DET NORSKE HELSEVESENET TRUDE MARGRETE ARNESEN, OVERLEGE DR MED. SPESIALIST I SAMFUNNSMEDISIN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE HELSEVESENET TRUDE MARGRETE ARNESEN, OVERLEGE DR MED. SPESIALIST I SAMFUNNSMEDISIN"

Transkript

1 DET NORSKE HELSEVESENET TRUDE MARGRETE ARNESEN, OVERLEGE DR MED. SPESIALIST I SAMFUNNSMEDISIN

2 MIN BAKGRUNN FOR Å SNAKKE OM DETTE: - Lege - Master of Public Health, - Dr. grad helsetjenesteforskning - Spesialist i samfunnsmedisin - Jobbet på legevakt, som fastlege, på sykehus, mest i samfunnsmedisinske stillinger i Oslo, Gratangen, Rwanda og Botswana, Nå overlege ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt, seksjon for infeksjonsovervåking, jobber mest med tuberkulose.

3 DISPOSISJON Oppbygging av helsevesenet 1.Linje ( primærhelsetjenesten) Fastlegeordning Helsestasjon, vaksinasjonsprogram Pasientrettigheter 2. linje (spesialisthelsetjenesten) Sykehus Fordeling av helsetjenester Bruk, overforbruk og skjevforbruk Når vi dem som trenger det mest? Eksempel smittevern, vaksinasjon

4 Et godt helsevesen! Fødselsår Kilde: OECD Health Data 2011

5 RETT TIL NØDVENDIG HELSEHJELP Alle som oppholder seg i riket har rett på vurdering og øyeblikkelig helsehjelp i Fulle rettigheter som medlem av Folketrygden (alle med varig opphold). Hjelpen er i hovedsak frivillig Alt helsepersonell har taushetsplikt Pasienten har rett til innsyn i journal.

6 RETT TIL FORSTÅELIGE TJENESTER Rett til å få informasjon på et språk man forstår. Tolken har taushetsplikt. Telefontolk er et alternativ Si i fra ved bestilling av time.

7 PRIMÆRHELSETJENESTEN

8 FASTLEGEORDNINGEN Bindeledd til resten av helse og sosialtjenester. Sykehus Øvrige spesialister NAV Øvrige sosiale tiltak Attester Forutsetter tillit Ikke patriarkalsk tradisjon (Hva tror du jeg kan gjøre for deg?» Dobbeltroller; Pasientens advokat og portvokter Listesystem. Pasienten velger fastlege, ikke omvendt. Kan bytte. NB personnummer.

9 HVA MÅ MAN BETALE FOR ET BESØK HOS FASTLEGEN Vanligvis egenandel Unntak; barn under 16 år Graviditet Helsefarlig smittsom sykdom Opp til grensa for frikort: kr 2040 I tillegg til egenandelen betaler pasienten for utstyr og medisiner. Staten betaler resten ( per capita tilskudd og refusjon)

10 LEGEVAKT Primærlege på vakt hele døgnet. Ment for akutte problemer som ikke kan vente til fastlegenes åpningstid. Doktorgrad 2012( Goth): tendens til at innvandrere bruker mer legevakt de første årene pga dårligere tilgang til fastlegeordningen.

11 -HELSESTASJON Forebyggende helsetjeneste til barn og deres familier Fysisk, psykisk og sosialt! Standardisert undersøkelsesprogram Barnevaksinasjonsprogram Ingen egenbetaling

12 BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET måneder Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt og Haemophilus influenzae type b (DTP-IPV-Hib) og Pneumokokksykdom (PKV-13) 5 måneder : DTP-IPV-Hib og PKV måneder: DTP-IPV-Hib og PKV måneder: Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 2. klasse : DTP-IPV 6. klasse : MMR 7. klasse jenter Humant papillomavirus (HPV) (3 doser) 10. klasse : DTP-IPV Barn med en eller to foreldre fra land med høy forekomst ; Hepatitt B og tuberkulose (BCG)

13 -ØVRIGE KOMMUNALE TJENESTER Praktisk bistand (hjemmehjelp) Hjemmesykepleie Brukerstyrt personlig assistent Ulike typer boliger ( omsorgsbolig, alders- og sykehjem) Ulike støttteordninger, eks støttekontakt Brukeren søker selv Behovstyrt, ikke avhenging av diagnose Egenandel, kommunen betaler resten Enkeltvedtak - kan påklages.

14 SPESIALISTHELSETJENESTEN

15 SPESIALISTHELSETJENESTEN HELSEFORETAKENE Helse Sør-Øst RHF Akershus universitetssykehus HF Oslo Universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sykehusapotekene HF Helse Vest RHF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Førde HF Helse Stavanger HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord-Trøndelag HF Helse Møre og Romsdal HF Rusbehandling Midt-Norge HF St. Olavs hospital HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Helse Finnmark HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Sykehusapotek Nord HF

16 SPESIALISTHELSETJENESTEN Sykehus psykiatriske og somatiske Spesielle institusjoner ( eks. rus,) Privatpraktiserende spesialister Krever henvisning fra primærhelsetjenesten Rett til å få henvisningen VURDERT innen 30 dager - kan da bli avslått Fritt sykehusvalg.

