ÅRSREGNSKAP 2009 ARENDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2009 ARENDAL KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2009 ARENDAL KOMMUNE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 1 Regnskapsskjema 1B Fordeling av driftsmidler 2 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2B Investeringer i anleggsmidler 5 11 Økonomisk oversikt Drift 12 Økonomisk oversikt Investering 13 Balanse 14 Note 1 Endring i arbeidskapital Note 2 Pensjonsforpliktelser 17 Note 3 Garantier gitt av kommunen 18 Note 4 Fordringer og gjeld til komm.foretak og interkom 19 Note 5 Finansielle anleggsmidler aksjer og andeler Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Note 7 Kapitalkonto 24 Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler 25 Note 9 Regnskapsprinsipper Note 11 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet 28 Note 12 Spesifikasjon av vesentlige transaksjoner i regnsk29 Note 13 Anleggsmidler Note 14 Investeringer i nybygg og nyanlegg 32 Note 15 Finansielle omløpsmidler 33 Note 16 Finansielle anleggsmidler obligasjoner 34 Note 20 Likviditetsreserve 35 Note 21 Spes. over regnskapsmessig merforbruk(undersk36 Note 22 Spes. over regnskapsmessig mindreforbruk(over 36 Note 23 Spes. over regnskapsmessig udekket(underskudd36 Note 24 Spes. over regnskapsmessig udisponert(overskud36 Note 25 Spes. av vesentlige forpliktelser 37 Note 26 Etterkalkyle vann og avløp Note 28 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall samt hendelser etter balansedagen 40 Note 29 Endringer av prinsipper, estimater og tidligere år41 Note 31 Investeringsregnskapet årets underdekn.på prosjekter/tilb.føring av tidl. års underdekning på prosjekter Oversikt over noter som kommenteres i årsberetningen 47 Underskriftsbilag 48

3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET 2009 Konto(T) Regnskap 2009 Rev. bud 2009 Oppr bud 2009 Regnskap 2008 Skatt på inntekt o , ,00 Ordinært rammeti , ,00 Skatt på eiendom , ,17 Andre direkte elle , ,00 Andre generelle s , ,00 Sum frie disponi , ,17 Renteinntekter og , ,68 Renteutg, provisjo , ,50 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinnte , ,82 Til ubundne avset , ,63 Til bundne avsetn , ,89 Bruk av tidligere å 0, ,52 Bruk av ubundne , ,57 Bruk av bundne a , ,74 Netto avsetninge , ,31 Overført til investe , ,53 Til fordeling drift , ,13 Sum fordelt til drif , ,13 Merforbruk/mind 0, ,00

4 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELING AV DRIFTSMIDLER 2009 ENHET Regnskap Rev. Budsjett Oppr. budsjett Regnskap Rådhusenheten , ,38 10 Brannvesen , ,43 13 Bibliotek , ,98 23 Arendal voksenopplæring , ,73 24 Kulturskolen , ,40 25 Birkenlund skole , ,65 26 Arendal International School , ,29 27 Asdal skole , ,61 28 Stuenes skole , ,97 29 Nedenes skole , ,77 30 Stinta skole , ,63 31 Sandum skole , ,59 32 Roligheden skole , ,95 36 Eydehavn skole , ,93 37 Flosta skole , ,76 40 Løddesøl skole , ,94 41 Moltemyr skole , ,92 42 Myra skole , ,62 44 Nesheim skole , ,51 46 Rykene oppvekstsenter , ,92 47 Sandnes skole , ,62 50 Strømmen oppvekstssenter , ,08 53 Tromøy barnehagene , ,43 54 Hisøy barnehageenhet , ,00 55 Barnehager Sentrum Øst , ,00 56 Stinta barnehageenhet , ,86 57 Moltemyr barnehageenhet , ,91 59 Lia barnehage , ,08 63 Øyestad barnehageenhet , ,24 64 Omsorg Vest , ,00 65 Omsorg Øst , ,00 66 Psykisk helse og rus , ,00 67 Mestring og Rehabilitering , ,00 68 Aktivitet og Service , ,00 75 Nav-Arendal , ,64 80 Legevakten , ,00 82 Hisøy skole , ,64 83 Omsorg Sør 0, ,04 84 Omsorg Nord 0, ,28 85 Omsorg Vest 0, ,27 86 Omsorg Øst 0, ,01 88 Mestring/Rehab. 0, ,85 SUM enhetenes regnskap , ,93 Korr. For kalk.avskr.,gen.statstil , , , ,13

5 Skjema 1 A viser et restbeløp som skal fordeles til enhetene på kr ,03. Sum netto utgift pr.enhet summerer seg til kr ,25. Avviket skyldes at en del av de inntektene/utgiftene som i skjema 1 A er definert som felles, i vårt budsjett er inkludert i enhetenes regnskaper/budsjetter. Tilsvarende er en del enhetsposter inkludert i fellespostene i skjema 1 A. (Her er nevnt tallene for regnskap Tilsvarende gjelder for de andre kolonnene). Dette har sammenheng med at skjema 1A er satt opp av dataleverandøren i samsvar med retningslinjer fra Kommunaldepartementet. Det er imidlertid grunnlag for at den enkelte kommune kan gjøre endringer i sine regnskaper. Det bør derfor gjøres noen korreksjoner i skjema 1B. Korreksjonspostene nedenfor viser sammenhengen mellom skjema 1A og 1B. Til ford.drift fra skjema 1A , ,13 Korreksjon for premieavvik , ,48 Korreksjon for avskrivninger , ,00 Korreksjon for mva-komp , ,63 Korreksjon for overskudd 0, ,00 Korr.for statstilsk.medregn.i enh , ,00 Korr.for andre statstilskudd , ,00 Konsesjonskraft , ,00 Interne finansieringstransaksjon , ,34 Andre korreksjoner , ,01 Tillegg til enhetenes regnsk , ,20 Totalt regnskap for enhetene , ,93

