ÅRSREGNSKAP 2009 ARENDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2009 ARENDAL KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2009 ARENDAL KOMMUNE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 1 Regnskapsskjema 1B Fordeling av driftsmidler 2 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2B Investeringer i anleggsmidler 5 11 Økonomisk oversikt Drift 12 Økonomisk oversikt Investering 13 Balanse 14 Note 1 Endring i arbeidskapital Note 2 Pensjonsforpliktelser 17 Note 3 Garantier gitt av kommunen 18 Note 4 Fordringer og gjeld til komm.foretak og interkom 19 Note 5 Finansielle anleggsmidler aksjer og andeler Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Note 7 Kapitalkonto 24 Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler 25 Note 9 Regnskapsprinsipper Note 11 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet 28 Note 12 Spesifikasjon av vesentlige transaksjoner i regnsk29 Note 13 Anleggsmidler Note 14 Investeringer i nybygg og nyanlegg 32 Note 15 Finansielle omløpsmidler 33 Note 16 Finansielle anleggsmidler obligasjoner 34 Note 20 Likviditetsreserve 35 Note 21 Spes. over regnskapsmessig merforbruk(undersk36 Note 22 Spes. over regnskapsmessig mindreforbruk(over 36 Note 23 Spes. over regnskapsmessig udekket(underskudd36 Note 24 Spes. over regnskapsmessig udisponert(overskud36 Note 25 Spes. av vesentlige forpliktelser 37 Note 26 Etterkalkyle vann og avløp Note 28 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall samt hendelser etter balansedagen 40 Note 29 Endringer av prinsipper, estimater og tidligere år41 Note 31 Investeringsregnskapet årets underdekn.på prosjekter/tilb.føring av tidl. års underdekning på prosjekter Oversikt over noter som kommenteres i årsberetningen 47 Underskriftsbilag 48

3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET 2009 Konto(T) Regnskap 2009 Rev. bud 2009 Oppr bud 2009 Regnskap 2008 Skatt på inntekt o , ,00 Ordinært rammeti , ,00 Skatt på eiendom , ,17 Andre direkte elle , ,00 Andre generelle s , ,00 Sum frie disponi , ,17 Renteinntekter og , ,68 Renteutg, provisjo , ,50 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinnte , ,82 Til ubundne avset , ,63 Til bundne avsetn , ,89 Bruk av tidligere å 0, ,52 Bruk av ubundne , ,57 Bruk av bundne a , ,74 Netto avsetninge , ,31 Overført til investe , ,53 Til fordeling drift , ,13 Sum fordelt til drif , ,13 Merforbruk/mind 0, ,00

4 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELING AV DRIFTSMIDLER 2009 ENHET Regnskap Rev. Budsjett Oppr. budsjett Regnskap Rådhusenheten , ,38 10 Brannvesen , ,43 13 Bibliotek , ,98 23 Arendal voksenopplæring , ,73 24 Kulturskolen , ,40 25 Birkenlund skole , ,65 26 Arendal International School , ,29 27 Asdal skole , ,61 28 Stuenes skole , ,97 29 Nedenes skole , ,77 30 Stinta skole , ,63 31 Sandum skole , ,59 32 Roligheden skole , ,95 36 Eydehavn skole , ,93 37 Flosta skole , ,76 40 Løddesøl skole , ,94 41 Moltemyr skole , ,92 42 Myra skole , ,62 44 Nesheim skole , ,51 46 Rykene oppvekstsenter , ,92 47 Sandnes skole , ,62 50 Strømmen oppvekstssenter , ,08 53 Tromøy barnehagene , ,43 54 Hisøy barnehageenhet , ,00 55 Barnehager Sentrum Øst , ,00 56 Stinta barnehageenhet , ,86 57 Moltemyr barnehageenhet , ,91 59 Lia barnehage , ,08 63 Øyestad barnehageenhet , ,24 64 Omsorg Vest , ,00 65 Omsorg Øst , ,00 66 Psykisk helse og rus , ,00 67 Mestring og Rehabilitering , ,00 68 Aktivitet og Service , ,00 75 Nav-Arendal , ,64 80 Legevakten , ,00 82 Hisøy skole , ,64 83 Omsorg Sør 0, ,04 84 Omsorg Nord 0, ,28 85 Omsorg Vest 0, ,27 86 Omsorg Øst 0, ,01 88 Mestring/Rehab. 0, ,85 SUM enhetenes regnskap , ,93 Korr. For kalk.avskr.,gen.statstil , , , ,13

5 Skjema 1 A viser et restbeløp som skal fordeles til enhetene på kr ,03. Sum netto utgift pr.enhet summerer seg til kr ,25. Avviket skyldes at en del av de inntektene/utgiftene som i skjema 1 A er definert som felles, i vårt budsjett er inkludert i enhetenes regnskaper/budsjetter. Tilsvarende er en del enhetsposter inkludert i fellespostene i skjema 1 A. (Her er nevnt tallene for regnskap Tilsvarende gjelder for de andre kolonnene). Dette har sammenheng med at skjema 1A er satt opp av dataleverandøren i samsvar med retningslinjer fra Kommunaldepartementet. Det er imidlertid grunnlag for at den enkelte kommune kan gjøre endringer i sine regnskaper. Det bør derfor gjøres noen korreksjoner i skjema 1B. Korreksjonspostene nedenfor viser sammenhengen mellom skjema 1A og 1B. Til ford.drift fra skjema 1A , ,13 Korreksjon for premieavvik , ,48 Korreksjon for avskrivninger , ,00 Korreksjon for mva-komp , ,63 Korreksjon for overskudd 0, ,00 Korr.for statstilsk.medregn.i enh , ,00 Korr.for andre statstilskudd , ,00 Konsesjonskraft , ,00 Interne finansieringstransaksjon , ,34 Andre korreksjoner , ,01 Tillegg til enhetenes regnsk , ,20 Totalt regnskap for enhetene , ,93

6 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 2009 Konto(T) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler , *) ,48 Utlån og forskutteringer , ,27 Avdrag på lån , ,87 Avsetninger , ,37 Årets finansieringsbehov , ,99 Bruk av lånemidler , ,93 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,98 Tilskudd til investeringer , ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,03 Andre inntekter , ,34 Sum ekstern finansiering , ,28 Overført fra driftsbudsjettet , ,53 Bruk av avsetninger , ,17 Sum finansiering , ,98 Udekket/udisponert = 0 0, ,01 *)Herav kr som er ubrukt fra tidligere år.

