Næring og Innovasjon Enhet for Regional utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næring og Innovasjon Enhet for Regional utvikling"

Transkript

1 Næring og Innovasjon Enhet for Regional utvikling

2 Sør-Trøndelag fylkeskommune arbeider for å sikre regionen gode miljøer og vilkår, samt bidra til bolyst, næringsutvikling og innovasjon i et bærekraftig Sør-Trøndelag. Regionalt utviklingsarbeid handler i stor grad om å se sammenhenger mellom ulike sektorer, skape samarbeid mellom ulike aktører og utvikle strategier for å fremme ønsket samfunnsutvikling i regionen. Å stimulere til samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivå anser vi som sentralt.

3 Næring og innovasjon Faggruppe næring og innovasjon skal bidra til å styrke verdiskapingen i Trøndelag. Dette gjør vi ved å samhandle med ulike aktører nasjonalt, regionalt og lokalt, for å fremme innovasjon, omstilling og nyetableringer. Vi medvirker også til utvikling av lokal infrastruktur og kompetanse. Store deler av vårt arbeid foregår i partnerskap, dvs i samarbeid med andre aktører, der vi er: initiativtaker, pådriver og nettverksbygger premissleverandør for utøvelse av politisk lederskap og iverksetter av politiske vedtak partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid veileder og rådgiver forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent Vedtatte strategiplaner med handlingsplaner på sentrale politikkområder, som Marin strategiplan, Kulturnæringer, Landbruksmelding, Internasjonal strategi, Reiselivsstrategi, Digitalisering og Matmanifest gir retning for vårt arbeid og våre prioriteringer. Våre virkemidler er: Planlegging fylkesplan og strategiplaner for prioriterte områder Regionale utviklingsmidler - ca 100 mill kr /år Kompetanse, Prosesser, Nettverk, Politiske prosesser/påvirkning er minst like viktig

4 Ansatte i Næring & Innovasjon Gleny Foslie Fagsjef næring og innovasjon Epost: Mobil: Jeg leder faggruppe næring og nyskaping. Hovedtema er innovasjon og næringsutvikling, Innovasjonssystem og klynger, samt regional samhandling og mobilisering til forskning gjennom programmer som VRI (virkemidler for regional FoU og innovasjon), og Midt-norsk forskningsfond. Ole Harris Hanssen Seniorrådgiver Epost: Telefon: Mobil: Mine arbeidsområder er næringshager og inkubatorvirksomhet, kommunale/regionale næringsfond, helseteknologi, Trondheim Helseklynge, MedTech Trondheim (pre-seed fond), forvaltning av regionale utviklingsmidler og næringsutvikling generelt. Asbjørn Rønning Seniorrådgiver Epost: Telefon: Mobil: Jeg har ansvar for området olje og gass. Blant oppgaver nevnes: søknadsbehandling, høringsuttalelser ifm. nye feltutbygginger, markedsføring av regionen gjennom konferanser, messe- og leverandøraktiviteter. Sekretæroppgaver ift Norsk Gassforum, Norskehavsrådet, Midtnorsk oljeavis. Mari Grut Seniorrådgiver Epost: Mobil: Jeg jobber for å legge til rette for utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. I tillegg har jeg en koordineringsrolle i forhold til nasjonale programmer innenfor tema bolyst og regional utvikling. Jeg jobber også med entreprenørskap i opplæring og med samarbeid mellom studenter og arbeidsliv.

5 Per Erik Sørås Seniorrådgiver Epost: Telefon: Arbeider innen fornybar energi, med plansaker og utbyggingssaker innen fornybar energi og kraftlinjer, og følger opp utviklingsprosjekter tilknyttet fornybar energi og miljøteknologi i fylket. Pål Ranes Internasjonal koordinator Epost: Telefon: Mobil: Arbeider med internasjonal strategi for Trøndelag, som har næringsliv og ungdom som prioriterte målgrupper. Sekretær for Trøndelagsrådet. Bjørn Øyvind Engh Seniorrådgiver Epost: Mobil: Trondheim skal beholde sin posisjon som landets studie- og studentby nr. 1. Fylkeskommunen har samarbeid med NTNU om studentoppgaver. Jeg er del av veilederteamet som holder medarbeiderkurs, i tillegg er jeg interncoach, utfører brukerundersøkelser og gjennomfører forskjellige utviklingsoppdrag. Odd Arne Bratland Rådgiver Epost: Telefon: Mobil: Mine hovedarbeidsområder er landbruk, som inkluderer verdikjedene skogbruk og jordbruk inklusive vår satsing på lokal mat, og reiseliv. Sentrale arbeidsoppgaver er dialog/samhandling med regionale aktører som for eksempel Trøndelag Reiseliv AS, fylkeslagene i jordbruket og fylkesmannen, utarbeidelse og oppfølging av planer og strategier samt utarbeidelse av saksframlegg.