6 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 2009 Konto(T) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler , *) ,48 Utlån og forskutteringer , ,27 Avdrag på lån , ,87 Avsetninger , ,37 Årets finansieringsbehov , ,99 Bruk av lånemidler , ,93 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,98 Tilskudd til investeringer , ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,03 Andre inntekter , ,34 Sum ekstern finansiering , ,28 Overført fra driftsbudsjettet , ,53 Bruk av avsetninger , ,17 Sum finansiering , ,98 Udekket/udisponert = 0 0, ,01 *)Herav kr som er ubrukt fra tidligere år.

7 REGNSKAPSSKJEMA 2B Opprinnelig Rev. budsjett Prosj Prosjektnavn Regnskap 2009 budsjett (Utgifter anleggsmidler) ( rest ubr.08 + oppr.b (kto 0* - 053*) bud.endr ETAB.LÅN INN/UTLÅN , KIRKELIG FELLESRÅD , E- DEMOKRATI , NYE PC-ER RÅDHUSET , KOMMUNALT UTSTYR NAV , SKIFTE SERVERE OG PC -07 0, KOPIMASKIN/SKRIVERE LØNN/REGNSKAP , BREDBÅNDSPROSJEKT 0, IP-TELEFONIPROSJEKT , E-DEMOKRATI 0, BYGGESAK - PORTAL 0, LØNNINGSPROSJEKT 0, OPPGRADERING DATABASELØSNINGER 0, PROSESSMOD./FLYTTING AV DATABASE 0, AKSJER KJØP/SALG , TUNELLEN - TILFLUKTSROM 0, KJØLEBIL- OMSORG SØR 0, NY BIL TIL KJØRING AV DAGPASIENTER 0, UNIFORMERING HJ.SYKEPLEIEN OG HJ.H 0, ID KORT I HJEMMETJENESTEN 0, NØKKELBOKSER 0, SOLHAUG - UTSTYR MED MER 0, UTSTYR OMSORG -07 0, UTSTYR , MANNSKAPSBIL HOVEDSTASJONEN , FEIERBILER , FEIERUTSTYR 0, STIGEBIL/LIFT , FEIERBASE 7 216, STASJONSBIL 0, KOPIMASKINER I SKOLENE , IKT SKOLER , TRYGGHETSALARMER 0, V BRATTEKLEIV BOLIGFELT 0, V VÅGSNES 0, A KITTELSBUKTVEIEN-UT MOT STRØMSB 3 755, A BRATTEKLEIV FASE 3 0, A VÅGSNES 0, SKOLEVEI , INNKJØPSPROGRAM 0, PILOTPROSJEKT IKT I SKOLEN TEKNISK U 0, KARTVERK ORTOFOTO 0, TRAFIKKSIKKERH.TILTAK SKOLEVEG , GPS-/LANDMÅLINGSUTSTYR 0, MASSIVADRESSERING/TILHØRENDE SKIL 0, EUREF 89-OVERGANG TIL NYTT DATUM 0, ELEKTRONISK BYGGESAKSARKIV , BUØYA FRIOMRÅDE 0, TURSTI- NEDENES SKOLE- BARLINDALEN 0, KRINGLEKOLLEN BALLØKKE/ SKILEIK , FRYDENTOPP AKTIVITETSLØYPE , MASKINER PARK/IDRETT/FRILUFTSLIV , SKARESTRAND-BYGGING AV OFF.BRYGG , NYE FRIOMRÅDER-SIKRING OG TILRETTE , SANDVIGODDEN FORT 0, ENERGISENTRAL ARENDAL IDRETTSPAR 2 800, UTENOMHUSTILTAK HOVE LEIRSENTER ( , ISHALL-PLANLEGGING (B-07) 0, FRIISØYA TILRETTELEGGINGSPLAN (B , SANDVIKODDEN FORT- TILRETTELEGGIN ,

