Arketyper og kvalitetsregister -dobbel nytte gir økt glede- Bente S. Nedrebø Leder Systemansvarlige Seksjon for e-helse Haukeland Universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arketyper og kvalitetsregister -dobbel nytte gir økt glede- Bente S. Nedrebø Leder Systemansvarlige Seksjon for e-helse Haukeland Universitetssykehus"

Transkript

1 Arketyper og kvalitetsregister -dobbel nytte gir økt glede- Bente S. Nedrebø Leder Systemansvarlige Seksjon for e-helse Haukeland Universitetssykehus

2 Desember 2013 Administrerande direktør Stener Kvinnsland Økonomi- og finansavdelinga: Direktør Eivind Hansen Forskings- og utviklingsavdelinga: Fagdirektør Alf Henrik Andreassen Personal- og organisasjonsavdelinga: Direktør Trond Søreide Kommunikasjonsavdelinga: Direktør Mona Høgli Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Føretakssekretariatet: Seksjonsleiar Gunn Synnøve Reisæter Drift-teknisk divisjon Divisjonsdirektør Askjell Utaaker Kirurgisk klinikk Klinikkdirektør Trond Ketil Haugstvedt Nevroklinikken Klinikkdirektør Håkon Nordli Avdeling for internasjonalt samarbeid Avdelingsdirektør Jon Wigum Dahl Medisinsk avdeling Avdelingsdirektør Lars Birger Nesje Divisjon psykisk helsevern Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord Medisinsk servicedivisjon Divisjonsdirektør Helge Bøe Voss sjukehus Direktør Rolf Abrahamsen Barneklinikken Klinikkdirektør Britt Skadberg Kvinneklinikken Klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes Kirurgisk serviceklinikk Klinikkdirektør Hanne Klausen ReHabiliteringsklinikken Klinikkdirektør Margit Sørhus Klinikk for hovud-hals Klinikkdirektør John-Helge Heimdal Ortopedisk klinikk Klinikkdirektør Lars Oddvar Arnestad Avd. for kreftbehandling og medisinsk fysikk Avdelingsdirektør Olav Mella Avdeling for rusmedisin Avdelingsdirektør Ola Jøsendal Hjerteavdelinga Avdelingsdirektør Kjell Vikenes Radiologisk avdeling Avdelingsdirektør Aslak Aslaksen Revmatologisk avdeling Avdelingsdirektør Clara Gjesdal Yrkesmedisinsk avdeling Avdelingsdirektør Tor B. Aasen Hudavdelinga Avdelingsdirektør Lisbeth Rustad Augeavdelinga Avdelingsdirektør Kirsten Stordal Lungeavdelinga Avdelingsdirektør Kahtan Al-Azawy

3 Forsknings- og utviklingsavdelingen FoU-avdelingen Alf H. Andreassen Seksjon for Forskning og innovasjon Ernst Omenaas Seksjon for Pasientsikkerhet Stig Harthug Seksjon for Fag og utdanning Anita Lyssand Seksjon for Helsetjenesteutvikling Pål Ove Vadset Seksjon for e-helse Jan Hamm

4 Seksjon for e-helse FoU avdelingen Helse Bergen

5 Seksjon for e-helse IKT Fagsenter for kliniske systemer Systemansvarlige Prosjektledelse KoKom

6 Om oss Seksjon for e-helse har hovedansvar for tilrettelegging av effektiv bruk av IKT i Helse Bergen og skal gjennom innovativ og nytenkende virksomhet bidra til å realisere mulige gevinster. Målet er forbedringer av kvalitet, sikkerhet og effektivitet innen helsevesenet gjennom bruk av informasjonsteknologi

7 Faglige bakgrunner 65 ansatte 45 årsverk Sentralisert ressurser Leger Spesialsykepleiere Sykepleiere Merkantile Økonom Informasjonsvitenskap Mastere i helseteknologi Statsvitere Ledelse og organisasjon Prosjektledelse Arkitektur Prosesskartlegging

