HELSE MIDT-NORGE RHF. Postboks STJØRDAL. Deltagelse i European Reference Network (ERN)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE MIDT-NORGE RHF. Postboks 464 7501 STJØRDAL. Deltagelse i European Reference Network (ERN)"

Transkript

1 v HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 11/ Saksbehandler: Arne Lindstad Dato: Deltagelse i European Reference Network (ERN) EU har besluttet å etablere europeiske referansenettverk (ERN). Formålet med ERN er å bidra til å styrke europeisk samarbeid om høyspesialiserte helsetjenester for pasientene og for helsevesenet. Dette skal blant annet gjøres gjennom å samle kunnskap om forebygging, legge til rette for bedre diagnostisering og behandling av pasienter med sykdommer som trenger spesiell ekspertise, maksimere en kostnadseffektiv bruk av ressurser, styrke forskning, epidemiologisk overvåkning (for eksempel gjennom helseregistre), utdanning av helsepersonell, sikre mobilitet og fleksibilitet i informasjonsog kunnskapsutveksling mellom medlemsland, samt å bidra til videreutvikling av kvalitetsog sikkerhetsstandarder. Forberedelse av dette arbeidet, som har gått over flere år, har nå kommet så langt at det er utarbeidet et regelverk og det er etablert et styre. Arbeidet med å finne kvalifiserte deltagere er i gang. I Norge er alle godkjente nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (både behandlingstjenester og kompetansetjenester) kvalifisert til å søke medlemskap i ERN. Det vil i løpet av høsten 2015 bli informert nærmere om hvordan tjenestene kan søke om deltagelse. Som en del av dette arbeidet arrangerer EU kommisjonen en møteserie om utvikling og etablering av referansenettverk. Den første konferansen om ERN ble arrangert 5. desember Denne hadde fokus på regler og prosedyrer for etablering av nettverk. Den andre konferansen vil bli arrangert i Lisboa 8. til 9. oktober Denne har som mål å samle høyt spesialiserte helsepersonell, eksperter, nasjonale myndigheter, beslutningstakere, og uavhengige organer med erfaring i vurdering og evaluering av helsetjenester. Det er helse Helsedepartementet i Portugal med støtte fra Formannskapet i EU som står som arrangør av konferansen. Konferansen vil fokusere på etablering av europeiske referansenettverk og tilrettelegge for utveksling av informasjon og kompetanse på å etablere og evaluere slike nettverk. Denne konferansen vil gi et innblikk i hva en kan få ut av deltagelse i ERN, og mulighet til å etablere kontakter og komme i dialog med fremtidige samarbeidspartnere. En håper å samle rundt 400 deltakere. Det vises til vedlagt program. Helsedirektoratet - Divisjon spesialisthelsetjenester Avdeling sykehustjenester Arne Lindstad, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.:

2 EU kommisjonen ønsker å få tilsendt forslag til deltagere som kan ha interesse og nytte av å delta i arbeidet med europeisk referansenettverk innenfor sitt fagområde. De har derfor bedt nasjonale myndigheter om å foreslå aktuelle deltagere. På bakgrunn av disse forlag vil EU-kommisjonen velge ut deltagere til denne konferansen basert på en balansert representasjon av nasjonaliteter og kompetanseområder, og kontakte den enkelte tjeneste direkte. Det vises til vedlagt liste over foreløpig identifiserte fagområder for mulig etablering av referansenettverk. Som det fremgår av revidert Veileder for Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten av 22. april 2015 kap. VI, er ansvaret for å følge opp arbeidet med oppfølging av europeiske referansenettverk lagt til Helsedirektoratet. I den forbindelse henvender vi oss til de regionale helseforetak som ansvarlig for drift av de nasjonale tjenestene. Helsedirektoratet ønsker å få tilsendt forslag til mulige deltagere i europeiske referansenettverk og som ønsker å delta på konferansen i Lisboa i oktober 2015 for å få mer informasjon om dette arbeidet. Dette kan enten være tjenester som ønsker å etablere eller å delta i etableringen av et nettverk. Kravet er at de representerer en godkjent nasjonal tjeneste i spesialisthelsetjenesten. Det vises til vedlagt skjema til bruk for å fremme forslag til kandidater for deltagelse på konferansen. Helsedirektoratet ber om å få tilsendt forslag innen 24. august 2015 til Husk å få med alle kontaktopplysninger. Vennlig hilsen Kristin Cordt-Hansen e.f. avdelingsdirektør Arne Lindstad seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk Kopi Helse- og omsorgsdepartementet

3 Mottaker Kontaktperson Adresse Post HELSE MIDT- NORGE RHF Postboks STJØRDAL HELSE NORD RHF Postboks BODØ Helse Sør-Øst RHF Postboks HAMAR HELSE VEST RHF Postboks STAVANGER

