer rundt helseskader ved kjemikalieeksponeringer. Samfunnssikkerhet Arbeid med sikkerhet omfatter ikke bare spørsmål og problemstillinger knyttet til personsikkerhet og trygghet i arbeidsoperasjoner. Borregaard vurderer også fortløpende sikkerhetsforhold knyttet til samfunnet utenfor bedriften. Særlig gjelder dette Borregaards store fabrikkanlegg i som er omfattet av Storulykkeforskriften. Denne forskriften har som formål å forebygge storulykker og begrense skadene dersom en ulykke skjer, og omhandler tiltak for å forebygge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer. Forskriften stiller krav om sikkerhetsanalyser og informasjon til lokalsamfunnet. Borregaards siste informasjonsrapport i henhold til Storulykkeforskriften ble distribuert i februar 213. Et av de viktigste tiltakene de senere årene har vært ombygging av kloralkalifa-

6 6 Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar brikken (ferdigstilt i 212) som har medført at det ikke lenger er lagring av klor ved anlegget. I 213 ferdigstilte Borregaard et naturgassanlegg som erstatter all bruk av tungolje. I tillegg til reduserte utslipp til luft, vil miljørisikoen i forbindelse med oljeutslipp til vann elimineres. Bruk av tungolje ved Borregaard omfattes dermed ikke lenger av bestemmelsene i Storulykkeforskriften. Miljø Borregaard arbeider med å redusere miljøbelastningene på en rekke områder. De vesentligste miljøutfordringene er knyttet til anlegget i. Klimagassutslippene er i hovedsak relatert til varmeenergiproduksjon som også har betydning for andre utslipp til luft. Reduserte utslipp til vann har i særlig grad vært i fokus i 213 gjennom arbeid med tiltak for å møte nye konsesjonskrav. A. Energiforbruk og -produksjon Det totale energiforbruket på alle Borregaards enheter var på 1,84 TWh i 213 (1,25 TWh varme og,6 TWh elspesifikt forbruk). Hovedandelen av energiforbruket er ved Borregaard i, som hadde et totalforbruk på 1,64 TWh i 213, herav 1,4 TWh varme. Dampforbruket ved Borregaard i var på samme nivå som 212, til tross for at produksjonen av cellulose og lignin økte med rundt 6,5 % fra 212 til 213. Borregaard har gjennom det siste tiåret gjennomført en B. Klimagasser energistrategi for å erstatte bruk av tungolje med mer klima- Borregaards direkte utslipp av klimagassen CO 2 er i Sykefravær og miljøvennlige energikilder. Borregaard dekker i dag sitt Sykefravær hovedsak knyttet til fossilt brensel i varmeproduksjonen. konstante energibehov (grunnlast) i form av damp med Borregaard Totalt Konsern hadde konsernet et utslipp fra alle sine fabrikker Utslipp til på luft NOx gjenvinning av prosessvarme fra produksjonen, bioenergi tonn i 213. Av 6% dette var CO 2 -utslippet i på tonn. Borregaards 5% rapporterte CO 2 6% 7 og energigjenvinning fra avfall. I enkelte perioder er det -utslipp 5% 6 behov for mer energi (topplast). I disse periodene har har gått noe opp i 213 som et resultat av at selskapet fra 4% 5 Borregaard historisk produsert damp ved bruk 4% av tungolje overtok et avfallsforbrenningsanlegg fra Østfold 3% 4 og elektrisk kraft. Høsten 213 igangsatte Borregaard 3% et Energi som produserer damp på Borregaards fabrikkområde. nytt anlegg basert på naturgass (LNG) som, sammen med 2% 3 2% Anlegget representerer ingen reell CO 2 -økning, da utslippene tidligere ble rapportert 1% av Østfold Energi. 