8 4612 OPPGRADERING FRYSEMASKIN ARENDA 0, LEKEPLASSUTSTYR 0, KANALPLASSEN 4 187, V FLØDEVIGEN/HAVSØYVN 0, A FLØDEVIGVEIEN 0, UTBEDRING KASTELLVEIEN 5 625, A STRØMSBUBUKT FORLENGET UTLØP 0, V SANDVIGHEIA 0, GJERVOLDSØY BRO 0, V KRØGENESVEIEN , TWINNING SAMARBEID REZEKNE 0, VEI FLØDEVIGEN (KOMMUNEN) 0, VEI FLØDEVIGEN (FOR STATSBYGG) 0, A KRØGENESVEIEN , UTVENDIG FASADE SAULEKILEN 0, V RYKENE TRYKKØKNINGSSTASJON 0, A ENGENE MOT BOLIGFELT 0, A RYGENE-LINDTVEIT 0, V ENGENE MOT BOLIGFELT , V KITTELSBUKTVEIEN UT MOT STRØMSB 0, V RYGENE-LINDTVEIT 0, V VESTRE TYHOLMEN 0, A STRØMSBUBUKT NEDRE DEL 0, A STRØMSBUBUKT ØVRE DEL 0, A KOLBJØRNSVIK FASE 2A SLETTA OG V 0, V STRØMSBUBUKT NEDRE DEL 0, V STRØMSBUBUKT ØVRE DEL 0, V KOLBJØRNSVIK FASE 2A SLETTA OG V 0, V DRIFTSLOKALER VANN SOLBORG 0, A GARASJE DRIFTSSTASJON SOLBORG 0, A REHABILITERING PUMPESTASJONER , V STRØMSBUSLETTA-PLANKEMYRA ETAP , A STRØMSBUSLETTA-PLANKEMYRA ETAP , V KONTORBILER VANN , V ENGEKJÆRDALEN-GRÅEN , V KILSUNDSKOGEN , V NYE STENKLEVV/LERKEVN 0, V NYE TRYKKØKNINGSST , V REHABILITERING TRYKKØKNINGSST 20 0, V REHABILITERING LEDNINGSNETT , A ENGEKJÆRDALEN-GRÅEN , A REHABILITERING LEDNINGSNETT , A KILSUNDSKOGEN , A LOSVEIEN-GML.SANDVIGVEI-UTSIKTEN 0, A STRØMSBUBUKT 0, A VESTRE STRØMSBU,DIV AVLØP , V ASDAL SKOLE 1 346, A ASDAL SKOLE 0, V HØGEDAL - SOLBORG , A HØGEDAL - SOLBORG , V NYTT AGRESSO FORSYSTEM , V ALVE 0, V HEIMDAL - FJELLVEIEN 0, V LANGSÆ - TORSBUDALEN , A NYTT AGRESSO FORSYSTEM , A OMBYGGING TØRKEANLEGG SAULEKIL , A ALVE 3 766, A LANGSÆ - TORSBUDALEN , HØGEDAL - OPPBYGGING VEI 0, NYE FOTOCELLER VEILYS HISØY/ØYESTA 0, VEILYS - SAMMENKOBL.LYSKRETSER/NY , REINVESTERING MASKINPARKEN 0, VEI ASDAL SKOLE 0, V VESTREGT- PARKVN , A VESTREGT- PARKVN , VEI VESTREGATE- PARKVEIEN , V SKARESTRAND (B-07) , A SKARESTRAND (B-07) , V LYNGHAUGEN-SOLBAKKEN (B-07) 0, A LYNGHAUGEN-SOLBAKKEN (B-07) 0, VVA FLYTTING AV BOM TORVET P-HUS (B , V GRÅEN-RØNNINGEN (B-07) 0,

9 5247 V RØNNINGEN-JOÅSEN (B-07) 0, V DYDENSVEI (B-07) 0, A RØNNINGEN-JOÅSEN (B-07) 0, A KLINKENBERG-LANGSÆ 0, UTSKIFTING KONDEMNALE VEILYSANLEG , HEVING AV VEI TIL HAUGENES OVER MO 0, SKIFTING KVIKKSØLVLAMPER (B-07) , A BILER DRIFT AVLØP 0, V BARBUVASSDR FASE 4 NESET, BATTER , A BARBUVASSDR FASE 4 NESET, BATTER , V BARBUVASSDR FASE 5 BARBUDALEN N , A BARBUVASSDR FASE 5 BARBUDALEN N , V BARBUVASSDR FASE 6 NYLI RINGVEI , A BARBUVASSDR FASE 6 NYLI RINGVEI , V DYDENS VEI- MUSEET 0, A DYDENS VEI- MUSEET 0, V KUVIGA FASE 2 NEDRE DEL AV KUVIGA , A KUVIGA FASE 2 NEDRE DEL AV KUVIGA , A 1880 TRAPPENE- HØYVEIEN 0, V VESTRE STRØMSBU BOLIGFELT 0, A VESTRE STRØMSBU BOLIGFELT 0, V STOA AVLØP OTTERSLAND- X RV42/MY 0, A STOA AVLØP OTTERSLAND- X RV42/MY 0, A STOA AVLØP, MYRA BRÅSTADVEIEN, O , A SOLBORG,LEDNINGER RENOVERING 0, A DRIFTSOVERVÅKNING , REASFALTERING/VEISIKRINGSARBEID , ASFALTERING GRUSVEIER , BILER/MASKINER , OPPGRADERING BUSSLOMMER , VA- ARKIV RYDDING REG , V RORE VANNVERK- OPPGRADERING SP , V TORSBUDALEN-LANGSÆ , A TORSBUDALEN-LANGSÆ , V BL.KJÆR FASE 4 KLOPPENE , A BL.KJÆR FASE 4 KLOPPENE , A BL.KJÆR FASE 3 - HÅVET, HÅVEHEIA 0, A DRIFTSKONTROLLANLEGG PUMPESTA , A HØGEDAL - MYRENE 0, A KOLBJØRNSVIK - SNAPPEKLEIV 0, A MARISBERG, BREIDABLIKK 0, A PLANKEMYRA - MAXIS 0, A REHABILITERING LEDNINGSNETT AVLØ , A REHABILITERING PUMPESTASJONER , A SAMLEKUM SOLBORG - OTTERSLAND 0, A SKARPNES 0, A TRERENNE HØGEDAL 0, V BL.KJÆR FASE 3 - HÅVET, HÅVEHEIA 0, V LOSVEIEN - GML SANDVIGVEI - UTSIKTE 0, V NYE TRYKKØKNINGSSTASJONER , V PLANKEMYRA - MAXIS 0, V REHAB. TRYKKØKNINGSSTASJONER , V REHABILITERING LEDNINGSNETT VANN , V SKARPNES 0, VANN - UFORDELT , AVLØP - UFORDELT , TILFLUKTSROM PLAN , SALG AV NÆRINGSTOMTER , SALG AV BOLIGTOMTER , GARANTIARBEIDER PLANKEMYRA (B-07) , ENØK/INNEMILJØTILTAK 0, ARENDAL GAMLE RÅDHUS - BRANNSIKRI , ARENDAL KULTUR OG RÅDHUS 0, HEIS U-SKOLER 0, ENØKTILTAK , NATTHJEM 0, LOVPÅLAGT INVESTERINGSTILTAK 0, INNLØSN.BYGNINGER HOVE CAMPING , HISØY SKOLE , ASDAL SKOLE , ETTERARBEID - BOLIGFELT 0, MARISBERG BOLIGFELT ,

