HMS-økonomisk praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-økonomisk praksis"

Transkript

1 HMS fra prosjektering til ferdigstillelse Oslo oktober 2006 HMS-økonomisk praksis I alle faser fra prosjektering til ferdigstillelse Arne Sandervang Daglig leder ECONman ECONman 1

2 Formål l og program Deltakerne skal få kunnskaper om betydningen av forebyggende HMS-arbeid for å oppnå et optimalt økonomisk resultat Arbeidsmiljøet og HMS-arbeidet i et økonomisk perspektiv HMS-økonomi/arbeidsmiljøøkonomi De virkelige kostnader ved hendelser, ulykker og et utilfredsstillende arbeidsmiljø grunnregler ved risikoanalyse og registrering av hendelser Beregning av forventet lønnsomhet og faktisk resultat for HMStiltak eksempel 2

3 En noe underlig uttalelse I dokumentasjonen fra Sikkerhetsdagene 2003 finner jeg følgende omtale av innlegget Sikkerhetsarbeid lønner seg som ble presentert av en HMS-direktør i et stort norsk selskap I sin jobb som HMS-direktør blir han ofte spurt om hvor store ressurser de bruker på HMS og om disse ressursene kaster nok av seg, med andre ord om HMS-arbeid lønner seg? NN kan svare på dette med både årsverktall og en del kostnadstall men med hensyn til lønnsomhet så er det ærlige, korte og korrekte svaret hans at jeg vet ikke og jeg bryr meg ikke så veldig mye om å finne det ut med stor nøyaktighet fordi jeg vet, og det er så åpenbart for alle tror jeg, at dårlig HMS-nivå koster. Noe senere i referatet: Kollegaprogrammet innebærer en stor kostnad (120 mill.kr.), hvor blir det av motsatsen det at det lønner seg? 3

4 Ulykker skjer Uke : En mann er bekreftet omkommet i en arbeidsulykke ved Skanskaanlegget ved Fedafjorden i Kvinesdal kommune. Mannen skal ha falt omkring 20 meter. Vi fikk melding om ulykken omkring klokka 9.30, men vet foreløpig lite om hva som skjedde, sier operasjonsleder Bård Austad i Agder politidistrikt til NTB. Politiet fikk melding via AMK om at en mann hadde falt fra stor høyde. Vår patrulje var på stedet etter omkring en halvtime, og vi har nå fått bekreftet at det var en dødsulykke. Arbeidstilsynet og kriminalteknikere fra politiet er koblet inn i saken, sier Austad til NTB. 4

5 Et mindre dramatisk eksempel En ansatt brukte en drillmaskin som på grunn av manglende fokus på sikkerheten i prosjekteringsfasen var utilstrekkelig beskyttet. Ermet på arbeidstøyet hektet seg fast på den roterende drillen og dro armen hans med stor kraft inn i maskinen. Begge bena i underarmen ble brukket og han fikk omfattende vev- og muskelskader. Etter en stor operasjon måtte han tilbringe 12 dager på sykehus og var sykemeldt i tre måneder. Da han kom tilbake fikk han administrative oppgaver de første fem månedene og han var derfor ikke i stand til å gjenoppta sin vanlige jobb før etter åtte måneder. Hva kan et uhell som dette egentlig innebære for prosjektet i ikke-budsjetterte kostnader og dermed også i redusert lønnsomhet? La oss gjøre en enkel kostnadskalkyle! 5

6 Ikke-budsjetterte påløpte p pte kostnader (Lønn for den skadede ansatte... Kr ) Erstatning for å unngå produksjonstap.. Kr Overtid i den første tiden etter ulykken... Kr Tapt arbeidstid for to ledere. Kr Bot for bruk av farlig utstyr Kr Økning i forsikringspremie. Kr T o t a l e k o s t n a d e r Kr Men vi har ikke mange ulykker i våre prosjekter Sånt skjer ikke hos oss 6

7 Men ting kan gåg galt og det skjer relativt ofte innen Bygg- og anleggesektoren Hvert år meldes det om arbeidsulykker i Norge Antall skader totalt 2005: Ca (NB: Underrapportering) Antall skader Bygge- og anleggsvirksomhet: (ca. 12 %) Fall og støt/treff av gjenstand i 870 tilfeller (dvs. ca. 50 %) Innmeldte sykdommer totalt 2004: 2870 tilfeller (registrert) Innmeldte sykdommer Bygge- og anleggsvirksomhet: 514 tilfeller (= næring med høyest antall registrerte tilfeller) Dødsulykker totalt 2005: 48 personer (2004: 37 personer) Her blir helsen påvirket Dødsulykker Bygge- og anleggsvirksomhet: 11 personer Bedriftsøkonomiske i januar i år Jobben og De ansatte og Fem personer omkom i arbeidsrelaterte dødsulykker arbeidsmiljøet deres verdiskaping to av ulykkene skjedde innfor bygge- og anleggsvirksomhet resultater Her skjer det ulykker og skader 7