8 Status register vi har

9 Nasjonale kvalitetsregistre pr februar 2014 fordelt på helseregion Helse Sør-Øst Helse Midt Helse Nord Helse Vest

10 Nasjonale kvalitetsregistre forankret i Helse Vest Registernamn Godkjent årstall Norsk diabetesregister for voksne 2006 Norsk intensivregister 2006 Nasjonalt kvalitetsregister for leppe-kjeveganespalte 2006 Nasjonalt KOLS register 2006 Nasjonalt register for leddproteser 2009 Nasjonalt hoftebruddregister 2009 Nasjonalt korsbåndregister 2009 Norsk MS register og biobank 2009 Nasjonalt register for invasiv kardiologi 2012 Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon 2012 Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune 2012 sykdommer Norsk porfyriregister 2012 Norsk nyrebiopsiregister 2012 NorArtritt 2013

11 Nasjonale registre i Helse Vest Produksjonsmiljø/ plattform Status Access Papir MRS Open Q-reg FastTrak Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Planlagt x(planlagt) Det Norske Nyrebiopsiregisteret Drift X x(planlagt) Nasjonalt register for organsspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) Drift X Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Under utvikling x(utvikling) Nasjonalt register for invasiv kardiologi Test/ pilot Norsk porfyriregister Drift X x(planlagt) Norsk MS Register og biobank Test/ pilot X x(test/ pilot) Nasjonalt korsbåndregister Drift X x(test/ pilot) Nasjonalt hoftebruddregister Drift X Nasjonalt register for leddproteser Drift X Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) Drift X Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeveganespalte Drift X x(test/ pilot) Norsk Intensivregister (NIR) Drift X Norsk diabetesregister for voksne Drift (X) X

12 Kvalitetsregistre i Helse Vest, fordelt på foretak 2 1 Helse Bergen 24 Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger Haraldsplass

13 Kvalitetsregistre i Helse Bergen, fordelt på nivå Vil søke nasjonal status Har søkt nasjonal status Internasjonale Nasjonale 14 Regionale 4 Lokale

14 Hvordan skal vi realisere IKTutfordringene i denne strategien?

15 Legene vil nok helst slippe å logge inn i flere register for registrering i tillegg.. De fleste leger må logge seg på 2-3 systemer utenom EPJ for å behandle pasient Eksempel på system er stråleberegning, kurve, røntgen.

16 «Samkjøring av register og integrasjon med strukturert pasientjournal» Påstand Integrasjon mellom register og EPJ er ikke tilstrekkelig Registerdata er journalinformasjon, og antall pålogginger og duplikate registreringer bør reduseres» Registerdata bør «høstes»» fra fra journal

17 Hva er strukturert journal? Kilde: Tomas Nordheim Alme, Medisinsk direktør DIPS A

18 Strukturerte data

19 Mål med strukturert journal Gjenbruk av data Rapporter fra klinisk virksomhet, kvalitetsregister Prosesstøtte Beslutningsstøtte Automatisering

20

21 Tidsskriftet for Legeforeningen mars 2014

22 «Påstand» Slik journalinnholdet skrives idag 10% strukturert Valg i lister Avkrysning av alternativer 90% Fritekst

23 Hva er strukturert journal? Kanskje journalinnholdet skal skrives slik 70% strukturert Valg i lister Avkrysning av alternativer 30% Fritekst

24 «Procom skjema» Dagens midlertidige løsning på strukturert journal

25

26

27 Hva er en arketype Kommer av gresk og betyr mønster/ matrise Arketyper er en måte å strukturere data

28 Nasjonal IKT tiltak 41 Rapport fra NIKT Tiltak 41 sier: Kort sagt er arketyper en metodikk som gjør det mulig å kunne skille informasjonssystemenes datamodell fra kliniske informasjonsmodeller. Et slikt skille betyr at helsepersonell kan arbeide med kliniske informasjonsmodellen uten å måtte tenke altfor mye på generelle forhold omkring informasjonsmodell

29 Arketyper kun for spesielt interesserte?

30 Videreføring tiltak 41 Prosjekt for arketyper som er felles kliniske begrepsmodeller Hensikt er å lage felles definisjoner, å kalle en spade for en spade..

31 Prosjekt for arketyper som er felles kliniske begrepsmodeller Hensikt er å lage felles definisjoner, å kalle en spade for en spade.. slik at vi kan sammenligne epler og epler hagespade lekespade Bildebruk fra Hallvard spa-ess..