2 periodevis bruk av elektrisk kraft, er energikilden for topp- Utslippene last. Borregaard har med dette faset ut bruk av tungolje som energikilde. Det innebærer blant annet store miljøforbedringer når det gjelder utslipp til luft. Ved å erstatte naturgass med tungolje, reduseres NOx-utslippet med 9 %, svoveldioksid (SO 2 ) og støvutslipp blir nærmest eliminert og CO 2 -utslippet reduseres med 25 %. Det arbeides også med å utvikle et nytt enøk-program ved virksomheten i som primært vil bidra til lavere varmeproduksjon og dermed lavere utslipp til luft. Prosjektet går ut på bedre utnyttelse av overskuddsvarme og spillvarme for å kunne redusere bruk av naturgass og elkraft. Forprosjektet er støttet av Enova med inntil 1 million kroner og avsluttes i februar 214. Det vil da foreligge underlag til konkrete prosjekter som vil kunne redusere energiforbruket ved Borregaard med rundt 6 GWh i løpet Sykefravær av fire år. Borregaard har satt av midler til investeringer Borregaard Konsern i enøk-tiltak knyttet til dette prosjektet i årene frem mot 217. I 214 vil Borregaard 6% gjennomføre et ytterligere forprosjekt støttet av Enova for å utrede enøk-effekt av en 5% ny barkkjele. 4% 3% I LignoTech South Africa har et kontinuerlig fokus på enøktiltak ført til at energiforbruket 2% har gått ned samtidig som produksjonen har økt. LignoTech 1% USA bygget i 213 om kontoranlegget for å gjøre det mer energieffektivt i forhold % til oppvarming, ventilasjon, kjøling og belysning % % % Sykefravær Borregaard Konsern Sykefravær Utslipp til luft NOx Skader med fravær Borregaard Konsern Utsliipp til luft 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6% 5% Sykefravær 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Skader med fravær Utsliipp til luft Borregaard Konsern H1-verdi =antall fraversskader pr. million arbeidstimer H2-verdi= antall skader pr. million arbeidstimer Ton/dag ,9,8,7,6 Copper Utslipp til vann AOX kg/da

7 Copper Fibre (organic suspended materials) Rapport 5,2 213 Bærekraft og samfunnsansvar fra dette anlegget utgjør 27,52 % av Borregaards klimagassutslipp. D. Utslipp til vann 4,7 Borregaards utslipp til vann har hatt en positiv utvikling i , Sykefravær 213. I september 28 ble Borregaards aerobe renseanlegg NOx stengt som følge av legionellarisiko. Høsten 213 sto Borregaard Borregaards Konsern bruk av naturgass, samt noe mer elektrisitet Utslipp i til luft stedet for tungolje bidrar til en reduksjon av CO 2 -utslippene ved anlegget i på 11 % fra 212 AOX7til 213. anlegg klart for å møte nye konsesjonskrav Miljøfabrikken, et nytt, legionellasikkert anaerobt rense- ipp til luft KOF når Copper det gjelder 1 6 utslipp til vann. Anlegget, 12 som totalt har kostet rundt 24,9 I 213 igangsatte Borregaard,8 også et nytt biologisk 5 renseanlegg, millioner kroner, sørger 1 for reduserte 14 utslipp av blant annet Miljøfabrikken, som,7 i tillegg til å vesentlig 4 redusere organisk materiale, målt 8som kjemisk 12,6 oksygenforbruk utslipp til vann, også gir grønn,5 energi i form av biogass 1 3 (KOF). Disse utslippene 6 vil komme ned på historisk lave,4 8 som erstatter fossilt brensel,3for tørking av lignin. 2 Dette vil nivåer. 4 6 gi en CO 2 -reduksjon på over,2 8 tonn i Denne 2,1 4 energiomleggingen har mottatt støtte fra Enova på 3 millioner 212 kroner Borregaards utslipp av organisk 2materiale, målt som kjemisk oksygenforbruk (KOF), var i 213 på 76 tonn per døgn. Det tilsvarer en reduksjon på 2 %, sammenlignet C. Reduksjon i utslipp av SO 2 og NOx til luft med 212 til tross for at produksjonen av spesialcellulose Sykefravær Utslippene av SO 2 kom i 213 dels fra celluloseprosessene og lignin økte med nær 7 %. Borregaards konsesjonsgrense slipp til vann og dels fra etanol- og energiproduksjon. Det totale SO Utsliipp 2 - til luft for KOF-utslipp var i andre halvår 213 på 73 AOX tonn per utslippet kg/dagvar i 213 på 419 tonn, 286 av disse i. Fosfor døgn. I denne perioden hadde Borregaard et KOF-utslipp 2 1 Nitrogen Borregaard har investert i en rekke tiltak som