10 6163 UTSKIFT.PCB-ARMATUR KOMM.BYGG , SKOLEINVESTERINGER 2005-ENKELTTILT , KJØP 2 HUS FLYKTN.FAM.(MOLTEM. & TR 0, BUKKEVIKA - FRIOMRÅDE 0, STINTA SKOLE - INVENTAR 0, STINTA SKOLE - UTENOMHUS 0, EYDEHAVN INDUSTRI OG HAVNEOMR.-FO , ENGENE - UTBYGGING BOLIGFELT , ÅSBIESKOGEN NATUROMRÅDE , KILDEN - OMBYGGING , GAMLE KITTELSBUKTSVEI , GÅRDALSVN.-HANSNES - STRANDPROME 0, FABAKKEN BARNEHAGE - UTVIDELSE 0, TOMTEFELT 0, GRUNNERVERVSPOST NÆRING 0, DAMPSKIPSBRYGGER , PARKERINGSHUS TYHOLMEN 0, BARBU - GRUNNERVERV , UTREDNING ARENDAL KUNNSKAPSHAVN , SKOLER - MINDRE BYGN.MESSIGE TILTAK 0, ARENDALSMOD.MOLTEMYR SKOLE , SANDNES SKOLE - UTEAREALER , OPPRUSTING BARNEHAGER , RØED BOS - REHABILITERING , SOLHAUG BOS - REHABILITERING , NATVIG BOFELLESSKAP - REHAB/OPPRU 0, TÅRNVEIEN BOFELLESSKAP - REHAB/OP 9 031, OMSORG ØST-BYGNINGSMESSIGE TILTA , NESGATA EYDEHAVN - UTBEDRING BOLI 0, BIOBRENSELANLEGG ASDAL SKOLE 0, REHAB.AV DUSJANLEGG 10 DUSJER/GAR 0, HISØY BARNEHAGEENHET-NY AVD. M 0, KOMMUNEDELPL.MYRA-BRÅSTAD , GATEARBEID BANKPLASSEN 0, ARENDAL OG OMEGN KUNSTISBANE-UTB , SIKRING AV TORBJØRNSBU GRUVER 0, ASDAL RESSURSSENTER , DEPOT - FLYTTING RYDDING 0, BRAKKER- REGNBUEN BARNEHAGE 0, OPPRYDD.REG.PLAN STOA NÆROMR , STRØMMEN OPPVEKSTSENTER , BIRKENLUND SKOLE OMB./RENOVERING , INTERNATIONAL SKOLE-UTSTYR/UTEARE 0, BREIDABLIKKTUNET-MIDL.BRAKKE 0, OVERVÅKNING TROMØYSUNDTIPPEN- EY 0, SANDNES SKOLE-GJENOPPBYGGING (B-0 0, REGULERINGSPLAN MYRA/BRÅSTAD , STRØMSBUÅSEN BARNEHAGE , EYDEHAVN HAVNEOMR.-FORPROSJEKT , AREALOPPARBEIDING EYDEHAVN (B-07) , HISØYHALLEN-NYTT DEKKE-07 (B-07) 0, ADKOMSTVEI MENIGHETS/B.HAGE MYRA 0, GRUNNERVERV/TOMTEFELT -07 0, AGDERPARKEN/STOA-GRUNNERVERV NY , GRUNNERVERV -07/ , ROLIGHETEN SKOLE 0, ARENDALSMOD. NEDENES SKOLE , ETTERARBEID BOLIGER 6101/6108 0, ETTERARBEID ISBANEN 0, NY SCENE POLLEN- DESIGNKONKURRAN 0, IKT- UTSTYR TIL HELSESEKTOREN , REGULERINGSPLAN TYHOLMEN- KITTELS 0, UTENOMHUS- NEDENES BARNEHAGE 0, LØDDESØL OMBYGGING BARNEHAGE , SØRLANDET KUNNSKAPSHAVN UTVIKLIN , NEDENESHALLEN- REHABILITERING GUL , STUENES SKOLE- RENOVERING BASSEN , KOMMUNEDELPLAN BRÅSTAD - STOA - S , VEG NESKIL BRU- EYDEHAVN HAVN (B , NY BARNEHAGE HISØY , KJØP AV SMÅHUS - BYGGING BJORBEKK 0, BARNEHAGE HOVE 0,