7 REGNSKAPSSKJEMA 2B Opprinnelig Rev. budsjett Prosj Prosjektnavn Regnskap 2009 budsjett (Utgifter anleggsmidler) ( rest ubr.08 + oppr.b (kto 0* - 053*) bud.endr ETAB.LÅN INN/UTLÅN , KIRKELIG FELLESRÅD , E- DEMOKRATI , NYE PC-ER RÅDHUSET , KOMMUNALT UTSTYR NAV , SKIFTE SERVERE OG PC -07 0, KOPIMASKIN/SKRIVERE LØNN/REGNSKAP , BREDBÅNDSPROSJEKT 0, IP-TELEFONIPROSJEKT , E-DEMOKRATI 0, BYGGESAK - PORTAL 0, LØNNINGSPROSJEKT 0, OPPGRADERING DATABASELØSNINGER 0, PROSESSMOD./FLYTTING AV DATABASE 0, AKSJER KJØP/SALG , TUNELLEN - TILFLUKTSROM 0, KJØLEBIL- OMSORG SØR 0, NY BIL TIL KJØRING AV DAGPASIENTER 0, UNIFORMERING HJ.SYKEPLEIEN OG HJ.H 0, ID KORT I HJEMMETJENESTEN 0, NØKKELBOKSER 0, SOLHAUG - UTSTYR MED MER 0, UTSTYR OMSORG -07 0, UTSTYR , MANNSKAPSBIL HOVEDSTASJONEN , FEIERBILER , FEIERUTSTYR 0, STIGEBIL/LIFT , FEIERBASE 7 216, STASJONSBIL 0, KOPIMASKINER I SKOLENE , IKT SKOLER , TRYGGHETSALARMER 0, V BRATTEKLEIV BOLIGFELT 0, V VÅGSNES 0, A KITTELSBUKTVEIEN-UT MOT STRØMSB 3 755, A BRATTEKLEIV FASE 3 0, A VÅGSNES 0, SKOLEVEI , INNKJØPSPROGRAM 0, PILOTPROSJEKT IKT I SKOLEN TEKNISK U 0, KARTVERK ORTOFOTO 0, TRAFIKKSIKKERH.TILTAK SKOLEVEG , GPS-/LANDMÅLINGSUTSTYR 0, MASSIVADRESSERING/TILHØRENDE SKIL 0, EUREF 89-OVERGANG TIL NYTT DATUM 0, ELEKTRONISK BYGGESAKSARKIV , BUØYA FRIOMRÅDE 0, TURSTI- NEDENES SKOLE- BARLINDALEN 0, KRINGLEKOLLEN BALLØKKE/ SKILEIK , FRYDENTOPP AKTIVITETSLØYPE , MASKINER PARK/IDRETT/FRILUFTSLIV , SKARESTRAND-BYGGING AV OFF.BRYGG , NYE FRIOMRÅDER-SIKRING OG TILRETTE , SANDVIGODDEN FORT 0, ENERGISENTRAL ARENDAL IDRETTSPAR 2 800, UTENOMHUSTILTAK HOVE LEIRSENTER ( , ISHALL-PLANLEGGING (B-07) 0, FRIISØYA TILRETTELEGGINGSPLAN (B , SANDVIKODDEN FORT- TILRETTELEGGIN ,