har ført til tilsvarende 71,7 tonn per døgn., ,8 at SO 2 -utslippene i 8 i løpet av de 16 siste 16 årene , ,6 er redusert fra 12 tonn per år til under 3 tonn per år. I 214 vil det nye renseanlegget få full helårseffekt og det ,5 Innføring av naturgass som erstatning for tungolje 1 i dampproduksjon, har redusert SO4 2 forventes dermed ytterligere 3 5 reduksjon,4 av KOF-utslippene ,3 -utslippene ytterligere 8 i 213. til under konsesjonsgrensen 2 på,2 69 tonn per døgn. Tallene 3 6 I tillegg har 5 Borregaard innført ytterlige overvåkning og reflekterer kun KOF-utslippene 15,1 i, da konsernets styring av 2.5SO 2 -utslippene fra 1 sine fabrikkenheter. 2 Et pågående øvrige virksomhet ikke har 5 betydelige utslipp til vann. program for utskiftning av rørsystemer frem til 217, er også 213 med på å redusere utslipp av SO 2. Til sammen gir I 213 hadde Borregaard et utslipp av kobber på 9,4 kg per organisk materiell) disse tiltakene en bedring i lokal luftkvalitet i. døgn knyttet til virksomheten i. Det tilsvarer en Utslipp til økning vann på 1 kg/døgn sammenlignet med 212. Økningen i g) Det totale NOx-utslippet fra Borregaard var i 213 på 312 kobberutslipp skyldes økt produksjon. Skader med fravær Ton/dag kg/dag tonn, en reduksjon på 16 % fra 212. Utslippsreduksjonen Fosfor SO 2 utslipp Borregaard Konsern skyldes i hovedsak lavere tungoljeforbruk SO 2 ved process fabrikkene i LignoTech USA gikk i 213 over 8 til Total å benytte SO 2 emission et fosforfritt der NOx-utslippet utgjorde 252 tonn i 213 mot avkalkingsmiddel i fordamperen 7 for lut, og har dermed 271 tonn i redusert utslippet 1 av fosfor til vann. 4 Biogass fra det nye rense- og biogassanlegget i 3 4 erstatter fossilt brensel i én av spraytørkene for lignin, og 2 gir dermed lavere utslipp av 2CO 2, SO 2 og NOx E. Kultiveringsanlegg for 7laks 3 5 Utslipp fra industrivirksomheten 2 5 og vannstandsregulering kan ha negative følger for gyte- og oppvekstforholdene 5,3 5,1 5 4,9 4, To H1-verdi 2 4 =antall 6 fraversskader pr. million arbeidstimer H2-verdi= antall skader pr. million arbeidstimerton/år ergiforbruk gaard Konsern 7 6 NOx og SO 2 utslipp Borregaard Konsern COD (ton/dag organisk materiell) Kobber 212(kg/dag) 213 Total NOx emissions SO 2 utslipp Ton/år NOx utslipp SO 2 utslipp Ton/år 16-1 Ton/år Tonnes/year CO 2 utslipp Borregaard SO Konsern 2 process *Økningen I CO 2 -utslipp i 213 skyldes overtakelse av avfallsforbrenningsanlegg fra 1. januar 213 Total NOx emissions * GWh Energiforbruk Borregaard Konsern 5 4 3

8 3% 8 Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar 2% 5% 4% 1% % for vill-laksstammen i Glomma, elven som renner utenfor Borregaards fabrikkanlegg i. I 212 bygget og finansierte Borregaard, i samarbeid med to energiselskaper, Sykefravær et kultiveringsanlegg for laks på Borregaards område. Målet er at bestandsmålet for laks i Glomma skal nås i løpet av fire til fem år. El-fiskemålinger 6% utført av NIVA viser at antall lakseyngel i Glomma utenfor Borregaard har økt betydelig 5% i % 3% F. Avfall Fabrikkene i Borregaard-konsernet 2% har kildesortering og materialgjenvinningsgraden 1% er høy. Avfallet blir tatt hånd om av anerkjente % og sertifiserte avfallsaktører. Ved anlegget i er det etablert 21 avfallsplaner både 213for industrianlegget og for selskapets egen havn. Avfallsmengden var i 213 på tonn, mens den i 212 var på 4.24 tonn. Økningen i avfallsmengde skyldes økning i produksjonen. Skader med fravær I tillegg inngår bark Utslipp i Borregaards til luft NOx rapportering Konsern av avfall til myndighetene, men 18 i realiteten blir det meste av barken 7 solgt som jordforbedring 16 eller brensel. I 213 var mengden 6 14 bark tonn tørrstoff G. Vannforbruk 8 3 Borregaard er i 6 selvforsynt med vann gjennom 2 et eget vannrenseanlegg. 