8 Noen relevante spørsm rsmål Er det bare store ulykker som koster penger? Er kostnadene ved små ulykker og skader mer enn utgiftene til plasteret på såret? Hva med dem som hjelper den skadede heft i verdiskapingen? Hva koster det egentlig at folk er borte fra jobben på grunn av et helsefarlig arbeidsmiljø? Hva skjer dersom en nøkkelperson i prosjektet blir skadet? Hva koster det når en bedrift blir saksøkt i forbindelse med det skjer ulykker eller at ansatte påføres andre helseskader? Hvorfor er det ofte liten fokus på nytten av å ivareta arbeidsmiljøet og sikkerheten på en betryggende måte i planleggingsfasen? Hvilke økonomiske konsekvenser har et dårlig omdømme som følge av skader, ulykker og/eller et dårlig arbeidsmiljø? 8

9 Grunnreglene er enkle Anbefalt framgangsmåte ved risikoanalyse: (Tekst med blått er det som HMS-økonomisk praksis tilfører analysen) 1. Finn farekildene (Hva kan gå galt?) 2. Hva kan skje og hvor sannsynlig er det? Hvilke kostnader vil hendelsen forårsake? 3. Hva kan vi gjøre for å hindre det? Hva vil det koste og hvilken nytte kan vi forvente? Hvilken forventet langsiktig avkastning (lønnsomhet) vil tiltaket bidra med? 4. Tiltak og videre arbeid Hvordan kan vi sikre optimale effekter av tiltaket og ble lønnsomheten slik vi forventet? 9

10 Skjema for ulykkeskalkulasjon (1) Dato og tid for hendelsen:.. Beskrivelse av hendelsen:. Navn på skadet person:. Selve hendelsen (umiddelbare aksjoner) Eksempler Tid Kostnad Førstehjelp. Bringe skadet person til sykehus/hjem.. Sikre området. Slukke branner.. Umiddelbar dødtid (f.eks. produksjonsstans). 10

11 Skjema for kalkulasjon (2) Granskning av hendelsen Eksempler Tid Kostnad Tid brukt til etterforskning og rapportering... Møter for å diskutere hendelsen/ulykken.. Tid brukt til gjennomgang med inspektører e.l. Rådgiverhonorar for juridisk eller annen hjelp. Annet.. Komme tilbake til normaltilstand Eksempler Tid Kostnad Vurdere/reorganisere arbeidsaktiviteter.. Gjenvinne produksjon/arbeid (inkl. pers.kostn.).. Rydde, fjerne avfall, ødelagt utstyr, produkter e.l. Bearbeide reaksjoner etter hendelsen... Reparere skader e.l... Leie eller kjøpe nytt utstyr, anlegg, tjenester e.l... 11

12 Skjema for kalkulasjon (3) Driftskostnader Eksempler Tid Kostnad Lønnskostnader for den skadede personen.. Lønnskostnader for erstatningspersonale. Tapt arbeidstid (forsinkelser, ventetid, redusert produktivitet, effekter på andres produktivitet) Overtidskostnader. Rekrutteringskostnader for nyansatte Kansellerte og/eller tapte ordrer. Andre driftskostnader Komme tilbake til normaltilstand Eksempler Tid Kostnad Vurdere/reorganisere arbeidsaktiviteter.. 12

13 Skjema for kalkulasjon (4) Aksjoner for å beskytte framtidig drift Eksempler Tid Kostnad Berolige kunder.. Sørge for alternative kilder for leveranser.. Andre aksjoner... Sanksjoner og bøter Eksempler Tid Kostnad Kompensasjonskrav. Advokatsalær e.l. Personaltid for juridiske saker. Bøter og kostnader påført pga. straffesak. Økning i forsikringspremie Annet 13

14 Sammenhenger funnet i norske undersøkelser Tiltak med lønnsomhetsberegninger Kilde: SSB 14

15 Prosjektering Investeringer i HMS-tiltak, ledelse og opplæring Effekter av investering i HMS Lavere helseog sikkerhetsrisiko. Bedre forutsetninger for rehabilitering Bedre i stand til å utføre jobben. Mer tilfredse, motiverte og engasjerte ansatte. Bedre kompetanse Helse, miljø og sikkerhetsmål Helse, miljø og sikkerhetsnivå Virksomhetens prestasjoner Færre ulykker, skader, erstatninger, saksomkostninger, fraværskostnader Færre produksjonsforstyrrelser Behov for tre verktøy ved HMS-økonomisk praksis Ferdigstillelse Ferdigstillelse Bedre produktivitet, effektivitet, kvalitet, image, innovasjonskapasitet 15