8 4612 OPPGRADERING FRYSEMASKIN ARENDA 0, LEKEPLASSUTSTYR 0, KANALPLASSEN 4 187, V FLØDEVIGEN/HAVSØYVN 0, A FLØDEVIGVEIEN 0, UTBEDRING KASTELLVEIEN 5 625, A STRØMSBUBUKT FORLENGET UTLØP 0, V SANDVIGHEIA 0, GJERVOLDSØY BRO 0, V KRØGENESVEIEN , TWINNING SAMARBEID REZEKNE 0, VEI FLØDEVIGEN (KOMMUNEN) 0, VEI FLØDEVIGEN (FOR STATSBYGG) 0, A KRØGENESVEIEN , UTVENDIG FASADE SAULEKILEN 0, V RYKENE TRYKKØKNINGSSTASJON 0, A ENGENE MOT BOLIGFELT 0, A RYGENE-LINDTVEIT 0, V ENGENE MOT BOLIGFELT , V KITTELSBUKTVEIEN UT MOT STRØMSB 0, V RYGENE-LINDTVEIT 0, V VESTRE TYHOLMEN 0, A STRØMSBUBUKT NEDRE DEL 0, A STRØMSBUBUKT ØVRE DEL 0, A KOLBJØRNSVIK FASE 2A SLETTA OG V 0, V STRØMSBUBUKT NEDRE DEL 0, V STRØMSBUBUKT ØVRE DEL 0, V KOLBJØRNSVIK FASE 2A SLETTA OG V 0, V DRIFTSLOKALER VANN SOLBORG 0, A GARASJE DRIFTSSTASJON SOLBORG 0, A REHABILITERING PUMPESTASJONER , V STRØMSBUSLETTA-PLANKEMYRA ETAP , A STRØMSBUSLETTA-PLANKEMYRA ETAP , V KONTORBILER VANN , V ENGEKJÆRDALEN-GRÅEN , V KILSUNDSKOGEN , V NYE STENKLEVV/LERKEVN 0, V NYE TRYKKØKNINGSST , V REHABILITERING TRYKKØKNINGSST 20 0, V REHABILITERING LEDNINGSNETT , A ENGEKJÆRDALEN-GRÅEN , A REHABILITERING LEDNINGSNETT , A KILSUNDSKOGEN , A LOSVEIEN-GML.SANDVIGVEI-UTSIKTEN 0, A STRØMSBUBUKT 0, A VESTRE STRØMSBU,DIV AVLØP , V ASDAL SKOLE 1 346, A ASDAL SKOLE 0, V HØGEDAL - SOLBORG , A HØGEDAL - SOLBORG , V NYTT AGRESSO FORSYSTEM , V ALVE 0, V HEIMDAL - FJELLVEIEN 0, V LANGSÆ - TORSBUDALEN , A NYTT AGRESSO FORSYSTEM , A OMBYGGING TØRKEANLEGG SAULEKIL , A ALVE 3 766, A LANGSÆ - TORSBUDALEN , HØGEDAL - OPPBYGGING VEI 0, NYE FOTOCELLER VEILYS HISØY/ØYESTA 0, VEILYS - SAMMENKOBL.LYSKRETSER/NY , REINVESTERING MASKINPARKEN 0, VEI ASDAL SKOLE 0, V VESTREGT- PARKVN , A VESTREGT- PARKVN , VEI VESTREGATE- PARKVEIEN , V SKARESTRAND (B-07) , A SKARESTRAND (B-07) , V LYNGHAUGEN-SOLBAKKEN (B-07) 0, A LYNGHAUGEN-SOLBAKKEN (B-07) 0, VVA FLYTTING AV BOM TORVET P-HUS (B , V GRÅEN-RØNNINGEN (B-07) 0,

9 5247 V RØNNINGEN-JOÅSEN (B-07) 0, V DYDENSVEI (B-07) 0, A RØNNINGEN-JOÅSEN (B-07) 0, A KLINKENBERG-LANGSÆ 0, UTSKIFTING KONDEMNALE VEILYSANLEG , HEVING AV VEI TIL HAUGENES OVER MO 0, SKIFTING KVIKKSØLVLAMPER (B-07) , A BILER DRIFT AVLØP 0, V BARBUVASSDR FASE 4 NESET, BATTER , A BARBUVASSDR FASE 4 NESET, BATTER , V BARBUVASSDR FASE 5 BARBUDALEN N , A BARBUVASSDR FASE 5 BARBUDALEN N , V BARBUVASSDR FASE 6 NYLI RINGVEI , A BARBUVASSDR FASE 6 NYLI RINGVEI , V DYDENS VEI- MUSEET 0, A DYDENS VEI- MUSEET 0, V KUVIGA FASE 2 NEDRE DEL AV KUVIGA , A KUVIGA FASE 2 NEDRE DEL AV KUVIGA , A 1880 TRAPPENE- HØYVEIEN 0, V VESTRE STRØMSBU BOLIGFELT 0, A VESTRE STRØMSBU BOLIGFELT 0, V STOA AVLØP OTTERSLAND- X RV42/MY 0, A STOA AVLØP OTTERSLAND- X RV42/MY 0, A STOA AVLØP, MYRA BRÅSTADVEIEN, O , A SOLBORG,LEDNINGER RENOVERING 0, A DRIFTSOVERVÅKNING , REASFALTERING/VEISIKRINGSARBEID , ASFALTERING GRUSVEIER , BILER/MASKINER , OPPGRADERING BUSSLOMMER , VA- ARKIV RYDDING REG , V RORE VANNVERK- OPPGRADERING SP , V TORSBUDALEN-LANGSÆ , A TORSBUDALEN-LANGSÆ , V BL.KJÆR FASE 4 KLOPPENE , A BL.KJÆR FASE 4 KLOPPENE , A BL.KJÆR FASE 3 - HÅVET, HÅVEHEIA 0, A DRIFTSKONTROLLANLEGG PUMPESTA , A HØGEDAL - MYRENE 0, A KOLBJØRNSVIK - SNAPPEKLEIV 0, A MARISBERG, BREIDABLIKK 0, A PLANKEMYRA - MAXIS 0, A REHABILITERING LEDNINGSNETT AVLØ , A REHABILITERING PUMPESTASJONER , A SAMLEKUM SOLBORG - OTTERSLAND 0, A SKARPNES 0, A TRERENNE HØGEDAL 0, V BL.KJÆR FASE 3 - HÅVET, HÅVEHEIA 0, V LOSVEIEN - GML SANDVIGVEI - UTSIKTE 0, V NYE TRYKKØKNINGSSTASJONER , V PLANKEMYRA - MAXIS 0, V REHAB. TRYKKØKNINGSSTASJONER , V REHABILITERING LEDNINGSNETT VANN , V SKARPNES 0, VANN - UFORDELT , AVLØP - UFORDELT , TILFLUKTSROM PLAN , SALG AV NÆRINGSTOMTER , SALG AV BOLIGTOMTER , GARANTIARBEIDER PLANKEMYRA (B-07) , ENØK/INNEMILJØTILTAK 0, ARENDAL GAMLE RÅDHUS - BRANNSIKRI , ARENDAL KULTUR OG RÅDHUS 0, HEIS U-SKOLER 0, ENØKTILTAK , NATTHJEM 0, LOVPÅLAGT INVESTERINGSTILTAK 0, INNLØSN.BYGNINGER HOVE CAMPING , HISØY SKOLE , ASDAL SKOLE , ETTERARBEID - BOLIGFELT 0, MARISBERG BOLIGFELT ,

