Gode løsninger på UTFORDRINGER I HELSEVESENET gjennom tverrfaglig samarbeid. et samarbeidsprosjekt mellom. Oppdragsgiver. Regionalt helseforetak (RHF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode løsninger på UTFORDRINGER I HELSEVESENET gjennom tverrfaglig samarbeid. et samarbeidsprosjekt mellom. Oppdragsgiver. Regionalt helseforetak (RHF)"

Transkript

1 Gode løsninger på UTFORDRINGER I HELSEVESENET gjennom tverrfaglig samarbeid et samarbeidsprosjekt mellom og Høgskolen i Sør-Trøndelag Oppdragsgiver Regionalt helseforetak (RHF) Landsby 90 BRUKERMEDVIRKNING I SPESIALISTHELSETJENESTENE Våren

2 PROSJEKTSKISSE BRUKERMEDVIRKNING I SPESIALISTHELSETJENESTENE Innledning Et regionalt helseforetak (RHF) er en statlig virksomhet som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i en region, opprettet ved Lov om helseforetak med mer av Det er 4 regionale foretak i landet. Helse Midt-Norge sørger for spesialisthelsetjenester i regionen og eier sykehusene i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, fire rusbehandlingsinstitusjoner og en rekke mindre enheter. Helse- og sosialpolitiske dokumenter vektlegger betydningen av brukermedvirkning i dagens helse- og sosialtjenester (Andreassen 2004). Brukermedvirkning nedfeller seg også i helselovgivningen. Brukerinnflytelse som verdigrunnlag dreier seg om deltakelse, mestring og kontroll over egen situasjon, engasjement og initiativ som alternativ til opplevelse av avmakt (NOU 2001:22). Vi mangler kunnskap på flere områder når det gjelder brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten som i velferdstjenestene for øvrig. Elementer av kunnskap om brukermedvirkning innenfor et felt vil kunne ha overføringsverdi til et annet felt som f eks når det gjelder velferdstjenester. Brukermedvirkning er et sentralt helse- og sosialpolitisk begrep. I en rapport om brukermedvirkning i sykehusavdelinger i Helse Midt-Norge kan vi lese (Solbjør og Steinsbekk 2007:7): I overordnet strategi for Helse Midt-Norge framheves brukernes medvirkning under hovedmålet pasientbehandling og opplæring: Brukerens erfaring og kompetanse skal benyttes i planlegging og tilrettelegging av behandlingstilbud for å oppnå bedre kvalitet på tjenestene. Helse Midt-Norge RHF har opprettet brukerutvalg på regionalt nivå i tillegg til i de seks lokale foretakene. Dette viser at brukernes medvirkning er et viktig tema som gjør seg gjeldende både i strategiplaner og i annet arbeide på overordnet nivå. 2

3 Bakgrunn for landsbyen Opprettelsen av brukerutvalgene tyder på at Helse Midt-Norge har lyktes ganske bra med å innføre brukermedvirkning på systemnivå/helseforetaksnivå, men det er mer usikkerhet knyttet til realiseringen i klinikk, avdeling eller på individnivå innenfor spesialisthelsetjenestene. Innholdet i begrepet brukermedvirkning er ikke et entydig og anvendes på mange forskjellige måter. Undersøkelse viser at brukermedvirkning i sykehusavdelingene forstås forskjellig blant ansatte helsepersonell (Solbjør og Steinsbekk 2007). Helsepersonell har ulike tilnærminger til brukermedvirkning: Noen mener at brukermedvirkning forutsetter enighet mellom helsepersonell og brukere, mens andre mener brukermedvirkning er nyttigere når helsepersonell og brukere er uenige. Det synes hensiktsmessig å skille mellom brukermedvirkning på individ- og systemnivå (Andreassen 2005). Brukermedvirkning på individnivå kan foregå på en skala fra lite innflytelse via medvirkning og deltakelse til brukerstyring som gir mest innflytelse og avgjørelse for brukerne (Rønning og Solheim 1998). Innenfor spesialisthelsetjenestene vil ulike former for innflytelse og brukermedvirkning være avhengig av ulike forhold som hvilke ressurser er tilgjengelige, hvilke ressurser bør anvendes, hvilket kunnskapsgrunnlag ligger til grunn for brukermedvirkningen osv. Brukermedvirkning vil utfordre helsepersonells ekspertstatus som vet mest og hva som er best når brukeren selv skal ha innflytelse på f. eks. valg av behandling. På systemnivå vil brukermedvirkning gjelde hvilken grad av deltakelse foregår når det gjelder organisatoriske og politiske avgjørelser. Spesialisttjenesten yter helsetjenester innenfor mange områder når det gjelder fysisk og psykisk helse. Noen mennesker kommer i kontakt med spesialisthelsetjenesten i forbindelse med akutte helseproblemer som leges raskt, mens andre mennesker har helseplager som medfører langvarige kontakter. Innflytelse i egen situasjon vil nok være av langt viktigere betydning for brukere med langvarige kontakter enn de som har sporadiske kontakter. Landsbyen hovedmålsetting Hovedmålsettingen for landsbyen er å dokumentere og utvikle kunnskap om brukermedvirkning innenfor den somatiske spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning retter seg her mot voksne. Forskjellig innhold i begrepet brukermedvirkning vil gi konsekvenser for hvordan brukermedvirkning utformes i ulike situasjoner. Det ønskes kunnskap om ulike 3