32 Arketyper designes av klinikerne selv! «computable» maksimum datasett understøtter klinisk arbeidsflyt gjennom fire klasser Observation, evaluation, instruction, action

33 Templates sammenstilling av utvalgte deler av en eller flere arketyper til bruk i spesifikke kliniske sammenhenger f.eks. til å lage skjermbilder/skjemaer terminologibinding gjør det enklere å endre brukergrensesnitt etter behov SpO2 Blodtrykk Vitale observa sjoner Temp Puls

34

35 Flere eksempel på arketyper

36

37

38

39 Status Flere har laget arketyper i Norge allerede

40 Status Hvem har laget arketyper i Norge så langt Helse Midt Norge UNN/ DIPS holder på Kreftregisteret Nasjonal IKT

41 er/allitems.aspx

42 Forvaltningsmodell arketyper gjenstår utarbeiding av løsning pågår

43 Forvaltningsmodell arketyper gjenstår utarbeiding av løsning pågår

44 Hvordan gjør vi arketypene nasjonale?

45 Nasjonal forvaltningsmodell

46 Prosess for utarbeiding av nye nasjonale arketyper og forvaltning av disse Forslag til ny arketype meldes Behov for arketype innen et område meldes Utkast etableres med en validering mot OpenEHR Utkast sendes ut med en måneds høringsfrist Utkast til ny arketype (versjon 0.1) sendes til regionale sentre for arketyper Regionale senter for arketyper kontakter relevante fagmiljøer i eget nedslagsfelt for å informere om arketyper og hente innspill til mottatt utkast Regionale innspill bearbeides og innkluderes i utkast til nye arketyper Forslag til redigering av eksisterende arketype bruker samme modell, versjon 2.1 osv Nye arketyper blir kunngjort som versjon 1.0

47 Forvaltningsmodell Forvaltningsmodell arketyper skal lages Arketypene bør i størst mulig grad knyttes mot internasjonale arketyper Vi lager nasjonale høringsrunder blant klinikere og spesialistforeninger for innspill før godkjenning av nye arketypeforslag Sannsynligvis best å starte med arketyper knyttet til store kvalitetsregister Overlevering til Helsedirektoratet?

48 CKM (Clinical Knowment Manager)

49 Kompetanseutvikling

50 Kompetanseutvikling Todagers kurs gjennomført i Norge mai 2013 og februar 2014 med Ocean Informatics. Ca 20 plasser; 4 til hvert RHF, og 4 til andre aktører. Det vil bli arrangert flere kurs med eksterne instruktører og intern veiledning fremover. Ta gjerne kontakt

51 Høsting fra strukturert journal gir dobbel nytte større glede

52 Innmelding av forslag til nye arketyper

53 Redaksjonsutvalgmedlemmer Navn Representerer E-postadresse Anne Anderssen Helse Nord RHF Bengt Nilsfors Helse Nord RHF Einar Fosse Helse Nord RHF Rune Pedersen Helse Nord RHF Heidi Jacobsen Helse Nord RHF Erik Stiklestad Helse Midt-Norge RHF Lisbeth Dahlhaug Helse Midt-Norge RHF Rannveig Woll Helse Midt-Norge RHF Torill Kristiansen Helse Midt-Norge RHF Bente S. Nedrebø Helse Vest RHF Lars Ivar Mehlum Helse Vest RHF Arnt Ole Ree Helse Sør-Øst RHF Bengt D Nilssen Helse Sør-Øst RHF Hallvard Lærum Helse Sør-Øst RHF Bjørn Grøva Helsedirektoratet Gunn Anita Skjulhaug Nasjonal koordinator (Sekretariat) Silje Ljosland Bakke Nasjonal koordinator (Sekretariat)

54 KULE Et prosjekt i Helse Vest som vil gi oss mye strukturerte data

55 Hva er KULE? Regionalt, tverrfaglig anskaffelsesprosjekt KULE-prosjektets oppgave er å komplettere de deler vi har fra før innenfor EPJ/PAS-området. Fokus: Elektronisk kurve Legemiddelforsyning

56 Pasient egenregistrering

57 Hvordan skal vi komme videre Det viktigste er å øke grad av struktur i journalsystem Vi trenger felles definisjonsbegrep på tvers av sektorer, register, tekniske løsninger og organisasjoner Arketyper kan være en metode å strukturere presise medisinske data Etablere en felles styringsgruppe eller referansegruppe for arketyper?

58 Høsting fra strukturert journal gir dobbel nytte større glede

59 Tusen takk for oppmerksomheten Hilsen Bente S. Nedrebø Leder Systemansvarlige Seksjon for e-helse Haukeland Universitetssykehus