4 Vann brukes i prosessene til bl.a. 1 2 kjøling, damp- og varmtvannsproduksjon, transport av biomasse gjennom produksjonen samt vasking. Vannforbruket ved anlegget i var i 213 på totalt 23, H1-verdi =antall fraversskader millioner m3, mens forbruket pr. million arbeidstimeri 212 var på 22,4 millioner m3. Økningen i vannforbruk skyldes økt produksjon ved H2-verdi= antall skader anlegget i. pr. million arbeidstimer Utsliipp til luft Ved Borregaards 2 produksjonsanlegg utenfor Norge, er vannforbruket 18 moderat og vannet fås fra offentlige vannverk 16 eller tilknyttede industriområder Ton/dag Utslipp til vann kg/dag H. Transport Borregaard er opptatt av effektive og miljøvennlige transportløsninger både på vei, bane og sjø. Dette gjelder både transport av råvarer inn og produkter ut til våre kunder rundt Utsliipp til luft omkring i verden. Gjennom flere desentraliserte produksjonsenheter for 2 lignin på tre kontinenter, reduseres behovet for 18 lange transporter av både råvarer og ferdigprodukter Konsernet har et ønske om å transportere mer gods per båt og 1 jernbane, men 8 kapasitetsbegrensninger i norsk havnestruktur og jernbanenett 6 reduserer muligheten for økt båt- og banetransport. 4 2 I 212 mottok Borregaard 21 et tilsagn 211 på 212 rundt 6,5 millioner kroner i støtte fra EU-prosjektet Marco Polo. Prosjektet har som mål å redusere CO 2 -utslipp gjennom økt båttransport, Utslipp til vann samt å avlaste trafikkveksten på veiene i Europa. Støtten forutsetter at Borregaard Ton/dag flytter 5 tonn utgående kg/dag transport fra vei til båt årlig 12 frem til Copper 7 Resultater i 213 Fibre (organic su I 213 overførte Borregaard nye 2 tonn gods fra vei til ,3 4 båt. Samlet flyttet Borregaard i 213 rundt 45 % av godsmengden med 4 båt, 4 % med bil og 15 % med 5,2 3 5 jernbane Viktige mål for HMS-området i Redusert sykefravær Ingen fraværsskader COD (ton/dag organisk materiell) Reduserte utslipp Kobber (kg/dag) av klimagasser God innkjøring av nytt renseanlegg slik at utslipp av organisk materiale SO til Glomma kommer under ny 2 utslipp konsesjonsgrense Ton/årAOX 1,9,8,7,6,5,4,3,2, Fosfor Energiforbruk Borregaard Konsern GWh ,1 5 4,9 4,8 4,7 4, ,9,8,7,6,5,4,3,2, Ton/år 21 T Nit COD (ton/dag organisk materiell) Elektrisitet Kobber (kg/dag) Varme Ton/år SO 2 utslipp SO 2 process Tota

9 Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar 9

10 1 Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar Antall årsverk i Borregaard økte med 24 gjennom 213 og var ved årets slutt 149. Økningen C skyldtes overtakelse av energianlegg fra Østfold Kompetanse og Energi, økt bemanning knyttet til innovasjonsprosjekter og nødvendig overlapp for å erstatte medarbeiderutvikling medarbeidere med spesialfunksjoner som vil gå av med pensjon i nær framtid. Sterk bedriftskultur Borregaard har gjennom mange år og skiftende tider utviklet en sterk bedriftskultur som bidrar til felles tankesett, verdigrunnlag og forståelse av virksomheten på tvers av funksjoner, virksomhetsområder og geografiske grenser. En sunn bedriftskultur som støtter opp om Borregaards mål og strategier er et viktig fundament for videre utvikling av selskapet og de enkelte medarbeidere. Etter børsnoteringen i slutten av 212 har Borregaard laget en beskrivelse av selskapets bedriftskultur og verdigrunnlag. Gjennom 213 har dette arbeidet pågått gjennom involvering av en rekke ulike grupper ansatte og prosessen vil ferdigstilles tidlig i 214. Borregaards bedriftskultur og verdigrunnlag vil deretter integreres i ulike introduksjons- og utviklingsprogrammer, interne diskusjoner samt