10 6163 UTSKIFT.PCB-ARMATUR KOMM.BYGG , SKOLEINVESTERINGER 2005-ENKELTTILT , KJØP 2 HUS FLYKTN.FAM.(MOLTEM. & TR 0, BUKKEVIKA - FRIOMRÅDE 0, STINTA SKOLE - INVENTAR 0, STINTA SKOLE - UTENOMHUS 0, EYDEHAVN INDUSTRI OG HAVNEOMR.-FO , ENGENE - UTBYGGING BOLIGFELT , ÅSBIESKOGEN NATUROMRÅDE , KILDEN - OMBYGGING , GAMLE KITTELSBUKTSVEI , GÅRDALSVN.-HANSNES - STRANDPROME 0, FABAKKEN BARNEHAGE - UTVIDELSE 0, TOMTEFELT 0, GRUNNERVERVSPOST NÆRING 0, DAMPSKIPSBRYGGER , PARKERINGSHUS TYHOLMEN 0, BARBU - GRUNNERVERV , UTREDNING ARENDAL KUNNSKAPSHAVN , SKOLER - MINDRE BYGN.MESSIGE TILTAK 0, ARENDALSMOD.MOLTEMYR SKOLE , SANDNES SKOLE - UTEAREALER , OPPRUSTING BARNEHAGER , RØED BOS - REHABILITERING , SOLHAUG BOS - REHABILITERING , NATVIG BOFELLESSKAP - REHAB/OPPRU 0, TÅRNVEIEN BOFELLESSKAP - REHAB/OP 9 031, OMSORG ØST-BYGNINGSMESSIGE TILTA , NESGATA EYDEHAVN - UTBEDRING BOLI 0, BIOBRENSELANLEGG ASDAL SKOLE 0, REHAB.AV DUSJANLEGG 10 DUSJER/GAR 0, HISØY BARNEHAGEENHET-NY AVD. M 0, KOMMUNEDELPL.MYRA-BRÅSTAD , GATEARBEID BANKPLASSEN 0, ARENDAL OG OMEGN KUNSTISBANE-UTB , SIKRING AV TORBJØRNSBU GRUVER 0, ASDAL RESSURSSENTER , DEPOT - FLYTTING RYDDING 0, BRAKKER- REGNBUEN BARNEHAGE 0, OPPRYDD.REG.PLAN STOA NÆROMR , STRØMMEN OPPVEKSTSENTER , BIRKENLUND SKOLE OMB./RENOVERING , INTERNATIONAL SKOLE-UTSTYR/UTEARE 0, BREIDABLIKKTUNET-MIDL.BRAKKE 0, OVERVÅKNING TROMØYSUNDTIPPEN- EY 0, SANDNES SKOLE-GJENOPPBYGGING (B-0 0, REGULERINGSPLAN MYRA/BRÅSTAD , STRØMSBUÅSEN BARNEHAGE , EYDEHAVN HAVNEOMR.-FORPROSJEKT , AREALOPPARBEIDING EYDEHAVN (B-07) , HISØYHALLEN-NYTT DEKKE-07 (B-07) 0, ADKOMSTVEI MENIGHETS/B.HAGE MYRA 0, GRUNNERVERV/TOMTEFELT -07 0, AGDERPARKEN/STOA-GRUNNERVERV NY , GRUNNERVERV -07/ , ROLIGHETEN SKOLE 0, ARENDALSMOD. NEDENES SKOLE , ETTERARBEID BOLIGER 6101/6108 0, ETTERARBEID ISBANEN 0, NY SCENE POLLEN- DESIGNKONKURRAN 0, IKT- UTSTYR TIL HELSESEKTOREN , REGULERINGSPLAN TYHOLMEN- KITTELS 0, UTENOMHUS- NEDENES BARNEHAGE 0, LØDDESØL OMBYGGING BARNEHAGE , SØRLANDET KUNNSKAPSHAVN UTVIKLIN , NEDENESHALLEN- REHABILITERING GUL , STUENES SKOLE- RENOVERING BASSEN , KOMMUNEDELPLAN BRÅSTAD - STOA - S , VEG NESKIL BRU- EYDEHAVN HAVN (B , NY BARNEHAGE HISØY , KJØP AV SMÅHUS - BYGGING BJORBEKK 0, BARNEHAGE HOVE 0,