11 6293 ARENDALSMOD. ASDAL SKOLE 0, BJØNNES STADION , ARENDAL IDRETTSPARK- FORPROSJEKT , NYE BREIDABLIKK , KJØP BOLIG- BETRUMSV , LØDDESØL ETTERARBEID 0, KRØGENES- REGULERING RESTAREALER , HEGGEDAL BOLIGFELT 0, KOMMUNEHUSET BJORBEKK 0, LUNDERØD STADION- REHABILITERING , BRANNVESENET - SALG AV MATERIELL , BOLIGER FOR BOSTEDSLØSE- THORBJØ 0, BETTRUMSV.GRUVESJAKTER - SIKRING A , BIRKENLUND SKOLE- GJENOPPRETTING , RIVNING BYGNINGER TOLLBODKAIA , SNØRYDDINGSUTSTYR , LØVOLD SMÅHUS 0, STRØMSBUÅSEN BH-ADKOMSTVEI , SYKEHUSVEIEN LAVTERSKELBOLIG 0, KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER- RENOVER , BYTUNNELLEN, SIKRING MOT STEINSPRA , BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN- UTLEIEB 0, BYGNINGSMESSIGE TILTAK FOR Å BEDR , STUENES SKOLE , NY BRANNSTASJON 0, MUNKEHAUGEN KULTURSENTER , GANG/SYKKELVEI FLOSTA- VATNEBU , TOMTEFELT -08 0, UTFASING AV KOMMUNALE OLJEKJELAN , ETABLERE VAKTMESTERBASER , OMLEGGING TIL MOBIL ALARMOVERFØR , HØGEDAL GÅRD, SKADEUTBEDRINGER, R , LOVPÅLAGTE TILTAK KOMMUNALE BYGG , NEDENESHALLEN- VENTILASJON , TROMØYHALLEN- VENTILASJON , STINTAHALLEN, NY KOMPRESSOR 0, BOMULDSFABRIKKEN, FASADEREHABILIT , MYRA GRENDEHUS, TAKUTBEDRINGER 0, OMSORG FELLES , MESTRING OG REHAB -08 0, OMSORG SØR 0, OMSORG VEST , OMSORG NORD 0, OMSORG SAMLET (BYGG) TIL FORDELING 0, ENGENE UTBYGGINGSOMRÅDE (ENGENE 0, BARBU- TEKN. UNDERSØK/REG.PLANER, , HISØY SKOLE- MODULBYGG , STEIKERITOMTA OG HEGGEDALSTIPPEN , PLAN MILJØTILTAK- EYDEHAVN INDUSTR , BOLIG BOSTEDSLØSE- HELLE 0, RYGENE OPPVEKSTSENTER , BOLIG BOA- BJORBEKK , KJØP TJENESTEBOLIG - KAPELLAN ØYES , TORVET SOM MARKEDSPLASS 0, LØDDESØL BOLIGOMRÅDE TRINN II , BIL NAV FLYKTNING- 08 0, ULLERÅSEN BOLIGOMRÅDE , MODULBYGG ROLIGHETEN , KJØP TOMT GBRN 74/127 OG 245 0, KOMMUNEDELPLAN- MYRENE , GARANTIARBEIDER- HEIMDALSVEIEN 7 115, GARANTIARBEIDER- FLOSTA SKOLE , HEGGEDALEN UTBYGGINGSAVTALE , BOLIG BOSTEDSLØSE - NEDENES , NYGT. 5 MISJONSKIRKEN , ARENDAL IDRETTSPARK- GRUNNERVERV , UNIVERSELL UTFORMING AV FERJEKAIE , THORBJØRNSBU- ANNEKS , GNR 428 BNR 424- KJØP ØRBEKK , HIS SENTER- KJØP BIL , BOLIGGJØRING SYKEHJEMSPLASSER , KJØP AV AKSJER I EUREKA EIENDOM AS 0,

12 6376 INFRASTRUKTUR KUNNSKAPSHAVNA, VE 0, BREDABLIKKTUNET (GML) , AUTISTER JOVANNTUNET 4 187, EYDEHAVN HELSEHUS, UTV.FASADEREH , UTSKIFTING BRØYTEUTSTYR , UTSKIFTING OPPSYNSMANNSBIL , VOLLENE SENIORBOLIGER , ARENDAL IDRETTSPARK- GRUNNARBEID , PROVISORISK BRANNBILGARASJE 0, BOLIGER BOSTEDSLØSE , ETTERARBEID HISØY SKOLE , ETTERARBEID KILDEN , ETTERARBEID- AREALOPPARB.EYDEHAV , HISØY SKOLE MODULBYGG- ETTERARBE 0, MODULBYGG ROLIGHETEN- ETTERARBE , NEDENESHALLEN - UTVIDELSE , SØRLANDET VITENSENTER , RINGNES ARENDALS BRYGGERI - KJØP , ARENDAL IDRETTSPARK - PARKERINGSP , BJELLANDSTRAND LYSANLEGG , AIS -FLYTTING TIL HIS SKOLE , ØRBEKK 3 - LEIL.NR , BOLIGGJØRING - SYKEHJEMSPLASSER B , NATVIG BOF , NYE BREIDABLIKKTUNET - ETTERARBEID 0, BOLIG - GAMLE SONGEVEI , BOSTEDSLØSE TILSK. HUSB.09 0, ARENDAL IDRETTSPARK-PROSJEKTERIN , PLANKEMYRA - UTBEDRINGER , TINGSTUA/ODDENVEIEN/NYSKOGEN BOF , TORVET PARKERINGSHUS EL.ANLEGG , BJØRNEBOVEIEN , ARENDAL IDRETTSPARK - PROSJEKTERIN , ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS - OPPGR , LØDDESØL SKOLE - VARMEGJENVINNING 0, BJORBEKKTUNET - VARMEGJENVINNING 0, MOLTEMYR SKOLE - VARMEG.VINNING - U , ROLIGHETEN SKOLE - VARMEGJENVINNI 0, BJORBEKK VERKSTED - ENERGISTYRING 0, ROMSTØLEN VEST - PLANLEGGING 0, ASDAL SKOLE OG RESSURSSENTER - ET 0, HANDLINGSPLAN OG LOVPÅLAGTE TILTA , BOMULDSFABR.-SIKR/OVERVÅK. AV UTST 0, TORBJØRNSBU GRUVER , BIBLIOTEKET- NYE SKRANKER 0, BIBLIOTEKET- IKT-UTSTYR 0, BIBLIOTEKET - AIS 0, SCIENCE UTSTYR, LAB- AIS 0, UFORUTSETTE KOST.AVSL.PROSJEKT 0, , ETABL.LÅN INN/UTLÅN , TAP V/ AVSLUTNING AV ETABL.LÅN , DIV. FORDELTE UTG ( 06900) , SUM INV. I ANLEGGSMIDL. = SKJEMA 2A , *) *)Herav kr som er ubrukt fra tidligere år.