hvordan selskapet beskrives utad. I bedriftskultur og verdigrunnlag inngår også standarder og ambisjoner for god forretningsetikk. Borregaard har et sett av styrende dokumenter for samfunnsansvar og etiske retningslinjer i tillegg til manualer og mer konkrete retningslinjer for ulike områder som antikorrupsjon, konkurranselovgivning, ansvarlige innkjøp, helse, miljø- og sikkerhet, og menneskerettigheter (se oversikt side 16). Utvikle kjernekompetanse Borregaards kjernekompetanse er innen salg- og markedsføring, forskning og utvikling samt produksjon. I dag er kompetansen selskapet har innen disse områdene, og samspillet mellom dem, Borregaards viktigste konkurransefortrinn. Det er derfor avgjørende at selskapet både gjennom sin rekruttering og utvikling av medarbeidere, lykkes i å beholde og styrke denne unike kompetansebasen. Borregaard har etablert interne fagprogrammer innen kjernekompetanseområdene. Nær 1 prosent av våre ansatte jobber innen salg og markedsføring. Disse legger vekt på å kjenne de ulike kundenes behov, samt verdien av våre produkter og løsninger. For å vedlikeholde denne kunnskapen, gjennomfører Borregaard blant annet Application School og et internasjonalt salgstreningsprogram for ansatte over hele verden. Ettersom Borregaards produksjon er kompleks med betydelig integrasjon, legges det stor vekt på kunnskap og kompetanse innen produksjon og bioraffinering. Derfor arrangerer Borregaard omfattende treningsprogrammer for operatører og lærlinger. Konsernet har en egen kunnskapsfabrikk for opplæring og driver et eget produksjonsakademi i samarbeid med Orkla. Borregaard gjennomfører annethvert år en egen forskningskonferanse med både interne og eksterne bidragsytere. Konferansen gjennomføres neste gang i 214. Konsernet legger betydelige ressurser i lederutvikling og har som ambisjon å rekruttere de fleste lederne fra egne rekker ved å ha planer for karriereutvikling, erstatningskandidater og lederprogrammer som kombinerer ledertrening med kulturbygging. For å bidra til flere kvinnelige ledere og styrke selskapets internasjonale kompetanse, er kvinner og ledere fra virksomhetene utenfor Norge overrepresentert i disse programmene. Blant de 22 deltakere på Borregaard Management Programme i 213 var 6 kvinner og det var 13 deltakere fra enheter utenfor Norge. Borregaard legger vekt på å skape et internt jobbmarked og ønsker en høy grad av jobbrotasjon og internrekruttering til ledige stillinger. På denne måten gis ansatte nye utfordringer, samtidig som selskapet beholder, utvikler og sprer sin kompetanse rundt i konsernet. I 213 ble over 23 % av rekrutteringene til stillinger som krever høyskoleutdanning, dekket av interne kandidater. Forskning og utvikling Innovasjon, forskning og utvikling er viktig for å fornye og styrke virksomheten, samtidig som det er nødvendig for å styrke selskapets bærekraft økonomisk og miljømessig. Borregaards forsknings- og innovasjonsinnsats økte i 213 og beløp seg til vel 15 millioner kroner eller rundt 4 prosent av selskapets omsetning. Borregaard har 94 ansatte innen forskning og utvikling, hvorav 34 har doktorgrad. Forskningen skjer primært ved konsernets felles forskningssenter i Norge, som ved utgangen av 213 hadde 8 ansatte fra 1 nasjoner. I tillegg er det forsknings- og utviklingsaktivitet ved anleggene i Spania, Sør-Afrika, India og USA. En del av forskningsarbeidet utføres gjennom et utstrakt samarbeid med kunder, universiteter og forskningsinstitusjoner i flere land. Borregaard mottok i 213 tilsagn om støtte på 7 millioner kroner fra EU til et prosjekt i forlengelsen av BALI-teknologien. Midlene skal brukes over fire år på innovasjonsprosjekter som går ut på å fremstille