11 6293 ARENDALSMOD. ASDAL SKOLE 0, BJØNNES STADION , ARENDAL IDRETTSPARK- FORPROSJEKT , NYE BREIDABLIKK , KJØP BOLIG- BETRUMSV , LØDDESØL ETTERARBEID 0, KRØGENES- REGULERING RESTAREALER , HEGGEDAL BOLIGFELT 0, KOMMUNEHUSET BJORBEKK 0, LUNDERØD STADION- REHABILITERING , BRANNVESENET - SALG AV MATERIELL , BOLIGER FOR BOSTEDSLØSE- THORBJØ 0, BETTRUMSV.GRUVESJAKTER - SIKRING A , BIRKENLUND SKOLE- GJENOPPRETTING , RIVNING BYGNINGER TOLLBODKAIA , SNØRYDDINGSUTSTYR , LØVOLD SMÅHUS 0, STRØMSBUÅSEN BH-ADKOMSTVEI , SYKEHUSVEIEN LAVTERSKELBOLIG 0, KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER- RENOVER , BYTUNNELLEN, SIKRING MOT STEINSPRA , BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN- UTLEIEB 0, BYGNINGSMESSIGE TILTAK FOR Å BEDR , STUENES SKOLE , NY BRANNSTASJON 0, MUNKEHAUGEN KULTURSENTER , GANG/SYKKELVEI FLOSTA- VATNEBU , TOMTEFELT -08 0, UTFASING AV KOMMUNALE OLJEKJELAN , ETABLERE VAKTMESTERBASER , OMLEGGING TIL MOBIL ALARMOVERFØR , HØGEDAL GÅRD, SKADEUTBEDRINGER, R , LOVPÅLAGTE TILTAK KOMMUNALE BYGG , NEDENESHALLEN- VENTILASJON , TROMØYHALLEN- VENTILASJON , STINTAHALLEN, NY KOMPRESSOR 0, BOMULDSFABRIKKEN, FASADEREHABILIT , MYRA GRENDEHUS, TAKUTBEDRINGER 0, OMSORG FELLES , MESTRING OG REHAB -08 0, OMSORG SØR 0, OMSORG VEST , OMSORG NORD 0, OMSORG SAMLET (BYGG) TIL FORDELING 0, ENGENE UTBYGGINGSOMRÅDE (ENGENE 0, BARBU- TEKN. UNDERSØK/REG.PLANER, , HISØY SKOLE- MODULBYGG , STEIKERITOMTA OG HEGGEDALSTIPPEN , PLAN MILJØTILTAK- EYDEHAVN INDUSTR , BOLIG BOSTEDSLØSE- HELLE 0, RYGENE OPPVEKSTSENTER , BOLIG BOA- BJORBEKK , KJØP TJENESTEBOLIG - KAPELLAN ØYES , TORVET SOM MARKEDSPLASS 0, LØDDESØL BOLIGOMRÅDE TRINN II , BIL NAV FLYKTNING- 08 0, ULLERÅSEN BOLIGOMRÅDE , MODULBYGG ROLIGHETEN , KJØP TOMT GBRN 74/127 OG 245 0, KOMMUNEDELPLAN- MYRENE , GARANTIARBEIDER- HEIMDALSVEIEN 7 115, GARANTIARBEIDER- FLOSTA SKOLE , HEGGEDALEN UTBYGGINGSAVTALE , BOLIG BOSTEDSLØSE - NEDENES , NYGT. 5 MISJONSKIRKEN , ARENDAL IDRETTSPARK- GRUNNERVERV , UNIVERSELL UTFORMING AV FERJEKAIE , THORBJØRNSBU- ANNEKS , GNR 428 BNR 424- KJØP ØRBEKK , HIS SENTER- KJØP BIL , BOLIGGJØRING SYKEHJEMSPLASSER , KJØP AV AKSJER I EUREKA EIENDOM AS 0,

12 6376 INFRASTRUKTUR KUNNSKAPSHAVNA, VE 0, BREDABLIKKTUNET (GML) , AUTISTER JOVANNTUNET 4 187, EYDEHAVN HELSEHUS, UTV.FASADEREH , UTSKIFTING BRØYTEUTSTYR , UTSKIFTING OPPSYNSMANNSBIL , VOLLENE SENIORBOLIGER , ARENDAL IDRETTSPARK- GRUNNARBEID , PROVISORISK BRANNBILGARASJE 0, BOLIGER BOSTEDSLØSE , ETTERARBEID HISØY SKOLE , ETTERARBEID KILDEN , ETTERARBEID- AREALOPPARB.EYDEHAV , HISØY SKOLE MODULBYGG- ETTERARBE 0, MODULBYGG ROLIGHETEN- ETTERARBE , NEDENESHALLEN - UTVIDELSE , SØRLANDET VITENSENTER , RINGNES ARENDALS BRYGGERI - KJØP , ARENDAL IDRETTSPARK - PARKERINGSP , BJELLANDSTRAND LYSANLEGG , AIS -FLYTTING TIL HIS SKOLE , ØRBEKK 3 - LEIL.NR , BOLIGGJØRING - SYKEHJEMSPLASSER B , NATVIG BOF , NYE BREIDABLIKKTUNET - ETTERARBEID 0, BOLIG - GAMLE SONGEVEI , BOSTEDSLØSE TILSK. HUSB.09 0, ARENDAL IDRETTSPARK-PROSJEKTERIN , PLANKEMYRA - UTBEDRINGER , TINGSTUA/ODDENVEIEN/NYSKOGEN BOF , TORVET PARKERINGSHUS EL.ANLEGG , BJØRNEBOVEIEN , ARENDAL IDRETTSPARK - PROSJEKTERIN , ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS - OPPGR , LØDDESØL SKOLE - VARMEGJENVINNING 0, BJORBEKKTUNET - VARMEGJENVINNING 0, MOLTEMYR SKOLE - VARMEG.VINNING - U , ROLIGHETEN SKOLE - VARMEGJENVINNI 0, BJORBEKK VERKSTED - ENERGISTYRING 0, ROMSTØLEN VEST - PLANLEGGING 0, ASDAL SKOLE OG RESSURSSENTER - ET 0, HANDLINGSPLAN OG LOVPÅLAGTE TILTA , BOMULDSFABR.-SIKR/OVERVÅK. AV UTST 0, TORBJØRNSBU GRUVER , BIBLIOTEKET- NYE SKRANKER 0, BIBLIOTEKET- IKT-UTSTYR 0, BIBLIOTEKET - AIS 0, SCIENCE UTSTYR, LAB- AIS 0, UFORUTSETTE KOST.AVSL.PROSJEKT 0, , ETABL.LÅN INN/UTLÅN , TAP V/ AVSLUTNING AV ETABL.LÅN , DIV. FORDELTE UTG ( 06900) , SUM INV. I ANLEGGSMIDL. = SKJEMA 2A , *) *)Herav kr som er ubrukt fra tidligere år.