4 forståelser av brukermedvirkning, hva som ønskes og når, og ulike utfordringer knyttet til å realisere brukermedvirkning. For å lette organiseringen av prosjektarbeidet, anbefales den enkelte studentgruppe å knytte sitt delprosjekt til representanter for helsepersonell og brukerorganisasjoner. Hvilke representanter som kan være aktuelle for den enkelte gruppe oppgis ved prosjektstart. Tverrfaglighet i landsbyen De fleste mennesker vil underveis i livet oppleve behov for spesialisthelsetjenester av forskjellig art. Møtene mellom brukere og spesialisttjenester skal helst foregå slik at brukerens behov og ønsker blir ivaretatt samtidig som tjenestene skal være kvalitative gode. Helsepersonell må vurdere behov for behandling, legge til rette og sørge for behandling. Læringsmålene i EiT er blant annet å anvende og utvikle kompetanse i handling og samhandling gjennom å arbeide med problemstillinger i et tverrfaglig prosjektsamarbeide. Fagspesifikk kunnskap og kompetanse må anvendes i ulike oppgaver som vurdering av behov, i møte med mennesker i vanskelige situasjoner, vurdering av tjenestetilbud, forhandle om tilbud og bidra til å skaffe relevante behandlingstilbud. Faglig praksis består av ulike oppgaver og elementer der det kreves både yrkesspesifikk og tverrfaglig kompetanse. I dag utfordres helse- og sosialpersonell i å ha kunnskap om helsepolitiske målsettinger som skal realiseres i praksis i tillegg til at yrkesutøveren må ha yrkesspesifikk kompetanse innenfor sitt område og faglige praksis. Både yrkesfaglig og personlig kompetanse er viktig i møte mellom mennesker, dvs brukere og helsepersonell. Arbeidet i landsbyen skal gi erfaring med å utvikle kunnskap og kompetanse innenfor områder som er relevante i faglig praksis innenfor flere yrker og arbeidsfelt. Forskningsmetode, litteraturstudier og praktiske erfaringer fra å samhandle mellom ulike faggrupper vil være viktig komponent for å oppnå kompetanse i tverrfaglig arbeid. Landsbyen har et overordnet tema (Hvordan kan brukermedvirkning forstås og utformes? Hvilken betydning har dette?) og tema for hvert delprosjekt. Gruppene kan utvikle et samprodukt for sin landsby, men dette er ikke et krav i prosjektarbeidet. 4

5 LANDSBYTEMA: Hvordan kan brukermedvirkning forstås og utformes? Hvilken betydning kan dette ha? Gruppe1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Brukerorganisasjoners Brukerrepresentasjon Brukermedvirkning Tilrettelegging for Brukere og betydning for brukere i råd og utvalg i eget brukermedvirkning brukermedvirkning behandlingsforløp Landsbyens samproduksjon Disse delprosjektene vil dokumentere og gi kunnskap om sentrale sider ved brukermedvirkning som har betydning for spesialisttjenesten. DELPROSJEKTER Delprosjekt 1: Brukerorganisasjoners betydning for brukere Det eksisterer i dag mange bruker- og pårørendeorganisasjoner for mennesker som har helseplager og omfattende kontakt med spesialisthelsetjenestene. Mange brukerorganisasjoner kan betraktes som profesjonelle og driver egne tiltak, mens andre legger vekt på å arbeide politisk for å sikre rettigheter eller å gi råd og veiledning til medlemmene. Brukerorganisasjonene arbeider på forskjellige måter med å bistå sine medlemmer i forhold til 5

6 de problemene de har. Brukerorganisasjonenes forståelse av og hvordan de fremmer brukermedvirkning vil være interessant kunnskap. Forslag til problemstillinger Hva forstår brukerorganisasjonene med brukermedvirkning? Hvordan bidrar brukerorganisasjoner til brukermedvirkning hos medlemmene? Hvordan kan brukerorganisasjoner bidra til økt brukermedvirkning? Delprosjekt 2: Brukerrepresentasjon i råd og utvalg Ulike politiske råd og utvalg har etter hvert fått brukerrepresentasjon, også innenfor Helse Midt-Norge. Dette viser at i dag betraktes brukerrepresentasjon som både faglig og politisk viktig (Andreassen 2007). Vi mangler kunnskap om brukerrepresentasjonenes reelle innflytelse, eller hvordan oppnå reell innflytelse. Forslag til problemstillinger Hva kan brukerrepresentanter bidra med som brukerrepresentant i råd og utvalg? Hvilke betingelser må være til stede for å kunne bidra? Hvordan sikre at disse betingelsene er til stede? Hvordan kan egne brukererfaringer virke inn på brukerrepresentasjonen? På hvilke områder er det viktig at der er brukerrepresentasjon? Delprosjekt 3: Brukermedvirkning i eget behandlingsforløp Brukermedvirkning i egen sak og behandlingsløp gir mennesket økt kontroll over eget liv og situasjon. Dette oppfattes som en viktig verdi for de fleste mennesker. Kunnskap om eksisterende tjenester og behandlingstilbud kan være vanskelig tilgjengelig for brukerne. Derfor kan det være vanskelig å vite hva som vil være gode avgjørelser om behandling. Noen valg om behandling er langt enklere enn andre mens andre er vanskeligere. Forslag til problemstillinger Hva forstår brukere med brukermedvirkning? I hvilke situasjoner ønsker brukerne innflytelse på valg av egen behandling? 6

7 Hva kreves for å ha innflytelse i avgjørelser om egen behandling? Hvilke konsekvenser kan brukermedvirkning i egen behandling gi? Delprosjekt 4: Tilrettelegging for brukermedvirkning Når brukermedvirkning betraktes som viktig, kan det innebære at helsepersonell må legge til rette for at brukerne kan få innflytelse og medvirke i egen sak og behandling. Ikke alle situasjoner er like velegnet for å vektlegge brukermedvirkning samtidig som det også er helsepersonell som besitter mest fagekspertise. Når helsepersonell legger forskjellig innhold i brukermedvirkning vil det gi konsekvenser for tilrettelegging av brukermedvirkning. Kunnskap om hvordan helsepersonell forstår og kan tilrettelegge for brukermedvirkning vil være interessant i spesialisttjenesten. Forslag til problemstillinger Hva forstår helsepersonell med brukermedvirkning? Hvorfor er brukermedvirkning viktig/ikke viktig i pasientbehandlingen/faglig praksis? Hvordan kan helsepersonell legge til rette for brukermedvirkning? Hva kreves for legge til rette for brukermedvirkning? Delprosjekt 5: Brukere og brukermedvirkning Brukere får større ansvar i egen behandling ved krav om deltakelse og medvirkning. Brukere kan ha et belastende liv med helsemessige plager samt krevende kontakt med spesialisttjenesten. Brukere ønsker å gode møter, bli tatt på alvor og god behandling. Krav om brukermedvirkning kan framstå som enda en oppgave som skal mestres. Behandlinger kan være krevende og belastende og dermed vanskelig å velge. Brukerne kan møte mange vanskelige valgsituasjoner uten å vite alle konsekvensene. Dette kan reise etiske dilemmaer om bl a selvbestemmelse i og rettighet til behandling. Forslag til problemstillinger Hva forstår brukerne med brukermedvirkning? Hva slags brukermedvirkning ønsker brukerne? Når? Hvordan opplever brukerne krav om brukermedvirkning? 7

8 På hvilke områder ønsker brukerne å ha innflytelse? Kontaktpersoner for kunnskapsproduksjon Kontaktpersoner Representanter for brukerorganisasjoner: Brukerrepresentanter (i råd og utvalg): Helsepersonell: Brukere: Litteratur Andreassen, T.A. (2004) Brukermedvirkning i praksis. Faglig fortolkning av politiske mål. Dahle og Thorsen (red.) Velferdstjenester i endring. Når politikk blir praksis. Bergen: Fagbokforlaget Andreassen, T.A (2005) Brukermedvirkning i helsetjenesten. Arbeid i brukerutvalg og andre medvirkningsprosesser. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Andreassen, T.A. (2007) For at ikke pasientperspektivet skal bli glemt? En kvalitativ analyse av betydningen av brukerutvalg i helseforetak. AFI-raopport 2/2007: Oslo: Arbeidsforkningsinstituttet Askheim, O.P. og T. Andersen, J. Eriksen (2003) Fra normalisering til empowerment: Ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal Akademisk Rønning, R. og L.J. Solheim (1998) Hjelp på egne premisser? Om brukermedvirkning i velferdssektoren. Oslo: Universitetsforlaget Solbjør, M. og A. Steinsbekk (2007) Brukermedvirkning i sykehusavdelinger i Helse Midt- Norge. En undersøkelse av brukermedvirkningens omfang og helsepersonells erfaringer. Rapport. Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. Upublisert? Relevant litteratur 8

