Er det sosiale ulikheter i helsetjenesten? - eller kan vi i Norge avlyse «loven om den omvendte omsorg»?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er det sosiale ulikheter i helsetjenesten? - eller kan vi i Norge avlyse «loven om den omvendte omsorg»?"

Transkript

1 Sosiale ulikheter og arbeidsre1et rehabilitering Fagkonferanse ved Terningen Arena 10. februar 2014 Er det sosiale ulikheter i helsetjenesten? - eller kan vi i Norge avlyse «loven om den omvendte omsorg»? Steinar Wes+n Professor og fastlege Ins?tu1 for samfunnsmedisin NTNU

2

3 Li1 om bakgrunnen

4 Cappelens leksikon 1983: Visjoner om velferdssamfunnet som hadde avløst kapitalismen og avskaffet klassesamfunnet.

5 inntil

6 Dødelighet etter utdanning. Aldersjustert, døde pr Menn, år 1200 Kvinner, år døde pr barne/ungdomsskole videregående skole høgskole/universitet universitet/forskernivå Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

7 St.meld. nr 16 ( ): Folkehelsemeldingen (Høybråtens: Du er din egen helseminister ) Mål: Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet. Å redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn. Tiltak: Bygge opp et eget sentralt kompetansemiljø som skal utvikle dette politikkområdet. Be Sosial- og helsedirektoratet utarbeide en egen handlingsplan mot sosial ulikhet i helse i løpet av 2003

8 St.meld. nr 16 ( ): Folkehelsemeldingen (Høybråtens: Du er din egen helseminister ) Mål: Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet. Å redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn. Tiltak: Bygge opp et eget sentralt kompetansemiljø som skal utvikle dette politikkområdet. Be Sosial- og helsedirektoratet utarbeide en egen handlingsplan mot sosial ulikhet i helse i løpet av 2003

9 Gradientutfordringen

10 Ekspertgruppe blir fagråd Helsedirektoratets Ekspertgruppe på sosiale ulikheter i helse gikk ut ved ny1år. Nå blir gruppa videreført under ny1 navn - Fagråd for sosial ulikhet i helse - og med en noe endret sammensetning. Men fagrådet skal fortsa1 ledes av professor i sosialmedisin Steinar Wes?n, NTNU. Anne1 Arntzen, professor, Høgskolen i VesWold Bernade1e Nirmal Kumar, direktør, Nasjonalt kompetanseenhet for minoritetshelse Camilla Stoltenberg, assisterende direktør, Nasjonalt folkehelseins?tu1 Elisabeth Fosse, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen Espen Dahl, professor, Høgskolen i Oslo Hilde Lurås, avdelingssjef, Helse Sør- Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Ingrid Sivesind Mehlum, overlege, Statens arbeidsmiljøins?tu1 Johan Torper, bydelsoverlege, Oslo kommune Jon Ivar Elstad, forsker I, NOVA Olaug Synnøve Lian, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø Olle Lundberg, professor, Centre for Health Equity Studies Stockholm

11

12 From research to policy Crea?ng arenas for scien?sts as agenda seaers Na?onal interdisciplinary expert group

13 Fagrådet skal på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet eller på eget initiativ gi faglige råd om: a. utbredelsen av sosiale ulikheter i helse, b. årsakene til sosiale ulikheter i helse og c. relevante strategier og tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse. d. konsekvenser av sosiale ulikheter i helse

14 Sosiale ulikheter i helse reiser mange spørsmål Hvor store er de og hvordan oppstår de? Hva kan gjøres for å redusere slike forskjeller? Men også: Hva gjør vi med dem i helsetjenesten? Forsterker vi eller utjevner vi forskjeller der?

15 Er det sosiale ulikheter i helse og helsetjeneste i Norge? Ja og nei

16 Hva mener vi med sosial likhet i helsetjenesten? Likhet i helsetjenesten kan bety: tiltakslikhet resultatlikhet

17 Hva vet vi egentlig om sosial likhet/ ulikhet i norsk helsevesen? - ikke veldig mye - men stadig større interesse fra forskningsmiljøer for å undersøke hvordan det står?l, - kvan?tet:?lgjengelighet, forbruk - kvalitet: innhold og uwall av behandling

18 Hvor kommer kunnskapen fra? Levekårsundersøkelser Internasjonale sammenligninger Populasjonsbaserte studier HUNT Tromsø- undersøkelsen Makro- versus mikro- studier Nesten bare makro

19 Helsetjenester (Eurostat) Andelen av den laveste inntektskvintilen som oppgir at de ikke får de helsetjenestene de trenger fordi det er for dyrt (prosent) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, European Union Denmark Finland Sweden Iceland Norway Fagrådsmøte 19

20 Recent report from Statistics Norway: Social inequalities in the use of health services

21 Recent report from Statistics Norway: Social inequalities in the use of health services, Level of Living Survey.small numbers when broken down on subsamples (those with poor health) here suggesting inequities in consultations for men 67 yrs+ in primary care - with general practitioners