13 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2009 Tekst KOSTRA art Regnskap 2009 Regnskap 2008 Brukerbetaling 600: , ,74 Andre salgs- og leieinntekter 620: , ,28 Overføringer med krav til motytelser 700: , ,37 Rammetilskudd fra staten , ,00 Andre statlige overføringer , ,00 Andre overføringer 830: : , ,43 Skatt på inntekt og formue , ,00 Eiendomsskatt , ,17 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 Sum driftsinntekter B , ,99 Lønnsutgifter , ,27 Sosiale utgifter 090: , ,85 Kjøp som inngår i kommunal prod. 100: : , ,67 Kjøp som erstatter egen prod. 300: , ,20 Overføringer 400: , ,13 Avskrivninger , ,00 Fordelte utgifter , ,32 Sum driftsutgifter C , ,80 Brutto driftsresultat D=B-C , ,81 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 900: , ,68 Mottatte avdrag på lån , ,85 Sum eksterne finansinntekter E , ,53 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , ,50 Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,00 Sum eksterne finansutgifter F , ,50 Resultat eksterne finansieringstransaksjone G=E-F , ,97 Motpost avskrivninger , ,00 Netto driftsresultat I , ,78 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindref930 0, ,52 Bruk av disposisjonsfond , ,48 Bruk av bundne fond , ,74 Bruk av likviditetsreserve 960 0, ,09 Sum bruk av avsetninger J , ,83 Overført til investeringsregnskapet , ,53 Dekning av tidl.års regnskapsmessige merforbr 530 0,00 0 Avsetninger til disposisjonsfond , ,63 Avsetninger til bundne fond , ,89 Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger K , ,05 Regnskapsmessig merforbruk/mindl=i+j-k 0 0

14 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 2009 Tekst KOSTRA art Regnskap 2009 Regnskap 2008 Salg av driftsmidler og fast eiendom 660: , ,98 Andre salgsinntekter 600: , ,34 Overføringer med krav til motytelse 700: , ,72 Statlige overføringer 800: , ,00 Andre overføringer 830:890 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 900:905 0,00 Sum inntekter L , ,04 Lønnsutgifter 010:080, 160: , ,71 Sosiale utgifter 090: , ,87 100:285, - Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjen.prod 160: , ,98 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm egenpr. 300: , ,37 Overføringer 400: , ,16 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,39 Fordelte utgifter -690+( ) , ,00 Sum utgifter M , ,48 Avdragsutgifter , ,87 Utlån , ,27 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekn. tidl.års regnskapsm. merforbruk ,01 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , ,07 Avsetninger til bundne fond , ,30 Avsetninger til likviditetsreserve 560 Sum finansieringstransaksjoner N , ,51 Finansieringsbehov O=M+N-L , ,95 Bruk av lån , ,93 Mottatte avdrag på utlån , ,31 Salg av aksjer og andeler ,00 Overføringer fra driftsregnskapet , ,53 Bruk av disposisjonsfond 940 0, ,00 Bruk av ubundne investeringsfond , ,68 Bruk av bundne fond , ,49 Bruk av likviditetsreserve 960 Sum finansiering R , ,94 Udekket/udisponert 0, ,01

15 BALANSEREGNSKAP 2009 Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2008 Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,98 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Anleggsmidler (A) , ,98 Kortsiktige fordringer , ,70 Premieavvik , ,52 Aksjer og andeler , ,27 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, bankinnskudd , ,60 Omløpsmidler (B) , ,09 Sum anleggs-/omløpsmidler (A+B) , ,07 Disposisjonsfond , ,44 Bundne driftsfond , ,25 Ubundne investeringsfond , ,18 Bundne investeringsfond , ,09 Udekket i investeringsregnskapet 0, ,01 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,40 Endring av regnsk.prinsipp som påvirker AK ( inv) 0,00 0,00 Endring av regnsk.prinsipp som påvirker AK ( drift) ,40 Egenkapital (C) , ,35 Pensjonsforpliktelse , ,00 Sertifikatlån 0, ,00 Andre lån , ,17 Langsiktig gjeld , ,17 Annen kortsiktig gjeld , ,55 Premieavvik , ,00 Kortsiktig gjeld , ,55 Gjeld ( D) , ,72 SUM GJELD OG EGENKAPITAL (C + D) , ,07 Ubrukte lånemidler , ,99 Andre memoriakonti , ,57 Motkonto for memoriakontiene , ,56 Memoriakonto 0,00 0,00

16 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital driftsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret Forrige regnskapsår SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:895) , ,99 Inntekter investeringsdel SUM(600:670; (kontoklasse 0) 700:770;800:895) , ,04 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,77 Sum anskaffelse av midler S , ,80 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(010:285;30 0:480) , ,80 Utgifter investeringsdel SUM(010:285;30 (kontoklasse 0) 0:480) , ,09 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,03 Sum anvendelse av midler , ,92 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,12 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,93 Endring i arbeidskapital V , ,19

17 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskapsåret Forrige regnskapsår Omløpsmidler 2.1 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,86 Endring aksjer og andeler , ,47 Premieavvik , ,48 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,39 Korr.prinsippendr. toppfinansiering 08 0, ,00 Endring omløpsmidler , ,54 Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,68 Premieavvik , ,00 Endring arbeidskapital , ,86 Korrigering 0, ,33 Endring arbeidskapital , ,19

18 NOTE nr. 2 Pensjonsforpliktelser Arendal kommunes pensjonsforpliktelser 2009 Netto Pensjonsordning for: Pensj.forpliktelse Pensj.midler pensj.forpl./kostnad AKP Arendal kommunes pensjonskasse (andre) KLP Komm.landspensjonskasse (sykepl/leger) SPK Statens pensjonskasse (lærere) Pensjonsforpliktelse i forbindelse med tidligere havnefogd inngår i ovennevnte tall. Kommunen mottar refusjon for dette fra Arendal Havnevesen.