16 Verktøyene 1. Verdidrivende Dialog for å oppnå større gjennomslagskraft med HMS-tiltaket synliggjøre kostnader, nytte Verdidrivende og avkastning Dialog for aktuelle personer oppnå optimale økonomiske effekter for virksomheten 2. Kalkyler og nåverdi-/investeringsberegninger for å finne forventet og faktisk lønnsomhet av forbedringstiltak (kortsiktig og langsiktig) 3. HMS-økonomisk regneark eller dataprogrammet Potensial1 for å Dataverktøy gjennomføre for- og etterkalkyle av HMS-tiltak forenkle kalkulasjonen Kalkulasjon synliggjøre nåverdi, avkastning og tilbakebetalingstid 16

17 1. Verdidrivende Dialog modell Et prosessverktøy for gevinst og kvalitet i HMS-arbeidet Verdidrivende Dialog Prosjektering Planlegging HMS-tiltak Verdidrivende Dialog Læring gjennom evaluering Gj.føring tiltak Initiativ på arbeidsplassen Ferdigstillelse Effekter Pågående aktiviteter Verdidrivende Dialog 17

18 2. Bedriftsøkonomisk kalkyle Kalkyle = en oppstilling av de konsekvensene vi antar en beslutning vil få Forventninger til FORKALKYLE HMS-tiltakets kostnader og nytte Faktiske kostnader og ETTERKALKYLE nytte av HMS-tiltaket Resultat KOSTNADS- Hva koster nåsituasjonen? KALKYLE Tiltak? Nytteeffekter Ressursbruk HMS-utfordring 18

19 Regneark for HMS-økonomisk lønnsomhetskalkyle kakediagram Tiltak: Veiledningshefte for ledere Kostnader Prosjektgruppen i Stavanger gjennomfører VDD og beregner forventet kostnad 9.1 Merarbeid v/innføring ledere Kr % 9.2 Merarbeid v/innføring BHT Kr % 1. Produksjon/forfattere Kr % 8. Vedlikehold av tiltaket Kr % 7. Administrasjon Kr % 6. Dokumentasjon Kr % 2.2 Fremtidig opplæring andre Kr % 2.2 Fremtidig opplæring ledere Kr % 2.1 Opplæring 1. gang - andre Kr % 2.1 Opplæring 1. gang - leder Kr % Totale kostnader (4 år)ca kroner 19

20 Regneark for HMS-økonomisk lønnsomhetskalkyle kakediagram 5. Redusert bruk av overtid Kr (11 %) Tiltak: Veiledningshefte for ledere Forkalkyle nytte 6. Redusert adm. av vikarer m.v. Kr (2 %) 1. Kortere/mer effektiv saksbehandling Kr (19 %) 4. Redusert vikarbruk Kr (44 %) 3. Lavere personalomsetning Kr (13 %) 2. Redusert sykefravær Kr (11 %) Prosjektgruppen i Stavanger gjennomfører VDD og beregner forventet nytte Total nytte (4 år) ca. 3,4 Mkr Resultat (4 år) ca. 2,7 Mkr 20

21 V E R D I D R I V E N D E D I A L O G Etterkalkyl HMS-tilta 2 års perspek anisasjonsenhet: Svg komm/po Arbeidsmiljøtiltak ref. nr.: To sykefraværstiltak Dato: takere: Navn Arb.sted Tiltak Tidsfrist Frode Berge PU-seksj. Formidle og informere Mona Kloster Tillitsvalgt Informere tillitsvalgte Arne Sandervang ECONmanRådgivning og kalkulasjon målet med HMS-tiltakene: 1. Sikre en systematisk, helhetlig og standardisert oppfølging av sykemeldte ved samtlige avdelinger/virksomheter i Stavanger kommune 2. Gjennom et strukturert treningsopplegg for langtidssykemeldte å få arbeidstakere med bedre helse, økt livskavlitet, større yteevne og lavere sykefravær pnådde resultater/effekter av HMS-tiltakene: 1. Kortere/mer effektiv saksbehandlingstid tilsvarende 1 dag/år pr. leder og 200 ledere 2. Redusert sykefravær (korttid/langtid) ved tidlig og riktig intervensjon overfor sykemeldte og med treningsopplegg tilsv. 2469/44400 dv 3. Lavere personalomsetning er ikke kvantifisert 4. Mindre behov for vikarer tilsvarende 20 årsverk 5. Mindre behov for overtid er ikke kvantifisert it til at resultatene skyldes HMS-tiltakene (grad av sikkerhet): 1. Samtaler med ledere bekrefter dette - men Ikke dokumentert 2. Tillit til at tiltakene bidrar til 20 % av effekten 3. Ikke dokumentert 4. Tillit til at reduksjon i vikarbruk skyldes lavere langtidssykefravær vurderes til 80% 5. Ikke dokumentert 21 ECONman