13 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2009 Tekst KOSTRA art Regnskap 2009 Regnskap 2008 Brukerbetaling 600: , ,74 Andre salgs- og leieinntekter 620: , ,28 Overføringer med krav til motytelser 700: , ,37 Rammetilskudd fra staten , ,00 Andre statlige overføringer , ,00 Andre overføringer 830: : , ,43 Skatt på inntekt og formue , ,00 Eiendomsskatt , ,17 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 Sum driftsinntekter B , ,99 Lønnsutgifter , ,27 Sosiale utgifter 090: , ,85 Kjøp som inngår i kommunal prod. 100: : , ,67 Kjøp som erstatter egen prod. 300: , ,20 Overføringer 400: , ,13 Avskrivninger , ,00 Fordelte utgifter , ,32 Sum driftsutgifter C , ,80 Brutto driftsresultat D=B-C , ,81 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 900: , ,68 Mottatte avdrag på lån , ,85 Sum eksterne finansinntekter E , ,53 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , ,50 Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,00 Sum eksterne finansutgifter F , ,50 Resultat eksterne finansieringstransaksjone G=E-F , ,97 Motpost avskrivninger , ,00 Netto driftsresultat I , ,78 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindref930 0, ,52 Bruk av disposisjonsfond , ,48 Bruk av bundne fond , ,74 Bruk av likviditetsreserve 960 0, ,09 Sum bruk av avsetninger J , ,83 Overført til investeringsregnskapet , ,53 Dekning av tidl.års regnskapsmessige merforbr 530 0,00 0 Avsetninger til disposisjonsfond , ,63 Avsetninger til bundne fond , ,89 Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger K , ,05 Regnskapsmessig merforbruk/mindl=i+j-k 0 0

14 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 2009 Tekst KOSTRA art Regnskap 2009 Regnskap 2008 Salg av driftsmidler og fast eiendom 660: , ,98 Andre salgsinntekter 600: , ,34 Overføringer med krav til motytelse 700: , ,72 Statlige overføringer 800: , ,00 Andre overføringer 830:890 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 900:905 0,00 Sum inntekter L , ,04 Lønnsutgifter 010:080, 160: , ,71 Sosiale utgifter 090: , ,87 100:285, - Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjen.prod 160: , ,98 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm egenpr. 300: , ,37 Overføringer 400: , ,16 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,39 Fordelte utgifter -690+( ) , ,00 Sum utgifter M , ,48 Avdragsutgifter , ,87 Utlån , ,27 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekn. tidl.års regnskapsm. merforbruk ,01 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , ,07 Avsetninger til bundne fond , ,30 Avsetninger til likviditetsreserve 560 Sum finansieringstransaksjoner N , ,51 Finansieringsbehov O=M+N-L , ,95 Bruk av lån , ,93 Mottatte avdrag på utlån , ,31 Salg av aksjer og andeler ,00 Overføringer fra driftsregnskapet , ,53 Bruk av disposisjonsfond 940 0, ,00 Bruk av ubundne investeringsfond , ,68 Bruk av bundne fond , ,49 Bruk av likviditetsreserve 960 Sum finansiering R , ,94 Udekket/udisponert 0, ,01

15 BALANSEREGNSKAP 2009 Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2008 Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,98 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Anleggsmidler (A) , ,98 Kortsiktige fordringer , ,70 Premieavvik , ,52 Aksjer og andeler , ,27 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, bankinnskudd , ,60 Omløpsmidler (B) , ,09 Sum anleggs-/omløpsmidler (A+B) , ,07 Disposisjonsfond , ,44 Bundne driftsfond , ,25 Ubundne investeringsfond , ,18 Bundne investeringsfond , ,09 Udekket i investeringsregnskapet 0, ,01 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,40 Endring av regnsk.prinsipp som påvirker AK ( inv) 0,00 0,00 Endring av regnsk.prinsipp som påvirker AK ( drift) ,40 Egenkapital (C) , ,35 Pensjonsforpliktelse , ,00 Sertifikatlån 0, ,00 Andre lån , ,17 Langsiktig gjeld , ,17 Annen kortsiktig gjeld , ,55 Premieavvik , ,00 Kortsiktig gjeld , ,55 Gjeld ( D) , ,72 SUM GJELD OG EGENKAPITAL (C + D) , ,07 Ubrukte lånemidler , ,99 Andre memoriakonti , ,57 Motkonto for memoriakontiene , ,56 Memoriakonto 0,00 0,00