høyverdi biokjemikalier i industriell skala. Borregaard måler resultatet av innovasjonsaktivitetene ved å registrere hvor stor andel av salget som kommer fra nye produkter som selskapet ikke hadde for fem år siden. Innovasjonsgraden i 213 var på 13 %. Omstilling og organisasjonsutvikling Borregaard jobber målrettet for å opprettholde internasjonal konkurransekraft gjennom innovasjon, teknologi, produktivitet og kostnadsreduksjoner. Gjennom kontinuerlige forbedringer med utgangspunkt i økt kompetanse og samhandling i et felles driftssenter i, har fabrikkanlegget oppnådd forbedringer gjennom bedre og økt produksjon og kvalitet samt forbedrede HMS-forhold. Et omfattende opplæringsprogram, sammen med innføring av ny teknologi, står fortsatt sentralt. Omstillingsprosessene er krevende,

11 Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar 11 blant annet gjennom redusert bemanning, men Borregaard vektlegger involvering av og dialog med de ansatte og fagforeningene. Konsernets forbedringsprogram for Borregaard i har pågått også gjennom 213. I løpet av året ble det satt i gang et prosjekt med mål å redusere antall styringskonsoller fra seks til fire ved Driftssenteret i. Målet skal nås gjennom å redusere operatørbelastning og stabilisere driften. De ansatte er selv involvert i prosessen og målet er å gjennomføre nedbemanninger uten oppsigelser, blant annet gjennom naturlig avgang og intern jobbrotasjon. Borregaard i tar også et større opplæringsansvar for fagarbeidere gjennom målrettet skolekontakt og undervisning i skoleverket, samt økt inntak av lærlinger. Bedriften har et eget opplærings- og presentasjonssenter, Kunnskapsfabrikken, til rådighet til dette formålet. I 213 hadde Kunnskapsfabrikken 925 besøkende fra skoler som gjennomgikk et undervisningsopplegg som kombinerer fagopplæring, yrkesveiledning og bedriftspresentasjon. Mangfold Borregaard ønsker å bidra til et positivt mangfold blant selskapets ansatte, og vil motarbeide diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion og funksjonsevne. Borregaard har egne retningslinjer på dette området. Borregaard har egne tiltak for å fremme rekruttering av kvinnelige ledere og medarbeidere og en bevisst høy andel kvinner i leder- og fagprogrammer og i selskapets rekrutteringsbase. I 213 var omlag 23 % av Borregaards ansatte kvinner. Den laveste kvinneandelen finnes i produksjon, mens kvinneandelen er høy i Forskningsavdelingen og i Kundeserviceavdelingen. I selskapets styre var 3 av 7 medlemmer kvinner (kvinneandel 43 %), mens det er én kvinne i hovedledelsen (kvinneandel 11 %). Til sammen 28 prosent av lederne i Borregaard er kvinner. Ved Borregaards produksjonsanlegg i Sør-Afrika, jobbes det målrettet med å sørge for at arbeidsstokkens profil reflekterer den nasjonale befolkningens demografi, med særlig hovedvekt på representasjon i ledelsen. Utfordringene ligger hovedsakelig i det offentlige utdanningssystemet, men selskapet forsøker å kompensere for dette med omfattende opplærings- og studieprogrammer for de ansatte. Varslingsrutiner Borregaard ønsker at åpenhet og en sterk bedriftskultur skal bidra til at vanskelige eller uønskede forhold drøftes og løses. Det kan imidlertid oppstå situasjoner hvor ansatte ikke når fram med meldinger om uønskede forhold eller føler seg urettmessig behandlet og ikke finner en løsning på problemene. I møte med slike situasjoner er det etablert rutiner og retningslinjer for varsling, både til ulike definerte funksjoner i organisasjonen eller ved eget telefonnummer og e-postadresse. Viktige mål for området i 214 Presentasjon og implementering av selskapets bedriftskultur og verdigrunnlag. Øke andel kvinnelige ansatte.