19 NOTE nr. 3 Garantier gitt av kommunen NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Garantibeløp Garantien utløper Husbanken:Soria Moria barnehage ( ) , Husbanken: Stiftelsen Saltrød utleieboliger( ) , Komm.banken:Hauene boligstiftelse ( ) , Komm.banken:Elim boligstiftelse ( ) , Arendal Bowling AS (beregnet utfra vedtak) , Sparebanken Sør: Stiftelsen Saltrød utleieboliger , Sparebanken Sør: Torbjørnsbu Verksted AS , Agder Energi:AAK FKV-lån , Nordea Bank NorgeASA: Returkraft AS , Kommunalbanken AS: Returkraft AS , Sum garantier ,00 Garantier for ansattes lån Garantibeløp Garantien utløper Arendal kommunale pensjonskasse 2 garantier: Boliglån, EØ (beregnet utfra tidl.år) , Boliglån, KO (beregnet utfra tidl.år) , (Garantien utløper dersom arbeidsforholdet opphører) Samlet garantier ansatte ,00 Herav garanti for adm. sjefen Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF Garantibeløp Garantien utløper Samlet garanti 0,00 Totalt garantibeløp alle garantier ,00

20 NOTE nr. 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og Tekst Kommunens samlede fordringer Per regnskapsåret Per forrige regnskapsår Herav fordring på: Herav fordring på: Herav fordring på: Kommunens samlede gjeld , ,00 Herav kortsiktig gjeld til: Arendal Havnevesen KF , ,00

21 NOTE nr. 5 Finansielle anleggsmidler - aksjer og andeler: Navn Antall Pålydende Sum PROFLEX AS ,00 DURAPART ,00 HOVE DRIFTS OG UTVIKLINGSSELSKAP AS ,00 TORBJØRNSBU VERKSTED A/S ,00 AGDER ENERGI A/S ,00 AGDER ARBEIDSMILJØ IKS ,00 AKP EGENKAPITALTILSKUDD ,00 AUST AGDER UTVIKLINGS OG KOMPETANSEFOND ,00 TEATERPLASSEN, GRID FN UNIVERSITET ,00 KLP EGENKAPITALINNSKUDD ,00 BIBLIOTEKSENTRALEN, ,00 ATTFØRINGSS. I RAULAND ,00 AUST AGDER NÆRINGSSELSKAP ,00 HURDALSSENTERET ,00 GULLKNAPP FLYPLASS ,00 ARENDAL KUNNSKAPSPARK EIENDOM AS ,00 EYDEHAVN NÆRINGSUTVIKLING ,00 NORSK INFORMASJONSTEKN ,00 KOLBJØRN ,00 GEODATASENTERET A/S ,00 KAFE MUNKEN A/S ,00 SYD NORGE ,00 P HUS VEST ,00 ORKLA AS ,00 STIFTELSE KJÆMPESTADEN ARENDAL ,00 CANAL STREET AS ,00 AGDER TEATER AS ,00 ARENDAL FESTIVAL SUPPLY AS ,00 SØRNORSK FILMSENTER AS ,00 SØRLANDETS EUROPAKONTOR AS ,00 EUREKA EIENDOMSSELSKAP AS ,00 STUDENTBOLIGER ,00 BRL KUVIGA / ,00 ABBL ANDELSBEVIS 202,00 BRL NYLI II ,00 BRL NYLI II ,00 BRL NYLI II ,00 BRL GRASÅSEN ,00 BRL GRASÅSEN ,00 BRL VOLLENE / ,00 BRL GRASÅSEN ,00 BRL GRASÅSEN ,00 BRL GRASÅSEN ,00

22 BRL BARBUGÅRD II ,00 BRL GRASÅSEN ,00 BRL NYLI II ,00 BRL SOLLIA I ,00 BRL NYLI II ,00 BRL NYLI II ,00 BRL SKIBBERHEI ,00 BRL KOLBJØRNSVIK ,00 BRL MARIÅSEN / ,00 BRL LIA ,00 BRL FABAKKHEIA ,00 BRL SKRENTEN II ,00 BRL BELLEVUE II ,00 SUM ,00

23 NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og Alle fond KOSTRA-art Regnskaps-året Forrige år SUM(530:560) Avsetninger til fond , ,89 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,91 Til avsetning senere år 980 0, ,01 Netto avsetninger , ,03 NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra Regnskaps-året Forrige år art/balanse IB , ,30 Avsetninger driftsregnskapet , ,63 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,48 Bruk av avsetninger investerings-regnskapet 940 0, ,00 UB , ,45 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskaps-året Forrige år IB , ,10 Avsetninger , ,89 Bruk av avsetninger , ,74 UB , ,25 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskaps-året Forrige år IB , ,79 Avsetninger , ,07 Bruk av avsetninger , ,68 UB , ,18 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

24 Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskaps-året Forrige år IB , ,28 Avsetninger , ,30 Bruk av avsetninger , ,49 UB , ,09

25 NOTE nr. 7 Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i Kreditposteringer i året: året: Salg av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Salg av aksjer og andeler 9 140,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,00 Oppskriving av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler ,40 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Oppskrivning av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,18 Utlån formidlings/startlån ,37 Avdrag på sosial lån ,37 Utlån sosial lån ,03 Avdrag på utlånte egne midler ,00 Utlån egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån ,50 Avskrevet andre utlån 0,00 Oppskriving utlån Bruk av midler fra eksterne lån ,09 Avdrag på eksterne lån ,61 Pensjonsforpl ,23 Pensjonsmidler ,00 Tidl. prinsippendr overf. Til kto Iflg. regnsk forskriftene ,40 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst 0,00 utenlandslån 0, Balanse Balanse (Kapital) ,56 (underskudd i kapital)

26

27

28

29

30

31 NOTE nr. 13 Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens 8. Detaljert oversikt foreligger i eget dokument. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsgruppe: Avskrivningsplan: Eiendeler: Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar/utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Gruppe 3 20 år Brannbiler,parkeringsplasser,trafikklys,tekn.anlegg(VAR),renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledn.nett og lignende. Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, og lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

32

33 NOTE nr. 14 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Oversikt over investeringer i nybygg og nyanlegg foreligger i regnskapets forskriftsrapporter 2A og 2B. Detaljert oversikt over investeringsprosjektene foreligger i eget dokument (Skjema II/investeringsoversikt). I tillegg finnes ytterligere oversikt i årsberetningen.