16 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital driftsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret Forrige regnskapsår SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:895) , ,99 Inntekter investeringsdel SUM(600:670; (kontoklasse 0) 700:770;800:895) , ,04 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,77 Sum anskaffelse av midler S , ,80 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(010:285;30 0:480) , ,80 Utgifter investeringsdel SUM(010:285;30 (kontoklasse 0) 0:480) , ,09 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,03 Sum anvendelse av midler , ,92 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,12 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,93 Endring i arbeidskapital V , ,19

17 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskapsåret Forrige regnskapsår Omløpsmidler 2.1 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,86 Endring aksjer og andeler , ,47 Premieavvik , ,48 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,39 Korr.prinsippendr. toppfinansiering 08 0, ,00 Endring omløpsmidler , ,54 Kortsiktig gjeld Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,68 Premieavvik , ,00 Endring arbeidskapital , ,86 Korrigering 0, ,33 Endring arbeidskapital , ,19

18 NOTE nr. 2 Pensjonsforpliktelser Arendal kommunes pensjonsforpliktelser 2009 Netto Pensjonsordning for: Pensj.forpliktelse Pensj.midler pensj.forpl./kostnad AKP Arendal kommunes pensjonskasse (andre) KLP Komm.landspensjonskasse (sykepl/leger) SPK Statens pensjonskasse (lærere) Pensjonsforpliktelse i forbindelse med tidligere havnefogd inngår i ovennevnte tall. Kommunen mottar refusjon for dette fra Arendal Havnevesen.

19 NOTE nr. 3 Garantier gitt av kommunen NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Garantibeløp Garantien utløper Husbanken:Soria Moria barnehage ( ) , Husbanken: Stiftelsen Saltrød utleieboliger( ) , Komm.banken:Hauene boligstiftelse ( ) , Komm.banken:Elim boligstiftelse ( ) , Arendal Bowling AS (beregnet utfra vedtak) , Sparebanken Sør: Stiftelsen Saltrød utleieboliger , Sparebanken Sør: Torbjørnsbu Verksted AS , Agder Energi:AAK FKV-lån , Nordea Bank NorgeASA: Returkraft AS , Kommunalbanken AS: Returkraft AS , Sum garantier ,00 Garantier for ansattes lån Garantibeløp Garantien utløper Arendal kommunale pensjonskasse 2 garantier: Boliglån, EØ (beregnet utfra tidl.år) , Boliglån, KO (beregnet utfra tidl.år) , (Garantien utløper dersom arbeidsforholdet opphører) Samlet garantier ansatte ,00 Herav garanti for adm. sjefen Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF Garantibeløp Garantien utløper Samlet garanti 0,00 Totalt garantibeløp alle garantier ,00

20 NOTE nr. 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og Tekst Kommunens samlede fordringer Per regnskapsåret Per forrige regnskapsår Herav fordring på: Herav fordring på: Herav fordring på: Kommunens samlede gjeld , ,00 Herav kortsiktig gjeld til: Arendal Havnevesen KF , ,00

21 NOTE nr. 5 Finansielle anleggsmidler - aksjer og andeler: Navn Antall Pålydende Sum PROFLEX AS ,00 DURAPART ,00 HOVE DRIFTS OG UTVIKLINGSSELSKAP AS ,00 TORBJØRNSBU VERKSTED A/S ,00 AGDER ENERGI A/S ,00 AGDER ARBEIDSMILJØ IKS ,00 AKP EGENKAPITALTILSKUDD ,00 AUST AGDER UTVIKLINGS OG KOMPETANSEFOND ,00 TEATERPLASSEN, GRID FN UNIVERSITET ,00 KLP EGENKAPITALINNSKUDD ,00 BIBLIOTEKSENTRALEN, ,00 ATTFØRINGSS. I RAULAND ,00 AUST AGDER NÆRINGSSELSKAP ,00 HURDALSSENTERET ,00 GULLKNAPP FLYPLASS ,00 ARENDAL KUNNSKAPSPARK EIENDOM AS ,00 EYDEHAVN NÆRINGSUTVIKLING ,00 NORSK INFORMASJONSTEKN ,00 KOLBJØRN ,00 GEODATASENTERET A/S ,00 KAFE MUNKEN A/S ,00 SYD NORGE ,00 P HUS VEST ,00 ORKLA AS ,00 STIFTELSE KJÆMPESTADEN ARENDAL ,00 CANAL STREET AS ,00 AGDER TEATER AS ,00 ARENDAL FESTIVAL SUPPLY AS ,00 SØRNORSK FILMSENTER AS ,00 SØRLANDETS EUROPAKONTOR AS ,00 EUREKA EIENDOMSSELSKAP AS ,00 STUDENTBOLIGER ,00 BRL KUVIGA / ,00 ABBL ANDELSBEVIS 202,00 BRL NYLI II ,00 BRL NYLI II ,00 BRL NYLI II ,00 BRL GRASÅSEN ,00 BRL GRASÅSEN ,00 BRL VOLLENE / ,00 BRL GRASÅSEN ,00 BRL GRASÅSEN ,00 BRL GRASÅSEN ,00

22 BRL BARBUGÅRD II ,00 BRL GRASÅSEN ,00 BRL NYLI II ,00 BRL SOLLIA I ,00 BRL NYLI II ,00 BRL NYLI II ,00 BRL SKIBBERHEI ,00 BRL KOLBJØRNSVIK ,00 BRL MARIÅSEN / ,00 BRL LIA ,00 BRL FABAKKHEIA ,00 BRL SKRENTEN II ,00 BRL BELLEVUE II ,00 SUM ,00