22 And there seem to social gradients all over (here by educational level for consultations with specialists outside hospitals, men with poor health 67 yrs+)

23 o even more so when looking at visits to physioterapists last 12 months, for women yrs with bad health, by educational level

24 Funn helsetjenester Målet er at tjenestene ytes e1er behov og er universelt?lgjengelige, slik at de gruppene som er mest syke får mest hjelp fra helsetjenesten. Rimelig sosialt lik fordeling i bruk av fastleger og sykehusinnleggelser En rekke studier antyder imidler?d at særlig spesialisthelsetjenester kan være sosialt skjevfordelt. Behov for mer kunnskap om sosiale forskjeller i bruk av helsetjenester og om mekanismer som eventuelt kan forklare slike forskjeller. Mangel på gode indikatorer som kan fortelle oss om nye sosiale forskjeller eventuelt øker eller blir mindre Fagrådsmøte 24

25 Ny doktordisputas i Trondheim 17. mars: Sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester HUNT Eirik Vikum

26 Ar?kler Vikum E, Johnsen R, Krokstad S. Social inequali?es in pa?ent experiences with general prac?ce and in access to specialists: the popula?on- based HUNT Study. BMC Health Serv Res Vikum E, Wes?n S, Bjørngaard JH, Krokstad S. Socio- economic inequali?es in Norwegian health care u?lisa?on over 3 decades: the popula?on- based HUNT Study. Eur J Public Health Vikum E, Krokstad S, Wes?n S. Socioeconomic inequali?es in health care u?lisa?on in Norway: the popula?on- based HUNT3 Survey. Int J Eq Health Vikum E, Krokstad S, Holst D, Wes?n S. Socioeconomic inequali?es in dental services u?liza?on in a Norwegian county: the third Nord- Trøndelag Health Survey. Scand J Public Health 2012.

27 Figure 1a: Horisontal inequity indices for visit to medical specialist, outpa?ent consulta?on, GP and use of inpa?ent care, by age groups. Men aged 20 and above. The Nord- Trøndelag Health Study, HUNT3 ( ). (Vikum, Krokstad, Wes?n : Preliminary data 2012 not to be quoted!)

28 Figure 1b: Horisontal inequity indices for visit to medical specialist, outpa?ent consulta?on, GP and use of inpa?ent care, by age groups. Women aged 20 and above. The Nord- Trøndelag Health Study, HUNT3 ( ). (Vikum, Krokstad, Wes?n : Preliminary data 2012 not to be quoted!)

29 Så er det sosiale ulikheter i helse og helsetjeneste i Norge? Ja og nei

30 - men kan vi i Norge avlyse «loven om den omvendte omsorg»? The inverse care law

31

32

33 Julian Tudor Hart, som en av innlederne ved seminaret The end of the NHS? Kunnskapssenteret 21. sept 2011 s

34

35 Større sosiale ulikheter i helsetjenesten kan oppstå som bivirkning av: å kjøpe sykmeldte ut av ventelister å innføre eller øke egenandeler å innføre (mer) private helsetjenester å innføre helseforsikringer for raskere behandling - eller for dekning av egenandeler å basere finansiering sterkt på stykkpris (DRG etc) å innføre mer valgfrihet - fritt sykehusvalg? og hva hvis fritt sykehusvalg i Europa?

36 Samhandlingsreformen har intensjoner om å utjevne sosiale helseforskjeller

37 Samhandlingsreformen kan også få utilsiktede virkninger Derfor viktig at den sosiale fordelingen av resurser, på områdenivå og på individnivå, inngår i evalueringene.

38 Samhandlingsreformen har intensjoner om å utjevne sosiale helseforskjeller - men likhetsidealene kan uwordres av to andre trender 1. Veksten i de private behandlingsforsikringene 2. Markedsorientering og priva?sering av de nasjonale helsetjenestene i land som står oss nær

39

40

41 enkelthistorier trumfer sta?s?kken VG - 1. februar 2014

42

43 Lancet editorial January

44 Ulikheter i helsetjenesten kan oppstå og motarbeides på to nivåer: - kulturelle mekanismer: holdninger, lege- pasienworhold, sykdommers pres?sje, health literacy - strukturelle mekanismer: terskler for behandling, egenandeler, geografi, sykdommers pres?sje (her også)

45 Ulikheter i helsetjenesten kan oppstå og motarbeides: - kulturelle mekanismer: holdninger, lege- pasienworhold, sykdommers pres?sje, health literacy med?ltak i utdanningen av helsepersonell, bevisstgjøring både i grunn-, videre- og e1erutdanningen.

46 Ulikheter i helsetjenesten kan oppstå og motarbeides på to nivåer: - strukturelle mekanismer: terskler for behandling, egenandeler, geografi, sykdommers pres?sje (her også) med?ltak på samfunnsmessig og poli?sk nivå

47 Er det sosiale ulikheter i helsetjenesten? Ikke mye foreløpig - eller kan vi i Norge avlyse «loven om den omvendte omsorg»? Nei absolu5 nei!

48 Takk for oppmerksomheten!