12 12 Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar Borregaard har flere tusen forretningspartnere som kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det er ofte etablert D langsiktige relasjoner som går over flere Leverandører og år. Borregaard streber etter at kontakten og forretningspartnere samarbeidet skal være preget av tillit, ryddighet og gjensidig respekt og at transaksjoner og forretningsførsel er i tråd med lover, reguleringer og anerkjente etiske standarder. Det er utarbeidet flere dokumenter med retningslinjer som skal regulere og hjelpe ansatte til gode relasjoner og sunn forretningspraksis. Retningslinjene omfatter generelle etiske rammeverk (Code of Conduct) og mer spesielle retningslinjer om konkurranselovgivning, antikorrupsjon og menneskerettigheter. Borregaard stiller i utgangspunktet de samme etiske krav til sine leverandører som til egen virksomhet. Disse kravene og forventningene er nedfelt i egne retningslinjer for valg av leverandører og inngår også i viktige innkjøpskontrakter. Sentrale leverandører av selskapet gjennomgår regelmessige revisjoner i henhold til ISO 91/141/18-sertifiseringer. Antikorrupsjon Borregaard har egne retningslinjer for antikorrupsjon. I 214 planlegger konsernet nye opplærings- og treningsprogrammer angående antikorrupsjon. Kjøp av sertifisert tømmer Borregaards bioraffineri er avhengig av at råstoffet også oppfyller krav til miljø og bærekraft. Borregaard kjøper i overkant av 1 million m3 tømmer til sitt anlegg i. Konsernet legger vekt på å kjøpe tømmeret fra skoger som forvaltes på en bærekraftig og miljømessig forsvarlig måte. Tømmeret kommer i hovedsak fra Norge og Sverige. I 213 var 79 % av tømmeret fra norske skoger, 2 % fra svenske skoger og resterende 1 % var import fra Tyskland, Estland og Latvia. Alt tømmer som kjøpes inn, er avvirket i henhold til opprinnelseslandets lover for hogst, skogskjøtsel og naturmangfold. I Norge leverer alle leverandørene tømmer i henhold til Levende Skog-standarden. Viktige mål for området i 214 Videreutvikling av retningslinjer og standard for ansvarlige innkjøp Ferdigstillelse og implementering av nytt program for anti-korrupsjon

13 Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar 13 E Bidrag til samfunnet Lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser er en forutsetning for velferd og sosial trygghet. Det gjør seg gjeldende gjennom inntekt og meningsfull aktivitet for den enkelte, og finansielle bidrag som skatter og avgifter fra selskaper og dets ansatte gir til de land og lokalsamfunn virksomheten opererer i. Det er betydelige ringvirkninger fra leverandører og annen aktivitet rundt fabrikkene i landene Borregaard har produksjon. Per hadde Borregaard 149 årsverk i 16 land. Produksjonsanleggene ligger i Norge, England, Tyskland, Spania, Tsjekkia, Sør-Afrika og USA. 143 millioner kroner i skatt Borregaards samlede skattekostnad beløp seg til 143 millioner kr i 213, noe som tilsvarer 3% av resultat før skatt. Den norske virksomheten hadde en skattekostnad på 95 millioner kroner, mens skattekostnaden for øvrig fordelte seg med 14 millioner for resten av Europa, 17 millioner kr i Amerika, 15 millioner for Afrika og 3 millioner kroner i Asia. Borregaard legger til grunn OECDs retningslinjer for internprising som er et viktig bidrag til at overskuddene og skattefordelingen fordeles riktig mellom ulike land. Felles interesser med lokalmiljøet Borregaards virksomheter påvirker og samspiller med lokalmiljøene virksomhetene er lokalisert i. Utenfor Norge er Borregaards fabrikker relativt små, men i har Borregaard vært en hjørnesteinsbedrift i generasjoner. Fortsatt spiller Borregaard en viktig rolle i byen og regionen som arbeidsgiver, kunde for mange leverandører og som samfunnsøkonomisk bidragsyter gjennom skatter og avgifter fra virksomheten. Et samfunnsregnskap utarbeidet av NHO viser at Borregaards virksomhet i samlet sett skaper og finansierer 49 årsverk i selskapet selv, hos leverandører og i offentlige virksomheter. Samlet ga skatter og avgifter fra Borregaard og dets leverandører (selskapene og dets ansatte) ca 1,2 milliarder kroner til det norske samfunnet i 212. Støtte til samfunnsutvikling Borregaard har bred kontaktflate i og i Østfold. Bedriften bidrar i ulike fora og organisasjoner innen by- og