17 STATLIG HELSEFORVALTNING Helse- og omsorgsdep (HOD) Mattilsynet HK, RK, DK Statens helsetilsyn (Htil) Helsedirektoratet (Hdir) Legemiddelverket (SLV) Fylkesmannen Fylkeslegen Kunnskapssenteret Folkehelseinstituttet (FHI) Statens strålevern (NRPA)

18 LEGESØKNING Ca ¾ av befolkningen i Norge er i kontakt med lege i løpet av 1 år. 90% i løpet av 3 år.

19 Andel kvinner (%) innenfor hvert utdanningsnivå som valgte «lege» ved spørsmål om deres primære hjelpestrategi gitt ulike hypotetiske symptomscenarioer Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: Tidsskrift for Den norske legeforening

20 SELVHJELP HVA SKAL MAN SØKE LEGE FOR? Hva anses som normalt? Sykdomsforståelse er kulturavhengig Avhengig av å kunne mye for å gå til lege med Det som er alvorlig OG Det som legen kan hjelpe med

21 SPØRSMÅL Vanlige misforståelser eller hindringer i innvandreres møter med det norske helsevesenet?

22 ELDRE BEFOLKNING- FLERE DEMENTE år år 85 år Antall År Kilde: SSB

23 FLERE ELDRE OVER 67 ÅR I FORHOLD TIL PERSONER I YRKESAKTIV ALDER : ,2 : ; 4 : 10 Kilde: Meld.St.12 Perspektivmeldingen 2013

24 FORDELING AV HELSETJENESTER. Økende gap mellom tilbud og etterspørsel Etterspørsel/ medisinsk mulig Tilbud/ økonomisk mulig Tid

25 FORDELING ETTER Hvem som kan betale mest ( marked) Hvem som roper høyest Hvem som kommer først Hvem som trenger det mest Styrt fordeling etter alvorlighetsgrad og kostnadseffektivitet

26 FORDELING AV HELSERESSURSER. INVERSE CARE LAW (HART 1971)

27 HELE FOLKET PÅ BT MEDISINER? Getz et al 2004

28 KAN DET BLI FOR MYE HELSETJENESTER?

29 Helseulikheter mellom bydelene i Oslo. SSB Bydel Forventet levetid, gutter 0år Hjerteinfarkt. Rate/ år Poliklinikk konsultasjoner per Gamle Oslo 72, Sagene 68, Vestre Aker 80, Nordre Aker 79,

30 GODE RELASJONER HAR STØRRE EFFEKT PÅ DØDELIGHET ENN FYSISK AKTIVITET/ RØYKING. NORSK FORENING FOR ALLMENNMEDISIN 8/5-2011:

31 Andel som sier de er ensomme minst av og til. n= LOGG 2007, SSB og NOVA Egenopplevet helse Prosent Utmerket 13,0 Meget god 18,0 God 24,4 Nokså god 28,4 Dårlig 39,2

32 NÅR VI FRAM TIL INNVANDRERBEFOLKNINGEN? Egenvurdert helse Norske befolkningen: : 87% god Innvadrere 66% Ramin Osmundsen 2010 : 30 prosent av innvandrerkvinner svarer på skriftlige invitasjoner til mammografi mot 80 prosent for andre. Ingen med innvandrerbakgrunn henvist til tilbud om sorgstøtte.

33 EKSEMPEL MESLINGEVAKSINE (MMR) Meslinger kan være alvorlig; Norge: i etterkrigstida gjennomsnitt 9 meslingedødsfall i året. Ingen døde siden Verden: døde/ år (WHO 2011) Svært smittsom 983, 32(31): 401-3

34 MMR- EN EFFEKTIV VAKSINE

35 VAKSINASJON MOT MESLINGER Utenlandsfødte mer utsatte for smitte. Likevel dårligere vaksinert? Dekningsgrad, MMR, 2 åringer i Oslo pr 31/ Dekningsgrad i % Alle BGO BGA BSA BSH BFR BUN BVA BNA BBJ BGR BSR BAL BOS BNS BSN

36 UTBRUDD AV MESLINGER I BYDEL GAMLE OSLO HVEM BLE RAMMET?

37 6 AV FØRSTE 8 TILFELLER HOS UVAKSINERTE BARN AV SOMALISKFØDTE HVORFOR SÅ LAV DEKNING? Møte med somaliske helsearbeidere etterfulgt av infomøte på somalisk. Delforklaringer: Muntlig tradisjon, får ikke del i vanlige informasjonskanaler Siste vaksinene i programmet MMR får skyld for språkproblemer / autisme Manglende tillitt til norsk helsevesen ( men stor til det tyske??). Etter informasjonsmøtet ville mange ha vaksinen likevel.

38 SPØRSMÅL Det krever ressurser å fremme sine behov. Ulike kulturer tolker symptomer forskjellig Diskutér; Får utenlandsfødte systematisk mer, mindre eller annerledes helsetjenester enn norskfødte ved samme helsebehov? Hva burde nyankomne spesielt informeres om med hensyn til det norske helsevesenet?

39 TAKK FOR MEG!