34 NOTE nr. 15 Finansielle omløpsmidler (1 000 kr) Aktiva klasse Markedsverdi Bokført verdi Per Aksjer og andeler: Årets resultatførte verdiendring Anskaffelseskost Andeler i fond: DnB Nor statsobl.iii , , , ,00 DnB Nor kredittobl , , , ,00 DnB Nor obl. 20 II , , , ,00 DnB Nor obl. 20 III , , , ,00 Alfred Berg Kap.forv , , , ,00 (kort stat) Obligasjoner: Sum , ,58*) , ,00 *) Opprinnelig kjøpt andeler i fond i des. 07 tilsammen 40 mill DnB Nor statsobl. III: Solgt andeler i 2009 for kr DnB Nor obl.20 II: Solgt andeler i 2009 for kr DnB Nor ob. 20 III: Kjøpt andeler i 2009 for kr Alfred Berg Kapitalforvaltning(kort stat): Kjøpt andeler i 2009 for kr

35 NOTE nr. 16 Finansielle anleggsmidler Obligasjoner Debitor (utsteder) Gjenværend e løpetid Markedsverdi Bokført verdi Årets Anskaffelsekost resultatførte over/underku rs Sum

36 NOTE nr. 20 Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger Likviditetsreserve Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år IB , ,09 Herav likviditetsreserve drift , ,09 Herav likviditetsreserve investering ,00 0,00 Herav likviditetsreserve feriepenger ,00 0,00 Avsetninger likviditetsreserve drift 560 0,00 0,00 Avsetninger likviditetsreserve investering 560 0,00 0,00 Bruk av avsetninger likviditetsreserve drift 960 0, ,09 Bruk av avsetninger likviditetsreserve investering 960 0,00 0,00 UB ,00 0,00 Herav likviditetsreserve drift ,00 0,00 Herav likviditetsreserve investering ,00 0,00 Herav likviditetsreserve feriepenger ,00 0,00

37 NOTE nr. 21 Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet merforbruk Årets avsetning til inndekking Nytt merforbruk i regnskapsåret Totalt merforbruk til inndekking 0 Resterende antall år for inndekking 0 NOTE nr. 22 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk 0 0,00 0 Årets disponering av mindreforbruk 0 0,00 0 Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0 0,00 0 Totalt mindreforbruk til disponering 0,00 NOTE nr. 23 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udekket Årets avsetning til inndekking Nytt udekket i regnskapsåret Totalt udekket til inndekking 0 NOTE nr. 24 Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert (overskudd) inv. Regnskapsmessig udisponert Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udisponert Årets disponering Nytt udisponert i regnskapsåret Totalt udisponert til disponering 0

38 NOTE nr. 25 Spesifikasjon av vesentlige forpliktelser. Pensjonsforpliktelse: Akkumulert premieavvik er pr ca. 73,7 mill. som amortiseres over 15 år.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 NOTER i årsberetningen Orientering vedr. følgende noter gis i årsberetningen: NOTE nr. 10 Organisering av kommunens virksomhet NOTE nr. 17 Gjeldsforpliktelser - type gjeld og fordeling mellom långivere NOTE nr. 18 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet NOTE nr. 19 Avdrag på gjeld NOTE nr. 27 Årsverk NOTE nr. 30 Interkommunalt samarbeid

49

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 Innhold:

ÅRSREGNSKAP 2013 Innhold: Innhold: sskjema 1A - Driftsregnskapet... 2 sskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 3 sskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 sskjema 2B Investeringer i anleggsmidler... 6 Økonomisk oversikt - drift...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler... 6 Balanseregnskapet... 10 Beskrivelse av regnskapsprinsipper...

Detaljer

Arendal Eiendom KF Innhold:

Arendal Eiendom KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 sskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 sskjema 2B - Investeringsregnskapet... 6 Balanseregnskapet... 11 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital - bevilgningsregnskapet...

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1B - Fordeling av driftsmidler... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B - Investeringer i anleggsmidler...

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold

Årsregnskap 2014. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Årsregnskap 2014 Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Innhold REGNSKAPSOVERSIKTER... 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 5 BALANSEREGNSKAPET... 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT...

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R Smølakommune - øyi et havav muligheter ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 OBLIGATORISKE OVERSIKTER... 3 Driftsregnskapet... 3 sskjema 1A - drift... 4 sskjema 1B

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE

13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE 13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE REGNSKAP 2008 Innhold Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Økonomisk overisikt balanse Regnskapsskjema 1a drift Regnskapsskjema 1b driftsregnskap Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Regnskapsskjema Regnskapsskjema 1 A regnskap drift... 3 Regnskapsskjema 1 B fordeling drift 4 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskap.... 5 Regnskapsskjema 2 B fordeling

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Årsregnskap 2013. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold

Årsregnskap 2013. Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Årsregnskap 2013 Andebu kommune - i hjertet av Vestfold Innhold REGNSKAPSOVERSIKTER... 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 5 BALANSEREGNSKAPET... 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer