Fakta er forutsetning for kunnskap - sykepleierens helse og arbeidssituasjon. Status i Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta er forutsetning for kunnskap - sykepleierens helse og arbeidssituasjon. Status i Norge."

Transkript

1 Fakta er forutsetning for kunnskap - sykepleierens helse og arbeidssituasjon. Status i Norge. Hvordan kan kunnskapen anvendes til det beste for sykepleiernes interesser? Skien 11. mai, 2012 Steinar Aasnæss & Cecilie Aagestad

2 Arbeidsmiljø og -helse i Norge status og utviklingstrekk. Faktabok 2011 stami.no/noa

3 Faktabok Innhold: - En bredere fremstiling av arbeidsmiljø- og helsetilstanden blant norske yrkesaktive enn det som tidligere har vært publisert. - Formidler status og trender for arbeidsmiljøet og arbeidsrelaterte helseproblemer i norsk arbeidsliv samlet sett og etter yrkes- og næringsgrupper samt etter alder, kjønn og utdanning. - Bakgrunnsdata om norsk befolkning og de yrkesaktive; Eksponeringer og risikoforhold; Helse, sykefravær, uførhet, arbeidsskader og dødelighet; Andre aktiviteter av betydning for arbeidsmiljø og helse.

4 Overordnet bilde: Arbeidsmiljø og helse i Norge De alle fleste arbeider under gode arbeidsforhold og har god helse Ni av ti sier de er tilfreds med jobben Generell positiv utvikling av arbeidsmiljø og helse En mindre del av arbeidstakerne er utsatte for negative arbeidsmiljø faktorer og har arbeidsrelaterte helseplager Fortsatt utfordringer med å sikre et arbeidsmiljø som gir gode arbeidsforhold, velvære, motivasjon, god helse og arbeidsevne for alle

5 Trivsel, tilhørighet og motivasjon Rundt 90 prosent av norske yrkesaktive er fornøyde med jobben og føler seg ofte motivert og engasjert i arbeidet. Åtte av ti føler høy eller svært høy grad av tilhørighet til bedriften eller virksomheten de jobber i. Over 90 prosent av norske yrkesaktive mener at de har gode muligheter til å utnytte ferdigheter, kunnskap og erfaring i den jobben de har. Prosentandel som nokså ofte, meget ofte eller alltid føler seg motivert og engasjert i arbeidet sitt, etter yrkesgruppe Opplevelsen av tilhørighet har sammenheng med blant annet fravær og produktivitet og kan være en avgjørende faktor for gjennomføringen av effektive omstillinger på arbeidsplassen. Kilde: SSB, LKU 2009

6 BHT FOU-miljøer Partene i arbeidslivet Allmennheten Prioritering av forebyggende arbeid AD Arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Kartlegginger, målinger Arbeidsmiljø og helse Data SSB (LKU, AKU) NAV Produktregisteret EXPO Arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Kreftregisteret etc. NOA Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø

7 Kunnskap om sammenhengen mellom arbeid, sykdom og helse

8 Arbeidsrelatert helse Arbeidsrelaterte sykdommer Sykdommer som har sin årsak i eller forverres av arbeidsmiljøet Arbeidsmiljø og arbeidsutførelse har en vesentlig betydning som årsak til sykdommen, sammen med andre faktorer Yrkessykdom et snevrere begrep som brukes om sykdommer som likestilles med yrkesskade og gir rett til kompensasjon. Tradisjonelt har yrkessykdommer vært sykdommer som i hovedsak forårsakes av fysiske, kjemiske eller biologiske faktorer i arbeid, og som oftest har sykdommene vært definert ut fra én bestemt årsaksfaktor

9 Hvordan identifisere yrker med de største utfordringene i arbeidsmiljøet? Samlet en rekke sentrale arbeidsmiljøfaktorer De fem mest utsatte gruppene innefor hver arbeidsmiljøfaktor er markert med mørk farge, de fem neste med lys Mannsdominerte yrker ligger på topp når det gjelder eksponering for kjemiske, biologiske, fysiske og mekaniske miljøfaktorer. Kvinnedominerte yrker eksponeres i tillegg for psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidet.

10 Særlige utfordringer innen Helse og sosialtjenester: personer - Bred eksponering - Deltid og undersysselsetting. - Høy arbeidsbelastning - Hyppige omstilinger - Tunge løft og vanskelige arbeidsstillinger - Vold og trusler om vold - Muskel-/ skjelett lidelser Ca sykepleiere

11 Helseplager samlet - 10 mest utsatte yrkesgrupper Blant yrkesgruppene som rapporterer mest plager, finner vi både mannsdominerte yrker med faglært og ufaglært manuelt arbeid og mer kvinnedominerte yrker innenfor helse og omsorg og servicesektoren. matlaging, renhold, service og helse. Et flertall av yrkesgruppene med mye muskel- og skjelettplager og psykiske plager er også utsatt for psykososiale og mekaniske faktorer.

12 Helse Helse og sosialtjenester / UNIO Pleie og omsorgs arbeider, blant fem på topp for 5 av 19 helseindikatorer. Blant seks til ti for 6 av 19 helseindikatorer Sykepleiere, blant fem på topp for 3 av 19 helseindikatorer; eksem, ikke nok hvile og søvnproblemer pga jobb. Blant fem til ti på topp for 6 av 19 indikatorer; arbeidsskade siste år, arbeidsrelaterte nakke-/skuldersmerter, hodepine, tetthet/piping i brystet, øyeplager og psykisk utmattet Sosionom, vernepleier, barnevernspedagog, blant fem på topp for 2 av 19; psykisk utmattet, søvnproblemer pga jobb. Blant fem til ti på topp for 7 av 19 helseindikatorer; fraværsskade siste år, arbeidsrelaterte sykefravær, eksem, hodepine, øyeplager og angst, ikke nok hvile Lektor, lærer med universitetsutdanning, blant fem på topp for 2 av 19, arbeidsrelatert depresjon og ikke nok hvile. Blant fem til ti på topp for en; psykisk utmattet Lærer med 3-årig lærerskole, blant fem på topp for 1 av 19; psykisk utmattet. Blant fem til ti på topp for to; arbeidsrelatert hodepine og ikke nok hvile

13 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø De fleste yrkesaktive rapporterer: Tilfredshet og motivert i jobben Gode muligheter til å utnytte ferdigheter, kunnskap og erfaring i den jobben de har Støtte fra kollegaer og rettferdige ledere. Utfordringer knyttet til: Høye arbeidskrav, liten grad av kontroll, lange arbeidsuker, skift-, turnus- og nattarbeid samt seksuell trakassering og vold og trusler om vold innenfor enkelte yrkesgrupper. Helse- og omsorgssektoren, i undervisningssektoren og i servicesektoren.

14 Trender i psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø (Kilde : SSB, Statistikkbanken) Kilde: SSB, statistikkbanken

15 Mekanisk arbeidsmiljø Mekaniske eksponeringer i arbeid er blitt noe mindre utbredt de siste 15 årene Betydelige yrkesforskjeller. Høyest nivå av mekaniske eksponeringer finner vi innenfor en rekke: Mannsdominerte, faglærte og ufaglærte, manuelle yrker: tømrere, trearbeidere, rørleggere, bygghåndverkere, mekanikere sveisere plate-/verkstedarbeidere, vei-/anleggs-/stein- /murarbeidere, samt - Frisør - Tannhelsesekretær - Helse- og sosial, pleie og omsorg Kvinnedominerte helse- og serviceyrker: renholdere, frisører, servicepersonell (hotell/restaurant), lege-/tannlegesekretærer og pleie- og omsorgsarbeidere

16 Trender i mekanisk eksponering på norske arbeidsplasser (Kilde : SSB, Statistikkbanken) (kilde: SSB, Statistikkbanken)

17 Kjemisk arbeidsmiljø Eksponering for kjemikalier forekommer i de fleste områder i arbeidslivet Stor variasjon mellom næringene og yrkesgruppene med hensyn til omfanget av og typen kjemisk eksponering Bedre kunnskap om kjemiske eksponeringer, teknologisk utvikling i industrien og reguleringer av arbeidslivet har redusert de kjemiske eksponeringene vesentlig i de typiske industriyrkene Fortsatt mange som utvikler yrkesrelaterte sykdommer grunnet kjemikalieeksponeringer. I enkelte tilfeller er helseeffektene svært alvorlige, og i verste fall kan utfallet være dødelig.

18 Trender i kjemisk arbeidsmiljø (Kilde : SSB, Statistikkbanken)

19 Biologisk arbeidsmiljø - Sykepleiere - Pleie og omsorgsarbeidere Tilvekst av arbeidsplasser i nye industrier der det forekommer biologisk materiale, som avfallshåndtering og kompostering av matavfall. I alt 13 prosent av alle yrkesaktive rapporterte at de håndterer kroppsvæsker, levende eller døde dyr, laboratoriemateriale eller avfall en fjerdedel av tiden eller mer. Eksponeringsmålinger for trestøv og melstøv i ulike virksomheter viser at en høy andel av prøvene er over administrativ norm.

20 Skift /turnus og nattarbeid etter yrke heltid (>=33 t / uke) og deltid (skravert) ca 23 % av alle yrkesaktive en form for skift eller turnusordning (AKU 2007)

21 Arbeidstidsordning og psykososialt arbeidsmiljø

22 Risikovurdering knyttet til helse og ulykker

23 Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i alt i ditt hovedyrke? Regn også med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse med dette arbeidet. Arbeidstid for ulike yrkesgrupper: Andel som oppgir å jobber 45 timer eller mer pr. uke

24 Forekomst av og begrunnelser for deltid 43 prosent blant kvinner 13 prosent menn Undersysselsetting 2,4 prosent av de sysselsatte eller totalt om lag ca 16 prosent av de deltidsansatte oppgir at de er undersysselsatt. 37 prosent av de undersysselsatte befinner seg i helse- og sosialsektoren. ANDRE GRUNNER ARBEIDET ER FOR KREVENDE/BELASTENDE KUNNE IKKE FÅ HELTIDSARBEID ANDRE PERSONLIGE ELLER FAMILIEMESSIGE GRUNNER OMSORG BÅDE FOR EGNE BARN OG ANDRE PLEIETRENGENDE OMSORG FOR ANDRE PLEIETRENGENDE (VOKSNE SLEKTNINGER) OMSORG FOR EGNE BARN EGEN SYKDOM, UFØRHET SKOLEGANG/STUDIER 4,1 2,0 3,9 3,3 0,4 0,4 1,5 14,7 18,7 13,2 12,2 15,8 13,8 16,1 16,7 24,4 38,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Kvinner Menn Kilde: SSB, llku2009

25 Arbeidstidsordninger og sykefravær, etter næring Kilde: Statistikkbanken, SSB

26 Arbeidstidsordning og selvrapportert sykefravær

27 Selvrapporterte arbeidsrelaterte Muskelskjelettplager: % tilskrives jobben Angst og depresjonsplager: 50% tilskrives jobben Andel av diverse kroppslige plager som tilskrives jobben: 40 prosent av øyeplagene 31 prosent av hørselsplagene 26 prosent av eksemplagene 14 prosent av luftveisplagene helseplager Nesten annenhver ny pasient mellom 20 og 67 år som henvender seg til primærhelsetjenesten, mener selv de har en arbeidsrelatert lidelse (Hilt et al., 2003).

28 Arbeidsmiljøet til sykepleierne et overvåkingsfokus Psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidet Helsekonsekvenser Sykefravær

29 Hvordan identifisere yrker med de største utfordringene i arbeidsmiljøet? Samlet en rekke sentrale arbeidsmiljøfaktorer De fem mest utsatte gruppene innefor hver arbeidsmiljøfaktor er markert med mørk farge, de fem neste med lys Mannsdominerte yrker ligger på topp når det gjelder eksponering for kjemiske, biologiske, fysiske og mekaniske miljøfaktorer. Kvinnedominerte yrker eksponeres i tillegg for psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidet.

30

31 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø 1) Hvordan organiseringen av arbeidet påvirker den yrkesaktive (psykologiske). 2) De uformelle sosiale relasjonene på arbeidsplassen (sosiale). 3) Samspillet mellom arbeidsoppgaver og person (organisatoriske). Fremme positive faktorer (positive utfordringer, meningsfullt arbeid, medbestemmelse, sosial støtte, anerkjennelse og belønning) Redusere kjente risikofaktorer (for stort arbeidspress, lange arbeidsuker, ugunstige arbeidstidsordninger, usikkerhet knyttet til endringer, samt vold, mobbing og trakassering)

32 Endring

33 Innføring av ny teknologi og administrative systemer manglende opplæring Dårlig gjennomførte endringsprosesser kan føre til nedsatt jobbtilfredshet,tilhørighet og høyere turnover. I hvilken grad endringen vil være vellykket avhenger gjerne av den opplæringen som blir gitt. 54 prosent oppgir at de har måttet sette seg inn i ny teknologi eller administrative systemer siste 12 måneder, en av tre oppgir manglende opplæring. 72 % av sykepleierne oppgir dette og 25 % manglende opplæring.

34 Omorganisering av stor betydning Omorganisering blir ofte definert som strategiske endringer i måten de ansatte arbeider på. En positiv konsekvens av omorganisering kan være at arbeidet blir bedre organisert og tilrettelagt for arbeidstakerne, men en utbredt konsekvens er også økt usikkerhet blant de ansatte (Ferrie 2008). I helsesektoren er det for eksempel avdekket at omstillinger uten nedbemanning gir økt risiko for langtidsfravær og varig utstøting til ulike trygdeytelser blant hjelpe- og sykepleiere (Fevang & Røed 2005)

35 Nedbemanning, omorganisering og helse Nedbemanning i egen avd., av stor betydning Nedbemanning i egen avd, av liten betydning Nedbemanning i annen avdeling Ingen nedbemanning 6 12 Nedbemanning i egen avd., av stor Nedbemanning i egen avd, av liten Nedbemanning i annen avdeling Ingen nedbemanning Angst eller depresjon - litt el. mer plaget, arb. rel. Søvnvansker - litt eller mer plagetarbeidsrelatert Omorganisering i egen avd., av stor betydning 11 Omorganisering i egen avd., av stor Omorganisering i egen avd, av liten betydning Omorganisering i annen avdeling Ingen omorganisering 13 Omorganisering i egen avd, av liten Omorganisering i annen avdeling Ingen omorganisering Angst eller depresjon - litt el. mer plaget, arb. rel. Søvnvansker - litt eller mer plagetarbeidsrelatert

36 Endringsprosesser, oppfølging og psykisk helse 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%,0% Angst / depresjon: litt el. mer plaget, arb. rel. Nedbem: Anledn til samtale om konsekv m leder % within Omorg: Anledn til samtale om konsekv m leder 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%,0% Søvnvansker: litt eller mer plaget- arbeidsrelatert Nedbem: Anledn til samtale om konsekv m leder Omorg: Anledn til samtale om konsekv m leder

37 To ledende modeller Krav-kontroll-støtte modellen Innsats-belønningsmodellen

38 Krav-kontroll-støtte modellen (Karasek & Theorell, 1990) Psykologiske arbeidskrav (Krav) Arbeidstempo Arbeidsmengde Tidsfrister Følelsesmessig belastende Konstant oppmerksomhet Beslutningsfrihet (Kontroll) Beslutningsautoritet og evneutnyttelse Sosial støtte

39 Krav / kontroll modellen Ref:Karasek 1979 Krav: Hvor ofte må du arbeide i høyt tempo? Hvor ofte har du for mye å gjøre? Hender det at du har så mye å gjøre at du må sløyfe lunsjen, jobbe ut over din vanlige arbeidstid eller ta med arbeid hjem? Hvordan passer følgende beskrivelse på din nåværende jobb? "Det er vanligvis ikke tid til å utføre arbeidsoppgavene på en skikkelig måte." (reversert) Hvor ofte opplever du avbrytelser som forstyrrer deg i arbeidet? Kontroll: I hvilken grad kan du selv bestemme ditt arbeidstempo? I hvilken grad kan du selv bestemme hvilke oppgaver du skal få? I hvilken grad kan du selv bestemme hvordan du skal gjøre arbeidet? I hvilken grad kan du påvirke beslutninger som er viktige for ditt arbeid? Det er dokumentert at høye jobbkrav kombinert med liten mulighet til å styre egen arbeidshverdag øker risikoen for en rekke helseproblemer, spesielt hjerte- og karsykdommer blant menn, og depresjon og rygg- og nakkesmerter blant både menn og kvinner (Eller mfl., 2009, Stami-rapport nr , Bonde 2008).

40 KRAV OG KONTROLL ET SAMLET BILDE Lærer Sykepleier Lege/tannlege sekretærer Hotell/restaurant Kilde: SSB, LKU 2009

41 Sosial støtte fra overordnet- et samlet bilde Lite sosial støtte og tilbakemelding fra leder er en dokumentert risikofaktor for rygg og nakke smerter. Om du trenger det hvor ofte kan du få hjelp i arbeidet fra din nærmeste sjef? Får du tilbakemelding fra dine overordnede på hvordan du har utført jobben din? Blir dine arbeidsresultater verdsatt av din nærmeste sjef?

42 Støttende lederskap og selvrapportert jobbrelatert sykefravær >14 d 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Støtte/hjelp i arbeidet fra nærmeste sjef meget sjelden eller aldri nokså sjelden av og til nokså ofte meget ofte eller alltid Sykefravær 14 d jobbrelatert 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Nærmeste sjef behandler ansatte rettferdig/upartisk meget sjelden eller aldri nokså sjelden av og til nokså ofte meget ofte eller alltid Sykefravær 14 d jobbrelatert

43 70 60 Tilbakemelding fra overordnet og jobbtilfredshet Andel som er svært fornøyd med jobben 10 0 Sjelden eller aldri Et par dager i måneden En dag per uke Et par dager i uken Hver dag

44 Emosjonelle krav Kilde: SSB, LKU 2009

45 Emosjonelt arbeid Rundt to av tre yrkesaktive oppgir at de har kontakt ansikt til ansikt eller over telefon med klienter eller kunder. Halvparten av arbeidstiden eller mer. To av fem har det nesten hele tiden. Kilde: SSB, LKU 2009

46 Skjule negative følelser psykisk utmattet

47

48 Innsats belønningsmodellen Siegrist En permanent opplevelse av utilstrekkelig belønning og verdsettelse er dokumentert å øke risikoen for hjerte-/ karsykdommer og depresjon. - Siegrist J. et al., 2004

49 Belønningsmodellen måles gjennom følgende spørsmål: Innsats: Størrelsen på lønnen er riktig i forhold til innsatsen og det jeg presterer på jobben. Sett i forhold til innsatsen og det jeg presterer, får jeg den respekten og anerkjennelsen jeg fortjener i jobben. Krav: Hvor ofte må du arbeide i høyt tempo? Hvor ofte har du for mye å gjøre?

50 Manglende belønning (anerkjennelse og lønn) Intensitetskrav og Innsats - belønning 75 % 25 prosent av mennene og 40 prosent av kvinnene oppgir manglende lønn i forhold til innsats, mens færre opplever manglende respekt og anerkjennelse (henholdsvis sju og ni prosent) Ufaglært Fører(buss/bane)skipsbefal/flyger Prosessoperatør Renholder Sjåfør sekretær Ingeniør, tekniker (kjemi/metall/biologi) Barne og ungdomsarbeider Tømrer Pleie- og omsorgsarbeider Sosionom, vernepleier, barnevernspedagog Funksjonær Vakt-/politi Selger Post-/bank Fysioterapeut, radiograf ol. Frisør Lektor,lærer med universitets utd. Kokk, kjøkkenassistent Sykepleier Førskolelærer Lege/tannlegesekretær Lærer 3 årig h.skole Alle yrkesaktive Kunstner vei/anlegg Yrker m høyere univ utd. Lagermedarbeider Advokat ol Designer Revisor Operatør næringsmiddel Rørlegger innkjøper, megler hotell/restaurant Primær n.yrke Butikk medarbeider Arb. med info, marked, idrett, relgion Elektriker Ingeniør, tekniker (bygg/elektro) Mekaniker Ingeniør, tekniker (data) Lege, psykolog ol. Leder i mindre privat virskomhet Adm.dir Systemutvikler Sivilingeniør Mellomleder % Høye jobbkrav Kilde: SSB, LKU 2009

51 Kilde: SSB, LKU 2009

52 Reward frustration at work and intention to leave the nursing profession- prospective results from the European NEXT study. Li. J etal.international journal of Nursing Studies Vol 48 (5) pp

53 Vold og trusler om vold på arbeidsplassen 6,3 % oppgir at de i løpet av det siste året har vært utsatt for vold eller tusler om vold. Det vil si nærmere sysselsatte på landsbasis.

54 Vold og trusler om vold 6,3 % oppgir at de i løpet av det siste året har vært utsatt for vold eller tusler om vold. 1,9 % utsatt for vold med synlige merker. 3,5 % utsatt for vold med ikke synlige merker. 3,5 % utsatt for trusler. En høyere andel menn enn kvinner blant sosionomer, vernepleiere, og sykepleiere som utsettes for vold og trusler om vold på arbeidsplassen Nærmere en av to som utsettes, har opplevd det en eller to ganger. Kilde: SSB, LKU 2009

55 Vold, trusler om vold og mental helse Kilde: SSB, LKU 2009

56 En oppsummering sykepleieres arbeidsmiljø 1. Blant de yrkesgruppene med høyest samlet eksponering 2. Fortrinnsvis arbeidsmiljøutfordinger knyttet til psykososiale og organisatoriske forhold. 3. Omorganisering & Endring 4. Høye krav og lav kontroll 5. Innsats- belønningsubalanse 6. Vold, trusler om vold

57 Helseeffekter en samlet vurdering Er det et rimelig samsvar mellom de eksponeringene og helseeffektene som blir rapportert? Sykepleiere er ikke blant de mest utsatte når det gjelder selvrapportert og registerbasert sykefravær, men rapporterer om nakke-/skuldersmerter, hodepine, søvnproblemer grunnet jobb, ikke nok hvile, eksem og hudkløe samt tetthet og piping i brystet. Sykepleiere er blant de yrkesgruppene som er mest utsatt for arbeidsskader, fortrinnsvis stikk og kuttskader.

58 Stikk- og kuttskader fra brukt medisinsk utstyr Risikoen for å bli smittet av blodoverførte sykdommer i Norge er lav. En til to helsearbeidere blir smittet med hepatitt B hvert år, men nedadgående. Ingen er kjent smittet med HIV etter blodeksponering (Folkehelseinstituttet) Stor underrapportering av stikk og kuttskader. 826 tilfeller ble innrapportert til Arbeidstilsynet i Beregnet at om lag 4000 rammes årlig. Av dem som ble skadet var 40 % sykepleiere, 20 % lege, psykolog og lignende. Lege- /tannlege sekretærer, sosionom/vernepleier og pleie-/omsorg er også utsatte grupper.

59 Søvnvansker Har du i løpet av den siste måneden vært svært plaget, ganske plaget, litt plaget eller ikke vært plaget av søvnvansker, for eksempel problemer med innsovning, for tidlig oppvåkning eller at du får for lite søvn Hvis svaret er ja: Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb? En av fire oppgir at de er litt eller mer plaget av søvnvansker i løpet av en måned. Om vi begrenser oss til dem som er ganske eller svært plaget, er andelen om lag ni prosent Om lag 40 prosent av disse mener at plagene helt eller delvis skyldes jobben noe som tilsvarer at nærmere personer er ganske eller svært plaget av søvnvansker i løpet av en måned.

60 Forekomst av legemeldte sykefraværstilfeller, 16 dager eller mer, pr 1000 arbeidstakere. Høyest forekomst av sykefravær finner vi hos sosionomer/vernepleiere/barnevern spedagoger, med 91 tilfeller per 1000 arbeidstakere i løpet av tredje kvartal 2008/2009 Gjennomsnittlig forekomst blant kvinner 70 per 1000 arbeidstakere, mens 40 per 1000 blant menn. Sett i sammenheng med selvrapportert sykefravær i levekårsundersøkelsen og tallene fra NAV er totalforekomsten ganske nær hverandre. Gjennomgående er det de samme yrkene som viser høyt fravær i begge kildene. Kilde: Nav

61 Prosentandel av kvinnelige arbeidstakere år med minst ett legemeldt sykefravær. Gravide i 3. trimester og ikke gravide. 24 prosent av den totale kjønnsforskjellen i sykefraværsprosenten skyldes sykefravær under svangerskap. Seks av ti gravide minst ett legemeldt sykefravær på en dag eller mer. Det genererer i gjennomsnitt 21 tapte dagsverk i kvartalet per gravide kvinne med sykefravær Yngre gravide har høyere sykefravær enn eldre. Kan brukes som en indikator på graden av tilrettelegging på arbeidsplassen Kilde: Nav

62 Oppbrukte sykepengerettigheter etter kjønn og yrke Forekomst av oppbrukte sykepengerettigheter var i per 1000 sysselsatte. Nær 60% av dem finner vi i aldersgruppen år. Ser vi på kjønn og yrke har gruppen sjåfør, mannskap (bil/anlegg/skip) høyest forekomst blant kvinner med en forekomst på 66 pr 1000, fulgt av tømrer og trearbeider samt fører (buss, bane)/skipsbefal/flyger. For menn ligger frisørene høyest, fulgt av renholder og sjåfør, mannskap (bil/anlegg/skip). Kilde: NAV

63