22 Antall år skal alltid registeres lik eller større enn 1 KOSTNADER Faktiske kostnader (investering i arbeidsmiljøtiltaket): Årssum kr Ant. år Sum kr. 1.1 Kostnad for anvendt tid til produksjon forfattere x timer x timepris) 5 personer x 20 timer x 300 kr./time Kostnader trim-trening Kostnad for opplæringstiltak første gang (tapt produksjon deltakere og instruktører) - - Ledere - 3 timer 210 personer x 3 timer x 300 kr./time Ombud/andre tillitsvalgte - 3 t 105 personer 3 timer x 200 kr./time Kostnad for opplæringstiltak år 2 (tapt produksjon deltakere/instruktør) Ledere - 3 timer 30 personer x 3 timer x 300 kr./time Ombud/andre tillitsvalgte - 3 t 10 personer 3 timer x 200 kr./time Konsulentkostnad 500 kr./time x 21 antall timer Reise, opphold og kostgodtgjøring Reise personer x kr./person - - Opphold personer x kr./person - - Kostgodtgjøring personer x kr./person Økt sykefravær - korttid (Trukket fra under total nytte) dv x kr./dv - 6. Dokumentasjons- og materialekostnader Skriving og trykking 1 personer x 50 timer x 200 kr./time Administrative kostnader Saksbehandling og distribusjon 1 personer x 15 timer x 300 kr./time Vedlikehold av tiltaket år 2 Faglig oppdatering og adm. 2 personer x 20 timer/år 300 kr./time Andre kostnader 9.1 Merarbeid v/innføring ledere 200 personer x 2 timer/år 300 kr./time Merarbeid v/innføring 2 personer x 40 timer/år 300 kr./time HMSB-avd. Totale kostnader Neddiskonterte utbetalinger Totale kostnader utenom opplæringstid Kostnader/deltaker (neddisk. utbet./ant. delt.)

23 YTTE Resultat/effekter som følge av tilhørende investering i arbeidsmiljøtiltaket: Antall år skal alltid registreres Kortere/mer effektiv saksbehandling lik eller større enn 1 pers. x dager x kr/dag % tillit person Redusert sykefravær korttid dv. x 1500 kr/dv 20 % andel Redusert sykefravær langtid dv 500 kr/dv 20 % andel Lavere personalomsetning pers. x kr/pers.oms. % andel - - Økt innsats/produksjon ved nærvær pga. økt trivsel Ikke kvantifisert pers. x % økning kr/pers % andel - - Bemanningsreduksjon/kostnadsreduksjon.1 Vikarer 20 årsverk kr/årsverk 80 % andel Overtid dagsv. kr/dv % andel Administrasjon av vikar/o.t. dagsv. kr/dv % andel - - Reduserte vedlikeholdskostnader kr./år % reduksjon % andel - - Kvalitetsforbedring (komm. tjenester og oppfølging sykemeldte) Ikke kvantifisert ant. feil e.l. kr/feil % andel - - Mindre behov for oppfølging BHT Ikke kvantifisert pers. timer x kr/time % andel - -. Andre faktorer % andel - - Kalkulerte innbetalinger første året: alkulasjonsrente: 0,03 Neddiskonterte innbetalinger: esultat (innbetalinger - utbetalinger) vkastning pr. satset krone: 1,54 Tilbakebetalingstid: 9,4 måneder 23

24 Konklusjon etterkalkyle Investeringen i 2 forbedringstiltak hadde følgende økonomiske konsekvenser etter 2 års virkningstid ( ): Resultat ca. 9 mill. kr. Avkastning ca. 150 % Paybacktid ca. 1 år Det ble dessuten forventer at Stavanger kommune skulle ha nytte av investeringene i minst 2 år til ( ) 24

25 HMS-økonomi Et verktøy y for bedre styring av HMS-arbeidet fra prosjektering til ferdigstillelse HMS-økonomi hjelper de ansatte og bedriften på følgende måter: øker oppmerksomheten på de økonomiske aspekter ved ulike satsninger eller manglende satsninger på HMS i prosjekter gir bedre og klokere disponering av midler til rådighet bidrar til bedre forståelse for prioriteringer og beslutninger i HMS-saker fører normalt til bedre ivaretagelse av menneskene og deres helse på lang sikt muligheter til bedre og styrket økonomi for prosjektene Viktigste begrunnelse for å ta i bruk HMS-økonomi: Tenkemåte og praksis vil bidra til at samspillet mellom miljøet, menneskene og resultatene i virksomheten blir optimalt helsemessig og økonomisk 25

26 akk for oppmerksomheten Ta gjerne direkte kontakt: Informasjon på vår hjemmeside: 26