23 NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og Alle fond KOSTRA-art Regnskaps-året Forrige år SUM(530:560) Avsetninger til fond , ,89 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,91 Til avsetning senere år 980 0, ,01 Netto avsetninger , ,03 NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra Regnskaps-året Forrige år art/balanse IB , ,30 Avsetninger driftsregnskapet , ,63 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,48 Bruk av avsetninger investerings-regnskapet 940 0, ,00 UB , ,45 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskaps-året Forrige år IB , ,10 Avsetninger , ,89 Bruk av avsetninger , ,74 UB , ,25 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskaps-året Forrige år IB , ,79 Avsetninger , ,07 Bruk av avsetninger , ,68 UB , ,18 Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

24 Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskaps-året Forrige år IB , ,28 Avsetninger , ,30 Bruk av avsetninger , ,49 UB , ,09

25 NOTE nr. 7 Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i Kreditposteringer i året: året: Salg av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Salg av aksjer og andeler 9 140,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,00 Oppskriving av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler ,40 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Oppskrivning av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,18 Utlån formidlings/startlån ,37 Avdrag på sosial lån ,37 Utlån sosial lån ,03 Avdrag på utlånte egne midler ,00 Utlån egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån ,50 Avskrevet andre utlån 0,00 Oppskriving utlån Bruk av midler fra eksterne lån ,09 Avdrag på eksterne lån ,61 Pensjonsforpl ,23 Pensjonsmidler ,00 Tidl. prinsippendr overf. Til kto Iflg. regnsk forskriftene ,40 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst 0,00 utenlandslån 0, Balanse Balanse (Kapital) ,56 (underskudd i kapital)

26

27

28

29

30

31 NOTE nr. 13 Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens 8. Detaljert oversikt foreligger i eget dokument. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsgruppe: Avskrivningsplan: Eiendeler: Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar/utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Gruppe 3 20 år Brannbiler,parkeringsplasser,trafikklys,tekn.anlegg(VAR),renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledn.nett og lignende. Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, og lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

32

33 NOTE nr. 14 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Oversikt over investeringer i nybygg og nyanlegg foreligger i regnskapets forskriftsrapporter 2A og 2B. Detaljert oversikt over investeringsprosjektene foreligger i eget dokument (Skjema II/investeringsoversikt). I tillegg finnes ytterligere oversikt i årsberetningen.

34 NOTE nr. 15 Finansielle omløpsmidler (1 000 kr) Aktiva klasse Markedsverdi Bokført verdi Per Aksjer og andeler: Årets resultatførte verdiendring Anskaffelseskost Andeler i fond: DnB Nor statsobl.iii , , , ,00 DnB Nor kredittobl , , , ,00 DnB Nor obl. 20 II , , , ,00 DnB Nor obl. 20 III , , , ,00 Alfred Berg Kap.forv , , , ,00 (kort stat) Obligasjoner: Sum , ,58*) , ,00 *) Opprinnelig kjøpt andeler i fond i des. 07 tilsammen 40 mill DnB Nor statsobl. III: Solgt andeler i 2009 for kr DnB Nor obl.20 II: Solgt andeler i 2009 for kr DnB Nor ob. 20 III: Kjøpt andeler i 2009 for kr Alfred Berg Kapitalforvaltning(kort stat): Kjøpt andeler i 2009 for kr

35 NOTE nr. 16 Finansielle anleggsmidler Obligasjoner Debitor (utsteder) Gjenværend e løpetid Markedsverdi Bokført verdi Årets Anskaffelsekost resultatførte over/underku rs Sum

36 NOTE nr. 20 Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger Likviditetsreserve Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år IB , ,09 Herav likviditetsreserve drift , ,09 Herav likviditetsreserve investering ,00 0,00 Herav likviditetsreserve feriepenger ,00 0,00 Avsetninger likviditetsreserve drift 560 0,00 0,00 Avsetninger likviditetsreserve investering 560 0,00 0,00 Bruk av avsetninger likviditetsreserve drift 960 0, ,09 Bruk av avsetninger likviditetsreserve investering 960 0,00 0,00 UB ,00 0,00 Herav likviditetsreserve drift ,00 0,00 Herav likviditetsreserve investering ,00 0,00 Herav likviditetsreserve feriepenger ,00 0,00

37 NOTE nr. 21 Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet merforbruk Årets avsetning til inndekking Nytt merforbruk i regnskapsåret Totalt merforbruk til inndekking 0 Resterende antall år for inndekking 0 NOTE nr. 22 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk 0 0,00 0 Årets disponering av mindreforbruk 0 0,00 0 Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0 0,00 0 Totalt mindreforbruk til disponering 0,00 NOTE nr. 23 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udekket Årets avsetning til inndekking Nytt udekket i regnskapsåret Totalt udekket til inndekking 0 NOTE nr. 24 Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert (overskudd) inv. Regnskapsmessig udisponert Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udisponert Årets disponering Nytt udisponert i regnskapsåret Totalt udisponert til disponering 0

38 NOTE nr. 25 Spesifikasjon av vesentlige forpliktelser. Pensjonsforpliktelse: Akkumulert premieavvik er pr ca. 73,7 mill. som amortiseres over 15 år.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 NOTER i årsberetningen Orientering vedr. følgende noter gis i årsberetningen: NOTE nr. 10 Organisering av kommunens virksomhet NOTE nr. 17 Gjeldsforpliktelser - type gjeld og fordeling mellom långivere NOTE nr. 18 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet NOTE nr. 19 Avdrag på gjeld NOTE nr. 27 Årsverk NOTE nr. 30 Interkommunalt samarbeid

49