4 Table 1. Networks identified by the Commission Group I: Rare systemic and auto-immune diseases (Internal Medicine) EUROFEVER EURO-HISTIO-NET Primary Immunodeficiencies (ESID) PRINTO/EUROFEVER Group II: Rare cardio-vascular diseases CHD - Congenital Heart Defects Community of CRCD Rare Arrhythmias Group IV: Rare dermatological diseases EB-CLINET GENESKIN: European network on rare genetic skin diseases Geno dermatoses Network TAG - Together Against Genodermatoses Group IX: Rare neurological diseases Brains for Brain E-PILEPSY European Brain Council EUROSCA LEUKOTREAT Neurofibromatosis NEUROPED Paediatric European Society rare neurological diseases Rare Movement and Neurometabolic Disorders Group V: Rare endocrinal diseases SWEET group, paediatric diabetology Group VI: Rare hepatogastroenterological diseases ARM-Net ELASTIC - Liver Disease and Transplantation in Children European (ARM-Net) research networks European network on Tropheryma whipplei EUROWILSON: European network on Wilson disease PEDDCReN Rare anorectal malformation (CURE-Net) Group VII: Rare haematological diseases ENERCA EN-RBD - Rare Bleeding Disorders EPNET European Porphyria Network EUHANET Paediatric Hodgkin's lymphoma Network Severe neutropenia SCNIR Group VIII: Hereditary metabolic diseases E-IMD - European registry and network for Intoxication type Metabolic Diseases EUROGLYCANET CDG: Congenital Disorders of Glycosylation LSD Thursday, 25 June

5 Table 1. Networks identified by the Commission (Cont.) Group X: Neuromuscular diseases Care-NMD - Improving care for Duchenne muscular dystrophy TREAT-NMD Neuromuscular network Group XII: Rare sensory diseases including rare ophthalmological diseases and congenital and genetic diseases EuroVisionNet Group XIII: Rare kidney disease - European Network for the study of Orphan Nephropathies EURenOmics EuroCYST initiative - Polycystic Kidney Diseases Rare urological network / EAU EU Policy Coordinator / European Association of Urology Group XIV: Rare bone diseases Rare skeletal disorders network project Group XIX: Rare gynaecology diseases EBCOG: Obstetric and genecology board of Gestational trophoblastic disease Network Group XVI: Diseases of the connective tissue framework Myositis Rare skeletal disorders network project Group XVII: Rare malformations of the head and neck DYSCERNE - Rare Dysmorphic Syndromes EUROCRAN - Craniofacial anomalies SENSGENE Group XVIII: Rare cancers ExPO-r-NeT RARECARENet Group XX: Rare pulmonary diseases ECMO ENCE CF-LAM-LTX - European networks of centres of expertise for CF (Cystic Fibrosis), LAM (Lymphangioleiomyomatosis), and LTX (Lung Transplantation) EUROCARE CF - Cystic Fibrosis PAAIR - Patient Associations and Alpha1 International Registry Note: The Commission identified a total of 58 networks with different stages of maturity; we used the grouping of diseases proposed by the EUCERD JA. Latest update on 25 th June 2015 Thursday, 25 June

6 Nominating Member State: Proposal experts for 2 nd Conference on European Reference Networks

7

8 2 nd European Reference Networks Conference: from planning to implementation Lisbon 8-9 October 2015 Draft Agenda 8 October First day: Plenary Conference Registration and welcome coffee :20 Opening and Welcome address & High level Roundtable ERN, an strategic value for the EU citizens and health care systems Roundtable I : Framework for the establishment of ERN Roundtable II: ERN strategic value for the Member States 12:45-14:00 Lunch break + Poster Sections 14:00-15:00 Roundtable III: ERN and better health outcomes: Good clinical practices 15:00-15:25 Coffee break + Poster Sections 15:25-16:05 Roundtable IV : Network organisational challenges and experiences: issues, solutions and lessons learned 16:10-17:15 Roundtable V: Networking building blocks: ehealth and IT solutions 17:15-17:30 Closing remarks: Conclusions and call for action 8 October First day: Showroom 08:30-18:00 Poster session (open-space) Posters and leaflets, personal contacts 9 October Second day: Workshops 09:00-13:00 How to prepare a successful Network proposal 09:00-13:00 Production, use and appraisal of Clinical Decision Making tools; 09:00-13:00 Rare Diseases Networks: lesson learned, grouping diseases

9 VI European Reference Networks 1. Bakgrunn EU-direktiv (2011/24/EU) om anvendelse av pasientrettigheter i grensekryssende helsetjenester (pasientrettighetsdirektivet) trådde i kraft i april 2011 og er innlemmet i EØS avtalen fra I artikkel 12 i direktivet beskrives målet om å utvikle og opprette europeiske referansenettverk (ERN). ERN er tilsvarende norske nasjonale tjenester og skal samle høyspesialiserte tjenester på EU nivå i kompetansenettverk. Formålet med ERN er å bidra til å styrke europeisk samarbeid om høyspesialiserte helsetjenester for pasientene og for helsevesenet. Dette skal blant annet gjøres gjennom å samle kunnskap om forebygging, legge til rette for bedre diagnostisering og behandling av pasienter med sykdommer som trenger spesiell ekspertise, maksimere en kostnadseffektiv bruk av ressurser, styrke forskning, epidemiologisk overvåkning (for eksempel gjennom helseregistre), utdanning av helsepersonell, sikre mobilitet og fleksibilitet i informasjons- og kunnskapsutveksling mellom medlemsland, samt å bidra til videreutvikling av kvalitets- og sikkerhetsstandarder. EU kommisjonen har utarbeidet regelverket til artikkel 12 i form av et gjennomføringsdirektiv (Delegated Decision) og et implementeringsdirektiv (Implementing Decision). Delegated Decisionlister opp spesifikke kriterier og vilkår som ERNs må oppfylle, samt vilkår og kriterier som kreves fra helsetjeneste leverandører som ønsker å bli del av et slikt referansenettverk. Implementing Decisionbeskriver kriterier for etablering og evaluering av ERNs, samt verktøy som tilrettelegger for utveksling av informasjon og kunnskap om etablering og evaluering av ERN. 2. Kort om ERN Nettverkene skal består av minst 10 medlemmer (healthcare providers) fra minst 8 medlemsland. Helsetjenesteleverandører som ikke er medlemmer i et nettverk kan være tilknyttet et nettverk i form av et assosierte eller samarbeidende sentre (Associated National Centers & Collaborative National Centers). Medlemmer i et nettverk tildeles ERN logoen. Nettverk skal evalueres minst hvert 5. år.

10 EU-kommisjonen utnevner et uavhengig evalueringsorgan. Vurdering av nye søknader og evaluering av eksisterende nettverk skal skje på grunnlag av felles vurderings- og evalueringsmanualer som utarbeides av uavhengige organer utnevnt etter en utlysningsrunde fra EU-kommisjonen. 3. Norsk deltagelse i ERN Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom etatsstyring og tildelingsbrev delegert den nasjonale oppfølging av europeiske referansenettverk til Helsedirektoratet. Helsedirektoratets oppgaver vil omfatte bl.a. rådgivingsoppgaver knyttet til ERN, godkjenning av nasjonale søkere til ERN, samt å delta i styret for ERN. Det forutsettes at de regionale helseforetak understøtter søknader til ERN fra de nasjonale tjenesten de er ansvarlig for. Videre forutsettes det at søkerne selv ta ansvar for å igangsette prosesser på selvstendig grunnlag, som bl.a. innebærer å kontakte andre fagmiljøer internasjonalt og å utarbeide søknadene. Hvem skal søke? Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at det er godkjente nasjonale tjenester i Norge som skal søke om medlemskap i ERN. Godkjente nasjonale tjenester har allerede gjennomgått en norsk vurderings- og godkjenningsprosess og er dermed best kvalifisert til å møte EU kravene og kriteriene for ERN medlemskap. Dette vil sikre at Norge er representert ved de fremste norsk fag- og kompetansemiljøene på europeisk nivå. Andre helsetjenesteleverandører som ikke er godkjent som nasjonale tjenester kan anmode Helsedirektoratet om å godkjenning til å bli tilknyttet til et europeisk referansenettverk i form av et assosierte eller collaborative senter (Associated National Centers & Collaborative National Centers). Søknadsprosess a. EU-kommisjonen oppfordrer medlemslandene til å danne ERN (Call for Interest første utlysning forventes høsten 2015) b. Medlemslandene må bekrefte søknader fra deres helsetjenesteleverandører og om disse er i samsvar med nasjonale lovgiving c. EU-kommisjonen verifiserer fullstendighet av søknadene d. Et uavhengig organ oppnevnt av kommisjonen vurderer søknadene opp mot de satte kriteriene i Delegating Decision og Implementing Decision e. Det utarbeides en vurderingsrapport av det utnevnte organet f. Medlemslandene skal gjennom et styre godkjenne nettverk etter en positiv vurdering av søknaden g. EU-kommisjonen offentliggjøre en liste over alle etablerte nettverk og deres medlemmer Til punkt b): Alle godkjente nasjonale tjenester må informere Helsedirektoratet om søknader om medlemskap i ERN. Departementet har gitt Helsedirektoratet myndighet til å bekrefte ovenfor EUs ERN- sekretariatet (eller andre utpekte organer i EU) at søkeren er en godkjent nasjonal tjeneste i Norge og er kvalifisert å søke etter norsk regelverk. Identifisering, tilknytning og godkjenning av assosierte eller collaborative senter behandles i Helsedirektoratet etter behov, eller ved forespørsel fra helsetjenesten.