6 Kari Mette Elden Interregkoordinator Epost: Telefon: Mobil: Mitt ansvarsområde er internasjonalt arbeid med særlig vekt på interregprogrammene. Jeg er STFKs representant i ressursgruppa for Trøndelags Europakontor, i Internasjonalt forum Trøndelag og i KMDs referansegruppe for Interreg A (Sverige-Norge) og Interreg B/C programmene (Urbact, Nordsjøprogrammet, Østersjøprogrammet, Nordlig Periferi og Arktis og Interreg Europa). Linda Bye Rådgiver Epost: Telefon: Mobil: Mine arbeidsoppgaver handler om å ta FoU i bruk for å oppnå innovasjon og verdiskapning i regionens nærings- og samfunnsliv. Jeg er Sør-Trøndelags fylkeskommunes representant i sekretariatet for regionalt forskningsfond Midt-Norge. Regionalt Forskningsfond Kari Merete Andersen Sekretariatsleder Regionalt forskningsfond Midt-Norge Epost: Telefon: Jeg er sekretariatsleder for Regionalt forskningsfond Midt-Norge en region som består av begge Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Vi deler ut ca 25 mill. kr. årlig til forskningsprosjekter med regionale problemstillinger.

7 Marin Sigurd Bjørgo Fagleder- marin Epost: Mobil: Jeg jobber med forvaltning og utvikling av marin sektor, både fiskeri og havbruksnæringen. Sentralt i dette står operasjonalisering av strategiene i Marin Strategiplan (felles plan for Sør- og Nord-Trøndelag, og akvakulturforvaltningen). Ellen Malen Myren Hoel Rådgiver Epost: Mobil: Mitt hovedansvarsområde er akvakulturforvaltning. Dette innebærer både koordinering av saksgangen mellom sektoretatene, og sluttbehandling av søknadene etter akvakulturloven. Jeg jobber også med selforvaltning, høring av regelverksendringer som berører akvakultur og diverse andre saker vedrørende akvakultur. Guri Stuevold Seniorrådgiver Epost: Telefon: Mobil: Jeg behandler alle typer søknader om akvakulturvirksomhet (fiskeoppdrett) i fylket. I tillegg behandler jeg også søknader om jakt på kystsel i Sør-Trøndelag. Veiledning og informasjon innen saksfeltene er også en viktig del av jobben min.

8 Digital utvikling Pål Magnar Dahlø Rådgiver Digital infrastruktur Epost: Mobil: Jeg jobber med digital infrastruktur og har mitt hovedfokus eksternt, det vil si hos kommuner og næringsliv. Hovedoppgaven er utvikling, koordinering og gjennomføring av prosjekter innen telecom, spesielt bredbånd og mobiltelefoni. I tillegg samhandler jeg med relevante partnere internt og eksternt i forhold til digital utvikling, kompetansebygging og prosjektgjennomføring. Asle Brustad Rådgiver Digital kommune Telefon: Mobil: Jeg jobber med rådgivning koblet til digitalisering av tjenester i kommunene. Jeg bidrar bl.a. med utvikling av digitaliseringsstrategier og relaterte prosjekter i kommunene. Jeg samarbeider tett med KS / KommIT på ovennevnte områder. Vi arrangerer eforum Trøndelag i et samarbeid mellom Fylkeskommunen, KS og Fylkesmannen. Vårt hovedfokus er gode tjenester til innbyggere og næringsliv gjennom effektiv og målrettet bruk av digitale verktøy. Eistein Guldseth Rådgiver Digital innovasjon Epost: Mobil: Mitt arbeidsfelt er digital kommunikasjon og samhandling i et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv. Kunnskapsformidling og fasilitering av samarbeidsprosjekter innenfor både privat og offentlig sektor står sentralt.

9 Regionale utviklingsmidler Enhet for regional utvikling forvalter på vegne av fylkeskommunen ulike økonomiske virkemidler til fellestiltak, prosjekter og programmer innen næringsutvikling og regional utvikling. Innovasjon Norge er fylkeskommunens operatør for finansiering av enkeltbedrifter, og mottar årlig midler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune til dette formål. Midlene nyttes som distriktsutviklingstilskudd, lån, etablererstipend mv. Les mer på Kommuner mottar tilskudd til kommunale eller regionale næringsfond fra fylkeskommunen. Sør-Trøndelag fylkeskommune har en sentral rolle i forvaltningen av refusjonsordningen som ble opprettet da den differensierte arbeidsgiveravgiften falt bort (RDA-midlene). Forvaltningen gjøres i tett samarbeid med næringslivet i fylket. Fylkeskommunen bevilger forøvrig midler til prosjekter og programmer i tråd med fylkesplanens prioriteringer. Eksempler er Interreg-prosjekter, Trøndelag Reiseliv AS, IKT-programmet, filmsatsing mv.

10 FOU og kompetanse Kapital Næring og innovasjon Arbeidskraft og rekruttering Infrastruktur og næringsnettverkk (Klynger, næringshager)

11

12 Layout: Info STFK