regionutvikling og har også stilt arealer til disposisjon for samfunnsnyttige formål. I tillegg bidrar selskapet med rundt 3 millioner kroner til å støtte tiltak som selskapet og regionen har felles nytte av. Borregaards sponsorstrategi har to hovedområder. Ett omfatter opplevelser og aktiviteter innen kultur og idrett som bidrar til å øke attraktiviteten i byen og regionen. Dette er viktig for Borregaards langsiktige rekrutteringskraft. Det andre området støtter tiltak for å skape interesse og forståelse blant ungdom for fagområder som er viktig for Borregaard, særlig realfag. Eksempler er Borregaards støtte og samarbeid med Inspiria Sciencesenter, Ungt Entreprenørskap og Kunnskapsfabrikken. Sosial- og etikkarbeid i Sør-Afrika LignoTech South Africa opprettet i slutten av 212 en sosialog etikkomité med formål å overvåke sosiale og etiske problemstillinger. Komiteen er sammensatt av medlemmer fra ledelsen, samt ansatte ved bedriften. I løpet av 213 er det blant annet innført pålegg om at de ansatte må bekrefte at de har lest og forstått konsernets etiske retningslinjer, i tilegg til at man har opprettet et etikk-telefonnummer de ansatte kan ringe dersom de har spørsmål eller bekymringsmeldinger knyttet til etiske problemstillinger. Virksomheten har også lagt vekt på å kommunisere sin holdning til svindel og korrupsjon til kunder og leverandører. I 214 vil det bli gjennomført lederutviklingsprogrammer med etikk som tema. Virksomheten i Sør-Afrika har engasjert seg i sosiale og økonomiske konsekvenser av HIV-/Aidsproblematikk. Et viktig område har vært å bekjempe diskriminering på grunnlag av sykdommen, i tillegg til å spre informasjon om sykdommen og behandlingen av denne, samt gjennomføre testing på de ansatte som ønsker det. Selskapet tilbyr også medisiner til de som er rammet. Virksomheten støtter i tillegg en lokal skole, samt utvalgte veldedige formål. Kjøp av varer og tjenester 291 millioner NOK Bidrar til 282 årsverk for norske leverandører 719 Årsverk i Borregaard AS 49 årsverk 361 millioner NOK i skatter og avgifter Kan finansiere lønninger for: 21 årsverk i offentlig sektor 794 millioner NOK I skatter og avgifter

14 14 Rapport 213 Bærekraft og samfunnsansvar Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Borregaard i har et nært samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner i området. Konsernet har et eget skolesenter, Kunnskapsfabrikken, som både fungerer som internt opplæringssenter og som showroom og arena for skolebesøk. Her tilbys et undervisningsopplegg som passer skolenes undervisningsplaner med eksempler fra bedriften. Borregaard bidrar også til en Lektor II-ordning innen kjemi for videregående skoler i Østfold der forskere fra Borregaard har laget et bedriftsrelatert undervisningsopplegg i kjemi. Studenter ved flere høyskoler og universiteter har årlig praksisoppgaver, prosjekter eller sommerjobber ved bedriften. Borregaard har opplegg og instruktører for lærlingordninger i samarbeid med yrkesfaglige skoler i regionen. Elever får på denne måten relevant erfaring som et supplement til den teoretiske opplæringen. Borregaard har også tatt et betydelig ansvar ved etableringen av en ordning for teknisk allmenfag (TAF) hvor elever gjennom et 4-årig løp får både fagbrev og studiekompetanse. I 213 hadde Borregaard totalt 41 lærlinger og 8 TAF-elever ved bioraffineriet i. Sertifiseringer og tilslutninger Borregaard har knyttet seg til ulike eksterne ordninger som bidrar til kontroll, forbedringer og inspirasjon til systematisk arbeid. Dette gjelder også spørsmål og tema innen samfunnsansvar og bærekraftig utvikling og drift. Selskapet har forpliktet seg til retningslinjene og ambisjonene i Responsible Care som er den europeiske kjemiindustriens initiativ for miljøansvar. I tillegg rapporterer Borregaard utslipp av klimagasser til myndighetene. Disse tallene finnes i denne rapporten og er offentlig tilgjengelige. Borregaard er også ISO sertifisert etter flere standarder: ISO 91 (Kvalitetssikring) ISO 141 (Miljøstyring) ISO 51 (Energiledelse) Borregaard vil i løpet av 214 søke medlemskap i FNs Global Compact og gjennom dette gi sin tilslutning til universelle prinsipper for menneskerettigheter, arbeidstakerforhold, miljø og anti-korrupsjon.

15

16 Kontakt: Borregaard Postboks e-post: Telefon (+47)