9 Andreassen, T.A. (2005) Brukermedvirkning i helsetjenesten: arbeid med brukerutvalg og andre medvirkningsprosesser. Oslo: Gyldendal akademisk Andreassen, T.A. (2007) Når brukerne ikke blir tatt på alvor. Tidsskrift for velferdsforskning, vol 10, nr 1, s Oslo: Universitetsforlaget Askheim OP (2003) Fra normalisering til empowerment. Ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal Den norske lægeforening (2007) Lang, lang rekke. Hvem sal vente hvem skal få. En statusrapport om prioriteringer i helsetjenesten. Rapport. Oslo Grut, L og M. H Kvam, J Lippestad, G. Tyrmi (2007) Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Dokumentasjonssenterets skriftserie. Oslo: Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. Steihaug, S. og T. Hatling (2006) Evaluering av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom (pp. 1 59) Trondheim: Sintef Helse Vatne S. (1998) Pasienten først? Om medvirkning i et omsorgsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget Offentlige dokumenter Helse Midt-Norge (2007) Strategi for brukermedvirkning i Helse Midt-Norge. Overordnet strategi. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF NOU 2001:22 Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrerer. Sosial- og helsedepartementet NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt. Helse- og omsorgsdepartementet Sosial- og helsedirektoratet (2006) og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester. Nasjonl strategi for kvalitetsforbedring i helse- og sosialtjenesten, innsatsområdet STYRKE BRUKEREN: Arbeidsgruppens anbefalinger til delmål og tiltak. Aktuelle nettsteder: Litteratur gruppeprosess EiT gruppeprosesskompendium * er pensum: Chiriac og Hempel (2005): Handbok för grupparbete att skapa fungerende grupparbeten i undervisning. Studentlitteratur. Kap 5: I grupparbete spelar rollerna roll (s ) Johnson & Johnson (2006): Joining together. Group theory and group skills. Pearson. Kapittel 1: Group dynamics (s 1 44). Nyseth, Jentoft, Førde, Bærenholdt (2007) (red): I disiplinenes grenseland. Tverrfaglighet i teori og praksis. Fagbokforlaget Kap 9: Institusjonelle perspektiver på tverrfaglighet 9

10 (s ) Rønning, Barbro (2005): FLYT en nøkkel til kreativitet og innovasjon. Tapir akademisk forlag. Schwarz (2002): The skilled facilitator. Jossey Bass. Kapitel 5: Ground Rules for Effective Groups (s ). Sjøvold, Endre (2006): TEAMET. Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Universitetsforlaget. Kap 8: Rolletyper (s ), kap 13: Rollestruktur og dynamikk (s ) West, Tjosvold og Smith (2006): The essentials of Teamworking. International perspectives.wiley. Kap 9: Social loafing (s ), kap 12: Cooperation and teamwork for innovation (s ) * Kan kjøpes på Tapir ved studiestart. Annen relevant litteratur Kaufmann, Geir (2005): Hva er kreativitet. Universitetsforlaget. Fristrøm, Lena N (2002): Sårede mennesker samarbeider ikke. Genesis forlag. Halland, Geir O. (2004): Læring gjennom stimulerende samspill. Veiledning, vurdering og ledelse. Fagbokforlaget. Lauås, Kirsti et al (2004): Tverrfaglig samarbeid. Universitetsforlaget. Røkenes, Odd H. et al (2002): Briste eller bære. 2. utg. Bergen: Bokforlaget. Sewerin, Thomas (1996): En arbeidsbok for grupper om grupper. MiL Publishers. Øiestad, Guro (2004): Feedback. Gyldendal Norsk Forlag AS. Helse- og sosialdepartementet: Nasjonal helseplan Se også: Metodelitteratur for oppgaveskriving (jfr pensum ulike studieprogram ved helse- og sosialarbeiderutdanningene ved HiST) Dalland, O. (2007) Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo: Gyldendal Akademisk. Jacobsen, D.I. (2003) Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i samfunnsvitenskapelige metode for helse- og sosialfagene. Kristiansand; Høgskoleforlaget. Kilvik, AA & Landøy, L.I (2007) Litteratursøking i medisin og helsefag. En håndbok. Trondheim; 2.utg. Tapir Akademiske Forlag Malterud, K (2002) Kvalitative metoder i medisinsk forskning en innføring. Oslo:Universitetsforlaget Olsson, H & Sørensen S. Forskningsprosessen, kvalitative og kvantitative perspektiver. Gyldendal akademisk Yrkesetiske retningslinjer De yrkesetiske retningslinjene for de ulike studieprogrammene er tilgjengelig på: 10

11 https://www.itslearning.com/main.aspx?courseid=